BDS303 | Black&Decker BDS303 SENSOR instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
511888-93 SK
BDS303
2
3
4
SLOVENČINA
Varovanie! Pred tým, ako do náradia vložíte batériu
zabezpečte, aby bol hlavný vypínač vo vypnutej polohe.
Vloženie batérií do elektrického náradia, pokiaľ je hlavný
vypínač v zapnutej polohe, môže spôsobiť nehodu.
Varovanie! Pri nesprávnom zaobchádzaní môže
z batérie unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou.
Pokiaľ prídete s kvapalinou náhodne do styku, zasiahnuté
miesto omyte vodou. Pri zasiahnutí očí zasiahnuté
miesto omyte a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca
kvapalina z batérie môže spôsobiť podráždenie pokožky
alebo popáleniny.
•
Dodržujte všetky pokyny a varovania uvedené na
štítku batérie a na obale.
•
Batérie vždy vkladajte so správnou polaritou (+ a -)
tak, ako je vyznačené na batérii a na výrobku.
•
Zabráňte skratu kontaktov batérie.
•
Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú určené
na nabíjanie.
•
Nemiešajte staré batérie s novými. Batérie
nahradzujte novými súčasne, a to rovnakou značkou
a typom.
•
Batérie uschovajte mimo dosahu detí.
•
Pokiaľ sa nebude výrobok niekoľko mesiacov
používať, batérie vyberte.
•
Nikdy sa nepokúšajte narušiť obal batérie.
•
Neskladujte batérie v priestoroch, kde môže teplota
presiahnuť 40°C.
•
Pri likvidácií batérií sa riaďte pokynmi uvedenými
v kapitole „Ochrana životného prostredia“.
•
Nevhadzujte batérie do ohňa a nespaľujte ich.
Použitie prístroja
Tento prístroj Black & Decker je určený na lokalizáciu
drevených stĺpov alebo nosníkov, elektrických vodičov
pod napätím (230 V) a kovových potrubí, ukrytých v stene
alebo pod sadrokartónovými doskami.
Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného batériami by mali byť vždy dodržované
z á k l a d n é b e z p e č n o s t n é p o k y n y, v r á t a n e
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úniku z batérií, riziko úrazu elektrickým prúdom
alebo vzniku škôd na majetku.
Pred použitím tohto výrobku si starostlivo preštudujte
celý návod.
Tento návod si uschovajte.
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môžu viesť k vzniku úrazu.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím
v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie
tam, kde je riziko vzniku výbuchu, v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
Chráňte náradie pred deťmi
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám, aby
sa dostali do blízkosti náradia alebo aby sa ho dotýkali.
Nenakláňajte sa
Pri práci udržiavajte vhodný a pevný postoj.
Buďte pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
náradie ak ste unavení.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií než
je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť poranenie
obsluhy.
Kontrolujte stav náradia
Pred každým použitím náradie starostlivo skontrolujte,
či nie je poškodené. Uistite sa, či bude náradie riadne
pracovať a či bude riadne vykonávať určenú funkciu.
Nepoužívajte náradie, ak je poškodený hlavný vypínač.
Nepoužívané náradie uskladnite
Ak náradie nepoužívate, malo by byť uskladnené na
suchom mieste a uzamknuté alebo iným spôsobom
vhodne zabezpečené mimo dosahu detí.
Opravy
Toto náradie vyhovuje platným bezpečnostným
predpisom. Opravy by mali byť prevádzané iba
kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov; v ostatných prípadoch
môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre detektory potrubí
a vodičov
•
Nepoužívajte tento prístroj na vyhľadanie striedavého
napätia v neizolovaných, obnažených alebo voľných
vodičoch.
•
Nepoužívajte tento prístroj ako náhradu za
voltmeter.
•
Pamätajte na to, že tento prístroj nemusí vždy riadne
detekovať všetky potrubia a vodiče. Nasledujúce
podmienky môžu spôsobiť nepresné výsledky:
Nedostatočné nabitie batérie
Hrubé steny s tenkým potrubím alebo vodičmi
Veľmi hrubé steny
Veľmi hlboko uložené potrubie alebo vodiče
Steny pokryté kovom
Veľmi vysoká vlhkosť
Tienené káble
•
Pred použitím vždy vyskúšajte prístroj na potrubí
alebo vodičoch, ktorých presnú polohu poznáte.
•
Ak si nie ste funkciou prístroja istí, kontaktujte
dodávateľa.
Varovanie! Tento prístroj nedetekuje vodiče, ktoré
sú izolované od napájacieho napätia, káble napájané
jednosmerným prúdom alebo vodiče, ktoré sú súčasťou
telefónnych alebo počítačových systémov.
Ukryté vodiče (napríklad svetlá na stenách) nemusia byť
rozoznané, ak je vypínač svetla v polohe vypnuté.
Varovanie! Tento prístroj nedetekuje potrubie, ktoré nie
je vyrobené z kovových materiálov.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
štandardných, nedobíjateľných batérií
Varovanie! Batérie môžu explodovať alebo z nich môže
unikať kvapalina, a môžu tak spôsobiť vážne zranenie
alebo požiar. Dodržujte pokyny uvedené nižšie.
5
Poznámka:
•
Niekedy môže byť na presnejšiu lokalizáciu
dreveného stĺpu potrebné posunúť detektorom cez
danú oblasť niekoľkokrát. Stredový terčík (9) sa
v tesnej blízkosti detekovaného stĺpu rozsvieti.
•
Pokiaľ bude v režime lokalizácie drevených stĺpov
detekovaný kovový predmet, na displeji LCD sa
rozsvieti symbol kovového predmetu (7) a 2 prúžky
(obr. D2). Pokiaľ prúžky dosiahnu vrchol, kovový
predmet sa nachádza v tesnej blízkosti. Pokiaľ sa
žiadne prúžky nezobrazia, stlačte a podržte hlavný
vypínač stlačený a preveďte pohyb v opačnom
smere snímania, aby ste dosiahli presné výsledky.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Aby ste znížili riziko vzniku úrazu
musí byť obsluha oboznámená s týmto
návodom na požitie.
Popis
1.
2.
3.
4.
Hlavný vypínač
Volič režimu
Displej LCD (lokalizácia sĺpov alebo nosníkov
a potrubí)
Svetelný indikátor (detektor striedavého napätia)
Použitie funkcie detektora kovových predmetov
(obr. B - D)
Túto funkciu (7) môžete použiť na vyhľadávanie
kovových potrubí , ktoré sú skryté v stene alebo zakryté
sadrokartónovými doskami s hrúbkou až 25 mm.
•
Nastavte vypínač voliča režimu (2) do polohy
lokalizácie kovových predmetov.
•
Uchopte prístroj v priesotore ďalej od steny a mimo
akýchkoľvek kovových predmetov.
•
Stisnite vypínač (1).
Pri kalibrácii prístroja bude svietiť LCD displej (3) a raz
zaznie zvukový signál. Po ukončení kalibrácie:
•
Držte stlačený hlavný vypínač .
Na displeji sa zobrazí indikačný symbol (7) detekcie
kovového predmetu.
•
Umiestnite prístroj na stenu podľa uvedeného
nákresu.
•
Po skúmanom povrchu pomaly pohybujte prístrojom
vo vodorovnom smere, bez toho aby ste prístroj
nadvihovali alebo menili silu tlaku (obr. C). Dbajte na
to, aby nedochádzalo k nakláňaniu alebo k zdvíhaniu
prístroja.
Pokiaľ sa na displeji LCD (3) postupne objavia 2 snímacie
prúžky (12), znamená to, že ste sa priblížili ku kovovému
predmetu.
•
Pokračujte v pohybe po skúmanom povrchu.
V tesnej blízkosti kovového predmetu snímacie prúžky
vystúpia až nahor a potom klesnú. Pokiaľ sa žiadne
prúžky nezobrazia, stlačte a podržte hlavný vypínač
stlačený a preveďte pohyb v opačnom smere snímania,
aby ste dosiahli presné výsledky. 2 snímacie prúžky
dosahujúce až nahor znamenajú umiestnenie kovového
predmetu (obr. D2).
•
Po ukončení detekcie pracovnej plochy zopakujte
testovací postup, aby ste sa uistili o správnosti
fungovania prístroja.
Nastavenie
Vloženie batérie (obr. A)
•
Vyberte z prístroja kryt batérie (4).
•
Batériu vložte so správnou polaritou, aby označenie
pólov (+) a (-) vnútri batériového priestoru
zodpovedalo polarite kontaktov batérie.
•
Kryt nasaďte späť. Dbajte na to, aby kryt správne
dosadol.
Použitie
Poznámka:
•
Prsty držte z dosahu snímanej oblasti, mohlo by
dôjsť k ovplyvneniu výsledkov detekcie.
•
Aby ste dosiahli presné výsledky, stena musí byť
plochá.
Voľba pracovného režimu
•
Nastavte volič režimu (2) do polohy , aby
mohla prebiehať detekcia drevených stĺpov alebo
nosníkov.
•
Nastavte volič režimu (2) do polohy , aby mohla
prebiehať detekcia kovových stĺpov alebo nosníkov,
potrubia, vodičov, atď.
Použitie funkcie detektora drevených stĺpov (obr. B
- D)
Túto funkciu môžete použiť na vyhľadávanie
drevených stĺpov s hrúbkou až 19 mm, ktoré sú zakryté
sadrokartónovými doskami.
•
Nastavte vypínač voliča režimu (2) do polohy
lokalizácie drevených stĺpov.
•
Umiestnite prístroj na stenu.
•
Držte stlačený hlavný vypínač (1).
Pri kalibrácii prístroja bude svietiť LCD displej (3) a raz
zaznie zvukový signál. Na displeji sa zobrazí indikačný
symbol (8) detekcie stĺpov. Po ukončení kalibrácie:
•
Po skúmanom povrchu pomaly pohybujte prístrojom
vo vodorovnom smere, bez toho aby ste prístroj
nadvihovali alebo menili silu tlaku (obr. C). Dbajte na
to, aby nedochádzalo k nakláňaniu alebo k zdvíhaniu
prístroja.
Pokiaľ sa na displeji LCD (3) postupne objavia 3 snímacie
prúžky (11), znamená to, že ste sa priblížili k drevenému
predmetu (10). Spomaľte a prístrojom pohybujte ďalej
pokiaľ nezaznie bzučiak a nerozbliká sa stredový terčík
(10). Táto poloha určuje stred stĺpu (10) (obr. D3).
Použitie funkcie detektora elektrických vodičov
(obr. D)
Túto funkciu môžete použiť na vyhľadávanie vodičov pod
napätím, ktoré sú zakryté sadrokartónovými doskami
s hrúbkou až 100 mm. Táto funkcia pracuje nepretržite
vo všetkých režimoch detekcie prístroja.
Varovanie! Pred použitím otestujte prístroj na vodičoch
pod striedavým napätím, ktorých polohu poznáte.
•
Uistite sa, či sa v blízkosti skúmanej plochy
alebo prístroja nenachádza iný zdroj striedavého
napätia.
6
•
Stisnite vypínač (1).
Pri kalibrácii prístroja bude svietiť červená dióda (4) a raz
zaznie zvukový signál. Po ukončení kalibrácie:
•
Držte stlačený hlavný vypínač .
•
Po skúmanom povrchu pohybujte prístrojom rôznymi
smermi pomaly a plynule.
Hneď ako zdroj striedavého napätia lokalizujete, LED
dióda (4) začne blikať (obr. D1).
•
Po lokalizovaní zdroja striedavého napätia opakujte
celý postup testu, aby ste si overili funkciu prístroja
a presnejšie určili vedenie elektrických vodičov pod
napätím.
Poznámka: Statický náboj môže ovplyvniť detekciu na
oboch stranách vodiča, čo by viedlo k nepresnostiam
pri detekcii.
•
Technické údaje
Napätie zdroja
Typ batérie
Max. hĺbka detekcie*
železné kovy
Iné kovy
Drevené stĺpy
Vodiče pod striedavým napätím
Prevádzková teplota
Hmotnosť
*
Indikátor stavu nabitia batérie (obr. B)
Na displeji LCD je zobrazený symbol batérie (6), ktorý
indikuje stav nabitia batérie.
•
Vymeňte batériu.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Toto zariadenie nesmie byť
vyhodené do bežného domového odpadu.
Ak nebudete prístroj ďalej používať alebo ak chcete
prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho spolu s bežným
komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha zabrániť
znečisteniu životného prostredia a znižuje
dopyt po nových surovinách.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Spoločnosť Black & Decker tiež poskytuje možnosť
zberu použitých výrobkov alebo ich recykláciu. V rámci
tejto výhodnej služby vráťte vaše náradie ktorejkoľvek
autorizovanej servisnej pobočke Black & Decker, kde
bude toto náradie zhromaždené a s ohľadom na životné
prostredie recyklované.
Kontakty na Vaše regionálne strediská Black & Decker
nájdete v tomto návode. Zoznam autorizovaných
stredísk Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce
sa popredajného servisu nájdete tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Batérie
Po ukončení životnosti batérií ich zlikvidujte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
•
•
Odovzdajte batérie do miestnej zberne odpadov.
Podľa vyššie uvedeného postupu batérie vyberte.
Umiestnite batérie do vhodného balenia, ktoré zaistí,
aby nemohlo dôjsť ku skratovaniu ich kontaktov.
7
V
mm
mm
mm
mm
°C
kg
BDS303
9
6LR61
45
25
19
100
0 - 40
0,3
Hĺbka detekcie závisí od použitého materiálu
a veľkosti detekovaných predmetov, rovnako ako
od použitého materiálu a konštrukcie budovy.
Prevádzkové podmienky okolitého prostredia: pre
vnútorné priestory, maximálna hodnota vlhkosti
95%.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00055762 - 07-11-2007
8
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising