BDV040 | Black&Decker BDV040 BATTERY BOOSTER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-03 CZ
BDV040
2
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše startovací stanice Black & Decker je určena
k poskytnutí dodatečného výkonu ke stávajícím olověným
akumulátorům při startování zážehových benzínových
motorů automobilů do obsahu 3 litrů a může být
použita jako přenosný napájecí zdroj pro příslušenství
s napájecím napětím 12 Vdc. Tento výrobek je určen
pouze pro spotřebitelské použití v domácnosti.
S touto stanicí nelze nastartovat vozidlo, které má zcela
vybitý akumulátor.
•
•
•
zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou poškozeny
spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho
provoz.
Je-li jakákoliv část výrobku poškozena, nepoužívejte
jej.
Zničené kryty a jiné poškozené díly nechejte vyměnit
ve značkovém servisu.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné
díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Zvláštní bezpečnostní pokyny pro startovací
stanice
Na vašem přístroji jsou vyznačeny následujícíc
symboly:
Bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
z akumulátoru by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili
riziko vzniku požáru, riziko úniků kapaliny z akumulátoru,
riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného poranění,
případně materiálních škod.
•
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento
návod.
•
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
•
Tento návod si uschovejte.
Hlavní vypínač (3).
Tlačítko posílení výkonu akumulátoru vozidla
(4).
Tlačítko nabíjení (5).
Tlačítko svítilny (6).
•
Použití výrobku
Při použití tohoto zařízení buďte vždy opatrní.
•
Toto nářadí není určeno pro použití nedospělými či
slabými osobami bez dozoru.
•
Tento přístroj nesmí být použit jako hračka.
•
Používejte toto zařízení pouze v suchém prostředí.
Zabraňte tomu, aby se zařízení dostalo do vlhkého
prostředí.
•
Přístroj neponořujte do vody.
•
Nepokoušejte se toto zařízení demontovat. Uvnitř
přístroje se nenachází žádné uživatelsky opravitelné
díly.
•
Nepoužívejte toto zařízení v prostředích s výbušnou
atmosférou, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny,
plyny nebo prachové směsi.
•
Chcete-li snížit riziko poškození zástrčky
a napájecího kabelu, nikdy netahejte za kabel,
abyste uvolnili zástrčku ze zásuvky.
•
•
•
Po použití
•
Není-li zařízení používáno, mělo by být uloženo na
suchém a dobře odvětrávaném místě, mimo dosah
dětí.
•
Zabraňte přístupu dětí k uloženému přístroji.
•
Je-li zařízení uloženo nebo přepravováno ve vozidle,
mělo by být umístěno v zavazadlovém prostoru
a mělo by být zajištěno tak, aby při náhlých změnách
rychlosti nebo směru jízdy nedocházelo k jeho
pohybu.
•
Zařízení by mělo být chráněno před přímým
slunečním světlem, teplem a vlhkostí.
•
•
Prohlídky a opravy
•
Vždy před použitím zkontrolujte, zda není přístro
poškozen nebo zda nemá vadné části. Zkontrolujte,
•
3
Vozidla mohou být vybavena elektrickými nebo
elektronickými systémy (například systém řízení
motoru, mobilní telefon), které mohou být poškozeny,
jsou-li během startování vystaveny vysokým
hodnotám napětí a napěťovým špičkám. Před
připojením zařízení k vozidlu si přečtěte návod
k obsluze vozidla, abyste se ujistili, zda je povoleno
použití pomocného zařízení pro startování motoru.
Dodržujte tyto pokyny a také pokyny uvedené
výrobcem akumulátoru, výrobcem vozidla
a výrobcem každého zařízení, které budete chtít
použít s touto nabíječkou. Nastudujte si výstražné
štítky nacházející se na těchto zařízeních a na
vozidle.
Toto zařízení v žádném případě nenahrazuje
akumulátor vozidla. Nepokoušejte se používat
vozidlo, ve kterém není nainstalován akumulátor.
Přístroj lze připojit pouze k olověnému akumulátoru
s napětím 12V. Přístroj nepoužívejte k dobíjení
suchých bateriových článků, které jsou běžně
používány v domácích spotřebičích. Mohlo by dojít
k výbuchu těchto baterií a ke zranění osob a ke
způsobení hmotných škod.
V tomto zařízení je použit bezúdržbový olověný
akumulátor. Doporučujeme, aby bylo toto zařízení
během skladování, použití a opětovného nabíjení
postaveno ve vzpřímené poloze.
Během nabíjení může z olověných akumulátorů
unikat výbušný plyn a v náročných podmínkách může
docházet k únikům z akumulátoru. Zajistěte, aby byl
při nabíjení akumulátoru a při pomocném startování
motoru dobře odvětrán pracovní prostor.
Nenabíjejte přístroj ze zásuvky 12 Vdc, pokud se ve
vozidle nacházejí osoby. Zajistěte dobré odvětrání
prostoru.
•
•
•
•
•
•
•
Před prováděním údržby nebo před čištěním
nabíječku vždy odpojte od zdroje napájení, abyste
snížili riziko zranění způsobeného elektrickým
proudem. Vypnutí ovládacích prvků, aniž by došlo
k odpojení zařízení od zdroje napájení, toto riziko
nesnižuje.
Zásuvka 12 Vdc je zásadně určena pouze pro použití
příslušenství s napájecím stejnosměrným napětím
12 V a s maximálním proudovým zatížením 5 A.
Nikdy k této zásuvce nepřipojujte zapalovač cigaret
z automobilu.
Před zahájením pomocného startování motoru se
ujistěte, zda je zařízení odpojeno od jakéhokoliv
nabíjecího zdroje.
Nikdy se nepokoušejte současně používat
nabíječku se střídavým napětím a napájecí zdroj
stejnosměrného napětí.
Přístroj nenastartuje vozidlo se zcela vybitým
akumulátorem.
Přístroj nebude správně fungovat, pokud se
v elektrickém systému vozidla vyskytuje jiná
závada.
Tento přístroj je možné používat pouze ve vozidle
s ukostřeným záporným pólem stejnosměrného
napětí.
Používejte nabíječku Black & Decker pouze k nabíjení
dodaného akumulátoru. Jiné akumulátory mohou při
nabíjení explodovat a způsobit poranění osob.
•
Nepokoušejte se nabíjet akumulátory, které nejsou
k nabíjení určeny.
•
Poškozené kabely ihned vyměňte.
•
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
•
Nesnažte se otevřít obal nabíječky.
•
Nesnažte se proniknout do nabíječky.
Při nabíjení musí být akumulátor umístěn na dobře
odvětraném místě.
Symboly uvedené na vaší nabíječce
Bezpečnostní odpojovací transformátor.
Napájení ze sítě je elektricky odděleno od
výstupu transformátoru.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka
se automaticky vypne. Následkem toho
nabíječka přestane nabíjet. Nabíjecí základnu
je nutné odpojit od elektrického přívodu
a předat autorizovanému servisnímu středisku
k opravě.
Nabíjecí základna není určena pro venkovní
použití.
Další bezpečnostní pokyny pro akumulátory
a nabíječky
Před použitím nářadí pročtěte pečlivě tento
návod.
Akumulátory
•
Nikdy se nepokoušejte z žádného důvodu narušit
obal akumulátoru.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40°C.
•
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 10 až 40 °C.
•
Akumulátor nabíjejte pouze dodávanou nabíječkou
vybavenou příslušenstvím.
•
Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole „Ochrana životního prostředí“.
•
Při extrémních podmínkách se může vyskytnout únik
kapaliny z akumulátoru. Zpozorujete-li na povrchu
akumulátoru kapalinu, opatrně ji setřete hadrem.
Zabraňte kontaktu pokožky s touto kapalinou.
•
Dojde-li ke kontaktu kapaliny s pokožkou nebo
zasáhne-li kapalina oči, postupujte podle níže
uvedených pokynů.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací; z tohoto
důvodu není nutná ochrana uzemněním. Vždy
zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí
uvedenému na typovém štítku nářadí.
•
Pokud je napájecí přívodní kabel poškozen, musí
být jeho výměna provedena u výrobce nebo
v autorizovaném servisním centru Black & Decker,
aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.
Popis
Toto zařízení se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí:
1. Úložná schránka
2. 12 Vdc zásuvka pro příslušenství
3. Hlavní vypínač zap/vyp
4. Tlačítko posílení výkonu akumulátoru vozidla
5. Tlačítko nabíjení
6. Tlačítko svítilny
7. Nabíjecí zásuvka 12 Vdc
8. Svítilna
9. Síťový adaptér
10. Automobilový adaptér 12 Vdc
Varování! Kapalina v akumulátoru je zředěná kyselina
sírová, která může způsobit zranění osob nebo hmotné
škody. Zasažené místo ihned opláchněte vodou. Dojde-li
ke zrudnutí, bolesti nebo podráždění, vyhledejte lékařské
ošetření. Zasáhne-li kapalina oči, okamžitě si je začněte
vyplachovat čistou vodou a ihned vyhledejte lékařské
ošetření.
Použití
Nabíječky
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním
napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
Nabíjení zařízení (obr. A)
Poznámka: Toto zařízení je dodáváno v částečně
nabitém stavu.
•
Nabití přístroje proveďte před prvním použitím
síťovým nabíjecím adapterem (9) po dobu 60 hodin,
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k zásuvce elektrického proudu.
4
nebo dokud se zeleně nerozsvítí LED indikátor stavu
nabití akumulátoru (13).
•
Po každém použití proveďte dobití, až se LED
indikátor stavu nabití akumulátoru (13) rozsvítí
zeleně.
Poznámka: Doporučujeme, aby byla tato stanice
dobita každé dva měsíce bez ohledu na to, zda byla
používána.
Pohotovostní režim (obr. A)
Pokud se přístroj nachází v pohotovostním režimu (není
spojen s vozidlem a není dobíjen, avšak je zapnut),
připravenost k použití se indikuje tak, že se LED indikátor
stavu nabití akumulátoru (13) rozsvítí zeleně. Pokud
indikátor stavu nabití akumulátoru (13) svítí červeně,
přístroj je je nutné nabít.
Pokud je přístroj ponechán v pohotovostním režimu déle
jak 3 minuty, automaticky se vypne. Tím se prodlouží
životnost akumulátoru.
•
Opětovnou aktivaci přístroje provedete stiskem
hlavního vypínače (3).
Kdykoliv po zapnutí přístroje hlavním vypínačem (3)
můžete stav nabití akumulátoru kdykoliv zkontrolovat.
Zařízení krátce pípne a rozsvítí se LED indikátor napájení
(11) červeně a LED indikátor stavu nabití akumulátoru
(13).
Pomocné startování motoru (obr. A)
Varování! Před zahájením pomocného startování motoru
se ujistěte, zda je zařízení odpojeno od jakéhokoliv
nabíjecího zdroje.
Varování! Tento přístroj je možné používat pouze ve
vozidle s ukostřeným záporným pólem stejnosměrného
napětí.
Varování! Vozidla vybavená palubními počítači mohou
být při provádění pomocného startování poškozena.
Před připojením zařízení k vozidlu si přečtěte návod
k obsluze vozidla, abyste se ujistili, zda je povoleno
použití pomocného zařízení pro startování motoru.
Varování! Nadměrné roztáčení motoru může způsobit
poškození startéru. Pokud motor není možné po
doporučeném počtu pokusů o nastartování spustit (viz
návod k obsluze vozidla), přerušte pomocné startování
a podívejte se, zda není nutné odstranit jinou závadu.
Varování! Před startováním s připojenou stanicí MUSÍTE
zajistit, aby byly vypnuty veškeré elektrické spotřebiče,
jako jsou například světlomety vozu, radiopřijímač
apod.
•
Jakmile jsou spotřebiče vypnuty, ponechejte
akumulátor 2 - 3 minuty zregenerovat.
•
Zapněte přístroj hlavním vypínačem (3). Zařízení
krátce pípne a k potvrzení správné funkce se rozsvítí
LED indikátor napájení (11) červeně a LED indikátor
stavu nabití akumulátoru (13).
•
Z úložné schránky (1) vyjměte automobilový adaptér
12 Vdc (10) a připojte jej k zásuvce 12 Vdc pro
příslušenství v automobilu.
•
Stiskněte tlačítko posílení výkonu akumulátoru
vozidla (4). Zařízení krátce pípne a zelený LED
indikátor startování vozidla (4) začne blikáním
signalizovat, že je akumulátor nabíjen/posílen.
Poznámka: Při připojení k zásuvce 12 Vdc pro
příslušenství v automobilu může být nutné zapnout
zapalování vozidla, aby byla tato zásuvka pod napětím.
Pokud nebude možné dobíjení pomocí 12 Vdc zásuvky
pro příslušenství, přístroj bude trvale pípat.
•
Pokud svítí zelená kontrolka LED (4) posílení výkonu
akumulátoru vozidla a přístroj pípá, (po přibližně
20 minutách), akumulátor vozidla byl posílen.
•
Automobilový adaptér 12 Vdc (10) vyjměte ze
zásuvky 12 Vdc pro příslušenství v automobilu.
Varování! Před jízdou musíte vyjmout automobilový
adaptér 12 Vdc ze zásuvky 12 Vdc pro příslušenství
v automobilu. V opačném případě by v některých
případech mohl motor pokračovat v chodu i když by byl
Úroveň nabití bude zobrazena indikátorem stavu nabití
akumulátoru (13):
•
Pokud indikátor stavu nabití akumulátoru (13) svítí
červeně, přístroj dobijte.
•
Pokud indikátor stavu nabití akumulátoru (13) svítí
zeleně, přístroj je plně nabit.
Nabíjení nabíječky pomocí síťového adaptéru
(obr. A)
Je-li startovací zařízení nabíjeno nebo chcete-li ji uložit,
ujistěte se, zda je diodová svítilna vypnuta.
•
Zapněte přístroj hlavním vypínačem (3). Zařízení
krátce pípne a rozsvítí se LED indikátor napájení (11)
červeně a LED indikátor stavu nabití akumulátoru
(13).
•
Do nabíjecí zásuvky 12 Vdc (7) umístěné na horní
straně přístroje připojte síťový adapter (9).
•
Síťový adapter (9) zasuňte do zásuvky ve zdi.
•
Stiskněte tlačítko dobíjení (5). Stanice krátce pípne
a LED indikátor stavu nabití akumulátoru (13) začne
blikáním signalizovat, že je jednotka nabíjena.
Varování! Pokud nejsou nabíjecí kabely připojeny, přístroj
bude trvale pípat.
•
Dobíjejte do té doby, až bude LED indikátor stavu
nabití akumulátoru (13) svítit trvale zeleně.
•
Jakmile bude nabíjení ukončeno, odpojte síťový
adaptér (9) a uložte jej na bezpečném místě.
Nabíjení přístroje pomocí automobilového adaptéru
12 Vdc (obr. A & B)
Poznámka: Přístroj není možné dobíjet, pokud je
používána 12 Vdc zásuvka pro příslušenství (2), nebo
pokud je použit k posílení akumulátoru při startování
vozidla.
•
Zapněte přístroj hlavním vypínačem (3). Zařízení
krátce pípne a rozsvítí se LED indikátor napájení (11)
červeně a LED indikátor stavu nabití akumulátoru
(13).
•
Z úložné schránky (1) vyjměte automobilový adaptér
12 Vdc (10) a připojte jej k zásuvce 12 Vdc pro
příslušenství v automobilu.
•
Stiskněte tlačítko dobíjení (5). Stanice krátce pípne
a LED indikátor stavu nabití akumulátoru (13) začne
blikáním signalizovat, že je jednotka nabíjena.
•
Dobíjejte do té doby, až bude LED indikátor stavu
nabití akumulátoru (13) svítit trvale zeleně.
•
Po plném nabití odpojte automobilový adaptér 12 Vdc
(10) a uložte jej zpět do úložné schránky (1).
5
klíč zapalování vyjmut a mohlo by tak dojít ke zranění
osob a škodám na majetku.
•
Zapněte zapalování vozidla a protáčejte motor v 5-6
sekundových intervalech, dokud nenaběhne.
Poznámka: Pokud není cyklus pomocného startování
ukončen, nepokoušejte se nastartovat vozidlo.
Poznámka: Startovací zařízení není možné použít ke
startování pokud je dobíjena nebo pokud je zásuvka
pro příslušenství s napájecím napětím 12 Vdc (2)
používána.
•
Po použití přístroj stiskem hlavního vypínače (3)
vypněte a co nejdříve jej dobijte, aby byl připraven
pro další použití.
Varování! Konec automobilového adapteru může být po
použití při posílení akumulátoru vozidla velmi horký.
Výměna pojistky v adapteru napájecího kabelu
vozidla
•
Otočením proti směru pohybu hodinových ručiček
sejměte zlatou krytku.
•
Odstraňte gumovou podložku, středicí kolík
a pružinu.
•
Vyjměte pojistku.
•
Použijte novou pojistku stejného typu a stejné
velikosti (8 A).
•
Nainstalujte středicí kolík, pružinu a gumovou
podložku.
•
Otočením po směru pohybu hodinových ručiček
nasaďte na zástrčku zlatou krytku.
Ochrana životního prostředí
Jednoho dne zjistíte, že zařízení musíte
vyměnit nebo jej nebudete dále používat.
V tomto případě myslete na ochranu životního
prostředí. Zástupci servisu Black & Decker od
vás dosloužilé nářadí Black & Decker odeberou
a postarají se o jeho likvidaci, aniž by došlo
k ohrožení životního prostředí.
Použití nabíječky jako přenosného zdroje pro
příslušenství s napájecím napětím 12 Vdc (obr. A)
Tento přenosný napájecí zdroj může být použit pro
každé příslušenství s napájecím napětím 12 Vdc, které
je vybaveno kolíkovou zástrčkou pro proudové zatížení
5 A.
Varování! Startovací stanici není možné použít ke
startování pokud je dobíjena nebo pokud je zásuvka
pro příslušenství s napájecím napětím 12 Vdc (2)
používána.
•
Zvedněte krytku, která se nachází na zásuvce pro
příslušenství s napájecím napětím 12 Vdc (2).
•
Zasuňte kolíkovou zástrčku 12 Vdc příslušenství do
zásuvky pro příslušenství s napájecím napětím 12
Vdc (2), která se nachází na horní části nabíječky.
Varování! Dbejte na to, aby proudové zatížení nepřesáhlo
5 A.
•
Zapněte přístroj hlavním vypínačem (3). Zařízení
krátce pípne a rozsvítí se LED indikátor napájení (11)
červeně a LED indikátor stavu nabití akumulátoru
(13).
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečistěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Také společnost Black & Decker, poskytuje možnost
sběru použitých výrobků nebo jejich recyklaci. Využijte
této bezplatné služby a odevzdejte váš nepoužívaný
přístroj kterémukoli autorizovanému středisku.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky
Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené
na zadní straně této příručky. Seznam autorizovaných
středisek Black & Decker a všechny podrobnosti týkající
se poprodejního servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
Použití diodové svítilny (obr. A)
Poznámka: Svítilna LED je funkční jen pokud je přístroj
zapnut.
•
Zapněte přístroj hlavním vypínačem (3).
•
Chcete-li svítilnu (8) zapnout, použijte tlačítko svítilny
(6), které se nachází na horním panelu přístroje.
•
Chcete-li svítilnu (8) vypnout, použijte tlačítko svítilny
(6), které se nachází na horním panelu přístroje.
Akumulátory Black & Decker lze mnohokrát
opakovaně nabíjet. Po ukončení jejich životnosti
je zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí:
Je-li nabíječka nabíjena nebo chcete-li ji uložit, ujistěte
se, zda je diodová svítilna vypnuta.
•
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před zahájením jakékoliv údržby nebo čištění
zařízení odpojte od elektrické zásuvky.
•
Občas přístroj otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte
čistící prostředky s obsahem brusných částic
a rozpouštědla. Přístroj neponořujte do vody.
•
•
•
•
6
Neprovádějte likvidaci akumulátoru spálením, mohl
by explodovat.
Olověné akumulátory lze recyklovat. Tyto
akumulátory nesmí být vyhazovány do domovního
odpadu. Nemáte-li přístup k recyklačnímu procesu,
musíte akumulátor vyjmout podle níže uvedeného
postupu a musíte jej zlikvidovat v souladu s místními
předpisy.
Zabraňte zkratu kontaktů akumulátoru.
Uvědomte si, že je akumulátor těžký.
Je-li to možné, nechejte zařízení v chodu, dokud
nedojde k úplnému vybití akumulátoru.
Při demontáži akumulátoru prosím postupujte podle
schématického nákresu, který se nachází na zadní straně
tohoto návodu.
Akumulátory umístěte do vhodného balení, které zajistí,
aby nemohlo dojít ke zkratování jejich kontaktů.
Akumulátor prosím odevzdejte ve značkovém servisu nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné akumulátory
budou řádně zpracovány nebo recyklovány.
Technické údaje
Napětí
Akumulátor
Výstupní proud
Hmotnost
Vdc
Typ
A
kg
Nabíječka akumulátorů
Příkon
Vac
Přibližná doba nabíjení
h.
Hmotnost
kg
BDV040
12
zapouzdřený olověný
akumulátor 3 nebo
6 Ah
7
3,4
230
60
0,2
ES Prohlášení o shodě
BDV040
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
odpovídají následujícím normám: 95/54/EC, 2006/95/EC,
EN60335, EN55014, EN61000
Kevin Hewitt
Ředitel spotřebitelské
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
18-06-2007
7
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00051198 - 25-09-2007
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising