BDS303 | Black&Decker BDS303 SENSOR instruction manual

359203-64 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
BDS303
2
3
4
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
случай това може да доведе до значителна опасност
за потребителя.
Този инструмент на Black & Decker е създаден за
помогне за намирането на заредено окабеляване,
което работи при напрежение на електрическата
мрежа (230 VAC) и метални тръби, покрити от стенни
дъски. Този инструмент е предназначен за употреба
само от потребителя.
Допълнителни инструкции за безопасност за
непрезареждащи се батерии
Предупреждение! Батериите могат да експлоадират
или изтекат и могат да причинят нараняване или
пожар. Спазвайте инструкциите, както е описано
по-долу.
Предупреждение! Уверете се, че превключвателя
е на позиция изкл. преди да сложите батериите.
Слагането на батерии в електроинструменти и уреди
с превключвател на позиция вкл. може да доведе до
инциденти.
Предупреждение! При извънредни обстоятелства от
батерията може да изтече течност; избягвайте контакт.
Ако случайно се появи контакт, облейте с вода.
Ако течността влезе в контакт с очите, потърсете
медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност
може да причини дразнене и изгаряния.
♦
Внимателно следвайте всички инструкции
и предупреждения на етикета на батерията и на
опаковката.
♦
Винаги поставяйте батериите правилно според
полярността (+ и -) както е отбелязано на
батерията и продукта.
♦
Внимавайте да не направите късо съединение
с клемите на батериите.
♦
Не се опитвайте да зареждате батерии за
еднократна употреба.
♦
Не смесвайте стари и нови батерии. Сменяйте
батериите по едно и също време с нови батерии
от същата марка и вид.
♦
Дръжте батериите далече от деца.
♦
Свалете батериите, ако устройството няма да
бъде използвано няколко месеца.
♦
В никакъв случай не се опитвайте да ги отваряте.
♦
Не съхранявайте на места, където температурите
могат да надвишат 40 °C.
♦
К о гато и з х въ рл я те бате р и и , с л ед ва й те
инструкциите от раздела „Защита на околната
среда“.
♦
Не изгаряйте батериите.
Инструкции за безопасност
♦
♦
♦
Предупреждение! При използването на
захранвани с батерии инструменти, трябва
да се следват основни мерки за безопасност,
включително следните, за да намалите риска от
пожар, изтичане на течност от батериите, телесни
повреди и материални щети.
Прочетете внимателно цялото ръководство,
преди да работите с този инструмент.
Запазете това ръководство за бъдещи справки.
Пазете работната зона чиста
Зони и работни помещения в безпорядък може да
предизвикат инциденти.
Поддържайте работната зона
Не излагайте инструмента на дъжд. Не използвайте
инструмента в мокри условия. Поддържайте
работната зона добре осветена. Не използвайте
инструмента там, където съществува риск от излагане
на пожар или експлозия, напр. в присъствието на
запалими течности и газове.
Пазете децата далече
Не позволявайте на деца или животни да се
доближават до работното място или да се докосват
до инструмента.
Не се пресягайте прекалено
Стойте стабилно на краката си през цялото време.
Бъдете нащрек
Внимавайте какво правите. Използвайте реална
преценка. Не работете с инструмента, когато сте
изморени.
Използвайте подходящ инструмент
Предназначението е описано в това ръководство.
Предупреждение! Използването на някой аксесоар
или представка, или изпълнението на дадена
операция с този уред, различна от предназначението,
описано в тези инструкции, може да представлява
опасност от нараняване.
Проверявайте за повредени части
Преди употреба, внимателно проверете инструмента
за повреда. Уверете се, че инструмента ще работи
правилно и ще изпълнява своята функция по
предназначение. Не използвайте инструмента, ако
някоя част е счупена или дефектна.
Съхранявайте преносимите инструменти
Когато не ги използвате, инструментите трябва да се
съхраняват на сухо място и да се заключат сигурно,
извън обсега на деца.
Поправки
Този инструмент е в съответствие със съответните
изисквания за безопасност. Ремонтите трябва да
се извършват само от квалифицирани лица, като се
използват оригинални резервни части, в противен
Допълнителни инструкции за детектори за тръби
и окабеляване
♦
Не използвайте за откриване на AC напрежение
в неизолирани, оголени или висящи кабели.
♦
Не използвайте инструмента като заместител на
волтметър.
♦
Трябва да знаете, че инструмента не винаги
открива всички тръби и кабели. Следните
условия могат да причинят неточни резултати:
Слаба батерия
Дебели стени с тънки тръби или кабели
Много дебели стени
Много дълбоки кабели или тръби
Покрити с метал стени
Много влажни условия
Защитени кабели
♦
Преди употреба, винаги тествайте инструмента,
като се пробвате на позната тръба или кабел.
5
♦
Ако имате някакви съмнения, свържете се
с квалифициран сервизен агент.
Предупреждение! Tози инструмент няма да открива
окабеляване във вериги, изолирани от главното
електрическо захранване, кабели на прав ток (DC) или
кабели, които се използват за телекомуникационни
или компютърни системи. Скрити кабели (като стенни
лампи) може да не могат да бъдат открити, когато
ключовете са на изключена позиция.
Предупреждение! Този инструмент няма да открие
тръби от друг материал, освен от метал.
На дисплея ще се покаже символа на индикатора (8)
за откриване на дървени разделки. След завършване
на калибрирането:
♦
Бавно плъзнете инструмента в хоризонтална
посока по повърхността без да го вдигате или
да променяте приложеното налягане (фиг. C).
Внимавайте да не накланяте или повдигате
инструмента.
Когато 3 чертички на скенера (11) на LCD екрана (3)
започнат да се покачват, това показва, че доближавате
разделката. Намалете и плъзнете инструмента
напред, докато не прозвучи алармения сигнал
и централния светещ индикатор (10) ще започне
да присветва. Тази позиция показва центъра на
разделката (10) (фиг. D3).
Забележка:
♦
Понякога е необходимо да преместите детектора
над същата зона няколко пъти, за да уточните
мястото на дървената разделка по-прецизно.
Светещият индикатор (9) ще започне да
присветва, когато разделката е в по-голяма
близост.
♦
Когато в режим за намиране е открита метална
разделка, символа на индикатора за метал
(7) ще започне да присветва и 2 линии ще се
появят на LCD екрана (фиг. D2). Когато лентите
достигна до горе, това означава, че металния
обект е в непосредствена близост. Когато
не са показани чертички, дръжте натиснат
превключвателя за вкл./изкл. и сменете на
движение назад, за да получите точни резултати.
Етикети по инструмента
На инструмента са показани следните пиктограми:
Предупреждение! За да се намали риска
от нараняване, потребителят трябва да
прочете инструкциите в ръководството.
Характеристики
1.
2.
3.
4.
Превключвател за вкл./изкл.
Превключвател на селектора на режим
LCD екран (откриване на метални елементи)
LED индикатор (AC кабел)
Монтаж
Монтаж на батерията (фиг. А)
♦
♦
♦
Свалете с приплъзване капака на батерията (5)
от инструмента.
Сложете батерията, като внимавате да съвпаднат
клемите (+) и (-) в гнездото с батерията.
Поставете капака обратно, докато не щракне на
място.
Използване на функцията за откриване на метал
(фиг. B - D)
Можете да използвате тази функция (7), за да
откривате метални тръби през стени от гипскартон
с дебелина до 25 мм.
♦
Настройте превключвателя на селектора за
режими (2) на позиция за намиране на метал.
♦
Дръжте инструмента във въздуха далече от
стената и други метални обекти.
♦
Натиснете превключвателя за вкл./изкл. (1).
LCD екранът (3) ще светне и ще се чуе еднократен
алармен звук при калибрирането на инструмента.
След завършване на калибрирането:
♦
Дръжте натиснат превключвателя за вкл./изкл.
На дисплея е показан символа на индикатора (7) за
откриване на метал.
♦
Поставете инструмента плътно към стената,
както е показано.
♦
Бавно плъзнете инструмента в хоризонтална
посока по повърхността без да го вдигате или
да променяте приложеното налягане (фиг. C).
Внимавайте да не накланяте или повдигате
инструмента.
Когато 2 чертички на скенера (12) на LCD екрана (3)
започнат да се покачват, това показва, че доближавате
метален предмет.
♦
Продължавайте да скенирате повърхността.
При достатъчна близост до метален обект, чертичките
ще достигнат догоре и след това ще слязат долу.
Употреба
Забележка:
♦
Дръжте пръстите си далече от зоната на търсене,
понеже може да повлияе на резултатите.
♦
Стената трябва да е плоска за най-точни
резултати.
Избор на режима на работа
♦
Настройте превключвателя на селектора за
режима (2)
на позицияза откриването на
откриване на дървени разделки.
♦
Настройте превключвателя на селектора за
режима (2) на позицияза откриване на метални
арматурни пръти, тръби и др.
Използване на функцията за откриване на
разделки (фиг. B, - D)
Можете да използвате тази функция, за да намирате
дървени и метални разделки през гипсокартонени
дъски с дебелина 19 мм.
♦
Настройте превключвателя на селектора за
режими (2) на позиция за намиране на разделки.
♦
Дръжте инструмента на стената.
♦
Дръжте натиснат превключвателя за вкл./изкл.
(1).
LCD екранът (3) ще светне и ще се чуе еднократен
алармен звук при калибрирането на инструмента.
6
Когато не са показани чертички, дръжте натиснат
превключвателя за вкл./изкл. и сменете обратно
движението, за да получите точни резултати.
Стигането на 2 чертички догоре отбелязва мястото
на металния предмет (фиг. D2).
♦
След обработване на работната зона, повторете
процедурата за тестване, за да потвърдите
работата на уреда.
Местните разпоредби може да предоставят отделно
събиране на електрически продукти от вашия дом,
в пунктове за събиране или до търговския обект,
където е закупен новия продукт.
Black & Decker предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Black & Decker, след
като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да
се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия
продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който
ще го приеме от наше име.
Използване на функцията за откриване на кабели
(фиг. D)
Можете да използвате тази функция, за да откривате
заредени кабели до 100 мм дълбочина. Функцията
работи продължително във всички режими.
Предупреждение! Тествайте уреда на познат AC ток,
преди употреба.
♦
Дръжте удера във въздуха далече от зоната
за скениране, както и от други източници на
променлив ток.
♦
Натиснете превключвателя за вкл./изкл. (1).
Червеният LED индикатор (4) ще светне и ще прозвучи
еднократен алармен звук, докато инструмента се
калибрира. След завършване на калибрирането:
♦
Дръжте натиснат превключвателя за вкл./изкл.
♦
Mестете бавно и равномерно инструмента по
повърхността, като пробвате различни посоки
(фиг. C).
Когато е намерен AC източник, червеният LED
индикатор (4) ще присветне (фиг. D1).
♦
След откриване на АС източника, повторете
процедурата за тестване, за да потвърдите
работата на устройството и да се локализира
заредената жица по-прецизно.
Забележка: Статичният заряд може да повлияе на
търсенето от двете страни на кабела, което да доведе
до ограничена точност.
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете
с местния офис на Black & Decker на адреса, посочен
в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб
сайт можете да намерите пълен списък на агентите
на Black & Decker, както и информация за нашата
следпродажбена поддръжка: www.2helpU.com.
Батерия
В края на техния живот, изхвърлете
батериите с грижа за околната среда.
♦
♦
♦
Свалете батерията, както е описано по-горе.
Поставете батерията в подходяща опаковка, за
да сте сигурни, че клемите няма да предизвикат
късо съединение.
Занесете батерията до местната база за
рециклиране.
Технически данни
Напрежение
V
Размер на батерията
Максимален дълбочина на скениране*
Желeзни метали
мм
Други метали
мм
Дървени рамки
мм
AC заредени кабели
мм
Работна температура
°C
Тегло
кг
Батериен индикатор (фиг. B)
LCD екранът показва символа на батерията (6), който
отчита текущото състояние на батерията.
♦
Сменете батерията навреме.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не трябва
да се изхвърля с обикновените битови
отпадъци.
*
Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт
има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим,
не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този
продукт в съответния пункт.
BDS303
9
6LR61
45
25
19
100
0-40
0,3
Възможностите за дълбочинно откриване може
да варират в зависимост от материала, размера
на обектите, както и материала и състоянието
на структурата. Условия на околната среда:
употреба на закрито, относителна влажност
максимум 95%.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Разделното събиране на използваните продукти и опаковки позволява рециклирането
на материалите и нановото им използване.
Повторното използване на рециклираните
материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
zst00223197 - 29-11-2013
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising