BDS303 | Black&Decker BDS303 SENSOR instruction manual

382013 - 98 BAL
www.blackanddecker.eu
BDS303
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
6
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevedeno s originalnih uputstava)
9
13
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
17
3
4
5
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaše Вlack & Decker orodje je zasnovano za iskanje
lesnih vijakov, žic, ki so priključene na omrežno napetost
(230V) in kovinskih cevi, ki se nahajajo pod stenskimi
ploščami.
To orodje je namenjeno izključno domači uporabi.
Napotki za varno uporabo
♦
Opozorilo! Pri uporabi baterijsko napajanih orodij
morate za zmanjšanje nevarnosti požara, puščanja
baterije, telesnih poškodb in materialne škode vedno
upoštevati osnovne varnostne napotke, vključno
z naslednjimi.
Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila
Navodila shranite za kasnejšo uporabo.
♦
♦
Delovno mesto naj bo vedno čisto
Prostori in delovne mize, ki so razmetane ali natrpane,
lahko vodijo v nezgode.
Upoštevajte okolico delovnega mesta
Orodja ne uporabljajte na dežju. Električnega orodja ne
izpostavljajte dežju ali mokroti. Delovni prostor naj bo
dobro osvetljen. Ne uporabljajte tega orodja tam, kjer
obstaja nevarnost požara ali eksplozije, npr. v prisotnosti
vnetljivih tekočin in plinov.
Hranite izven dosega otrok
Pazite, da otroci, obiskovalci ali domače živali ne pridejo
v bližino delovnega mesta ali se dotikajo orodja.
Izogibajte se neobičajni drži telesa
Ohranite pravilno telesno držo in ravnovesje.
Bodite pazljivi
Spremljajte svoje delo in pazite, kaj delate. Uporabljajte
zdravo pamet. Ne delajte z orodjem, če ste utrujeni.
Uporabite ustrezno orodje
Namen uporabe je opisan v teh navodilih za uporabo.
Opozorilo! Uporaba kateregakoli pribora ali priključka ali
način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan,
lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb.
Preverite poškodovane dele orodja
Pred delom natančno preverite orodje. Poskrbite, da
bo orodje delovalo pravilno in opravljalo nameravano
funkcijo. Ne uporabljajte orodja, če je katerikoli njegov del
poškodovan ali defekten.
Shranite orodja, ki jih ne uporabljate
Če orodja ne uporabljate, ga shranite v suhem prostoru
izven dosega otrok (dvignite ga visoko ali zaklenite).
Popravila
To orodje je v skladu z ustreznimi varnostnimi zahtevami.
Popravila lahko opravlja samo kvalificirani serviser
z originalnimi nadomestnimi deli; drugače lahko to
povzroči nevarnost poškodb za uporabnika.
Dodatni varnostni napotki za baterije, ki
jih ni mogoče polniti
Opozorilo! Baterije lahko eksplodirajo ali puščajo in
povzročijo telesne poškodbe ali požar. Preberite spodnja
navodila.
6
Opozorilo! Pred namestitvijo baterije se prepričajte, da
je stikalo izklopljeno. Če vstavite baterijo v električna
orodja in naprave z vključenim stikalom, lahko to povzroči
nezgode.
Opozorilo! Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko iz
notranjosti baterije brizgne tekočina; pazite, da se ne
dotaknete tekočine.
Če po naključju pride do stika, izperite prizadeto mesto
z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite še pomoč
zdravnika. Tekočina, ki brizgne iz baterije, lahko povzroči
draženje ali opekline.
♦ Skrbno upoštevajte vse napotke in opozorila na nalepki
in embalaži baterije.
♦ Baterije vedno vstavite pravilno glede na polariteto
(+ in -), kot je to označeno na bateriji in na orodju.
♦ Ne povzročite kratkega stika med poli baterije.
♦ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso polnilne.
♦ Ne mešajte rabljenih in novih baterij. Vedno istočasno
zamenjate vse baterije z novimi, ki naj bodo istega tipa
in znamke.
♦ Baterije shranjujte izven dosega otrok.
♦ Odstranite baterije, če naprave več mesecev ne boste
uporabljali.
♦ Pod nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti baterij.
♦ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko
temperatura višja od 40 °C.
♦ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom v poglavju
"Skrb za okolje".
♦ Baterij ne zažigajte.
Dodatni varnostni napotki za uporabo
detektorjev el. žic in cevi
♦
Ne uporabljajte orodja za zaznavanje el. napetosti
neizolirane žice, izpostavljene žice ali proste žice.
♦ Ne uporabljajte orodja kot nadomestek voltmetra.
♦ Ne pozabite, da orodje občasno ne bo zaznalo
pravilno lokacijo skritih žic ali cevi. Če je prisoten
eden od naslednjih pogojev, so rezultati meritve lahko
nepravilni:
- Izpraznjena baterija
- Debela stena, ki vsebuje tanko el. žico ali cevi
- Zelo debele stene
- Zelo globoke cevi ali žice
- Če so stene oblečene v kovinsko oblogo
- Podnebje z visoko stopnjo vlažnosti
- Kabel zaščiten z oklopom
♦ Pred uporabo vedno testirajte orodje na napeljavi, ki jo
poznate.
♦ Če želite več podrobnosti, kontaktirajte pooblaščenega
servisnega zastopnika.
Opozorilo! Orodje ni zasnovano za zaznavanje žic
in tokokrogov, ki niso del glavne omrežne instalacije
in delujejo na enosmerno napetost (DC) ali za
zaznavanje vodnikov, ki so del telekomunikacijskega ali
računalniškega sistema.
Skritih žic (npr. stenska osvetlitev) morda ne bo mogoče
zaznati, če je stikalo izklopljeno.
Opozorilo! Orodje ni zasnovano za zaznavanje cevi, ki so
zgrajene iz materialov, ki ni kovina.
SLOVENSKI
Oznake na orodju
Na orodju so nameščeni naslednji piktogrami:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Sestavni deli
1.
2.
3.
4.
Stikalo za vklop/izklop
Stikalo za izbiro načina delovanja
LCD zaslon (iskalnik vijakov/kovine)
Indikator LED (žice izmenične napetosti)
Sestavljanje orodja
Namestitev baterije (sl. A)
♦
♦
♦
Snemite pokrov baterije (5) z orodja.
Vstavite baterijo in se prepričajte, da poli (+) in (-)
znotraj baterijskega prostora ustrezajo polom baterije.
Namestite pokrov in ga zaskočite v njegov položaj.
Uporaba
Opomba:
♦ Ne približujte prstov v območje zaznavanja, ker lahko
popačijo rezultat.
♦ Za najboljše rezultate zaznavanja uporabljajte napravo
na ravni steni.
Izbira načina delovanja
♦
♦
Nastavite stikalo za izbiro načina delovanja (2) v
položaj za zaznavanje lesnih vijakov.
Nastavite stikalo za izbiro načina delovanja (2) v
položaj za zaznavanje betonskega jekla, cevi, itd.
Uporaba funkcije za iskanje lesnih vijakov
(sl. B - D)
To funkcijo lahko uporabite za iskanje lesnih vijakov
v suho montažni gradnji, debeline do 19 mm.
♦ Nastavite selektor delovnega načina (2) na pozicijo za
iskanje lesnih vijakov.
♦ Zadržite orodje na steni.
♦ Pustite stikalo za vklop/izklop (1) pritisnjeno.
Med umerjanjem orodja bo zasvetil LCD zaslon (3) in
oglasil se bo zvočni pisk.
Na zaslonu se bo pojavil indikatorski simbol (8), ki
ponazarja najdbo lesnega vijaka. Nato je umerjanje
dokončano:
♦ Napravo pomikajte počasi v vodoravni legi preko
delovne površine tako, da jo ne dvigate in ne
spreminjate pritiska na napravo (sl. C). Naprave ne
naklonite in ne dvigujte od delovne površine.
Ko se na LCD zaslonu (3) pojavijo 3 črtice (11) pomeni, da
se približujete lesnemu vijaku. Napravo s počasnim gibom
pomaknite v smeri pomikanja, da se zasliši zvočni pisk in
da začne utripati oko (10) v središču indikatorja. Ta položaj
ponazarja središče lesnega vijaka (10) (sl. D3).
Opomba:
♦ Občasno je potrebno pomakniti napravo večkrat preko
istega delovnega območja, da je najdba lesnega vijaka
bolj natančna. Indikatorsko oko (9) utripa, ko je lokacija
vijaka v neposredni bližini.
♦
Ko je naprava v načinu iskanja vijakov in je zaznan
kovinski objekt, bo začel utripati simbol kovinskega
indikatorja (7), na LCD zaslonu pa se bodo pojavile 2
črtici (sl. D2). Ko se pojavijo vse črtice, pomeni, da je
kovinski predmet v neposredni bližini naprave. Če se
črtice ne pojavijo, pustite pritisnjeno stikalo za vklop/
izklop in pomaknite napravo v smeri nazaj, da dobite
bolj natančen rezultat.
Uporaba funkcije za iskanje kovinskih
predmetov (sl. B - D)
To funkcijo (7)lahko uporabite za iskanje kovinskih cevi
v suho montažni gradnji, debeline do 25 mm.
♦ Nastavite selektor delovnega načina (2) na pozicijo za
iskanje kovinskih predmetov.
♦ Orodje zadržite v zraku, proč od stene in kovinskih
predmetov.
♦ Pritisnite stikalo za vklop/izklop (1).
Med umerjanjem orodja bo zasvetil LCD zaslon (3) in
oglasil se bo zvočni pisk.
Nato je umerjanje dokončano:
♦ Pustite stikalo za vklop/izklop pritisnjeno.
Na zaslonu se bo pojavil indikatorski simbol (7), ki
ponazarja najdbo kovinskega predmeta.
♦ Napravo postavite vodoravno na delovno površino, kot
prikazuje slika.
♦ Napravo pomikajte počasi v vodoravni legi preko
delovne površine tako, da jo ne dvigate in ne
spreminjate pritiska na napravo (sl. C). Naprave ne
naklonite in ne dvigujte od delovne površine
Ko se na LCD zaslonu (2) pojavijo 3 črtice (12) pomeni, da
se približujete kovinskemu predmetu.
♦ Nadaljujte z iskanjem po površini
Ko se približate neposredni bližini kovinskega predmeta,
se bodo pojavile vse črtice in nato ponovno izginile. Če
se črtice ne pojavijo, pustite pritisnjeno stikalo za vklop/
izklop in pomaknite napravo v smeri nazaj, da dobite bolj
natančen rezultat. Ko se pojavita 2 črtici, ponazarjata
položaj kovinskega predmeta (sl. D2).
♦ Ko zaznate iskan predmet, ponovite iskanje, da se
prepričate o pravilnem delovanju naprave.
Uporaba funkcije za iskanje el. žic (sl. D)
To funkcijo lahko uporabite za iskanje el. žic do globine
100 mm. Ta funkcija deluje neprekinjeno pri vseh modelih.
Opozorilo! Pred uporabo naprave testirajte napravo na
znani el. instalaciji izmeničnega toka.
♦ Napravo zadržite v zraku, proč od delovne površine,
ki jo želite pregledati in proč od ostalih virov izmenične
napetosti.
♦ Pritisnite stikalo za vklop/izklop (1).
Med umerjanjem orodja bo zasvetil LCD indikator (4) in
oglasil se bo zvočni pisk. Nato je umerjanje dokončano:
♦ Pustite stikalo za vklop/izklop pritisnjeno.
♦ Napravo pomikajte počasi in gladko preko delovne
površine z različnih smeri (sl. C).
Ko je zaznan vir izmenične napetosti, bo začel utripati
rdeči LED indikator (4) (sl. D1).
♦ Ko je vir izmenične napetosti zaznan, ponovite testni
postopek, da se prepričate o pravilnem delovanju
naprave in da locirate el. žice bolj natančno.
7
SLOVENSKI
Opomba: Statična elektrika lahko vpliva na natančnost
najdbe el. žice in omeji natančnost iskanja.
Tehnični podatki
Indikator baterije (sl. B)
Napetost
Velikost baterije
Največja globina pregledovanja*
Železne kovine
Ostale kovine
Lesni vijaki
Žice pod el. napetostjo
izmeničnega toka
Delovna temperatura
Teža
LCD zaslon prikazuje indikator baterije (6), ki prikazuje
trenutno napolnjenost baterije naprave.
♦ Baterijo zamenjajte pravočasno.
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov.
Izdelka ne smete odlagati skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš Вlack & Decker izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben,
ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Omogočite, da bo izdelek primeren za ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže
omogoča obnovo in ponovno uporabo
nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja
in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih
aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih odpadkov ali pri
prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Вlack & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Вlack & Decker, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite izkoristiti
predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite
pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke
izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden
v tem priročniku. Seznam pooblaščenih Вlack & Decker
serviserjev in opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi
na naslednji spletni strani: www.2helpU.com
Baterija
Ko se življenjska doba baterije izteče, ravnajte
z njo v skladu s predpisi za varovanje okolja.
Odstranite baterijo, kot je opisano zgoraj.
Namestite jo v primerno embalažo in tako zagotovite,
da pri terminalih ne pride do kratkega stika.
Baterijo odnesite na lokalno reciklažno postajo.
♦
♦
♦
*
V
BDS303
9
6LR61
mm
mm
mm
45
25
19
mm
°C
kg
100
0-40
0,3
Globina zaznavanja je odvisna od materiala, velikosti
objekta in materiala ter stanje gradbene konstrukcije.
Stanje okolja: za notranjo uporabo, največja relativna
vlažnost 95 %.
Garancija
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost
svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To garancijska
izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše
uzakonjene pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
Če se Вlack & Deckerjev izdelek pokvari zaradi
napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Вlack & Decker jamči,
da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so
bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take izdelke
ter tako poskrbel za čim manj težav za kupce, razen
v naslednjih okoliščinah:
♦ Izdelek je bil v uporabi za namene obrti, za
profesionalno uporabo ali za najem;
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov,
snovi ali nesreč;
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Black & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je
naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
Prosimo, obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in registrirajte svoj novi
Black & Deckerjev izdelek; obenem vas bomo tako lahko
tudi obveščali o novih izdelkih in posebnih ponudbah.
Nadaljnji podatki o Black & Deckerjevi znamki in ponudbi
izdelkov so na voljo na www.blackanddecker.co.uk
8
HRVATSKI
Namjena
Ovaj alat tvrtke Вlack & Decker predviđen je za otkrivanje
položaja drvenih stupova, žica pod naponom (230 VAC)
i metalnih cijevi prekrivenih zidnim pločama.
Ovaj je alat predviđen isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
♦
♦
♦
Upozorenje! Tijekom uporabe uređaja napajanih
baterijama, uvijek se pridržavajte osnovnih sigurnosnih
mjera, uključujući i sljedeće, kako biste smanjili rizik
od požara, curenja akumulatora, tjelesnih ozljeda
i materijalne štete.
Prije rada s uređajem pažljivo pročitajte cijeli priručnik.
Ovaj priručnik čuvajte za slučaj potrebe.
Radni prostor održavajte čistim
Zakrčeni i mračni prostori mogu uzrokovati nezgode.
Obratite pažnju na radno okruženje
Alat ne izlažite kiši. Alate ne upotrebljavajte u vlažnim
ili mokrim uvjetima. Područje rada održavajte dobro
osvijetljenim. Alat ne upotrebljavajte u područjima gdje
postoji rizik od izazivanja požara ili eksplozije, npr. u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Djecu držite podalje
Ne dopustite djeci, gostima ili životinjama da budu blizu
radnog područja ili da dodiruju alat ili kabel napajanja.
Ne sežite predaleko
Pazite na ravnotežu i zauzmite stabilan položaj.
Budite oprezni
Pazite što radite. Služite se zdravim razumom. Ne rukujte
alatom ako ste umorni.
Upotrijebite odgovarajući alat
Predviđena namjena opisana je u priručniku.
Upozorenje! Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili
opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog
alata za radnje koje nisu opisane u ovom priručniku može
predstavljati opasnost od osobne ozljede.
Provjerite moguća oštećenja dijelova
Prije upotrebe provjerite alat i kabel napajanja zbog
mogućih oštećenja. Pobrinite se da alat može pravilno
raditi i funkcionirati u predviđene svrhe. Ne upotrebljavajte
alat ako je bilo koji dio oštećen ili neispravan.
Spremite alate kad nisu u upotrebi
Kad nisu u upotrebi, alati moraju biti pohranjeni na suho
mjesto, zaključani ili postavljeni visoko, izvan dosega
djece.
Popravci
Ovaj je alat usklađen s važećim sigurnosnim zahtjevima.
Popravke smiju izvoditi isključivo kvalificirane osobe
uporabom izvornih zamjenskih dijelova jer u protivnom
korisnik može biti izložen ozbiljnoj opasnosti.
Dodatne sigurnosne upute za nepunjive
baterije
Upozorenje! Baterije mogu eksplodirati, iscuriti
i uzrokovati ozljede ili požar. Poštujte upute navedene
u nastavku.
Upozorenje! Prije umetanja baterija provjerite je li
prekidač u isključenom položaju. Umetanje baterija
u električne alate i uređaje koji imaju uključen prekidač
priziva nezgode.
Upozorenje! U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi
mogla iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt.
Ako dođe do slučajnog kontakta, isperite vodom. Ako
tekućina dospije u oči, odmah potražite liječničku pomoć.
Tekućina iz baterije može izazvati iritacije ili opekline.
♦ Pažljivo se pridržavajte svih uputa i upozorenja na
oznaci baterije i na ambalaži.
♦ Baterije uvijek pravilno umetnite pazeći na oznake
polariteta (+ i -) na bateriji i uređaju.
♦ Kontakte baterije nemojte kratko spajati.
♦ Ne pokušavajte dopunjavati baterije koje za to nisu
predviđene.
♦ Ne miješajte stare i nove baterije. Sve stare baterije
istovremeno zamijenite novim baterijama iste marke
i vrste.
♦ Baterije držite izvan dohvata djece.
♦ Uklonite baterije ako se uređaj neće koristiti nekoliko
mjeseci.
♦ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
♦ Ne skladištite na mjestima na kojima bi temperatura
mogla biti viša od 40°C.
♦ Prilikom odbacivanja baterija pridržavajte se uputa
navedenih u odjeljku "Zaštita okoliša".
♦ Baterije nemojte spaljivati.
Dodatne sigurnosne upute za detektore
cijevi i električnih vodova
♦
Alat nemojte rabiti za detekciju izmjeničnog napona
u neizoliranim, izloženim ili slobodnim žicama.
♦ Alat nemojte koristiti kao zamjenu za voltmetar.
♦ Napominjemo da alat možda neće uvijek pravilno
detektirati sve cijevi i električne vodove. Sljedeći uvjeti
mogu uzrokovati netočne rezultate:
- Slaba baterija
- Debeli zidovi s tankim cijevima ili žicama
- Vrlo debeli zidovi
- Vrlo duboko postavljene žice ili cijevi
- Zidovi prekriveni metalom
- Vrlo visoka vlažnost
- Obloženi kabeli
♦ Prije upotrebe uvijek provjerite alat detekcijom poznate
cijevi ili žice.
♦ U slučaju nedoumica obratite se kvalificiranom
serviseru.
Upozorenje! Ovaj alat ne detektira žice i strujne
krugove izolirane od kabela gradske mreže, koji rade
na istosmjernu struju (DC) ni žice koje se rabe za
telekomunikacijske ili računalne sustave
Skrivene žice(npr. zidna svjetla) možda neće biti otkrivene
kada su prekidači u isključenom položaju.
Upozorenje! Ovaj alat otkriva samo metalne cijevi.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje!Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
9
HRVATSKI
Značajke
1.
2.
3.
4.
Funkcija detekcije metala (sl. B - D)
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Prekidač za odabir načina rada
LCD zaslon (alat za otkrivanje stupova/metala)
LED indikator (AC žica)
Sastavljanje
Postavljanje baterije (sl. A)
♦
♦
♦
Odvojite poklopac baterije (5) od alata.
Umetnite bateriju pazeći na podudaranje polariteta (+)
i (-) na bateriji i u njezinu odjeljku.
Postavite poklopac tako da se učvrsti u svom položaju.
Upotreba
Napomena:
♦ Prste držite podalje od područja detekcije jer to može
utjecati na rezultate.
♦ Za najtočnije rezultate zid mora biti ravan.
Odabir način rada
♦
♦
Birač načina rada (2) postavite u položaj
drvenih stupova.
Birač načina rada (2) postavite u položaj
metalnih šipki, cijevi itd.
za detekciju
za detekciju
Funkcija pronalaženja stupova (sl. B - D)
Pomoću ove funkcije možete detektirati drvene stupove
preko zidnih ploča do debljine 19 mm.
♦ Birač načina rada (2) postavite u položaj za
pronalaženje stupova.
♦ Držite alat na zidu.
♦ Prekidač za uključivanje/isključivanje (1) držite pritisnut.
LCD zaslon (3) će se uključiti i oglasit će zvučni signal dok
alat obavlja kalibriranje.
Na zaslonu će se pojaviti simbol detekcije drvenih stupova
(8). Nakon dovršetka kalibracije:
♦ Polako pomičite alat u vodoravnom smjeru preko
površine bez podizanja ili promjene pritiska (sl. C).
Pazite da ne naginjete i ne podižete alat.
Kada se 3 stupca skeniranja (11) na LCD zaslonu (3)
počnu podizati, to znači da se približavate stupu. Usporite
i nastavite pomicati alat dok se ne oglasi zvučni signal
i središnji dio (10) ne zatreperi. Ovaj položaj označava
središte stupa (10) (sl. D3).
Napomena:
♦ Ponekad je potrebno pomaknuti detektor nekoliko
puta preko istog područja kako biste preciznije odredili
položaj stupa. Meta (9) će treperiti kada je stup
u blizini.
♦ Ako se u načinu detekcije stupova otkrije metalni
objekt, simbol indikacije metala (7) će treperiti, a na
LCD zaslonu će se pojaviti 2 stupca (sl. D2). Kada
stupci dođu do vrha, metalni objekt je u neposrednoj
blizini. Ako nisu prikazani stupci, držite pritisnut
prekidač za uključivanje/isključivanje i pomaknite
uređaj u suprotnom smjeru za točne rezultate.
10
Pomoću ove funkcije (7) možete detektirati metalne cijevi
preko zidnih ploča do debljine 25 mm.
♦ Birač načina rada (2) postavite u položaj za detekciju
metala.
♦ Držite alat u zraku podalje od zida i metalnih predmeta.
♦ Pritisnite prekidač za uključivanje i isključivanje (1).
LCD zaslon (3) će se uključiti i oglasit će zvučni signal dok
alat obavlja kalibriranje.
Nakon dovršetka kalibracije:
♦ Prekidač za uključivanje/isključivanje držite pritisnut.
Na zaslonu će se pojaviti simbol detekcije metala (7).
♦ Priljubite alat uza zid kao što je prikazano.
♦ Polako pomičite alat u vodoravnom smjeru preko
površine bez podizanja ili promjene pritiska (sl. C).
Pazite da ne naginjete i ne podižete alat.
Kada se 2 stupca skeniranja (12) na LCD zaslonu (3)
počnu podizati, to znači da se približavate metalnom
predmetu.
♦ Nastavite pretraživati površinu.
U neposrednoj blizini metalnog predmeta stupci će doći do
vrha, a zatim se spustiti. Ako nisu prikazani stupci, držite
pritisnut prekidač za uključivanje/isključivanje i pomaknite
uređaj u suprotnom smjeru za točne rezultate. 2 stupca do
vrha naznačuju položaj metalnog predmeta (sl. D2).
♦ Nakon pretraživanja radnog područja ponovite
postupak provjere kako biste potvrdili ispravnost
uređaja.
Funkcija detekcije žica (sl. D)
Pomoću ove funkcije možete pronaći žice pod naponom
na dubini do 100 mm. Funkcija radi kontinuirano u svim
načinima.
Upozorenje! Prije upotrebe testirajte uređaj na poznatom
vodiču izmjenične struje.
♦ Držite uređaj u zraku podalje od područja koje
skenirate i svih drugih izvora izmjenične struje.
♦ Pritisnite prekidač za uključivanje i isključivanje (1).
LCD indikator (4) će se uključiti i oglasit će zvučni signal
dok alat obavlja kalibriranje. Nakon dovršetka kalibracije:
♦ Prekidač za uključivanje/isključivanje držite pritisnut.
♦ Pomičite alat polako i glatko preko površine,
pristupajući iz različitih smjerova (sl. C).
Kada se otkrije izvor izmjenične struje, crveni LED
indikator (4) će zatreperiti (sl. D1).
♦ Nakon detekcije izvora izmjenične struje ponovite
postupak testiranja kako biste provjerili radi li uređaj
i preciznije odredili položaj žice pod naponom.
Napomena: statički naboj može ometati detekciju na obje
strance žice, što smanjuje točnost.
Indikator baterije (sl. B)
LCD zaslon prikazuje simbol baterije (6) koji naznačuje
njezino trenutno stanje.
♦ Zamijenite bateriju na vrijeme.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
HRVATSKI
Ako ustanovite da je Vaš Вlack & Decker proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe,
ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Pripremite ovaj proizvod za zasebno prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Tvrtka Вlack & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje
Вlack & Decker proizvoda nakon isteka njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo
da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke
Вlack & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također, popis ovlaštenih Вlack & Decker servisa
i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje
te kontaktima dostupni su na internetskoj adresi:
www.2helpU.com
Baterija
Po isteku vijeka trajanja odbacite ih uz dužnu
brigu prema okolišu.
♦
♦
♦
Uklonite bateriju kako je opisano u prethodnom tekstu.
Bateriju odložite u odgovarajuću ambalažu kako biste
spriječili kratko spajanje kontakata.
Odnesite bateriju na lokalno reciklažno mjesto.
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je Vašim zakonskim pravima i ni na koji
ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području
država članica Europske unije i Europske zone slobodnog
trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi ili
nedostatne usklađenosti unutar 24 mjeseca od dana
kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu neispravnih
dijelova, popravak dijelova izloženih znatnom habanju
i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale
najmanje neugodnosti za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod korišten za trgovanje, u profesionalnoj
primjeni ili u svrhu pružanja usluga;
♦ Proizvod bio izložen zloupotrebi ili je zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana stranim
predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog
servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju
najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete
provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke
Вlack & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također, popis ovlaštenih Вlack & Decker servisa te sve
pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima
dostupni su putem interneta na adresi: www.2helpU.com
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali svoj
novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku s najnovijim
proizvodima i posebnim ponudama. Dodatne informacije
o tvrtki Black & Decker i našem rasponu proizvoda
dostupne su na lokaciji www.blackanddecker.co.uk
Tehnički podaci
Napon
Veličina baterije
Maks. dubina pretraživanja*
Željezni metali
Ostali metali
Drveni stupovi
Žice pod izmjeničnim naponom
Radna temperatura
Masa
*
V
mm
mm
mm
mm
°C
kg
BDS303
9
6LR61
45
25
19
100
0-40
0,3
Detekcija dubine može ovisiti o materijalu, veličini
predmeta, kao i materijalu te stanju strukture. Okolni
uvjeti: zatvoreni prostor, relativna vlažnost najviše 95%.
11
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili
u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod
normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati
priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku
7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka
proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa
propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti
u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako
proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se
zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni
u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira
na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je
obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem,
rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili
mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan
od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se
produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦
Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja
i pakiranja
♦
Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni
nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦
Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦
Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦
Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦
Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane
neovlaštenih osoba
12
2.
Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦
Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦
Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju,
način dostave i povrat alata po izvršenom popravku,
te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno
kontaktirajte servis na telefon 01 6539 875, u uredovno
vrijeme radnim danom od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Ovaj Вlack & Decker alat je konstruisan za pronalaženje
drvenih greda, električnih kablova koji rade na mrežnom
naponu (230 VAC) i metalnih cevi u gips pločama za zid.
Ovaj alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Dodatna sigurnosna uputstva za baterije
koje nisu punjive
Ne posežite van domašaja
Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Upozorenje! Baterije mogu da eksplodiraju ili cure
i izazovu povredu ili požar. Sledite uputstva kao što je
opisano u nastavku.
Upozorenje! Uverite se da se prekidač nalazi
u isključenom položaju pre umetanja baterije. Stavljanje
baterija u električne alate i uređaje koji su uključeni izaziva
nezgode.
Upozorenje! Pod neodgovarajućim uslovima može doći
do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte kontakt.
Ako slučajno dođe do kontakta, isperite mesto kontakta
vodom. Ako tečnost dođe u dodir s očima, potražite
i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri iz baterije može
izazvati iritaciju kože ili opekotine.
♦ Pažljivo sledite sva uputstva i upozorenja na etiketi
baterije i pakovanju.
♦ Baterije uvek stavljajte sa pravilnim polaritetom (+ i -)
koji je označen na bateriji i opremi.
♦ Ne kratkospajajte kontakte baterije.
♦ Ne pokušavajte puniti baterije koje nisu punjive.
♦ Ne mešajte stare i nove baterije. Sve baterije
istovremeno zamenite novim baterijama iste marke
i tipa.
♦ Držite baterije van domašaja dece.
♦ Uklonite baterije ako proizvod ne nameravate da
koristite duže vreme.
♦ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
♦ Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura može
da pređe 40 °C.
♦ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva koja su
navedena u odeljku „Zaštita životne sredine“.
♦ Ne sagorevajte baterije.
Budite pripravni
Gledajte u ono što radite. Razmišljajte zdravorazumno. Ne
radite sa alatom ako ste umorni.
Dodatna bezbednosna uputstva za detektore cei i kablova
Sigurnosna uputstva
♦
♦
♦
Upozorenje! Pri korišćenju alata sa baterijskim
napajanjem neophodno je pridržavati se osnovnih
sigurnosnih mera predostrožnosti, uključujući i one
navedene u nastavku, kako bi se smanjila opasnost od
požara, curenja baterija, telesnih povreda i materijalnih
šteta.
Pre nego što počnete da koristite ovaj alat, pažljivo
pročitajte ovo uputstvo za upotrebu
Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu za kasnije potrebe.
Održavajte čistoću radnog područja
Neuredna područja i klupe mogu da izazovu nezgode.
Vodite računa o ambijentalnim uslovima radnog
područja
Ne izlažite alat kiši. Ne koristite alat u vlažnim ili mokrim
uslovima. Radno područje držite tako da bude dobro
osvetljeno. Ne koristite alat gde postoji opasnost od
izazivanja požara ili eksplozije, npr. u prisustvu zapaljivih
tečnosti ili gasova.
Udaljite decu
Nemojte da dozvolite deci, posetiocima ili životinjama da
se približavaju radnom području ili da dodiruju alat.
Koristite odgovarajući alat
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upozorenje! Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili
priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim alatom
koja nije preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može
izazvati opasnost od fizičkih povreda.
Proverite da li postoje oštećeni delovi
Pre korišćenja pažljivo prekontrolišite da li na alatu postoje
oštećenja. Uverite se da će alat funkcionisati pravilno
i obavljati svoju funkciju za koju je namenjen. Ne koristite
alat ako je neki deo oštećen ili neispravan.
Nekorišćene alate odložite
Kada se ne koriste, alati se moraju odložiti na suvom
mestu, zaključano ili na visokom mestu, van domašaja
dece.
Popravke
Ovaj alat je usaglašen sa relevantnim zahtevima za
bezbednost. Popravke treba da vrše samo ovlašćena lica
korišćenjem originalnih rezervnih delova; u suprotnom
može doći do velike opasnosti po korisnika
♦
Nemojte koristiti alat za detekciju AC napona
u neizolovanim, izloženim ili slobodnim žicama.
♦ Nemojte koristiti alat kao zamenu za voltmetar.
♦ Budite svesni da alat možda ne detektuje uvek pravilno
sve cevi i žice. Sledeći uslovi mogu prouzrokovati
neprecizne rezultate:
- Nizak napon baterije
- Debeli zidovi sa tankim cevima i žicama
- Veoma debeli zidovi
- Veoma duboko postavljene cevi i žice
- Zidovi prekriveni sa metalom
- Veoma vlažni uslovi
- Kablovi sa zaštitom
♦ Pre korišćenja testirajte uvek alat tako što ćete
detektovati poznatu cev ili žicu.
♦ Ako ste u nedoumici, stupite u kontakt sa serviserom.
Upozorenje! Ovaj alat neće detektovati žice u vodovima
izolovanim od mrežnih kablova a rade na jednosmernu
struju (DC) ili žice koje se koriste za telekomunikacione
i računarske sistema.
Skrivene žice (zidna osvetljenja) možda neće biti
detektovane kada su prekidači isključeni.
Upozorenje! Ovaj alat neće detektovati cevi bilo kog
drugog materijala osim metala.
13
SRPSKI
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za
upotrebu.
Karakteristike
1.
2.
3.
4.
Prekidač za uključivanje i isključivanje
Birač režima rada
LCD ekran (detektor grede/metala)
LED indikator (AC žica)
Montaža
Stavljanje baterije (sl. A)
♦
♦
♦
Skinite poklopac baterije (5) od alata.
Umetnite bateriju tako što ćete se uveriti da su (+) i (-)
terminali pravilno postavljeni unutare odeljka baterije
sa baterijom.
Namestite ponovo poklopac i neka uklikne u mestu.
Upotreba
Napomena:
♦ Držite prste udaljeno od područja detekcije jer to može
ometati rezultate.
♦ Zid mora da bude ravan da biste dobili najpreciznije
rezultate.
Biranje režima rada
♦
♦
Postavite birački prekidač režima rada (2) u položaj
za detekciju drvenih greda.
Postavite birački prekidač režima rada (2) u položaj
za detekciju metalnih rebara, cevi, itd.
Korišćenje funkcije detekcije grede
(sl. B -D)
Ovu funkciju možete koristiti za detekciju drvenih greda
kroz gipsane ploče za zid do debljine od 19 mm.
♦ Postavite birački prekidač režima rada (2) u poziciju za
detekciju greda.
♦ Držite alat na zidu.
♦ Držite pritisnutim prekidač za uključivanje/isključivanje
(1).
LCD ekran (3) će zasvetleti i čućete zujalicu dok se alat
kalibriše.
Na ekranu će se pojaviti indikatorski simbol za detekciju
grede (8). Nakon završetka kalibracije:
♦ Polako pomerajte alat u horizontalnom pravcu
preko površine bez odvajanja od zida ili menjanje
primenjenog pritiska (sl. C). Pazite da ne nagnete ili
podignete alat od zida.
Kada 3 trake (11) na LCD ekranu (3) počnu da se penju,
to onda znači da se približavate gredi. Usporite i pomerite
alat dalje dok ne čujete zujalicu i srednje oko (10) ne
počne da treperi. Ova pozicija označava sredinu grede
(10) (sl. D3).
Napomena:
♦ Ponekad je neophodno da pomerate detektor preko
iste površine nekoliko puta za precizniju lokalizaciju
14
♦
drvene grede. Srednje oko (9) treperi kada se greda
nalazi u blizini.
Kada se detektuje metalna cev dok se alat nalazi
u režimu za grede, onda indikatorski simbol za metal
(7) treperi i na LCD ekranu se pojavljuju 2 trake (sl.
D2). Kada traka dostigne vrh, onda se metalni predmet
nalazi veoma blizu. Kada se ne prikazuju trake, onda
držite pritisnutim prekidač za uključivanje/isključivanje
i vratite kretanje da biste dobili preciznije rezultate.
Korišćenje funkcije detekcije metala
(sl. B -D)
Ovu funkciju (7) možete koristiti za detekciju metalnih cevi
kroz gipsane ploče za zid do debljine od 25 mm.
♦ Postavite birački prekidač režima rada (2) u poziciju za
detekciju metala.
♦ Držite alat u vazduhu udaljeno od zida i bilo kog
metalnog predmeta.
♦ Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).
LCD ekran (3) će zasvetleti i čućete zujalicu dok se alat
kalibriše.
Nakon završetka kalibracije:
♦ Držite pritisnutim prekidač za uključivanje/isključivanje.
Na ekranu će se pojaviti indikatorski simbol za detekciju
metala (7).
♦ Postavite alat ravno na zid kao što je prikazano.
♦ Polako pomerajte alat u horizontalnom pravcu
preko površine bez odvajanja od zida ili menjanje
primenjenog pritiska (sl. C). Pazite da ne nagnete ili
podignete alat od zida
Kada 2 trake (12) na LCD ekranu (3) počnu da se penju,
to onda znači da se približavate metalnom predmetu.
♦ Nastavite sa skeniranjem površine.
Nakon približavanja metalnom predmetu, trake se penju
do kraja i zatim padaju. Kada se ne prikazuju trake, onda
držite pritisnutim prekidač za uključivanje/isključivanje
i vratite kretanje da biste dobili preciznije rezultate. 2
trake koje su postigle vrh označavaju lokaciju metalnog
predmeta (sl. D2).
♦ Nakon detekcije radnog područja ponovite proceduru
testiranja da biste potvrdili rad uređaja.
Korišćenje funkcije za detekciju žice
(sl. D)
Ovu funkciju možete koristiti za detekciju žica pod
naponom do dubine od 100 mm. Ova funkcija radi
neprekidno u svim režimima rada.
Upozorenje! Testirajte uređaj na poznatoj AC struji pre
upotrebe.
♦ Držite alat u vazduhu udaljeno od područja koje ćete
skenirati i bilo kog drugog izvora AC struje.
♦ Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).
Crveni LCD indikator (4) će zasvetleti i čućete zujalicu dok
se alat kalibriše. Nakon završetka kalibracije:
♦ Držite pritisnutim prekidač za uključivanje/isključivanje.
♦ Pomerajte alat polako i ravnomerno širom površine,
prilazeći iz različitih smerova (sl. C).
Kada ste locirali AC izvor, crveni LED indikator (4) će
treperiti (sl. D1).
♦ Nakon detekcije AC izvora ponovite proceduru
testiranja da biste potvrdili rad uređaja i lokalizirali
preciznije žicu pod naponom.
SRPSKI
Napomena: Statičko pražnjenje može uticati na detekciju
na obema stranama žice, rezultujući u ograničenu
preciznost.
Indikator baterije (sl. B)
LCD ekran prikazuje simbol baterije (6) koji označava
trenutno stanje baterije.
♦ Zamenite na vreme bateriju.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme
da se odlaže zajedno sa običnim kućnim
smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Black & Decker
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban,
ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite
kao poseban otpad.
Tehnički podaci
Napon
Veličina baterije
Maks. dubina skeniranja*
Železni metali
Ostali metali
Drvene grede
AC žice pod naponom
Radna temperatura
Težina
*
V
BDS303
9
6LR61
mm
mm
mm
mm
°C
kg
45
25
19
100
0 do -40
0,3
Mogućnosti detekcije dubine mogu se razlikovati
u zavisnosti od materijala, veličine predmeta kao
i materijala i stanja strukture. Stanje životne sredine:
upotreba u zatvorenom prostoru, maksimalna vlažnost
95%.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju
zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili
novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge,
svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će
izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Вlack & Decker predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno,
listu ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune
informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com
Baterija
Na kraju njihovog životnog veka baterije treba
da zbrinete vodeći računa o našoj životnoj
sredini.
♦
♦
♦
Uklonite bateriju kao što je opisano u prethodnom delu.
Bateriju stavite u odgovarajuće pakovanje kako bi se
osiguralo da se kontakti baterije ne mogu kratkospojiti.
Odnesite bateriju u lokalnoj stanici za recikliranje.
15
SRPSKI
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna izjava
je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša zakonska
prava. Ova garancija važi na teritorijama država članica
Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane
neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi
habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode kako bi
obezbedila što je moguće manje neprijatnosti svojim
potrošačima osim u slučaju:
♦ Da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne
svrhe ili najam;
♦ da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi ili
nemaru;
♦ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva stranih
predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦ Da je pokušana popravka od strane osoba koje nisu
ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje firme
Вlack & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte lokalno
Вlack & Decker predstavništvo putem adrese koja je
navedena u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama
najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
Вlack & Decker servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na
internetu, na adresi: www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali svoj
novi Black & Decker proizvod i da biste bili redovno
obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim
ponudama. Više informacija o Black & Decker brendu
i našem asortimanu proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk
16
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Оваа Вlack & Decker алатка е наменета за да ви
помогне да ги откриете дрвените клинови, жиците
коишто се под напон на електричниот вод (230
Vнаизменична струја) и металните цевки коишто се покриени
со панелки.
Алатката е наменета само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
♦
♦
♦
Предупредување! Кога се употребуваат батериски
алатки, мора да се почитуваат основните мерки
на безбедност, вклучувајќи ги и овие, за да се
намали ризикот од пожар, истекување на течност од
батериите, лични повреди и материјална штета.
Прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја
употребите алатката
Сочувајте го ова упатство за идно прегледување.
Одржувајте го работното место чисто
Неуредните места и клупите може да предизвикаат
несреќи.
Земете ги предвид условите на работното место
Не ја изложувајте алатката на дожд. Не ја
употребувајте алатката во влажни или мокри услови.
Одржувајте го работното место добро осветлено. Не
ја употребувајте алатката на места каде што постои
ризик од предизвикување на пожар или експлозија, на
пример во присуство на запалливи течности и гасови.
Држете ги децата подалеку од алатката
Не им дозволувајте на деца, посетители или животни
да се приближат до работното место или да ја
допираат алатката.
Не посегајте предалеку
Цврсто стојте на земјата и бидете во рамнотежа во
секое време.
Бидете внимателни
Внимавајте што правите. Употребувајте логика. Не ја
употребувајте алатката кога сте уморни.
Користете соодветна алатка
Намената е опишана во ова упатство за употреба.
Предупредување! Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на било кои
работи со оваа алатка освен оние препорачани во ова
упатство за употреба може да предизвика ризик од
повреда на ракувачот.
Проверете дали има оштетени делови
Пред употреба, внимателно проверете дали алатката
е оштетена. Осигурајте се дека алатката ќе работи
како што треба и дека ќе си ја врши соодветната
функција. Не ја користете алатката ако некој дел
е оштететен или дефектен.
Одложете ги неактивните алатки
Кога не се употребуваат, алатките треба да се одложат
на суво и заклучено или високо место, надвор од досег
на децата.
Поправки
Оваа алатка е во склад со соодветните услови за
безбедност. Поправките треба да ги извршуваат само
квалификувани лица со употреба на оригинални
резервни делови; во спротивно поправката може да
доведе до значителна опасност по корисникот
Дополнителни упатства за безбедност
за неполниви батерии
Предупредување! Батериите можат да експлодираат
или да испуштат течност и да предизвикаат повреда
или пожар. Следете ги упатствата како што е опишано
подоле.
Предупредување! Осигурајте се дека прекинувачот
е во исклучена положба пред да ги вметнете
батериите. Вметнувањето на батерии во електрични
алатки и уреди кај кои прекинувачот е во вклучена
положба е причина за незгоди.
Предупредување! Течност може да биде исфрлена
од батеријата поради неправилна употреба; не ја
допирајте.
Доколку случајно дојде до допир, исплакнете со
вода. Доколку течноста дојде во допир со очите,
побарајте и медицинска помош. Течноста исфрлена
од батеријата може да предизвика иритација или
изгореници.
♦ Внимателно следете ги сите упатства
и предупредувања што се наоѓаат на етикетата
и пакувањето од батеријата.
♦ Секогаш поставувајте ги батериите соодветно
според поларитетот (+ и -) како што е обележано на
батеријата и на производот.
♦ Не правете краток спој помеѓу терминалите на
батеријата.
♦ Не се обидувајте да ги полните неполнивите
батерии.
♦ Не мешајте стари и нови батерии. Заменете ги сите
батерии во исто време со нови батерии од ист вид
и произведувач.
♦ Чувајте ги батериите надвор од досег на деца.
♦ Отстранете ги батериите доколку производот нема
да се употребува неколку месеци.
♦ Никогаш не се обидувајте да ја отворите батеријата
поради било која причина.
♦ Не ја одлагајте на места каде температурата може
да надмине 40°C.
♦ Кога се ослободувате од батериите, следете ги
упатствата кои се дадени во делот „Заштита на
животната средина“.
♦ Не ги согорувајте батериите.
Дополнителни упатства за безбедност
за детектори на цевки и жици
♦
♦
♦
Не ја употребувајте алатката за да пронајдете
напон на наизменична струја кај неизолирани,
оголени и слободни жици.
Не ја употребувајте алатката како замена за волтметар.
Земете во предвид дека алатката нема секогаш
соодветно да ги пронајде сите цевки и жици.
Следните услови можат да предизвикаат
непрецизни резултати:
17
МАКЕДОНСКИ
- Слаба батерија
- Дебели ѕидови со тенки цевки или жици
- Многу дебели ѕидови
- Многу длабоки жици или цевки
- Ѕидови обложени со метал
- Многу влажни услови
- Заштитени кабли
♦ Пред употреба, секогаш тестирајте ја алатката за
пронаоѓање на позната цевка или жица.
♦ Ако имате сомнежи за исправноста на алатката,
контактирајте квалификуван сервисер.
Предупредување! Оваа алатка нема да пронајде
жици во струјни кола коишто се оддалечени од
каблите за напојување и кои работат на еднонасочна
струја (DC) или жици коишто се употребуваат за
телекомуникациски или компјутерски системи.
Скриените жици (на пр. ѕидни светилки) може да не
бидат пронајдени кога прекинувачите се исклучени.
Предупредување! Оваа алатка нема да пронајде
цевки кои што не се направени од метал.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување!За да се намали ризикот
од повреди, корисникот мора да го прочита
упатството за работа.
Карактеристики
1.
2.
3.
4.
Прекинувач за вклучување и исклучување
Прекинувач за избирање на режим на работа
LCD екран (пронаоѓање на клинови/метал)
LED индикатор (жица за наизменична струја)
Склопување
Монтирање на батеријата (скица А)
♦
♦
♦
Извлечете го капакот на батеријата (5) од алатката
со лизгање.
Вметнете ја батеријата, притоа обезбедувајќи дека
се поклопува со терминалите (+) и (-) во преградата
за батеријата.
Повторно монтирајте го капакот и дозволете му
соодветно да се намести.
Употреба
Напомена:
♦ Држете ги прстите подалеку од местото на
пронаоѓање бидејќи тие можат да влијаат на
резултатот.
♦ Ѕидот мора да е рамен за да добиете најпрецизни
резултати.
Избирање на режимот на работа
♦
♦
18
Поставете го прекинувачот за избирање на режим
(2) на позиција за пронаоѓање на дрвени клинови.
Поставете го прекинувачот за избирање на режим
(2) на позиција за пронаоѓање на метални
арматури, цевки итн.
Употребување на функцијата за пронаоѓање на клинови (скици B - D)
Можете да ја употребите оваа функција за да
пронајдете дрвени клинови низ гипс-плочи со
дебелина до 19 mm.
♦ Поставете го прекинувачот за избирање на режим
(2) на позиција за пронаоѓање на клинови.
♦ Држете ја алатката на ѕидот.
♦ Држете го прекинувачот за вклучување
и исклучување (1) притиснат.
LCD екранот (3) ќе се вклучи и звукот ќе се чуе еднаш
додека алатката се калибрира.
Симболот на индикаторот за пронаоѓање на дрвени
клинови (8) ќе се појави на екранот. Откако ќе заврши
калибрацијата:
♦ Полека лизгајте ја алатката во хоризонтален правец
по површината без да ја кревата или да го менувате
нанесениот притисок (скица C). Обезбедете дека не
ја накосувате или подигнувате алатката.
Кога ќе почнат да се качуваат 3 скенерски прачки
(11) на LCD екранот (3), тоа значи дека вие се
приближувате до клинот. Забавете и лизгајте ја
алатката понатаму се додека не се чуе звукот и не
засветка целта со центар (10). Оваа положба го
означува центарот на клинот (10) (скица D3).
Напомена:
♦ Понекогаш треба да се придвижи детекторот
неколку пати врз истото место за попрецизно да се
локализира дрвениот клин. Целта (9) ќе засветка
кога клинот е во непосредна близина.
♦ Кога ќе се пронајде метален предмет додека
алатката работи во режим за пронаоѓање на
клинови, симболот на индикаторот за метал (7) ќе
засветка и 2 прачки ќе се појават на LCD екранот
(скица D2). Кога прачките ќе стигнат до врвот, тоа
значи дека метален предмет е во непосредна
близина. Кога не се појавуваат прачки, држете
го прекинувачот за вклучување и исклучување
притиснат и придвижете ја алатката во обратен
правец за да добиете прецизни резултати.
Употребување на функцијата за пронаоѓање на метал (скици B - D)
Можете да ја употребите оваа функција (7) за да
пронајдете метални цевки низ гипс-плочи со дебелина
до 25 mm.
♦ Поставете го прекинувачот за избирање на режим
(2) на позиција за пронаоѓање на метал.
♦ Држете ја алатката во воздух подалеку од ѕидот
и од какви било метални предмети.
♦ Притиснете го прекинувачот за вклучување
и исклучување (1).
LCD екранот (3) ќе се вклучи и звукот ќе се чуе еднаш
додека алатката се калибрира.
Откако ќе заврши калибрацијата:
♦ Држете го прекинувачот за вклучување
и исклучување притиснат.
Симболот на индикаторот за пронаоѓање на метал (7)
ќе се појави на дисплејот.
♦ Поставете ја алатката рамно врз ѕидот како што
е прикажано.
МАКЕДОНСКИ
♦
Полека лизгајте ја алатката во хоризонтален правец
по површината без да ја кревата или да го менувате
нанесениот притисок (скица C). Обезбедете дека не
ја накосувате или подигнувате алатката
Кога ќе почнат да се качуваат 2 скенерски прачки
(12) на LCD екранот (3), тоа значи дека вие се
приближувате до метален предмет.
♦ Продолжете да скенирате по површината.
Кога ќе стигнете во непосредна близина до метален
предмет, прачките ќе стигнат до врвот, а потоа ќе
паднат. Кога не се појавуваат прачки, држете го
прекинувачот за вклучување и исклучување притиснат
и придвижете ја алатката во обратен правец за да
добиете прецизни резултати. 2 прачки коишто се
приближуваат до врвот ја укажува местоположбата на
метален предмет (скица D2).
♦ Откако ќе ја прегледате работната област,
повторете ја процедурата на тестирање за да ја
потврдите функционалноста на единицата.
Употребување на функцијата за пронаоѓање на жици (скица D)
Можете да ја употребите оваа функција за да
пронајдете жици под напон на длабочина до 100 mm.
Оваа функција работи непрекинато во сите режими.
Предупредување! Тестирајте ја единицата на познат
извор на наизменична струја пред да ја употребите.
♦ Држете ја алатката во воздух подалеку од местото
што треба да се скенира и од други извори на
наизменична струја.
♦ Притиснете го прекинувачот за вклучување
и исклучување (1).
Црвениот LED индикатор (4) ќе се вклучи и звукот ќе
се чуе еднаш додека алатката се калибрира. Откако ќе
заврши калибрацијата:
♦ Држете го прекинувачот за вклучување
и исклучување притиснат.
♦ Движете ја алатката полека и глатко по површината,
притоа приоѓајќи од различни насоки (скица C).
Кога ќе се лоцира изворот на наизменична струја,
црвениот LED индикатор (4) ќе засветка (скица D1).
♦ Откако ќе го пронајдете изворот на наизменична
струја, повторете ја процедурата на тестирање за
да ја потврдите функционалноста на единицата и за
попрецизно да ја локализирате жицата под напон.
Напомена: Статичен електрицитет може да го попречи
пронаоѓањето на двете страни на жицата, што може да
доведе до ограничена прецизност.
Индикатор за батерија (скица В)
LCD екранот прикажува симбол на батерија (6) кој ја
укажува тековната состојба на батеријата.
♦ Заменете ја батеријата навреме.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
Black & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не фрлајте го
со отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани материјали
помага во спречувањето на загадувањето
на животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено
собирање на електрични производи за домаќинство
од страна на локалните отпади или продавачите при
набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање
и рециклирање на Black & Decker производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го
собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт со
локалното претставништво на Black & Decker преку
адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга
можност: списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги после
купувањето можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com
Батерија
На крајот на нивниот употребен век,
ослободете се од батериите водејќи грижа
за животната средина.
♦
♦
♦
Отстранете ја батеријата како што е опишано
погоре.
Спакувајте ја соодветно батеријата за да осигурате
да не дојде до краток спој помеѓу терминалите.
Однесете ја батеријата во локална станица за
рециклирање.
Технички податоци
BDS303
Напон
V 9
Големина на батеријата
6LR61
Максимална длабочина на скенирање*
Црни метали
mm 45
Други метали
mm 25
Дрвени клинови
mm 19
Жици под напон на наизменична струја
mm 100
Температура на работење
°C 0-40
Тежина
kg 0,3
*
Способноста за длабочинското пронаоѓање може
да варира зависно од материјалот, големината на
предметите, како и од материјалот и состојбата на
19
МАКЕДОНСКИ
конструкцијата. Услови на окружување: употреба во
затворен простор,влажност од максимум 95%.
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната
изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги
ограничува вашите законски права. Гаранцијата важи
на териториите на земјите-членки на Европската унија
и на Европската зона на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане неисправен
поради неквалитетен материјал, изработка или
недостаток на сообразност во рок од 24 месеци од
датумот на набавката, Black & Decker гарантира дека
ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи
производите изложени на нормална употреба, или ќе
ги замени таквите производи за да осигура купувачот
да има минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна употреба
или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради страни
предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на лица кои не
се овластени сервисери или сервисен персонал на
Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба
да доставите доказ за набавката кај продавачот
или кај овластен сервисер. Можете да ја најдете
адресата на најблискиот овластен сервисер доколку
стапите во контакт со локалното претставништво
на Black & Decker преку адресата назначена во
оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на
овластени Black & Decker сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се најдат
на интернет на: www.2helpU.com
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
вашиот нов Black & Decker производ и за да бидете
во тек со новите производи и специјалните понуди.
Повеќе информации за стоковата марка Black & Decker
и за нашата понуда на производи се достапни на
www.blackanddecker.co.uk
zst00238166 - 26-06-2014
20
21
22
23
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising