KS1400L | Black&Decker KS1400L CIRCULAR SAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
555555-45 PL
KS1400L
KS1401L
KS1500L
KS1501L
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Pilarka firmy Black & Decker jest przeznaczona do cięcia
drewna i materiałów drzewnych.
Urządzenie to nie nadaje się do celów przemysłowych.
b.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj
żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne
wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe
zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem
elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Osobiste bezpieczeństwo
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub
znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
e.
4
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,
czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych
elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie
włosy mogą zostać pochwycone przez obracające
się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia używane przez
niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem należy naprawić. Powodem
wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów
bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
•
•
•
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
akumulatorowych
Przed włożeniem akumulatora sprawdź, czy
elektronarzędzie jest wyłączone. Wkładanie
akumulatora do załączonego elektronarzędzia może
doprowadzić do wypadku.
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przewidzianych do tego celu przez producenta.
W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do
określonego rodzaju akumulatora włożenie innego
akumulatora grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie
innych akumulatorów stwarza ryzyko doznania urazu
ciała i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj z dala od
spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ,
śrub i innych małych przedmiotów metalowych,
które mogą spowodować zwarcie biegunów.
Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie
dotykaj go. W razie niezamierzonego kontaktu
spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, zgłoś się ponadto do lekarza.
Wyciekły elektrolit może spowodować podrażnienie
oczu lub oparzenia.
•
•
•
Głębokość cięcia dostosuj do grubości
przedmiotu obrabianego. Z drugiej strony
przedmiotu obrabianego piła tarczowa nie powinna
wystawać bardziej niż na długość zęba.
Ciętego przedmiotu nigdy nie przytrzymuj
rękami ani nogą. Przytwierdź przedmiot do
stabilnego podłoża. Ważne jest prawidłowe
podparcie przedmiotu, by zminimalizować ryzyko
doznania urazu, zakleszczenia tarczy i utraty
panowania nad pilarką.
Gdy istnieje niebezpieczeństwo przecięcia
ukrytych przewodów elektrycznych lub własnego
przewodu zasilającego, trzymaj elektronarzędzie
za izolowane rękojeści. W chwili przecięcia
przewodu elektrycznego napięcie dochodzi do
wszystkich gołych metalowych części pilarki, co
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Przy cięciu wzdłużnym zawsze używaj prowadnicy
dystansowej. Polepsza ona dokładność cięcia
i zmniejsza niebezpieczeństwo zakleszczenia się
piły tarczowej.
Zawsze używaj pił tarczowych z otworem
centralnym o odpowiednim kształcie i średnicy.
Tarcza z otworem większym od średnicy wału
może obracać się mimośrodowo, co grozi utratą
panowania nad pilarką.
Nigdy nie używaj uszkodzonych ani
nieodpowiednich podkładek i śrub mocujących.
Są one przeznaczone do konkretnego rodzaju
piły i tylko wtedy zapewniają maksymalne
bezpieczeństwo pracy.
Dalsze przepisy bezpieczeństwa pracy wszystkich
pilarek
Przyczyny odrzutu i sposoby jego unikania:
•
Odrzut może się zdarzyć w razie nagłego
zakleszczenia się piły. Wywołuje go powstający
wówczas przeciwny moment obrotowy i pilarka
w niekontrolowany sposób odskakuje w kierunku
użytkownika;
•
Może się też zdarzyć, że zęby zwichrowanej piły
tarczowej lub zęby krzywo ustawione w rzazie
zawadzą o górną powierzchnię ciętego przedmiotu,
wskutek czego piła wyskoczy z rzazu i odbije się
w kierunku użytkownika.
Odrzut jest wynikiem niewłaściwego użycia i/lub
nieprawidłowej obsługi pilarki bądź też złych warunków
panujących w miejscu pracy i można mu przeciwdziałać,
przedsiębiorąc odpowiednie, wymienionej niżej środki
ostrożności:
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
•
Przepisy bezpieczeństwa pracy wszystkich pilarek
Uwaga – niebezpieczeństwo:
•
Nie zbliżaj rąk do obszaru cięcia ani do
piły tarczowej. Drugą ręką trzymaj rękojeść
dodatkową lub obudowę silnika. Gdy pilarka
jest utrzymywana obiema rękami, nie grozi
niebezpieczeństwo doznania urazu rąk.
•
Nigdy nie wkładaj rąk pod przedmiot obrabiany.
W czasie cięcia osłona chroni przed tarczą tylko od
góry.
•
5
Pewnie trzymaj pilarkę obiema rękami i tak
balansuj ramionami, by w każdej chwili móc
przeciwstawić się sile odrzutu. Stój z boku piły
tarczowej, a nie w płaszczyźnie cięcia. W razie
zaistnienia odrzutu można wówczas opanować
sytuację.
W razie zakleszczenia się piły lub zatrzymania
jej z jakiegokolwiek innego powodu natychmiast
wyłącz pilarkę i trzymaj ją bez ruchu aż do
całkowitego zatrzymania. Nigdy nie próbuj
wyjmować piły tarczowej z ciętego przedmiotu
•
•
•
•
•
ani nie ciągnij jej do tyłu w czasie pracy, gdyż
może to doprowadzić do odrzutu. Znajdź
przyczynę zakleszczenia i podejmij odpowiednie
środki zaradcze.
Przy ponownym uruchamianiu piły zagłębionej
w ciętym przedmiocie ustaw ją dokładnie w osi
rzazu i upewnij się, czy zęby nie zawadzają
o materiał. W przeciwnym razie przy załączaniu
może wystąpić odrzut, co grozi wyskoczeniem piły
z ciętego przedmiotu.
Podpieraj duże płyty, by nie doszło do
zakleszczenia piły tarczowej i odrzutu pilarki.
Duże płyty mają tendencję do wyginania się pod
ciężarem własnym. Płyty takie należy podeprzeć po
obydwu stronach w pobliżu linii cięcia i krawędzi.
Nie używaj tępych ani uszkodzonych pił
tarczowych. Piły tępe lub z niewłaściwie rozwartymi
zębami wycinają wąski rzaz, co powoduje nadmierne
tarcie i może doprowadzić do zakleszczenia tarczy
i odrzutu pilarki.
Dźwignie zaciskowe mechanizmu do nastawiania
głębokości cięcia i mechanizmu pochylania
tarczy muszą być dobrze zabezpieczone.
Poluzowanie się któregoś z mechanizmów w czasie
cięcia może doprowadzić do zakleszczenia piły
i odrzutu pilarki.
Szczególną ostrożność zachowuj przy cięciu
wgłębnym ścian lub innych elementów
niedostępnych od krawędzi. Wystająca z drugiej
strony piła może zawadzić o jakieś przedmioty
i doprowadzić do odrzutu.
doprowadzić do odrzutu pilarki i przeciąć wszystko
to, co znajdzie się na jej drodze. Pamiętaj, że po
zwolnieniu wyłącznika piła tarczowa jeszcze jakiś
czas się obraca.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
wszystkich pilarek przy korzystaniu z klina
rozdzielnika
•
Każda piła tarczowa może współpracować
tylko z odpowiednim, pasującym do niej klinem
rozdzielnikiem. Klin ten musi być grubszy od korpusu
samej tarczy, ale cieńszy niż rozwarcie zębów piły
tarczowej.
•
Klin rozdzielnik ustaw zgodnie z opisem w tej
instrukcji obsługi. Nieprawidłowy odstęp, niewłaściwe
ustawienie i ukierunkowanie mogą spowodować, że
klin rozdzielnik nie będzie spełniać swojej funkcji,
którą jest zapobieganie odrzutowi.
•
Zawsze używaj klina rozdzielnika za wyjątkiem cięć
wgłębnych. Po dokonaniu cięcia wgłębnego klin
rozdzielnik znów trzeba zamocować. Przy cięciu
wgłębnym klin rozdzielnik stanowi przeszkodę
i może być przyczyną odrzutu.
•
By klin rozdzielnik mógł prawidłowo spełniać swoją
funkcję, musi zagłębić się w przedmiot obrabiany.
Przy krótkich cięciach klin rozdzielnik nie spełnia
swojej funkcji.
•
Nie używaj pilarki, gdy klin rozdzielnik jest wygięty.
Nawet lekkie wygięcie może zmniejszyć szybkość
zamykania osłony tarczy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy pilarek
tarczowych
Uwaga! Nigdy nie piłuj, trzymając pilarkę odwróconą do
góry. Nie mocuj pilarki w imadle ani w inny sposób.
•
Zakładaj słuchawki ochronne. Hałas może
doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
•
Zdaj sobie sprawę z ukrytych niebezpieczeństw.
Przed rozpoczęciem cięcia w ścianach, podłogach
i sufitach poinformuj się dokładnie, czy i jak
dokładnie przebiegają przewody i rury.
•
Sprawdź, czy piła tarczowa jest dobrze
zamocowana i obraca się we właściwym
kierunku. Zawsze używaj pił o odpowiedniej
wielkości zgodnie ze specyfikacją w tej instrukcji
obsługi.
•
Nie używaj pił tarczowych o średnicy mniejszej
lub większej niż zalecana. Używaj tylko pił
zgodnych ze specyfikacją według normy EN 8471.
•
Nigdy nie używaj pił tarczowych ze stali szybko
tnącej, ani też tarcz ściernych lub tnących.
•
Po zwolnieniu wyłącznika piła tarczowa jeszcze
jakiś czas jeszcze się obraca. Wyłącz pilarkę
i przed odłożeniem odczekaj, aż piła całkowicie się
zatrzyma.
•
Pilarką tarczową nie wolno się posługiwać
osobom młodym ani słabym bez nadzoru
doświadczonego użytkownika. Pilnuj dzieci, by
nie bawiły się tym elektronarzędziem.
Uwaga! Kontakt lub wdychanie pyłów powstających
podczas piłowania zagraża zdrowiu użytkownika
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przy
korzystaniu z ruchomej osłony tarczy
•
Przed każdym użyciem sprawdź, czy dolna
osłona tarczy prawidłowo się zamyka. Nie
uruchamiaj piły, gdy osłona ta zacina się.
Nigdy nie mocuj ani nie przywiązuj dolnej
osłony tarczy w pozycji otwarcia. Przypadkowy
upadek piły może doprowadzić do wygięcia dolnej
osłony tarczy. W takiej sytuacji przed ponownym
uruchomieniem pilarki sprawdź osłonę, czy porusza
się bez przeszkód i nie dotyka piły tarczowej lub
innych elementów. Dotyczy to wszystkich kątów
cięcia ukosowego i głębokości cięcia.
•
Sprawdź działanie sprężyny powrotnej dolnej
osłony tarczy. Gdyby osłona i sprężyna nie
działały prawidłowo, trzeba je przed użyciem
pilarki naprawić. Dolna osłona może poruszać się
z oporami z powodu uszkodzenia jakichś elementów,
zabrudzenia żywicą lub zapchania trocinami.
•
Dolną osłonę tarczy wolno chować ręcznie
tylko w specjalnych przypadkach, jak „cięcie
wgłębne” i „cięcie kombinowane”. Schowaj
osłonę, pociągając za dźwignię, i puść ją, gdy
tylko piła zagłębi się w przedmiot obrabiany. Przy
wszystkich innych cięciach dolna osłona tarczy musi
działać automatycznie.
•
Przed odłożeniem pilarki na stole warsztatowym
lub na podłodze sprawdź, czy dolna osłona
całkowicie zasłania piłę tarczową. Nieosłonięta,
jeszcze obracająca się piła tarczowa może
6
i ewentualnie innych znajdujących się w pobliżu osób.
Dla ochrony przed pyłami i parami zakładaj maskę
przeciwpyłową i zadbaj też o bezpieczeństwo innych
osób przebywających w miejscu pracy.
Uwaga! Wykonywanie regulacji lub prac nieopisanych
w tej instrukcji obsługi może doprowadzić do uwolnienia
się niebezpiecznego promieniowania laserowego.
Uwaga! Pilarka ta jest przeznaczona wyłącznie do
użytku w zamkniętych pomieszczeniach, a nie na wolnym
powietrzu.
Bezpieczeństwo elektryczne
Pilarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
•
Elementy pilarki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie
wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
laserów
Dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję
Wyłącznik
Przycisk blokujący
Rękojeść główna
Rękojeść dodatkowa
Blokada wrzeciona
Wyłącznik lasera
Źrenica wyjściowa lasera
Stopa
Piła tarczowa
Osłona tarczy
Klin rozdzielnik
Przyłącze do odsysania trocin
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy
pilarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazda
sieciowego.
Przyrządu tego nie wolno dawać do ręki
dzieciom poniżej 16. roku życia
Zdejmowanie i zakładanie piły tarczowej (rys. A)
Uwaga! Promieniowanie laserowe!
Zdejmowanie
•
Naciśnij i przytrzymaj blokadę wrzeciona (5). Obróć
tarczę aż do zablokowania.
•
Odkręć w lewo i wyjmij śrubę mocującą (13) piłę
tarczową, posługując się w tym celu dostarczonym
kluczem maszynowym płaskim (14).
•
Zdejmij zewnętrzną podkładkę (15).
•
Zdejmij piłę tarczową (6).
Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień
laserowy.
Nie używaj przyrządów optycznych do
obserwowania promieniowania laserowego.
Zakładanie
•
Załóż piłę tarczową na wewnętrzny pierścień
kołnierzowy (16), sprawdzając przy tym, czy strzałka
na tarczy jest zwrócona w tym samym kierunku co
strzałka na obudowie pilarki.
•
Tak załóż zewnętrzną podkładkę (15) na wrzeciono,
by jej wystająca część była zwrócona w stronę
przeciwną do pilarki.
•
Włóż w otwór śrubę mocującą (13) piły tarczowej.
•
Naciśnij i przytrzymaj blokadę wrzeciona (5).
•
Mocno dokręć w prawo śrubę mocującą piłę
tarczową, posługując się w tym celu dostarczonym
kluczem maszynowym płaskim (14).
•
Zgodnie z poniższym opisem wyreguluj klin
rozdzielnik.
Zapoznaj się z charakterystyką przyrządu
laserowego.
•
•
•
•
•
•
•
Ten przyrząd laserowy odpowiada klasie
2 według normy IEC60825-1:2001. Naprawę
uszkodzonego lasera zleć właściwemu warsztatowi
serwisowemu.
Lasera używaj wyłącznie do rzutowania linii
świetlnych.
Spojrzenie w promień emitowany przez laser
klasy 2 nie jest szkodliwe, jeżeli nie trwa dłużej niż
0,25 s. Odruch zamykania powiek na ogół stanowi
wystarczającą ochronę. Przy odległościach powyżej
1 m laser odpowiada klasie 1, co oznacza, że jest
całkowicie bezpieczny.
Nigdy nie patrz bezpośrednio bądź umyślnie
w promień laserowy.
Nie używaj żadnych przyrządów optycznych do
obserwowania promieniowania laserowego.
Nie ustawiaj przyrządu w miejscu, w którym promień
laserowy jest emitowany na wysokości głowy
przechodzących osób.
Nie dopuszczaj dzieci w pobliże przyrządu
laserowego.
Ustawienie klina rozdzielnika (rys. B)
Klin rozdzielnik zapobiega zakleszczaniu się piły
tarczowej przy cięciu wzdłużnym. Po wymianie tarczy
trzeba go odpowiednio ustawić.
•
Kluczem maszynowym płaskim (14) odkręć śruby
(17), przytrzymując klin rozdzielnik w swojej
pozycji.
•
Zgodnie z rysunkiem odpowiednio ustaw klin
rozdzielnik (11).
7
•
•
•
Odległość między wieńcem zębatym a klinem
rozdzielnikiem powinna wynosić od 2 do 3 mm.
Różnica wysokości między dolnym końcem klina
rozdzielnika a wieńcem zębatym powinna wynosić
od 2 do 3 mm.
Mocno dokręć śruby.
•
•
Przestaw pilarki (10) do żądanego położenia.
Wartość kąta cięcia ukosowego można odczytać
na skali (26).
Mocno dokręć pokrętło ustalające, by zablokować
stopę w wybranym położeniu.
Załączanie i wyłączanie
•
By załączyć pilarkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk
blokujący (2), a następnie naciśnij wyłącznik (1).
•
By wyłączyć pilarkę, zwolnij wyłącznik.
Zakładanie i zdejmowanie prowadnicy dystansowej
(rys. C)
•
Prowadnica dystansowa służy do prostoliniowego
cięcia równolegle do krawędzi przedmiotu
obrabianego.
Piłowanie
Zawsze trzymaj pilarkę obiema rękami.
•
Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, by piła tarczowa
przez kilka sekund pracowała na biegu jałowym.
•
W czasie piłowania tylko lekko napieraj na pilarkę.
•
Dobrze dociskaj stopę do przedmiotu
obrabianego.
Zakładanie
•
Poluzuj pokrętło ustalające (18).
•
Wprowadź prowadnicę dystansową (19) w otwory
(20).
•
Przesuń prowadnicę dystansową do żądanego
położenia.
•
Dokręć pokrętło ustalające.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
•
Ponieważ wzdłuż linii cięcia materiał przedmiotu
obrabianego odszczypuje się do góry, piłuj po tej
stronie, po której jest to dopuszczalne.
•
Gdy zależy Ci na tym, by odpryski były jak
najmniejsze, na przykład przy cięciu laminatu,
zamocuj kawałek sklejki na górze przedmiotu
obrabianego.
Zdejmowanie
•
Poluzuj pokrętło ustalające.
•
Wyciągnij prowadnicę dystansową z pilarki.
Zastosowanie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania pilarki.
Pilarka może być prowadzona prawą lub lewą ręką.
Zastosowanie płytki wskaźnikowej (rys. G)
Pilarka zawiera płytkę wskaźnikową, która ułatwia cięcie
prostopadłe (27) i ukosowe pod kątem 45° (28).
•
Wyreguluj płytkę wskaźnikową zgodnie z poniższym
opisem.
•
Zgraj zewnętrzną krawędź wskaźnika (27) bądź (28)
z linią cięcia (29).
•
W czasie piłowania prowadź wskaźnik po linii
cięcia.
•
Dobrze dociskaj stopę do przedmiotu
obrabianego.
Regulacja kąta pochylenia tarczy (rys. D)
Kąt między piłą tarczową a stopą standardowo
wynosi 90°.
•
Za pomocą kątownika sprawdź, czy kąt między
piłą tarczową a stopą wynosi 90°. W razie odchyłki
wykonaj opisane niżej operacje:
•
Poluzuj pokrętło ustalające (21), by odblokować
stopę pilarki.
•
Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą (22) śruby
nastawczej (23).
•
Wkręć lub wykręć śrubę nastawczą aż do uzyskania
kąta 90°.
•
Ponownie dokręć nakrętkę zabezpieczającą.
•
Dokręć pokrętło ustalające, by zablokować stopę
w swoim położeniu.
Regulacja płytki wskaźnikowej
•
Wykonaj próbne cięcie do połowy drewnianego
odpadu.
•
Wycofaj pilarkę aż do uwidocznienia linii cięcia
(29).
•
Przytrzymując pilarkę w tej pozycji, poluzuj płytkę
wskaźnikową na stopie pilarki tak, jak pokazano na
rysunku.
•
Zgraj znacznik 0°C (27) na płytce wskaźnikowej
z linią cięcia (29). W celu cięcia ukosowego
pod kątem 45° zgraj znacznik 45o (28) na płytce
wskaźnikowej z linią cięcia.
•
Ustal płytkę wskaźnikową śrubą (30).
Nastawianie głębokości cięcia (rys. E)
Głębokość cięcia można nastawić odpowiednio do
grubości przedmiotu obrabianego. Powinna ona być
przy tym o około 2 mm większa od grubości tego
przedmiotu.
•
Zwolnij dźwignię (24), by odblokować stopę pilarki.
•
Przestaw stopę (8) do żądanego położenia. Wartość
głębokości cięcia można odczytać na skali (25).
•
Zaciągnij dźwignię, by ustalić stopę w wybranym
położeniu.
Zastosowanie lasera (rys. H)
Laser rzutuje linię cięcia na powierzchni przedmiotu
obrabianego.
•
By załączyć laser, przesuń wyłącznik (6) do
przodu.
•
By wyłączyć laser, przesuń wyłącznik (6) do tyłu.
Patrząc z góry na pilarką, łatwo jest prowadzić ją po
linii cięcia. Gdyby z jakiegoś powodu widok taki był
niemożliwy, alternatywnie można skorzystać z lasera.
Nastawianie kąta cięcia ukosowego (rys. F)
Kąt cięcia ukosowego można nastawiać w granicach
między 0° i 45°.
•
Poluzuj pokrętło ustalające (21), by zwolnić stopę
pilarki.
8
•
•
•
Dane techniczne
Narysuj ołówkiem linię cięcia.
Umieść pilarkę na linii cięcia.
Załącz laser.
Napięcie
V
Pobór mocy
W
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
obr/ min
Maksymalna głębokość
cięcia
mm
Maksymalna głębokość
cięcia ukosowego
pod kątem 45°
mm
średnica piły tarczowej mm
Otwór w pile tarczowej mm
Rozwarcie zębów piły
tarczowej
mm
Właściwości lasera:
Klasa lasera
Długość fali
nm
Moc lasera
mW
Masa
kg
Odsysanie trocin
By móc przyłączyć odkurzacz przemysłowy lub odpylacz
ssący do pilarki, jest konieczny adapter.
•
Włóż adapter w przyłącze do odsysania trocin
(12).
•
Połącz wąż odkurzacza z adapterem.
Konserwacja
Pilarka firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jego regularne czyszczenie.
Uwaga! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych
wyłącz pilarkę i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
•
Regularnie za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne
w pilarce.
•
Regularnie wilgotną szmatą czyść obudowę
silnika. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
KS1400L
KS1401L
230
1400
KS1500L
KS1501L
230
1500
5000
5000
65
65
50
190
16
50
190
16
2,3
2,3
2
650
<5
5,4
2
650
<5
5,4
Deklaracja zgodności z normami UE
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że pilarki
KS1400L/KS1401L/KS1500L/KS1501L zostały wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami: 89/336/
EWG, 98/37/EG, EN 55014, EN 60745, IEC/EN 60825,
EN 61000
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Poziom ciśnienia akustycznego
poziom mocy akustycznej
ważona wartość skuteczna
przyśpieszeń drgań na rękojeści
Współczynnik niepewności poziomu
ciśnienia akustycznego
współczynnik niepewności poziomu
mocy akustycznej
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do specjalnych punktów
zbiorczych.
97 dB(A)
108 dB(A)
2 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Dyrektor ds Technologii
Użytkowej
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
01-04-07
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
9
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte wyposażenie takie, jak: szczotki,
tarcze pilarskie, tarcze ścierne, wiertła i inne
akcesoria, jeżeli nie została do nich dołączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o niegorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające,
noże strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny,
paski napędowe i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu..
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
zst00054351 - 11-10-2007
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising