DW343K | DeWalt DW343K JIGSAW Type 2 instruction manual

371000-90 LV
DW341
DW343
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
15
c
Attēls / Рисунок 1
b
a
r
d
o
xx
xxx
j
f
e
i
DW341K
g
h
s
c
r
d
xx
xxx
f
a
o
j
e
i
DW343K
g
h
3
Attēls / Рисунок 2
Attēls / Рисунок 3
i
k
h
g
e
Attēls / Рисунок 4
l
Attēls / Рисунок 5
f
n
4
m
Attēls / Рисунок 6
Attēls / Рисунок 7
a
c
c
Attēls / Рисунок 8
DW341
DW343
5
Attēls / Рисунок 9
Attēls / Рисунок 11
6
Attēls / Рисунок 10
LATVIEŠU
FIGŪRZĀĢIS
DW341, DW343
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
DW341
Spriegums
VDC
230
Apvienotā Karaliste un Īrija VDC
230/115
Veids
2/3
Ieejas jauda
W
550
Izejas jauda
W
290
Ātrums bez noslodzes
min-1
0-3100
Gājiena garums
mm
20
Zāģēšanas dziļums:
koksnē
mm
85
alumīnijā
mm
20
tēraudā
mm
10
nerūsējoša tērauda
sakausējumā
mm
3
Sagāzuma leņķa regulēšana (kr./lb.) 0-45°
Svars
kg
2,0
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena
neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas
neprecizitāte)
DW343
230
230/115
2/3
550
290
1900-3100
20
85
20
10
3
0-45°
2,0
dB(A)
89
87
dB(A)
dB(A)
3
98
3
96
dB(A)
6,6
6,0
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
m/s²
ahCW =
Neprecizitāte K =
m/s²
5,5
1,6
7,4
1,5
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ahCM =
m/s²
Neprecizitāte K =
m/s²
5,3
1,5
7,8
1,6
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr
vibrāciju emisija var atšķirties atkarībā
no tā, kādiem darbiem instrumentu
lieto, kādus piederumus tam uzstāda
vai cik labi veic tā apkopi. Šādos
gadījumos var ievērojami palielināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri, barošanas avotā
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti 13 ampēri, kontaktdakšās
Apvienotā Karaliste un Īrija
115 V instrumenti 16 ampēri, kontaktdakšās
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
7
LATVIEŠU
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DW341, DW343
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Gemany
31.12.2009
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
8
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
LATVIEŠU
f)
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt,
rīkojieties saprātīgi Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties
narkotiku, alkohola vai medikamentu
ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības
elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var
izraisīt smagus ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis
ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
g) Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.
Lietojot putekļu savākšanas ierīci, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
b)
c)
d)
e)
f)
g)
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības norādījumi figūrzāģiem
• Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
9
LATVIEŠU
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
• Pirms asmens noņemšanas no iezāģējuma
(ar figūrzāģi izzāģētās spraugas) nogaidiet,
līdz dzinējs ir pilnībā pārstājis darboties.
Ja asmens atrodas kustībā, tas var atsisties
pret apstrādājamo materiālu, kā rezultātā
var salūzt asmens, sabojāt apstrādājamo
materiālu, zaudēt kontroli pār instrumentu vai
gūt ievainojumus.
• Rūpējieties, lai rokturi vienmēr būtu
sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu eļļas un
smērvielas. Tādējādi instruments ir vieglāk
vadāms.
• Regulāri uzasiniet asmeņus. Ja asmeņi ir
neasi, zāģis slodzes ietekmē var novirzīties no
gaitas vai iestrēgt.
• Regulāri iztīriet instrumentu, īpaši pēc
ekspluatācijas smagos apstākļos. Uz
iekšējām virsmām bieži sakrājas putekļi un
nosēdumi, kas satur metāla daļiņas un kas var
izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
• Šo instrumentu nedrīkst darbināt ļoti
ilgi bez apstājas. Vibrācija, kas rodas,
šim instrumentam darbojoties, var izraisīt
neatgriezeniskus pirkstu, plaukstu un
roku bojājumus. Lai mazinātu vibrācijas
ietekmi, valkājiet cimdus, bieži atpūtieties un
ierobežojiet darba laika ilgumu dienā.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti;risks gūt apdegumus
no piederumiem, kas darba laikā kļūst karsti;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ;
Piemērs:
2010 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 figūrzāģis
1 zāģa asmens
1 skrāpējumu noturīgs slieces pārklājums
1 zvaigznes veida uzgriežņu atslēga
1 putekļu savākšanas apvalks
1 putekļu savākšanas palīgierīce
1 piederumu kārba
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
APRAKSTS (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
b. bloķēšanas poga
c. ātruma regulēšanas ciparripa
d. zāģa skaidu pūtējs
e. asmens slēgsvira
f. pirkstu aizsargs
g. asmens turētājs
h. sliedes veltnītis
i. sliece
j. svārsta gājiena izvēles slēdzis
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis figūrzāģis ir paredzēts profesionāliem koksnes,
tērauda, alumīnija, plastmasas un keramikas
materiālu zāģēšanas darbiem.
Apzīmējumi uz instrumenta
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Šis figūrzāģis ir profesionālai lietošanai paredzēts
elektroinstruments.
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (o), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
10
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
LATVIEŠU
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Zāģa asmens uzstādīšana un
noņemšana (2. att.)
Ātra un vienkārša zāģa asmeņu nomaiņa,
izmantojot sistēmu nomaiņai bez instrumentu
palīdzības.
1. Pilnībā ievelkot asmens slēgsviru (e), atveriet
asmens turētāju (g).
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
2. Ievietojiet asmens turētājā (g) zāģa asmeni,
virzot asmens aizmugurējo daļu sliedes
veltnīša (h) rievā.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
3. Atlaidiet asmens slēgsviru (e).
4. Lai noņemtu zāģa asmeni, pilnībā ievelciet
asmens slēgsviru un izvelciet asmeni ārā no
turētāja.
Sagāzuma leņķa iestatīšana
(3. att.)
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
Ar regulējamās slieces (i) palīdzību var noregulēt
sagāzumu maks. 45° pa kreisi un pa labi.
Sagāzuma leņķa skalai ir pieejamas 0° un 45°
pozīcijas.
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
1. Ar komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu
atskrūvējiet skrūves (k).
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
2. Bīdiet slieci (i) pret zāģa asmeni.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots šī
instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos datus).
Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2; maksimālais
garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
3. Sagāziet slieci un skalā iestatiet vajadzīgo
sagāzuma leņķi.
4. Pievelciet skrūves.
Svārsta gājiena iestatīšana
(1. att.)
Svārsta gājienu var noregulēt tā, lai precīzi atbilstu
dažādu materiālu zāģēšanai.
Virziet izvēles slēdzi (j) līdz vajadzīgajai pozīcijai
atbilstīgi šeit redzamajai tabulai. Darba laikā var
mainīt izvēles slēdža pozīciju.
Poz.
2
2
Koksne
Metāls
Ātrai zāģēšanai
Bieziem materiāliem -
1
Finierim
Skaidu plāksnei
0
Plastmasa
PVC
Stikla
šķiedrai
Akrilam
-
Alumīnijam
Krāsainajam
metālam
Plāniem materiāliem Metāla loksnēm Precīzai zāģēšanai
11
LATVIEŠU
Skrāpējumu noturīga plastmasas slieces pārklājuma uzstādīšana (4. att.)
materiālus, kuru biezums pārsniedz
asmens maksimālo zāģēšanas
dziļumu.
• Lietojiet tikai asus zāģa asmeņus.
Bojāti vai saliekti zāģa asmeņi ir
nekavējoties jānomaina.
Skrāpējumu noturīgs plastmasas slieces
pārklājums (l) aizsargā materiāla virsmu pret
bojājumiem.
Nofiksējiet pārklājumu uz slieces, kā norādīts.
• Ar šo instrumentu nedrīkst zāģēt
caurules vai cauruļvadus.
Putekļu savākšana (5. att.)
• Ar instrumentu nedrīkst strādāt, ja
nav uzstādīts zāģa asmens.
Putekļu savākšanas palīgierīce (m) apvienojumā
ar putekļu savākšanas apvalku (n) palīdz aizvākt
putekļus no apstrādājamā materiāla virsmas. Tie
abi jāpievieno piemērotai putekļu savākšanas
sistēmai.
• Lai darbs būtu paveikts maksimāli
kvalitatīvi, lēnām un vienmērīgi
pārvietojiet instrumentu pa
apstrādājamo materiālu. Zāģa asmeni
nedrīkst spiest no sāniem.
Turiet slieci līdzeni pie apstrādājamā
materiāla. Novirziet vadu prom no
instrumenta. Zāģējot izliektas līnijas,
pa apli vai citas apļveida formas,
viegli virziet instrumentu uz priekšu.
1. Novietojiet putekļu savākšanas apvalku (n) uz
pirkstu aizsarga (f), līdz tas nofiksējas.
2. Pie instrumenta piestipriniet putekļu
savākšanas palīgierīci (m), kā norādīts.
3. Pie palīgierīces pievienojiet piemērotas
putekļu savākšanas sistēmas šļūteni.
BRĪDINĀJUMS! Ja iespējams,
pievienojiet tādu putekļu savākšanas
sistēmu, kas izgatavota saskaņā ar
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem
par putekļu emisiju.
BRĪDINĀJUMS! Zāģējot metālu,
putekļu savākšanas sistēmu nedrīkst
lietot bez piemērota dzirksteļu
aizsarga.
• Pirms zāģa asmens izņemšanas no
apstrādājamā materiāla nogaidiet,
līdz instruments ir pilnībā pārstājis
darboties. Pēc zāģēšanas asmens
var būt ļoti karsts. Tam nedrīkst
pieskarties.
Pareizs rokas novietojums
(1., 8. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
EKSPLUATĀCIJA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota.
12
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz priekšējā roktura (s), bet otru — uz galvenā
roktura (r), vai arī tikai vienu roku uz galvenā
roktura (r).
Ieslēgšana un izslēgšana
(1. att.)
BRĪDINĀJUMS!
DW341K
• Pārbaudiet, vai apstrādājamais
materiāls ir cieši nostiprināts.
Izņemiet naglas, skrūves un citus
stiprinājumus, kas var sabojāt
asmeni.
Lai iedarbinātu instrumentu, nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (a).
• Pārbaudiet, vai zem materiāla ir
pietiekami daudz brīvas vietas
asmenim. Nedrīkst zāģēt tādus
Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
Lai instruments darbotos nepārtraukti, nospiediet
un turiet nospiestu slēdzi (a), tad nospiediet
bloķēšanas pogu (b) un atlaidiet slēdzi.
Lai apturētu instrumentu nepārtrauktas darbības
režīmā, uz īsu brīdi nospiediet slēdzi un atlaidiet
LATVIEŠU
to. Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no elektrotīkla tas ir obligāti jāizslēdz.
DW343K
1. Lai iedarbinātu instrumentu, spiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (a) uz priekšu.
2. Lai apturētu instrumentu, spiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (a) atpakaļ. Pēc
darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no elektrotīkla tas ir obligāti
jāizslēdz.
Elektroniskā zāģēšanas ātruma iestatīšana (6., 7. att.)
DW341K (6. ATT.)
Zāģēšana koksnē, izurbjot
priekšcaurumu
1. Ja vajadzīgs, uzzīmējiet zāģēšanas līniju.
2. Izurbiet caurumu (ø min. 12 mm) un ievietojiet
tajā zāģa asmeni.
3. Ieslēdziet instrumentu.
4. Zāģējiet pa līniju.
5. Lai izzāģētu nevainojamas apļveida formas,
uzstādiet cirkuli ar lineālu un iestatiet to
vajadzīgajā rādiusā (10. att.).
Zāģēšana līdz apcilnim
(1., 11. att.)
Zāģēšanas ātrumu var mainīt, stingrāk vai vājāk
piespiežot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (a).
1. Uzstādiet standarta asmeni un iezāģējiet līdz
apcilnim.
Lai iestatītu nemainīgu ātrumu, pagrieziet
regulēšanas ciparripu (c) vajadzīgajā pozīcijā. Jo
lielākā pozīcijā tā noregulēta, jo lielāks zāģēšanas
ātrums. Vajadzīgais iestatījums atkarīgs no
materiāla biezuma un veida.
2. Ar plakanzāģēšanas asmeni pabeidziet
zāģēšanas darbu.
Mīkstus materiālus, piemēram, koksni, zāģējiet ar
lielu zāģa ātrumu. Metālu zāģējiet ar mazu zāģa
ātrumu.
Putekļu savākšana (5. att.)
DW343K (7. ATT.)
Ātruma regulēšanas ciparripu (c) var izmantot
vajadzīgā ātruma diapazona iestatīšanas
papildfunkcijai.
Pagrieziet elektronisko ātruma regulēšanas
ciparripu vajadzīgajā pozīcijā. Vajadzīgais
iestatījums atkarīgs no materiāla biezuma un
veida.
Mīkstus materiālus, piemēram, koksni, zāģējiet ar
lielu zāģa ātrumu. Metālu zāģējiet ar mazu zāģa
ātrumu.
BRĪDINĀJUMS! Ilgstoši ekspluatējot
instrumentu ar mazu ātrumu, tas ir
aptuveni 3 minūtes jāpadarbina ar
maksimālo ātrumu bez noslodzes.
Zāģēšana koksnē
1. Ja vajadzīgs, uzzīmējiet zāģēšanas līniju.
2. Ieslēdziet instrumentu.
3. Turiet instrumentu pie apstrādājamā materiāla
un zāģējiet pa līniju.
4. Lai zāģētu paralēli apstrādājamā materiāla
malai, uzstādiet paralēlo ierobežotāju un virziet
figūrzāģi pa materiālu tā, kā norādīts 9. attēlā.
Ja instrumentu ilglaicīgi ekspluatē telpās, tam
ir jāpievieno piemērota putekļu savākšanas
sistēma, kas izgatavota saskaņā ar spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem par putekļu emisiju.
Zāģēšana metālā
1. Uzstādiet piemērotu zāģa asmeni.
2. Rīkojieties, kā aprakstīts iepriekš.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet
dzesējošu smērvielu (zāģa eļļu), lai
novērstu zāģa asmens vai materiāla
pārkaršanu.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
13
LATVIEŠU
Vides aizsardzība
Eļļošana
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
Lai sliedes veltnītis (h) neiestrēgtu, regulāri
uzpiliniet uz tā nedaudz eļļas.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas
var sabojāt šo detaļu materiālu.
Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu
lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums;
instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Tie ir šādi:
– DE3241 paralēlais ierobežotājs
– DE3242 cirkulis ar lineālu
– DT2048 zāģēšanas asmens ar smalkiem
zobiem
– DT2075 zāģēšanas asmens ar raupjiem
zobiem
– DT2160 metāla zāģēšanas asmens
– DT2074 plakanzāģēšanas asmens
14
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛОБЗИКОВАЯ ПИЛА
DW341, DW343
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания В пост. тока
Тип
Потребляемая мощность Вт
Выходная мощность
Вт
Число ходов
без нагрузки
ход/мин.
Величина хода
мм
Глубина пропила:
Древесина
мм
Алюминий
мм
Сталь
мм
Нержавеющая сталь мм
Угол наклона (влево/вправо)
Вес
кг
LpA (звуковое давление) дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности) дБ(А)
DW341
230
2/3
550
290
DW343
230
2/3
550
290
0-3100
20
1900-3100
20
85
20
10
3
0 - 45°
2,0
85
20
10
3
0 - 45°
2,0
89
87
3
3
98
96
6,6
6,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ahCW =
м/с²
5,5
7,4
Погрешность K =
м/с²
1,6
1,5
Значения вибрационного воздействия, ah
ahCM =
м/с²
5,3
7,8
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,6
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется не по
основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от
указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие вибрации в течение всего
периода работы инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда инструмент находился в выключенном
состоянии или когда он включен,
но не выполняет какую-либо операцию. Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия вибрации, такие как: тщательный уход
за инструментом и принадлежностями, содержание рук в тепле,
организация рабочего места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW341/DW343
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Gemany
31.12.2009
16
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
b)
c)
d)
e)
f)
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
g)
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых
других элементов электроинструмента, воздействующих на его
работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев
18
f)
g)
являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные специальные правила безопасности
для работы лобзиковыми
пилами
• Держите электроинструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может задеть скрытую
проводку или собственный кабель.
Контакт насадки с находящимся
под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность удара
электрическим током.
• Перед извлечением пилки из пропила
в заготовке дождитесь полной
остановки двигателя. Движущаяся
пилка может ударить по заготовке,
что приведет к повреждению пилки,
повреждению заготовки или потере
контроля над инструментом и риску
получения травмы.
• Следите, чтобы руки были сухими,
чистыми и без следов масла или
смазки. Это улучшит контроль над
инструментом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Следите за остротой заточки.
Затупленные пилки могут заставить
пилу отклониться от линии реза
или остановиться под воздействием
чрезмерного усилия.
• Регулярно чистите инструмент,
особенно после интенсивного
использования. Накопленные на
внутренней поверхности инструмента
пыль и опилки с металлическими
частицами могут создать опасность
поражения электрическим током.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрации, обусловленные
работой данным инструментом,
могут вызвать неустранимые
нарушения работы пальцев рук
и кистей. Для обеспечения защитного
амортизирующего эффекта
работать следует в перчатках; также
следует делать частые перерывы
в работе для отдыха и ограничить
продолжительность работы данным
инструментом в течение дня.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Сабельную пилу
1 Пилку
1 Защитную крышку подошвы
1 Шестигранный гаечный ключ
1 Пылеотводящий экран
1 Переходник для пылесоса
1 Чемодан
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
b. Кнопка блокировки пускового выключателя
c. Регулятор скорости
d. Регулятор сдува опилок
e. Фиксатор пилки
f. Защитное ограждение для пальцев
Маркировка инструмента
g. Держатель пилки
На инструменте имеются следующие знаки:
h. Направляющий ролик
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (о), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
i. Подошва
j. Регулятор маятникового хода
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша лобзиковая пила предназначена
для профессиональных работ по пилению
древесины, стали, алюминия, пластмасс
и керамических материалов.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные лобзиковые пилы являюься
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающей
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты с напряжением 115 В должны управляться
через предохранительный изолированный трансформатор с заземленным экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
20
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Установка и извлечение пилки (Рис. 2)
Система замены пилок без использования
дополнительных инструментов позволяет
быстро и легко установить или извлечь пилку.
1. Откройте держатель пилки (g), полностью
вытянув назад фиксатор пилки (e).
2. Установите пилку в держатель (g), направив
заднюю ее часть в канавку направляющего
ролика (h).
3. Отпустите фиксатор пилки (е).
4. Для извлечения пилки полностью вытяните
назад фиксатор и извлеките пилку из
держателя.
Настройка угла наклона
(Рис. 3)
Регулируемая подошва (i) обеспечивает
возможность пиления под углом 45° как влево,
так и вправо. Шкала угла наклона включает
стандартные значения 0° и 45°.
1. Ослабьте винты (k) с помощью ключа,
входящего в комплект поставки.
2. Переместите подошву (i) в сторону пилки.
3. Наклоните подошву и установите нужный
угол наклона, используя шкалу.
4. Затяните винты.
Установка маятникового
хода (Рис. 1)
Система регулировки маятникового хода
обеспечивает возможность оптимальной
настройки для пиления различных материалов.
Установите регулятор (j) в нужное положение,
руководствуясь приведенной ниже таблицей.
Положение регулятора можно менять
в процессе работы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Положение Древесина
2
Быстрая резка
2
Толстые
заготовки
1
0
Металл
-
Фанера
ДСП
Алюминий
Цветные
металлы
Тонкие заготовки Листовой
металл
Точный рез
Пластики
ПВХ
Стекловолокно
Акрил
-
Установка пластиковой защитной крышки подошвы
(Рис. 4)
Защитная крышка подошвы (l) помогает
предотвратить повреждение поверхности
заготовок.
Защелкните крышку на подошве, как показано
на рисунке.
Пылеудаление (Рис. 5)
Переходник для пылесоса (m), используемый
совместно с пылеотводящим экраном (n),
способствует удалению пыли с поверхности
заготовки при подключении к соответствующему
пылеудаляющему устройству.
1. Установите пылеоводящий экран (n)
в защитное ограждение для пальцев (f)
и слегка надавите, пока не услышите
щелчок.
2. Установите переходник для пылесоса (m)
на инструмент, как показано на рисунке.
3. Подключите переходник к шлангу
соответствующего пылеудаляющего
устройства.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
пылеудаляющее устройство,
разработанное в соответствии
с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли.
ВНИМАНИЕ: При использовании
пылеудаляющего устройства во
время резки металла необходимо
использовать соответствующие
средства искрозащиты.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ:
• Надежно закрепите заготовку.
Удалите гвозди, винты и другие
крепежные детали, так как они
могут повредить пилку.
• Убедитесь в том, что под
заготовкой имеется достаточное
пространство для пилки. Не
пытайтесь резать материалы,
толщина которых превышает
максимальную глубину пропила.
• Используйте только остро
заточенные пилки. Поврежденные
или согнутые пилки необходимо
немедленно заменить.
• Не используйте данный
инструмент для резки труб.
• Никогда не включайте
инструмент без установленной
пилки.
• Для получения оптимальных
результатов плавно и непрерывно перемещайте инструмент над
заготовкой. Не оказывайте боковое давление на пилку. Держите
подошву параллельно обрабатываемой детали. Следите, чтобы
электрокабель не находился
в зоне пиления. При выпиливании
кривых линий, кругов и прочих
округлых форм слегка подталкивайте инструмент вперед.
• Прежде чем извлечь пилку из
заготовки, дождитесь полной
остановки инструмента. После
работы пилка может быть очень
горячей. Не прикасайтесь к ней.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 8)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано
на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за переднюю рукоятку
(s), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (r) или удерживайте одной рукой
основную рукоятку (r).
Включение и выключение
(Рис. 1)
DW341K
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (а).
Для продолжительных операций нажмите
и удерживайте клавишу пускового выключателя
(а), нажмите кнопку блокировки (b) и отпустите
выключатель.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Для выключения непрерывного режима работы
инструмента кратко нажмите и отпустите
клавишу пускового выключателя. Всегда
выключайте электроинструмент после
окончания работы и перед отключением от
электросети.
DW343K
1. Чтобы включить инструмент, передвиньте
клавишу пускового выключателя (а) вперед.
2. Чтобы выключить инструмент, передвиньте
клавишу пускового выключателя (а) назад.
Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Электронная установка скорости (Рис. 6, 7)
DW341K (РИС. 6)
Частота хода зависит от усилия, приложенного
к пусковому выключателю (а).
22
Чтобы установить частоту хода, поверните
регулятор (с) на нужный уровень. Чем выше
установка, тем выше частота хода. Правильная
установка зависит от толщины и материала
заготовки.
Используйте высокую скорость для пиления
мягких материалов, таких как древесина. Для
пиления металла используйте низкую скорость.
DW343K (РИС. 7)
Регулятор (с) можно использовать для
предварительной установки скорости.
Поверните регулятор и установите его на
необходимый уровень. Правильная установка
зависит от толщины и материала заготовки.
Используйте высокую скорость для пиления
мягких материалов, таких как древесина. Для
пиления металла используйте низкую скорость.
ВНИМАНИЕ: После использования
инструмента в течение
длительного времени на низкой
скорости дайте ему поработать
приблизительно 3 минуты на
максимальной скорости без
нагрузки.
Пиление древесины
1. При необходимости начертите линию
пропила.
2. Включите инструмент.
3. Прижмите инструмент к заготовке и начните
пилить вдоль размеченной линии.
4. Для резки в направлении, параллельном
краю заготовки, установите направляющую
и ведите лобзиковую пилу по заготовке, как
показано на рисунке 9.
Пиление древесины с использованием направляющего отверстия
1. При необходимости начертите линию
пропила.
2. Просверлите отверстие (диаметром
минимум 12 мм) и установите в него пилку.
3. Включите инструмент.
4. Ведите инструмент вдоль линии.
5. Для выпиливания абсолютно круглых форм
установите в нужное положение ножку
штангенциркуля и отрегулируйте радиус
(рис. 10).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Распил до выступающей
кромки (Рис. 1, 11)
1. Распил до выступающей кромки
выполняется с помощью стандартной
пилки.
2. Завершите распил с помощью пилки для
резки заподлицо.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Во избежание заклинивания необходимо
регулярно наносить каплю масла на
направляющий ролик (h).
Пылеудаление (Рис. 5)
Если инструмент используется в помещении
в течение длительного периода времени,
используйте пылесборник соответствующего
типа, разработанный в соответствии с нормами
по выбросу пыли.
Пиление металла
1. Установите пилку соответствующего типа.
2. Далее действуйте, как описано выше.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
перегрева пилки или заготовки
во время работы используйте
охлаждающую смазку (СОЖ).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента
сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Для снижения риска получения
травмы пользуйтесь только
рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
К ним относятся:
– DE3241 Параллельная направляющая
– DE3242 Ножка штангенциркуля
– DT2048 Полотно с мелкими зубьями
– DT2075 Полотно с большим шагом зубьев
– DT2160 Полотно для резки по металлу
– DT2074 Полотно для резки заподлицо
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00205060 - 28-05-2013
24
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
26
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
FIGŪRZĀĢIS / ЛОБЗИКОВАЯ ПИЛА 2
©
DW341K
27
FIGŪRZĀĢIS / ЛОБЗИКОВАЯ ПИЛА 2
©
DW343K
28
29
30
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising