BDS202 | Black&Decker BDS202 SENSOR instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-13 CZ
BDS202
2
3
4
ČEŠTINA
Další bezpečnostní pokyny týkající se standardních,
nedobíjených baterií
Varování! Baterie mohou explodovat nebo z nich může
unikat kapalina, a mohou tak způsobit vážné zranění nebo
požár. Dodržujte pokyny uvedené níže.
Varování! Předtím, než do nářadí vložíte baterii
zabezpečte, aby byl hlavní vypínač ve vypnuté poloze.
Vložení baterií do elektrického nářadí, jehož hlavní spínač
je v poloze zapnuto, může způsobit nehodu.
Varování! Při nesprávném zacházení může z baterie unikat
kapalina, vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou.
Pokud se kapalinou náhodně potřísníte, zasažené místo
omyjte vodou. Při zasažení očí zasažené místo omyjte
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina z baterie
může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
•
Dodržujte veškeré pokyny a varování uvedené na
štítku baterie a na obalu.
•
Baterie vždy vkládejte se správnou polaritou (+ a -)
tak, jak je vyznačeno na baterii a na výrobku.
•
Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
•
Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
•
Nemíchejte staré baterie s novými. Baterie
nahrazujte novými současně, a to stejnou značkou
a typem.
•
Baterie uchovejte mimo dosah dětí.
•
Pokud nebude výrobek po několik měsíců používán,
baterie vyjměte.
•
Nikdy se nepokoušejte narušit obal baterie.
•
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40°C.
•
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole „Ochrana životního prostředí“.
•
Nevhazujte baterie do ohně a nespalujte je.
Použití přístroje
Tento přístroj Black & Decker je určen pro lokalizaci
elektrických vodičů pod napětím (230 V) a kovových
potrubí, ukrytých pod sádrokartonovými deskami.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití.
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
bateriemi by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků z baterií,
riziko úrazu elektrickým proudem nebo škodách na
majetku.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Tento návod si uschovejte.
Udržujte pořádek na pracovišti
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný pracovní
prostor mohou vést ke vzniku úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím
v prostředí s vysokou vlhkostí. Zajistěte si kvalitní
osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí tam, kde
je riziko vzniku exploze, tj. v blízkosti hořlavých kapalin
nebo plynů.
Chraňte nářadí před dětmi
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům,
aby se dostaly do blízkosti nářadí, nebo aby se nářadí
dotýkaly.
Nepřetěžujte se
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte pozorní
Stále sledujte, co provádíte. Pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte nářadí jste-li unavení.
Používejte vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je
doporučeno tímto návodem, může způsobit poranění
obsluhy.
Kontrolujte stav nářadí
Před každým použitím nářadí pečlivě zkontrolujte,
zda není poškozeno. Ujistěte se, zda bude nářadí
řádně pracovat a zda bude řádně provádět určenou
funkci. Nepoužívejte nářadí, pokud je nefunkční hlavní
vypínač.
Nářadí, které nepoužíváte uskladněte
Pokud nářadí nepoužíváte, mělo by být uskladněno
na suchém místě a uzamčeno nebo jinak vhodně
zabezpečeno mimo dosah dětí.
Opravy
Toto nářadí vyhovuje platným bezpečnostním předpisům.
Opravy by měly být prováděny pouze kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím originálních náhradních
dílů; v ostatních případech může dojít k nebezpečnému
ohrožení uživatele.
Další bezpečnostní pokyny pro detektory potrubí
a vodičů
•
Nepoužívejte tento přístroj pro detekci střídavého
napětí v neizolovaných, obnažených nebo volných
vodičů.
•
Nepoužívejte tento přístroj jako náhradu za
voltmetr.
•
Pamatujte na to, že tento přístroj nemusí vždy řádně
detekovat všechna potrubí a vodiče. Následující
podmínky mohou způsobit nepřesné výsledky:
Nedostatečné nabití baterie
Silné stěny s tenkými trubkami nebo vodiči
Velmi silné stěny
Velmi hluboko uložené potrubí nebo vodiče
Stěny pokryté kovem
Velmi vysoká vlhkost
Stíněné kabely
•
Před použitím vždy vyzkoušejte přístroj na potrubí
nebo vodičích, u kterých znáte jejich přesnou
polohu.
•
Nejste-li si funkcí přístroje jisti, kontaktujte
dodavatele.
Varování! Tento přístroj nedetekuje vodiče, které
jsou izolovány od napájecího napětí, kabely napájené
stejnosměrným napětím nebo vodiče, které jsou součástí
telefonních nebo počítačových systémů. Ukryté vodiče
5
abyste dosáhli přesných výsledků. 3 snímací proužky
dosahující až nahoru znamenají umístění kovového
předmětu (obr. E).
•
Po ukončení detekce pracovní plochy zopakujte
testovací postup, abyste se ujistili o správné funkci
přístroje.
Poznámka:
•
Prsty držte z dosahu snímané oblasti, mohlo by dojít
k ovlivnění výsledků detekce.
•
Abyste dosáhli přesných výsledků, stěna musí být
plochá.
(například světla na stěnách) nemusí být detekovány,
je-li spínač světla v poloze vypnuto.
Varování! Tento přístroj nedetekuje potrubí, která nejsou
vyrobena z kovových materiálů.
Štítky na nářadí
Na stroji jsou následující piktogramy:
Varování! Ke snížení rizika vzniku úrazu musí
být obsluha obeznámena s tímto návodem
k obsluze.
Popis
1.
2.
3.
Použití funkce detektoru elektrických vodičů
(obr. D1)
Tuto funkci můžete použít pro vyhledávání vodičů pod
napětím, které jsou zakryty sádrokartonovými deskami
s tloušťkou až 100 mm. Tato funkce pracuje nepřetržitě
ve všech režimech přístroje.
Varování! Před použitím otestujte přístroj na vodičích pod
střídavým napětím, u kterých znáte jejich polohu.
•
Ujistěte se, zda se přístroj nenachází v blízkosti
zkoumané plochy a zda je vzdálen od jiných zdrojů
střídavého napětí.
•
Stiskněte vypínač (1).
Při kalibraci přístroje bude svítit červená dioda (3)
a jednou zazní zvukový signál. Po ukončení kalibrace:
•
Držte stisknutý hlavní spínač (1).
•
Po zkoumaném povrchu pohybujte přístrojem
různými směry pomalu a plynule.
Jakmile bude zdroj střídavého napětí lokalizován, dioda
(3) začne blikat.
•
Po ukončení detekce pracovní plochy zopakujte
testovací postup, abyste se ujistili o správné
funkci přístroje.
Poznámka: Statický náboj může ovlivnit detekci na
obou stranách vodiče, což by vedlo k nepřesnostem
detekce.
Hlavní vypínač Zap/Vyp
Displej LCD (lokalizace potrubí)
Indikátor LED (lokalizace elektrických vodičů pod
napětím)
Sestavení
Vložení baterie (obr. A)
•
Sejměte z přístroje kryt baterie (4).
•
Baterii vložte se správnou polaritou, aby označení
pólů (+) a (-) uvnitř bateriového prostoru odpovídalo
polaritě kontaktů baterie.
•
Nasaďte kryt zpět. Dbejte na to, aby kryt správně
dosedl.
Použití
Varování! Pokud bude přístroj použit jiným způsobem,
než je určeno výrobcem, úroveň poskytované ochrany
vlastním přístrojem může být snížena.
Použití funkce detektoru kovových potrubí (obr. B,
C & D2)
Tuto funkci (6) můžete použít pro vyhledávání kovových
potrubí které jsou zakryty sádrokartonovými deskami
s tloušťkou až 25 mm.
•
Uchopte přístroj v prosotoru mimo stěnu a mimo
jakýchkoliv kovových předmětů.
•
Stiskněte vypínač (1).
Při kalibraci přístroje bude svítit LCD displej (2) a jednou
zazní zvukový signál. Po ukončení kalibrace:
•
Držte stisknutý hlavní spínač (1).
Na displeji se zobrazí indikační symbol (6) detekce
kovového předmětu.
•
Umístěte přístroj na stěnu podle uvedeného
nákresu.
•
Po zkoumaném povrchu pomalu pohybujte
přístrojem ve vodorovném směru, aniž byste přístroj
nadzvihávali nebo měnili sílu přítlaku (obr. C). Dbejte
na to, aby nedocházelo k náklonu nebo ke zvedání
přístroje.
Pokud se na displeji LCD (2) postupně objeví 3 snímací
proužky (7), znamená to, že jste se přiblížili ke kovovému
předmětu.
•
Pokračujte v pohybu po zkoumaném povrchu.
V těsné blízkosti kovového předmětu snímací proužky
vystoupají až nahoru a pak klesnou. Pokud nejsou žádné
proužky zobrazeny, stiskněte a podržte hlavní spínač
sepnutý a proveďte pohyb v opačném směru snímání,
Indikátor baterie (obr. B)
Na displeji LCD je zobrazen symbol baterie (5), který
indikuje stav baterie.
•
Vyměňte baterii.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Toto zařízení nesmí být
odhozeno do běžného domovního odpadu.
Pokud nebudete přístroj dále používat nebo přejete-li
si přístroj Black & Decker nahradit novým, nelikvidujte
přístroj spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku ve tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá zabránit znečištění životního prostředí
a snižuje požadavky na nové suroviny.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
6
Také společnost Black & Decker, poskytuje možnost
sběru použitých výrobků nebo jejich recyklaci. V rámci
této výhodné služby vraťte vaše nářadí kterékoliv
autorizované servisní pobočce Black & Decker, kde
bude toto nářadí shromážděno a s ohledem na životní
prostředí recyklováno.
Kontakty na Vaše regionální střediska Black & Decker
naleznete v tomto návodu. Seznam autorizovaných
středisek Black & Decker a všechny podrobnosti týkající
se poprodejního servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Baterie
Po ukončení provozní životnosti baterií je
zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
•
•
•
Podle výše uvedeného postupu baterie vyjměte.
Umístěte baterie do vhodného balení, které zajistí,
aby nemohlo dojít ke zkratování jejich kontaktů.
Odevzdejte baterie do místní sběrny odpadů.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ baterie
Max. hloubka detekce*
Železné kovy
Jiné kovy
Vodiče pod střídavým napětím
Provozní teplota
Hmotnost
*
V
mm
mm
mm
°C
kg
BDS202
9
6LR61
45
25
100
0 - 40
0,25
Hloubka detekce závisí na použitém materiálu
a velikosti detekovaných předmětů, zrovna tak jako
na použitém materiálu a konstrukci budovy. Provozní
podmínky okolního prostředí: pro vnitřní prostory,
maximální hodnota vlhkosti 95%.
7
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
zst00055759- 06-11-2007
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising