GKC1817 | Black&Decker GKC1817 CHAINSAW Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533444-33 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GKC1817
GKC1817P
GKC1817NM
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
e.
Szívből gratulálunk új Black & Decker kompakt akkumulátoros Láncfűrészéhez. Ezt a készüléket ágazásra,
gallyazásra, könnyű favágási alkalmazásra terveztük.
A készülék iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
f.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés: Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Az utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütés veszélyével járhat vagy tüzet és/vagy
súlyos balesetet okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
utasítást, hogy azokat később is használhassa referenciaként. Az „elektromos szerszám“ kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos
szerszámot jelenti.
b.
1.
a.
c.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
A munkaterület biztonsága
A munkaterület legyen tiszta és világos. A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében. Az
elektromos szerszámokban szikrák keletkeznek,
amelyek meggyújthatják a porokat vagy a gőzöket.
Az elektromos szerszám használata közben ne
engedje közel a gyerekeket vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát
a szerszám fölött.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha,
semmilyen módon se változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha
ne használjon adapterdugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak
használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel érintkezik,
az növeli az elektromos áramütés kockázatát.
Ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség érje Ha víz kerül
az elektromos szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne vigye és ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól,
éles szegletektől, illetve a mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az elektromos áramütés kockázatát.
f.
g.
4.
a.
b.
4
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábelt vegyen igénybe. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkentheti
az elektromos áramütés kockázatát.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az elektromos áramütés kockázat.
Személyi biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit csinál, és használja a józan eszét, ha
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
sérülést okozhat.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés - például a porálarc, a biztonsági
csúszásmentes cipő, a védősisak vagy a hallásvédelem - használata csökkentik a személyes sérülések kockázatát.
Előzze meg a készülék nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
a ki állásban van-e, mielőtt azt a hálózatra vagy
akkumulátorra csatlakoztatja, illetve kézbe veszi
a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az
ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez
áram alá, amely be van kapcsolva, akkor azzal balesetet okozhat.
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot vagy
csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. A forgó alkatrészhez rögzített
csavarkulcs vagy kulcs személyes sérülést okozhat.
Ne nyúljon túlságosan messzire. Mindig szilárd
felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse el az
egyensúlyát. Így jobban tudja uralni a szerszámot
a váratlan helyzetekben is.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot
vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az
ékszer vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő
is tartozik, akkor győződjön meg arról, hogy
ezeket megfelelően csatlakoztatva, ill. ezek
megfelelően működnek. A por összegyűjtésével
vagy elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő
veszélyek.
Elektromos szerszám használata és karbantartása
Ne erőltesse az elektromos kéziszerszámot.
A célnak megfelelő elektromos szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hi-
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó
további speciális biztonsági utasítások
bás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készülékeket meg
kell javíttatni.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni.
Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen elindításának
kockázatát.
A nem használt elektromos szerszámot tárolja
olyan helyen, ahol gyermekek nem érhetik el; ne
engedje, hogy olyan személyek használják, akik
a szerszámot és ezen utasításokat nem ismerik.
Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos
szerszám veszélyes lehet.
Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek
illeszkedését és hogy nem szorul-e valamelyik;
ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan
sérülésre, amelyek befolyásolhatják az elektromos eszköz működését. Ha a szerszám sérült,
akkor a használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoztak.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszámszárakat a használati utasításnak megfelelően használja, a munkakörülmények és az
elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
Figyelmeztetés: További biztonsági utasítások
kompakt láncfűrészekhez.
A készülék rendeltetésszerű használatáról korábban már
említést tettünk. Csak a rendeltetésszerű alkalmazásokra
használja a készüléket, például tilos a készülékkel fát
kivágni. Személyi sérülések elkerülése érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ez a készülék faágak, illetve gallyak fűrészelésére lett
tervezve. Soha ne fűrészeljen műanyagot, kőzetet vagy
nem faalapú építési anyagot. A készülék rendeltetésszerű használatától eltérő alkalmazása balesetveszélyt
teremthet.
♦
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon
laza ruházatot, viseljen védőöltözéket, védősisakot, védőszemüveget/szemellenzőt, hallásvédőt,
csúszásmentes védőcipőt, kantáros nadrágot és
erős bőrkesztyűt munkavégzés közben.
♦
Álljon biztonságosan és legyen mindig felkészülve,
hogy a leeső faágak, gallyak elől kitérhessen. Mindig
úgy helyezkedjen, hogy ne álljon ezek útjába.
♦
A nézelődő személyek, épületek és más tárgyak
biztonságos távolsága a leeső ágaktól legalább az
ág hosszának két és félszerese. Ezen a területen
belül álló személyek vagy épületek, ill. egyéb tárgyak
a zuhanó faágak ütésének vannak kitéve.
♦
Tervezzen meg előre egy biztonságos menekülési
útvonalat a leeső ágak, gallyak elől. Biztosítsa, hogy
a menekülési útvonal akadálytól mentes legyen.
Ügyeljen rá, hogy a nedves fű és a friss faforgács
csúszós lehet.
♦
Gondoskodjon arról, hogy a munkavégzés helyéhez
közel, de a biztonsági távolságon kívül, valaki mindig
legyen a felhasználó közelében, arra az esetre, ha
baleset történik.
♦
Nyomatékosan felhívjuk figyelmét, hogy fán, létrán
vagy más instabil felületen állva soha ne dolgozzon
a fűrésszel. Ha mégis így tenne, legyen tudomása
róla, hogy ezek a helyzetek rendkívül veszélyesek.
♦
Álljon biztonságosan, kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el munkavégzés közben.
♦
Mindig tartsa erősen, két kézzel a fűrészt, minden
ujjával szorosan a fűrész fogantyúin. Soha ne engedje el a fogantyúkat, mielőtt a készülék teljesen
megáll.
♦
Ne engedje, hogy a fűrészlánc orr része váratlanul
egy ághoz, vagy valamilyen idegen tárgynak ütközzön, miközben a fűrészlánc mozgásban van.
♦
A vágást csak akkor kezdje meg, ha a motor teljes
fordulatszámon pörög.
♦
Soha ne próbáljon belevágni egy régi vágásnyomba.
Kezdjen mindig új vágást.
♦
Ügyeljen az elmozduló ágakra vagy más erőhatásokra, melyek a vágást megzavarhatják, beékelődnek
vagy ráeshetnek a fűrészláncra.
Akkumulátoros szerszám használata és karbantartása
Csak a gyártó által megadott töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos fajta akkumulátor töltésére, egy másik típusnál
tűzveszélyt okozhat.
A szerszámot csak a kifejezetten hozzá készült
akkumulátorral használja. Másfajta akkumulátor
használata sérülést vagy tüzet okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol
minden fémes tárgytól, például tűzőkapocstól,
érmétől, a kulcsoktól, szögtől, csavartól és minden más apró fémtárgytól, amely az érintkezőket
rövidre zárhatná. Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
Nem megfelelő körülmények között az akkumulátor ereszthet; kerülje a folyadékkal való érintkezést. Ha az akkumulátorfolyadék bőrre kerül, bő
vízzel mossa le. Szembe kerülés esetén emellett
forduljon orvoshoz.. Az akkumulátorból szivárgó
folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel szervizeltesse,
és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel.
Ezzel biztosíthatja az elektromos szerszám folyamatos
biztonságos üzemelését.
5
♦
♦
♦
♦
♦
Biztonsági ajánlások
Láncfűrészekhez
Soha ne vágjon a készülék vágáshosszánál nagyobb
átmérőjű ágat.
Midig távolítsa el a készülékből az akkumulátort,
és helyezze a pajzstokot a láncra, ha a készüléket
szállítja vagy eltárolja.
Tartsa a láncot élesen, feszesen a vezetőpajzson.
Rendszeresen ellenőrizze a lánc feszességét.
Mielőtt bármilyen beállítási, szervizelési vagy karbantartási munkába kezd, kapcsolja ki a készüléket,
hagyja a láncot megállni és távolítsa el az akkumulátort.
Csak gyári alkatrészt és tartozékot használjon.
♦
Ismerje meg láncfűrészét. Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, ismerje meg a gép
működését. Nyomatékosan felhívjuk figyelmét, hogy
első használat előtt a gyakorlatlan felhasználók kérjenek segítséget gyakorlott felhasználótól a láncfűrész használatához és a biztonsági berendezések
alkalmazásához. Kezdőknek első használatkor előgyakorlásként azt javasoljuk, hogy első alkalommal
fűrészbakba erősített, vagy jól kitámasztott rönkfa
darabon gyakorolja a szeletelést.
A láncfűrész szállításakor ellenőrizze, hogy a lánc
le legyen fékezve.
♦
Tartsa karban a fűrészt, ha nem használja. Ne tárolja
hosszabb ideig a fűrészt a lánccal és a vezetőpajzszsal felszerelve. A láncot és a pajzsot olajba merítve
kell tárolni. A készülék többi részét tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
♦
Tárolás előtt ürítse ki az olajtartályt.
♦
Álljon biztonságosan és legyen mindig felkészülve,
hogy a leeső faágak vagy dőlő fa elől kitérhessen.
♦
Használjon ékeket a fa irányított kidöntéséhez, illetve, hogy a vezetőpajzs és a fűrészlánc ne szorulhasson be a vágásvonalba.
♦
Ápolja a fűrészláncot. Tartsa a láncot élesen, szorosan a vezetőpajzson. Gondoskodjon arról, hogy
a fűrészlánc és a vezetőpajzs mindig megfelelően
olajozott és tiszta legyen. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól mentesen.
A visszacsapásnak a következő okai lehetnek:
♦
A fűrészlánc orr része váratlanul egy ághoz, vagy
valamilyen idegen tárgynak ütközik, miközben a fűrészlánc mozgásban van.
♦
A fűrészlánc orr része fémmel, kötőanyaggal vagy
valamilyen más, fához hasonló keménységű anyaggal, vagy a fában található szöggel találkozik.
♦
Kopott vagy laza fűrészlánc.
♦
Váll fölötti munkavégzés.
♦
Munkavégzés közben a felhasználó figyelmetlenül
vezeti vagy tartja a készüléket.
♦
Rendellenes testtartás. Álljon biztonságosan, kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne
veszítse el munkavégzés közben.
♦
Ne kíséreljen meg régi vágásnyomba újra belevágni,
mivel ez visszacsapást idézhet elő. Minden alkalommal kezdjen új vágásvonalat.
♦
Nyomatékosan felhívjuk figyelmét, hogy fán, létrán
vagy más instabil felületen állva soha ne dolgozzon
a fűrésszel. Ha mégis így tenne, legyen tudomása
róla, hogy ezek a helyzetek rendkívül veszélyesek.
♦
Befeszült faág fűrészelésénél, legyen figyelemmel
a visszacsapásra, vagyis ne legyen a csapásirányban, amikor a feszültség enged.
A visszacsapás okai és megelőzése:
Visszacsapás akkor léphet fel, ha a fűrészlánc orr része
váratlanul egy ághoz, vagy valamilyen idegen tárgynak
ütközik, miközben a fűrészlánc mozgásban van, vagy ha
a favágás közben a fűrészlánc megszorul vágás közben.
Ha a fűrészlánc orr része idegen tárggyal érintkezésbe
kerül, a pajzs felfelé/hátrafelé történő hirtelen mozgása
lendülhet, a felhasználó irányába.
A fűrészlánc pajzs felső oldalán történő megakadása,
a pajzs gyors hátrafelé, a felhasználó felé irányuló elmozdulását okozhatja.
Mindegyik fenti esemény a láncfűrész feletti irányítás
elvesztéséhez vezethet, mely súlyos személyi sérülést
okozhat. Soha ne bízza a biztonságos munkavégzést
kizárólagosan a készülékbe épített biztonsági berendezésekre. Láncfűrész felhasználóként, figyelembe kell vennie
az előzőekben és alábbiakban leírt biztonságtechnikai
előírásokat, a sérülés és balesetmentes használathoz.
Visszacsapás a rendeltetésszerű használattól eltérő
felhasználásból és/vagy a nem megfelelő üzemeltetési
folyamatból vagy körülményből eredhet, mely elkerülhető
az alábbi előírások betartásával:
♦
Minden vágás típusnál tartsa erősen a készüléket, minden ujjával szorosan a fűrész fogantyúin.
Két kézzel tartsa a fűrészt, testét és karjait úgy
helyezze, hogy a fellépő visszacsapó erőnek
ellenálljon. A visszacsapó erő a felhasználó által
irányítható, ha a megfelelő óvintézkedéseket betartja. Soha ne engedje el a fogantyúkat, mielőtt
a készülék teljesen megáll.
♦
Álljon biztonságosan, és ne fűrészeljen vállmagasság felett. Így elkerülhető a fűrészlánc hegyének
akaratlan érintkezése és a készülék jobb irányítását
biztosítja váratlan helyzetekben is.
♦
Csak gyári alkatrészt és tartozékot használjon.
Az Ön biztonsága érdekében csak olyan tartozékot,
illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet
a kezelési utasítás ajánl. A nem megfelelő tartozékok használata a lánc elszakadásához és/vagy
visszacsapáshoz vezethet.
♦
Kövesse a gyártó előírásait a fűrészlánc élezésére és karbantartására vonatkozóan. A vezető
mélységének csökkenésével arányosan nő a viszszacsapás esélye.
Kerülje a következők fűrészelését:
♦
Épületfa.
♦
Föld.
♦
Fémkerítések, szögek, stb.
6
♦
♦
♦
♦
♦
Kis méretű bokrok és facsemeték, mivel az apró
ágak a fűrészláncba akadhatnak, és a felhasználó
felé csapódhatnak, vagy elránthatják az egyensúlyából.
Ne használja a készüléket vállmagasság felett.
Gondoskodjon arról, hogy a munkavégzés helyéhez
közel, de a biztonsági távolságon kívül, valaki mindig
legyen a felhasználó közelében, arra az esetre, ha
baleset történik.
Ha bármilyen okból meg kell fognia a láncot, először
mindig győződjön meg arról, hogy az akkumulátort
eltávolította.
A készülék hangereje meghaladhatja a 80 dB(A)
értéket. Ezért javasoljuk, tegye meg a szükséges
óvintézkedéseket hallása védelmében.
Mindig viseljen védőszemüveget.
Mindig viseljen biztonsági csúszásmentes
cipőt.
Óvakodjon a leeső tárgyaktól.
Ne engedje közel a bámészkodókat.
A folyamatos, biztonságos működéshez
10 percenként ellenőrizze a lánc feszességét a kezelési utasításban leírtak szerint,és
állítsa az engedélyezett 3 mm-es kiemelésű
feszességre. A láncot munkavégzés közben
10 percenként olajozza.
A lánc mozgásának iránya.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a terméket nem használhatják korlátozott fizikai,
mentális képességekkel rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek
(beleértve a gyermekeket is); kivétel, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet és tájékoztatást
biztosít számukra.
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak a készülékkel.
A folyamatos biztonságos működés érdekében a láncot és a vezetőpajzsot csak eredeti
Black & Decker alkatrészre cserélje. A lánc
cikkszáma A6158 a vezetőpajzs cikkszáma
pedig 90517720.
További biztonsági utasítások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Vibráció
Akkumulátorok
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg; az felhasználható a különböző szerszámok értékeinek összehasonlítására. A deklarált vibrációs kibocsátási érték az előzetes
kockázatelemzéshez is felhasználható.
♦
♦
♦
♦
♦
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során különbözhet
a deklarált értéktől attól függően, hogyan használják
a szerszámot. A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint
fölé is emelkedhetnek.
♦
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél figyelembe
kell venni a tényleges használati körülményeket, illetve
azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve
a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az
időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva
vagy üresen fut a napi kitettséget jelentő idő mellett..
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Figyelmeztető szimbólumok
A szerszámon a következő jelzések találhatók:
Soha, semmilyen okból ne próbálja felnyitni.
Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy nedvességnek.
Ne tegye ki az akkumulátort hőhatásnak.
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
Csak a készülékhez/szerszámhoz mellékelt töltővel
töltse. A nem megfelelő töltő használata áramütést
vagy az akkumulátor túlmelegedését okozhatja.
Használt akkumulátor/elem leselejtezése során kövesse „A környezet védelme“ című rész utasításait.
Ne sértse meg/deformálja az akkumulátort, ideértve
a kiszúrást és az ütéseket is, mert ezek sérülést vagy
tüzet okozhatnak.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
Az akkumulátorok szélsőséges körülmények között
gyengén ereszthetnek. Ha az akkumulátoron folyadékot észlel, ronggyal törölje le. Kerülje a bőrrel való
érintkezést.
Ha a folyadék a bőrével vagy szemével érintkezik,
kövesse az alábbi utasításokat.
Figyelmeztetés! Az akkumulátorfolyadék személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha a bőrre kerül, vízzel
azonnal le kell mosni. Vörösség, fájdalom vagy irritáció
esetén forduljon orvoshoz. Szembe kerülés esetén tiszta
vízzel azonnal mossa le és forduljon orvoshoz.
Figyelmeztetés: A sérülések kockázatának
csökkentése érdekében a felhasználó köteles
elolvasni a használati utasítást.
Ne használja a fűrészt nedves körülmények
között, és ne engedje, hogy megázzon.
Akkumulátor töltő
A töltőt egy adott feszültségtartományra terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott
Használjon hallásvédelmi eszközt.
7
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Figyelmeztetés! Ne próbálja a töltőt szokásos hálózati
csatlakozóval helyettesíteni.
♦
A Black & Decker töltőt csak annak az akkumulátornak a töltésére használja, amelyet a készülékhez/
szerszámhoz mellékeltünk. Más akkumulátor felrobbanhat, személyi sérülést és anyagi károkat okozhat.
♦
Ne próbáljon elemet tölteni a töltővel.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker szakszervizben.
♦
Védje a töltőt víztől és a nedvességtől.
♦
Ne nyissa föl a töltőt.
♦
Ne tesztelje a töltőt.
♦
Töltéskor a készüléket/szerszámot akkumulátort jól
szellőző helyre kell tenni.
11. Tok
12. Töltőbefogadó
13. Töltőkészülék
Összeszerelés
Figyelem! A gép összeszerelése előtt távolítsa el az
akkumulátort a készülékből.
Az akku behelyezése és eltávolítása
(A ábra)
♦
Az akkumulátor (10) behelyezéséhez igazítsa az akkut a gép akkunyílásához. Csúsztassa az akkut (10)
az akkunyílásba és nyomja addig, amíg reteszelődik.
♦
Az akku (10) eltávolításához nyomja meg a kioldógombot (24) és ezzel egy időben húzza ki az akkut
az akkunyílásból.
Figyelem! A véletlenszerű beindítás megakadályozása
érdekében, bizonyosodjon meg róla, hogy az akkumulátort eltávolította a készülékből, és a pajzstok (11) a helyén van, azaz a fűrészláncon (8) és a pajzson, mielőtt
a következő műveletekhez fogna.
Ha nem tartja be a fenti utasításokat, az súlyos személyi
sérüléshez vezethet!
A töltőn elhelyezett címkék
A töltőn a következő jelzések találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
T1A
+40ºC
+10ºC
A töltő automatikusan kikapcsol, ha a környezeti hőmérséklet túl magasra emelkedik.
Ennek következményeként a töltő nem használható. A töltőkészüléket le kell választani
az elektromos hálózatról, és az el kell juttatni
egy hivatalos márkaszervizbe javíttatásra.
Az akkumulátor töltése (B és C ábra)
Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni, vagy ha
a teljesítménye már nem elegendő a készülék megfelelő
működtetéséhez. Ha az akkumulátort először tölti, vagy
hosszú ideig nem használta, csak 80 %-os névleges
kapacitást ér el. Csak többszöri töltés- és kisütés ciklus után éri el a teljes kapacitását. Töltés alatt az akku
felmelegedhet; ez normális jelenség, nem hibára utaló
jel. Figyelem! Ne töltsön fel akkumulátort 4 °C alatti, és
40 °C fölötti környezeti hőmérsékleten. Az ajánlott töltési
hőmérséklet: körülbelül 24°C.
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
A töltő kettős szigeteléssel rendelkezik; ezért
nincs szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
8 órás töltő (B ábra)
♦
Az akkumulátor (10) töltéséhez vegye ki az akkut
a gépből, és csúsztassa a töltőbefogadót (12) az
akkumulátorra.
♦
Dugja a töltő (13) villásdugóját a hálózati dugaljba.
Az akkumulátor (10) kb. 8 órás töltés után teljesen fel lesz töltve. Bármikor kiveheti az akkut a töltőből, vagy akár hosszabb
ideig is az áramforrásra csatlakoztatott töltőben hagyhatja.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigeteléssel rendelkezik; ezért
nincs szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker szakszervizben.
Figyelmeztetés! Ne próbálja a töltőt szokásos hálózati
csatlakozóval helyettesíteni.
1 órás töltő (C ábra)
♦
Az akkumulátor (10) töltéséhez vegye ki az akkut
a gépből, és csúsztassa a töltőbe (23). Az akku csak
egy bizonyos helyzetben illeszthető be a töltőbe.
Ne erőltesse! Ellenőrizze, hogy az akku teljesen
beilleszkedik a töltőbe.
♦
Dugja a töltő villásdugóját a hálózati dugaljba.
Ellenőrizze, hogy a piros töltésjelző felgyullad-e. Ha ekkor
a zöld töltésvége kijelző gyullad fel, akkor az akkumulátor
túl meleg, és nem tölthető. Ebben az esetben távolítsa
el az akkut (10) a töltőből (23), hagyja kb. egy (1) órát
hűlni, és utána kezdje újra a töltést.
Kb. 1 órai töltés után a piros töltésjelző kialszik, és a zöld
töltésvége kijelző gyullad ki. Az akku ekkor teljesen fel
van töltve.
Leírás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Üzemi be/ki kapcsoló
Biztonsági kapcsolóretesz
Olajtartály kupak
Olajtartály
Első védőburkolat szerelvény
Fűrészlánc burkolat szerelvény
Láncfeszesség állító csavar
Fűrészlánc
Láncvezető pajzs
Akkumulátor
8
♦
Vegye ki az akkut a töltőből.
olaj van, távolítsa el az akkumulátort (10) a készülékből és töltse fel a tartályt (4) megfelelő olajjal.
A vezetőpajzs és a lánc felszerelése
(D - F és H ábra)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
A lánc olajozása (H ábra)
A fűrészláncot (8) minden használat előtt és tisztítás
után meg kell kenni a megfelelő láncolajjal. (típus szám
A 6023, A 6027)
♦
Kenje meg a fűrészláncot (8) az olajtartály (3) tetején
lévő gömb kétszeri megnyomásával, minden vágáskezdés előtt, a gömböt lenyomva tartva 3-4 másodpercig.
A láncfűrész élettartamának meghosszabbítása érdekében azt ajánljuk, hogy csak egyféle márkájú láncfűrész
olajat használjon. Különböző olajok felváltva történő
használata fokozatosan csökkenti az olaj minőségét,
és ez a fűrészlánc élettartamának drasztikus csökkenéséhez vezet.
Soha ne használjon fáradt olajat, vastag olajat vagy nagyon vékony varrógépolajat. Ezek a fűrész károsodását
okozhatják.
Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor felhelyezi vagy eltávolítja a fűrészláncot (8). A fűrészlánc éles, és könnyedén megvághatja
magát, még akkor is, ha nem fut.
Tegye a láncfűrészt egy vízszintes, stabil felületre.
Lazítsa meg a csavarokat (14) az imbuszkulcs (21)
segítségével. Távolítsa el a csavarokat (14).
Távolítsa el a láncburkolat szerelvényt (6).
Forgassa a láncfeszesség állító csavart (7) az óramutató járásával ellentétes irányba, így a vezetőpajzs (9) visszahúzódik és csökken a fűrészlánc (8)
feszessége.
Távolítsa el a régi fűrészláncot (8) és a vezetőpajzsot
(9) a lánckerékről (15).
Helyezzen egy új fűrészláncot (8) a vezetőpajzs (9)
hornyába és vezesse a lánckeréken (15) keresztül.
Ellenőrizze, hogy a fűrészfogak a megfelelő irányba
néznek, a fűrészláncon (8) és a láncburkolat szerelvényen (6) található nyíl segítségével.
Ellenőrizze, hogy a pajzs (9) vájata (17) a csapszegeken (18) átfut és a vájat alatti láncfeszítő furat (20)
a csúszó csapra (19) illeszkedik.
Helyezze vissza a láncburkolat szerelvényt (6) és
a csavarokat (14) a fűrészre.
Húzza meg a csavarokat (14) az imbuszkulccsal
(21).
Állítsa be a lánc feszességet az alábbiak szerint.
Maradványkockázatok
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám
használatát. Ezek a kockázatok a szerszám rendeltetéstől
eltérő, illetve huzamos használatából stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és a védőeszközök használata ellenére bizonyos maradványkockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek a következők:
♦
A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által okozott
sérülés.
♦
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje által
okozott sérülés.
♦
A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Bármely szerszám huzamosabb ideig való használata esetén tartson rendszeres munkaszüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A használat közben famunkáknál keletkező por
belégzése miatti egészségkárosodás, (különös tekintettel a tölgy, bükk és MDF anyagokra).
A lánc feszességének ellenőrzése és
beállítása (D és G ábra)
♦
Használat előtt és működés közben 10 percenként kell
ellenőrizni a lánc feszességét. A lánc (8) akkor van jól
megfeszítve, ha a hüvelyk és középső ujja segítségével
enyhe erővel, 3 mm-re tudja elemelni a vezetőpajzstól
(9), majd ez után visszacsapódik. A lánc (8) a vezetőpajzs (9) alsó részén nem lóghat be.
A feszesség beállításához:
♦
Lazítsa meg a csavarokat (14).
♦
Forgassa a láncfeszesség állító csavart (7) az óramutató járásával megegyező irányba.
Figyelem! Ne feszítse túl a láncot, mivel ez túlzott kopáshoz vezet, valamint a pajzs és a lánc élettartamát
jelentősen csökkenti.
♦
Ha a feszesség megfelelő, húzza meg a csavarokat
(14).
Figyelem! Ha új a láncfűrész, az első két órás használat
alatt rendszeresen ellenőrizze a lánc feszességét (miután
eltávolított a készülékből az akkumulátort), mivel az új
lánc egy kevéssé megnyúlhat.
A készülék használata
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját tempójában dolgozni. Ne a gép erőltetésével gyorsítsa a munkatempót.
Ne terhelje túl a készüléket.
A készülék be- és kikapcsolása (H ábra)
Az Ön biztonsága érdekében ez a készülék kettős biztonsági kapcsolóval van ellátva. Ez a rendszer megakadályozza a készülék véletlenszerű beindítását.
Bekapcsolás
♦
A készülék bekapcsolásához nyomja be biztonsági
kapcsolóreteszt (2) és eközben húzza be az üzemi
kapcsolót (1).
♦
Engedje el a kapcsolóreteszt.
Az olajtartály megtöltése (H ábra)
♦
♦
Távolítsa el az olajtartály kupakját (3) és töltse fel
megfelelő olajjal a tartályt (4). Az olajszintet ellenőrizheti az olajtartályon. Tegye vissza a kupakot (3)
Időnként kapcsolja ki a készüléket és ellenőrizze az
olajszintet; ha a tartályban negyed szintnél kevesebb
Kikapcsolás
♦
A készülék kikapcsolásához engedje el az üzemi
kapcsolót (1).
9
Tisztítás, karbantartás, tárolás
Figyelem! Soha ne próbálja meg a kapcsoló be állásba
való rögzítését.
Az Ön Black & Decker készüléke minimális karbantartás
mellet hosszú távú felhasználásra lett tervezve.
A készülék folyamatos megfelelő működése nagymértékben függ az alapos ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
A rendszeres tisztításon kívül az Ön töltőkészüléke más
karbantartást nem igényel.
Figyelem! Mielőtt bármilyen beállítást változtat a gépen,
vagy karbantartási munkába kezd, mindig távolítsa el az
akkumulátort a készülékből. Csatlakoztassa le a töltőkészüléket a hálózati áramforrásról, mielőtt megtisztítja.
Gallyazás (I ábra)
Mielőtt neki kezd a fa gallyazásának, bizonyosodjon meg,
hogy helyhatósági rendeletek vagy más előírások nem
tiltják-e vagy szabályozzák a munkálatot.
Gallyazást csak tapasztalt felhasználó végezhet, mivel
ilyenkor a láncfűrész megakadásának és visszacsapásának fokozott esélye van.
Ügyeljen a leeső faágak irányára. Vegye figyelembe az
összes körülményt, mely az esési irányt befolyásolhatja:
♦
A faág hossza és súlya.
♦
Bármilyen nem szokványos nehéz vastag ág vagy
korhadás.
♦
Közeli fák vagy akadályok jelenléte, köztük a légvezetékek.
♦
A szél sebessége és iránya.
♦
Összenövés, gabalyodás más ágakkal.
Vegye figyelembe a faághoz való hozzáférést és az esés
irányát. A faágak hajlamosak a fatörzs felé kilengeni.
A leeső faág alatt álló felhasználón és nézelődőkön kívül
a közelben lévő épületek vagy más tárgyak is ki vannak
téve a faág általi ütközésnek.
A szálkásodás megakadályozásáért, az első vágást felfelé irányítva végezze el maximum a faág átmérőjének
egyharmad mélységig. A második vágást lefelé végezze
el úgy, hogy az elsővel találkozzon.
Akkumulátor sapka felszerelése (K ábra)
Figyelmeztetés! Szállítás és tárolás alkalmával illessze
a sapkát (22) az akkumulátorra (10).
Használat után, tárolás előtt
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit egy
puha kefével vagy száraz ronggyal.
A készülék tisztításához használjon egy enyhén nedves
szappanos kendőt. Ne használjon karcot hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Akadályozza meg, hogy folyadék kerüljön a készülék
belsejébe. Soha ne mártsa a készülék semelyik részét
folyadékba.
♦
A forgács eltávolításához használjon egy keményebb kefét.
♦
Kenje meg a láncot (8) olajjal.
Szeletelés (J ábra)
A fűrészlánc élezése
A farönk megtámasztásától függően vágjon. Használjon
fűrészbakot, ha a munkadarab engedi. Mindig csak akkor
kezdjen vágni, ha a lánc (8) elérte a megfelelő sebességet, és az ütköző a fadarabbal érintkezik. Vágás közben
az ütközőt forgópontként használva, nyomja a faanyaghoz a vezetőpajzs elülső részét.
Ha a faanyag teljes hosszában alá van támasztva:
♦
Vágjon lefelé, de ügyeljen arra, hogy a földbe ne
vágjon, mert ez gyorsan elkoptatja a láncot.
Ha a faanyag mindkét végén alá van támasztva:
♦
Először vágjon lefelé az átmérő egyharmadáig a hasadás elkerüléséhez, majd a másik oldalról folytassa
a vágást, amíg a két vágásvonal találkozik.
Ha a faanyag egyik végén van alátámasztva:
♦
Először vágjon felfelé az átmérő egyharmadáig a hasadás elkerüléséhez, majd a másik oldalról folytassa
a vágást, amíg a két vágásvonal találkozik.
A faanyag vágása lejtőn
♦
Mindig az emelkedő oldalán álljon, és a lejtő oldalról
támassza ki a faanyagot.
Ha a készüléktől a legjobb teljesítményt várja el, akkor
a fűrészláncot fontos rendszeresen megélezni. Az élezés
pontos leírását az élező berendezés csomagolásában
megtalálja. Erre a célra ajánljuk a Black & Decker fűrészlánc élező készletet, mely a Black & Decker szakkereskedésekben megvásárolható. (katalógus száma: A6039)
Elkopott fűrészlánc és vezetőpajzs
cseréje
Pótlánc a Black & Decker szakkereskedésekben, vagy szervizekben megvásárolható. (katalógus száma: A6158). Pótpajzs
csak a Black & Decker szervizekben vásárolható meg. (katalógus száma: 90517720). Sérülések megelőzésére csak eredeti Black & Decker fűrészláncot és vezetőpajzsot használjon.
Mindig csak eredeti alkatrészt és tartozékot használjon.
Fűrészlánc élesség
A fűrészfogak gyorsan elkopnak, ha a lánc talajt ér vagy
szeghez ütközik.
Fűrészlánc feszesség
Rendszeresen ellenőrizze a lánc megfelelő feszességét.
Vágás fűrészbak segítségével (J ábra)
A fűrészbak használata feltétlenül javasolt, amikor csak
a munka típusa megengedi.
♦
Fektesse a farönköt stabilan a fűrészbakba. Mindig a bak lábán túlnyúló részt vágja le. Használjon
leszorítókat vagy hevedereket a munkadarab rögzítéséhez.
A fűrész javítása
Ez a készülék megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti
gyári alkatrészeket szabad felhasználni. A szakszerűtlen
javítás, súlyos baleset előidézője lehet. Kérjük, őrizze
meg a kezelési utasítást, ebből mindig tájékozódhat
a legközelebbi szervizállomásról.
10
Tárolás
Ha a készüléket több hónapig nem használja, ideálisan
hagyja az akkumulátort (10) a töltőre csatlakoztatva.
Máskülönben járjon el a következők szerint:
♦
Távolítsa el az akkumulátort (10) a készülékből.
♦
Töltse fel az akkumulátort teljesen.
♦
A készüléket és az akkumulátort száraz, gyermekek
elől gondosan elzárt helyen tárolja. A tárolási hőmérsékletnek mindig +5 és +40 °C között kell maradnia.
Helyezze az akkumulátort egy vízszintes felületre.
♦
Mielőtt újra használja a készüléket egy hosszabb
tárolási periódus után, töltse fel újra az akkumulátort.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető közönséges háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy Black & Decker készülékét
le kell cserélnie vagy arra a továbbiakban nincs szüksége,
ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Gondoskodjék
elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrafeldolgozását.
Az újrafeldolgozott anyagok alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtését a helyi
hulladékgyűjtő helyeken, illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell gondoskodnia a termék visszavételéről
új termék vásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás igénybevételéhez
kérjük, vigye vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
lásd a szerződött Black & Decker szervizek listáját, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink elérhetőségének
részletes ismertetését a következő internetes címen:
www.2helpU.com.
Akkumulátorok
A Black & Decker akkumulátorokat számos
alkalommal fel lehet tölteni. Hasznos élettartamuk végén a környezetvédelmi előírások
betartásával selejtezze le őket.
♦
♦
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd válassza
azt le a szerszámról.
A NiCd és NiMH akkumulátorok újrahasznosíthatók.
Adja le márkaszervizben vagy a helyi hulladékhasznosító telepen.
11
Műszaki adatok
Feszültség
Üresjárati láncsebesség
Súly
GKC1817 H1
V e.á. 18
min-1 190
kg 2
GKC1817P H1
18
190
2
GKC1817NM H1
18
190
2
Akkumulátor
Típus
Feszültség
Kapacitás
Súly
A18
GKC1817
V e.á. 18
Ah 1,5
kg 0,8
A1718
GKC1817P
18
1,7
0,8
A18NH
GKC1817NM
18
1,5
0,8
Töltő
Típus
Felvett feszültség
Leadott feszültség
Leadott áramerősség
Töltési idő (kb.)
Súly
TPCA-240080*1
GKC1817,
GKC1817P
V v.á. 200-240
V v.á. 18
mA 800
h1
kg 0,399
TPCA-240080*2 31190*-**
GKC1817NM
GKC1817,
GKC1817P
200-240
230-240
18
21,75
800
210 / 230
TPCA-180021*1
GKC1817NM
1
8
8
0,4
0,365
0,556
Garantált hangnyomásszint a 2000/14/EK szerint mérve:
LpA (hangnyomás) 78,6 dB(A),
toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
LWA (hangerő) 89,6 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
LWA (garantált hangteljesítményszint) 90 dB(A)
Mindig viseljen fülvédőt, ha a hangnyomás) meghaladja
a 80 dB(A) értéket.
Kéz/kar súlyozott rezgési érték az EN 60745 szerint:
4 m/sec2
12
230-240
21,75
200-240
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
GKC1817, GKC1817P, GKC1817NM
A Black & Decker nyilatkozik arról, hogy a „Műszaki
adatok“ részben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-13.
További információért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
12-04-2010
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill.
hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi
ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
zst00244027 - 01-09-2014
13
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
14
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
15
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
16
17
40
39
E15081
40
39
GKC1817(P)(NM)
GKC1817L
17
23
24
21
20
8
22
1
18
19
www.2helpU.com
14
11
13
9
1
25
10
4
19
1
29
5
GKC1817(L)(P)(NM)
12
20
21
2
7
12 - 01 - 10
3
16
27
28
6
26
15
H1
TYP.
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising