DC519N | DeWalt DC519N CORDLESS TORCH instruction manual

500500-39 CZ
Přeloženo z původního návodu
DC509
DC519
2
3
SVÍTILNA
DC509/DC519
Blahopřejeme!
Všeobecné
1 Udržujte čistotu v pracovním prostoru.
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný
pracovní prostor mohou vést ke způsobení
úrazu.
2 Berte ohled na okolí pracovní oblasti.
Zajistěte si kvalitní osvětlení pracovní
plochy (250 - 300 lux). Nepoužívejte nářadí
na místech, kde hrozí riziko vzniku požáru
nebo exploze, například v blízkosti hořlavých
nebo výbušných kapalin a plynů.
3 Udržujte děti mimo dosah. Nedovolte
dětem, ostatním osobám nebo zvířatům,
aby se dostaly do blízkosti nářadí a aby se
dotýkaly nářadí nebo napájecího kabelu.
4 Vhodně se oblékejte. Vhodně se oblékejte
Nenoste volný oděv nebo šperky, protože
by mohly být zachyceny pohyblivými částmi
nářadí. V případě, že máte dlouhé vlasy,
používejte odpovídající prostředek, kterým
vlasy sepnete. Jestliže pracujete venku,
používejte pokud možno pracovní rukavice
a neklouzavou obuv.
5 Prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranné brýle. V případě, že při práci
vzniká prach nebo odlétávají drobné
úlomky materiálu, pracujte s ochranným
štítem nebo respirátorem. Jelikož tyto
částečky materiálu mohou být značně
horké, používejte také žáruvzdornou
zástěru. Vždy používejte ochranu sluchu.
Vždy používejte bezpečnostní přílbu.
6 Ochrana pře úrazem způsobeným
elektrickým proudem. Zabraňte kontaktu
těla s uzemněnými povrchy (např. potrubí,
radiátory, sporáky a chladničky). Při práci
v extrémních podmínkách (například
vysoká vlhkost, tvorba kovových pilin při
práci, atd.) může být elektrická bezpečnost
zvýšena vložením izolačního transformátoru
nebo ochranného jističe (FI).
7 Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj.
8 Zůstaňte stále pozorní. Stále sledujte,
co provádíte. Pracujte s rozvahou. Jste-li
unaveni, přerušte práci.
9 Používejte vhodné nářadí. Použití
tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná
zařízení při práci, která jsou určena pro
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
DC509
Napájecí napětí
VDC 36
Hmotnost (bez akumulátoru)
kg 0,52
DC519
28
0,52
Popis: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedený popis popisuje stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje možné hrozící
nebezpečí které, v případě nedodržení,
může způsobit smrt nebo vážné
zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke způsobení lehkého nebo středně
vážného zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením zranění,
který, není-li mu zabráněno, může vést
k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo poranění osob.
Před použitím tohoto výrobku si řádně
prostudujte celý návod.
Uschovejte tento návod pro případné další
použití.
4
10
11
12
13
14
výkonnější nářadí. Nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno. Nářadí nepřetěžujte.
VAROVÁNÍ! Použití jiného příslušenství
nebo přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací, než je doporučeno tímto
návodem, může zapříčinit poranění obsluhy.
Kontrolujte stav nářadí. Před každým
použitím nářadí a napájecí kabel pečlivě
zkontrolujte, zda nejsou poškozeny.
Zkontrolujte vychýlení a uložení pohybujících
se částí, opotřebení jednotlivých částí,
poškození ochranných krytů a spínačů
a další prvky, které mohou ovlivnit správný
chod nářadí. Ujistěte se, zda bude nářadí
řádně pracovat a zda bude řádně provádět
určenou funkci. Pokud je kterákoliv část
nářadí vadná, nebo je poškozena, nářadí
nepoužívejte. Nepracuje-li správně hlavní
spínač, nářadí nepoužívejte. Zničené nebo
jiné poškozené díly nechejte vyměnit ve
značkovém servisu DEWALT. Neprovádějte
neodborné opravy sami.
Vyjměte akumulátor. Vyjměte akumulátor
pokud není používán, před výměnou
jakékoliv částí nářadí, příslušenství nebo
doplňků a před prováděním údržby.
Nepoužívané nářadí uskladněte. Není-li
nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Údržbu nářadí provádějte pečlivě.
Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího
provozu udržujte nářadí čisté a bezvadném
technickém stavu. Dodržujte pokyny pro
údržbu a výměnu příslušenství. Udržujte
všechny ovládací prvky a rukojeti čisté,
suché a neznečistěné olejem nebo mazivy.
Opravy. Toto nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Opravy
tohoto nářadí vždy svěřujte mechanikům
značkového servisu DEWALT. Opravy by
měly být prováděny pouze kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím
originálních náhradních dílů; v ostatních
případech může dojít k nebezpečnému
ohrožení obsluhy.
•
•
•
uložením nebo před provedením
údržby ponechejte nářadí několik minut
zchladnout.
Nepracujte s nářadím v podmínkách
s vysokou vlhkostí.
Nezakrývejte zdroj světla oděvem nebo
jinou vznětlivou látkou, zabráníte tím
nebezpečí vzniku požáru.
Neprovozujte svítilnu bez nasazené sestavy
krytu čočky.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Svítilnu
1 Návod k použití
•
Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a porozumění
tomuto návodu.
Popis (obr. A)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy elektrického nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k úrazu nebo
k poškození nářadí.
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše robustní svítilna D E WALT je určena
k provozu s akumulátory o napětí 36 V nebo
28 V, lze ji použít jako pevně stojící nebo jako
přenosnou. NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve
vlhkém prostředí nebo v prostředí s výskytem
hořlavých kapalin a plynů.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto zařízení
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
1 Hlavní spínač
2 Základna
3 Ohebná trubice
4 Hlava
5 Čočka
6 Držák čočky
7 Akumulátor (není součástí dodávky)
Elektrická bezpečnost
Vždy zkontrolujte, zda napětí akumulátoru
odpovídá napětí na výkonovém štítku nářadí.
Ujistěte se, zdali hodnota napětí vaší nabíječky
odpovídá hodnotě napětí vaší zásuvky ve zdi.
Další bezpečnostní pokyny týkající se
svítilen
• Nedívejte se přímo do proudu světla.
• Nedotýkejte se povrchu čočky během
provozu nebo ihned po použití. Před
5
Montáž a seřízení
přední strany základny a zcela ji nasunete,
až zaskočí na místo.
VAROVÁNÍ:
• Před prováděním montáže a seřízení
vždy vyjměte akumulátor.
• Před vložením nebo vyjmutím
akumulátoru nářadí vždy vypněte.
• Před použitím nářadí se přesvědčte,
zda je akumulátor řádně nasazen.
Pokyny pro obsluhu
VA R O V Á N Í : V ž d y d o d r ž u j t e
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
• Chcete-li přístroj zapnout, posuňte hlavní
spínač (1) doleva.
• Chcete-li přístroj vypnout, posuňte hlavní
spínač (1) doprava.
Akumulátor (obr. B)
Typ akumulátoru
Nářadí pracuje s akumulátory o napětí 36 V
nebo 28V. Volba vhodných akumulátorů - viz
tabulka na konci této kapitoly.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Ke snížení rizika
zranění používejte u tohoto výrobku
pouze doporučené příslušenství
DEWALT.
VA R O V Á N Í : P o u ž í v e j t e p o u z e
akumulátory a nabíječky DEWALT.
Vkládání a vyjímání akumulátoru
Ujistěte se, zda je akumulátor řádně nasazen.
• Akumulátor (7) nasadíte tak, že jej srovnáte
s místem jeho uložení na nářadí. Nasuňte
akumulátor do jeho lůžka v nářadí a zatlačte
na něj, až zaskočí na místo.
• Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte
uvolňovací tlačítko (8) a současně
akumulátor vytáhněte z lůžka.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Tato příslušenství jsou:
– DE9083 náhradní žárovka
Stav akumulátoru
• Ujistěte se, zda je akumulátor (zcela) nabitý.
Pokud akumulátor nedodává dostatečný
výkon, nabijte jej podle pokynů uvedených
v příručce nabíječky.
Viz také níže uvedená tabulka.
Akumulátory
Napětí
28
36
Výměna žárovky (obr. C)
• Odšroubujte držák čočky (6) a sejměte
jej.
• Žárovku (9) jednoduše vytáhněte ven
a nazpět zasuňte novou.
• Držák čočky (6) nasaďte zpět.
Li-Ion
DE9280
DE9360
Nabíječka
Napětí
36/28
Li-Ion
DE9000
Údržba
Nastavení hlavy nářadí (obr. D)
Vaši svítilnu lze provozovat jako pevně stojící
nebo jako přenosný model. Pokud je používána
jako přenosný model, lze ji přenášet uchopením
za ohebnou trubici. Pokud je používána jako
pevně stojící model, hlavu lze nasměrovat
pomocí ohebné trubice tak, aby kužel světla
dopadal na požadované místo.
• Jednou rukou podržte základnu (2) a druhou
stáhněte hlavu (4) ze základny.
• Trubici (3) vytvarujte tak, aby hlava
směřovala požadovaným směrem.
• Hlavu nasadíte zpět tak, že ji přiložíte ze
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Čištění
K čištění nářadí používejte pouze mýdlový
roztok a vlhký hadřík. Vyvarujte se použití
čistících prostředků pro domácnost a ředidel.
6
Jednotlivé brusné částice čistících prostředků
způsobí vážné poškození plastových krytů
čočky. Zabraňte proniknutí jakékoliv kapaliny
do vnitřních částí svítilny. Žádné části svítilny
neponořujte do kapaliny.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento přístroj nesmí
být vyhozen do běžného domovního
odpadu.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Přístroj zlikvidujte v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje možnost sběru
a recyklace použitých výrobků DEWALT po
ukončení jejich provozní životnosti. Využijte této
bezplatné služby a odevzdejte váš nepoužívaný
přístroj kterémukoli autorizovanému středisku.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam autorizovaných
středisek D E WALT a všechny podrobnosti
týkající se poprodejního servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com
zst00240989- 07-08-2014
7
DC509 - - - - - A
SVĚTLO 1
©
8
9
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising