BDS202 | Black&Decker BDS202 SENSOR instruction manual

402112-04 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
BDS202
2
3
4
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
privind acumulatorii ce nu sunt reîncărcabili
Această unealtă Black & Decker a fost concepută
pentru a vă ajuta să localizaţi fire electrice sub tensiune (230 Vc.a.) şi conducte metalice acoperite în pereţi.
Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
Avertisment!˝Acumulatorii pot exploda sau pot prezenta scurgeri şi pot cauza vătămări sau incendii. Ţineţi
cont de instrucţiunile prezentate mai jos.
Avertisment! Asiguraţi-vă că întrerupătorul este în
poziţia închis înainte de a introduce acumulatorii.
Introducerea acumulatorilor în uneltele electrice care
au întrerupătoarele în poziţia deschis înlesneşte producerea accidentelor.
Avertisment! În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să fie evacuat lichid din acumulator; evitaţi contactul
cu acesta. În cazul în care survine contactul accidental,
clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact cu
ochii, consultaţi, de urgenţă, medicul. Lichidul evacuat
din baterie poate cauza iritaţii sau arsuri.
♦
Respectaţi toate instrucţiunile şi avertizările de pe
eticheta acumulatorului şi de pe ambalaj.
♦
Introduceţi întotdeauna corect acumulatorii
respectând polaritatea (+ şi –) marcată pe
acumulator şi pe echipament.
♦
Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
♦
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori neîncărcabili.
♦
Nu combinaţi acumulatori vechi cu acumulatori noi.
Înlocuiţi-i pe toţi în acelaşi timp cu acumulatori noi
de aceeaşi marcă şi tip.
♦
Nu păstraţi acumulatorii la îndemâna copiilor.
♦
Scoateţi acumulatorii în cazul în care nu utilizaţi
produsul timp de câteva luni.
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
♦
Atunci c ând eliminaţi acumulatorii, urmaţi
instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea
mediului înconjurător”.
♦
Nu incineraţi acumulatorii.
Instrucţiuni de siguranţă
♦
♦
♦
Avertisment! Atunci când utilizaţi unelte alimentate
cu baterii, trebuie să respectaţi întotdeauna
măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele din
continuare, pentru a reduce riscul de incendiu,
de baterii care prezintă scurgeri de lichide, de
vătămări corporale şi deteriorare a materialelor.
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
unealta.
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Păstraţi zona de lucru curată
Zonele şi bancurile de lucru dezordonate pot cauza
accidente.
Ţineţi cont de mediul spaţiului de lucru
Nu expuneţi unealta la ploaie. Nu utilizaţi unealta în condiţii de umezeală sau umiditate. Păstraţi zona de lucru
bine iluminată. Nu utilizaţi unealta acolo unde există
riscul de producere a unui incendiu sau a unei explozii,
de ex. în prezenţa lichidelor şi gazelor inflamabile.
Ţineţi copiii la distanţă
Nu permiteţi copiilor, vizitatorilor sau animalelor să se
apropie de zona de lucru sau să atingă unealta.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Fiţi vigilent
Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Faceţi uz de regulile de bun
simţ. Nu utilizaţi unealta atunci când sunteţi obosiţi.
Utilizaţi unealta corespunzătoare
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual
de instrucţiuni.
Avertisment! Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu această
unealtă diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
Inspectaţi pentru a depista componentele deteriorate
Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie unealta pentru
a depista eventualele deteriorări. Asiguraţi-vă că unealta va funcţiona corespunzător şi că va efectua funcţia
pentru care a fost proiectat. Nu utilizaţi unealta în cazul
în care există vreo componentă deteriorată sau defectă.
Depozitaţi uneltele atunci când nu le folosiţi
Atunci când nu sunt folosite, uneltele trebuie să fi e
depozitate într-un spaţiu uscat, încuiat sau la înălţime
şi nu la îndemâna copiilor.
Reparaţii
Această unealtă respectă condiţiile de siguranţă. Reparaţiile trebuie să fie efectuate exclusiv de către persoane
calificate care folosesc piese de schimb originale, în
caz contrar, se poate genera un pericol considerabil
pentru utilizator.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru dispozitivele de detectare
a conductelor şi cablurilor
♦
Nu utilizaţi unealta pentru detectarea tensiunii de
c.a. în cabluri neizolate, expuse sau libere.
♦
Nu utilizaţi unealta ca înlocuitor pentru voltmetru.
♦
Aveţi grijă deoarece unealta s-ar putea să nu
detecteze întotdeauna corect toate conductele
şi cablurile. Următoarele condiţii pot determina
rezultate incorecte:
Acumulator slab
Pereţi subţiri cu conducte şi cabluri subţiri
Pereţi foarte groşi
Conducte sau cabluri îngropate foarte adânc
Pereţi acoperiţi cu metal
Condiţii de umiditate crescută
Cabluri ecranate
♦
Înainte de utilizare, testaţi întotdeauna unealta
detectând o conductă sau un cablu cunoscut.
♦
Dacă aveţi dubii, contactaţi un agent de service
calificat.
Avertisment! Această unealtă nu va detecta cablurile
din circuitele izolate de reţeaua de alimentare, cabluri
5
care funcţionează cu curent continuu (c.c.) sau cabluri
utilizate pentru telecomunicaţii sau sistemele de calculatoare. Cablurile ascunse (ex.spoturile) ar putea să nu
fie detectate dacă întrerupătorul este în poziţia oprit.
Avertisment! Această unealtă nu va detecta conducte
de orice alt material decât metal.
pornire/oprire şi efectuaţi mişcarea în sens invers pentru
a obţine rezultate precise. Dacă 3 bare ating vârful,
acest lucru indică prezenţa unui obiect metalic (fig. D2).
♦
După verificarea zonei de lucru repetaţi testarea
pentru a vă asigura că aparatul funcţionează
corect.
Notă:
♦
Vă rugăm să ţineţi degetele la distanţă de zona de
detecţie deoarece acest lucru ar putea interfera cu
rezultatele obţinute.
♦
Pereţii trebuie să fie drepţi pentru a obţine rezultate
precise.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Utilizarea funcţiei de detectare a cablurilor
(fig. D1)
Descriere
1.
2.
3.
Întrerupător de pornire/oprire
Ecran LCD (detector de metale)
Indicator LCD (pentru cabluri de c.a.)
Puteţi utiliza această funcţie pentru a descoperi cablurile sub tensiune la o adâncime de 100 mm. Această
funcţie operează continuu în toate modurile.
Avertisment! Înainte de utilizare testaţi aparatul pe un
conductor de curent alternativ cunoscut.
♦
Asiguraţi-vă că aparatul este departe de zona ce
trebuie scanată şi de orice altă sursă de curent
alternativ.
♦
Apăsaţi întrerupătorul de pornire/oprire (1).
LED-ul roşu al indicatorului (3) se va aprinde şi alarma
va suna o dată în timp ce unealta este calibrată. După
ce calibrarea este completă:
♦
Ţineţi apăsat întrerupătorul de pornire/oprire (1).
♦
Mişcaţi unealta uşor şi lent peste suprafaţă,
apropiindu-vă din direcţii diferite.
Atunci când este detectată o sursă de curent alternativ,
LED-ul roşu al indicatorului (3) va clipi.
♦
După verificarea zonei de lucru repetaţi testarea
pentru a vă asigura că aparatul funcţionează
corect.
Notă: Încărcarea statică poate interfera cu detectarea
ambelor părţi ale cablului, rezultând o acurateţe
limitată.
Asamblare
Montarea acumulatorului (fig. A)
♦
♦
♦
Glisaţi capacul acumulatorului (4) de pe unealtă.
Introduceţi acumulatorul asigurându-vă că aţi
poziţionat corect bornele (+) şi (-) din interiorul
compar timentului pentru acumulator cu
acumulatorul.
Puneţi capacul la loc şi asiguraţi-vă că este fixat
pe poziţie.
Utilizare
Avertisment! Dacă echipamentul este utilizat într-un
mod nespecificat de producător, protecţia asigurată de
echipament poate fi afectată.
Utilizarea funcţiei pentru depistarea
metalului (fig. B, C şi D2)
Puteţi folosi această funcţie (6) pentru detectarea
conductelor de metal prin plăcile de rigips cu grosime
de până la 25 mm.
♦
Ţineţi unealta în aer, la distanţă de perete şi de alte
obiecte metalice.
♦
Apăsaţi întrerupătorul de pornire/oprire (1).
Ecranul LCD (2) se va aprinde şi alarma va suna o dată
în timp ce unealta este calibrată. După ce calibrarea
este completă:
♦
Ţineţi apăsat întrerupătorul de pornire/oprire (1).
Simbolul indicatorului de detectare a metalului (6)
apare pe display.
♦
Poziţionaţi unealta dreaptă pe perete conform
ilustraţiei.
♦
Mişcaţi uşor unealta în poziţie orizontală pe
suprafaţa peretelui, fără a o ridica şi fără a modifica
presiunea aplicată asupra acesteia (fig. C).
Asiguraţi-vă că nu o aplecaţi sau o ridicaţi.
Atunci când 3 bare ale scannerului (7) de pe ecranul
LCD (2) încep să se mişte, acest lucru înseamnă că vă
apropiaţi de un obiect metalic.
♦
Continuaţi să scanaţi suprafaţa.
Atunci când ajungeţi aproape de un obiect metalic, barele vor ajunge în vârf şi apoi vor coborî. Atunci când pe
ecran nu apare nicio bară, ţineţi apăsat întrerupătorul de
Indicatorul acumulatorului (fig. B)
Ecranul LCD afişează un simbol pentru acumulator (5)
care indică starea actuală a acestuia.
♦
Înlocuiţi la timp acumulatorul.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
6
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker .
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Acumulator
La sfârşitul duratei lor de viaţă utilă, eliminaţi
acumulatorii acordând o atenţie cuvenită
mediului înconjurător.
♦
♦
♦
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Scoateţi acumulatorul conform instrucţiunilor de
mai sus.
Puneţi acumulatorul într-un ambalaj adecvat pentru
a vă asigura că bornele nu pot fi scurtcircuitate.
Predaţi acumulatorii la un centru de reciclare local.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Dimensiune baterie
Adâncime maximă de scanare*
Metale feroase
Alte metale
Cabluri sub tensiune la c.a.
Temperatura de funcţionare
Greutate
V
mm
mm
mm
°C
kg
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
BDS202
9
6LR61
45
25
100
0 - 40
0,25
* Adâncimea de detectare poate varia în funcţie de material, dimensiunea obiectelor precum şi de materialul şi
starea structurii. Condiţii de mediu: utilizare la interior,
umiditate maximă 95%.
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
zst00185933 - 20-08-2012
7
Download PDF

advertising