KS1400L | Black&Decker KS1400L CIRCULAR SAW instruction manual

Powerful Solutions
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-07 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
TM
KS1400L
KS1401L
KS1500L
KS1501L
KS1600L
2
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše kotoučová pila Black & Decker je určena k řezání
dřeva a dřevěných výrobků. Toto nářadí je určeno pouze
pro spotřebitelské použití.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
3.
a.
Varování! Pozorně si přečtěte veškerá
bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může
způsobit úraz elektrickým proudem, vznik
požáru nebo vážné zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Označení elektrické
nářadí ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje
na vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí
kabel) nebo nářadí napájené z akumulátorů (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím v prostředí
s výbušnou atmosférou, jako jsou prostředí
s hořlavými kapalinami, plyny nebo s výbušným prachem. Elektrické nářadí je zdrojem
jiskření, jež může vést ke vznícení hořlavin.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to, aby
se k tomuto nářadí nepřibližovaly děti a okolo
stojící osoby. Odvrácení pozornosti může vést ke
ztrátě kontroly nad nářadím.
d.
e.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem
zástrčku neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce zástrček. Neupravované zástrčky a vyhovující spoje
snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy
jako jsou potrubí, radiátory, sporáky nebo ledničky. Dojde-li k Vašemu uzemnění, hrozí zvýšené
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkým provozním podmínkám. Pokud do nářadí
vnikne voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení nářadí,
tahání nebo vytahování zástrčky ze zásuvky.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty a pohyblivými částmi
nářadí. Poškozené nebo spletené kabely zvyšují
riziko úrazu elektrickým proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním prostředí, používejte prodlužovací kabel určený
pro venkovní prostředí. Použití napájecího kabelu
f.
g.
4.
a.
b.
c.
4
vhodného pro venkovní prostředí snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí je nezbytně nutné použít v napájecím
okruhu proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče RCD snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Osobní bezpečnost
Buďte pozorní, stále sledujte, co děláte a o
práci s elektrickým nářadím vždy přemýšlejte.
S elektrickým nářadím nepracujte, pokud jste
unavení nebo pokud jste pod vlivem omamných
látek, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti
při práci s nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte prostředky k ochraně zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní
obuv, pokrývka hlavy a chrániče sluchu, používané
za příslušných okolností, snižují riziko poranění
osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením ke zdroji napětí nebo před vložením akumulátoru, zvednutím nebo přenášením nářadí
zkontrolujte, zda je hlavní spínač vypnutý.
Přenášení nářadí s prstem na hlavním vypínači
nebo připojení napájecího kabelu k elektrickému
rozvodu, pokud je hlavní vypínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Ponechané seřizovací klíče mohou
být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou
způsobit úraz.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy,
oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné
blízkosti pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Netlačte příliš na nářadí. Používejte správný typ
nářadí pro vaši práci. Vhodné elektrické nářadí
provede práci lépe a bezpečněji než nářadí, které
není pro tento úkon vhodné.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte je od elektrické sítě nebo vyjměte aku-
d.
e.
f.
g.
5.
a.
mulátor. Tato preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte nepovolaným osobám,
které nejsou obeznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem, aby s nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou neobeznámených
osob nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda se u nářadí
nevyskytují vychýlené nebo rozpojené pohyblivé části, zlomené díly nebo jakékoliv jiné
závady, které mohou mít vliv na jeho správný
chod. Pokud je nářadí poškozeno, nechejte
jej opravit. Mnoho poruch vzniká nedostatečnou
údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů používejte podle uvedených pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití nářadí k jiným účelům, než k jakým
je určeno, může být nebezpečné.
f.
g.
h.
Další bezpečnostní pokyny pro všechny kotoučové
pily
Příčiny a ochrana obsluhy před působením zpětného
rázu:
•
Zpětný ráz je okamžitou reakcí na sevření kotouče,
odskočení nebo vychýlení řezného kotouče, které
způsobí neočekávané vyskočení kotoučové pily
z obrobku směrem k obsluze.
•
Pokud dojde k přiskřípnutí kotouče nebo k jeho
zablokování v zářezu, kotouč se zasekne a reakce
motoru odmrští kotoučovou pilu rychle zpět, směrem k obsluze.
•
Dojde-li ke zkroucení řezného kotouče nebo k jeho
vychýlení v řezu, zuby na zadní části řezného kotouče se mohou zarýt do horního povrchu dřeva,
což způsobí vyhození řezného kotouče ze zářezu
a vyskočení kotoučové pily směrem k obsluze.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití kotoučové pily nebo nesprávných pracovních postupů nebo
provozních podmínek. Tomuto jevu můžete zabránit,
budete-li dodržovat níže uvedené pokyny.
a. Držte kotoučovou pilu stále oběma rukama
a mějte ruce v takové poloze, abyste byli stále
připraveni kompenzovat síly zpětného rázu. Postavte se tak, abyste stáli z jedné nebo ze druhé
strany řezného kotouče a ne přímo v jeho ose.
Zpětný ráz může způsobit vyskočení kotoučové pily
směrem k obsluze, ale sílu zpětného rázu může za
předpokladu dodržení správných bezpečnostních
opatření obsluha zvládnout.
b. Dojde-li k zaseknutí řezného nástroje nebo
k přerušení řezu z jakéhokoliv důvodu, uvolněte hlavní spínač a držte kotoučovou pilu bez
pohybu v materiálu, dokud nedojde k úplnému
zastavení řezného nástroje. Dokud je řezný nástroj v pohybu, nikdy se nepokoušejte vyjmout
kotoučovou pilu z obrobku nebo ji táhnout
zpět, protože by mohlo dojít ke zpětnému rázu.
Přemýšlejte a provádějte opravné akce, abyste
eliminovali příčinu zaseknutí řezného nástroje.
c. Zahajujete-li znovu řez v obrobku, srovnejte
řezný kotouč v zářezu a zkontrolujte, zda se
zuby řezného kotouče nedotýkají materiálu
obrobku. Dojde-li po spuštění kotoučové pily
Opravy
Vaše nářadí nechejte opravovat pouze osobou
s příslušnou kvalifikací při použití výhradně
originálních náhradních dílů. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající
se kotoučových pil
a.
b.
c.
d.
e.
nářadí stanou také „živé“ a obsluha utrpí zásah
elektrickým proudem.
Při provádění rozřezávání používejte vždy pravítko nebo přímou vodící hranu. Tímto způsobem
zvýšíte přesnost řezu a snížíte riziko ohybu řezného
kotouče.
Vždy používejte kotouče správné velikosti
a tvaru upínacího otvoru (hranaté versus kruhové). Řezné kotouče s otvory, které neodpovídají
montážnímu úchytu na kotoučové pile, se budou
otáčet excentricky, což způsobí ztrátu ovladatelnosti nářadí.
Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné
podložky a šrouby. Podložky a upínací šrouby
byly zkonstruovány přímo pro Vaši kotoučovou
pilu, což zaručuje její optimální výkon a bezpečnost
jejího provozu.
Nevkládejte ruce do prostoru řezání a nepřibližujte je ke kotouči. Mějte druhou ruku
položenou na přídavné rukojeti nářadí nebo na
krytu motoru. Je-li kotoučová pila držena oběma
rukama, nemůže dojít k jejich pořezání řezným
nástrojem.
Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt Vás
nemůže chránit před řezným kotoučem pod obrobkem.
Upravte hloubku řezu podle síly obrobku. Při
provádění řezu by neměla být pod obrobkem vidět
celá výška ozubení řezného kotouče.
Nikdy nedržte odřezávaný kousek obrobku
v ruce a nepokládejte si jej přes nohu. Upněte si
obrobek do stabilního svěráku. Správné upnutí
a podepření obrobku je velmi důležité z hlediska
minimalizace ohrožení obsluhy, ohybu řezného
kotouče nebo ztráty ovladatelnosti.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu
s „živým“ vodičem se nechráněné kovové části
5
d.
e.
f.
g.
k zaseknutí zubů řezného kotouče, může dojít
k pohybu kotoučové pily směrem nahoru nebo ke
zpětnému rázu.
Velké panely si vždy řádně podepřete, aby bylo
minimalizováno riziko sevření řezného kotouče
a riziko zpětného rázu. Velké panely mají působením vlastní hmotnosti tendenci se prohýbat.
Podpěry musí být umístěny pod panelem na obou
stranách v blízkosti čáry řezu a v blízkosti hrany
panelu.
Nepoužívejte tupé nebo poškozené řezné kotouče. Tupé nebo nesprávně upnuté řezné kotouče
vytváří úzký řez, což způsobuje nadměrné tření,
zasekávání kotouče a zpětné rázy.
Zajišťovací páky hloubky řezu a šikmých řezů
musí být před zahájením řezu řádně utaženy
a zajištěny. Dojde-li při provádění řezu k posuvu,
může dojít k zaseknutí řezného kotouče nebo ke
zpětnému rázu.
Provádíte-li zářezy do stěn nebo do jiných
ploch, buďte velmi opatrní. Vyčnívající řezný
kotouč může proříznout objekty, které mohou
způsobit zpětný ráz.
Doplňující bezpečnostní pokyny pro všechny kotoučové pily vybavené nožem odtrhu
a. Používejte odtrhávací nože vhodné pro používané řezné kotouče. Správný nůž odtrhu musí
být silnější než tloušťka řezného kotouče, ale tenčí
než nastavení jeho zubů.
b. Nastavte odtrhávací nůž podle pokynů uvedených v tomto návodu. Nesprávná vzdálenost,
poloha a srovnání může způsobit neschopnost
nože odtrhu zabránit zpětnému rázu.
c. Odtrhávací nůž používejte vždy, mimo provádění zářezů. Po provádění zářezů musí být nůž
odtrhu znovu nainstalován. Při provádění zářezů
by nůž odtrhu překážel a mohl by způsobit zpětný
ráz.
d. Má-li nůž odtrhu pracovat správně, musí být
v kontaktu s obrobkem. Při provádění krátkých
řezů nůž odtrhu nezabraňuje vzniku zpětného
rázu.
e. Je-li odtrhávací nůž ohnutý, kotoučovou pilu
nepoužívejte. Dokonce i malé vychýlení může
způsobit zpomalení při zavírání krytu.
Jiná nebezpečí
Bezpečnostní pokyny pro okružní kotoučové pily
s vnějšími nebo vnitřními ochrannými kryty kyvadlového pohybu a s vlečným krytem
a. Před každým použitím zkontrolujte, zda dochází ke správnému uzavření spodního krytu.
Nepohybuje-li se spodní kryt volně a nedochází-li k jeho okamžitému zavírání, kotoučovou
pilu nepoužívejte. Nikdy žádným způsobem
nepřipevňujte spodní kryt v otevřené poloze.
Dojde-li k náhodnému pádu kotoučové pily, může
dojít k ohybu spodního krytu. Zvedněte spodní
kryt opatřeny zatahovací rukojetí a ujistěte se, zda
volně pohybuje a zda se v žádném směru nedotýká
řezného kotouče nebo jiné části kotoučové pily.
b. Zkontrolujte funkci pružiny spodního krytu. Nepracuje-li kryt nebo pružina správně, musí být
před zahájením práce provedena jejich oprava.
Pohyb spodního krytu může být pomalý v důsledku
poškozených částí, usazenin a nahromaděných
nečistot.
c. Spodní kryt může být ručně zasunut pouze
u speciálních řezů jako jsou „zářezy“ a „složené řezy“. Zvedněte spodní kryt pomocí rukojeti
a jakmile řezný kotouč vnikne do materiálu,
musíte spodní kryt uvolnit. U všech ostatních
řezů by se měl spodní kryt zasouvat automaticky.
d. Vždy dbejte na to, aby před položením kotoučové pily na pracovní stůl nebo na podlahu
spodní kryt zakryl řezný kotouč. Nechráněný
a dobíhající řezný kotouč způsobí pohyb kotoučové
pily a přeřízne materiály nacházející se v dráze
jejího pohybu. Pamatujte na to, že po uvolnění
hlavního spínače chvíli trvá, než dojde k úplnému
zastavení řezného kotouče.
Při použití kotoučových pil vznikají následující rizika:
- Poranění způsobená kontaktem s rotujícími díly.
I přes dodržování příslušných bezpečnostních opatření
a používání ochranných pomůcek nelze zcela vyloučit
určitá jiná nebezpečí. Mezi tato rizika náleží:
- Poškození sluchu.
- Riziko nehody způsobené nekrytými díly otáčejícího se řezného kotouče.
- Riziko poranění při výměně řezného kotouče.
- Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci s ochrannými kryty.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
zvířeného při řezání dřeva, zejména dubového,
bukového a materiálu MDF.
Řezné kotouče
Nepoužívejte kotouče větších nebo menších
•
průměrů, než je doporučeno. Parametry řezného
kotouče jsou uvedeny v technických údajích.
Používejte pouze kotouče specifikované v tomto
návodu k obsluze, které splňují požadavky normy
EN 847-1.
•
Varování! Nikdy nepoužívejte rozbrušovací kotouče.
Bezpečnost ostatních osob
•
•
6
Toto nářadí není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením
nehrály.
•
Toto laserové zařízení odpovídá třídě 2 definované
normou IEC60825-1:2007. Nenahrazujte laserovou
diodu diodou jiného typu. Je-li přístroj poškozen,
svěřte opravu pouze autorizovanému servisu.
•
Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je projekce
laserových paprsků.
•
Vystavení zraku působení laserového paprsku třídy
2 je považováno za bezpečné v případě, nepřesáhne-li tato doba 0,25 sekundy. Reflexy očních víček
poskytují dostatečnou ochranu. Ve vzdálenosti
větší než 1 m odpovídá tento laser zařízení třídy 1
a proto je považován za zcela bezpečný.
•
Nikdy se do laserového paprsku nedívejte záměrně
a přímo.
•
Ke sledování laserového paprsku nepoužívejte
optické přístroje.
•
Neprovádějte nastavení přístroje do takové výšky,
aby mohl laserový paprsek procházet přes osoby
ve výšce jejich hlav.
•
Nedovolte dětem, aby se přibližovaly do blízkosti
laseru.
Varování! Použití ovládacích prvků nebo nastavování,
zrovna tak jako provádění jiných úkonů než jsou popsány
v tomto návodu k použití může mít za následek vystavení
se nebezpečnému záření laseru.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita ke srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení vystavení se vibracím k určení bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC k ochraně
osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání by měl předběžný odhad působení vibrací brát
na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako doby, při
které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou vyznačeny následující piktogramy:
Varování! Ke snížení rizika vzniku úrazu musí
být obsluha obeznámena s tímto návodem
k obsluze.
Varování! Tento výrobek není určen pro venkovní
použití. Nepoužívejte tento laser při pracích prováděných venku.
Elektrická bezpečnost
Popis
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutné použití zemnícího
vodiče. Vždy zkontrolujte, zda síťové napětí
odpovídá napětí uvedenému na typovém
štítku nářadí.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Další bezpečnostní pokyny týkající se
laserových výrobků
Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
Pojistné tlačítko
Hlavní rukojeť
Pomocná rukojeť
Tlačítko zámku hřídele
Spínač laseru
Otvor laserového paprsku
Patka kotoučové pily
Řezný kotouč
Ochranný kryt řezného kotouče
Nůž odtrhu
Výstup pro odvod pilin
Sestavení
Přečtěte si pečlivě celý tento návod.
Varování! Před provedením následujících operací se
ujistěte, zda je nářadí vypnuto a odpojeno od zdroje
napětí a že se řezný kotouč zastavil.
Tento výrobek není určen pro osoby mladší
16 let.
Sejmutí a nasazení řezného kotouče
(obr. A)
Varování! Laserové záření.
Sejmutí
•
Podržte tlačítko zámku hřídele (5) stisknuté
a otáčejte kotoučem tak, aby zámek hřídele zcela
zaskočil.
•
Povolte a odstraňte přídržný šroub řezného kotouče
(13). Pomocí dodaného klíče (14) otáčejte šroubem
proti směru pohybu hodinových ručiček.
•
Sejměte vnější podložku (15).
•
Sejměte řezný kotouč (9).
Nedívejte se do laserového paprsku.
Nedívejte se přímo do laserového paprsku
pomocí optických přístrojů.
Viz technické údaje laserového výrobku.
7
Nasazení
•
Nasuňte řezný kotouč na vnitřní přírubu (16) a ujistěte se, zda šipka na kotouči ukazuje ve stejném
směru jako šipka na nářadí.
•
Nasaďte na hřídel vnější podložku (15), vyvýšenou
stranou na druhou stranu od řezného kotouče.
•
Do otvoru zašroubujte přídržný šroub řezného
kotouče (13).
•
Tlačítko zámku hřídele (5) držte stisknuté.
•
Dotáhněte přídržný šroub řezného kotouče (17).
Pomocí dodaného klíče (14) otáčejte šroubem ve
směru pohybu hodinových ručiček.
•
Nůž odtrhu seřiďte podle níže uvedeného postupu.
•
•
•
•
Nastavení hloubky řezu (obr. E)
Hloubka řezu by měla být nastavena podle síly řezaného
obrobku. Měla by přesáhnout sílu obrobku přibližně
o 2 mm.
•
Povolte zajišťovací šroub (24) a tím se odjistí patka
kotoučové pily.
•
Přesuňte patku kotoučové pily (8) do požadované
polohy. Korespondující velikost hloubky řezu lze
odečíst na měrce (25).
•
Přitáhněte zajišťovací šroub tak, aby byla patka
kotoučové pily zajištěna v nastavené poloze.
Nastavení nože odtrhu (obr. B)
Nůž odtrhu chrání ostří řezného kotouče před zablokováním v průběhu zářezu. Po výměně řezného kotouče
je nutno nůž odtrhu seřídit.
•
Nůž odtrhu přidržte v dané poloze a pomocí dodaného klíče (14) povolte šrouby (17).
•
Nastavte nůž odtrhu (11) do polohy, která je znázorněna na obrázku.
•
Vzdálenost mezi ozubením a nožem odtrhu by měla
být 2 - 3 mm.
•
Výška mezi ozubením a spodním koncem nože
odtrhu by měla být 2 - 3 mm.
•
Šrouby dotáhněte.
Nastavení úhlu pokosu (obr. F)
U tohoto nářadí je možné nastavit úhel pokosu v rozsahu 0° až 45°.
•
Povolte zajišťovací šroub (21) tak, aby byla patka
kotoučové pily odjištěna.
•
Přesuňte patku kotoučové pily (10) do požadované
polohy. Korespondující velikost úhlu pokosu lze
odečíst na měrce (26).
•
Přitáhněte zajišťovací šroub tak, aby byla patka
kotoučové pily zajištěna v nastavené poloze.
Nasazení a sejmutí vodítka podélných
řezů (obr. C)
•
Povolte pojistnou matici (22) stavěcího šroubu
(23).
Otáčením stavěcího šroubu směrem dovnitř nebo
směrem ven nastavte úhel na hodnotu 90°.
Přitáhněte pojistnou matici.
Přitáhněte zajišťovací šroub tak, aby byla patka
kotoučové pily zajištěna v nastavené poloze.
Zapnutí a vypnutí
Rovnoběžné vodítko se používá k provádění přímých řezů rovnoběžných s okrajem obrobku.
•
Nasazení
•
Povolte pojistný šroub (18).
•
Paralelní vodítko (19) protáhněte otvory (20).
•
Nastavte vodítko podélných řezů do požadované
polohy.
•
Dotáhněte pojistný šroub.
•
Nářadí zapneme tak, že pojistné tlačítko (2) přesuneme do polohy odjištěno a zmáčkneme hlavní
spínač (zapnuto / vypnuto) (1).
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač.
Řezání
Nářadí držíme vždy oběma rukama.
•
Před započetím řezu nechejte pár vteřin otáčet
řezný kotouč naprázdno.
•
Při provádění řezu tlačte na nářadí jen lehce.
•
Pracujte s patkou kotoučové pily přitisknutou k obrobku.
Sejmutí
•
Povolte pojistný šroub.
•
Sejměte vodítko podélných řezů z nářadí.
Použití
Rady pro optimální použití nářadí
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
•
Toto nářadí je možné používat v pravé i levé ruce.
•
Nastavení úhlu řezu (obr. D)
Výchozí nastavení úhlu mezi řezným kotoučem a patkou
kotoučové pily je 90°.
•
Pomocí úhelníku zkontrolujte, zda je úhel mezi
řezným kotoučem a patkou kotoučové pily 90°. Pokud úhel není nastaven na hodnotu 90° , proveďte
nastavení následovně:
•
Povolte zajišťovací šroub (21) tak, aby byla patka
kotoučové pily odjištěna.
Štěpení okrajů řezů zabráníte tak, že budete
provádět řez z té strany obrobku, kde vám to tak
nevadí.
Pro minimalizaci štěpení okrajů řezu, například při
řezání laminátů, upněte k horní straně obrobku kus
překližky.
Použití náhledového vodítka (obr. G)
K provádění přímých řezů (27) a šikmých řezů pod úhlem
45° (28) je nářadí vybaveno náhledovým vodítkem.
•
Náhledové vodítko seřiďte podle níže uvedeného
postupu.
•
Levý okraj vodítek (27) nebo (28) srovnejte s čárou
řezu (29).
8
•
•
Během provádění řezu udržujte náhledové vodítko
srovnáno s linií řezu.
Pracujte s patkou kotoučové pily přitisknutou k obrobku.
•
•
Seřízení náhledového vodítka
•
Proveďte na zbytku dřeva testovací zářez do poloviny jeho tloušťky.
•
Kotoučovou pilu stáhněte nazpět, aby byla linie
řezu (29) viditelná.
•
Držte kotoučovou pilu v této poloze a podle uvedeného nákresu povolte na patce kotoučové pily
náhledové vodítko.
•
Srovnejte značku 0° (27) na náhledovém vodítku
s linií řezu (29). Při nastavení pokosových řezů pod
úhlem 45° srovnejte značku 45° (28) na náhledovém vodítku s řeznou linií.
•
Pomocí šroubu (30) náhledové vodítko zajistěte.
Pravidelně čistěte kryt motoru vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte k čištění abrazivní prostředky ani
rozpouštědla.
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte prach z vnitřní části nářadí (je-li nářadí opatřeno
sklíčidlem).
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete přístroj dále používat nebo přejete-li
si přístroj nahradit novým, nelikvidujte přístroj běžným způsobem. Zlikvidujte tento přístroj ve tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Použití laseru (obr. H)
Laser promítá čáru řezu na povrch obrobku.
•
Laser zapnete přesunutím vypínače (6) dopředu.
•
Laser vypnete přesunutím spínače (6) směrem
dozadu. Při pohledu shora může být během řezání
čára řezu velmi snadno sledována. Pokud by tomuto sledování bylo z jakéhokoliv důvodu zabráněno,
je možné jako alternativu pro vedení řezu použít
laserovou linii.
•
Tužkou si vyznačte linii řezu.
•
Kotoučovou pilu si umístěte nad vyznačenou linii.
•
Zapněte laser.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Také společnost Black & Decker poskytuje možnost
sběru použitých výrobků nebo jejich recyklaci. Chceteli získat výhody této služby, odevzdejte prosím Vaše
nářadí jakémukoliv autorizovanému zástupci servisu
Black & Decker, který nářadí odebere a zajistí jeho
recyklaci.
Místo vaší nejbliž ší autorizované ser visní po bočky Black & Decker se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu.
Seznam autorizovaných středisek Black & Decker a všechny podrobnosti týkající se poprodejního servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Odsávání prachu
K připojení vysavače či odsávače prachu k nářadí je
nutno použít adapter.
•
Nasaďte adaptér na otvor pro odsávání prachu
(12).
•
K adapteru připojte hubici vysavače.
Údržba
Váš výrobek / nářadí Black & Decker napájený z akumulátoru / napájecím kabelem byl navržen tak, aby měl
dlouhou životnost společně s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby akumulátorového elektrického nářadí nebo nářadí
opatřeného napájecím kabelem:
•
Vypněte zařízení / nářadí a odpojte napájecí kabel
od sítě.
•
Nebo vypněte zařízení / nářadí a vyjměte z něj
akumulátor, pokud je to možné.
•
Nebo pokud nelze akumulátor z nářadí vyjmout,
nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k jeho
úplnému vybití.
•
Před čištěním vždy odpojte nabíječku od sítě.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
standardní a pravidelné čištění.
•
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Technické údaje
KS1400L TYP1 KS1401L TYP1
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Max. hloubka řezu
VAC 230
W 1400
min -1 5000
mm 65
230
1400
5000
65
Hloubka řezu pro šikmé
řezy v úhlu 45°
mm 50
50
Průměr kotouče
mm 190
190
Vrtání kotouče
mm 16
16
Šířka ostří
mm 2,3
2,3
Vlastnosti laseru:
Třída laseru
2
Nm 650
Výkon laseru
mW < 5
<5
kg 5,4
5,4
Hmotnost
9
2
Vlnová délka
650
KS1500L TYP1 KS1501L TYP1
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Max. hloubka řezu
VAC 230
W 1500
min -1 5000
mm 65
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black Decker.
230
1500
5000
65
Hloubka řezu pro šikmé
řezy v úhlu 45°
mm 50
50
Průměr kotouče
mm 190
190
Vrtání kotouče
mm 16
16
Šířka ostří
mm 2,3
2,3
Kevin Hewitt
Viceprezident pro spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velká Británie
1-10-2009
Vlastnosti laseru:
Třída laseru
2
2
Vlnová délka
Nm 650
650
Výkon laseru
mW < 5
<5
kg 5,4
5,4
Hmotnost
Záruka
Firma Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých
výrobků a nabízí proto mimořádnou záruku. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a v žádném
případě nepoškozuje Vaše zákonná práva. Záruka
platí v zemích Evropské unie a Evropské zóny volného
obchodu (EFTA).
KS1600L TYP1
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Max. hloubka řezu
VAC 230
W 1600
Pokud se v průběhu 24 měsíců od data zakoupení objeví
na nářadí Black & Decker závada plynoucí z vady materiálu či vada vzniklá způsobem zpracování, společnost
Black & Decker zaručuje výměnu vadných dílů nebo
výměnu vadného nářadí, aniž by obtěžovala zákazníka
více, než bude nezbytně nutné, za předpokladu, že:
•
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu;
•
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba;
•
Výrobek nebyl vystaven poškození cizími předměty,
látkami nebo nehodami;
•
Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami
než pracovníky značkového servisu Black & Decker.
min -1 5000
mm 65
Hloubka řezu pro šikmé
řezy v úhlu 45°
mm 50
Průměr kotouče
mm 190
Vrtání kotouče
mm 16
Šířka ostří
mm 2,3
Vlastnosti laseru:
Třída laseru
2
Vlnová délka
Nm 650
Výkon laseru
mW < 5
Hmotnost
kg 5,4
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Při uplatňování reklamace předložte prodejci nebo servisnímu středisku doklad o nákupu výrobku. Místo vaší
nejbližší autorizované servisní pobočky Black & Decker
se dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných středisek
Black & Decker a všechny podrobnosti týkající se
poprodejního servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Akustický tlak (LpA) 97 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 108 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací (ah) $1 m/s2 , odchylka (K) 1,5 m/s 2
Prohlášení o shodě
NORMY PRO STROJOVÁ ZAŘÍZENÍ
Navštiv te prosím naše internetové stránk y
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde
Váš nový výrobek. Registrace umožňuje společnosti Black & Decker informovat zákazníky o průběžných změnách a nových výrobcích. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici další
informace o značce Black & Decker a o celé řadě našich
dalších výrobků.
09
KS1400L/KS1401L/KS1500L/KS1501L/KS1600L
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem: 98/37/EC (do 28. prosince 2009),
2006/42/EC (od 29. prosince 2009), EN 60745-1, EN
60745-2-5
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na
adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
10
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
zst00115720- 10-12-2009
11
12
13
E15059
www.2helpU.com
KS1400L - KS1500L
30 - 03 - 07
©
TYP.
1
KS1600LK
KREISSGE 1
Částečná podpora - k dispozici jsou pouze
zobrazené díly
©
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising