DC310KL | DeWalt DC310KL CORDLESS CIRCULAR SAW instruction manual

500500-48 CZ
DC300
DC310
2
3
4
AKUMULÁTOROVÁ KOTOUČOVÁ PILA
Blahopřejeme!
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke způsobení lehkého nebo středně
vážného zranění.
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
UPOZORNĚNÍ: Je-li použito bez
výstražného symbolu, označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke způsobení hmotných škod.
Technické údaje
DC300
Napětí
VDC 36
Max. výstupní výkon W 940
Otáčky naprázdno min-1 4 000
Průměr pilového
kotouče
mm 184
Hloubka řezu
mm 62
Průměr upínacího
otvoru kotouče
mm 20
Možnost nastavení
úhlu šikmého řezu
0 - 50°
Hmotnost
(bez akumulátoru)
kg 3,7
DC310
28
700
3 850
Akumulátor
Napětí
Kapacita
Hmotnost
DE9280
28
2,2
0,92
Nabíječka
Napětí sítě
Přibližná doba
nabíjení
Hmotnost
Pojistky
Nářadí 230 V
DE9360
VDC 36
Ah 2,2
kg 1,0
VAC
DC300/DC310
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
165
55
ES Prohlášení o shodě
07
20
DC300/DC310
Společnost DEWALT prohlašuje, že toto elektrické
nářadí splňuje následující bezpečnostní normy
a nařízení: 98/37/EC, 89/336/EEC, 86/188/
EEC, 2006/95/EC, EN60745-1, EN60745-2-5,
EN55014-1, EN55014-2.
0 - 50°
3,15
DE9000
Společnost D E WALT prohlašuje, že tato
nabíječka byla zkonstruována v souladu
s následujícími normami: 89/336/EEC, 2002/95/
EC, 2006/95/EC, EN60335-1, EN60335-2-29,
EN60336, EN55014-1, EN55014-2, EN610003-2, EN61000-3-3.
DE9000
230
min 60
kg 0,9
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
10 A v napájecí síti
Popis: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedený popis popisuje stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
Vibrace RMS přenášené
na obsluhu
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
DC300
95 dB(A)
104 dB(A)
DC310
95 dB(A)
106 dB(A)
1,2 m/s2
2,3 m/s2
KpA (odchylka akustického
tlaku)
2,9 dB(A)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
2,9 dB(A)
VAROVÁNÍ: Označuje možné hrozící
nebezpečí které, v případě nedodržení,
může způsobit smrt nebo vážné
zranění.
5
3 dB(A)
3 dB(A)
Technický a vývojový ředitel
Horst Grossmann
b
c
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Německo
4/2007
d
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte
veškerá bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru
anebo vážné poranění.
e
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití.
Označení „elektrické nářadí“ ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na vaše
nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí
přívodní šňůru) nebo nářadí napájené
z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
3
a
1
a
b
c
2
a
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést ke způsobení
úrazu.
Nepracujte s elektrickým nářadím
v prostředí s výbušnou atmosférou, jako
jsou prostředí s hořlavými kapalinami,
plyny nebo s výbušným prachem.
Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, jež
může vést ke vznícení hořlavin.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na
to, aby se k tomuto nářadí nepřibližovaly
děti a okolo stojící osoby. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
b
c
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv
způsobem zástrčku neupravujte.
U nářadí chráněného zemněním
nepoužívejte jakékoliv redukce zástrček.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
d
e
6
Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
sporáky a chladničky. Při uzemnění
Vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým
proudem.
Nevystavujte nářadí dešti nebo vlhku.
Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, jeho posouvání
nebo za něj netahejte při odpojování
nářadí od elektrické sítě. Chraňte kabel
před vysokými teplotami, mastnotou,
ostrými hranami a pohyblivými částmi.
Poškozené nebo spletené kabely zvyšují
riziko úrazu elektrickým proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru
určenou do venkovního prostředí.
Práce s prodlužovacím kabelem pro
venkovní použití snižuje riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. S nářadím nepracujte pokud
jste unavení nebo pokud jste pod vlivem
omamných látek, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte ochranu zraku. Bezpečnostní
výbava jako je respirátor, neklouzavá
bezpečnostní obuv, pevná přilba nebo
ochranné sluchátka použitá v odpovídajících
podmínkách snižuje riziko úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením nářadí do elektrické zásuvky
zajistěte, aby byl hlavní vypínač ve
vypnuté poloze. Přenášení nářadí
s prstem na hlavním vypínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrickému rozvodu
pokud je hlavní vypínač nářadí v poloze
zapnuto může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací
přípravky zapomenuté na pohyblivých
částech nářadí mohou vést ke způsobení
úrazu.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
f
g
4
a
b
c
d
e
f
g
To umožňuje lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv a šperky. Dbejte na to, aby se vaše
vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly
do nebezpečné blízkosti pohyblivých
částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat.
Používání elektrického nářadí k jiným než
určeným aplikacím může vést ke způsobení
rizikových situací.
5
a
Provoz a údržba elektrického nářadí
Netlačte příliš na nářadí. Používejte
správné elektrické nářadí, které odpovídá
prováděné práci. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji .
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním
vypínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu nebo
pokud nářadí nepoužíváte, odpojte je od
elektrické sítě nebo vyjměte akumulátor.
Tato preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte nepovolaným
osobám, které nejsou obeznámeny
s jeho obsluhou nebo s tímto návodem,
aby s nářadím pracovaly. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte,
zda nářadí nemá vychýlené nebo
rozpojené pohyblivé části, zlomené
díly nebo jakoukoliv jinou závadu,
která může mít vliv na jeho správný
chod. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho poruch vzniká
nedostatečnou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle těchto pokynů
a způsobem určeným daným typem
b
c
d
e
6
a
Použití akumulátorového nářadí a jeho
údržba
Předtím, než do nářadí zasunete
akumulátor zabezpečte, aby byl hlavní
vypínač ve vypnuté poloze. Vložení
akumulátoru do elektrického nářadí, které
má hlavní vypínač v poloze zapnuto, může
způsobit nehodu.
Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ akumulátoru může při vložení jiného
nevhodného akumulátoru způsobit požár.
Používejte výhradně akumulátory
určené pro daný typ nářadí. Použití jiných
akumulátorů může způsobit požár nebo
zranění.
Pokud akumulátor nepoužíváte, držte
jej z dosahu kovových předmětů jako
jsou kancelářské sponky na papír,
mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo
další drobné kovové předměty, které
mohou způsobit zkratování obou svorek
akumulátoru. Vzájemné zkratování svorek
akumulátoru může způsobit spáleniny nebo
požár.
Při nesprávném skladování může
z akumulátoru unikat kapalina; vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Pokud se
kapalinou náhodně potřísníte, zasažené
místo omyjte vodou. Při zasažení očí
zasažené místo opláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z akumulátoru může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte
kvalifikovanému technikovi, jež používá
shodné náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Bezpečnostní pokyny pro všechny pily
NEBEZPEČÍ:
a
7
Nevkládejte ruce do prostoru řezání
a nepřibližujte je ke kotouči. Mějte
druhou ruku položenou na přídavné
b
c
d
e
f
g
h
rukojeti nářadí nebo na krytu motoru.
Držíte-li pilu oběma rukama, nemůže dojít
k jejich pořezání.
Nesahejte pod obrobek. V této oblasti
Vás ochranný kryt nemůže před pilovým
kotoučem ochránit.
Upravte hloubku řezu podle tloušťky
obrobku. Při provádění řezu by neměla
být pod obrobkem vidět celá délka zubů
pilového kotouče.
Nikdy nedržte odřezávaný kousek
obrobku v ruce a nepokládejte si jej
přes nohu. Upněte si obrobek do
stabilního svěráku. Správné upnutí
a podepření obrobku je velmi důležité
z hlediska minimalizace ohrožení obsluhy,
ohybu pilového kotouče nebo ztráty
ovladatelnosti.
Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými
vodiči nebo s vlastním napájecím
kabelem, držte elektrické nářadí vždy
za izolované rukojeti. Kontakt se „živým“
vodičem způsobí vodivost kovových částí
nářadí a následný úraz obsluze.
Při provádění rozřezávání používejte
vždy pravítko nebo přímou vodící hranu.
Tímto způsobem zvýšíte přesnost řezu
a snížíte riziko ohybu pilového kotouče.
Vždy používejte kotouče správné
velikosti a tvaru upínacího otvoru
(hranaté versus kruhové). Pilové
kotouče s otvory, které neodpovídají
montážnímu úchytu na pile, se budou
otáčet excentricky, což způsobí ztrátu
ovladatelnosti nářadí.
Nikdy nepoužívejte poškozené nebo
nesprávné podložky a šrouby. Podložky
a upínací šrouby byly zkonstruovány přímo
pro Vaši pilu, což zaručuje její optimální
výkon a bezpečnost jejího provozu.
-
a reakce motoru odmrští pilu rychle zpět,
směrem k obsluze;
dojde-li ke zkroucení řezného nástroje
nebo k jeho vychýlení v řezu, zuby na zadní
hraně řezného nástroje se mohou zarýt do
horního povrchu dřeva, což způsobí výstup
řezného nástroje ze zářezu a vyskočení pily
směrem k obsluze.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití
pily nebo nesprávných pracovních postupů
nebo provozních podmínek. Tomuto jevu
můžete zabránit, budete-li dodržovat níže
uvedené pokyny.
a
b
c
Další bezpečnostní pokyny pro všechny
pily
Příčiny a ochrana obsluhy před působením
zpětného rázu:
- zpětný ráz je náhlou reakcí, která způsobena
sevřením, odskočením nebo nesprávným
seřízením pilového kotouče, což dále
způsobí nekontrolované nadzvednutí
pily její odmrštění od obrobku směrem
k obsluze;
- dojde-li k přiskřípnutí kotouče nebo k jeho
odskočení od zářezu, kotouč se zastaví
d
e
8
Držte pilu stále oběma rukama a mějte
ruce v takové poloze, abyste byli stále
připraveni kompenzovat síly zpětného
rázu. Postavte se tak, abyste stáli z jedné
nebo ze druhé strany pilového kotouče
a ne přímo v jeho ose. Zpětný ráz může
způsobit vyskočení pily směrem k obsluze,
ale sílu zpětného rázu může za předpokladu
dodržení správných bezpečnostních
opatření obsluha zvládnout.
Dojde-li k zaseknutí řezného nástroje
nebo k přerušení řezu z jakéhokoliv
důvodu, uvolněte hlavní spínač a držte
pilu bez pohybu v materiálu, dokud
nedojde k úplnému zastavení řezného
nástroje. Dokud je řezný nástroj
v pohybu, nikdy se nepokoušejte
vyjmout pilu z obrobku nebo ji táhnout
zpět, protože by mohlo dojít ke zpětnému
rázu. Přemýšlejte a provádějte opravné
akce, abyste eliminovali příčinu zaseknutí
řezného nástroje.
Zahajujete-li znovu řez v obrobku,
srovnejte pilový kotouč v zářezu
a zkontrolujte, zda se zuby pilového
kotouče nedotýkají materiálu obrobku.
Dojde-li po spuštění pily k zaseknutí zubů
pilového kotouče, může dojít k pohybu pily
směrem nahoru nebo ke zpětnému rázu.
Velké panely si vždy řádně podepřete,
aby bylo minimalizováno riziko sevření
pilového kotouče a riziko zpětného
rázu. Velké panely mají působením vlastní
hmotnosti tendenci se prohýbat. Podpěry
musí být umístěny pod panelem na obou
stranách v blízkosti čáry řezu a v blízkosti
hrany panelu.
Nepoužívejte tupé nebo poškozené
pilové kotouče. Tupé nebo nesprávně
f
g
upnuté pilové kotouče vytváří úzký řez,
což způsobuje nadměrné tření, zasekávání
kotouče a zpětné rázy.
Zajišťovací páky hloubky řezu a šikmých
řezů musí být před zahájením řezu řádně
utaženy a zajištěny. Dojde-li při provádění
řezu k posuvu, může dojít k zaseknutí
pilového kotouče nebo ke zpětnému rázu.
Provádíte-li zářezy do stěn nebo do
jiných ploch, buďte velmi opatrní.
Vyčnívající pilový kotouč může proříznout
objekty, které mohou způsobit zpětný ráz.
Doplňující bezpečnostní předpisy pro
kotoučové pily
• Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
• Doporučujeme používat respirátor.
• Nepoužívejte pilové kotouče, které mají
menší nebo větší než doporučený průměr.
Parametry pilového kotouče jsou uvedeny
v technických údajích. Používejte pouze
pilové kotouče, jaké jsou specifikovány
v tomto návodu a odpovídají normě
EN 847-1.
• Nikdy nepoužívejte rozbrušovací kotouče.
Bezpečnostní pokyny pro pily s výkyvným
ochranným krytem pilového kotouče
a Před každým použitím zkontrolujte,
zda dochází ke správnému uzavření
spodního krytu. Nepohybuje-li se
spodní kryt volně a nedochází-li k jeho
okamžitému zavírání, pilu nepoužívejte.
Nikdy žádným způsobem nepřipevňujte
spodní kryt v otevřené poloze. Dojde-li
k náhodnému pádu pily, může dojít k ohybu
spodního krytu. Zvedněte spodní kryt
opatřeny zatahovací rukojetí a ujistěte se,
zda volně pohybuje a zda se v žádném
směru nedotýká pilového kotouče nebo jiné
části pily.
b Zkontrolujte funkci pružiny spodního
krytu. Nepracuje-li kryt nebo pružina
správně, musí být před zahájením
práce provedena jejich oprava.
Pohyb spodního krytu může být pomalý
v důsledku poškozených částí, usazenin
a nahromaděných nečistot.
c Spodní kryt může být ručně zasunut
pouze u speciálních řezů jako jsou
„zářezy“ a „složené řezy“. Zvedněte
spodní kryt pomocí rukojeti a jakmile
pilový kotouč vnikne do materiálu,
musíte spodní kryt uvolnit. U všech
ostatních řezů by se měl spodní kryt
zasouvat automaticky.
d Vždy dbejte na to, aby před položením
pily na pracovní stůl nebo na podlahu
spodní kryt zakryl pilový kotouč.
Nechráněný a dobíhající pilový kotouč
způsobí pohyb pily a přeřízne materiály
nacházející se v dráze jejího pohybu.
Pamatujte na to, že po uvolnění hlavního
spínače chvíli trvá, než dojde k úplnému
zastavení pilového kotouče.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
bateriové bloky a nabíječky
• Před vložením akumulátoru bloku do
nabíječky se ujistěte, zda je čistý a suchý.
• Při přenášení nikdy nedržte nabíječku za
napájecí kabel. Neškubejte a netahejte za
kabel při jeho vytahování ze zásuvky. Veďte
kabel tak, aby nepřecházel přes ostré hrany
nebo horké a mastné povrchy.
• Zničené nebo jiné poškozené díly nechte
vyměnit ve značkovém servisu DEWALT.
Neprovádějte neodborné opravy sami.
• S nabíječkou nepracujte v podmínkách
s vysokou vlhkostí.
• Nepokoušejte se nabíjet vlhké
akumulátory.
• Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu akumulátor rozebrat.
• Nabíjejte pouze akumulátory se jmenovitými
hodnotami uvedenými v tomto návodu
k použití. Nepokoušejte se nabíjet
akumulátory, které nejsou k nabíjení
určeny.
• Při likvidaci akumulátoru se vždy řiďte
pokyny uvedenými na konci tohoto návodu
k použití.
• Nejsou-li nabíječky a akumulátory
používány, musí být uskladněny na suchém
místě a musí být také vhodně zabezpečeny,
mimo dosah dětí.
Přeprava
Li-Ionové akumulátory D E WALT prochází
nezbytnými testy podle UN Manual of Tests and
Criteria (pokyny a kriteria k provádění testů) (ST/
SG/AC.10/11/ rev. 3 část III, odstavec 38.3) tak,
jak je doporučeno v UN Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods (doporučení
pro přepravu nebezpečných výrobků).
9
–
–
–
Akumulátory mají účinnou ochranu před
vnitřním přetlakem a zkratováním pólů.
K prevenci před násilným roztržením
a nebezpečnému závěrnému proudu byla
provedena příslušná měření.
Ekvivalentní obsah lithia je v zanedbatelném
množství.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Akumulátorová kotoučová pila
1 Pilový kotouč (DT1211)
1 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem
1 Akumulátor (DC300K/DC310K)
2 Akumulátory (DC300KL/DC310KL)
1 Nabíječka
1 Kufřík (pouze u modelů K)
1 Návod k použití
1 Detailní rozkreslení součástí pily
Poznámka: U modelů N nejsou obsahem balení
akumulátory a nabíječka.
Akumulátory D E WALT Li-Ion jsou vyjmuty
z národních a mezinárodních předpisů
týkajících se nebezpečného zboží. Avšak tyto
předpisy musí být respektovány při přepravě
několika akumulátorů současně.
• Ujistěte se, zda jsou akumulátory zabaleny
v souladu s předpisy pro nebezpečné
výrobky, jak je zmíněno výše, k ochraně
před zkratem.
•
Štítky na nabíječce a na akumulátorech
Vedle piktogramů uvedených v příručce mohou
štítky na nabíječce a akumulátorech obsahovat
následující piktogramy:
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. A)
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
VAROVÁNÍ: Neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k úrazu nebo k poškození
nářadí.
Doba nabíjení je uvedena
v technických datech
Zabraňte styku s vodou
POUŽITÍ VÝROBKU
Robustní akumulátorové kotoučové pily
DC300/310 jsou určeny k profesionálnímu
řezání na různých pracovištích (například na
staveništích). NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve
vlhkém prostředí nebo v prostředí s výskytem
hořlavých kapalin a plynů.
Tyto robustní kotoučové pily jsou profesionálním
elektrickým nářadím. ZABRAŇTE dětem,
aby se s tímto nářadím dostaly do kontaktu.
Používají-li toto zařízení nezkušené osoby,
musí být zajištěn odborný dozor.
1 Hlavní spínač
2 Blokovací tlačítko
3 Přední rukojeť
4 Zámek hřídele
5 Odvaděč pilin
6 Patka pily
7 Páka zasunutí spodního krytu
8 Spodní kryt
9 Pilový kotouč
10 Páčka nastavení pokosu
11 Indikační drážka
12 Páčka nastavení hloubky řezu
13 Akumulátor
Nezkoumejte s vodivými předměty
Poškozené akumulátory nenabíjejte
Poškozené nabíječky nepoužívejte
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot 4 °C
až 40 °C
Poškozené kabely ihned vyměňte
Závada v nabíječce
Závada v akumulátoru
Likvidaci akumulátorů provádějte
s ohledem na životní prostředí
Akumulátory nespalujte
Nabíjení provádějte pouze v určených
nabíječkách DEWALT
10
Nabíječka
Ve vaší nabíječce DE9000 lze nabíjet
akumulátory DEWALT Li-Ion s napětím 36 V
(DE9360) a 28 V (DE9280) a kapacitě 2,2 Ah.
13 Akumulátor
14 Uvolňovací tlačítko
15 Nabíječka
16 Indikátory nabíjení (červené)
Během nabíjení může docházet k zahřívání
nabíječky i akumulátoru. Tento jev je obvyklý
a neznačí žádnou závadu.
Elektrická bezpečnost
•
UPOZORNĚNÍ: Nenabíjejte akumulátor,
pokud okolní teplota klesne pod 4°C
nebo přesáhne 40°C. Doporučená
teplota prostředí pro nabíjení: přibližně
24 °C.
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí
akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém
štítku nářadí. Ujistěte se, zdali hodnota napětí
vaší nabíječky odpovídá hodnotě napětí vaší
zásuvky ve zdi.
•
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335.
•
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm2; maximální délka je 30 m.
•
Montáž a seřízení
VAROVÁNÍ: Před prováděním montáže
a seřízení vždy vyjměte akumulátor.
•
VAROVÁNÍ: Před vložením nebo
vyjmutím akumulátoru nářadí vždy
vypněte.
VA R O V Á N Í : P o u ž í v e j t e p o u z e
akumulátory a nabíječky DEWALT.
•
Nasazení a sejmutí akumulátoru (obr. A)
• Akumulátor (13) nasadíte tak, že jej
srovnáte s místem jeho uložení na nářadí.
Nasuňte akumulátor do jeho lůžka v nářadí
a zatlačte na něj, až zaskočí na místo.
• Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte
uvolňovací tlačítko (14) a současně jej
vytáhněte ven z lůžka.
Akumulátor (13) nabijete tak, že jej vložíte
do nabíječky (15) způsobem znázorněným
na obrázku a nabíječku zapnete. Ujistěte
se, zda je akumulátor do nabíječky řádně
dosazen. Červené indikátory nabíjení
(16) budou blikat podle úrovně nabití
akumulátoru.
Po skončení nabíjení začnou indikátory
trvale svítit. Nabíječka bude automaticky
přepnuta do udržovacího režimu.
Akumulátor je možné kdykoliv vyjmout,
nebo jej můžete ponechat jakkoliv dlouho
vložen v nabíječce.
Pokud se během nabíjení objeví potíže,
červené indikátory nabíjení počnou rychle
blikat. Akumulátor vyjměte a znovu vložte,
nebo zkuste použít jiný akumulátor.
Pokud i jiný akumulátor nebude možné
nabíjet, nechejte nabíječku otestovat
u autorizovaného servisního zástupce
DEWALT.
Pokud se v nabíječce vyskytne závada,
červené indikátory nabíjení začnou rychle
blikat v pořadí jednou krátce a jednou
dlouze. Předejte nářadí k opravě
autorizovanému servisnímu středisku
DEWALT.
Při připojení nabíječky k napájecím zdrojům,
jako jsou generátory nebo napěťové
střídače, červené indikátory nabíjení (16)
mohou začít současně blikat způsobem
dvou rychlých probliknutí následovaných
pauzou. Toto značí jen dočasné potíže
zdroje napětí. Nabíječka se automaticky
přepojí zpět na normální provoz.
Průběh nabíjení (obr. B)
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán
v tabulce níže.
Nabíjení akumulátoru (obr. A, B)
Předtím, než začnete akumulátor nabíjet,
zkontrolujte napětí v zásuvce. Pokud je
zásuvka pod proudem ale akumulátor nelze
nabít, předejte vaši nabíječku autorizovanému
servisnímu zástupci společnosti D E WALT.
Stav nabití
1 kontrolka bliká
1 kontrolka bliká, 1 kontrolka svítí
1 kontrolka bliká, 2 kontrolky svítí
3 kontrolky svítí
11
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Automatické oživení
• Režim automatického oživení provede
vyrovnání jednotlivých článků akumulátoru
podle jejich maximální kapacity. Oživení
akumulátoru by mělo být provedeno každý
týden, nebo pokud již akumulátor nepodává
stejný výkon, jako dříve.
• Oživení akumulátoru provedete obvyklým
vložením akumulátoru do nabíječky.
Akumulátor ponechejte v nabíječce alespoň
8 hodin.
•
•
Uvolněte páčku nebo rukojeť nastavení
pokosu (10).
Přiložte k pilovému kotouči úhelník
a nastavte patku pily v úhlu 90°.
Výměna pilového kotouče (obr. E)
DC300
• Při otáčení hřídelí stiskněte tlačítko zámku
hřídele (4) tak, aby se pilový kotouč přestal
otáčet.
• Vysuňte páčku na upínacím šroubu (17)
pilového kotouče. Uchopte tuto páčku
a otáčením proti směru hodinových ručiček
příchytný šroub pilového kotouče povolte.
• Pomocí páky zasunutí spodního krytu (7)
sklopte spodní kryt (8) kotouče a pilový
kotouč (9) vyměňte. Při opětovné montáži
nainstalujte do správné polohy podložky
(18, 19).
• Zkontrolujte směr otáčení pilového
kotouče.
• Zašroubujte rukou upínací šroub pilového
kotouče (17) tak, aby byla podložka
usazena na svém místě. Otáčejte šroubem
ve směru pohybu hodinových ručiček.
• Zatlačte tlačítko zámku hřídele (4).
• Vysuňte páčku na upínacím šroubu
(17) pilového kotouče. Uchopte tuto
páčku a otáčením ve směru hodinových
ručiček příchytný šroub pilového kotouče
utáhněte.
Prodleva zahřátý / studený akumulátor
Pokud nabíječka detekuje, že je akumulátor
příliš zahřátý nebo studený, automaticky
spustí funkci prodlevy zahřátého / studeného
akumulátoru a pozastaví proces nabíjení do
doby, než akumulátor dosáhne přiměřené
teploty. Poté bude nabíječka automaticky
pokračovat v nabíjení. Tato funkce zajistí
maximální životnost akumulátoru.
Ochrana před úplným vybitím
Pokud je akumulátor používán v nářadí, je
chráněn před úplným vybitím.
Nastavení hloubky řezu (obr. A, C)
• Uvolněte páčku nastavení hloubky řezu
(12).
• Nastavte patku pily (6) tak, abyste získali
požadovanou hloubku řezu.
• Přitáhněte páčku nastavení hloubky řezu
(12).
DC310
• Použijte tlačítko zámku hřídele (4)
a otáčením zástrčného klíče (dodávaného
s pilou) proti směru pohybu hodinových
ručiček vyšroubujte upínací šroub pilového
kotouče (17).
• Pomocí páky (7) sklopte spodní kryt pilového
kotouče (8) a vyměňte pilový kotouč (9). Při
opětovné montáži nainstalujte do správné
polohy podložky (18, 19).
• Zkontrolujte směr otáčení pilového
kotouče.
• Zašroubujte rukou upínací šroub pilového
kotouče (17) tak, aby byla podložka
usazena na svém místě. Otáčejte šroubem
ve směru pohybu hodinových ručiček.
• Při otáčení pilového kotouče stiskněte
zajišťovací tlačítko (4), aby došlo
k zablokování pilového kotouče.
• Pomocí klíče řádně přitáhněte upínací
šroub pilového kotouče (17).
VAROVÁNÍ: Chcete-li získat optimální
výsledky, nechejte pilový kotouč
vyčnívat z obrobku asi 3 mm (viz detail
v obr. C).
Nastavení šikmých řezů (obr. D)
Úhel šikmých řezů může být nastaven v rozmezí
0° až 50°.
• Uvolněte páčku nebo rukojeť nastavení
pokosu (10).
• Naklopte patku pily (6) tak, aby se značka
označovala na měřítku požadovaný úhel
pokosu.
• Páčku nebo rukojeť nastavení pokosu (10)
dotáhněte.
Nastavení patky pily pro provádění kolmých
řezů v úhlu 90° (obr. D)
• Nastavte úhel šikmých řezů na hodnotu 0°.
• Pomocí páky zasunutí spodního krytu (7)
zasuňte ochranný kryt pilového kotouče
a postavte pilu na jeho boční stranu.
12
Nastavení nože odtrhu (obr. E, DC310)
Správné nastavení nože odtrhu (21) je
znázorněno na detailu v obr. E, DC310.
Proveďte nastavení vůle nože odtrhu po
výměně pilového kotouče nebo vždy, kdy je
to nutné.
• Uvolněte šrouby (20) a nastavte nůž odtrhu
na maximální délku.
• Nastavte vůli a přitáhněte šroub.
Při nastavení pokosu na 50° srovnejte
indikační drážku s levou stranou pilového
kotouče. Při nastavení pokosu na 0°
srovnejte indikační drážku s pravou stranou
pilového kotouče.
Šikmé řezy
• Nastavte požadovaný úhel. Aretace
nastaveného pokosu bude automaticky
provedena v polohách 22.5° a 45°.
V mezipolohách těchto úhlů je nutné patku
pily v dané poloze přidržet a zajistit.
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a platná nařízení.
• Zajistěte, aby byl obráběný materiál
pevně upnut.
• Na nářadí příliš netlačte a na pilový
kotouč netlačte ze strany.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Vybrání (obr. F)
• Změřte si a označte požadované vybrání.
• Zatáhněte ochranný kryt pilového
kotouče.
• Přední část patky pily přiložte k obrobku
a ujistěte se, zda je pilový kotouč v poloze
nad linií řezu.
• Uvolněte ochranný kryt pilového kotouče
a ponechejte je dotýkat se obrobku, dejte
pozor, aby se pilový kotouč obrobku
nedotýkal.
• Zapněte nářadí a proveďte zářez kotouče
do obrobku při plných otáčkách, nářadí
pevně tlačte oproti obrobku.
Před zahájením provozu:
• Ujistěte se, zda je akumulátor (plně)
nabit.
• Ujistěte se, zda je akumulátor řádně
nasazen.
• Ujistěte se, zda byly správně namontovány
ochranné kryty. Ochranný kryt pilového
kotouče musí být v uzavřené poloze.
• Zkontrolujte, zda se pilový kotouč otáčí ve
směru, který odpovídá šipkám na použitém
kotouči.
Odsávání prachu (obr. A)
Vaše pila je vybavena výstupním otvorem pro
odvod prachu (5).
• Vždy používejte odsávací zařízení
odpovídající platným nařízením, které se
týkají prachových emisí vznikajících při
řezání dřeva. Hadice většiny vysavačů lze
připojit přímo k otvoru pro odvod prachu.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Z bezpečnostních důvodů je hlavní vypínač (1)
nářadí vybaven blokovacím tlačítkem (2).
• Nářadí odjistíte stisknutím blokovacího
tlačítka.
• Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač
(1). Jakmile bude hlavní vypínač uvolněn,
blokovací tlačítko bude automaticky
aktivováno aby bylo zabráněno náhodnému
spuštění hoblíku.
VA R O V Á N Í : P ř i ř e z á n í k o v ů
nepoužívejte systém odsávání bez
vhodné ochrany před odletujícími
jiskrami.
VAROVÁNÍ: Nářadí nezapínejte ani
nevypínejte, pokud se pilový kotouč
dotýká obrobku nebo jiných materiálů.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Údržba
Držení a vedení pily (obr. A)
• Držte pilu za hlavní rukojeť a za přední
rukojeť (3), aby bylo zaručeno řádné vedení
pily.
• Chcete-li docílit optimálních výsledků,
upněte si obrobek spodní stranou vzhůru.
• Ke sledování vyznačené linie řezu na
obrobku použijte indikační drážku (11).
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
13
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
Společnost DEWALT poskytuje možnost sběru
a recyklace použitých výrobků DEWALT po
ukončení jejich provozní životnosti. Využijte této
bezplatné služby a odevzdejte váš nepoužívaný
přístroj kterémukoli autorizovanému středisku.
Čištění
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam autorizovaných
středisek D E WALT a všechny podrobnosti
týkající se poprodejního servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com
VAROVÁNÍ:
• Nabíječku před čištěním krytů
měkkým hadříkem odpojte ze
sítě.
• Před čištěním z nářadí vyjměte
akumulátor.
• Udržujte čisté ventilační drážky
a plastový kryt pravidelně čistěte
měkkou tkaninou.
Doplňkové příslušenství
Akumulátor
Pokud přestane akumulátor s dlouhou životností
dodávat dostatečný výkon, je třeba jej dobít. Po
ukončení jeho životnosti proveďte likvidaci tak,
aby nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
vyjměte z nářadí.
• Články typu Li-Ion jsou recyklovatelné.
Odevzdejte je prosím dodavateli nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné
akumulátory budou vhodně zlikvidovány
nebo recyklovány.
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Ke snížení rizika
zranění používejte u tohoto výrobku
pouze doporučené příslušenství
DEWALT.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento přístroj nesmí
být vyhozen do běžného domovního
odpadu.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Přístroj zlikvidujte v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
14
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00063781 - 11-03-2008
15
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
16
CORDLESS CIRCULAR SAW 1
©
DC300 - - - - - A
17
DC310KL - - - A
CORDLESS CIRCULAR SAW 1
©
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
SK
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/05
Popis
poruchy
Download PDF

advertising