DW343K | DeWalt DW343K JIGSAW Type 2 instruction manual

555777-76 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW341
DW343
c
Obr. 1
b
a
r
d
o
xx
xxx
j
f
e
i
DW341K
g
h
s
c
r
d
xx
xxx
f
a
o
j
e
i
DW343K
g
2
h
Obr. 2
Obr. 3
i
k
h
g
e
Obr. 4
l
Obr. 5
f
n
m
3
Obr. 6
Obr. 7
a
c
c
Obr. 8
DW341
4
DW343
Obr. 9
Obr. 10
Obr. 11
5
PŘÍMOČARÁ PILA
DW341/DW343
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velká Británie a Irsko
Typ
Příkon
Výkon
Otáčky naprázdno
Zdvih
Hloubka řezu:
dřevo
hliník
ocel
nerezová ocel
Nastavení úhlu šikmého
řezu (vlevo/vpravo)
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka
akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka
akustického výkonu)
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové pracovní doby
doba působení vibrací na obsluhu
značně prodloužit.
W
W
min-1
mm
DW341
230
230/115
2/3
550
290
0-3100
20
DW343
230
230/115
2/3
550
290
1900-3100
20
mm
mm
mm
mm
85
20
10
3
85
20
10
3
kg
0-45°
2,0
0-45°
2,0
dB(A)
89
87
dB(A)
dB(A)
3
98
3
96
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V 13 A v zástrčce napájecího kabelu
Velká Británie a Irsko
Nářadí 115 V 16 A v zástrčce napájecího kabelu
dB(A)
6,6
6,0
Definice: Bezpečnostní pokyny
VDC
VDC
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
ahCW =
m/s²
5,5
7,4
Odchylka K =
m/s²
1,6
1,5
Hodnota vibrací ah
ahCM =
m/s²
5,3
7,8
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,6
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
6
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Tak se může doba
působení vibrací na obsluhu během
pracovní doby značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, povede k vážnému nebo
smrtelnému zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
DW341/DW343
Společnost DEWALT prohlašuje, že tyto výrobky
popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro konstrukci a vývoj produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
7
f)
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím
okruhu použit proudový chránič (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Při použití elektrického nářadí zůstaňte
stále pozorní, sledujte, co provádíte
a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte
elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení
a sběrných zásobníků, zajistěte jejich
správné připojení a řádnou funkci.
Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
správný typ nářadí pro prováděnou
8
b)
c)
d)
e)
f)
g)
práci. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se ovládají.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěřte pouze
kvalifikovanému technikovi, který bude
používat originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové bezpečnostní předpisy pro přímočaré
pily
• Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte nářadí
za izolované rukojeti. Při kontaktu s „živým“
vodičem způsobí neizolované kovové části
nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
• Před vytažením pilového listu ze zářezu
(drážka vytvořená řezáním) počkejte,
dokud nedojde k úplnému zastavení
motoru. Pohybující se pilový list se může
dostat do kontaktu s obrobkem, což může
způsobit zlomení pilového listu, poškození
obrobku nebo ztrátu kontroly nad nářadím
a následné zranění.
Příklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 přímočarou pilu
• Udržujte rukojeti čisté, suché
a neznečistěné olejem nebo mazivy. Tak
bude umožněna lepší ovladatelnost nářadí.
1 hvězdicový klíč
• Udržujte pilové listy ostré. Tupé pilové listy
mohou při práci způsobit vychýlení nebo
zablokování pilového listu.
1 výkresovou dokumentaci
• Provádějte časté čištění nářadí, zejména po
jeho náročném použití. Na vnitřních površích
nářadí se často usazují prach a nečistoty
obsahující částečky kovu, čímž je vytvářeno
riziko zranění elektrickým proudem.
• Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě bez
přerušení. Vibrace způsobené provozem
tohoto nářadí mohou způsobit trvalé zdravotní
problémy týkající se prstů, rukou a paží. Při
práci s tímto nářadím používejte rukavice
s dostatečnou vycpávkou, dodržujte časté
přestávky a omezení týkající se pracovní doby
s tímto nářadím.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobeného odlétávajícími
částečkami.
1 návod k obsluze
POUZE DW341K A DW343K:
1 pilový list
1 kryt patky zabraňující poškrábání
1 kryt pro odsávání prachu
1 adaptér pro odsávání
1 kufřík
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k zranění nebo k jeho
poškození.
a. Spínač zapnuto/vypnuto
b. Zajišťovací tlačítko
c. Regulátor otáček
– Riziko popálení způsobeného kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo
během použití.
d. Odfuk pilin
– Riziko zranění způsobeného dlouhodobým
použitím.
g. Držák pilového listu
e. Západka pilového listu
f. Chránič prstů
h. Vodicí kladka pilového listu
Štítky na nářadí
i. Patka pily
Na nářadí jsou následující piktogramy:
j. Volič předkmitu
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (o), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
POUŽITÍ VÝROBKU
Vyše přímočará pila je určena pro profesionální
řezání dřeva, oceli, hliníku, plastů a keramických
materiálů.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
9
Tyto přímočaré pily jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití.
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze VYPNUTO. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
NEDOVOLTE, aby se do kontaktu s tímto nářadím
dostaly děti. Používají-li toto nářadí nezkušené
osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor je určen pouze pro provoz pod
jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda napájecí
napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Nasazení a sejmutí pilového
listu (obr. 2)
Systém výměny bez použití jiného nářadí zajišťuje
rychlou a jednoduchou výměnu pilového listu.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
1. Uvolněte držák pilového listu (g) úplným
sklopením západky pilového listu (e).
2. Vložte do držáku (g) pilový list tak, aby zadní
hrana pilového listu zapadla do drážky vodicí
kladky (h).
VAROVÁNÍ: Nářadí s napájecím
napětím 115 V musí být používáno
společně s bezpečnostním
odpojovacím transformátorem
s uzemňovací mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky (pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
3. Nastavte západku pilového listu (e) do
původní polohy.
4. Chcete-li pilový list vyjmout, sklopte zcela
západku pilového listu a vyjměte pilový list
z držáku.
Nastavení úhlu šikmého řezu
(obr. 3)
Nastavitelná patka pily (i) umožňuje provádění
levostranných i pravostranných šikmých řezů až
do úhlu 45°. Měřítko šikmých řezů má předvolené
polohy pro 0° a 45°.
1. Pomocí dodaného klíče uvolněte šrouby (k).
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
2. Přesuňte patku pily (i) směrem k pilovému
listu.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
3. Naklopte patku pily a pomocí měřítka nastavte
požadovaný úhel šikmého řezu.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se třemi vodiči, který
je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm².
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
10
4. Utáhněte šrouby.
Nastavení předkmitu (obr. 1)
Nastavitelný předkmit zaručuje perfektní provedení
řezu v různých materiálech.
Přesuňte volič předkmitu (j) podle níže uvedené
tabulky do požadované polohy. Během práce
může být volič nastavován.
Poloha
2
2
Dřevo
Rychlé řezání
Silné obrobky
1
Překližka
Dřevotříska
Tenké obrobky
Jemné řezy
0
Kov
-
Plasty
Plasty
Laminát
Plexisklo
Hliník
Neželezné kovy Plech
-
Montáž plastového ochranného krytu patky (obr. 4)
• Používejte pouze ostré pilové listy.
Poškozené nebo ohnuté pilové listy
musí být okamžitě vyměněny.
Ochranný kryt patky (l) omezuje poškození
povrchu obrobků (se snadno poškoditelným
povrchem).
• Nepoužívejte toto nářadí k řezání
potrubí nebo trubek.
• Nářadí nikdy nespouštějte bez
pilového listu.
Nacvakněte kryt na patku pily jako na uvedeném
obrázku.
• Optimálních výsledků dosáhnete,
pokud řez provedete plynule
konstantní rychlostí. Nevyvíjejte
na pilový list boční tlak. Položte
patku pily na povrch obrobku
a udržujte napájecí kabel v bezpečné
vzdálenosti od pilového listu. Při
řezání oblouků, kruhů nebo jiných
zaoblených tvarů, tlačte pilu lehce
dopředu.
Odsávání prachu (obr. 5)
Adaptér pro odsávání prachu (m) ve spojení
s ochranným krytem odsávání prachu (n) pomáhá
při připojení vhodného odsávacího systému
v odstraňování prachu z povrchu obrobku.
1. Připevněte ochranný kryt (n) na chránič prstů
(f) tak, aby došlo k jeho řádnému usazení.
2. Připevněte adaptér pro odsávání prachu (m)
k nářadí jako na uvedeném obrázku.
• Před vyjmutím pilového listu
z obrobku počkejte, dokud se nářadí
zcela nezastaví. Po ukončení práce
může být pilový list velmi horký. Proto
se pilového listu nedotýkejte.
3. Připojte k adaptéru hadici vhodného
odsávacího systému.
VAROVÁNÍ: Je-li to vhodné, vždy
připojte k nářadí zařízení pro odsávání
prachu, které je zkonstruováno
v souladu s platnými předpisy, které se
týkají prachových emisí.
Správná poloha rukou (obr. 1,
8)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Při řezání kovu
nepoužívejte systém pro odsávání
prachu bez vhodné ochrany před
jiskrami.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
VAROVÁNÍ:
• Ujistěte se, zda je obrobek řádně
zajištěn. Odstraňte hřebíky, šrouby
a jiné spojovací prvky, které by mohly
poškodit pilový list.
• Zkontrolujte, zda je pod obrobkem
dostatečný prostor pro pronikající
pilový list. Neprovádějte řezy
materiálů, jejichž tloušťka je větší než
hloubka řezu pilového listu.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na přední rukojeti (s) a druhou ruku na hlavní
rukojeti (r) nebo jednu ruku na hlavní rukojeti (r).
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
DW341K
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač zapnuto/
vypnuto (a).
Chcete-li pracovat v nepřetržitém režimu, stiskněte
a držte stisknutý spínač (a), stiskněte zajišťovací
tlačítko (b) a uvolněte hlavní spínač.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
Chcete-li nepřetržitý provoz nářadí zrušit, stiskněte
krátce spínač a uvolněte jej. Po ukončení práce
a před odpojením napájecího kabelu nářadí vždy
vypněte.
DW343K
1. Chcete-li nářadí zapnout, přesuňte spínač
zapnuto/vypnuto (a) směrem dopředu.
11
2. Chcete-li nářadí vypnout, přesuňte spínač
zapnuto/vypnuto směrem dozadu. Po
ukončení práce a před odpojením napájecího
kabelu nářadí vždy vypněte.
Nastavení elektronicky regulovaných otáček (obr. 6, 7)
DW341K (OBR. 6)
Velikost otáček nářadí odpovídá intenzitě stisknutí
spínače zapnuto/vypnuto (a).
Chcete-li provést přednastavení otáček, nastavte
ovladač (c) do požadované polohy. Vyšší číslo
znamená vyšší rychlost řezání. Požadované
nastavení závisí na tloušťce a typu materiálu.
Pro řezání měkkých materiálů, jako je dřevo,
používejte vysoké otáčky. Pro řezání kovu
používejte nízké otáčky.
DW343K (OBR. 7)
Řezání po hranu (obr. 1, 11)
1. Pomocí běžného pilového listu proveďte řez
až k hraně.
2. Řez zakončete zarovnávacím pilovým listem.
Odsávání prachu (obr. 5)
Pokud je nářadí dlouhodobě používáno ve
vnitřních prostorách, používejte vhodný systém
odsávání prachu, který je zkonstruován v souladu
s platnými nařízeními, které se týkají prachových
emisí.
Řezání kovu
1. Upněte odpovídající pilový list.
2. Pokračujte výše uvedeným postupem.
VAROVÁNÍ: Používejte chladicí
mazivo (olej pro řezání), aby bylo
zabráněno přehřátí pilového listu nebo
obrobku.
Volič rozsahu otáček (c) může být použit
k nastavení požadovaného rozsahu otáček.
Nastavte elektronický regulátor otáček na
požadovanou hodnotu otáček. Požadované
nastavení závisí na tloušťce a typu materiálu.
Pro řezání měkkých materiálů, jako je dřevo,
používejte vysoké otáčky. Pro řezání kovu
používejte nízké otáčky.
VAROVÁNÍ: Po dlouhodobém chodu
nářadí v nízkých otáčkách nechejte
nářadí zhruba 3 minuty v chodu
v maximálních otáčkách naprázdno.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze VYPNUTO. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Řezání dřeva
1. Je-li to nutné, vyznačte si čáru řezu.
2. Zapněte nářadí.
3. Přitlačujte pilu na obrobek a sledujte čáru
řezu.
4. Při provádění řezu rovnoběžného s hranou
obrobku namontujte vodítko a veďte pilu podél
hrany obrobku, jako na obr. 9.
Řezání do dřeva při použití
vodicího otvoru
1. Je-li to nutné, vyznačte si čáru řezu.
2. Vyvrtejte otvor (minimální Ø 12 mm) a zasuňte
do otvoru pilový list.
3. Zapněte nářadí.
4. Sledujte vyznačenou čáru řezu.
5. Chcete-li řezat přesné kruhové tvary,
namontujte na pilu tyčové kružidlo a nastavte
požadovaný poloměr (obr. 10).
12
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Aby bylo zabráněno zadření kladky, kápněte
v pravidelných intervalech na vodicí kladku (h)
kapku oleje.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, odstraňte je
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na
zadní straně tohoto návodu. Seznam servisních
středisek DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Z důvodu
snížení rizika zranění používejte
s tímto výrobkem pouze doporučené
příslušenství DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
K dispozici je následující:
– Paralelní vodítko
DE3241
– Tyčové kružidlo
DE3242
– Pilový list s jemnými zuby DT2048
– Pilový list s velkými zuby DT2075
– Pilový list pro řezání kovu DT2160
– Zarovnávací pilový list
DT2074
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zlikvidujte
tento výrobek v tříděném odpadu.
zst00241341- 17-07-2014
13
14
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
15
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
16
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising