D28415 | DeWalt D28415 ANGLE GRINDER Type 2 instruction manual

504606-69 CZ
D28415
2
3
ÚHLOVÁ BRUSKA
D28415
1
2
3
4
5
Blahopřejeme!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Funkce plynulého rozběhu
Funkce pozvolného rozběhu umožňuje zabránit
počátečnímu trhnutí při spuštění nářadí. Tato
funkce je užitečná při práci ve stísněných
prostorách.
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Průměr kotouče
Závit hřídele
Hmotnost
V
W
mm
kg
Hlavní vypínač Zap/vyp
Pojistné tlačítko
Zámek hřídele
Ochranný kryt
Boční rukojeť
D28415
230
2,200
6,500
230
M14
4.8
Automatické vyvažování
Funkce automatického vyvažování průběžně
upravuje rovnováhu a snižuje tak vibrace během
chodu nářadí. Tím se zlepšuje uživatelské
pohodlí při práci. tato funkce je užitečná při
dlouhodobé práci
Pojistky:
230 V
10 A v napájecí síti
Elektrická bezpečnost
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda zdroj napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Upozorňuje na riziko poranění,
zkrácení životnosti nebo poškození
nářadí v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Vaše pila DEWALT je vybavena dvojitou
izolací v souladu s normou EN 50144;
proto není nutné použití zemnícího
vodiče.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Použití prodlužovacího kabelu
Nebezpečí vzniku požáru.
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Úhlovou brusku
1 Ochranný kryt
1 Boční rukojeť
1 Sada příruby
1 Dvojkolíkový klíč
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
•
•
Montáž a seřízení
Dříve než zahájíte montáž nebo
seřizování, vždy odpojte nářadí od
sítě.
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před použitím pily si důkladně přečtěte
návod k obsluze.
Montáž a sejmutí ochranného krytu (obr. B)
•
•
•
•
Popis (obr. A)
Vaše úhlová bruska D28415 je určena
k profesionálnímu broušení a řezání.
4
Úhlovou brusku položte na stůl, hřídelí
vzhůru.
Povolte upínací svorku (6) a nasuňte podle
obrázku ochranný kryt (4).
Srovnejte výstupky (7) s výřezy (8).
Ochranný kryt přitlačte dolů a otočte jím do
požadované polohy.
•
•
•
Pokud je potřeba, zesilte upínací sílu
přitažením šroubu (9).
Pojistnou matici přitáhněte.
Ochranný kryt sejmete povolením upínací
svorky.
•
•
•
Nikdy nepoužívejte nářadí bez krytů.
Nasazení a sejmutí brusného nebo řezného
kotouče (obr. C1 & C2)
•
•
•
•
•
•
•
•
Před zahájením provozu:
• Připevněte ochranný kryt a příslušný disk
nebo kotouč. Silně opotřebované kotouče
či disky nepoužívejte.
• Ujistěte se, zda jsou vnitřní a vnější příruby
správně namontovány.
• Ujistěte se, zda se kotouč nebo disk otáčí
ve směru šipek vyznačených na nářádí a na
příslušenství.
Položte nářadí na stůl, ochranným krytem
nahoru.
Vnitřní přírubu (10) nasaďte správně na
hřídel (11) (obr. C1).
Nasaďte kotouč (12) na přírubu (10). Pokud
nasazujete kotouč se zesílenou vrstvou ve
středu, ujistěte se, zda je zesílený střed (13)
na straně příruby (10).
Na hřídel (11) našroubujte vnější přírubu
(14) (obr. C2):
- pokud nasazujete brusný kotouč,
kroužek příruby (14) musí být na jeho
straně (A);
- pokud nasazujete řezací kotouč,
kroužek příruby (14) musí být na straně
protilehlé (B);
Stlačte zámek hřídele (3) and hřídel (11)
natočte tak, aby zaskočila na místo (obr.
C1).
Dodaným dvojkolíkovým klíčem přírubu
dotáhněte (14).
Uvolněte zámek hřídele.
Kotouč sejmete tak, že dvojkolíkovým
klíčem povolíte přírubu (14).
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Hlavní vypínač Zap/vyp (1) je vybaven pojistným
tlačítkem (2).
• Nářadí zapneme tak, že stiskneme pojistné
tlačítko (2) a poté zmáčkneme hlavní spínač
zap/vyp (1).
• Pojistné tlačítko (2) uvolněte.
• Nářadí zastavíte uvolněním stisku
spínače.
Při zátěži nářadí nezapínejte ani
nevypínejte.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Údržba
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
Poškozené kotouče nepoužívejte.
Nasazení drátového kartáče
•
Zkontrolujte, že jsou všechny
broušené nebo řezané materiály
řádně připevněny.
Na nářadí příliš netlačte. Na kotouč
nevyvíjejte boční přítlak.
Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Pokud se nářadí přehřeje, nechte
ho pár minut běžet naprázdno.
Drátový kartáč našroubujte přímo na hřídel
bez použití podložky a závitové příruby.
Montáž boční rukojeti (obr. D1 & D2)
•
•
Pro broušení našroubujte boční rukojeť
(5) lehce do jednoho z otvorů (15) na obou
stranách převodovky (obr. D1).
Pro řezání našroubujte boční rukojeť (5)
lehce do vrchního otvoru (16), nebo do
jednoho z otvorů (17) na obou stranách
převodovky (obr. D2).
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
Čištění
Pokyny pro obsluhu
•
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
5
Čištění ventilačních drážek
ES Prohlášení o shodě
Usazování kovových částic uvnitř zařízení
zabráníte pravidelným denním čištěním
ventilačních otvorů.
• Odpojte elektrický přívod zařízení.
• Větrací štěrbiny profoukněte suchým
stlačeným vzduchem.
• Pravidelně čistěte příslušenství měkkým
kartáčem a suchým hadříkem. Nepoužívejte
kovové předměty, tyto mohou poškodit
vnitřní části nářadí.
D28415
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám: 98/37/
EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 a
EN 61000-3-3.
V případě zájmu o podrobnější informace
prosím kontaktujte společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Hladina akustického tlaku:
LpA (akustický tlak)
90.5 dB(A)
LWA (akustický výkon)
99.5 dB(A)
KpA (nepřesnost akustického tlaku) 2.8 dB(A)
KWA (nepřesnost akustického
výkonu)
2.8 dB(A)
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Úroveň RMS přenášená na obsluhu:
Měřeno podle EN 50144
1,6* m/s2
Měřeno podle EN 60745
2,1** m/s2
* nepřesnost měření dle normy EN 12096:
0.5 m/s2
** míra nepřesnosti podle EN 12096: 0.6 m/s2
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
6
7
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo poranění osob. Před použitím
tohoto výrobku si řádně prostudujte celý
návod. Tento návod uschovejte pro případné
další použití.
8
9
Všeobecné
1
2
3
4
5
6
Udržujte pracovní plochu čistou
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný
pracovní prostor mohou vést ke způsobení
úrazu.
Berte ohled na okolí praconí plochy
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte
s nářadím v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Pracovní místo musí být dobře osvětlené
(250 – 300 luxů). Nepoužívejte nářadí na
místech, kde hrozí riziko vzniku požáru nebo
exploze, například v blízkosti hořlavých
nebo výbušných kapalin a plynů.
Udržujte z dosahu dětí
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo
zvířatům, aby se dostaly do blízkosti nářadí
a aby se dotýkaly nářadí nebo napájecího
kabelu.
Vhodně se oblékejte
Nenoste volné oblečení nebo šperky, mohou
být zachyceny pohybujícími se částmi.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy. Jestliže pracujete
venku, používejte pokud možno pracovní
rukavice a neklouzavou obuv.
Ochrana obsluhy
Používejte ochranné brýle. Pokud se při
vaší činnosti vytváří prach nebo drobné
poletující částice, používejte masku nebo
prachový filtr. Jsou-li tyto částečky žhavé,
používejte také vhodnou pracovní zástěru.
Používejte vždy ochranu sluchu. Vždy
noste ochrannou přilbu.
Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými
povrchy (např. potrubí, radiátory, sporáky
a chladničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci, atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
10
11
12
13
14
7
Nepřetěžujte se
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný
postoj.
Buďte pozorní
Pozorně sledujte průběh pracovních
operací. Pracujte s rozvahou. Jste-li
unaveni, přerušte práci.
Upněte si řádně obrobek
K připevnění obrobku používejte svorky
nebo svěrák. Je to bezpečnější a umožňuje
to obsluhu nářadí oběma rukama.
Používejte lapače prachu
Pokud je zařízení vybaveno adapterem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci.
Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky.
Prodlužovací kabely
Před použitím tyto kabely prohlédněte
a pokud jsou poškozené, tak je vyměňte.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
Používejte vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto
návodu. Nepřetěžujte malá nářadí nebo
přídavná zařízení při práci, která jsou
určena pro výkonnější nářadí. Práce je
účinnější a bezpečnější, pokud používáte
nářadí a nástroje k účelům, k nimž jsou
určeny. Nářadí nepřetěžujte.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může zapříčinit poranění
obsluhy.
Kontrolujte stav nářadí
Před každým použitím nářadí a napájecí
kabel pečlivě zkontrolujte, zda nejsou
p o š k o z e n y. Z k o n t r o l u j t e v y c h ý l e n í
a uložení pohybujících se částí, opotřebení
jednotlivých částí, poškození ochranných
krytů a spínačů a další prvky, které mohou
ovlivnit správný chod nářadí. Zajistěte,
aby byl chod nářadí zcela v pořádku a aby
nářadí správně plnilo funkci, ke které je
určeno. Nepoužívejte nářadí, pokud je
jakákoliv jeho část poškozena. Pokud nelze
hlavní vypínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Poškozené nebo
15
16
17
18
19
20
vadné díly nechejte vyměnit ve značkovém
servisu DEWALT. Nikdy neprovádějte žádné
opravy sami.
Vypínejte nářadí
Jestliže chcete ponechat nářadí bez dozoru,
vypněte jej a počkejte, dokud se zcela
nezastaví. Není-li nářadí používáno, před
výměnou částí nářadí, příslušenství nebo
doplňků a před prováděním údržby vždy
odpojte napájecí kabel.
Zabraňte nechtěnému spuštění
přístroje
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním
vypínači. Před připojením napájecího
kabelu k síti se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně
Při přenášení nikdy nedržte nářadí za
napájecí kabel. Netahejte za kabel při jeho
vytahování ze zásuvky. Veďte kabel tak,
aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy.
Uložení nepoužívaného nářadí
Není-li nářadí používáno, musí být
uskladněno na suchém místě a musí být
také vhodně zabezpečeno, mimo dosah
dětí.
Péče o nářadí
Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího
provozu udržujte nářadí v čistém a
v bezvadném technickém stavu. Při údržbě
a výměně příslušenství se řiďte pokyny.
Udržujte všechny ovládací prvky a rukojeti
čisté, suché a neznečištěné olejem nebo
mazivy.
Opravy
Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním
předpisům. Opravy tohoto nářadí vždy
svěřujte mechanikům značkového servisu
DEWALT. Opravy by měly být prováděny
kvalifikovanými servisními mechaniky
s použitím originálních náhradních
dílů. V ostatních případech může dojít
k nebezpečnému ohrožení uživatele.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Další bezpečnostní pokyny pro práci
s bruskami
•
Vaše bruska je určena pro broušení a řezání
zdiva a kovu.
•
•
Neřezejte nebo nebruste lehké kovy
s obsahem magnezia vyšším než 80%,
protože tento druh kovu je hořlavý.
•
8
Nepoužívejte příslušenství jiného typu, než
řezací a brusné kotouče zpevněné vlákny.
Řezací a brusné kotouče používejte pouze
ploché nebo se středovým vybráním.
Používejte pouze kotouče doporučené
výrobcem.
Maximální možná rychlost brusného
kotouče nebo řezného nástroje, nebo
jiného vhodného příslušenství, musí být
vždy stejná nebo vyšší než rychlost chodu
nářadí naprázdno uvedená na typovém
štítku nářadí.
Neřezejte obrobky vyžadující maximální
hloubku řezu překračující hloubku řezného
nástroje.
Nepoužívejte brusné a řezací kotouče,
které neodpovídají rozměrům uvedeným
v technických údajích. K upevnění čepele
na hřídel nepoužívejte žádné podložky.
Před každým použitím brusné a řezací
kotouče zkontrolujte. Nepoužívejte
odštípnuté, prasklé nebo jinak poškozené
kotouče.
Pokud jsou dodány podložky, zajistěte, aby
byly při montáži kotouče na hřídel použity.
Při použití kotouče s vnitřním závitem
zkontrolujte, zda je závit dostatečně dlouhý
vzhledem k délce hřídele.
Ujistěte se, že je brusné nebo řezné
příslušenství správně instalováno.
Nechte nářadí běžet v bezpečné poloze
30 sekund naprázdno. Pokud si všimnete
patrných vibrací nebo vzniknou jiné defekty,
nářadí zastavte a zkontrolujte ho, vyhledejte
příčinu.
Nepoužívejte toto nářadí bez instalovaného
ochranného krytu.
Zkontrolujte, že je obrobek správně
zajištěn.
Nepracujte s touto bruskou v blízkosti
hořlavých kapalin, plynů nebo prachů.
Jiskry a žhavé částice vznikající při řezání
a při chodu elektrických motorů mohou
způsobit vznícení hořlavých materiálů.
Nepoužívejte toto nářadí, pokud jste v jedné
rovině s rotujícím kotoučem příslušenství.
Držte okolní osoby z dosahu pracovního
prostoru.
Řezné kotouče nepoužívejte pro boční
broušení.
Nemanipulujte s pojistkou hřídele během
chodu nářadí.
Nezapomeňte, že po vypnutí nářadí se
kotouč ještě určitou dobu otáčí.
•
Brusné a řezné příslušenství vždy skladujte
na suchém místě.
Nálepky na nářadí
Na výrobku jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
Používejte ochranné brýle
Používejte ochranu sluchu
Doplňující bezpečnostní pokyny
•
•
Při práci s kovem zajistěte, aby byl
založen proudový chránič (RCD), aby bylo
zabráněno zbytkovému riziku způsobenému
kovovými pilinami.
Pokud RCD vypíná napájení, dopravte
zařízení autorizovanému servisnímu
zástupci DEWALT.
Doplňková údržba
Při práci s kovem se za extrémních
podmínek může v obalu stroje hromadit
vodivý prach. To může mít za následek
snížení izolace zařízení a může dojít
k úrazu elektrickým proudem.
Usazování kovových částic uvnitř zařízení
zabráníte pravidelným denním čištěním
ventilačních otvorů.
• Odpojte elektrický přívod zařízení.
• Větrací štěrbiny profoukněte suchým
stlačeným vzduchem.
Při provádění této údržby používejte
ochranné brýle.
9
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00046767 - 26-06-2007
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
11
D28415 - - - - A
WINKELSCHLEIFER 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising