DW343K | DeWalt DW343K JIGSAW Type 2 instruction manual

505202-80 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DW341
DW343
c
Rysunek 1
b
a
r
d
o
xx
xxx
j
f
e
i
DW341K
g
h
s
c
r
d
xx
xxx
a
o
f
j
e
DW343K
i
g
2
h
Rysunek 2
Rysunek 3
i
k
h
g
e
Rysunek 5
Rysunek 4
l
f
n
m
3
Rysunek 6
Rysunek 7
a
c
c
Rysunek 8
DW341
4
DW343
Rysunek 9
Rysunek 10
Rysunek 11
5
WYRZYNARKA
DW341/DW343
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
Typ
Pobór mocy
Moc oddawana
Prędkość skokowa
biegu jałowego
Długość skoku
Głębokość cięcia w:
drewnie
aluminium
stali
stali nierdzewnej
stopowej
Zakres kąta cięcia
ukosowego (l/p)
Masa
Poziom ciśnienia
akustycznego
Niepewność pomiaru
Poziom mocy akustycznej
Niepewność pomiaru
W
W
DW341
230
2/3
550
290
DW343
230
2/3
550
290
1/min
mm
0-3100
20
1900-3100
20
mm
mm
mm
85
20
10
85
20
10
mm
3
3
kg
0-45°
2,0
0-45°
2,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3
98
6,5
87
3
96
6,0
V
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na
rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzone wg normy EN60745:
Przy cięciu drewna
Wartość skuteczna
m/s2
5,5
7,4
Niepewność pomiaru m/s2
1,6
1,5
Przy cięciu metalu
Wartość skuteczna
m/s2
5,3
7,8
Niepewność pomiaru m/s2
1,5
1,6
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
6
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
WOSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane
prądem o napięciu 230 V
10 A
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DW341/DW343
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że wyroby
nr kat. DW341, DW343 opisane w „Danych
technicznych” zostały wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą 2004/108/
EG. Więcej informacji na ten temat można
uzyskać pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na końcu instrukcji
obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
31.12.2009
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
7
e)
f)
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
8
g)
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wyrzynarek
• W razie niebezpieczeństwa przecięcia
ukrytych przewodów elektrycznych lub
własnego przewodu zasilającego trzymaj
elektronarzędzie za izolowane rękojeści.
W chwili przecięcia przewodu elektrycznego
napięcie dochodzi do wszystkich gołych
metalowych części wyrzynarki, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
• Przed wyjęciem brzeszczotu z rzazu
odczekaj, aż silnik całkowicie się zatrzyma.
Dotkniecie przedmiotu obrabianego przez
ruchomy brzeszczot może spowodować
uszkodzenie brzeszczotu i/lub utratę
panowania nad wyrzynarką, a w konsekwencji
uraz ciała.
– oparzenia gorącymi elementami maszyny;
– zagrożenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (o), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2010 XX XX
Rok produkcji
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 wyrzynarka
1 brzeszczot
• Rękojeści powinny być suche, czyste
i niezabrudzone olejem ani smarem.
W przeciwnym razie łatwo można stracić
panowanie nad wyrzynarką.
1 osłona stopy chroniąca materiał przed
zadrapaniem
• Stosuj tylko ostre brzeszczoty. Tępe
brzeszczoty łatwo się łamią lub zakleszczają
pod wywieranym na nie naciskiem.
1 kołpak do odsysania trocin
• Regularnie czyść wyrzynarkę, zwłaszcza
po intensywnym użytkowaniu. Metalowy
pył i odłamki często gromadzą się na
wewnętrznych powierzchniach, co może
doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie używaj wyrzynarki w dłuższym
okresie czasu. Wibracje wytwarzane przez
elektronarzędzie są szkodliwe dla palców,
dłoni i ramion. Zakładaj rękawice ochronne
dla dodatkowego tłumienia drgań, często rób
przerwy i ograniczaj dzienny czas użytkowania
maszyny.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i używania urządzeń ochronnych
nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Należą do
nich m. in.:
– uszkodzenie narządu słuchu;
– obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
1 klucz do śrub
1 króciec do odsysania trocin
1 walizka transportowa
1 instrukcja obsługi
1 rysunek wyrzynarki w rozłożeniu na części
• Sprawdź, czy wyrzynarka i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu
ani jego elementach, by nie narażać
się na zniszczenie sprzętu lub
doznanie urazu ciała.
a. Wyłącznik
b. Przycisk blokujący trybu pracy ciągłej
c. Elektroniczny nastawnik prędkości
d. Dmuchawa do zdmuchiwania pyłu drzewnego
e. Blokada brzeszczotu
9
f. Ochraniacz palców
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
g. Uchwyt brzeszczotu
h. Rolka prowadząca
i. Stopa
j. Nastawnik ruchu wahadłowego brzeszczotu
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Zakładanie i wyjmowanie
brzeszczotu (rys. 2)
Mechanizm beznarzędziowej wymiany brzeszczotu
sprawia, że jest ona szybka i prosta.
1. Otwórz uchwyt brzeszczotu (g) przez
całkowite odciągnięcie blokady (e) do tyłu.
Wyrzynarka została wyprodukowana w celu
profesjonalnego wyrzynania drewna, stali,
aluminium, tworzyw sztucznych i ceramiki.
2. Wprowadź brzeszczot w uchwyt (g) tak, by
jego tylna krawędź znalazła się w rowku rolki
prowadzącej (h).
NIE UŻYWAJ jej w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
3. Zwolnij blokadę brzeszczotu (e).
4. By wyjąć brzeszczot, całkowicie wycofaj
blokadę do tyłu i wyciągnij brzeszczot
z uchwytu.
Wyrzynarka ta jest elektronarzędziem
profesjonalnym.
NIE POZWALAJ dzieciom dotykać wyrzynarki.
Osoby niedoświadczone mogą jej używać tylko
pod nadzorem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
Nastawianie kąta cięcia ukosowego (rys. 3)
Przez pochylanie stopy (i) można uzyskać kąty
cięcia ukosowego do 45° z lewej i z prawej strony.
Skala kąta cięcia ukosowego zawiera ustalone
pozycje pod kątami 0°, 15°, 30° i 45°.
1. Odkręć śruby (k) za pomocą dostarczonego
klucza.
Elektronarzędzie DEWALT jest
podwójnie zaizolowane zgodnie z normą
EN 60745 i dlatego żyła uziemiająca nie
jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj 3-żyłowego przedłużacza, który jest
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje
pobór mocy przez elektronarzędzie (patrz: Dane
techniczne). Zaleca się, by minimalny przekrój
żył kabla wynosił 1,5 mm2, a jego długość nie
przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed wykonaniem
regulacji lub naprawy wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Upewnij
się, czy wyłącznik jest wyłączony.
10
2. Przestaw stopę (i) w kierunku brzeszczotu.
3. Pochyl stopę pod żądanym kątem, posługując
się przy tym skalą.
4. Dokręć śruby.
Nastawianie ruchu wahadłowego brzeszczotu (rys. 1)
Amplitudę ruchu wahadłowego można nastawić
odpowiednio do rodzaju ciętego materiału.
Kierując się poniższą tabelą, przesuń nastawnik
(j) do żądanej pozycji. Nastawnik ten można
przestawiać także podczas pracy.
Poz.
Drewno
Metal
2
2
Szybkie cięcie
Grube przedmioty
obrabiane
-
1
Sklejka
Płyta wiórowa
0
Cienkie przedmioty
obrabiane
Cięcie wykańczające
Aluminium,
metale
nieżelazne
Blacha
Tworzywo
sztuczne
PCV
Włókno
szklane
Akryl
-
grubość przekracza maksymalną
dopuszczalną głębokość cięcia.
Mocowanie plastikowej osłony chroniącej materiał przed
zadrapaniem (rys. 4)
• Stosuj tylko ostre i całkowicie
sprawne brzeszczoty. Pęknięte lub
wygięte brzeszczoty natychmiast
wymień na nowe.
Osłona przeciwzadrapaniowa stopy (l) minimalizuje
ryzyko uszkodzenia (wrażliwych) powierzchni
przedmiotów obrabianych.
• Nie używaj wyrzynarki do piłowania
rur.
Nasadź osłonę na stopę i zatrzaśnij ją, tak jak to
pokazano na rysunku.
• Nigdy nie załączaj wyrzynarki bez
zamontowanego brzeszczotu.
Odsysanie pyłu (rys. 5)
• Najlepsze wyniki pracy uzyskuje się
przy pewnym, płynnym prowadzeniu
wyrzynarki nad przedmiotem
obrabianym. Nigdy nie wywieraj
bocznego nacisku na brzeszczot.
Dociskaj stopę płasko do materiału.
Dbaj o to, by kabel sieciowy
swobodnie nadążał za wyrzynarką
i nie mógł się zahaczyć. Przy
wyrzynaniu zakrzywionych i innych
okrągłych kształtów lekko prowadź
wyrzynarkę.
Adapter (m) w połączeniu z kołpakiem
(n) umożliwia odsysanie mączki drzewnej
z powierzchni przedmiotu obrabianego, gdy jest
przyłączony odpowiedni odpylacz ssący.
1. Załóż kołpak (n) na ochraniacz palców (f) aż
do zatrzaśnięcia w swoim położeniu.
2. Przytwierdź adapter (m) do wyrzynarki, tak jak
pokazano na rysunku.
3. Przyłącz do adaptera wąż odpowiedniego
odpylacza ssącego.
OSTRZEŻENIE: Jeżeli stosuje się
odpylacz ssący, musi on być zgodny
z obowiązującymi wytycznymi do
emisji pyłów.
OSTRZEŻENIE: W przypadku
piłowania metali odpylacz ssący musi
być wyposażony w odpowiednie
zabezpieczenie przeciwiskrowe.
• Brzeszczot wyjmuj tylko po
całkowitym zatrzymaniu się
wyrzynarki. Tuż po pracy może on
być bardzo gorący. Nie chwytaj go
gołymi palcami.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. rys. 1, 8)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
prawidłowo utrzymuj elektronarzędzie,
tak jak pokazano na rysunku.
EKSPLOATACJA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
obowiązujących przepisów,
a zwłaszcza bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie poważnego
urazu ciała, przed założeniem
lub zdjęciem akcesoriów bądź
przed rozpoczęciem wykonywania
regulacji wyłącz elektronarzędzie
i odłącz je od sieci.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
mocno utrzymuj elektronarzędzie,
by w razie potrzeby móc zawczasu
odpowiednio zareagować w nagłej
sytuacji.
Zaleca się trzymać wyrzynarkę jedną ręką za
rękojeść przednią (s), a drugą za rękojeść główną
(r) lub tylko jedną ręką za rękojeść główną (r).
OSTRZEŻENIE:
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
• Sprawdź, czy cięty materiał został
dobrze zamocowany. Usuń gwoździe,
wkręty i inne elementy mocujące,
które mogą uszkodzić brzeszczot.
DW341K
• Sprawdź, czy z drugiej strony
przedmiotu obrabianego jest
do dyspozycji wystarczająca
ilość miejsca dla brzeszczotu.
Nie tnij materiału, którego
By załączyć wyrzynarkę, naciśnij wyłącznik (a).
By załączyć wyrzynarkę w trybie pracy ciągłej,
naciśnij wyłącznik (a), a następnie przycisk
blokujący (b). Wyłącznik można wtedy zwolnić.
By zatrzymać wyrzynarkę, zwolnij wyłącznik.
11
By zatrzymać wyrzynarkę załączoną na stałe,
na chwilę naciśnij wyłącznik i zaraz go zwolnij.
Po zakończeniu pracy zawsze pozostawiaj
wyrzynarkę z wyłączonym wyłącznikiem. Wtyczkę
kabla wolno wyjmować z gniazda sieciowego tylko
wtedy, gdy elektronarzędzie jest wyłączone.
dystansową i prowadź wyrzynarkę wzdłuż
przedmiotu tak, jak pokazano na rysunku 9.
Wyrzynanie otworów w drewnie
1. W razie potrzeby narysuj linię cięcia.
DW343K
1. By załączyć wyrzynarkę, przesuń wyłącznik
(a) do przodu.
2. By wyłączyć wyrzynarkę, przesuń wyłącznik
do tyłu. Po zakończeniu pracy zawsze
wyłączaj wyrzynarkę. Wtyczkę kabla wolno
wyjmować z gniazda sieciowego tylko wtedy,
gdy elektronarzędzie jest wyłączone.
Elektroniczna regulacja prędkości skokowej brzeszczotu
(rys. rys. 6, 7)
2. Wywierć otwór (o średnicy przynajmniej
12 mm) i włóż w niego brzeszczot.
3. Załącz wyrzynarkę.
4. Prowadź wyrzynarkę wzdłuż linii.
5. By uzyskać dokładnie kołowy kształt, zamontuj
ramię cyrkla i nastaw go na żądany promień
(rys. 10).
Wyrzynanie na styk do wystającej krawędzi (rys. rys. 1, 11)
DW341K (RYS. 6)
1. Przy użyciu zwykłego brzeszczotu zbliż się do
wystającej krawędzi.
Prędkość skokowa brzeszczotu zależy od nacisku
wywieranego na wyłącznik (a).
2. Wykończ cięcie przy użyciu specjalnego
brzeszczotu do wyrzynania na styk.
By wstępnie nastawić prędkość skokową, obróć
nastawnik (c) do żądanej wartości. Im większa
wartość, tym większa prędkość skokowa.
Odpowiednie nastawienie zależy od grubości
i rodzaju materiału.
Przy piłowaniu miękkich materiałów, jak na
przykład drewno, nastaw dużą prędkość. Przy
piłowaniu metali nastaw małą prędkość.
DW343K (RYS. 7)
Elektronicznym nastawnikiem (c) można nastawić
odpowiedni dla siebie zakres prędkości skokowej
brzeszczotu. Obróć nastawnik do żądanej
wartości. Odpowiednie nastawienie zależy od
grubości i rodzaju materiału.
Przy piłowaniu miękkich materiałów, jak na
przykład drewno, nastaw dużą prędkość. Przy
piłowaniu metali nastaw małą prędkość.
OSTRZEŻENIE: Gdy wyrzynarka
dłuższy czas pracowała z małą
prędkością, dla ochłodzenia pozostaw
ją na biegu jałowym przez około
3 minuty przy maksymalnej prędkości.
Piłowanie drewna
1. W razie potrzeby narysuj linię cięcia.
2. Załącz wyrzynarkę.
3. Przyłóż wyrzynarkę do przedmiotu
obrabianego i prowadź wzdłuż linii.
4. By wyrzynać równolegle do krawędzi
przedmiotu obrabianego, zamontuj prowadnicę
12
Odsysanie pyłu (rys. 5)
Odpylacz ssący do drewna musi być zgodny
z obowiązującymi przepisami. Przy odpylaniu
innych materiałów eksploatator musi uzyskać
zgodę właściwego związku zawodowego.
Piłowanie metali
1. Zamontuj odpowiedni brzeszczot.
2. Dalej postępuj zgodnie z powyższym opisem.
OSTRZEŻENIE: Używaj cieczy
chłodzącej (oleju chłodzącosmarującego), by chronić brzeszczot
lub przedmiot obrabiany przed
przegrzaniem.
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością i prawie nie wymagają
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest ich regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed wykonaniem
regulacji lub naprawy wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Upewnij
się, czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Smarowanie
Wyrzynarka nie wymaga dodatkowego
smarowania.
By nie dopuścić do zatarcia się rolki prowadzącej
(h), od czasu do czasu spuszczaj na nią kroplę
oleju.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Należą do nich:
– DE3241
Prowadnica dystansowa
– DE3242
Jarzmo
– DT2048
Brzeszczot o drobnych zębach
– DT2075
Brzeszczot o grubych zębach
– DT2160
Brzeszczot do metali
– DT2074
Brzeszczot do cięcia na styk
13
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym
reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz
z dokumentami wymienionymi powyżej.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest
odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte
przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
zst00129577 - 18-06-2010
14
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem
produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów, a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które
sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani
gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa Klienta do
domagania się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności
towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
WYRZYNARKA 2
©
DW341K
15
WYRZYNARKA 2
©
DW343K
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising