DC315KL | DeWalt DC315KL CORDLESS RECIPROCATING SAW instruction manual

599111-82 SK
DC305
DC315
2
3
4
AKUMULÁTOROVÁ MEČOVÁ PÍLA DC305/DC315
Blahoželáme Vám!
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá môže
viesť k spôsobeniu ľahkého alebo
stredne vážneho zranenia v prípade,
že sa tomu nezabráni.
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
UPOZORNENIE: Ak nie je použitý
výstražný symbol, označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá môže
viesť k spôsobeniu hmotných škôd
v prípade, že sa tomu nezabráni.
Technické údaje
DC305
Napätie
VDC 36
Max. výstupný výkon W 710
Otáčky naprázdno min-1 0 - 3000
Zdvih
mm 28,5
Hmotnosť
(bez akumulátora)
kg 2,7
DC315
28
680
0 - 3000
28,5
Akumulátor
Napätie
Kapacita
Hmotnosť
DE9360
VDC 36
Ah 2,2
kg 1,0
DE9280
28
2,2
0,92
Nabíjačka
Napätie v sieti
Približná doba
nabíjania
Hmotnosť
DE9000
VAC 230
Poistky:
náradie 230 V
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
2,7
07
DC305/DC315
Spoločnosť DEWALT vyhlasuje, že toto elektrické
náradie spĺňa nasledujúce bezpečnostné normy
a nariadenia: 98/37/EC, 89/336/EEC, 86/188/
EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11,
EN 55014-2, EN 55014-1.
min 60
kg 0,9
DE9000
Spoločnosť DEWALT vyhlasuje, že toto elektrické
náradie spĺňa nasledujúce bezpečnostné
normy a nariadenia: 89/336/EEC, 2002/95/
EC, 2006/95/EC, EN 60335-1, EN 603352-29, EN 60336, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
10 A v napájacej sieti
Popis: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedený popis popisuje stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
Vibrácie RMS prenášané
na obsluhu
VA R O VA N I E : O z n a č u j e m o ž n é
hroziace nebezpečenstvo ktoré,
v prípade nedodržania, môže spôsobiť
smrť alebo vážne zranenie.
KpA (nepresnosť
akustického tlaku)
KWA (nepresnosť
akustického výkonu)
5
DC305
86 dB(A)
95 dB(A)
DC315
89 dB(A)
100 dB(A)
21,6 m/s2
23,5 m/s2
2,7 dB(A)
3,4 dB(A)
2,7 dB(A)
3,4 dB(A)
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Grossmann
b
c
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Germany
4/2007
d
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
VAROVANIE! Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a p o k y n y. N e d o d r ž a n i e n i ž š i e
uvedených pokynov môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom,
vznik požiaru alebo vážne poranenie.
e
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste
pre prípadné ďalšie použitie. Označenie
„elektrické náradie“ vo všetkých nižšie
uvedených upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (obsahuje napájací
prívodný kábel) alebo náradie napájané
batériami (bez prívodného kábla).
3
a
1
a
b
c
2
a
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazu.
Nepracuje s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako je prostredie
s horľavými kvapalinami, plynmi alebo
s výbušným prachom. Elektrické náradie
je zdrojom iskrenia, ktoré môže viesť
k vznieteniu horľavín.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte
na to, aby sa do jeho blízkosti nedostali
deti a okolo stojace osoby. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad
náradím.
b
c
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri
náradí, ktoré je chránené uzemnením
nepoužívajte žiadne redukcie zástrčiek.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
d
6
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory, sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte náradie dažďu alebo vlhku.
Ak do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neťahajte
pri odpájaní náradia z elektrickej
siete. Chráňte kábel pred vysokými
teplotami, mastnotou, ostrými hranami
a pohyblivými časťami. Poškodené
alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Pokiaľ s náradím pracujete vo
vonkajšom prostredí, používajte
predlžovací kábel určený na použitie
vonku. Práca s predlžovacím káblom na
vonkajšie použitie znižuje riziko vzniku
úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
premýšľajte. S náradím nepracujte, ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom
omamných látok, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu
bezpečnosti. Vždy používajte ochranu
zraku. Bezpečnostná výbava ako je
respirátor, nekĺzavá bezpečnostná obuv,
pevná prilba alebo ochranné slúchadlá
použitá v zodpovedajúcich podmienkach
znižuje riziko úrazu.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením náradia k elektrickej zásuvke
zaistite, aby bol hlavný vypínač vo
vypnutej polohe. Prenášanie náradia
s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač náradia
v zapnutej polohe môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na
pohyblivých častiach náradia môžu viesť
k spôsobeniu úrazu.
e
f
g
4
a
b
c
d
e
f
Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa Vaše vlasy, odev alebo rukavice
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadení na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
g
5
a
Prevádzka a údržba elektrického
náradia
Na náradie príliš netlačte. Používajte
správne elektrické náradie, ktoré
zodpovedá vykonávanej práci. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nejde hlavný vypínač zapnúť alebo
vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom
je nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva či iných pripojených
súčastí, pred prevádzaním servisu
alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete a/ alebo
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte nepovolaným
osobám neoboznámeným s obsluhou
náradia alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Údržba elektrického náradia.
Skontrolujte, či náradie nemá vychýlené
alebo rozpojené pohyblivé časti, zlomené
diely alebo akúkoľvek inú poruchu,
ktorá môže mať vplyv na jeho správny
chod. Pokiaľ je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Mnoho porúch vzniká
nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
b
c
d
e
6
a
7
reznými hranami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Náradie, príslušenstvo a držiaky
nástrojov používajte podľa týchto
pokynov a spôsobom určeným
daným typom náradia. Berte do úvahy
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú
je nutné vykonať. Používanie elektrického
náradia na iné než určené aplikácie môže
viesť k spôsobeniu rizikových situácií.
Použitie akumulátorového náradia
a jeho údržba
Pred tým, ako do náradia vložíte
akumulátor zabezpečte, aby bol hlavný
vypínač vo vypnutej polohe. Vloženie
akumulátora do elektrického náradia, pokiaľ
je hlavný vypínač v zapnutej polohe, môže
spôsobiť nehodu.
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného akumulátora spôsobiť požiar.
Používajte výhradne akumulátory
určené pre daný typ náradia. Použitie
iných akumulátorov môže spôsobiť požiar
alebo zranenie.
Pokiaľ akumulátory nepoužívate, držte
ich mimo dosahu kovových predmetov
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
ďalšie drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skrat oboch svoriek
akumulátora. Vzájomné skratovanie
svoriek akumulátora môže spôsobiť
popáleniny alebo požiar.
Pri nesprávnom skladovaní môže
z akumulátora unikať kvapalina;
vyvarujte sa kontaktu s touto kvapalinou.
Pokiaľ prídete s kvapalinou náhodne do
styku, zasiahnuté miesto omyte vodou.
Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto
omyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže
spôsobiť podráždenie pokožky alebo
popáleniny.
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý
používa originálne náhradné diely. Tým
zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre prácu
s pílami
•
•
Zapnutie a vypnutie
• Po vypnutí sa nikdy nepokúšajte dobiehajúci
plátok píly zastaviť prstami.
• Nikdy neukladajte pílu na stôl alebo na
tzv. pracovný ponk, ak nie je vypnutá.
Po vypnutí píly pílový list ešte krátko
dobieha.
•
•
V priebehu rezania
• Ak používate pílové listy špeciálne určené
na rezanie dreva, odstráňte pred začatím
práce z obrobku všetky klince a iné kovové
časti.
• Kdekoľvek je to možné, používajte na
bezpečné uchytenie obrobku zverák
a upínacie svorky.
• Nepokúšajte sa rezať extrémne malé
polotovary.
• Nenahýbajte sa príliš vpred. Uistite sa, či
máte vždy pevný postoj, obzvlášť pokiaľ
stojíte na lešení alebo na rebríkoch.
• Pílu držte vždy oboma rukami.
• Pre rezanie kriviek a priehlbín použite na
tento účel prispôsobený pílový list.
• Odporúčame používať respirátor.
•
Nepokúšajte sa nabíjať vlhké
akumulátory.
Nikdy sa nepokúšajte z akéhokoľvek
dôvodu akumulátor rozoberať.
Nabíjajte iba akumulátory s takými
hodnotami, ktoré sú uvedené v tomto
návode na použitie. Nepokúšajte sa
nabíjať akumulátory, ktoré nie sú určené
na nabíjanie.
Pri likvidácii akumulátora sa vždy riaďte
pokynmi uvedenými na konci tohto návodu
na použitie.
Ak sa nabíjačky a akumulátory nepoužívajú,
musia byť uskladnené na suchom mieste
a musia byť tiež vhodne zabezpečené,
mimo dosahu detí.
Preprava
Li-Ionové akumulátory DEWALT prechádzajú
nevyhnutnými testami podľa UN Manual
of Tests and Criteria (pokyny a kritériá na
vykonávanie testov) (ST/SG/AC.10/11/ rev. 3
časť III, odstavec 38.3) tak, ako sa odporúča
v UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods (odporúčanie pre prepravu
nebezpečných výrobkov).
– Akumulátory majú účinnú ochranu pred
vnútorným pretlakom a skratovaním
kontaktov.
– Na prevenciu pred násilným roztrhnutím
a nebezpečným spätným prúdom boli
vykonané príslušné merania.
– Zodpovedajúci obsah lítia je pod úrovňou
povolených hodnôt.
Kontrola a výmena pílového listu
• Používajte výhradne pílové listy
zodpovedajúce požiadavkám obsiahnutých
v týchto pokynoch pre prácu.
• Používajte výhradne ostré pílové listy vo
výbornom stave; popraskané alebo staré
pílové listy by mali byť ihneď zlikvidované
a nahradené novými.
• Zaistite, aby bol pílový list bezpečne
upevnený.
Lionové akumulátory DEWALT nespadajú pod
národné a medzinárodné predpisy týkajúce sa
nebezpečného tovaru. Avšak tieto predpisy
sa musia rešpektovať pri preprave niekoľkých
akumulátorov súčasne.
• Uistite sa, či sú akumulátory zabalené
v súlade s predpismi pre nebezpečné
výrobky, ako je spomenuté vyššie, na
ochranu pred skratom.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory
a nabíjačky
• Pred vložením akumulátora do nabíjačky
sa uistite, či je čistý a suchý.
• Pri prenášaní nikdy nedržte nabíjačku za
prívodný kábel.Nešklbte a neťahajte za
kábel pri jeho vyťahovaní zo zásuvky. Veďte
kábel tak, aby neprechádzal cez ostré hrany
alebo horúce a mastné povrchy.
• Zničené alebo inak poškodené diely
nechajte vymeniť v značkovom servise
DEWALT. Nevykonávajte neodborné opravy
sami.
• Nepracujte s nabíjačkou v podmienkach
s vysokou vlhkosťou.
Štítky na nabíjačke a akumulátoroch
Okrem piktogramov uvedených v príručke môžu
štítky na nabíjačke a akumulátore obsahovať
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu
Doba nabíjania je uvedená
v technických dátach
8
POUŽITIE VÝROBKU
Mečová píla DC305/DC315 je určená na
profesionálne rezanie dreva, kovu a potrubí
na rôznych pracoviskách (napríklad na
staveniskách). Kompaktná konštrukcia tohto
náradia umožňuje rezanie veľmi tesne pri
okrajoch neprístupných miest.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vlhkom protredí
alebo v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
Tieto mečové píly sú profesionálnym elektrickým
náradím. ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto
náradím dostali do kontaktu. Ak používajú toto
zariadené neskúsené osoby, musí byť zaistený
odborný dozor.
1 Vypínač s reguláciou otáčok
2 Poistné tlačidlo
3 Páčka na uchytenie pílového listu
4 Pätka píly
5 Akumulátor
Zabráňte styku s vodou
Nezasahujte s vodivými predmetmi
Poškodené akumulátory nenabíjajte
Poškodené nabíjačky nepoužívajte
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt 4 °C
až 40 °C
Poškodené káble ihneď vymeňte
Porucha v nabíjačke
Porucha v akumulátore
Likvidáciu akumulátorov prevádzajte
s ohľadom na životné prostredie
Nabíjačka
Vo Vašej nabíjačke DE9000 je možné nabíjať
Lionové akumulátory D E WALT s napätím
36 V (DE9360) a 28 V (DE9280) s kapacitou
2,2 Ah.
5 Akumulátor
6 Uvoľňovacie tlačidlo
7 Nabíjačka
8 Indikátory nabíjania (červené)
Akumulátory nespaľujte
Nabíjajte iba v určených nabíjačkách
DEWALT
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Akumulátorovú mečovú pílu
1 Pílový list
1 Akumulátor (DC305K/DC315K)
2 Akumulátory (DC305KL/DC315KL)
1 Nabíjačka
1 Kufor (iba pri modeloch K)
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
Poznámka: Modely N neobsahujú v balení
akumulátory a nabíjačku.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre
jedno napätie. Vždy skontrolujte, či napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku náradia. Uistite sa, či hodnota napätia
Vašej nabíjačky zodpovedá hodnote napätia
Vašej zásuvky v stene.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335.
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre Vašu nabíjačku (viď technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1 mm2.
maximálna dĺžka je 30 m.
Popis (obr. A)
VAROVANIE: Nerobte žiadne úpravy
na náradí ani na jeho častiach. Mohlo
by dôjsť k úrazu alebo k poškodeniu
náradia.
Montáž a nastavenie
VAROVANIE: Pred prevádzaním
montáže a nastavenia vždy vyberte
akumulátor.
9
VAROVANIE: Pred vložením alebo
vybratím akumulátora náradie vždy
vypnite.
•
VA R O VA N I E : P o u ž í v a j t e i b a
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. A)
• Akumulátor (5) nasadíte tak, že ho zarovnáte
s miestom jeho uloženia na náradí. Nasuňte
akumulátor do jeho lôžka v náradí a zatlačte
naň, až zaskočí na miesto.
• Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte
uvoľňovacie tlačidlo (6) a súčasne
akumulátor vytiahnite z lôžka.
Priebeh nabíjania (obr. B)
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
1 kontrolka bliká
1 kontrolka bliká, 1 kontrolka svieti
1 kontrolka bliká, 2 kontrolky svietia
3 kontrolky svietia
Nabíjanie akumulátora (Obr. A, B)
Pred tým, než začnete nabíjať akumulátor,
skontrolujte napätie v zásuvke. Pokiaľ je
zásuvka pod prúdom, ale akumulátor sa nedá
nabiť, predajte Vašu nabíjačku autorizovanému
servisnému zástupcovi spoločnosti DEWALT.
Počas nabíjania môže dochádzať k zahrievaniu
nabíjačky i akumulátora. Tento jav je zvyčajný
a neznamená žiadnu chybu.
•
•
•
•
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Automatické oživenie
• Režim automatického oživenia prevedie
vyrovnanie jednotlivých článkov
akumulátora podľa ich maximálnej kapacity.
Oživenie akumulátora by malo byť spravené
každý týždeň, alebo pokiaľ už akumulátor
nepodáva rovnaký výkon.
• Oživenie akumulátora vykonáte tak, že ho
vložíte do nabíjačky obvyklým spôsobom.
Akumulátor ponechajte v nabíjačke aspoň
8 hodín.
UPOZORNENIE: Nenabíjajte
akumulátor, pokiaľ okolitá teplota
klesne pod 4°C alebo presiahne 40°C.
Odporučená teplota prostredia pre
nabíjanie: približne 24 °C.
•
dlho. Odovzdajte náradie na opravu
autorizovanému servisnému stredisku
DEWALT.
Pri pripojení nabíjačky k zdrojom napätia,
ako sú generátory alebo meniče napätia,
červené indikátory nabíjania (8) môžu začať
súčasne blikať spôsobom dvoch rýchlych
prebliknutí nasledovaných pauzou. Toto
značí len dočasné potiaže zdroja napätia.
Nabíjačka sa automaticky prepojí späť na
normálnu prevádzku.
Akumulátor (5) nabijete tak, že ho vložíte do
nabíjačky (7) spôsobom znázorneným na
obrázku a nabíjačku zapnete. Uistite sa, či
je akumulátor v nabíjačke riadne usadený.
Červené indikátory nabíjania (8) budú blikať
podľa úrovne nabitia akumulátora.
Po skončení nabíjania začnú indikátory
trvalo svietiť. Nabíjačka bude automaticky
prepnutá do udržovacieho režimu.
Akumulátor je možné kedykoľvek vybrať,
alebo ho ponechať akokoľvek dlho vložený
v nabíjačke.
Pokiaľ sa počas nabíjania objavia ťažkosti,
červené indikátory nabíjania začnú rýchlo
blikať. Akumulátor vyberte a znovu vložte,
alebo skúste použiť iný akumulátor.
Pokiaľ i iný akumulátor nebude možné
nabíjať, nechajte nabíjačku otestovať
u autorizovaného servisného zástupcu
DEWALT.
Pokiaľ sa v nabíjačke vyskytne porucha,
červené indikátory nabíjania začnú
rýchlo blikať v poradí raz krátko a raz
Odloženie nabíjania - zahriaty/studený
akumulátor
Pokiaľ nabíjačka zistí, že akumulátor je príliš
zahriaty alebo studený, automaticky spustí
funkciu odloženia nabíjania a pozastaví proces
nabíjania, pokým nedosiahne akumulátor
primeranú teplotu. Potom bude nabíjačka
automaticky pokračovať v nabíjaní. Táto funkcia
zaistí maximálnu životnosť akumulátora.
Ochrana pred úplným vybitím
Pokiaľ je akumulátor v náradí, je chránený pred
úplným vybitím.
Výmena pílového listu (obr. C)
• Presuňte páčku na uchytenie pílového listu
(10) nahor tak, aby sa uvoľnil mechanizmus
zovretia pílového listu.
• Do držiaka pílového listu (11) zasuňte pílový
list, až celkom zapadne. Pílový list je možné
upnúť s ozubením smerujúcim hore alebo
dole, vpravo alebo vľavo.
10
•
•
Presuňte páčku pílového listu (10) dole
tak, aby sa uzamkol mechanizmus zovretia
pílového listu.
Opačným postupom pílový list vyberte.
Pred začatím práce:
• Uistite sa, či je akumulátor (celkom)
nabitý.
• Uistite sa, či je akumulátor správne
osadený.
• Vždy nainštalujte zodpovedajúci pílový
list.
• Pred začatím práce sa uistite, či je pätka
píly správne zaistená na svojom mieste.
Pílové listy
Materiál
železné kovy
farebné kovy
drevo
plasty
murivo
Odporúčaný pílový list
jemné zúbkovanie
hrubé zúbkovanie
hrubé zúbkovanie
jemné zúbkovanie
tvrdený karbidom
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
Z bezpečnostných dôvodov je vypínač
s reguláciou otáčok (1) vybavený poistným
tlačidlom.
• Náradie odistíte stisnutím poistného
tlačidla.
• Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (1).Otáčky náradia sú určené
tlakom vyvíjaným na vypínač.
• Ak chcete náradie vypnúť, vypínač
uvoľnite.
Široká škála pílových listov daného určenia je
k dispozícii ako špeciálna výbava.
VAROVANIE: Pílový list voľte vždy
starostlivo.
Nastavenie nastaviteľnej pätky píly (obr. D)
Pätku píly je možné nastaviť za účelom
obmedzenia hĺbky rezu a na predĺženie
životnosti pílového listu.
• Stlačte a pridržte uvoľňovacie tlačidlo
(12).
• Pätku píly (4) presuňte do jednej z 3
polôh.
• Uvoľnite vypínač.
VAROVANIE: Náradie nezapínajte ani
nevypínajte, pokiaľ sa pílový list dotýka
obrobku alebo iných materiálov.
Rezanie dreva
• Upevnite si bezpečne obrobok a pred
rezaním z neho odstráňte všetky klince
a kovové predmety.
• Uchopte náradie oboma rukami, pracujte
s pätkou píly pritlačenou k obrobku.
Pokyny na obsluhu
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a platné nariadenia.
• Zaistite, aby bol obrábaný materiál
pevne upnutý.
• Na náradie príliš netlačte a na
pílový list netlačte zo strany. Ak
je možné, pracujte s pätkou píly
pritlačenou k obrobku. Predíde sa
tým poškodeniu listu a zastaví sa
trhanie a vibrácie náradia.
• Pred rezaním muriva alebo podláh
vezmite na vedomie umiestnenie
skrytého potrubia a elektrického
vedenia.Náradie držte vždy za
rukoväť.
• Vy v a r u j t e s a p r e ť a ž o v a n i u
náradia.
• Pred začatím rezu nechajte pár
sekúnd bežať pílový list naprázdno.
Nikdy pílu nezapínajte, pokiaľ je
pílový list zarezaný v obrobku
alebo pokiaľ sa materiálu dotýka.
Vyrezávanie do dreva (obr. E)
• Pätku píly ponechajte ležať na obrobku
v takej polohe sklonu, aká je pri záreze
pílového listu.
• Zapnite pílu a pomaly ťahajte ostrím. Uistite
sa, či po celú dobu zostáva pätka píly
v kontakte s obrobkom.
Drobné rezy
• Zmerajte si a označte požadované
vyhĺbenie.
• Použite úzky pílový list, spodnú časť pätky
píly ponechávajte v kontakte s obrobkom
a dávajte pozor, aby pílový list smeroval
vo vytýčenej reznej línii.
• Ak je to nutné, napríklad v stiesnených
priestoroch, použite vonkajší okraj pätky
píly ako vodidlo.
• Zapnite náradie a vykonajte zárez pílového
listu do obrobku pri plných otáčkach,
náradie pevne tlačte oproti obrobku.
11
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie
mazanie.
Odsávanie prachu
• Pokiaľ je náradie používané vo vnútorných
priestoroch dlhšiu dobu, používajte
vhodný systém odsávania nečistôt, ktorý
je skonštruovaný v súlade s platnými
nariadeniami týkajúcimi sa emisií nečistôt.
Čistenie
Rezanie kovu
• Ak režete tenké kovy, vždy ich pomocou
dreva na oboch stranách vystužte. To Vám
zaručí prevedenie čistého rezu a zabráni sa
tým zničeniu materiálu.
• Pri dlhých priamych rezoch si na obrobok
vyznačte líniu rezu.
• Okolo línie rezu naneste tenký film maziva,
spustite náradie a veďte pílový list po línii
rezu.
VAROVANIE:
• Nabíjačku pred čistením krytov
mäkkou handričkou odpojte od
siete.
• Pred čistením z náradia vyberte
akumulátor.
• Vetracie otvory na náradí udržujte
čisté a pravidelne čistite kryt
mäkkou handričkou.
Doplnkové príslušenstvo
Rezanie plastov
• Vždy pracujte so zníženými otáčkami.
Preveďte testovací rez, aby ste zistili, či je
materiál náchylný na teplo.
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
D EWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Na zníženie rizika
poranenia používajte iba príslušenstvo
odporučené spoločnosťou DEWALT.
Rezanie muriva
VAROVANIE: Pri rezaní azbestu sa
môže vytvárať nebezpečný prach.
Riaďte sa zákonnými nariadeniami
a dodržte odporúčania vydané
výrobcom azbestu.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Ochrana životného prostredia
Rezanie až po vyčnievajúci okraj (obr. F)
• Pomocou bežného pílového listu
inštalovaného hornou stranou dole
vykonajte rez až k plánovanému okraju.
Triedenie odpadu. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domového
odpadu.
Keď nebudete Váš výrobok DEWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Prístroj zlikvidujte v triedenom odpade.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Údržba
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú
prevádzku.
12
Pri zakúpení nových výrobkov Vám miestne
zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne poskytnú informácie o správnej
likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje možnosť zberu
a recyklácie použitých výrobkov D E WALT
po ukončení ich prevádzkovej životnosti.
Využite túto bezplatnú službu a odovzdajte
Váš nepoužívaný prístroj ktorémukoľvek
autorizovanému servisnému stredisku.
Adresu Vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam autorizovaných stredísk
D E WALT a všetky podrobnosti týkajúce
sa popredajného servisu nájdete tiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
Akumulátor
Pokiaľ prestane akumulátor s dlhou životnosťou
dodávať dostatočnú úroveň výkonu, je treba
ho dobiť. Po ukončení jeho životnosti preveďte
jeho likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte z náradia.
• Li-Ionové články sú recyklovateľné.
Odovzdajte ich prosím dodávateľovi alebo
v miestnej recyklačnej stanici.Zhromaždené
akumulátory budú riadne zlikvidované alebo
recyklované.
13
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00063785 - 21-03-2008
14
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
15
CORDLESS RECIPROCATING SAW 1
©
DC305KL - - - A
16
CORDLESS RECIPROCATING SAW 1
©
DC315KL - - - A
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
SK
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/05
Popis
poruchy
Download PDF

advertising