DW343K | DeWalt DW343K JIGSAW Type 2 instruction manual

511888-54 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW341
DW343
c
Obr. 1
b
a
r
d
o
xx
xxx
j
f
e
i
DW341K
g
h
s
c
r
d
xx
xxx
f
a
o
j
e
i
DW343K
g
2
h
Obr. 2
Obr. 3
i
k
h
g
e
Obr. 4
l
Obr. 5
f
n
m
3
Obr. 6
Obr. 7
a
c
c
Obr. 8
DW341
4
DW343
Obr. 9
Obr. 10
Obr. 11
5
PRIAMOČIARA PÍLA
DW341/DW343
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
DW343
230
230/115
2/3
550
290
1900-3100
20
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Tak sa môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu počas
pracovného času značne skrátiť.
85
20
10
3
85
20
10
3
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržiavanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
0-45°
2,0
0-45°
2,0
dB(A)
89
87
dB(A)
dB(A)
3
98
3
96
Poistky
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V 13 A v zástrčke prívodného kábla
Veľká Británia a Írsko
Náradie 115 V 16 A v zástrčke prívodného kábla
dB(A)
6,6
6,0
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
ahCW =
m/s²
5,5
7,4
Odchýlka K =
m/s²
1,6
1,5
Hodnota vibrácií ah
ahCM =
m/s²
5,3
7,8
Odchýlka K =
m/s²
1,5
1,6
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
6
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkového
pracovného času čas pôsobenia
vibrácií na obsluhu značne predĺžiť.
DW341
230
230/115
2/3
550
290
0-3100
20
Napájacie napätie
VDC
Veľká Británia a Írsko
VDC
Typ
Príkon
W
Výkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Zdvih
mm
Hĺbka rezu:
drevo
mm
hliník
mm
oceľ
mm
nehrdzavejúca oceľ
mm
Nastavenie uhla šikmého rezu
(vľavo/vpravo)
Hmotnosť
kg
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka
akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka
akustického výkonu)
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
09
DW341/DW343
Spoločnosť DEWALT vyhlasuje, že tieto výrobky
popisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre konštrukciu a vývoj produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného
kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela narastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
7
e)
f)
zauzlený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo
vlhkom prostredí musí byť v napájacom
okruhu použitý prúdový chránič (RCD).
Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Pri použití elektrického náradia zostaňte
stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia
a zberných zásobníkov, zaistite ich
správne pripojenie a riadnu funkciu.
8
Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte správny typ náradia na
vykonávanú prácu. Pri použití správneho
typu náradia bude práca vykonávaná lepšie
a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby ho
použili osoby, ktoré nie sú oboznámené
s jeho obsluhou alebo s týmto
návodom. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených zanedbanou
údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa ovládajú.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte iba
kvalifikovanému technikovi, ktorý bude
používať originálne náhradné diely. Tým
zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Špecifické doplnkové bezpečnostné predpisy pre priamočiare píly
• Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
náradie za izolované rukoväti. Pri kontakte
so „živým“ vodičom spôsobia neizolované
kovové časti náradia obsluhe úraz elektrickým
prúdom.
• Pred vytiahnutím pílového listu zo zárezu
(drážka vytvorená rezaním) počkajte, kým
nedôjde k úplnému zastaveniu motora.
Pohybujúci sa pílový list sa môže dostať
do kontaktu s obrobkom, čo môže spôsobiť
zlomenie pílového listu, poškodenie obrobku
alebo stratu kontroly nad náradím a následné
zranenie.
• Udržujte rukoväti čisté, suché
a neznečistené olejom alebo mazivami. Tak
bude umožnená lepšia ovládateľnosť náradia.
• Udržujte pílové listy ostré. Tupé pílové listy
môžu pri práci spôsobiť vychýlenie alebo
zablokovanie pílového listu.
• Čistite náradie často, najmä po jeho
náročnom použití. Na vnútorných povrchoch
náradia sa často usadzujú prach a nečistoty
obsahujúce čiastočky kovu, čím sa vytvára
riziko zranenia elektrickým prúdom.
• Nepoužívajte toto náradie dlhodobo bez
prerušenia. Vibrácie spôsobené prevádzkou
tohto náradia môžu spôsobiť trvalé zdravotné
problémy týkajúce sa prstov, rúk a paží. Pri
práci s týmto náradím používajte rukavice
s dostatočnou vypchávkou, dodržujte
časté prestávky a obmedzenia týkajúce sa
pracovného času s týmto náradím.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobeného odlietavajúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobeného kontaktom
s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo
počas použitia.
– Riziko zranenia spôsobeného dlhodobým
použitím.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (o), ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 priamočiaru pílu
1 hviezdicový kľúč
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
IBA DW341K A DW343K:
1 pílový list
1 kryt päty zabraňujúci poškriabaniu
1 kryt na odsávanie prachu
1 adaptér na odsávanie
1 kufrík
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času pozornému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nerobte žiadne
úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k úrazu alebo k jeho
poškodeniu.
a. Vypínač zapnuté/vypnuté
b. Zaisťovacie tlačidlo
c. Regulátor otáčok
d. Odfuk pilín
e. Západka pílového listu
f. Chránič prstov
g. Držiak pílového listu
h. Vodiaca kladka pílového listu
i. Pätka píly
j. Volič predkmitu
9
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša priamočiara píla je určená na profesionálne
rezanie dreva, ocele, hliníka, plastov
a keramických materiálov.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Tieto priamočiare píly sú elektrické náradie na
profesionálne použitie.
NEDOVOĽTE, aby sa do kontaktu s týmto
náradím dostali deti. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Elektrická bezpečnosť
Elektrický motor je určený iba na prevádzku pod
jedným napätím. Vždy skontrolujte, či napájacie
napätie zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Náradie s napájacím
napätím 115 V sa musí používať
spoločne s bezpečnostným odpájacím
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s tromi vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm².
Maximálna dĺžka je 30 m.
10
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, že je hlavný vypínač
v polohe VYPNUTÉ. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
Nasadenie a odobratie pílového listu (obr. 2)
Systém výmeny bez použitia iného náradia
zaisťuje rýchlu a jednoduchú výmenu pílového
listu.
1. Uvoľnite držiak pílového listu (g) úplným
sklopením západky pílového listu (e).
2. Vložte do držiaka (g) pílový list tak, aby
zadná hrana pílového listu zapadla do drážky
vodiacej kladky (h).
3. Nastavte západku pílového listu (e) do
pôvodnej polohy.
4. Ak chcete pílový list vybrať, sklopte celkom
západku pílového listu a vyberte pílový list
z držiaka.
Nastavenie uhla šikmého rezu
(obr. 3)
Nastaviteľná pätka píly (i) umožňuje vykonávanie
ľavostranných i pravostranných šikmých rezov
až do uhla 45°. Meradlo šikmých rezov má
predvolené polohy pre 0° a 45°.
1. Pomocou dodaného kľúča uvoľnite skrutky (k).
2. Presuňte pätku píly (i) smerom k pílovému
listu.
3. Naklopte pätku píly a pomocou meradla
nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
4. Utiahnite skrutky.
Nastavenie predkmitu (obr. 1)
Nastaviteľný predkmit zaručuje perfektné rezy
v rôznych materiáloch.
Presuňte volič predkmitu (j) podľa nižšie uvedenej
tabuľky do požadovanej polohy. Počas práce môže
byť volič nastavovaný.
Poloha
2
2
Drevo
Rýchle rezanie
Silné obrobky
1
Preglejka
Drevotrieska
Tenké obrobky
Jemné rezy
0
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
Kov
-
Plasty
Plasty
Laminát
Plexisklo
Hliník
Neželezné kovy Plech
-
VAROVANIE:
• Uistite sa, či je obrobok riadne
zaistený. Odstráňte klince, skrutky
a iné spojovacie prvky, ktoré by mohli
poškodiť pílový list.
• Skontrolujte, či je pod obrobkom
dostatočný priestor pre prenikajúci
pílový list. Nerežte materiály, ktorých
hrúbka je väčšia než hĺbka rezu
pílového listu.
Montáž plastového ochranného krytu pätky (obr. 4)
Ochranný kryt pätky (l) obmedzuje poškodenie
povrchu obrobkov (s ľahko poškoditeľným
povrchom).
• Používajte iba ostré pílové listy.
Poškodené alebo ohnuté pílové listy
musia byť okamžite vymenené.
Nacvaknite kryt na pätku píly ako na uvedenom
obrázku.
• Nepoužívajte toto náradie na rezanie
potrubia alebo rúrok.
Odsávanie prachu (obr. 5)
• Náradie nikdy nezapínajte bez
pílového listu.
• Optimálne výsledky dosiahnete,
ak rez urobíte plynulo konštantnou
rýchlosťou. Nevyvíjajte na pílový list
bočný tlak. Položte pätku píly na
povrch obrobku a udržujte prívodný
kábel v bezpečnej vzdialenosti od
pílového listu. Pri rezaní oblúkov,
kruhov alebo iných zaoblených
tvarov, tlačte pílu ľahko dopredu.
Adaptér na odsávanie prachu (m) v spojení
s ochranným krytom odsávania prachu (n) pomáha
pri pripojení vhodného odsávacieho systému
v odstraňovaní prachu z povrchu obrobku.
1. Pripevnite ochranný kryt (n) na chránič prstov
(f) tak, aby došlo k jeho riadnemu usadeniu.
2. Pripevnite adaptér na odsávanie prachu (m)
k náradiu ako na uvedenom obrázku.
3. Pripojte k adaptéru hadicu vhodného
odsávacieho systému.
VAROVANIE: Ak je to vhodné,
vždy pripojte k náradiu zariadenie
na odsávanie prachu, ktoré je
skonštruované v súlade s platnými
predpismi, ktoré sa týkajú prachových
emisií.
• Pred vybratím pílového listu
z obrobku počkajte, kým sa náradie
celkom nezastaví. Po ukončení práce
môže byť pílový list veľmi horúci.
Preto sa pílového listu nedotýkajte.
Správna poloha rúk (obr. 1, 8)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Pri rezaní kovu
nepoužívajte systém na odsávanie
prachu bez vhodnej ochrany pred
iskrami.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
pevne a očakávajte náhle reakcie.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na prednej rukoväti (s) a druhú ruku na
hlavnej rukoväti (r) alebo jednu ruku na hlavnej
rukoväti (r).
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
DW341K
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač zapnuté/
vypnuté (a).
11
Ak chcete pracovať v nepretržitom režime, stlačte
a držte stlačený vypínač (a), stlačte zaisťovacie
tlačidlo (b) a uvoľnite hlavný vypínač.
Rezanie do dreva pri použití
vodiaceho otvoru
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač.
1. Ak je to nutné, vyznačte si čiaru rezu.
Ak chcete nepretržitú prevádzku náradia zrušiť,
stlačte krátko vypínač a uvoľnite ho. Po ukončení
práce a pred odpojením prívodného kábla náradie
vždy vypnite.
2. Vyvŕtajte otvor (minimálne Ø 12 mm)
a zasuňte do otvoru pílový list.
DW343K
5. Ak chcete rezať presné kruhové tvary,
namontujte na pílu tyčové kružidlo a nastavte
požadovaný polomer (obr. 10).
1. Ak chcete náradie zapnúť, presuňte vypínač
zapnuté/vypnuté (a) smerom dopredu.
2. Ak chcete náradie vypnúť, presuňte vypínač
zapnuté/vypnuté smerom dozadu. Po
ukončení práce a pred odpojením prívodného
kábla náradie vždy vypnite.
Nastavenie elektronicky regulovaných otáčok (obr. 6, 7)
DW341K (OBR. 6)
Veľkosť otáčok náradia zodpovedá intenzite
stlačenia vypínača zapnuté/vypnuté (a).
Ak chcete prednastaviť otáčky, nastavte ovládač
(c) do požadovanej polohy. Vyššie číslo znamená
vyššiu rýchlosť rezania. Požadované nastavenie
závisí od hrúbky a typu materiálu.
Na rezanie mäkkých materiálov, ako je drevo,
používajte vysoké otáčky. Na rezanie kovu
používajte nízke otáčky.
DW343K (OBR. 7)
Volič rozsahu otáčok (c) môže byť použitý na
nastavenie požadovaného rozsahu otáčok.
Nastavte elektronický regulátor otáčok na
požadovanú hodnotu otáčok. Požadované
nastavenie závisí od hrúbky a typu materiálu.
Na rezanie mäkkých materiálov, ako je drevo,
používajte vysoké otáčky. Na rezanie kovu
používajte nízke otáčky.
VAROVANIE: Po dlhodobom chode
náradia v nízkych otáčkach nechajte
náradie zhruba 3 minúty v chode
v maximálnych otáčkach naprázdno.
Rezanie dreva
1. Ak je to nutné, vyznačte si čiaru rezu.
2. Zapnite náradie.
3. Pritláčajte pílu na obrobok a sledujte čiaru
rezu.
4. Pri vykonávaní rezu rovnobežného s hranou
obrobku namontujte vodidlo a veďte pílu
pozdĺž hrany obrobku, ako na obr. 9.
12
3. Zapnite náradie.
4. Sledujte vyznačenú čiaru rezu.
Rezanie po hranu (obr. 1, 11)
1. Pomocou bežného pílového listu urobte rez až
k hrane.
2. Rez zakončite zarovnávacím pílovým listom.
Odsávanie prachu (obr. 5)
Ak sa náradie dlhodobo používa vo vnútorných
priestoroch, používajte vhodný systém odsávania
prachu, ktorý je skonštruovaný v súlade s platnými
nariadeniami, ktoré sa týkajú prachových emisií.
Rezanie kovu
1. Upnite zodpovedajúci pílový list.
2. Pokračujte vyššie uvedeným postupom.
VAROVANIE: Používajte chladiace
mazivo (olej na rezanie), aby sa
zabránilo prehriatiu pílového listu
alebo obrobku.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, že je hlavný vypínač
v polohe VYPNUTÉ. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
vyhodiť do bežného domového odpadu.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Aby sa zabránilo zadretiu kladky, kvapnite
v pravidelných intervaloch na vodiacu kladku (h)
kvapku oleja.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, odstráňte
ich prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri tomto úkone údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto
náradím veľmi nebezpečné. Z dôvodu
zníženia rizika zranenia používajte
s týmto výrobkom iba odporúčané
príslušenstvo DEWALT.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zlikvidujte tento výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej na
zadnej strane tohto návodu. Zoznam servisných
stredísk DEWALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
K dispozícii je nasledujúce:
– Paralelné vodidlo
DE3241
– Tyčové kružidlo
DE3242
– Pílový list s jemnými zubami
DT2048
– Pílový list s veľkými zubami
DT2075
– Pílový list na rezanie kovu
DT2160
– Zarovnávací pílový list
DT2074
zst00241366 - 18-07-2014
13
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
15
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising