GKC1817 | Black&Decker GKC1817 CHAINSAW Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
555555-38 PL
GKC1817
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Akumulatorowa kompaktowa pilarka łańcuchowa
Black & Decker jest przeznaczona do lekkiego cięcia
i przycinania gałęzi drzew. Urządzenie to nie nadaje się
do celów profesjonalnych.
b.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj
żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne
wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe
zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem
elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Zastosowanie odpowiedniego przedłużacza
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub
e.
4
znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Moment nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Używaj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,
czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych
elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie
włosy mogą zostać pochwycone przez obracające
się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj narzędzia
odpowiednie do danego przypadku zastosowania.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi zapoznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia używane przez
niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
ujemnie wpływają na funkcjonowanie urządzenia.
Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem
należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki itp. używaj
zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy
tym obowiązujących przepisów bhp. Używanie
elektronarzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem
jest niebezpieczne.
•
•
•
•
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
akumulatorowych
Przed włożeniem akumulatora sprawdź, czy
elektronarzędzie jest wyłączone. Wkładanie
akumulatora do załączonego elektronarzędzia może
doprowadzić do wypadku.
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przewidzianych do tego celu przez producenta.
W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do
określonego rodzaju akumulatora włożenie innego
akumulatora grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie
innych akumulatorów stwarza ryzyko doznania urazu
ciała i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj z dala od
spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ,
śrub i innych małych przedmiotów metalowych,
które mogą spowodować zwarcie biegunów.
Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie
dotykaj go. W razie niezamierzonego kontaktu
spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, zgłoś się ponadto do lekarza.
Wyciekły elektrolit może spowodować podrażnienie
oczu lub oparzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
ochronne, obuwie na szorstkiej powierzchni, spodnie
ogrodniczki i mocne, skórzane rękawice.
Trzymaj się z dala od spadających gałęzi.
Odstęp bezpieczeństwa ścinanych gałęzi od
osób, budynków lub innych przedmiotów musi
wynosić przynajmniej 2,5-krotność długości gałęzi.
W przeciwnym razie wzrasta ryzyko trafienia
spadającą gałęzią.
Zaplanuj sobie bezpieczną drogę ucieczki przed
spadającymi gałęziami. Upewnij się, czy na drodze
tej nie ma jakichś przeszkód, które mogłyby utrudnić
lub uniemożliwić odwrót. Pamiętaj, że mokra trawa
i świeża kora są śliskie.
Na wszelki wypadek zapewnij sobie
towarzystwo jakiejś innej osoby (ale w odstępie
bezpieczeństwa).
Nie używaj pilarki, stojąc na drzewie, drabinie lub
innej niestabilnej powierzchni.
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Gdy silnik pracuje, mocno trzymaj pilarkę obiema
rękami.
Uważaj, by przy załączonej pilarce nie dotknąć
końcem miecza jakiegoś przedmiotu.
Cięcie rozpoczynaj dopiero wtedy, gdy łańcuch
osiągnie swoją pełną prędkość.
Nie próbuj kontynuować cięcia w poprzednim rzazie.
Zawsze rozpoczynaj je od nowa.
Obserwuj gałęzie i pilnuj, by w rzazie nie zakleszczył
się łańcuch.
Nie próbuj ścinać gałęzi, których średnica przekracza
długość miecza.
Gdy pilarka ma być transportowana lub
przechowywana, zawsze wyjmuj z niej akumulator
i zakładaj pochwę na miecz.
Łańcuch pilarki musi być ostry i prawidłowo napięty.
Regularnie sprawdzaj jego naprężenie.
Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek
regulacji, napraw lub prac konserwacyjnych wyłącz
pilarkę, odczekaj, aż łańcuch się zatrzyma, i wyjmij
akumulator.
Stosuj tylko oryginalne części zamienne
i akcesoria.
Przyczyny odrzutów i zapobieganie im przez
użytkownika:
Odrzut może się zdarzyć, gdy czubek miecza dotknie
jakiegoś przedmiotu lub gdy drewno zakleszczy łańcuch
w rzazie. Dotknięcie czubkiem miecza jakiegoś przedmiotu
może w pewnych okolicznościach doprowadzić do
gwałtownego ruchu miecza do góry i do tyłu w kierunku
użytkownika. Zakleszczenie łańcucha na górze miecza
może spowodować odrzucenie go z dużą prędkością
w kierunku użytkownika. Tego typu zjawiska mogą stać
się przyczyną utraty kontroli nad pilarką, a w konsekwencji
- poważnych urazów ciała. Nigdy nie polegaj wyłącznie
na urządzeniach zabezpieczających swojej pilarki.
Jako użytkownik pilarki podejmij stosowne środki
zapobiegawcze dla bezpiecznego wykonania pracy.
Odrzut jest wynikiem niezgodnego z przeznaczeniem
użycia i/lub niewłaściwej obsługi pilarki bądź też złych
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy pilarek
łańcuchowych
W instrukcji tej opisano zastosowanie produktu zgodne
z przeznaczeniem. Nie używaj pilarki do celów, do
których nie jest ona przystosowana, na przykład do
ścinania drzew. Stosowanie przystawek i akcesoriów
innych niż zalecone w tej instrukcji lub wykonywanie
prac niezgodnych z przeznaczeniem elektronarzędzia
grozi wypadkiem.
•
Zakładaj ściśle przylegającą odzież, kask ochronny
z wizjerem bądź okulary ochronne, nauszniki
5
warunków pracy. Można jemu zapobiec, przedsiębiorąc
podane niżej środki ostrożności:
•
Zawsze mocno i pewnie trzymaj pilarkę, kciukami
i palcami obejmując rękojeści. Trzymaj pilarkę
obiema rękami i przyjmuj taką postawę ciała,
by móc ewentualnie przeciwstawić się sile
odrzutu. Przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności
użytkownik w razie wystąpienia odrzutu jest w stanie
zapanować nad sytuacją. Nigdy nie puszczaj
pilarki.
•
Nie pochylaj się za bardzo do przodu i nie tnij
na wysokości powyżej barku. W ten sposób
zapobiega się niezamierzonemu dotknięciu czubkiem
miecza jakiegoś przedmiotu i łatwiej przychodzi
zachować kontrolę nad pilarką w nieoczekiwanych
sytuacjach.
•
Używaj wyłącznie mieczy i łańcuchów
zamiennych zalecanych przez producenta.
Inne miecze i łańcuchy mogą ewentualnie stać
się przyczyną zerwania łańcucha i/lub wystąpienia
odrzutu.
•
Przestrzegaj instrukcji ostrzenia i konserwacji
łańcucha wydanej przez producenta. Zmniejszenie
wysokości ogranicznika głębokości zwiększa ryzyko
odrzutu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pilarek
łańcuchowych
•
Tym, którzy zabierają się za cięcie po raz
pierwszy, zalecamy, by poddali się praktycznemu
szkoleniu w zakresie obsługi pilarki łańcuchowej
przez doświadczonego użytkownika i stosowali
wyposażenie ochronne. Pierwsze doświadczenia
najlepiej jest zdobyć, piłując pnie drzew na
kobyłkach.
•
Przy przenoszeniu pilarki zalecamy najpierw włączyć
hamulec.
•
Konserwuj nieużywaną pilarkę. Gdy zamierzasz
składować ją w dłuższym okresie czasu, najpierw
zdejmij łańcuch i miecz. Zanurz te części w oleju.
Wszystkie elementy pilarki przechowuj w suchym,
bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.
•
Przy przechowywaniu zalecamy najpierw opróżnić
zbiorniczek oleju.
•
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Zapewnij sobie drogę
ucieczki przed walącym się drzewem lub spadającymi
gałęziami.
•
Posługuj się odpowiednimi klinami, by kontrolować
ścinanie i by łańcuch z mieczem nie zablokował się
w rzazie.
•
Pieczołowicie obchodź się z łańcuchem. Ostrz go
i odpowiednio napinaj. Łańcuch i miecz utrzymuj w
czystości i wystarczająco oliw. Dbaj o to, by rękojeści
były suche, czyste i niezabrudzone olejem ani
smarem.
•
•
•
•
Dotknięcie metalu, cementu lub innego twardego
przedmiotu w pobliżu lub wewnątrz drewna.
Tępy lub luźny łańcuch.
Piłowanie z rękami uniesionymi powyżej barku.
Nieostrożne trzymanie lub prowadzenie pilarki
w czasie cięcia.
Przeliczenie się z własnymi siłami. W każdej chwili
zachowuj stabilną postawę i utrzymuj równowagę.
Nie przeginaj się.
Nie wprowadzaj piły w już istniejący rzaz, gdyż może
to doprowadzić do odrzutu. Zawsze wykonuj nowe
cięcie.
Zdecydowanie odradzamy używanie pilarki, siedząc
na drzewie bądź stojąc na drabinie lub innej
niestabilnej powierzchni. Gdybyś się jednak mimo
to na takie działanie zdecydował, miej na uwadze,
że te pozycje są nadzwyczaj niebezpieczne.
Zwraca się uwagę, że przepiłowana naprężona gałąź
może odskoczyć, co grozi doznaniem urazu. Unikaj
piłowania:
•
drewna z rozbiórki,
•
na ziemi,
•
ogrodzenia z drutu, gwoździ itp.,
•
krzaków lub młodych drzewek, których drobne
części mogą być pochwycone i odrzucone do
tyłu przez łańcuch lub nawet doprowadzić Cię
do utraty równowagi.
Nie używaj pilarki, trzymając ją powyżej barku.
Ze względu na niebezpieczeństwo wypadku poproś
inną osobę, by przebywała w pobliżu miejsca pracy
(ale w bezpiecznej od niego odległości).
Gdyby z jakiegoś powodu zaszła konieczność
dotknięcia łańcucha, najpierw sprawdź, czy pilarka
jest odłączona od sieci.
Poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez
pilarkę może przekroczyć 85 dB(A). Z tego powodu
zalecamy zakładanie nauszników ochronnych.
Symbole ostrzegawcze
Na pilarce znajdują się następujące symbole
ostrzegawcze:
Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
Nie używaj pilarki w wilgotnym otoczeniu i nie
wystawiaj jej na deszcz.
Zawsze zakładaj kask ochronny, nauszniki
i okulary ochronne.
Zakładaj bezpieczne obuwie na szorstkiej
podeszwie.
Odrzut może być spowodowany następującymi
przyczynami:
•
Przypadkowe dotknięcie gałęzi lub innych
przedmiotów czubkiem miecza przy poruszającym
się łańcuchu.
Uważaj na spadające przedmioty. Nie
dopuszczaj innych osób do niebezpiecznego
obszaru.
6
Dla bezpieczeństwa co 10 minut pracy
sprawdzaj naprężenie łańcucha zgodnie
z opisem w tej instrukcji. Ewentualnie
wyreguluj luz na 3 mm. Oliw łańcuch co
10 minut pracy.
Na ładowarce umieszczono następujące symbole:
Bezpieczny transformator separujący. Wyjście
transformatora jest galwanicznie oddzielone
od sieci.
Przy zbyt wysokiej temperaturze otoczenia
ładowarka automatycznie się wyłącza i nie daje
się już uruchomić. Trzeba ją wówczas odłączyć
od sieci i oddać do naprawy w autoryzowanym
warsztacie serwisowym.
Kierunek przesuwu łańcucha.
By nie narażać się na niebezpieczeństwo,
łańcuch i miecz wymieniaj tylko na
oryginalne części firmy Black & Decker.
Numer łańcucha zamiennego: A6158.
Numer miecza zamiennego: 90517720.
Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do
pracy w zamkniętych pomieszczeniach.
Bezpieczeństwo elektryczne
Pilarka ta jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać
akumulatora.
•
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
•
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć 40°C.
•
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 4°C i 40°C.
•
Akumulator ładuj tylko przy użyciu dostarczonej
ładowarki.
•
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek
zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
•
W ekstremalnych warunkach zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. W razie
zauważenia cieczy na obudowie akumulatora:
ostrożnie zetrzyj szmatą roztwór z akumulatora.
Uważaj, by ciecz nie zetknęła się ze skórą.
Gdyby jednak elektrolit prysnął na skórę lub w
oczy, zastosuj się do następującej porady.
Uwaga! Elektrolit stanowi roztwór wodorotlenku
potasowego o stężeniu od 25% do 30%, który jest
szkodliwy dla zdrowia. Gdyby środek ten zetknął się ze
skórą, natychmiast obficie spłucz ją wodą. Zobojętnij
roztwór łagodnym kwasem, jak sok cytrynowy lub ocet.
Gdyby roztwór prysnął w oczy, przepłucz je dużą ilością
czystej wody przez przynajmniej 10 minut. Zgłoś się
do lekarza.
•
Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
•
Nie próbuj ładować uszkodzonego akumulatora
Uwaga! Nigdy nie przyłączaj pilarki łańcuchowej
bezpośrednio do sieci.
•
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker, by nie narażać
się na niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym.
Elementy pilarki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Wyłącznik
Blokada wyłącznika
Pokrywka zbiorniczka oleju
Zbiorniczek oleju
Przednia osłona
Osłona koła łańcuchowego
Śruba nastawcza naprężenia łańcucha
Łańcuch
Miecz
Akumulator
Pochwa na miecz
Podstawka do ładowania akumulatora
Ładowarka
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu wyjmij akumulator
z pilarki.
Ładowarki do akumulatorów
•
Ładowarki Black & Decker używaj tylko do
ładowania akumulatorów dostarczonych wraz
z elektronarzędziem. Inne akumulatory mogą
pęknąć, co niechybnie prowadzi do szkód
rzeczowych i osobowych.
•
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
•
Uszkodzony kabel natychmiast wymieniaj na
nowy.
•
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
•
Nie otwieraj ładowarki.
•
Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do
ładowarki.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. A)
•
By włożyć akumulator (10), odpowiednio ustaw go
względem uchwytu, a następnie wsuń w uchwyt aż
do zatrzaśnięcia.
•
By wyjąć akumulator (10), naciśnij przycisk
zwalniający (24) i jednocześnie wyciągnij akumulator
(10) z uchwytu.
Uwaga! By nie doszło do przypadkowego uruchomienia
pilarki, przed wykonaniem opisanych niżej czynności
upewnij się, czy akumulator jest wyjęty, a pochwa (11)
założona na łańcuch (8). W przeciwnym razie grozi
niebezpieczeństwo doznania poważnych urazów ciała!
7
Ładowanie akumulatora (rys. rys. B i C)
Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem
narzędzia i gdy jego moc zaczyna wyraźnie spadać.
Gdy akumulator jest ładowany po raz pierwszy lub po
dłuższym okresie składowania, jego ładunek osiąga
tylko 80% pojemności znamionowej. Akumulator daje się
naładować do pełna dopiero po kilku cyklach ładowania
i rozładowania. Podczas ładowania akumulator może się
nagrzewać, ale jest to normalne zjawisko.
Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia
poniżej 4°C ani powyżej 40°C. Zalecana temperatura
ładowania wynosi około 24°C.
•
•
•
Ponownie załóż osłonę koła łańcuchowego (6)
i obydwie śruby (14).
Dostarczonym kluczem trzpieniowym (21) dokręć
śruby (14).
Napręż łańcuch zgodnie z poniższym opisem.
Kontrola i regulacja naprężenia łańcucha (rys. rys.
D i G)
•
Sprawdź naprężenie łańcucha. Jest ono prawidłowe,
gdy łańcuch (8) z niewielką siłą odciągnięty palcem
i kciukiem na 3 mm od miecza (9) po puszczeniu
sprężyście powraca do swojej pozycji. Na spodzie
miecza (9) łańcuch (8) nie może zwisać.
By wyregulować naprężenie:
•
Poluzuj obydwie śruby (14).
•
Obróć śrubę nastawczą naprężenia łańcucha (7)
w prawo.
Uwaga! Nie naprężaj nadmiernie łańcucha, gdyż
powoduje to nadmierne zużycie oraz zmniejszenie
trwałości użytkowej miecza i łańcucha.
•
Po właściwym naprężeniu łańcucha ponownie
dokręć śruby (14).
Uwaga! Gdy łańcuch jest nowy, w ciągu pierwszych
2 godzin pracy częściej sprawdzaj naprężenie, gdyż
łańcuch używany po raz pierwszy nieco się wydłuża.
Ładowarka 8-godzinna (rys. B)
•
By naładować akumulator (10), wyjmij go z pilarki
i wsuń w ładowarkę (12).
•
Wtyczkę ładowarki (13) włóż do gniazda
sieciowego.
Akumulator (10) zostaje całkowicie naładowany w ciągu
około 8 godzin. W każdej chwili można go jednak wyjąć
z ładowarki lub pozostawić w niej na nieograniczony
okres czasu.
Ładowarka 1-godzinna (rys. C)
•
By naładować akumulator (10), wyjmij go z pilarki
i włóż do ładowarki (23). Akumulator daje się włożyć
tylko w jednej pozycji. Nie używaj siły. Sprawdź, czy
akumulator został dobrze włożony do ładowarki.
•
Wtyczkę ładowarki włóż do gniazda sieciowego.
Sprawdź, czy świeci się czerwony wskaźnik ładowania.
Gdy zamiast niego zapali się zielony wskaźnik informujący
o zakończeniu operacji ładowania, to znaczy że
akumulator jest zbyt gorący. W takim przypadku wyjmij
go z ładowarki i pozostaw na godzinę w celu ochłodzenia,
a następnie ponownie włóż do ładowarki.
Po około godzinie ładowania gaśnie czerwony wskaźnik
i zapala się zielony. Akumulator jest teraz całkowicie
naładowany.
•
Wyjmij akumulator z ładowarki.
Napełnianie zbiorniczka oleju (rys. H)
•
Zdejmij pokrywkę (3) zbiorniczka oleju (4) i napełnij
go zalecanym olejem do łańcuchów. Poziom oleju
jest widoczny w zbiorniczku (4). Ponownie załóż
pokrywkę (3).
•
Co jakiś czas wyłączaj pilarkę i sprawdzaj poziom
oleju w zbiorniczku. Gdy poziom ten spadnie do
jednej czwartej całkowitej ilości, wyjmij akumulator
(10) z pilarki i wlej odpowiedni olej do zbiorniczka
(4).
Oliwienie łańcucha (rys. H)
Przed każdym użyciem i po czyszczeniu łańcuch (8)
trzeba naoliwić. Do tego celu służy specjalny olej (numer
katalogowy A 6027).
•
Przed każdym cięciem naoliw łańcuch (8) przez
dwukrotne naciśnięcie wypukłości na pokrywce
zbiorniczka oleju (3). Za każdym razem naciśnij tę
wypukłość na 3 do 4 sekund.
Zakładanie i zdejmowanie łańcucha (rys. rys. D
– F i H)
Przy zakładaniu lub zdejmowaniu łańcucha (8) zawsze
korzystaj z rękawic ochronnych. Łańcuch (8) jest ostry
i można się o niego skaleczyć nawet, gdy się nie
porusza.
•
Połóż pilarkę na stabilnej powierzchni.
•
Za pomocą dostarczonego klucza trzpieniowego
(21) odkręć dwie śruby (14) i wyjmij je.
•
Zdejmij osłonę koła łańcuchowego (6).
•
Obróć śrubę nastawczą naprężenia łańcucha (7)
w lewo, by przesunąć miecz (9) do tyłu i zmniejszyć
naprężenie łańcucha (8).
•
Zdejmij stary łańcuch (8) z koła (15) i miecza (9).
•
Załóż nowy łańcuch (8) na koło (15) i rowek miecza
(9). Sprawdź, czy zęby są zwrócone we właściwym
kierunku. Strzałka na łańcuchu (8) musi się zgadzać
ze strzałką na osłonie (6).
•
Sprawdź, czy szczelina (17) w mieczu (9) naszła
na kołki ustalające (18), a kołek nastawczy (19)
znajduje się w otworze (20) poniżej szczeliny.
Zastosowanie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania pilarki.
Załączanie i wyłączanie (rys. H)
Ze względów bezpieczeństwa pilarka jest wyposażona
w blokadę wyłącznika, która zapobiega niezamierzonemu
załączeniu elektronarzędzia.
Załączanie
•
Naciśnij blokadę wyłącznika (2) i jednocześnie
naciśnij wyłącznik (1).
•
Zwolnij blokadę wyłącznika (2).
8
Wyłączanie
•
Zwolnij wyłącznik (1).
Uwaga! Nigdy nie próbuj blokowania włączonego
wyłącznika.
Czyszczenie, konserwacja
i przechowywanie
Akumulatorowa pilarka Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy,
niezbędne jest jej regularne czyszczenie. Natomiast
ładowarka nie wymaga żadnej konserwacji z wyjątkiem
regularnego czyszczenia.
Uwaga! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
konserwacyjnych wyjmuj akumulator z pilarki. Przed
czyszczeniem wyjmij wtyczkę ładowarki z gniazda
sieciowego.
Przycinanie drzew (rys. I)
Najpierw upewnij się, czy jakieś lokalne rozporządzenia
lub postanowienia nie zabraniają przycinania drzew.
Generalnie powinni to robić doświadczeni użytkownicy.
Istnieje bowiem zwiększone niebezpieczeństwo
zakleszczenia łańcucha pilarki (8) i związanego z tym
odrzutu. Miej świadomość kierunku, w którym może spaść
gałąź. Uwzględnij wszelkie okoliczności, które mogą
wpłynąć na zmianę kierunku upadku, jak na przykład:
•
długość i ciężar ścinanej gałęzi,
•
nietypowy kształt gałęzi lub zgnilizna,
•
sąsiednie drzewa i inne przeszkody – także ponad
głową,
•
prędkość i kierunek wiatru,
•
splecenie z innymi gałęziami,
Zastanów się nad dostępem do gałęzi i uwzględnij
kierunek ich spadania Gałęzie mają tendencję do
spadania w kierunku pnia drzewa. Oprócz samego
użytkownika również inne, znajdujące się w sąsiedztwie
osoby, budynek lub przedmioty są narażone na trafienie
spadającą gałęzią.
By nie doszło do odszczypania drewna, pierwsze cięcie
wykonaj od dołu do góry maksymalnie do 1/3 grubości
gałęzi. Drugie cięcie wykonaj od góry do dołu aż do
spotkania z pierwszym.
Zakładanie zakrywki akumulatora (rys. K)
Uwaga! Na czas transportu i przechowywania zakładaj
zakrywkę (22) na akumulator (10).
Po użyciu i przed składowaniem
•
Regularnie czystym, suchym pędzlem do farb czyść
szczeliny wentylacyjne.
•
Do mycia używaj tylko łagodnego roztworu
mydlanego i wilgotnej szmaty. Uważaj, by do wnętrza
pilarki nie przedostała się ciecz i nigdy nie zanurzaj
w cieczy żadnych elementów elektronarzędzia.
•
Przywarte osady usuń twardą szczotką.
•
Naoliw łańcuch (8).
Ostrzenie łańcucha
By osiągnąć możliwie jak największą sprawność pilarki,
trzeba ostrzyć zęby skrawające łańcucha. Odpowiednia
instrukcja jest dołączona do ostrzarki. Przy okazji
zalecamy zakupienie zestawu do ostrzenia łańcuchów
Black & Decker (do nabycia w przedstawicielstwie lub
u dilera Black & Decker, nr kat. A6039).
Lekkie cięcie (rys. J)
Sposób cięcia zależy od tego, jak jest podparty kloc.
W miarę możliwości używaj kobyłek. Zawsze rozpoczynaj
cięcie przy bieżącym łańcuchu (8) i uzębionym grzebieniu
oporowym przyłożonym do drewna. Na końcu operacji
cięcia wykonuj wahadłowe ruchy pilarką przy obrotowym
podparciu grzebienia.
Przy podparciu kloca na całej długości:
•
Wykonaj jedno cięcie do dołu, uważając przy tym,
by nie zahaczyć o ziemię, gdyż powoduje to szybkie
stępienie łańcucha.
Przy podparciu obydwu końców:
•
Najpierw przetnij 1/3 grubości kloca od góry do dołu,
by w ten sposób zapobiec odszczypaniu drewna.
Następnie wykonaj drugie cięcie od dołu do góry
aż do spotkania z pierwszym.
Przy podparciu jednego końca:
•
Najpierw przetnij 1/3 grubości pnia od dołu do góry,
a następnie tnij go od góry do dołu, by w ten sposób
zapobiec odszczypaniu drewna.
Przy piłowaniu na zboczu:
•
Zawsze przebywaj powyżej pnia.
Wymiana zużytego lub uszkodzonego łańcucha
bądź miecza
Łańcuchy zamienne są do nabycia w handlu lub
w przedstawicielstwie firmy Black & Decker (nr części
zamiennej A6158). Miecz zamienny można dostać
tylko w przedstawicielstwie Black & Decker (nr części
zamiennej 90517720).
By nie narażać się na doznanie urazu ciała, stosuj
wyłącznie oryginalne łańcuchy i miecze firmy
Black & Decker.
Ostrość łańcucha
Dotknięcie ziemi lub gwoździa uruchomioną piłą powoduje
natychmiastowe stępienie ostrzy skrawających.
Naprężenie łańcucha
•
Regularnie sprawdzaj naprężenie łańcucha.
Co należy zrobić w razie konieczności naprawy pilarki
łańcuchowej
Pilarka ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych; w przeciwnym
razie użytkownik naraża się na nieprzewidywalne
konsekwencje.
Przy wykorzystaniu kobyłek (rys. J)
W miarę możliwości pilnie zalecamy korzystanie
z kobyłek.
•
Ułóż kloc w stabilnej pozycji. Zawsze tnij po
zewnętrznej stronie kobyłek. Używaj zacisków
stolarskich śrubowych lub pasów, by zabezpieczyć
cięty przedmiot.
9
Zalecamy przechowywanie niniejszej instrukcji obsługi
w bezpiecznym miejscu.
wykorzystania lub zgodnej z przepisami utylizacji
oddaj je do autoryzowanego warsztatu naprawczego
lub do komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
Przechowywanie
Gdy pilarka ma nie być używana przez kilka miesięcy,
zaleca się, by akumulator (10) pozostał w przyłączonej
ładowarce. Jeżeli to niemożliwe, wykonaj następujące
czynności:
•
Wyjmij akumulator (10) z pilarki.
•
Całkowicie naładuj akumulator (10).
•
Pilarkę i akumulator (10) schowaj w bezpiecznym
i suchym miejscu. Temperatura w miejscu
składowania zawsze powinna się zawierać
w zakresie od +5°C do +40°C. Umieść akumulator
(10) na płaskim podłożu.
•
W celu ponownego użycia pilarki po dłuższym
przechowywaniu znów całkowicie naładuj akumulator
(10).
Dane techniczne
GKC1817
Napięcie
V 18
Prędkość przesuwu
łańcucha na biegu
jałowym
m/min 190
Masa
kg 2
Akumulator
Napięcie
Pojemność
Masa
Ochrona środowiska
Ładowarka
Napięcie
Czas ładowania
(w przybliżeniu)
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
h 8
18
1,5 NiMH
0,8
1-godzinna
230
1
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że pilarki
łańcuchowe GKC1817/GKC1817NM zostały wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/
EG, 89/336/EWG, 2006/95/EG, 2002/96/EG, 2002/95/
EG, EN 55014, EN 16000, EN 60745, 2000/14/EG.
Zmierzony według normy 2000/14/EG poziom ciśnienia
akustycznego: 78,6 dB(A), poziom mocy akustycznej
89,6 dB(A), gwarantowany poziom mocy akustycznej
90 dB(A).
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń drgań na
rękojeści według normy EN 60745: 4 m/s2.
Uwaga! Gdy poziom ciśnienia akustycznego przekracza
85 dB(A), zawsze zakładaj nauszniki ochronne.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
Kevin Hewitt
Dyrektor ds Technologii
Użytkowej
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
30-05-2007
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
firmy Black & Decker, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Akumulatory
Akumulatory firmy Black & Decker dają się
wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym
zużyciu trzeba je fachowo zutylizować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
•
VAC
8-godzinna
230
190
2
Deklaracja zgodności z normami UE
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
•
VDC 18
Ah 1,7-1,5 NiCd
kg 0,8
GKC1817NM
18
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od
pilarki.
Akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-wodorkowe
podlegają recyklingowi. W celu ponownego
10
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00053154 - 04-10-2007
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising