KS1400L | Black&Decker KS1400L CIRCULAR SAW instruction manual

Powerful Solutions
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-77 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
TM
KS1400L
KS1401L
KS1500L
KS1501L
KS1600L
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša okružná píla Black & Decker je určená na rezanie
dreva a drevených výrobkov. Toto náradie je určené len
na použitie v domácnosti.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pok yny pre prácu
s elektrickým náradím
do vonkajšieho prostredia. Použitie prívodného
kábla vhodného pre vonkajšie prostredie znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom
prostredí je nevyhnutné používať prúdový
chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča RCD
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3.Bezpečnosť osôb
a. Buďte pozorní, stále sledujte, čo robíte a o práci
s elektrickým náradím vždy premýšľajte.
S elektrickým náradím nepracujte pokiaľ
ste unavení alebo pokiaľ ste pod vplyvom
omamných látok, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b. Používajte prostriedky na ochranu osôb. Vždy
používajte prostriedky na ochranu zraku. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky,
ako respirátor, nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka
hlavy a chrániče sluchu znižujú riziko poranenia
osôb.
c. Z a b r á ň t e n á h o d n é m u z a p n u t i u . P r e d
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora, zdvíhaním alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je hlavný
vypínač vypnutý. Prenášanie náradia s prstom
na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla k elektrickému rozvodu, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
d. Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Ponechané kľúče môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
e. Nenakláňajte sa. Pri práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepšiu ovládateľnosť
náradia v neočakávaných situáciách.
f. Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy,
odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej
blízkosti pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
g. Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadení na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
b e z p e č n o s t n é va rova ni a a p o k yny.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov
môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, vznik
požiaru alebo iné vážne poranenie.
V š e t k y b e z p e č n o s t n é v a r ov a n i a a p o k y ny
uschovajte pre prípadné ďalšie použitie. Označenie
elektrické náradie vo všetkých nižšie uvedených
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo
siete (obsahuje napájací prívodný kábel) alebo náradie
napájané akumulátormi (bez kábla).
1.Bezpečnosť v pracovnom priestore
a. Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený.Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže viesť k spôsobeniu úrazu.
b. Nepracujte s elektrickým náradím v prostredí
s výbušnou atmosférou, ako sú prostredia
s ho r ľav ý mi k va p alina mi , p l yn mi al e b o
s výbušným prachom. Elektrické náradie je
zdrojom iskrenia, ktoré môže viesť k vznieteniu
horľavín.
c. Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to,
aby sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo
stojace osoby. Odvrátenie pozornosti môže viesť
k strate kontroly nad náradím.
2.Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy ak ýmkoľ vek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí,
ktoré je chránené uzemnením nepoužívajte
akékoľvek redukcie zástrčiek. Neupravované
zástrčky a vyhovujúce spoje znižujú nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
b. V y v a r u j t e s a k o n t a k t u s u z e m n e n ý m i
povrchmi ako sú potrubia, radiátory, sporáky
a chladničky. Ak dôjde k uzemneniu Vášho tela,
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
c. Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhk ým pracovným podmienkam. Pokiaľ
do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
d. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
náradia, ťahanie alebo vyťahovanie zástrčky zo
zásuvky. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi,
mastnými a ostrými predmetmi a pohyblivými
časťami náradia.Poškodené alebo spletené káble
zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
e. Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený
4.Použitie elektrického náradia a jeho údržba
a. Na náradie príliš netlačte. Používajte správny
typ náradia pre Vašu prácu. Vhodné elektrické
náradie spraví prácu lepšie a bezpečnejšie než
náradie, ktoré nie je pre tento úkon vhodné.
b. Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
c. Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
či iných pripojených súčastí, pred vykonávaním
servisu alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete a/ alebo vyberte
4
d.
e.
f.
g.
akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné
opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte nepovolaným osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia alebo
s týmto návodom, aby s náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej
obsluhy nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte, či sa v náradí
nev ysk y tujú v ychýlené alebo rozpojené
pohyblivé časti, zlomené diely alebo akékoľvek
iné závady, ktoré môžu mať vplyv na jeho
správny chod. Pokiaľ je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Mnoho porúch vzniká
nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými nožmi
sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Náradie, príslušenstvo a držiaky nástrojov
používajte podľa týchto pokynov a spôsobom
určeným daným typom náradia. Berte do úvahy
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia na iné účely, než na aké
je určené, môže byť nebezpečné.
f.
g.
h.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre všetky okružné
píly
Príčiny spätného rázu a ochrana obsluhujúceho pred
jeho pôsobením:
•
Spätný ráz je okamžitou reakciou na zovretie
kotúča, odskočenie alebo vychýlenie rezného
kotúča a spôsobí tak neočakávané vytrhnutie píly
mimo obrobok a smerom k obsluhe.
•
Pokiaľ dôjde k zovretiu kotúča alebo k jeho
odskoč eniu od zárezu, kotúč sa zastaví a
reakcia motora odmrští pílu rýchlo späť, smerom
k obsluhe.
•
Keď dôjde k pokrúteniu rezného kotúča alebo k jeho
vychýleniu v reze, zuby na zadnej hrane rezného
nástroja sa môžu zaryť do vrchného povrchu dreva,
čo spôsobí výstup kotúča zo zárezu a vyskočenie
píly smerom k obsluhujúcemu.
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia píly alebo
nesprávnych pracovných postupov alebo prevádzkových
podmienok. Tomuto javu môžete zabrániť, keď budete
dodržovať nižšie uvedené pokyny.
a. Držte pílu stále oboma rukami a majte ruky
v takej polohe, aby ste boli stále pripravení
kompenzovať silu spätného rázu. Postavte
sa tak, aby ste stáli z jednej alebo z druhej
strany pílového kotúča a nie priamo v jeho osi.
Spätný ráz môže spôsobiť vyskočenie okružnej píly
smerom k obsluhe, ale silu spätného rázu môže za
predpokladu dodržania správnych bezpečnostných
opatrení obsluha zvládnuť.
b. Ak dôjde k zaseknutiu rezného nástroja alebo
k prerušeniu rezu z akéhokoľvek dôvodu, uvoľnite
hlavný vypínač a držte náradie bez pohybu
v materiáli, pokým nedôjde k úplnému zastaveniu
rezného nástroja. Ak je rezný nástroj v pohybe,
nikdy sa nepokúšajte vybrať pílu z obrobku
alebo ju stiahnuť späť, pretože by mohlo dôjsť
k spätnému rázu. Premýšľajte a vykonávajte
potrebné úpravy, aby ste eliminovali príčinu
zaseknutia rezného kotúča.
c. Ak začínajte znovu rez v obrobku, zarovnajte
pílový kotúč v záreze a skontrolujte, či sa zuby
5.Opravy
a. Vaše náradie nechajte opravovať iba osobou
s príslušnou kvalifikáciou pri použití výhradne
originálnych náhradných dielov. Tým zaistíte
bezpečnú prevádzku náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa okružných píl
a.
b.
c.
d.
e.
elektrické náradie vždy za izolované rukoväte.
Pri kontakte s vodičom pod prúdom sa nechránené
kovové časti náradia stanú vodivé a obsluha tak
utrpí zásah elektrickým prúdom.
Pri rozrezávaní používajte vždy pravítko alebo
priamu vodiacu hranu. Týmto spôsobom zvýšite
presnosť rezu a znížite riziko ohybu pílového
kotúča.
Vždy používajte kotúče správnej veľkosti
a tvaru upínacieho otvoru (kosoštvorcové
verzus kruhové). Pílové kotúče s otvormi, ktoré
nezodpovedajú montážnemu úchytu na píle,
sa budú otáčať excentricky, čo spôsobí stratu
ovládateľnosti náradia.
Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nesprávne
podložky a skrutky. Podložky a upínacie skrutky
boli skonštruované priamo pre Vašu pílu, čo
zaručuje jej optimálny výkon a bezpečnosť jej
prevádzky.
N ev k l a d a j t e r u k y d o p r i e s t o r u r e z a n i a
a nepribližujte ich ku kotúču. Majte druhú ruku
položenú na prídavnej rukoväti náradia alebo
na kryte motora. Ak sa okružná píla drží oboma
rukami, nemôže dôjsť k ich porezaniu rezným
nástrojom.
Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt Vás
nemôže chrániť pred pílovým kotúčom pod
obrobkom.
Upravte hĺbku rezu podľa hrúbky obrobku. Pri
rezaní by nemala byť pod obrobkom vidieť celá
dĺžka zubov pílového kotúča.
Nikdy nedržte odrezávaný kúsok obrobku
v ruke a neklaďte si ho krížom cez nohu.
Upnite si obrobok do stabilného zveráku.
Správne upnutie a podoprenie obrobku je veľmi
dôležité z hľadiska minimalizácie ohrozenia
obsluhujúceho, ohybu pílového kotúča alebo straty
ovládateľnosti.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi
alebo s vlastným prívodným káblom, držte
5
d.
e.
f.
g.
pílového kotúča nedotýkajú materiálu obrobku.
Ak dôjde po opätovnom zapnutí píly k zaseknutiu
zubov pílového kotúča, môže dôjsť k pohybu píly
smerom nahor alebo k spätnému rázu.
Veľké panely si vždy riadne podoprite, aby
bolo minimalizované riziko zovretia pílového
kotúča a riziko spätného rázu.Veľké panely
majú pôsobením vlastnej hmotnosti tendenciu
sa prehýbať. Podpery musia byť umiestnené pod
panelom na oboch stranách v blízkosti čiary rezu
a v blízkosti hrany panelu.
Nepoužívajte tupé alebo poškodené rezné
nástroje. Neostré alebo nesprávne upnuté pílové
kotúče vytvárajú úzky rez, čo spôsobuje nadmerné
trenie, zasekávanie kotúča a spätné rázy.
Z aisťovacie pák y hĺbk y rezu a šikmých
rezov musia byť pred začatím rezania riadne
utiahnuté a zaistené. Ak dôjde pri rezaní
k posuvu, môže dôjsť k zaseknutiu pílového kotúča
alebo k spätnému rázu.
Ak robíte zárezy do stien alebo do iných plôch,
buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci rezný kotúč
môže prerezať predmety, ktoré môžu spôsobiť
spätný ráz.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre všetky
okružné píly vybavené štiepacím klinom
a. Používajte štiepací klin vhodný pre používané
rezné kotúče. Správny štiepací klin musí byť
hrubší než je hrúbka pílového kotúča, ale tenší než
nastavenie jeho zubov.
b. Nastavte štiepací klin podľa pokynov uvedených
v tomto návode.Nesprávna vzdialenosť, poloha
a zarovnanie môže spôsobiť neschopnosť
štiepacieho klinu zabrániť spätnému rázu.
c. Štiepací klin používajte vždy, okrem rezania
zárezov. Po rezaní zárezov musí byť klin znovu
nainštalovaný. Pri rezaní zárezov by klin prekážal
a mohol by spôsobiť spätný ráz.
d. Ak má klin pracovať správne, musí by ť
v kontakte s obrobkom. Pri rezaní krátkych rezov
štiepací klin nezabraňuje vzniku spätného rázu.
e. Ak je klin ohnutý, okružnú pílu nepoužívajte.
Dokonca i malé v ychýlenie môže spôsobiť
spomalenie pri zavieraní krytu.
Iné nebezpečenstvo
Pri použití okružných píl vznikajú nasledovné riziká:
- Poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
dielmi
Napriek dodr žovaniu bezpečnostných opatrení
a používaniu ochranných pomôcok sa nedajú tieto riziká
celkom vylúčiť. Medzi tieto riziká patrí:
- Poškodenie sluchu.
- Riziko nehody spôsobené nekrytými časťami
otáčajúceho sa pílového kotúča.
- Riziko poranenia pri výmene pílového kotúča.
- Riziko pr icviknutia prstov pr i manipulácii
s ochrannými krytmi.
-Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
zvíreného pri rezaní dreva, najmä dubového,
bukového a materiálu MDF.
Bezpečnostné pokyny pre okružné píly s vonkajšími
alebo vnútornými ochrannými krytmi predkmitu
a s vlečným krytom
a. Pred každým použitím skontrolujte, či dochádza
k správnemu uzavretiu spodného kr y tu.
Ak sa spodný kryt voľne nepohybuje a ak
nedochádza k jeho okamžitému zatváraniu,
pílu nepoužívajte. Nikdy žiadnym spôsobom
nepripevňujte spodný kryt v otvorenej polohe.
Ak dôjde k náhodnému pádu píly, môže dôjsť
k ohybu spodného krytu. Zdvihnite spodný kryt
pomocou zaťahovacej rukoväte a uistite sa, či sa
voľne pohybuje a či sa v žiadnom smere nedotýka
pílového kotúča alebo inej časti píly.
b. Skontrolujte funkciu pružiny spodného krytu.
Ak nepracuje kryt alebo pružina správne, musí
byť pred zahájením práce vykonaná ich oprava.
Pohyb spodného krytu môže byť pomalý v dôsledku
poškodených častí, usadenín a nahromadených
nečistôt.
c. Spodný kryt môže byť ručne zasunutý iba pri
špeciálnych rezoch ako sú "zárezy" a "zložené
rezy". Zdvihnite spodný kryt pomocou rukoväte
a hneď ako pílový kotúč vnikne do materiálu,
musíte spodný kr yt uvoľniť. Pri všetkých
ostatných typoch rezov by mal spodný kr yt
pracovať automaticky.
d. Vždy dbajte na to, aby pred položením píly na
pracovný stôl alebo na podlahu spodný kryt
zakryl pílový kotúč. Nechránený a dobiehajúci
pílový kotúč spôsobí pohyb píly a prereže materiály
nachádzajúce sa v dráhe jeho pohybu. Pamätajte
na to, že po uvoľnení hlavného vypínača chvíľu trvá,
než dôjde k úplnému zastaveniu pílového kotúča.
Rezné kotúče
Nepoužívajte kotúče väčších alebo menších
•
priemerov, než sa odporúča. Parametre pílového
kotúča sú uvedené v technických údajoch.
Používajte iba pílové kotúče špecifikované
v tomto návode, ktoré spĺňajú požiadavky normy
EN 847-1.
•
Varovanie! Nikdy nepoužívajte brúsne kotúče.
Bezpečnosť ostatných osôb
•
•
6
Te n t o p r ís t r o j n i e j e u r č e ný n a p o u ž i t i e
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ
tieto osoby nepracujú pod dohľadom, alebo
pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce
sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
•
Toto laserové zariadenie zodpovedá triede 2,
definovanej normou IEC60825-1:2007. Laserovú
diódu nenahradzujte diódou iného typu. Ak je laser
poškodený, zverte jeho opravu iba autorizovanému
servisu.
•
Nepoužívajte laser za iným účelom, než je projekcia
laserových lúčov.
•
Vystavenie zraku pôsobeniu laserového lúča
triedy 2 je považované za bezpečné len v prípade,
že nepresiahne táto doba 0,25 sekundy. Reflexy
očných viečok bežne poskytujú dostatočnú
ochranu. Vo vzdialenosti väčšej než 1 m zodpovedá
tento laser triede 1 a preto je považovaný za úplne
bezpečný.
•
Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte zámerne
a priamo.
•
Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte
optické prístroje.
•
Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby mohol
laserový lúč prechádzať cez osoby vo výške ich
hláv.
•
Nedovoľte deťom, aby sa približovali do blízkosti
lasera.
Varovani e! Použitie ovládacích pr vkov alebo
nastavovaní, ako i vykonávanie iných úkonov než
je popísané v tomto návode na použitie môže mať
za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu
lasera.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade
so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou
normou EN 60745 a môže sa použiť na porovnávanie
jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň
vibrácií môže byť tiež použitá na predbežné stanovenie
doby práce s týmto výrobkom.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití
elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne
vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia výrobku.
Úroveň vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote
vyššia.
Pri stanovení doby vystavenia sa vibráciám z dôvodu
určenia bezpečnostných opatrení podľa normy
2002/44/EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich
elektrické náradie v zamestnaní by mal predbežný
odhad pôsobenia vibrácií brať do úvahy aktuálne
podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky
časti pracovného cyklu, ako aj času, počas ktorého je
náradie vypnuté a kedy beží naprázdno.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Aby ste znížili riziko vzniku
úrazu musí byť obsluha oboznámená s týmto
návodom na použitie.
Varovanie! Tento výrobok nie je určený na vonkajšie
použitie. Nepoužívajte tento laser pri prácach
vykonávaných vonku.
Elektrická bezpečnosť
Popis
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
z tohto dôvodu nie je nutné použiť zemniaci
vodič. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
v ýrobc om alebo v autor izovanom ser vise
Black & Decker, aby sa zamedzilo riziku zranení.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce
sa laserových výrobkov
Prečítajte si starostlivo celý tento návod.
Hlavný vypínač (Zapnuté / Vypnuté)
Poistné tlačidlo
Hlavná rukoväť
Pomocná rukoväť
Tlačidlo zámky hriadeľa
Vypínač lasera
Otvor laserového lúča
Pätka okružnej píly
Rezný kotúč
Ochranný kryt rezného kotúča
Štiepací klin
Vývod pre piliny
Montáž
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie
ako 16 rokov.
Varovanie! Pred vykonaním nasledujúcich operácií
sa uistite, či je náradie vypnuté a odpojené od zdroja
napätia a či sa rezný kotúč zastavil.
Varovanie! Laserové žiarenie.
Vybratie a nasadenie rezného kotúča
(obr. A)
Nepozerajte sa do laserového lúča.
Vybratie
•
Podržte tlačidlo zámky hriadeľa (5) stlačené
a otáčajte kotúčom tak, aby zámka hriadeľa celkom
zaskočila.
•
Povoľte a odstráňte prídržnú skrutku pílového
kotúča (13). Pomocou dodaného kľúča (14)
Nepozerajte sa priamo do laserového lúča
pomocou optických prístrojov.
Viď technické údaje o laserovom výrobku.
7
•
•
otáčajte skrutkou proti smeru pohybu hodinových
ručičiek.
Vytiahnite vonkajšiu podložku (15).
Vyberte pílový kotúč (9).
•
•
Nasadenie
•
Rezný kotúč nasuňte na vnútornú podložku (16),
skontrolujte, či šípka na kotúči je v rovnakom smere
ako šípka vyznačená na náradí.
•
Nasaďte na hriadeľ vonkajšiu podložku (15),
vyvýšenou stranou na druhú stranu od rezného
kotúča.
•
Do otvoru zaskrutkujte prídržnú skrutku rezného
kotúča (13).
•
Tlačidlo zámky hriadeľa (5) držte stlačené.
•
Dotiahnite prídržnú skrutku pílového kotúča (17).
Pomocou dodaného kľúča (14) otáčajte skrutkou
v smere pohybu hodinových ručičiek.
•
Štiepací klin nastavte podľa nižšie uvedeného
postupu.
•
•
•
Nastavenie hĺbky rezu (obr. E)
Hĺbka rezu by mala byť nastavená podľa hrúbky
rezaného polotovaru. Mala by presiahnuť hrúbku
polotovaru približne o 2 mm.
•
Povoľte poistnú skrutku (24) a tým sa odistí pätka
okružnej píly.
•
Presuňte pätku píly (8) do požadovanej polohy.
Korešpondujúcu veľkosť hĺbky rezu je možné
odčítať na mierke (25).
•
Pritiahnite poistný regulátor tak, aby bola pätka píly
zaistená v nastavenej polohe.
Nastavenie štiepacieho klinu (obr. B)
Klin chráni ostrie rezného kotúča pred zablokovaním
v priebehu zárezu. Po výmene rezného kotúča je nutné
klin nastaviť.
•
Štiepací klin pridržte v danej polohe a pomocou
dodaného kľúča (14) povoľte skrutky (17).
•
Nastavte klin (11) do polohy, ktorá je znázornená
na obrázku.
•
Vzdialenosť medzi ozubením a klinom by mala byť
2 - 3 mm.
•
Výška medzi ozubením a spodným koncom klinu
by mala byť 2 - 3 mm.
•
Skrutky dotiahnite.
Nastavenie uhla pokosu (obr. F)
Na tomto náradí je možné nastaviť uhol pokosu
v rozsahu 0° až 45°.
•
Povoľte poistnú skrutku (21) tak, aby bola pätka
okružnej píly odistená.
•
Presuňte pätku píly (10) do požadovanej polohy.
Korešpondujúcu veľkosť uhla pokosu je možné
odčítať na mierke (26).
•
Pritiahnite poistný regulátor tak, aby bola pätka píly
zaistená v nastavenej polohe.
Nasadenie a snímanie paralelného
vodidla (obr.C)
•
nie je nastavený na hodnotu 90, nastavte ho
nasledovne:
Povoľte poistnú skrutku (21) tak, aby bola pätka
okružnej píly odistená.
Povoľte poistnú maticu (22) nastavovacej skrutky
(23).
Otáčaním nastavovacej skrutky smerom dovnútra
alebo smerom von nastavte uhol na hodnotu 90°.
Poistnú maticu pritiahnite.
Pritiahnite poistný regulátor tak, aby bola pätka píly
zaistená v nastavenej polohe.
Zapnutie a vypnutie
•
Paralelné vodidlo sa používa pri rezaní priamych
rezov rovnobežných s okrajom obrobku.
•
Nasadenie
•
Povoľte poistnú skrutku (18).
•
Paralelné vodidlo (19) prevlečte otvormi (20).
•
Nastavte posuvné vodidlo pozdĺžnych rezov do
požadovanej polohy.
•
Pritiahnite poistnú skrutku.
Náradie zapneme tak, že poistné tlačidlo (2)
presunieme do polohy odistené a stlačíme hlavný
vypínač (zapnuté / vypnuté) (1).
Ak chcete náradie v ypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač.
Rezanie
Náradie držte vždy oboma rukami.
•
Pred začatím rezania nechajte pár sekúnd otáčať
rezný kotúč naprázdno.
•
Pri rezaní tlačte na náradie len ľahko.
•
Pracujte s pätkou píly pritlačenou k polotovaru.
Vybratie
•
Povoľte poistnú skrutku.
•
Vyberte vodidlo pozdĺžnych rezov z náradia.
Rady na optimálne použitie
Použitie
•
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
•
Toto náradie môžete používať v pravej aj ľavej ruke.
Nastavenie uhla rezu (obr. D)
Východiskové nastavenie uhla medzi rezným kotúčom
a pätkou píly je 90°.
•
Pomocou uhlomera skontrolujte, či je uhol medzi
rezným kotúčom a pätkou píly 90°. Pokiaľ uhol
8
Štiepeniu okrajov rezu zabránite tak, že budete
prevádzať rez z tej strany polotovaru, kde Vám to
tak nevadí.
Pre minimalizovanie štiepenia okrajov rezu,
napríklad pri rezaní laminátov, upnite k hornej
strane obrobku kus preglejky.
Použitie sledovacieho okienka ako
vodidla (obr. G)
•
Pri rezaní priamych rezov (27) a šikmých rezov v uhle
45° (28) je na náradí možné použiť sledovacie okienko
ako vodidlo.
•
Sledovacie okienko nastav te podľa niž šie
uvedeného postupu.
•
Ľavý okraj okienka (27) alebo (28) zarovnajte
s čiarou rezu (29).
•
Počas rezania udržujte okienko zarovnané s čiarou
rezu.
•
Pracujte s pätkou píly pritlačenou k polotovaru.
•
•
•
•
Nastavenie sledovacieho okienka
•
Na kúsku dreva spravte do jeho polovice testovací
zárez.
•
Okružnú pílu stiahnite naspäť, aby bola línia rezu
(29) viditeľná.
•
Držte pílu v tejto polohe a podľa uvedeného nákresu
povoľte na pätke píly sledovacie okienko.
•
Zarovnajte značku 0° (27) na okienku s čiarou rezu
(29). Pri nastavení pokosových rezov pod uhlom
45° zarovnajte značku 45° (28) na náhľadovom
okienku s čiarou rezu.
•
Pomoc ou skr utk y (3 0) sledovacie okienko
zaistite.
Alebo pokiaľ nejde akumulátor z náradia vybrať,
nechajte náradie v chode, pokým nedôjde k jeho
úplnému vybitiu.
Pred čistením odpojte nabíjačku vždy od siete.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
štandardného a pravidelného čistenia.
Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
Pravidelne čistite kryt motora vlhkou handričkou.
Nepoužívajte na čistenie abrazívne prostriedky ani
rozpúšťadlá.
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z vnútornej časti náradia (ak má
náradie skľučovadlo).
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Pokiaľ nebudete prístroj ďalej používať alebo ak si
prajete prístroj nahradiť novým, nelikvidujte ho bežným
spôsobom. Zlikvidujte tento prístroj v triedenom
odpade.
Tr i e d e ný o dp a d um o ž ň uj e r e c y k l ác iu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Použitie lasera (obr. H)
Laser premieta čiaru rezu na povrch obrobku.
•
Laser zapnete presunutím vypínača (6) dopredu.
•
Laser vypnete presunutím vypínača (6) smerom
dozadu. Pri pohľade zhora sa môže pri rezaní
čiara rezu veľmi ľahko sledovať. Pokiaľ by tomuto
sledovaniu bolo z akéhokoľvek dôvodu zabránené,
je možné ako alternatívu pre vedenie rezu použiť
laserovú čiaru.
•
Ceruzkou si vyznačte líniu rezu.
•
Pílu si umiestnite nad vyznačenú líniu.
•
Zapnite laser.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych
zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.
Spoločnosť Black & Decker tiež poskytuje možnosť
zberu použitých výrobkov alebo ich recykláciu. Ak
chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte prosím
Vaše náradie akémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu Black & Decker, ktorý náradie odoberie a zaistí
jeho recykláciu.
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky Black & Decker
nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej
strane tejto príručky. Zoznam autorizovaných stredísk
Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce sa
popredajného servisu nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Odsávanie prachu
Na pripojenie vysávača či odsávača prachu k náradiu
je nutné použiť adaptér.
•
Adaptér nasaďte na otvor na odsávanie prachu
(12).
•
K adaptéru pripojte hubicu vysávača.
Údržba
Váš výrobok Black & Decker napájaný akumulátorom
/ prívodným káblom bol navrhnutý tak, aby mal dlhú
životnosť spoločne s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Pravidelná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
elektrického náradia s prívodným káblom alebo
náradia s batériami:
•
Vypnite náradie a odpojte prívodný kábel od
siete.
•
Alebo vypnite zariadenie a pokiaľ je možné, vyberte
z neho akumulátor.
9
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN 60745:
Technické údaje
Úroveň vibrácií (ah) $1 m/s2 , odchýlka (K) 1,5 m/s 2
KS1400L TYP1 KS1401L TYP1
Napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. hĺbka rezu
VAC 230
W 1400
min -1 5000
mm 65
230
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
NORMY PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
1400
5000
09
65
Hĺbka rezu pre šikmé
rezy v uhle 45°
mm 50
50
Priemer kotúča
mm 190
190
Vnút. otvor kotúča
mm 16
16
Šírka ostria
mm 2,3
2,3
KS1400L/KS1401L/KS1500L/KS1501L/KS1600L
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 98/37/EC (do 28. decembra 2009),
2006/42/EC (od 29. decembra 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-5
Popis lasera:
Trieda lasera
2
2
Vlnová dĺžka
Nm 650
Výkon lasera
mW < 5
<5
kg 5,4
5,4
Hmotnosť
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte prosím
spoločnosť Black & Decker na nasledujúcej adrese
alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto
návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto prehlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
650
KS1500L TYP1 KS1501L TYP1
Napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. hĺbka rezu
VAC 230
230
W 1500
1500
min -1 5000
5000
mm 65
65
rezy v uhle 45°
mm 50
50
Priemer kotúča
mm 190
190
Vnút. otvor kotúča
mm 16
16
Šírka ostria
mm 2,3
2,3
Kevin Hewitt
Viceprezident pre spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Veľká Británia
1-10-2009
Hĺbka rezu pre šikmé
Popis lasera:
Trieda lasera
2
Nm 650
650
Výkon lasera
mW < 5
<5
kg 5,4
5,4
Hmotnosť
Záruka
2
Vlnová dĺžka
Firma Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka preto mimoriadnu záruku. Táto
záruka sa ponúka v prospech zákazníka a v žiadnom
prípade nepoškodzuje jeho zákonné práva. Záruka platí
v krajinách Európskej únie a Európskej zóny voľného
obchodu (EFTA).
KS1600L TYP1
Napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. hĺbka rezu
VAC 230
Pokiaľ sa v priebehu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia
objaví na náradí Black & Decker závada vyplývajúca
z vady mater iálu č i vada v zniknutá spôsobom
spracovania, spoločnosť Black & Decker zaručuje
výmenu chybných dielov alebo výmenu chybného
náradia, bez toho aby obťažovala zákazníka viac, než
bude nevyhutné, za predpokladu, že:
•
Výrobok sa nepoužíval na obchodné alebo
profesionálne účely a nedochádzalo k jeho
prenájmu;
•
Výrobok nebol vystavený nesprávnému použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba;
•
Výrobok nebol vystavený poškodeniu cudzími
predmetmi, látkami alebo nehodami;
•
Nerobili sa opravy výrobku inými osobami než
pracovníkmi značkového servisu Black & Decker.
W 1600
min -1 5000
mm 65
Hĺbka rezu pre šikmé
rezy v uhle 45°
mm 50
Priemer kotúča
mm 190
Vnút. otvor kotúča
mm 16
Šírka ostria
mm 2,3
Popis lasera:
Trieda lasera
2
Vlnová dĺžka
Nm 650
Výkon lasera
mW < 5
Hmotnosť
kg 5,4
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Pri uplatňovaní reklamácie predložte predajcovi alebo
servisnému stredisku doklad o nákupe výrobku. Miesto
Vašej najbližšej servisnej pobočky Black & Decker
Akustický tlak (LpA) 97 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 108 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
10
nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej
strane tejto príručky. Zoznam autorizovaných stredísk
Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce sa
popredajného servisu nájdete tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Navštív te prosím naše internetové stránk y
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte tu Váš
nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
Black & Decker informovať zákazníkov o priebežných
zmenách a nov ých v ýrobkoch. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk sú k dispozícii ďalšie
informácie o značke Black & Decker a o celom rade
našich ďalších výrobkov.
11
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00115721- 08-01-2010
12
13
E15059
www.2helpU.com
KS1400L - KS1500L
30 - 03 - 07
©
TYP.
1
KS1600LK
KREISSGE 1
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las piezas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen zijn
beschikbaar
©
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising