D28415 | DeWalt D28415 ANGLE GRINDER Type 2 instruction manual

544666-42 SK
D28415
2
3
UHLOVÁ BRÚSKA
D28415
1
2
3
4
5
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Funkcia plynulého rozbehu
Funkcia pozvoľného rozbehu umožňuje
zabrániť počiatočnému trhnutiu pri zapnutí
náradia. Táto funkcia je užitočná pri práci
v stiesnených priestoroch.
Technické údaje
Napätie zdroja
Príkon
Otáčky naprázdno
Priemer kotúča
Závit hriadeľa
Hmotnosť
V
W
mm
kg
Hlavný vypínač
Uvoľňovacie tlačidlo
Aretačné tlačidlo
Ochranný kryt
Bočnú rukoväť
D28415
230
2,200
6,500
230
M14
4.8
Automatické vyvažovanie
Funkcia automatického vyvažovania priebežne
upravuje rovnováhu a znižuje tak vibrácie počas
chodu náradia. Tým sa zlepšuje užívateľské
pohodlie pri práci. Táto funkcia je užitočná pri
dlhodobej práci
Poistky:
230 V 10 A v napájacej sieti
Elektrická bezpečnosť
V tomto návode sú použité nasledovné
symboly:
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či zdroj napätia
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Vaša píla DEWALT je vybavená dvojitou
izoláciou v súlade s normou EN 50144;
Preto nie je nutné použitie zemniaceho
vodiča.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Použitie predlžovacieho kábla
Nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto náradia (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
V prípade použitia zvinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Uhlovú brúsku
1 Ochranný kryt
1 Bočnú rukoväť
1 Sadu príruby
1 Kľúč
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
•
•
Montáž a nastavenie
Skôr než začnete montáž alebo
nastavovanie, vždy odpojte náradie
od siete.
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred použitím píly si dôkladne prečítajte
návod na obsluhu.
Nasadenie a vybratie ochranného krytu
(obr. B)
•
•
Popis (obr. A)
•
•
Vaša uhlová brúska D28415 je určená na
profesionálne brúsenie a rezanie.
4
Uhlovú brúsku položte na stôl, hriadeľom
nahor.
Povoľte upínaciu svorku (6) a nasuňte podľa
obrázku ochranný kryt (4).
Zarovnajte výstupky (7) s výrezmi (8).
Ochranný kryt pritlačte dole a otočte ho do
požadovanej polohy.
•
•
•
Pokiaľ je potrebné, zosilnite upnutie
pritiahnutím skrutky (9).
Poistnú maticu pritiahnite.
Ochranný kryt vyberte povolením upínacej
svorky.
•
•
•
Nikdy nepoužívajte náradie bez
krytov.
Nasadenie a vybratie brúsneho alebo
rezného kotúča (obr. C1 & C2)
•
•
•
•
•
•
•
•
Skontrolujte, či sú všetky brúsené
alebo rezané materiály riadne
pripevnené.
Na náradie príliš netlačte.
Nevyvíjajte bočný tlak na kotúč.
Vyvarujte sa preťažovaniu náradia.
Pokiaľ sa náradie prehreje, nechajte
ho pár minút bežať naprázdno.
Pred zahájením prevádzky:
• Pripevnite ochranný kryt a príslušný disk
alebo kotúč. Veľmi opotrebované kotúče či
disky nepoužívajte.
• Uistite sa, či sú vnútorné a vonkajšie príruby
správne namontované.
• Uistite sa, či sa kotúč alebo disk otáča
v smere šípok vyznačených na náradí a na
príslušenstve.
Položte náradie na stôl, ochranným krytom
nahor.
Vnútornú prírubu (10) nasaďte na hriadeľ
(11) ( obr. C1).
Nasaďte kotúč (12) na prírubu (10). Pokiaľ
nasadzujete kotúč so zosilnenou stredovou
vrstvou, uistite sa, či je zosilnený stred (13)
na strane príruby (10).
Na hriadeľ (11) naskrutkujte vnútornú
prírubu (14) (obr. C2):
- pokiaľ nasadzujete brúsny kotúč,
krúžok príruby (14) musí byť z vnútornej
strany kotúča (A);
- pokiaľ nasadzujete rezný kotúč, krúžok
príruby (14) musí byť z vonkajšej strany
kotúča (B);
Stlačte aretačné tlačidlo (3) a hriadeľ (11)
natočte tak, aby zaskočil na miesto (obr.
C1).
Dodaným kľúčom prírubu dotiahnite (14).
Uvoľnite aretačné tlačidlo.
Kotúč vybierte tak, že kľúčom povolíte
prírubu (14).
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
Hlavný vypínač (1) je vybavený uvoľňovacím
tlačidlom (2).
• Náradie zapnete tak, že stlačíte uvoľňovacie
tlačidlo (2) a potom stlačíte hlavný vypínač
zap/vyp (1).
• Uvoľňovacie tlačidlo (2) uvoľnite.
• Náradie zastavíte uvoľnením stlačenia
vypínača.
Pri záťaži náradie nezapínajte ani
nevypínajte.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Údržba
Poškodené kotúče nepoužívajte.
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobé
bezproblémové fungovanie náradia závisí od
jeho správnej údržby a pravidelného čistenia.
Nasadenie drôtenej kefy
•
Drôtenú kefu naskrutkujte priamo na hriadeľ
bez použitia podložky a závitovej príruby.
Montáž bočnej rukoväte (obr. D1 & D2)
•
•
Pri brúsení naskrutkujte bočnú rukoväť (5)
ľahko do jedného z otvorov (15) na oboch
stranách prevodovky (obr. D1).
Pri rezaní naskrutkujte bočnú rukoväť (5)
ľahko do vrchného otvoru (16), alebo do
jedného z otvorov (17) na oboch stranách
prevodovky (obr. D2).
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Čistenie
Pokyny na obsluhu
•
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový kryt
pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
5
Čistenie ventilačných otvorov
Vyhlásenie o zhode
Usadzovanie kovových častíc vo vnútri
zariadenia zabránite pravidelným denným
čistením ventilačných otvorov.
• Odpojte elektrický prívod zariadenia.
• Vetracie štrbiny prefúknite suchým
stlačeným vzduchom.
• Pravidelne čistite príslušenstvo mäkkou
kefkou a suchou handričkou. Nepoužívajte
kovové predmety, tieto môžu poškodiť
vnútorné časti náradia.
D28415
Spoločnosť DEWALT vyhlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám: 98/37/EEC,
73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 50144, EN 550142, EN 55014-1, EN 61000-3-2 a EN 610003-3.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Hladina akustického tlaku:
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického
výkonu)
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
90.5 dB(A)
99.5 dB(A)
2.8 dB(A)
2.8 dB(A)
Úroveň RMS prenášaná na obsluhu:
Merané podľa EN 50144
1,6* m/s2
Merané podľa EN 60745
2,1** m/s2
* nepresnosť merania podľa normy EN 12096:
0.5 m/s2
** miera nepresnosti podľa EN 12096: 0.6 m/s2
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
6
7
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo osobného poranenia. Pred
použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod. Tento návod si uschovajte pre
prípadné ďalšie použitie.
8
9
Všeobecné
1
2
3
4
5
6
Udržujte čistú pracovnú plochu
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený
pracovný priestor môžu viesť k vzniku
úrazu.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte
s náradím v podmienkach s vysokou
vlhkosťou. Pracovné miesto musí byť dobre
osvetlené (250 – 300 luxov). Nepoužívajte
náradie na miestach, kde hrozí riziko vzniku
požiaru alebo explózie, napríklad v blízkosti
horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
Udržujte deti mimo dosahu prístroja
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo
zvieratám, aby sa dostali do blízkosti
náradia a aby sa dotýkali náradia alebo
napájacieho kábla.
Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľné oblečenie alebo šperky,
môžu byť zachytené pohybujúcimi sa
časťami. Ak máte dlhé vlasy, používajte
vhodnú ochranu hlavy. Ak pracujete vonku,
používajte pokiaľ možno pracovné rukavice
a nekĺzavú obuv.
Prvky osobnej ochrany
Používajte ochranné okuliare. Pokiaľ sa pri
vašej činnosti vytvára prach alebo drobné
poletujúce častice, používajte masku alebo
prachový filter. Ak sú tieto čiastočky horúce,
používajte tiež vhodnú pracovnú zásteru.
Používajte vždy vhodnú ochranu sluchu.
Vždy noste ochrannú prilbu.
Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými
povrchmi (napr. potrubie, radiátory, sporáky
a chladničky). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci, atď.)
môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená
vložením izolačného transformátora alebo
ochranného ističa (FI).
10
11
12
13
14
7
Nenakláňajte sa
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný
postoj.
Buďte pozorní
Pozorne sledujte priebeh pracovných
operácií. Pracujte s rozvahou. Pokiaľ ste
unavení, prácu prerušte.
Upnite si riadne obrobok
Na pripevnenie polotovaru používajte
svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie
a umožňuje to obsluhu náradia oboma
rukami.
Pripojte si zariadenie na zachytávanie
prachu
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadení na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie.
Odpratanie nastavovacích prípravkov
a kľúčov
Pred spustením náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky.
Predlžovacie káble
Predlžovací kábel pred každým použitím
skontrolujte, ak bude poškodený, vymeňte
ho. Ak používate náradie vonku, používajte
iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto
návode. Nepreťažujte malé náradia alebo
prídavné zariadenia pri práci, ktorá je
určená pre výkonnejšie náradie. Náradie
bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak
bude používané v takom výkonnostnom
rozsahu, na aký bolo určené. Náradie
nepreťažujte.
Pozor! Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a prevádzanie iných
pracovných operácií než je odporučené
v tomto návode môže zapríčiniť poranenie
obsluhy.
Kontrolujte stav náradia
Pred každým použitím náradie a napájací
kábel starostlivo skontrolujte, či nie sú
poškodené. Skontrolujte vychýlenie
a uloženie pohybujúcich sa častí,
opotrebenie jednotlivých častí, poškodenie
ochranných krytov a spínačov a ďalšie
prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny
chod náradia. Zaistite, aby bol chod
náradia celkom v poriadku a aby náradie
správne plnilo funkciu, na ktorú je určené.
15
16
17
18
19
20
Nepoužívajte náradie, pokiaľ je akákoľvek
jeho časť poškodená. Pokiaľ nejde hlavný
vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím
nepracujte. Zničené alebo iné poškodené
dielce nechajte vymeniť v značkovom
servise D EWALT. Nikdy neprevádzajte
žiadne opravy sami.
Vypínajte náradie
Ak chcete ponechať náradie bez dozoru,
vypnite ho a počkajte, dokiaľ sa úplne
nezastaví. Ak sa náradie nepoužíva, pred
výmenou častí náradia, príslušenstva alebo
doplnkov a pred prevádzaním údržby vždy
odpojte napájací kábel.
Zabráňte neúmyselnému zapnutiu
prístroja
Neprenášajte náradie s prstom na hlavom
vypínači. Pred pripojením prívodného kábla
k sieti sa uistite, či je náradie vypnuté.
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne
Pri prenášaní nikdy nedržte náradie za
napájací kábel. Neťahajte za kábel pri jeho
vyťahovaní zo zásuvky. Veďte kábel tak,
aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy.
Uskladnenie nepoužívaného náradia
Ak nie je náradie používané, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť
tiež vhodne zabezpečené, mimo dosahu
detí.
Starostlivosť o náradie
Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej
prevádzky udržujte náradie v čistom
a bezchybnom technickom stave. Pri
údržbe a výmene príslušenstva sa riaďte
pokynmi. Udržujte všetky ovládacie prvky
a rukoväte čisté, suché a neznečistené
olejom alebo mazivami.
Opravy
To t o n á r a d i e z o d p o v e d á p l a t n ý m
bezpečnostným predpisom. Opravy
tohto náradia vždy zverujte mechanikom
značkového servisu D E WALT. Opravy
by mali byť vykonávané kvalifikovanými
servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov; V ostatných
prípadoch môže dôjsť k nebezpečnému
ohrozeniu užívateľa.
Nerežte a nebrúste ľahké kovy
s obsahom magnézia vyšším než 80%,
pretože tento druh kovu je horľavý.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre prácu
s brúskami
•
Vaša brúska je určená na brúsenie a rezanie
muriva a kovu.
•
8
Nepoužívajte príslušenstvo iného typu, než
vystužené rezné a brúsne kotúče.
Rezné a brúsne kotúče používajte iba
ploché alebo s otvorom v strede.
Používajte iba kotúče odporučené
výrobcom.
Maximálna možná rýchlosť brúsneho
kotúča alebo rezného nástroja alebo iného
vhodného príslušenstva musí byť vždy
rovnaká alebo vyššia než rýchlosť chodu
náradia naprázdno uvedená na typovom
štítku náradia.
Nerežte obrobky vyžadujúce maximálnu
hĺbku rezu prekračujúcu hĺbku rezného
nástroja.
Nepoužívajte brúsne a rezné kotúče, ktoré
nezodpovedajú rozmerom uvedeným
v technických údajoch. Na upevnenie
kotúča na hriadeľ nepoužívajte žiadne
podložky.
Pred každým použitím brúsne a rezné kotúče
skontrolujte. Nepoužívajte odštiepené,
prasknuté alebo inak poškodené kotúče.
Pokiaľ sú k náradiu dodané aj podložky,
zaistite, aby boli pri montáži kotúča na
hriadeľ použité.
Pri použití kotúča s vnútorným závitom
skontrolujte, či je závit dostatočne dlhý
vzhľadom k dĺžke hriadeľa.
Uistite sa, že je brúsne alebo rezné
príslušenstvo správne nainštalované.
Nechajte náradie bežať v bezpečnej
polohe 30 sekúnd naprázdno. Pokiaľ si
všimnete nejaké vibrácie alebo vzniknú iné
poruchy, náradie zastavte, skontrolujte ho
a vyhľadajte príčinu.
Nepoužívajte toto náradie bez
nainštalovaného ochranného krytu.
Skontrolujte, či je obrobok správne
zaistený.
Nepracujte s touto brúskou v blízkosti
horľavých kvapalín, plynov alebo prachov.
Iskry a horúce častice vznikajúce pri rezaní
a pri chode elektrických motorov môžu
spôsobiť vznietenie horľavých materiálov.
Nepoužívajte toto náradie, pokiaľ ste
v jednej rovine s rotujúcim kotúčom. Držte
okolité osoby mimo dosahu pracovného
priestoru.
Rezné kotúče nepoužívajte na bočné
brúsenie.
•
•
•
Nemanipulujte s poistkou počas chodu
náradia.
Nezabudnite, že po vypnutí náradia sa
kotúč ešte určitú dobu otáča.
Brúsne a rezné príslušenstvo vždy skladujte
na suchom mieste.
Nálepky na náradí
Na výrobku sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu
Používajte ochranné okuliare
Používajte vhodnú ochranu sluchu.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny
•
•
Pri práci s kovom zaistite, aby bol zapojený
prúdový chránič (RCD), aby bolo zabránené
zbytkovému riziku spôsobenému kovovými
pilinami.
Pokiaľ RCD vypína napájanie, odneste
zariadenie autorizovanému servisnému
zástupcovi DEWALT.
Doplnková údržba
Pri práci s kovom sa za extrémnych
podmienok môže v obale stroja hromadiť vodivý prach. To môže mať za následok zníženie izolácie zariadenia a môže
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Usadzovaniu kovových častíc vo vnútri zariadenia zabránite pravidelným denným čistením
ventilačných otvorov.
• Odpojte elektrický prívod zariadenia.
• Vetracie štrbiny prefúknite suchým stlačeným vzduchom.
Pri vykonávaní tejto údržby používajte
ochranné okuliare.
9
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00046768 - 27-06-2007
10
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
11
D28415 - - - - A
WINKELSCHLEIFER 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising