DC228KL | DeWalt DC228KL ROTARY HAMMER DRILL instruction manual

DC228
DC229
DC232
DC233
DC234
DC235
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
18
English (original instructions)
34
Español (traducido de las instrucciones originales)
48
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
64
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
79
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
95
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
110
Português (traduzido das instruções originais)
124
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
140
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
154
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
168
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
183
Copyright DEWALT
2
2
1
8
7
5
10
3
4
11
9
2
8
7
5
6
1
10
3
4
11
9
12
11
A
14
13
1
18
19
17
A1
3
B
C
5
7
15
9
D
2
E
4
2
8
9
F
G
5
6
16
H
6
I
3
DANSK
OPLADELIG BOREHAMMER
DC228,DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere.
Tekniske data
Spænding
V
Type
DC228
DC229
DC232
DC233
DC234
DC235
28
28
36
36
36
36
2
2
3
3
3
3
Omdrejningstal ubelastet
min-1
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
Omdrejningstal belastet
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
J
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
13/30/24
13/30/24
Slagenergi (EPTA 05/2009)
Maksimal borekapacitet i
stål/træ/beton
mm
Værktøjsholder
13/30/24
SDS Plus®
0 - 1,150 0 - 1,150
13/30/24 13/30/24
0 - 1,150
13/30/24
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®SDS Plus® SDS Plus®
Krave diameter
mm
54
54
54
54
54
54
Vægt (uden batteripakke)
kg
3,6
3,6
3,8
2,7
2,9
4,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
2,0
96
2,3
82
2,0
95
2,4
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
Boring i metal
ah,D =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah
Boring i beton
ah,D =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
8
1,5
8
1,5
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
Vibrationsemissionsværdi ah
Mejsling
ah,Cheq =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
–
–
4,5
1,6
4,5
1,6
4,5
1,6
Vibrationsemissionsværdi ah
Skruning uden slag
ah =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
4
DANSK
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
Et skøn over vibrationsudsættelsen skal
tage højde for tiden, hvor værktøjet er
slukket eller tændt uden at blive brugt.
Dette kan mindske eksponeringsniveauet
over den samlede driftsperiode.
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Batteri
DE9280
DE9360
Spænding
VDC
28
36
Kapacitet
Ah
2,2
2,0
Vægt
kg
0,9
0,9
Lader
DE9000
Spænding (lysnet)
VAC
Ladetid (ca.)
min
60
Vægt
kg
0,9
230
Sikringer:
Europa
230 V værktøjer
10 ampere, lysnet
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord. Læs
vejledningen og vær opmærksom på disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart
farlig situation, der medmindre den
undgås, vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt
farlig situation, der medmindre den
undgås kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
EU-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DC228,DC229,DC232, DC233, DC234, DC235
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
tekniske data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/
EF og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på følgende
adresse for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
5
DANSK
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af
DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
05.08.2009
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at mindske
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsbestemmelser
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og instruktioner.
Manglende overholdelse af alle
advarsler og instruktioner kan medføre
risiko for elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG BRUG.
Udtrykket "elektrisk værktøj" i alle de advarsler, der
er angivet i det efterfølgende, henviser til elektrisk
værktøj tilsluttet el-nettet (med ledning) eller
batteridrevet (uden ledning) elektrisk værktøj.
1 SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
veloplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til
ulykker.
b) Undlad at bruge elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv.
Elektrisk værktøj skaber gnister, der kan
antænde støvet eller dampene.
c) Hold børn og forbipasserende på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
6
2 ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe til
stikkontakten. Stikket må aldrig modificeres
på nogen måde. Undlad at bruge adapterstik
sammen med jordforbundet elektrisk
værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe.
Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis din
krop er forbundet til jord.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn
eller våde forhold.
Hvis der trænger vand ind i noget elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære eller
trække værktøjet, eller til at trække det ud
af stikkontakten. Hold ledningen væk fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele.
Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger
øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning, som
er egnet til udendørs brug.
Brug af en ledning, der er egnet til udendørs
brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke er muligt at undgå at bruge
elektrisk værktøj i fugtige omgivelser, skal
el-forsyningen beskyttes af en HFI-afbryder.
Brug af en HFI-afbryder mindsker risikoen for
elektrisk stød.
3 PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager
dig, og brug sund fornuft, når du bruger
elektrisk værktøj. Brug ikke elektrisk værktøj,
når du er træt eller påvirket af narkotika,
alkohol eller medicin.
Et øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
DANSK
b) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug
altid beskyttelsesbriller.
Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske, skridsikre
sko, sikkerhedshjelm eller høreværn, der
bruges, når omstændighederne foreskriver det,
reducerer personskader.
c) Undgå utilsigtet start.
Se efter at afbryderen er i slukket stilling, før
tilslutning til en strømkilde og/eller isættelse
af batteripakke, og før værktøjet samles op
eller bæres. Når elektrisk værktøj bæres
med fingeren på kontakten eller tilsluttes, når
kontakten er tændt, giver det anledning til
ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler,
før elektrisk værktøj startes.
En skruenøgle eller anden nøgle, der bliver
siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold god
fodstilling og balance til enhver tid.
Dette giver bedre kontrol over elektrisk værktøj,
når uventede situationer forekommer.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold hår, tøj og
handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker og langt hår kan
blive grebet i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt.
Brug af sådant udstyr kan mindske
støvrelaterede helbredsrisici.
4 ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF
ELEKTRISK VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt med elektrisk værktøj.
Brug det værktøj, der er bedst egnet til det
arbejde, der skal udføres.
Værktøjet vil klare opgaven bedre og mere
sikkert ved den ydelse, som det er beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
tag batteripakken ud, inden der foretages
eventuelle justeringer, tilbehør udskiftes,
d)
e)
f)
g)
5
a)
b)
c)
eller værktøjet stilles til opbevaring.
Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
Elektrisk værktøj skal, når det ikke
anvendes, opbevares utilgængeligt for børn.
Lad desuden ikke personer, som ikke er
bekendt med elektrisk værktøj eller disse
instruktioner, betjene værktøjet.
Elektrisk værktøj er farligt i hænderne på
personer, som ikke er instrueret i brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis elektrisk værktøj er
beskadiget, skal det repareres før brug.
Mange ulykker forårsages af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre sandsynlighed
for at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner,
idet der tages hensyn til arbejdsforholdene
og til den opgave, som skal udføres.
Brug af elektrisk værktøj til andre opgaver end
dem, det er beregnet til, kan resultere i en farlig
situation.
ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF
BATTERI
Sørg for, at kontakten sidder i offpositionen, før batteripakken isættes.
Hvis batteripakken isættes i elektrisk værktøj,
hvor kontakten er slået til, er der øget risiko for
ulykker.
Må kun genoplades med den oplader, som
er angivet af fabrikanten.
En oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver enkelt
type.
Brug af andre batteripakker kan skabe risiko for
tilskadekomst eller brand.
7
DANSK
d) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den
holdes borte fra andre metalgenstande,
såsom papirclips, mønter, nøgler, søm,
skruer og andre små metalgenstande, der
kan danne forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader.
Kortslutninger mellem batterikontakter kan
forårsage forbrænding eller brand.
e) Hvis en batteripakke udsættes for overlast,
kan der sive væske ud. Undgå berøring.
Hvis væsken berøres ved et tilfælde, skal
der skylles med rigeligt med vand. Hvis der
kommer væske i øjnene, skal der søges
lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6 SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres af en
kvalificeret servicetekniker, og der skal
anvendes identiske reservedele.
Derved sikres, at værktøjets driftssikkerhed
opretholdes.
Yderligere specifikke
sikkerhedsregler for roterende hamre
• Brug hørebeskyttelse. Støjeksponering kan
forårsage høreskader.
• Brug de ekstra håndtag, der følger med
værktøjet. Manglende kontrol kan medføre
personskade.
• Hold elværktøjet på de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner,
hvor skæreværktøjet kan berøre skjulte
ledninger eller sit eget kabel. Kontakt med en
strømførende ledning vil gøre blotlagte metaldele
på værktøjet strømførende og give stød til
brugeren.
• Brug klemmer eller andre praktiske metoder
til at fastgøre og støtte arbejdsemnet til
et stabilt underlag. Det er ustabilt at holde
arbejdsemnet i hånden eller mod kroppen og kan
medføre manglende kontrol.
• Anvend sikkerhedsbriller eller anden
øjenbeskyttelse. Under betjening af hammeren
kan der hvirvle savsmuld rundt. Flyvende
partikler kan forårsage permanent øjenskade.
Brug en støvmaske eller et åndedrætsværn til
støvfrembringende handlinger. Ørebeskyttelse vil
være nødvendigt under de fleste betjeninger.
8
• Hold godt fast på værktøjet hele tiden. Forsøg
ikke at betjene værktøjet uden at holde det
med begge hænder. Det anbefales altid at
anvende sidehåndtaget. Betjening af værktøjet
med én hånd kan medføre manglende kontrol.
Det kan også udgøre en fare at bryde igennem
eller støde på hårde materialer, såsom en
armeringsstang. Fastgør sidehåndtaget godt før
brug.
• Betjen ikke værktøjet i længere tid ad gangen.
Vibration som følge af hammerens bevægelse
kan medføre skade på dine hænder og arme.
Anvend handsker som en ekstra pude og
begræns udsættelsen ved at tage mange pauser.
• Forsøg ikke selv at reparere dele.
Mejselreparation bør udføres af en autoriseret
specialist. Ukorrekt reparerede mejsler kan
forårsage personskade.
• Anvend handsker, når du betjener værktøjet
eller skifter delene. Blotlagte metaldele på
værktøjet og delene kan blive ekstremt varme
under betjening. Små dele af ødelagt materiale
kan skade bare hænder.
• Læg aldrig værktøjet fra dig, før delene er helt
stoppet. Det kan forårsage personskade at fjerne
delene.
• Slå ikke på fastsiddende dele med en
hammer for at løsne dem. Metalfragmenter
eller materialespåner kan løsnes og forårsage
personskade.
• Mejsler, der er en smule slidte, kan hvæsses
ved hjælp af slibning.
• Hold strømledningen borte fra den roterende
del. Vikl ikke ledningen om kroppen. En
elektrisk ledning, der er bundet om en roterende
del, kan forårsage personskade og manglende
kontrol.
Øvrige farer
Følgende farer er forbundet med brugen af
roterende hamre:
- lemlæstelser forårsaget af berøring af roterende
eller varme dele af værktøjet
Selvom man følger alle relevante
sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse
farer. Disse er:
- Høreskader.
- Risiko for at få fingrene i klemme under skift af
tilbehør.
- Helbredsrisiko ved indånding af støv, der udvikles
under arbejde med beton og/eller murværk.
DANSK
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2013 XX XX
Produktionsår
ståluld, aluminiumsfolie eller ophobninger
af metalpartikler skal holdes væk fra
åbninger i opladeren. Tag altid opladeren
ud af strømstikket, når der ikke er et
batteri i opladeren. Tag opladeren ud af
strømstikket før rengøring.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med
andre opladere end dem, der er vist her i
vejledningen. Opladeren og batteripakken er
konstrueret, så de fungerer som en enhed.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden
brug end opladning af DEWALT-genopladelige
batterier. Anden anvendelse kan medføre
brandfare, fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Opladeren må ikke udsættes for regn eller
sne.
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når
opladeren skal kobles fra ledningsnettet.
Herved reduceres risikoen for at beskadige stik
og ledning.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
• Sørg for at anbringe ledningen, så den ikke
trædes på, rykkes i, eller på anden måde
udsættes for skade eller overlast.
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne
manual indeholder vigtige sikkerheds- og
betjeningsinstruktioner for DE9000-batteriopladeren.
• Anvend kun en forlængerledning, hvis det
er absolut nødvendigt. Fejlagtig brug af
forlængerledninger kan medføre brandfare samt
fare for elektrisk stød og eventuel livsfare.
• Læs alle instruktioner og sikkerhedsafmærkninger
på opladeren, batteripakken og det produkt, som
batteripakken anvendes til, før opladeren tages i
brug.
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spænding. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Det kan medføre elektrisk
stød og eventuel livsfare.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Fare for forbrændinger.
For at mindske risikoen for kvæstelser
må der kun oplades genopladelige
DEWALT-batterier. Andre batterityper
kan eksplodere og medføre person- og
materielskader.
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, når opladeren er sluttet
til ledningsnettet, kan de fritliggende
opladerkontakter inde i opladeren
blive kortsluttet af udefrakommende
materialer. Ledende fremmedlegemer
som f.eks., men ikke begrænset til,
• Placér aldrig andre genstande oven på
opladeren, og placér aldrig opladeren
på et blødt underlag, som kan blokere
ventilationshullerne og føre til overophedning.
Placér ikke opladeren i umiddelbar nærhed af
andre varmekilder. Opladeren ventileres gennem
ventilationshullerne i husets top og bund.
• Opladeren må ikke bruges, når ledning eller
stik er beskadiget — udskift straks ledning og
stik.
• Opladeren må ikke bruges hvis den har været
udsat for hårde stød, er blevet tabt eller på
anden måde er blevet beskadiget. Opladeren
skal indleveres til et autoriseret serviceværksted.
• Skil ikke opladeren ad. Aflever den til et
autoriseret servicecenter for service eller
reparation. Ukorrekt samling kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Afbryd opladeren fra strømstikket før eventuel
rengøring. Herved undgås risiko for elektrisk
stød. Det er ikke nok at fjerne batteripakken.
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.
9
DANSK
• Opladeren er konstrueret til at fungere med
en standard 230 V strømforsyning. Forsøg
ikke at anvende en anden spænding. Dette
gælder ikke for bilopladeren.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Transport
DEWALT Li-Ion batterier opfylde de nødvendige
testkrav i henhold til FN's Manual and Tests of
Criteria [‘Manual vedrørende tests og kriterierne
derfor'] (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III, Afsnit 38,3),
som der henvises til i FN's Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods ['Henstillinger
vedrørende transport af farligt gods'].
- Batterierne har en effektiv beskyttelse mod
indvendigt overtryk og kortslutning.
- Der er truffet passende foranstaltninger til
forebyggelse af tvungent brud og farlig returstrøm.
- Det tilsvarende litiumindhold er under den
relevante grænseværdi.
DEWALT Li-Ion batterier er fritaget fra nationale
og internationale bestemmelser vedrørende farligt
gods. Disse bestemmelser bliver dog relevante,
når der transporteres flere batterier sammen.
• For at undgå kortslutning, skal man sørge for,
at batterierne pakkes i overensstemmelse med
ovennævnte bestemmelser om farligt gods.
Opladere
DE9000-opladeren accepterer 28 V og 36 V Li-Ionbatterier.
Denne oplader kræver ingen justering og er fremstillet
til at være så nem at betjene som muligt.
Opladningsprocedure (fig. A, B)
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Der er 230 volt til stede i
opladningsterminalerne. Undersøg aldrig
med strømførende genstande. Fare for
livsfarligt elektrisk stød.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydelse og liv for
Li-Ion-batterier skal du oplade batteriet i minimum 10
timer før første brug.
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
1 lampe blinker
1 lampe blinker, 1 lampe lyser
1 lampe blinker, 2 lamper lyser
3 lamper lyser
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatisk genopfriskning
Den automatiske genopfriskning justerer eller
balancerer de enkelte celler i batteripakken til deres
topkapacitet. Batteripakker skal genopfriskes
ugentligt, eller når batteriet ikke længere yder den
samme effekt.
Sæt batteriet i opladeren som normalt for at
genopfriske det. Lad batteripakken sidde i opladeren i
mindst 10 timer.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
KUN LI-ION-BATTERIPAKKE
Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedening eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
1. Forbind opladeren (13) med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
2. Sæt batteripakken i opladeren. Opladeren er
udstyret med en brændstofsindikator med
tre lamper, der blinker alt efter batteripakkens
opladningsstatus.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
10
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
DANSK
• Batteriet må ikke oplades eller anvendes i
eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning
og udtagning af batteriet fra opladeren kan
antænde støv eller dampe.
• Batteripakkerne må kun oplades i DEWALTopladere.
• MÅ IKKE sprøjtes eller nedsænkes i vand eller
andre væsker.
• Værktøjet og batteripakken må ikke
opbevares eller anvendes på steder, hvor
temperaturen kan nå eller overskride
40 ˚C (som f.eks. udendørsskure eller
metalbygninger om sommeren).
FARE: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget. Batteripakken må
ikke knuses, tabes eller beskadiges.
En batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat for
et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt over
eller på anden måde beskadiget (f.eks.
gennemboret af et søm, ramt med en
hammer eller trådt på). Det kan medføre
elektrisk stød og eventuel livsfare.
Beskadigede batteripakker skal returneres
til servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan stå
oprejst på batteripakken, men kan være
lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild. Der
dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp, består
batterielektrolytten af en blanding af flydende
organiske karbonater og lithiumsalte.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Batteripakke (fig. A)
BATTERITYPE
DC228 og DC229 fungerer på 28 volt Li-Ionbatteripakker.
DC232, DC233, DC234 og DC235 fungerer på 36 volt
Li-Ion-batteripakker.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er i
brug.
BEMÆRK: Li-Ion-batteripakker skal være fuldt
opladet, når de opbevares.
2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 år.
Etiketter på opladeren og batteriet
Etiketterne på opladeren og batteriet viser
følgende piktogrammer:
Læs brugsanvisningen, før opladeren
tages i brug
For opladningstid, se tekniske data
Må ikke udsættes for væske
Rør dem ikke med strømledende
materialer
Oplad ikke et beskadiget batteri
Beskadigede opladere må ikke bruges
Temperatur for opladning +4 °C til +40 °C
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
11
DANSK
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
Problem med oplader
Problem med batteri
Følg givne anbefalinger med hensyn til
at skille sig af med batteriet
Brænd ikke batteriet
Må kun oplades med dertil beregnede
DEWALT-opladere
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 trådløst, roterende hammerbor
1 sidehåndtag
1 dybdejusteringsstang
1 støvudsugningssystem (DC235KL)
1 nøgleløs patron (DC229, DC234, DC235)
2 batteripakker (kun KL-modeller)
1 Batteripakker (kun D1 - modeller)
1 oplader
1 Værktøjskasse (kun K, D modeller)
1 brugsvejledning
1 eksplosionstegning
BEMÆRK: Batteripakker og opladere medfølger
ikke til N-modeller.
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse kraftige hammerbor er professionelle
værktøj. LAD IKKE børn komme i kontakt med
værktøjet. Overvågning er påkrævet, når uerfarne
brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
1 Variabel hastighedskontakt
2 Forlæns/baglæns-skyder
3 Tilstandsvælger
4 Sikkerhedslås
5 Værktøjsholder
6 Låsekrave
7 Støvdæksel
8 Dybdejusteringsstang
9 Sidehåndtag
10 Hovedhåndtag
11 Batteripakkei
12 Udløserknap
13 Oplader
14 Opladningsindikatorer (rød)
15 Låsemuffe til værktøjsholder
16 Patron
Støvudsugningssystem
17 Elektriske stifter til støvudsugningssystem
[DC228, DC229, DC232, DC233, DC234,
DC235 (undtagen type 1)]
18 Støvudsugningssystem (D25302DH, købes
separat)
19 Støvudsugningssystem påhæftet roterende
hammerbor
Beskrivelse (fig. A, A1, D, H)
ADVARSEL: Man må aldrig modifi
cere elektrisk værktøj eller nogen del
deraf. Det kan medføre person- eller
ejendomsskade
TILSIGTET BRUG
Dine trådløse, roterende hammerbor DC228,
DC229, DC232, DC233, DC234, DC235 er blevet
fremstillet til professionelt borings-, hammerborings
og skruearbejde samt let flishugning.
12
DC228, DC232, DC229, DC233, DC234, DC235
(UNDTAGEN TYPE 1)
Støvudsugningssystem D25302DH kan købes
separat hos din nærmeste, autoriserede DEWALTforhandler mod ekstra betaling.
Overbelastningskobling
Hvis en borebit sidder fast afbrydes borespindlen.
Hold altid værktøjet med begge hænder og indtag
en fast fodstilling på grund af kraftudviklingen.
DANSK
Bremsemekanisme
Når den variable hastighedsafbryder slippes,
vil spindlen øjeblikkelig stoppe rotationen.
Aktiv vibrationskontrol
Den aktive vibrationskontrol neutraliserer
tilbageslagsvibrationer fra slagmekanismen.
Ved at mindske hånd- og armvibrationerne sikres
mere komfortabel anvendelse i længere tid, og
værktøjets levetid forlænges.
Under drift sørger en fjedermekanisme for at
balancere for vibrationerne. Det kan mærkes ved
at afbødende effekt, når der er tryk på værktøjet.
Vær opmærksom på om fjederen er tilkoblet, dog
ikke for meget. Denne mekanisme skal have lov til
at "flyde".
El-sikkerhed
Laderen er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til
spændingen på typeskiltet.
Laderen er dobbelt isoleret i henhold
til EN 60335; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DEWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke bruges forlængerledning, medmindre
det er strengt nødvendigt. Brug en godkendt
forlængerledning, som er egnet til din opladers
indgangsstrøm (se tekniske data). Den minimale
lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt
ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Før samlingen og
justeringen skal batteriet altid
afmonteres.
ADVARSEL: Afbryd altid værktøjet før
indsættelse eller udtagning af batteriet.
ADVARSEL: Kun brug DEWALT
batterier og lader.
Isætning og fjernelse af batteriet (fig. A)
• Sæt batteriet (11) ud for hullet på værktøjet.
Batteriet sættes i ved at skyde batteriet ind i
hullet og skubbe, indtil det klikker på plads.
• Batteriet tages ud ved at trykke på
udløserknappen (12) og samtidig trække
batteriet ud af hullet.
Valg af funktion (fig. C)
Værktøjet kan benyttes med følgende
funktionsmåder:
Almindelig boring:
for boring i stål, træ og plastik,
skruetrækkerarbejde.
Slagboring:
for boring i beton og murværk.
Kun slag: for udhugning.
• Vælg den ønskede funktion ved at trykke på
sikkerhedslåsen (4) og dreje funktionsvælgeren
(3), så den peger på symbolet for funktionen.
• Løsn sikkerhedslåsen, og kontrollér, at
funktionsvælgeren er låst på plads.
ADVARSEL: Vælg ikke indstilling mens
værktøjet kører.
Indsætning og udtagning af SDS Plus®-tilbehør
(fig. D)
Disse modeller bruger SDS Plus®-bor og -mejsler
(se tværsnit af en SDS Plus®-skaft på fig. D).
• Rengør og påfør fedt på værktøjets skaft.
• Sæt skaft ind i værktøjsholderen (5).
• Skub værktøjet ned og drej det lidt, indtil det
passer ind i rillerne.
• Træk i værktøjet for at sikre, at det er fastlåst.
Hammerfunktionen kræver, at værktøjet skal
kunne bevæge sig flere centimeter aksialt,
når det er monteret i patronen.
• Værktøjet fjernes ved at trække patronens
låsebøsning (15) tilbage og trække værktøjet ud
af patronen.
13
DANSK
Montering af sidehåndtaget (fig. E)
Sidehåndtaget (9) kan monteres, så det passer
både til højre- og venstrehåndede brugere.
ADVARSEL: Brug ikke værktøjet uden
at have installeret sidehåndtaget
korrekt.
• Løsn sidehåndtaget.
• For højrehåndede brugere sættes
sidehåndtagskransen på den krave bag ved
værktøjsholderen med håndtaget til venstre.
• For venstrehåndede brugere sættes
sidehåndtagskransen på den krave bag ved
værktøjsholderen med håndtaget til højre.
• Drej sidehåndtaget til den ønskede position og
spænd det fast.
Indstilling af boredybde (fig. F)
• Indsæt det ønskede bor i patronen.
• Løsn sidehåndtaget (9).
• Før dybdejusteringsstangen (8) gennem hullet i
sidehåndtagets krans.
• Juster boredybden som vist.
• Spænd sidehåndtaget.
Omskifter for højre/venstregang (fig. G)
• Skub højre/venstregangsomskifteren (2) til
venstre for fremadrotation (mod højre).
Se pilene på værktøjet.
• Skub højre/venstregangsomskifteren (2) til
højre for tilbagerotation (mod venstre).
FORSIGTIG: Værktøjet skal stå
helt stille inden der vælges ny
rotationsretning.
DC229, DC234, DC235 -Udskift
værktøjsholderen med patronen (fig. H)
• Drej låsekraven (6) til ulåst position, og træk
værktøjsholderen (5) af.
• Skub patronen (16) ned på spindelen, og drej
låsekraven til låseposition.
• Udskift patronen med værktøjsholderen
ved at fjerne patronen samme vej, som
værktøjsholderen blev fjernet. Anbring derefter
værktøjsholderen på samme måde, som
patronen blev placeret.
14
FORSIGTIG: Brug aldrig
standardpatroner ved slagboring.
Udskiftning af støvbeskyttelseskappen (fig. D)
Støvafskærmningen (7) forhindrer, at der kommer
støv ind i mekanismen. Udskift omgående en slidt
beskyttelseskappe.
• Træk værktøjsholderens låsekrave (15) tilbage
og træk støvbeskyttelseskappen (7) af.
• Monter den nye støvbeskyttelseskappe.
• Frigør værktøjsholderens låsekrave.
BETJENING
Brugervejledning
ADVARSEL:
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pas på du ikke borer ind i rør og ledninger.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet
(ca. 5 kg). Stort tryk øger ikke
borehastigheden, men nedsætter
værktøjets ydeevne og evt. også
levetiden.
• Bor eller skru ikke for dybt for at undgå
skade på støvbeskyttelseskappen.
• Hold altid godt fast i værktøjet med begge
hænder og sikre en sikker afstand.
• Sørg for at sidehåndtaget altid er solidt
monteret, når værktøjet er i brug.
• Hvis skæreværktøjet ikke længere er
skarpt, skal det udskiftes med et nyt.
Før værktøjet tages i brug:
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
• Sørg for, at batteriet er korrekt installeret.
Korrekt håndposition (fig. A, I)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade skal du ALTID anvende den
rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
alvorlig personskade skal du ALTID holde
godt fast i tilfælde af en pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver én hånd på
sidehåndtaget (9) og den anden hånd på
hovedhåndtaget (10).
DANSK
Starte og stoppe (fig. A)
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
• Værktøjet låses i afbrudt position ved at
stille omskifteren for højre/venstregang (2) i
midterposition.
Slagboring (fig. A)
• Indstil funktionsvælgeren (3) på positionen
"slagboring".
• Indsæt en passende borebit. Det bedste
resultat opnås ved brug af bor af høj kvalitet
med hårdmetalspids.
• Indstil sidehåndtaget (9).
• Indstil boredybden ved behov.
• Afmærk stedet, hvor hullet skal bores.
• Sæt borebitten på det markerede sted, og tænd
for værktøjet.
Boring (fig. A)
• Indstil funktionsvælgeren (3) på positionen
"almindelig boring".
• Følg de af nedenstående anvisninger, der er
relevante for værktøjet:
- Monter en patronadaptor/patronmonteringssæt
(DC228, DC233, DC232). Der findes specielle
SDS Plus® adaptere med gevind til brug med
standard 10 eller 13 mm patroner, hvorved
tilbehør med lige skafter kan bruges.
- Udskift værktøjsholderen med patronen
(DC229, DC234, DC235).
• Følg anvisningerne for slagboring.
FORSIGTIG: Brug aldrig
standardpatroner ved slagboring.
Skruetrækning (fig. A)
• Indstil funktionsvælgeren (3) på positionen
"almindelig boring".
• Vælg rotationens retning.
• Følg de af nedenstående anvisninger, der er
relevante for værktøjet:
- Monter den specielle SDS Plus®
skruetrækkeradapter til brug med sekskantede
skruetrækkerklinger (DC228, DC233, DC232).
- Udskift værktøjsholderen med patronen
(DC229, DC234, DC235).
• Indsæt den ønskede skruetrækkerbit.
Ved skruning af kærvskruer skal der altid
anvendes klinger med kærvsøger.
• Tryk forsigtigt på den variable
hastighedsafbryder (1) for at undgå skade på
skruehovedet. Ved tilbagerotation (mod venstre)
reduceres værktøjets hastighed automatisk for
let udtagning af skrue.
• Når skruen er i plan med arbejdsemnet, slip da
den variable hastighedsafbryder for at undgå at
skruehovedet trænger ind i arbejdsemnet.
DC228, DC229, DC233, DC234, DC235 Udhugning (fig. A)
• Indstil funktionsvælgeren (3) på positionen
"kun slag".
• Monter den rigtige mejsel og check at den
sidder ordentligt fast.
• Indstil sidehåndtaget (9).
• Tænd for værktøjet, og begynd arbejdet.
Det kan være nødvendigt at lige starte motoren i
et kort øjeblik, etter at der er skiftet fra mejsling til
boring. Dette for at synkronisere gearet.
ADVARSEL:
• Brug ikke værktøjet til at blande eller
pumpe let antændelige eller eksplosive
væsker (benzin, alkohol, el.lign.).
• Bland eller rør ikke væsker som er
mærket som antændelige.
Ekstraudstyr
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Der findes forskellige typer af SDS Plus® borebits
og mejsler som ekstraudstyr.
Kontakt din forhandler for at få yderligere
information om det passende tilbehor.
15
DANSK
VEDLIGEHOLDELSE
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet
behandles korrekt og rengøres jævnligt.
• Denne maskine kan ikke vedligeholdes af
brugeren. Bring værktøjet til et autoriseret
DEWALT værksted efter ca. 40 timers brug.
Hvis der skulle opstå problemer før dette
tidspunkt, bedes du kontakte en autoriseret
DEWALT reparatør.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Benyttet tilbehør og ekstraudstyr skal jævnligt
smøres rundt om SDS Plus® beslaget.
Rengøring
ADVARSEL:
• Hold ventilationshullerne åbne og
rengør maskinhuset jævnligt med en
blød klud.
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før
rengøring af kabinettet med en blød
klud.
• Fjern batteriet før rengøring af elværktøjet.
Beskyttelse af miljøet
Separat indsamling. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis
du ikke skal bruge det længere, må det ikke
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Dette produkt skal være tilgængeligt for separat
indsamling.
16
Separat indsamling af brugte produkter
og emballage gør det muligt at
genbruge materialerne. Genbrug af
materialer forebygger miljøforurening
og nedbringer behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat
indsamling af elektriske husholdningsprodukter på
kommunale lossepladser eller hos en forhandler,
når du køber et nyt produkt.
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug
af DEWALT-produkter, når deres levetid er slut.
Benyt dig af denne service og returner venligst dit
produkt til et hvilket som helst af vore autoriserede
serviceværksteder, som indsamler dem på vores
vegne.
For information om nærmeste autoriserede
værksted: kontakt det lokale DEWALT kontor
på den adresse, som er opgivet i denne
brugsanvisning. Desuden findes en liste over
alle autoriserede DEWALT serviceværksteder og
alle oplysninger om vores eftersalgsservice på
Internettet på adressen: www.2helpU.com
Batteri
Det langtidsholdbare batteri skal genoplades, hvis
det ikke giver tilstrækkelig strøm til arbejde, der
tidligere er udført tilfredsstillende. Når batteriet
er ved at være slidt op, skal det kasseres med
omtanke for miljøet.
• Aflad batteriet fuldstændigt, og fjern det derefter
fra verktøyet.
• Li-Ion batterier kan genbruges. Aflever dem
til et opsamlingssted i din kommune eller til et
serviceværksted. De indsamlede batterier vil
blive genanvendt eller korrekt affaldshåndteret.
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
17
DEUTSCH
AKKU-BOHRHAMMER
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
(Volt)
Typ
DC228
DC229
DC232
DC233
DC234
DC235
28
28
36
36
36
36
2
2
3
3
3
3
Leerlaufdrehzahl
(min-1)
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
Lastdrehzahl
(min-1)
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
(J)
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
(mm)
13/30/24
Einzelschlagenergie
(EPTA 05/2009)
Max. Bohrleistung in
Stahl/Holz/Beton
Werkzeugaufnahme
SDS Plus
®
13/30/24
13/30/24
SDS Plus SDS Plus
®
®
13/30/24
0 - 1,150 0 - 1,150
13/30/24 13/30/24
SDS Plus SDS Plus® SDS Plus®
®
Spannhalsdurchmesser
(mm)
54
54
54
54
54
54
Gewicht (ohne Akku)
(kg)
3,6
3,6
3,8
2,7
2,9
4,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
2,0
96
2,3
82
2,0
95
2,4
82
2,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (Schalldruckpegel-Messungenauigkeit)
LWA (Schalldruckpegel)
KWA (Schalldruckpegel-Messungenauigkeit)
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah
Bohren in Metall
ah,D =
Messungenauigkeit K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Schwingungsemissionswert ah
Bohren in Beton
ah,HD =
Messungenauigkeit K =
m/s²
m/s²
8
1,5
8
1,5
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
m/s²
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
–
–
4,5
1,6
4,5
1,6
4,5
1,6
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Schwingungsemissionswert ah
Meißeln
ah,Cheq =
Messungenauigkeit K =
Schwingungsemissionswert ah
Schrauben ohne Schlag
ah =
Messungenauigkeit K =
18
DEUTSCH
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Akku
DE9280
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den Benutzer
vor den Auswirkungen der Vibrationen
zu schützen, wie etwa: Instandhaltung
des Werkzeugs und Zubehörs, die
Hände warm halten, Aufbau von
Arbeitsmethoden.
DE9360
Spannung
(VDC)
28
36
Kapazität
(Ah)
2,2
2,0
Gewicht
(kg)
0,9
0,9
Ladegerät
Dies kann den Expositionsgrad über die
gesamte Arbeitsdauer erheblich steigern.
DE9000
Netzspannung
(VAC)
230
Ladezeit (ca.)
(min)
60
Gewicht
(kg)
0,9
Mindestabsicherung des Stromkreises:
Europa
230 V Werkzeuge
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führt.
ACHTUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen
führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u. U.
zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
10 A Stromversorgung
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische
Daten beschriebenen Produkte die folgenden
Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
19
DEUTSCH
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie 2004/108/
EG und 2011/65/EU. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und gibt
diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Grossmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
05.08.2009
ACHTUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitsregeln
ACHTUNG! Alle SicherheitsWarnhinweise und alle Anweisungen
lesen. Die Nichteinhaltung der
nachstehend aufgeführten Anweisungen
kann elektrischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen.
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf
akkubetriebene Werkzeuge (ohne Netzkabel).
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN
AUFBEWAHREN.
1 SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet.
Unordentliche oder dunkle Arbeitsbereiche
können zu Unfällen führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder
Staub befinden.
20
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern.
Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die
Kontrolle verlieren.
2 ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs
muss in die Steckdose passen. Der
Stecker darf in keiner Weise verändert
werden. Verwenden Sie mit geerdeten
Elektrowerkzeugen keine Adapterstecker.
Unveränderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines
Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Oberflächen wie Rohre, Heizungen, Herde
und Kühlschränke.
Es besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko,
wenn Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nässe fern.
Das Eindringen von Wasser in ein Werkzeug
erhöht das Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl,
scharfen Kanten oder beweglichen Teilen
fern.
Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen
das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie nur
Verlängerungskabel, die für Außenbereiche
geeignet sind.
Die Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert das
Stromschlagrisiko.
f) Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
DEUTSCH
3 PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie keine
Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen.
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Verwenden Sie persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz.
Schutzausrüstungen (wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm
oder Gehörschutz) für die entsprechenden
Einsatzbedingungen mindern das
Verletzungsrisiko.
c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromquelle und/oder den Akku anschließen,
es hochheben oder tragen. Das Tragen des
Elektrowerkzeugs mit dem Finger am Schalter
oder der Anschluss eingeschalteter Werkzeuge
führen unnötig Unfälle herbei.
d) Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschlüssel ab.
Ein Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil befindet,
kann zu Verletzungen führen.
e) Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht.
Dadurch können Sie das Werkzeug in
unerwarteten Situationen besser unter Kontrolle
halten.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung und keinen Schmuck.
Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe
von sich bewegenden Teilen fern.
Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen
verfangen.
g) Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung bzw.
zum Staubfang vorhanden sind, vergewissern
Sie sich, dass diese angeschlossen sind und
richtig verwendet werden.
Die Nutzung dieser Vorrichtungen verringert
Gefährdungen durch Staub.
4 GEBRAUCH UND WARTUNG VON
ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug.
Mit dem richtigen zweckbestimmten
Elektrowerkzeug kann die Arbeit besser und
sicherer ausgeführt werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt.
Ein Elektrowerkzeug mit defektem Schalter ist
gefährlich und muss repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren.
Diese Vorsichtsmaßnahmen verhindern
ein unbeabsichtigtes Einschalten des
Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte Elektrowerkzeuge
außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Elektrowerkzeuge nicht von
Personen benutzen, die damit nicht vertraut
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben.
Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
e) Halten Sie Elektrowerkzeuge stets in einem
einwandfreien Zustand. Überprüfen Sie, ob
bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind
oder klemmen und ob Teile Bruchstellen
aufweisen oder so beschädigt sind, dass
sie die Funktion des Elektrowerkzeugs
beeinträchtigen. Lassen Sie beschädigte
Werkzeuge vor dem Gebrauch reparieren.
Viele Unfälle sind auf schlecht gewartete
Elektrowerkzeuge zurückzuführen.
21
DEUTSCH
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber.
Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit
scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu kontrollieren.
g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise.
Der Gebrauch von Werkzeugen für andere
als die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5 GEBRAUCH UND WARTUNG VON
AKKUBETRIEBENEN WERKZEUGEN
a) Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku
einsetzen.
Das Einsetzen eines Akkus in ein
eingeschaltetes Werkzeug kann zu Unfällen
führen.
b) Laden Sie Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller angegeben wurden.
Ein Ladegerät, das nur für eine bestimmte
Akkuart geeignet ist, kann zu einer Brandgefahr
führen, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.
c) Verwenden Sie für die Elektrowerkzeuge nur
die dafür speziell vorgesehenen Akkus.
Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu
Verletzungen und Feuer führen.
d) Halten Sie den nicht benutzten Akku von
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen fern, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen
könnten.
Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten
kann Verbrennungen oder einen Brand
hervorrufen.
e) Bei unsachgemäßer Verwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Gelangt die Flüssigkeit in die
Augen, suchen Sie darüber hinaus einen
Arzt auf.
22
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
6 SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren.
Damit kann gewährleistet werden, dass der
Betrieb des Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche besondere
Sicherheitsvorschriften für
Bohrhämmer
• Tragen Sie einen Gehörschutz. Einfluss von
Lärm kann zum Gehörverlust führen.
• Benutzen Sie die mit dem Werkzeug
gelieferten zusätzlichen Griffe. Kontrollverlust
kann zu Verletzungen führen.
• Halten Sie Elektrowerkzeuge an isolierten
Griffflächen, wenn Sie Arbeiten durchführen,
bei denen das Schneidwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Kabel
berühren könnte. Der Kontakt mit einer
Strom führenden Leitung setzt die exponierten
Metallteile des Werkzeugs unter Strom, was zu
einem Stromschlag beim Anwender führt.
• Verwenden Sie Zwingen oder andere
praktikable Methoden, um das Werkstück
auf einer stabilen Basis zu fixieren und
abzustützen. Wenn Sie das Werkstück mit
der Hand oder gegen den Körper halten, ist es
nicht stabil. Sie können die Kontrolle über das
Werkstück verlieren.
• Tragen Sie eine Schutzbrille oder sonstigen
Augenschutz. Schlagbohrarbeiten verursachen,
dass Splitter herumfliegen. Herumfliegende
Teilchen können dauerhafte Augenverletzungen
verursachen. Tragen Sie eine Staubmaske
oder Atemschutzmaske bei Arbeiten, die Staub
verursachen. Gehörschutz kann bei den meisten
Anwendungen erforderlich sein.
• Halten Sie das Werkzeug immer fest im
Griff. Versuchen Sie nicht, dieses Werkzeug
zu betreiben, ohne es mit beiden Händen
zu halten. Es wird empfohlen, immer den
seitlichen Griff zu verwenden. Einhandbetrieb
dieses Werkzeugs führt zum Kontrollverlust.
Das Durchtrennen von Hartmaterial wie z. B.
Armierungsstahl oder das Treffen darauf kann
ebenfalls gefährlich sein. Drehen Sie vor dem
Betrieb den seitlichen Griff richtig fest.
DEUTSCH
• Betreiben Sie dieses Werkzeug nicht über
lange Zeiträume. Die vom Hammerbetrieb
verursachten Schwingungen können zu Schäden
an Ihren Händen und Armen führen. Verwenden
Sie Handschuhe zur zusätzlichen Dämpfung
und begrenzen Sie die Exponierung, indem Sie
häufige Pausen einlegen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
• Bereiten Sie Einsätze (Bits) nicht selbst
wieder auf. Die Wiederaufbereitung von Meißeln
sollte durch eine zugelassene Fachkraft erfolgen.
Nicht fachgerecht wiederaufbereitete Meißel
können Verletzungen verursachen.
• Tragen Sie Handschuhe beim Betrieb des
Werkzeugs oder beim Wechseln der Einsätze.
Zugängliche Metallteile am Werkzeug und die
Einsätze können beim Betrieb extrem heiß
werden. Kleine Stückchen von abgebrochenem
Material können bloße Hände verletzen.
• Legen Sie das Werkzeug niemals ab, solange
der Einsatz nicht vollständig zum Stillstand
gekommen ist. Sich bewegende Einsätze
können Verletzungen verursachen.
• Schlagen Sie nicht mit dem Hammer auf
verklemmte Einsätze, um sie zu lösen.
Es können sich Fragmente von Metall- oder
Materialsplittern lösen und Verletzungen
verursachen.
• Leicht abgenutzte Meißel können durch
Schleifen wieder geschärft werden.
• Halten Sie das Stromkabel vom rotierenden
Einsatz fern. Wickeln Sie das Kabel um
keinen Teil Ihres Körpers. Ein um einen sich
drehenden Einsatz gewickeltes Stromkabel kann
Verletzungen und Kontrollverlust verursachen.
Restrisiken
Folgende Risiken lassen sich beim Betrieb von
Bohrhämmern nicht vermeiden:
- Verletzungen, die durch das Berühren der sich
drehenden Teile oder heißer Werkzeugteile
verursacht werden
Beim Betrieb der Maschine lassen sich bestimmte
Restrisiken trotz der Einhaltung der relevanten
Sicherheitsvorschriften und der Verwendung von
Schutzvorrichtungen nicht vermeiden. Es handelt
sich hierbei um:
- Gehörschäden.
- Quetschen der Finger beim Zubehörwechsel.
- Gesundheitsrisiken, die durch das Einatmen
von Staub verursacht werden, wenn in Beton
und/oder Mauerwerk gearbeitet wird.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält,
ist in die Gehäusefläche geprägt, die die Montagefuge
zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2013 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Betriebsweisung enthält wichtige Sicherheitsund Betriebsanweisungen für das DE9000Akkuladegerät.
• Sie alle Anweisungen und Warnhinweise am
Ladegerät, Akku und am akkubetriebenen
Produkt.
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren. Ein
elektrischer Schlag oder ein tödlicher
Stromschlag kann die Folge sein.
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Keine Flüssigkeiten in das
Ladegerät gelangen lassen. Dadurch
kann ein elektrischer Schlag entstehen.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
laden Sie bitte nur aufladbare Akkus
von DEWALT. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Beschädigungen verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromversorgung angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Elektrisch leitendes
23
DEUTSCH
Fremdmaterial wie zum Beispiel, aber
nicht ausschließlich, Stahlwolle, Alufolie
oder die Ansammlung von Metallpartikeln,
sollte von den Hohlräumen des
Ladegerätes ferngehalten werden. Ziehen
Sie den Stecker des Ladegerätes immer
aus der Steckdose, wenn kein Akku
im Ladegerät steckt. Trennen Sie das
Ladegerät vom Stromnetz, bevor Sie es
reinigen.
• Der Akku darf NIEMALS mit einem anderen
Ladegerät als dem in dieser Betriebsanleitung
beschriebenen geladen werden. Das
Ladegerät und der Akku sind speziell zur
gemeinsamen Verwendung konstruiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich zum
Laden von DEWALT-Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brandgefahr,
elektrischem Schlag oder tödlichem Stromschlag
führen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch
Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker statt am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromversorgung
zu trennen. Dadurch wird das Risiko einer
Beschädigung von Stecker und Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand
darauf treten oder darüber stolpern kann oder
dass es auf andere Weise Beschädigungen
oder Belastungen ausgesetzt wird.
• Verwenden Sie ein Verlängerungskabel
nur, wenn es absolut notwendig ist. Die
Verwendung ungeeigneter Verlängerungskabel
kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder
tödlichem Stromschlag führen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät und stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Fläche. Dadurch
können die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät nicht in die Nähe von Wärmequellen.
Das Ladegerät wird durch Schlitze an der oberen
Seite und am Boden des Gehäuses belüftet.
• Verwenden Sie das Ladegerät nicht mit
beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker.
Beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Schlag erlitten hat,
heruntergefallen ist oder auf andere Weise
beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Zerlegen Sie das Ladegerät nicht. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle,
24
wenn es gewartet oder repariert werden
muss. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann
zur Gefahr eines elektrischen Schlages, eines
tödlichen Stromschlags oder zu Brandgefahr
führen.
• Trennen Sie das Ladegerät von der
Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
Dadurch wird die Gefahr eines elektrischen
Schlages reduziert. Durch die Entfernung des
Akkus wird dieses Risiko nicht gemindert.
• Versuchen Sie NIEMALS, 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät ist zum Betrieb mit Standard230-V-Haushaltsstrom konstruiert. Versuchen
Sie nicht, es mit einer anderen Spannung
zu betreiben. Dies betrifft nicht das FahrzeugLadegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Transport
DEWALT Li-Ionen Akkupakete entsprechen den
notwendigen Testanforderungen gemäß Handbuch
UN Manual of Tests and Criteria (ST/SG/
AC.10/11/Rev.3 Teil III, Unterabschnitt 38,3) nach
den UN Empfehlungen über den Transport von
Gefahrengütern.
- Die Akkupakete haben einen wirksamen Schutz
vor internem Überdruck und Kurzschluss.
- Es wurden entsprechende Maßnahmen
zur Verhinderung von Gewaltbruch und
gefährlichem Gegenstrom getroffen.
- Der äquivalente Lithiumgehalt liegt unterhalb
des relevanten Grenzwerts.
DEWALT Li-Ionen Akkupakete sind ausgenommen
von nationalen und internationalen Bestimmungen,
die für Gefahrengüter gelten. Diese Bestimmungen
treten jedoch in Kraft, wenn mehrere Akkupakete
zusammen transportiert werden.
• Vergewissern Sie sich, daß die
Akkupakete gemäß den oben erwähnten
Gefahrengutbestimmungen verpackt werden,
um ein Kurzschließen zu verhindern.
Ladegeräte
Das Ladegerät DE9000 ist für 28-V- und 36-V-Li-IonAkkus konstruiert.
Dieses Ladegerät benötigt keine Einstellungen und ist
für einen möglichst einfachen Betrieb konstruiert.
DEUTSCH
Ladevorgang (Abb. [fig.] A, B)
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren. Gefahr
eines elektrischen Schlages oder eines
tödlichen Stromschlags.
1. Schließen Sie das Ladegerät (13) an eine
geeignete Steckdose an, bevor Sie den Akku
einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät. Das
Ladegerät ist mit einer Ladezustandsanzeige
ausgestattet, deren drei Leuchten je nach
Ladezustand des Akkus blinken.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet. Der
Akku ist vollständig aufgeladen und kann jetzt
benutzt oder im Ladegerät belassen werden.
HINWEIS: Um eine maximale Leistung und
Lebensdauer der Li-Ion-Akkus zu gewährleisten,
laden Sie diese mindestens 10 Stunden lang vor dem
ersten Einsatz.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle unten
aufgeführt.
Ladezustand
1 Leuchte blinkt
1 Leuchte blinkt, 1 Leuchte ist an
1 Leuchte blinkt, 2 Leuchten sind an
3 Leuchten sind an
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatischer Feinausgleich
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
ausgeglichen. Die Akkus sollten wöchentlich, oder
immer, wenn der Akku nicht mehr die gewohnte
Leistung liefert, ausgeglichen werden.
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewohnt in
das Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 10 Stunden im Ladegerät.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
NUR LI-ION-AKKUS
Li-Ion-Akkus sind mit einem elektronischen Schutz
konstruiert, der den Akku gegen Überladung,
Überhitzung oder Tiefentladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der
elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies geschieht,
setzen Sie den Li-Ion-Akku in das Ladegerät, bis er
vollständig geladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen für
alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen laden, in denen sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen oder Herausnehmen des Akkus
aus dem Ladegerät können sich Staub oder
Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• NICHT Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
• Das Gerät oder den Akku niemals an Orten
lagern oder verwenden, an denen die
Temperatur 40 °C erreichen oder übersteigen
könnte (wie z. B. in Schuppen oder in
Metallbauten im Sommer).
GEFAHR: Versuchen Sie niemals und
unter keinen Umständen, den Akku zu
öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen aufweist, darf
der Akku nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku oder
ein Ladegerät, wenn diese einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen,
überfahren oder sonst wie beschädigt
wurden (z. B. wenn sie mit einem Nagel
durchlöchert wurden, mit einem Hammer
darauf geschlagen oder getreten
wurde). Ein elektrischer Schlag oder ein
tödlicher Stromschlag kann entstehen.
Beschädigte Akkus sollten zum Recycling
zur Kundendienststelle gebracht werden.
25
DEUTSCH
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko
darstellt und nicht herunterfallen
kann. Manche Werkzeuge mit großen
Akkus können aufrecht auf dem Akku
stehen, aber leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und
Stoffe.
2. Eine langfristige Lagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät nicht. Unter den richtigen
Bedingungen können sie bis zu 5 Jahren gelagert
werden.
Schilder am Ladegerät und am Akkupaket
Die Schilder am Ladegerät und am Akkupaket
zeigen folgende Symbole:
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Die Ladezeit entnehmen Sie bitte den
technischen Daten.
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Fassen Sie nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen in das Gerät
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
Verwenden Sie keine beschädigten
Ladegeräte
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein, wenn
sie Funken oder einer Flamme ausgesetzt
ist.
Akku (Abb. A)
AKKUTYP
Die Geräte DC228 und DC229 werden mit 28-V-Li-IonAkkus betrieben.
Laden Sie nie beschädigte Akkupakete
Laden Sie nur bei einer
Umgebungstemperatur zwischen 4 °C
und 40 °C
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
Problem am Ladegerät
Die Geräte DC232, DC233, DC234 und DC235
werden mit 36-V-Li-Ion-Akkus betrieben.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
HINWEIS: Li-Ion-Akkus sollten vollständig
geladen gelagert werden.
26
Problem am Akku
Lassen Sie das Akkupaket am Ende
seiner Lebensdauer mit Rücksicht auf
die Umwelt sachgerecht entsorgen
Werfen Sie das Akkupaket nicht ins
Feuer
Laden Sie den Akku nur mit den
vorgesehenen DEWALT Ladegeräten
DEUTSCH
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-Bohrhammer
1 seitlicher Zusatzgriff
1 Tiefenjustierstab
1 Staubabsaugungsystem (DC235KL)
1 Schnellspannfutter (DC229, DC234, DC235)
2 Akkus (nur KL-Modelle)
1 Akku (nur D-Modelle)
1 Ladegerät
1 Werkzeugkasten (nur K, D Modelle)
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
HINWEIS: Modelle der N-Serie enthalten keine
Akkus und Ladegeräte.
• Vergewissern Sie sich, daß das
Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile beim
Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Beschreibung (Abb. A, A1, D, H)
ACHTUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre Akku-Bohrhämmer DC228, DC229, DC232,
DC233, DC234 und DC235 wurden für den
professionellen Einsatz bei Bohr-, Schlagbohr- und
Schraubarbeiten sowie für leichte Stemmarbeiten
konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese leistungsstarken Bohrhämmer sind
Elektrogeräte für den professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist, bei der Verwendung
des Geräts beaufsichtigt werden. Lassen Sie
nicht zu, dass Kinder mit diesem Produkt allein
gelassen werden.
1 Schalter mit stufenloser Drehzahlregelung
2 Rechts- / Links-Schiebeschalter
3 Betriebsartenwahlknopf
4 Sicherheitssperre
5 Werkzeugaufnahme
6 Feststellring
7 Staubkappe
8 Tiefenjustierstab
9 seitlicher Zusatzgriff
10 Hauptgriff
11 Akku
12 Löseknopf
13 Ladegerät
14 Ladeanzeigen (rot)
15 Werkzeugaufnahme / Arretiermanschette
16 Spannfutter
Staubabsaugsystem
17 Steckerpole für das Staubabsaugsystem
[DC228, DC229, DC232, DC233, DC234,
DC235 (außer Typ 1)]
18 Staubabsaugsystem (D25302DH, separat
erworben)
19 Staubabsaugsystem, am Bohrhammer
angebaut
DC228, DC232, DC229, DC233, DC234, DC235
(AUSSER TYP 1)
Das Staubabsaugsystem D25302DH kann separat
bei Ihrem nächstgelegenen autorisierten DeWALTHändler gegen Aufpreis erworben werden.
Sicherheitskupplung
Falls der Bohrer blockiert, wird der Antrieb der Spindel
unterbrochen. Wegen der dabei entstehenden Kräfte
ist das Werkzeug immer mit beiden Händen zu halten.
Achten Sie auch auf einen sicheren Stand.
Bremsvorrichtung
Wenn Sie den Drehzahl-Regelschalter loslassen,
kommt die Spindel sofort zum Stillstand.
27
DEUTSCH
Aktive Vibrationssteuerung
Durch die aktive Vibrationssteuerung werden
Rückstoßvibrationen durch die Hammermechanik
neutralisiert. Durch die Verringerung der Hand- und
Armvibrationen ist das Werkzeug komfortabler
über längere Zeiträume einsetzbar, und die
Lebensdauer des Werkzeugs wird erhöht.
Beim Betrieb gleicht eine federunterstützte
Mechanik die Vibrationskräfte aus. Dies macht
sich durch den Dämpfungseffekt bemerkbar,
wenn Druck auf das Werkzeug ausgeübt wird.
Achten Sie darauf, dass die Feder eingegriffen ist
- allerdings nicht zu fest. Der Mechanismus muss
die Möglichkeit haben, zu „schwimmen".
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie
das Kabel vollständig ab.
Elektrische Sicherheit
Anbringen und Entfernen des Akku-Pakets
(Abb. A)
• Um das Akku-Paket (11) anzubringen, richten
Sie es mit der Aufnahme am Gerät aus.
Schieben Sie das Akku-Paket in die Aufnahme
und drücken Sie, bis es einrastet.
• Um das Akku-Paket zu entfernen, drücken Sie
den Löseknopf (12) und ziehen Sie gleichzeitig
das Akku-Paket aus der Aufnahme heraus.
Das Ladegerät wurde nur für eine Spannung
konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
Ladegerätes angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60335 zweifach isoliert; eine
Erdleitung ist aus diesem Grunde
überflüssig.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im
Freien verwendet werden, müssen
über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme des Ladegerätes ausreichend
ist (vgl. technische Daten). Der Mindestquerschnitt
beträgt 1 mm2.
28
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
ACHTUNG: Entnehmen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen immer
den Akku.
ACHTUNG: Schalten Sie das
Elektrowerkzeug immer aus, bevor Sie
den Akku einsetzen oder entfernen.
ACHTUNG: Verwenden Sie nur
DEWALT-Akkus und -Ladegeräte.
Wählen der Betriebsart (Abb. C)
Dieses Gerät läßt sich in folgenden Betriebsarten
benutzen:
Rotationsbohren: zum Bohren in
Stahl, Holz und Kunststoff und zum
Schrauben.
Schlagbohren: zum Bohren in Beton
und Mauerwerk.
Nur Hämmern: für leichte
Meißelarbeiten.
• Zur Wahl der Betriebsart halten Sie die
Sicherheitssperre (4) gedrückt und drehen den
Betriebsart-Wahlschalter (3) auf das Symbol
der gewünschten Betriebsart.
• Lassen Sie die Sicherheitssperre los
und kontrollieren Sie, ob der BetriebsartWahlschalter eingerastet ist.
DEUTSCH
ACHTUNG: Schalten Sie die
Betriebsart nicht um, während das
Werkzeug läuft.
Einsetzen und Entfernen von SDS Plus®Zubehörteilen (Abb. D)
Für Ihren Bohrhammer werden SDS Plus®Werkzeuge verwendet. Die Zeichnung in Abb. D zeigt
einen Querschnitt des SDS Plus®-Werkzeugschaftes.
• Reinigen Sie den Werkzeugschaft und fetten
Sie ihn ein.
• Stecken Sie den Werkzeugschaft in die
Werkzeugaufnahme (5).
• Drücken Sie das Werkzeug bis zum Anschlag
hinein und drehen Sie es, bis es einrastet.
• Überprüfen Sie die Werkzeugverriegelung,
indem Sie am Werkzeug ziehen. Die axiale
Bewegung des in der Werkzeugaufnahme
arretierten Werkzeuges beträgt bei der
Betriebsart Hammerbohren mehrere Millimeter.
• Ziehen Sie zum Entfernen des Werkzeuges den
Arretierring der Werkzeugaufnahme (15) nach
hinten und nehmen Sie das Werkzeug heraus.
Montieren des Zusatzhandgriffes (Abb. E)
Der Zusatzhandgriff (9) kann für Links- und
Rechtshänder montiert werden.
ACHTUNG: Verwenden Sie das Gerät
nur mit ordnungsgemäß montiertem
Seitenhandgriff.
• Lösen Sie den Zusatzhandgriff, indem Sie den
Griffteil entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
• Für Rechtshänder: schieben Sie den Klemmring
des Zusatzhandgriffes über den Spannhals
hinter der Werkzeugaufnahme (Handgriff links).
• Für Linkshänder: schieben Sie den Klemmring
des Zusatzhandgriffes über den Spannhals
hinter der Werkzeugaufnahme (Handgriff rechts).
• Drehen Sie den Zusatzhandgriff in die
gewünschte Position und ziehen Sie ihn fest.
Einstellen der Bohrtiefe (Abb. F)
• Setzen Sie den erforderlichen Bohrer ein.
• Lösen Sie den Zusatzhandgriff (9).
• Stecken Sie den Bohrtiefenanschlag (8) durch
das Loch im Klemmring des Zusatzhandgriffes.
• Stellen Sie die Bohrtiefe gemäß der Abbildung
ein.
• Ziehen Sie den Zusatzhandgriff fest.
Rechts-/Linkslauf-Umschalter (Abb. G)
• Schieben Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter
(2) für Rechtslauf nach links. Siehe Pfeile auf
dem Werkzeug.
• Schieben Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter
(2) für Linkslauf nach rechts.
VORSICHT: Warten Sie immer, bis der
Motor völlig stillsteht und ändern Sie
erst dann die Laufrichtung.
DC229, DC234, DC235 - Erneuerung des
Werkzeughalters mit Spannfutter (Abb. H)
• Drehen Sie den Spannring (6) in die
Entriegelungsstellung und ziehen Sie den
Werkzeughalter (5) ab.
• Schieben Sie das Spannfutter (16) auf die
Spindel und drehen Sie den Spannring in die
verriegelte Stellung.
• Um das Spannfutter mit Werkzeughalter
auszutauschen, entfernen Sie zunächst das
Spannfutter auf die Weise, wie Sie auch den
Werkzeughalter entfernt haben. Plazieren Sie
anschließend den Werkzeughalter so, wie auch
das Spannfutter plaziert wurde.
VORSICHT: Verwenden Sie zum
Schlagbohren nie handelsübliche
Bohrfutter.
Auswechseln der Staubkappe (Abb. D)
Die Staubkappe (7) verhindert, daß Staub in die
Mechanik gelangt. Eine abgenutzte Staubkappe ist
unverzüglich auszuwechseln.
• Ziehen Sie den Arretierring der
Werkzeugaufnahme (15) nach vorne und
nehmen Sie die Staubkappe (7) vom Werkzeug.
• Bringen Sie eine neue Staubkappe an.
• Lassen Sie den Arretierring der
Werkzeugaufnahme los.
29
DEUTSCH
BETRIEB
Gebrauchsanweisung
ACHTUNG:
• Beachten Sie immer die
Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
• Informieren Sie sich vor dem Arbeiten
über den genauen Verlauf von
Leitungen und Verkabelungen.
• Drücken Sie beim Arbeiten das
Elektrowerkzeug nur leicht (ca. 5 kg)
an. Übermäßiger Druck erhöht die
Bohrgeschwindigkeit nicht, sondern
beeinträchtigt lediglich die Leistung
und verkürzt möglicherweise die
Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
• Bohren oder schrauben Sie nicht
zu tief, um Beschädigung des
Staubdeckels zu vermeiden.
• Halten Sie das Werkzeug immer mit
beiden Händen fest, und nehmen Sie
eine sichere Haltung ein.
• Vergewissern Sie sich immer, daß der
Seitenhandgriff richtig montiert ist.
• Wenn das Schneidwerkzeug nicht
mehr scharf ist, durch ein neues
Schneidwerkzeug ersetzen.
Vor dem Betrieb:
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku
(vollständig) geladen ist.
• Vergewissern Sie sich, daß das Akkupaket
richtig sitzt.
Richtige Haltung der Hände (abb. A, I)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu vermindern, wenden Sie
IMMER die gezeigte Handhaltung an.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu vermindern, achten Sie
IMMER auf sicheren Halt und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion vorbereitet.
Die richtige Haltung der Hände setzt voraus, dass
eine Hand sich am seitlichen Griff (9) befindet,
während die andere Hand den Hauptgriff (10) hält.
30
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges
den Drehzahl-Regelschalter (1). Je tiefer der
Drehzahl-Regelschalter gedrückt wird, um so
höher ist die Drehzahl des Antriebsmotors.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
• Um das Werkzeug in der Aus-Stellung
zu arretieren, schieben Sie den Rechts-/
Linkslaufschalter (2) in die Mittelstellung.
Schlagbohren (Abb. A)
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (3) auf
"Schlagbohren".
• Setzen Sie einen geeigneten Bohrer ein.
Für beste Ergebnisse verwenden Sie
Qualitätsbohrer mit Hartmetallschneide.
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (9) in die
gewünschte Position.
• Stellen Sie erforderlichenfalls die Bohrtiefe ein.
• Kennzeichnen Sie die Stelle, an der das Loch
gebohrt werden soll.
• Setzen Sie den Bohrer auf die Kennzeichnung
und schalten Sie das Werkzeug ein.
Bohren (Abb. A)
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (3) auf
"Rotationsbohren".
• Je nachdem, welches Werkzeug Sie besitzen,
befolgen Sie eine der nachfolgenden
Anweisungen:
- Bringen Sie einen Spannfutter-Adapter/ein
Spannfutter an (DC228, DC233, DC232).
Spezielle SDS Plus®-Gewindeadapter
erlauben den Einsatz von handelsüblichen
10 mm oder 13 mm Bohrfuttern, so daß
Zylinderschaft-Bohrer verwendet werden
können.
- Tauschen Sie den Werkzeughalter gegen das
Spannfutter aus (DC229, DC234, DC235).
• Gehen Sie anschließend wie unter
Schlagbohren beschrieben vor.
VORSICHT: Verwenden Sie zum
Schlagbohren nie handelsübliche
Bohrfutter.
DEUTSCH
Schrauben (Abb. A)
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (3) auf
"Rotationsbohren".
• Wählen Sie die Laufrichtung.
• Je nachdem, welches Werkzeug Sie besitzen,
befolgen Sie eine der nachfolgenden
Anweisungen:
- Setzen Sie den speziellen
SDS Plus®-Schraubadapter für SechskantSchraubwerkzeuge ein (DC228, DC233,
DC232).
- Tauschen Sie den Werkzeughalter gegen das
Spannfutter aus (DC229, DC234, DC235).
• Setzen Sie das entsprechende
Schraubendreher-Bit ein. Für das Verarbeiten
von Schlitzschrauben sollten immer
Einsatzwerkzeuge mit Führungshülse
verwendet werden.
• Drücken Sie den Drehzahl-Regelschalter (1)
langsam ein, um Schäden am Schraubenkopf zu
vermeiden. Im Linkslauf wird die Drehzahl zum
leichten Ausschrauben automatisch begrenzt.
• Wenn die Schraube mit dem Werkstück bündig
ist, lassen Sie den Drehzahl-Regelschalter
los, damit der Schraubenkopf nicht in das
Werkstück eindringt.
DC228, DC229, DC233, DC234, DC235 - Meißeln
(Abb. A)
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (3) auf
"nur Hämmern".
• Stecken Sie den entsprechenden Meißel auf
und überprüfen Sie die Arretierung.
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (9) in die
gewünschte Position.
• Schalten Sie das Werkzeug ein und beginnen
Sie mit der Arbeit.
Wenn die Betriebsart von Hämmern auf Bohren
umgestellt wurde, kann es erforderlich sein, den
Motor kurz einzuschalten, damit die Zahnräder
richtig einrasten.
ACHTUNG:
• Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht zum Mischen oder Pumpen
feuergefährlicher oder explosiver
Flüssigkeiten (Benzin, Alkohol, usw.).
• Das Elektrowerkzeug darf nicht
zum Mischen von entsprechend
gekennzeichneten leicht entzündlichen
Flüssigkeiten verwendet werden.
Lieferbares Zubehör
ACHTUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von D E WALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von D
E WALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Wahlweise sind verschiedene SDS Plus®-BohrerBits und Meißel erhältlich.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über
das richtige Zubehör an Ihren Händler.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige
Reinigung voraus.
• Dieses Werkzeug kann nicht vom Benutzer
gewartet werden. Bringen Sie das Werkzeug
nach etwa 40 Betriebsstunden in eine DEWALTKundendienstwerkstatt. Falls vor diesem
Zeitpunkt Probleme auftauchen sollten, wenden
Sie sich bitte ebenfalls an eine DEWALTKundendienstwerkstatt.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Der SDS Plus®-Anschluß von Werkzeugen und
Zubehör ist regelmäßig zu schmieren.
31
DEUTSCH
Reinigung
ACHTUNG:
• Reinigen Sie das Gehäuse des
Ladegerätes mit einem weichen Tuch.
Ziehen Sie vorher den Netzstecker des
Ladegerätes.
• Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres
Werkzeuges den Akku.
• Sorgen Sie dafür, daß die
Lüftungsschlitze offen bleiben, und
reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig
mit einem weichen Tuch.
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALTProdukte gern zurück und sorgt für eine
umweltfreundliche Entsorgung und
Wiederverwertung. Um diesen Dienst zu
nutzen, bitte schicken Sie Ihr Produkt zu einer
Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere
Kosten gesammelt.
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT
steht in dieser Anleitung, darüber läßt sich die
nächstgelegene Vertragswerkstatt ermitteln.
Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten
und aller Kundendienststellen von DEWALT sowie
der zuständigen Ansprechpartner im Internet zu
finden unter: www.2helpU.com
Umweltschutz
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt
darf nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert
werden müssen, oder falls Sie es nicht weiter
verwenden wollen, so darf es nicht über den
Hausmüll entsorgt werden. Stellen Sie dieses
Produkt zur getrennten Entsorgung bereit.
Durch die getrennte Entsorgung
gebrauchter Produkte und Verpackungen
können die Materialien recycelt und
wiederverwertet werden. Die
Wiederverwertung recycelter Materialien schont die
Umwelt und verringert die Nachfrage nach
Rohstoffen.
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter
Umständen die getrennte Entsorgung elektrischer
Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen
oder seitens des Händlers vor, bei dem Sie das
neue Produkt erworben haben.
32
Akkupaket
Falls das langlebige Akkupaket bei Arbeiten, die
zuvor mit Leichtigkeit erledigt wurden, nicht mehr
genügend Leistung liefert, so muß es aufgeladen
werden. Entsorgen Sie das Akkupaket am Ende
seiner Lebensdauer auf umweltgerechte Weise.
• Entladen Sie das Akkupaket vollständig und
entfernen Sie es anschließend aus dem Werkzeug.
• Li-Ionen Zellen sind zum Recyceln
geeignet. Zur Wiederverwertung oder
umweltverträglichen Entsorgung sind die Zellen
bei Ihrem Händler oder einer kommunalen
Sammelstelle abzugeben. Die gesammelten
Akkupakete werden dann ordnungsgemäß
recycelt oder entsorgt.
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
33
ENGLISH
CORDLESS ROTARY HAMMERDRILL
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation
make DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
V
Type
DC228
DC229
DC232
DC233
DC234
DC235
28
28
36
36
36
36
2
2
3
3
3
3
No-load speed
min-1
0 -1,150
0 -1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
Load speed
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
Impact energy (EPTA 05/2009)
Maximum drilling range in
steel/wood/concrete
J
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
13/30/24
13/30/24
13/30/24
mm
Tool holder
13/30/24
13/30/24
13/30/24
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
Collar diameter
mm
54
54
54
54
54
54
Weight (without
battery pack)
kg
3.6
3.6
3.8
2.7
2.9
4.7
dB(A)
82
82
82
82
82
82
dB(A)
dB(A)
2.0
96
2.0
95
1.9
96
1.9
96
1.9
96
1.9
96
dB(A)
2.3
2.4
1.9
1.9
1.9
1.9
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 60745:
Vibration emission value ah
Drilling into metal
ah,D =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
Vibration emission value ah
Drilling into concrete
ah,HD =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
8
1.5
8
1.5
8.5
1.7
8.5
1.7
8.5
1.7
8.5
1.7
Vibration emission value ah
Chiselling
ah,Cheq =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
5.5
1.5
5.5
1.5
–
–
4.5
1.5
4.5
1.6
4.5
1.6
Vibration emission value ah
Screwdriving without impact
ah =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
34
ENGLISH
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working
period.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
Battery pack
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
DE9280
DE9360
Voltage
VDC
28
36
Capacity
Ah
2.2
2.0
Weight
kg
0.9
0.9
Charger
DE9000
Mains voltage
VAC
Approx. charging time
min
60
Weight
kg
0.9
230
Fuses:
Europe
230 V tools 10 Amperes, mains
U.K. & Ireland
230 V tools 3 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for
each signal word. Please read the manual and pay
attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
These products also comply with Directive
2004/108/EC and 2011/65/EU. For more information,
please contact DEWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
35
ENGLISH
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
05.08.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Safety Rules
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
The term “power tool” in all of the warnings listed
below refers to your mains operated (corded)
power tool or battery operated (cordless) power
tool.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE.
1 WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust.
Power tools create sparks which may ignite the
dust or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool.
Distractions can cause you to lose control.
2 ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way.
Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will
reduce risk of electric shock.
36
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes, radiators,
ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions.
Water entering a power tool will increase the
risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat, oil,
sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk
of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
3 PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are
tired or under the influence of drugs, alcohol
or medication.
A moment of inattention while operating power
tools may result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety shoes, hard
hat, or hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting to
power source and/or battery pack, picking up or
carrying the tool. Carrying power tools with your
finger on the switch or energising power tools
that have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on.
A wrench or a key left attached to a rotating part
of the power tool may result in personal injury.
ENGLISH
e) Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times.
This enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts.
Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used.
Use of dust collection can reduce dust-related
hazards.
4 POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application.
The correct power tool will do the job better and
safer at the rate for which it was designed.
b) Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off.
Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power tool
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for misalignment
or binding of moving parts, breakage of parts
and any other condition that may affect the
power tools operation. If damaged, have the
power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and tool bits
etc., in accordance with these instructions
taking into account the working conditions
and the work to be performed. Use of the
power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.
5 BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Ensure the switch is in the off position
before inserting battery pack.
Inserting the battery pack into power tools that
have the switch on invites accidents.
b) Recharge only with the charger specified by
the manufacturer.
A charger that is suitable for one type of battery
pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
c) Use power tools only with specifically
designated battery packs.
Use of any other battery packs may create a
risk of injury and fire.
d) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws, or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
e) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help.
Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.
6 SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool
is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Rotary Hammers
• Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
37
ENGLISH
• Use auxiliary handles supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation where
the cutting tool may contact hidden wiring or
its own cord. Contact with a “live” wire will make
exposed metal parts of the tool “live” and shock
the operator.
• Use clamps or other practical way to secure
and support the workpiece to a stable
platform. Holding the work by hand or against
your body is unstable and may lead to loss of
control.
• Wear safety goggles or other eye protection.
Hammering operations cause chips to fly. Flying
particles can cause permanent eye damage.
Wear a dust mask or respirator for applications
that generate dust. Ear protection may be
required for most applications.
• Keep a firm grip on the tool at all times.
Do not attempt to operate this tool without
holding it with both hands. It is recommended
that the side handle be used at all times.
Operating this tool with one hand will result in
loss of control. Breaking through or encountering
hard materials such as re-bar may be hazardous
as well. Tighten the side handle securely before
use.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of rotary
hammers:
- Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
- Impairment of hearing.
- Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
- Health hazards caused by breathing dust
developed when working in concrete and/or
masonry.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
• Do not operate this tool for long periods of
time. Vibration caused by hammer action may
be harmful to your hands and arms. Use gloves
to provide extra cushion and limit exposure by
taking frequent rest periods.
DATE CODE POSITION
• Do not recondition bits yourself. Chisel
reconditioning should be done by an authorized
specialist. Improperly reconditioned chisels could
cause injury.
Example:
• Wear gloves when operating tool or changing
bits. Accessible metal parts on the tool and bits
may get extremely hot during operation. Small
bits of broken material may damage bare hands.
• Never lay the tool down until the bit has come
to a complete stop. Moving bits could cause
injury.
• Do not strike jammed bits with a hammer to
dislodge them. Fragments of metal or material
chips could dislodge and cause injury.
• Slightly worn chisels can be resharpened by
grinding.
• Keep the power cord away from the rotating
bit. Do not wrap the cord around any part of
your body. An electric cord wrapped around a
spinning bit may cause personal injury and loss
of control.
38
The Date Code which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
2013 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DE9000 battery charger.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
ENGLISH
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil, or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger before
attempting to clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for any uses
other than charging DEWALT rechargeable
batteries. Any other uses may result in risk of
fire, electric shock or electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it will
not be stepped on, tripped over, or otherwise
subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result in
excessive internal heat. Place the charger in a
position away from any heat source. The charger
is ventilated through slots in the top and the
bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorized service center when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the
risk of electric shock. Removing the battery
pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230 V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other voltage.
This does not apply to the vehicular charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Transporting
DEWALT Li-Ion battery packs comply with the
necessary testing requirements under the UN
Manual of Tests and Criteria (ST/SG/AC.10/11/
Rev.3 Part III, Subsection 38.3) as referenced in
the UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods.
- The battery packs have effective protection
against internal overpressure and shortciruiting.
- Appropriate measures have been provided for
prevention of forced rupture and dangerous
reverse current.
- The equivalent lithium content is below the
relevant limit value.
DEWALT Li-Ion battery packs are exempted from
national and international regulations applicable
to dangerous goods. However, these regulations
become relevant when transporting several battery
packs together.
• Make sure that battery packs are packed
according to the dangerous goods regulations
as mentioned above to prevent short-circuiting.
Chargers
The DE9000 charger accepts 28 V and 36 V Li-Ion
batteries.
This charger requires no adjustment and is designed
to be as easy as possible to operate.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service center.
39
ENGLISH
Charging Procedure (fig. A, B)
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or electrocution.
1. Plug the charger (13) into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack into the charger. The
charger is equipped with a three-light fuel gauge
that will blink according to the state of charge of
the battery pack.
3. The completion of charge will be indicated by the
red light remaining ON continuously. The pack is
fully charged and may be used at this time or left
in the charger.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to
include catalogue number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery for a minimum of
10 hours before first use.
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting or
removing the battery from the charger may ignite
the dust or fumes.
Charging Process
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
Refer the table below for the state of charge of the
battery pack.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
State of charge
1 light blinking
1 light blinking, 1 light on
1 light blinking, 2 lights on
3 lights on
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatic Refresh
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
10 hours in the charger.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
LI-ION BATTERY PACKS ONLY
Li-Ion batteries are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery against
overloading, overheating or deep discharge.
40
• Do not store or use the tool and battery pack
in locations where the temperature may reach
or exceed 40 ˚C (such as outside sheds or
metal buildings in summer).
DANGER: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged, do not
insert into charger. Do not crush, drop
or damage battery pack. Do not use a
battery pack or charger that has received
a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with
a nail, hit with a hammer, stepped on).
Electric shock or electrocution may result.
Damaged battery packs should be
returned to service center for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire. Toxic
fumes and materials are created when lithium ion
battery packs are burned.
ENGLISH
• If battery contents come into contact with the
skin, immediately wash area with mild soap
and water. If battery liquid gets into the eye, rinse
water over the open eye for 15 minutes or until
irritation ceases. If medical attention is needed,
the battery electrolyte is composed of a mixture
of liquid organic carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark or
flame.
Battery Pack (fig. A)
BATTERY TYPE
The DC228 and DC229 operate on 28 volt Li-Ion
battery packs.
The DC232, DC233, DC234 and DC235 operate on
36 volt Li-Ion battery packs.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat or
cold. For optimum battery performance and life,
store battery packs at room temperature when
not in use.
NOTE: Li-Ion battery packs should be fully
charged when stored.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for up to 5 years.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack
show the following pictographs:
Read instruction manual before use
See technical data for charging time
Do not expose to water
Do not probe with conductive objects
Do not use damaged chargers
Charge only between 4 °C and 40 °C
Have defective cords replaced
immediately
Charger problem
Battery problem
Discard the battery pack with due care
for the environment
Do not incinerate the battery pack
Charge only with dedicated DEWALT
chargers
Package Contents
The package contains:
1 Cordless rotary hammerdrill
1 Side handle
1 Depth adjustment rod
1 Dust Extraction System (DC235KL)
1 Keyless chuck (DC229, DC234, DC235)
2 Battery packs (KL-models only)
1 Battery pack (D1-models only)
1 Charger
1 Kitbox (K, D models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
NOTE: Battery packs and chargers are not
included with N-models.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Do not charge damaged battery packs
41
ENGLISH
Description (fig. A, A1, D, H)
WARNING: Never modify the power tool
or any part of it. Damage or personal
injury could result.
INTENDED USE
Your cordless rotary hammerdrills DC228, DC229,
DC232, DC233, DC234, DC235 have been
designed for professional drilling, hammerdrilling
and screwdriving applications as well as for light
chipping.
DO NOT use under wet conditions or in presence
of flammable liquids or gases.
These heavy-duty rotary hammerdrills are
professional power tools. DO NOT let children
come into contact with the tool. Supervision is
required when inexperienced operators use this
tool.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
1 Variable speed switch
2 Forward/reverse slider
3 Mode selector
4 Safety lock
5 Tool holder
6 Locking collar
7 Dust cover
8 Depth adjustment rod
9 Side handle
10 Main handle
11 Battery pack
12 Release button
13 Charger
14 Charging indicators (red)
15 Tool holder locking sleeve
16 Chuck
Dust extraction system
17 Electrical pins for Dust extraction system
[DC228, DC229, DC232, DC233, DC234,
DC235 (except type 1)]
18 Dust extraction system (D25302DH, purchased
separately)
42
19 Dust extraction system attached to rotary
hammerdrill
DC228, DC232, DC229, DC233, DC234, DC235
(EXCEPT TYPE 1)
Dust extraction system D25302DH can be
purchased separately from your nearest authorised
DEWALT dealer at additional cost.
Overload Clutch
In case of jamming of a drill bit, the drive to the
drill spindle is interrupted. Because of the resulting
forces, always hold the tool with both hands and
take a firm stance.
Brake Mechanism
When the variable speed switch is released,
the spindle will stop rotating instantly.
Active Vibration Control
The active vibration control neutralises rebound
vibration from the hammer mechanism. Lowering
hand and arm vibration, it allows more comfortable
use for longer periods of time and extends the
life of the unit. In operation, a spring loaded
mechanism counterbalances the vibration forces.
This can be sensed by the cushioning effect
when pressure is applied to the tool. Make sure
the spring is engaged but not too firmly. The
mechanism should be allowed to 'float'.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double
insulated in accordance with EN 60335.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
ENGLISH
• Connect the brown lead to the live terminal in the
plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made
to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENT
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack.
WARNING: Always switch off the tool
before inserting or removing the battery
pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Fitting and removing the battery pack (fig. A)
• To fit the battery pack (11), line it up with the
receptacle on the tool. Slide the battery pack
into the receptacle and push until the battery
snaps into place.
• To remove the battery pack, push the release
button (12) while at the same time pulling the
battery pack out of the receptacle.
Selecting the Operating Mode (fig. C)
The tool can be used in the following operating
modes:
Rotary drilling: for screwdriving and for
drilling into steel, wood and plastics
Hammerdrilling: for concrete and
masonry drilling.
Hammering only: for light chipping.
• To select the operating mode, press the safety
lock (4) and rotate the mode selector switch
(3) until it points to the symbol of the required
mode.
• Release the safety lock and check that the
mode selector switch is locked in place.
WARNING: Do not select the operating
mode when the tool is running.
Inserting and Removing SDS Plus® Accessories
(fig. D)
Your rotary hammerdrill uses SDS Plus®
accessories (refer to the inset in fig. D for a crosssection of an SDS Plus® bit shank).
• Clean and grease the bit shank.
• Insert the bit shank into the tool holder (5).
• Push the bit down and turn it slightly until it fits
into the slots.
• Pull on the bit to check if it is properly locked.
The hammering function requires the bit to be
able to move axially several centimetres when
locked in the tool holder.
• To remove a bit pull back the tool holder locking
sleeve (15) and pull out the bit.
Fitting the side handle (fig. E)
The side handle (9) can be fitted to suit both
right-hand and left-hand users.
WARNING: Do not use the tool without
the side handle properly assembled.
• Loosen the side handle.
• For RH-users, slide the side handle clamp over
the collar behind the tool holder, handle at the left.
• For LH-users, slide the side handle clamp over
the collar behind the tool holder, handle at the
right.
• Rotate the side handle to the desired position
and tighten the handle.
Setting the Drilling Depth (fig. F)
• Insert the required drill bit.
• Slacken the side handle (9).
43
ENGLISH
• Fit the depth adjustment rod (8) through the
hole in the side handle clamp.
• Adjust the drilling depth as shown.
• Tighten the side handle.
Forward/reverse Slider (fig. G)
• Push the forward/reverse slider (2) to the LH-side
for forward (RH) rotation. See arrows on tool.
• Push the forward/reverse slider (2) to the RHside for reverse (LH) rotation.
CAUTION: Always wait until the motor
has come to a complete standstill
before changing the direction of
rotation.
DC229, DC234, DC235 - Replacing the Tool
Holder with the Chuck (fig. H)
• Turn the locking collar (6) into the unlocking
position and pull the tool holder (5) off.
• Push the chuck (16) onto the spindle and turn
the locking collar into the locking position.
• To replace the chuck with the tool holder, first
remove the chuck the same way as the tool
holder was removed. Then place the tool holder
the same way as the chuck was placed.
CAUTION: Never use standard chucks
in the hammerdrilling mode.
Replacing the dust cover (fig. D)
The dust cover (7) prevents dust ingress into the
mechanism. Replace a worn dust cover immediately.
• Pull back the tool holder locking sleeve (15) and
pull the dust cover (7) off.
• Fit the new dust cover.
• Release the tool holder locking sleeve.
OPERATION
Instructions For Use
WARNING:
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework
and wiring.
44
• Apply only a gentle pressure to the tool
(approx. 5 kg). Excessive force does
not speed up drilling but decreases tool
performance and may shorten tool life.
• Do not drill or drive too deep to prevent
damage to the dust cover.
• Always hold the tool firmly with both
hands and ensure a secure stance.
• Always operate the tool with the side
handle properly mounted.
• If the cutting tool is no longer sharp,
replace with a new cutting tool.
Prior to Operation:
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
• Make sure the battery pack is properly seated.
Proper Hand Position (fig. A, I)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the side
handle (9), with the other hand on the main handl (10).
Switching On and Off (fig. A)
• To run the tool, press the variable speed switch
(1). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
• To stop the tool, release the switch.
• To lock the tool in off position, move the
forward/reverse slider (2) to the central position.
Hammerdrilling (fig. A)
• Set the mode selector switch (3) to the
"hammerdrilling" position.
• Insert the appropriate drill bit. For best results
use high quality carbide-tipped bits.
• Adjust the side handle (9) as required.
• If necessary, set the drilling depth.
• Mark the spot where the hole is to be drilled.
• Place the drill bit on the spot and switch on the
tool.
ENGLISH
Rotary Drilling (fig. A)
• Set the mode selector switch (3) to the "rotary
drilling" position.
• Depending on your tool, follow either of the
following instructions:
- Fit a chuck adaptor/chuck assembly (DC228,
DC232, DC233). Special SDS Plus® adaptors
with threaded sections are available for use
with standard 10 or 13 mm chucks to enable
straight shank bits to be used.
- Replace the tool holder with the chuck
(DC229, DC234, DC235).
• Proceed as described for hammerdrilling.
CAUTION: Never use standard chucks
in the hammerdrilling mode.
Screwdriving (fig. A)
• Set the mode selector switch (3) to the "rotary
drilling" position.
• Select the direction of rotation.
• Depending on your tool, follow either of the
following instructions:
- Insert the special SDS Plus® screwdriving
adaptor for use with hexagonal screwdriver bits
(DC228, DC233, DC232).
- Replace the tool holder with the chuck
(DC229, DC234, DC235).
• Insert the appropriate screwdriver bit. When
driving slotted head screws always use bits with
a finder sleeve.
• Gently press the variable speed switch (1) to
prevent damage to the screw head. In reverse
(LH) rotation the tool speed is automatically
reduced for easy screw removal.
• When the screw is flush with the workpiece,
release the variable speed switch to prevent the
screw head from penetrating into the workpiece.
DC228, DC229, DC233, DC234, DC235 Chipping (fig. A)
• Set the mode selector switch (3) to the
"hammering only" position.
• Insert the appropriate chisel and check if it is
properly locked.
• Adjust the side handle (9) as required.
• Switch on the tool and start working.
It may be necessary to briefly run the motor after
having changed from chiselling to rotary modes in
order to align the gears.
WARNING:
• Do not use this tool to mix or pump
easily combustible or explosive fluids
(benzine, alcohol, etc.).
• Do not mix or stir inflammable liquids
labelled accordingly.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Various types of SDS Plus® drill bits and chisels
are available as an option.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
• This machine is not user-serviceable. Take the
tool to an authorised DEWALT repair agent after
approximately 40 hours of use. If problems
occur before this time contact an authorised
DEWALT repair agent.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Accessories and attachments used must be
regularly lubricated around the SDS Plus® fitment.
45
ENGLISH
Cleaning
WARNING:
• Unplug the charger before cleaning the
housing with a soft cloth.
• Remove the battery pack before
cleaning your power tool.
• Keep the ventilation slots clear and
regularly clean the housing with a soft
cloth.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate
collection of electrical products from the
household, at municipal waste sites or by the
retailer when you purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your
product to any authorised repair agent who will
collect them on our behalf.
46
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet
at: www.2helpU.com
Battery Pack
The long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
47
E S PA Ñ O L
TALADRO PERCUTOR SIN CABLE
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran asiduidad en
el desarrollo y la innovación de sus productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para el
usuario profesional.
Características técnicas
Voltaje
V
DC228
DC229
DC232
DC233
DC234
DC235
28
28
36
36
36
36
2
2
3
3
3
3
Tipo
Velocidad en vacío
min-1
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
Velocidad en carga
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
J
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
Energía de impacto
(EPTA 05/2009)
Capacidad de perforación
en acero/madera/hormigón
mm
Portaherramienta
0 - 1,150 0 - 1,150
13/30/24 13/30/24
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
Diámetro del cuello
mm
54
54
54
54
54
54
Peso (sin la batería)
kg
3,6
3,6
3,8
2,7
2,9
4,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
2,0
96
2,3
82
2,0
95
2,4
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la potencia acústica)
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con las normas
EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah
Perforación en metal
ah,D =
Incertidumbre K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Valor de la emisión de vibración ah
Perforación en hormigón
ah,HD =
Incertidumbre K =
m/s²
m/s²
8
1,5
8
1,5
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
Valor de la emisión de vibración ah
Cincelado
ah,Cheq =
Incertidumbre K =
m/s²
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
–
–
4,5
1,6
4,5
1,6
4,5
1,6
Valor de la emisión de vibración ah
Atornillado sin impacto
ah =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
48
E S PA Ñ O L
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en esta
hoja informativa se ha medido de acuerdo con la
prueba estandarizada que ofrece la norma EN 60745
y puede utilizarse para comparar una herramienta
con otra. Puede utilizarse para realizar una evaluación
preliminar de la exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
Batería
DE9280
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
DE9360
Voltaje
VDC
28
36
Capacidad
Ah
2,2
2,0
Peso
kg
0,9
0,9
Cargador
DE9000
Tensión de la red
VAC
Tiempo de carga (próx.)
min
60
Peso
kg
0,9
230
Fusibles
Europa
Herramientas de 230 V
Definiciones: normas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación describen
el grado de intensidad correspondiente a cada
término de alarma. Lea el manual y preste atención a
estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión de
poca o modera gravedad.
10 A, en la red
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración CE de conformidad
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC; EN 60745-1, EN 60745-2-6.
49
E S PA Ñ O L
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/CE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DEWALT en la
dirección indicada a continuación o bien consulte la
parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
05.08.2009
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesión, lea el manual de instrucciones.
Normas generales de seguridad
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias e instrucciones puede
provocar descargas eléctricas, incendios
o lesiones graves.
El término “herramienta eléctrica” incluido en todas
las advertencias enumeradas a continuación hace
referencia a su herramienta eléctrica operada
con corriente (cable eléctrico) o a su herramienta
eléctrica operada con baterías (inalámbrica).
GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES COMO FUTURA
REFERENCIA
1 SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada.
Las áreas abarrotadas y oscuras propician
accidentes.
b) No opere las herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables.
50
Las herramientas eléctricas originan chispas
que pueden prender fuego al polvo o producir
humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica en
funcionamiento.
Las distracciones pueden provocar la pérdida
de control.
2 SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse al tomacorriente. Nunca
modifique el enchufe de ninguna manera.
No utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas con conexión a
tierra.
Los enchufes no modificados y que se adaptan
a los tomacorrientes reducirán el riesgo de
descarga eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores.
Existe mayor riesgo de descarga eléctrica si su
cuerpo está puesto a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas ni a
la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua a una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles.
Los cables dañados o enredados aumentan el
riesgo de descarga eléctrica.
e) Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso.
Utilice un cable adecuado para uso en
exteriores a fin de reducir el riesgo de descarga
eléctrica.
f) Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona húmeda,
utilice un dispositivo de corriente residual
(RCD) de seguridad.
El uso de un RCD reduce el riesgo de sufrir
una descarga eléctrica.
E S PA Ñ O L
3 SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común cuando
emplee una herramienta eléctrica. No utilice
una herramienta eléctrica si está cansado
o bajo el efecto de drogas, alcohol o
medicamentos.
Un momento de descuido mientras se opera
una herramienta eléctrica puede provocar
daños personales graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal. Utilice
siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente.
Asegúrese de que el interruptor está apagado
antes de conectar la fuente de alimentación o
la batería, coger o transportar la herramienta.
Transportar herramientas eléctricas con su
dedo apoyado sobre el interruptor o enchufar
herramientas eléctricas con el interruptor en
la posición de encendido puede propiciar
accidentes.
d) Retire la clavija de ajuste o la llave de tuercas
antes de encender la herramienta eléctrica.
Una llave de tuercas o una clavija de ajuste
que quede conectada a una pieza giratoria
de la herramienta eléctrica puede provocar
lesiones personales.
e) No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente en
todo momento.
Esto permite un mejor control de la herramienta
eléctrica en situaciones inesperadas.
f) Use la vestimenta adecuada. No use ropas
holgadas ni joyas. Mantenga el cabello, la
ropa y los guantes alejados de las piezas en
movimiento.
Las ropas holgadas, las joyas o el cabello largo
pueden quedar atrapados en las piezas en
movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo, asegúrese
de que estén conectados y que se utilicen
correctamente.
El uso de estos dispositivos puede reducir los
peligros relacionados con el polvo.
4 USO Y MANTENIMIENTO DE LA
HERRAMIENTA ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para el
trabajo que realizará.
La herramienta eléctrica correcta hará el
trabajo mejor, y de un modo más seguro, a la
velocidad para la que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si
no puede encenderla o apagarla con el
interruptor.
Las herramientas que no puedan ser
controladas con el interruptor constituyen un
peligro y deben repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente de
alimentación o la batería de la herramienta
eléctrica antes de realizar cualquier ajuste,
cambio de accesorios o almacenar las
herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
d) Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta.
Las herramientas eléctricas son peligrosas
si son operadas por usuarios que no tienen
formación.
e) Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación que
pueda afectar el funcionamiento de las
herramientas eléctricas. Si encuentra daños,
haga reparar la herramienta eléctrica antes
de utilizarla.
Se producen muchos accidentes a causa de
las herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
51
E S PA Ñ O L
f) Mantenga las herramientas de corte afiladas
y limpias.
Las herramientas de corte con mantenimiento
adecuado y con los bordes de corte afilados
son menos propensas a trabarse y son más
fáciles de controlar.
g) Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con las
presentes instrucciones, teniendo siempre
en cuenta las condiciones de trabajo y el
trabajo que deba llevar a cabo.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para las
que fue diseñada podría originar una situación
peligrosa.
5 USO Y MANTENIMIENTO DE LA
HERRAMIENTA CON BATERÍAS
a) Asegúrese de que el interruptor esté en la
posición de apagado antes de insertar el
paquete de baterías.
Insertar el paquete de baterías en las
herramientas eléctricas con el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
b) Recargue solamente con el cargador
especificado por el fabricante.
Un cargador adecuado para un tipo de paquete
de baterías puede originar riesgo de incendio si
se utiliza con otro paquete de baterías.
c) Utilice herramientas eléctricas solo con
paquetes de baterías específicamente
diseñados.
El uso de cualquier otro tipo de paquete de
baterías puede producir un riesgo de lesión e
incendio.
d) Cuando no utilice el paquete de baterías,
manténgalo lejos de otros objetos metálicos
como sujetapapeles, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos metálicos
pequeños que puedan realizar una conexión
desde un terminal al otro.
Los cortocircuitos en los terminales de la
batería pueden provocar quemaduras o
incendio.
e) En condiciones abusivas, el líquido
puede ser expulsado de la batería.
Evite su contacto. Si entra en contacto
accidentalmente, enjuague con agua. Si
52
el líquido entra en contacto con sus ojos,
busque atención médica.
El líquido expulsado de la batería puede
provocar irritación o quemaduras.
6 MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas.
Esto garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
Normas de seguridad específicas
adicionales para martillos rotativos
• Póngase protectores para el oído. La
exposición al ruido puede causar pérdida
auditiva.
• Use las empuñaduras auxiliares suministradas
con la herramienta. La pérdida de control
puede ocasionar lesión personal.
• Sostenga las herramientas eléctricas en
superficies de sujeción aisladas cuando
realice una operación en la cual la
herramienta para cortar pudiera entrar en
contacto con instalaciones eléctricas ocultas
o su propio cable. El contacto con un cable
cargado, cargará las partes metálicas expuestas
de la herramienta y dará una descarga eléctrica
al operador.
• Use abrazaderas u otra forma práctica de
asegurar y apoyar la pieza de trabajo a una
plataforma estable. El sujetar la pieza de trabajo
con la mano o contra su cuerpo no proporciona
estabilidad y puede causar una pérdida de
control.
• Póngase gafas protectoras u otra protección
para los ojos. Las operaciones de martilleo
pueden hacer que salgan volando astillas. Las
partículas volantes pueden ocasionar daño
permanente a los ojos. Use una mascarilla
antipolvo o un respirador para las aplicaciones
que produzcan polvo. Puede que sea necesario
utilizar una protección auditiva para la mayoría de
las aplicaciones.
• Agarre firmemente la herramienta en
todo momento. No intente utilizar esta
herramienta sin sujetarla con ambas manos.
Se recomienda usar la empuñadura lateral
en todo momento. El utilizar esta herramienta
con una sola mano ocasionará la pérdida de
control. Asimismo puede ser peligroso romper o
E S PA Ñ O L
encontrarse con materiales duros como barras
de refuerzo. Apriete la empuñadura lateral bien
antes de utilizar la herramienta.
• No utilice esta herramienta durante períodos
largos de tiempo. La vibración causada por
la acción del martillo puede ser perjudicial
para las manos y los brazos. Utilice guantes
para proporcionar protección extra y limite la
exposición tomándose periodos de descanso
con frecuencia.
- Riesgos de salud causados por la inhalación
del polvo producido cuando se trabaja en
hormigón y/o mampostería.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
• No repare las brocas usted mismo. La
reparación de los cinceles debe ser realizada por
un especialista autorizado. Los cinceles que no
están bien reparados pueden causar lesiones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
• Póngase guantes cuando utilice la
herramienta o cambie las brocas. Las partes
metálicas accesibles de la herramienta y las
brocas pueden ponerse extremadamente
calientes durante el funcionamiento. Los trozos
pequeños de material roto pueden dañar las
manos desnudas.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
• No ponga nunca la herramienta hacia abajo
hasta que la broca se haya parado por
completo. Las brocas en movimiento pueden
causar lesiones
Ejemplo:
• No golpee las brocas atascadas con un
martillo para sacarlas. Pueden desprenderse
fragmentos de metal o astillas de material y
ocasionar lesiones.
• Los cinceles ligeramente desgastados
pueden volver a afilarse amolando.
• Mantenga el cable eléctrico alejado de la
broca en movimiento. No enrolle el cable
alrededor de ninguna parte de su cuerpo.
Un cable eléctrico enrollado en una broca en
movimiento puede ocasionar lesión personal y
pérdida de control.
Riesgos residuales
Los riesgos indicados a continuación son
inherentes al uso de martillos rotativos:
- lesiones provocadas al tocar las piezas que
giran o piezas calientes de la herramienta
A pesar del cumplimiento de la normativa de
seguridad correspondiente y del uso de dispositivos
de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse. Son los
siguientes:
- Dificultades auditivas.
- Riesgo de que los dedos queden atrapados al
cambiar el accesorio.
El código de fecha que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
2013 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual
contiene instrucciones importantes de seguridad y
funcionamiento para el cargador de baterías DE9000.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en la batería y en el producto que
utiliza la batería.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
ATENCIÓN: Riesgo de quemadura. Para
minimizar el riesgo de lesiones, cargue
sólo baterías recargables DEWALT.
Otros tipos de baterías pueden estallar y
provocar daños personales y materiales.
53
E S PA Ñ O L
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de alimentación,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro del
cargador. Deben mantenerse fuera de las
cavidades del cargador objetos extraños
de naturaleza conductora como esponjas
de acero, láminas de aluminio o cualquier
acumulación de partículas metálicas,
entre otros. Cuando no haya una batería
en la cavidad, desenchufe siempre el
cargador de la fuente de alimentación.
Desenchufe el cargador antes de
limpiarlo.
• NO intente cargar la batería con un cargador
distinto de los indicados en este manual.
El cargador y la batería están diseñados
específicamente para funcionar juntos.
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables DEWALT. Cualquier otro uso que
se les dé puede provocar riesgo de incendio,
descarga eléctrica o electrocución.
• No exponga el cargador a la lluvia ni a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De esta manera,
disminuirá el riesgo de dañar el enchufe y el
cable.
• Asegúrese de que el cable esté situado de
modo que no lo pise nadie, ni se tropiece con
él, y que no esté sujeto a daños o tensiones.
• No use un alargador a menos que sea
absolutamente necesario. El uso de un
alargador incorrecto puede provocar riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos de
cualquier fuente de calor. El cargador se ventila
a través de las ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
• No utilice el cargador con un cable o
enchufe dañado: reemplácelos de inmediato.
• No utilice el cargador si ha recibido un golpe
fuerte, se ha caído, o presenta algún daño.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
54
• No desmonte el cargador, cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
llévelo a un centro de servicio técnico
autorizado. Si se montase mal el aparato, existe
el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica, electrocución o incendio.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador de
la toma de corriente. Con ello minimizará el
riesgo de descarga eléctrica. Quitar la batería
no reduce este riesgo.
• NUNCA intente conectar dos cargadores juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar
con corriente eléctrica doméstica estándar
de 230 V. No intente utilizarla con otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador vehicular.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Transporte
Las baterías ión litio de DEWALT cumplen con
todos los requisitos de pruebas necesarios
contemplados en el Manual de pruebas y criterios
de las Naciones Unidas (ST/SG/AC.10/11/Rev.3
parte III, subsección 38,3) según referenciado en
las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de las Naciones Unidas.
- Las baterías tienen una protección eficaz contra
la sobrepresión interna y los cortocircuitos.
- Se han proporcionado las medidas adecuadas
para la prevención de una ruptura forzada y
una peligrosa inversión de corriente.
- El contenido de litio equivalente se encuentra
por debajo del valor límite correspondiente.
Las baterías ión litio de DEWALT están exentas
de los reglamentos nacionales e internacionales
aplicables a las mercancías peligrosas.
No obstante, los reglamentos cobran relevancia al
transportar varias baterías juntas.
• Asegúrese de que las baterías se embalen
de conformidad con los reglamentos sobre
mercancías peligrosas, según se menciona
anteriormente, para evitar cortocircuitos.
Cargadores
El cargador DE9000 acepta baterías Li-Ion de 28 V
y 36 V.
Este cargador no necesita ajuste y está diseñado
para que su funcionamiento sea lo más fácil posible.
E S PA Ñ O L
Procedimiento de carga (fig. A, B)
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
1. Enchufe el cargador (13) en una toma de
corriente apropiada antes de introducir la batería.
2. Introduzca la batería en el cargador. El cargador
está equipado con un indicador de cantidad
de carburante con tres luces que estarán
intermitentes de acuerdo con el estado de carga
de la batería.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente. La
batería está totalmente cargada y podrá utilizarse
en este momento o dejarse en el cargador.
NOTA: Para asegurar el máximo rendimiento y vida
útil de las baterías de Li-Ion, cargue la batería por un
mínimo de 10 horas antes de usarla por primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado de
carga de la batería.
Estado de la carga
1 luz intermitente
1 luz intermitente , 1 luz encendida
1 luz intermitente , 2 luces encendidas
3 luces encendidas
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Regeneración automática
El modo de regeneración automática equilibrará
o igualará las pilas individuales de la batería a su
capacidad máxima. Las baterías deben regenerarse
semanalmente o cuando no suministren la misma
cantidad de potencia.
Para regenerar su batería, colóquela en el cargador,
como de costumbre. Déjela en el cargador durante
10 horas como mínimo.
Retraso por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/fría
y suspende la carga hasta que la batería alcanza la
temperatura adecuada. En ese momento, el cargador
inicia automáticamente el modo de carga de la
batería. Esta función garantiza la máxima duración de
la batería.
SÓLO BATERÍAS DE LI-ION
Las baterías de Li-Ion están diseñadas con un
Sistema de protección electrónico que protegerá la
batería contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento o
la descarga completa.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador, lea
las instrucciones de seguridad a continuación. Luego
siga los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Poner o
sacar la batería del cargador puede inflamar el
polvo o los gases.
• Cargue las baterías sólo con cargadores
DEWALT.
• NO las salpique ni las sumerja en agua u otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y la batería
en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (como cobertizos
al aire libre o construcciones de metal en
verano).
PELIGRO: No intente nunca abrir la
batería por ningún motivo. Si la caja de
la batería está agrietada o dañada, no
la introduzca en el cargador. No aplaste,
deje caer ni dañe la batería. No utilice una
batería o un cargador que hayan recibido
un golpe fuerte, se hayan caído, pisado
o dañado de alguna forma (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con un
martillo, pisado). Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución. Las
baterías dañadas deben devolverse al
centro de servicio para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
55
E S PA Ñ O L
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura.
El líquido de la batería puede ser
inflamable si se expone a chispas o
llamas.
Batería (fig. A)
TIPO DE BATERÍA
El DC228 y el DC229 funcionan con baterías Li-Ion de
28 voltios.
Placas en el cargador y en la batería
Además de los pictogramas empleados en este
manual, las placas en el cargador y en la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Para el tiempo de carga véanse las
características técnicas.
No exponer a la lluvia
No unirlos con objetos conductores
No cargar baterías en mal estado
No utilice cargadores dañados
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
Problema del cargador
El DC232, el DC233, el DC234 y el DC235 funcionan
con baterías Li-Ion de 36 voltios.
Problema de la batería
Recomendaciones para el
almacenamiento
Una vez finalizada la vida útil de la batería,
elimínela sin dañar el medio ambiente
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
NOTA: Las baterías de Li-Ion deben estar
completamente cargadas cuando están
guardadas.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará la batería o el cargador. En condiciones
adecuadas, se pueden guardar hasta 5 años.
56
No arroje la batería al fuego
Cargue únicamente con cargadores
exclusivos DEWALT
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Martillo perforador rotativo inalámbrico
1 Empuñadura lateral
1 Barra de ajuste de profundidad
1 Sistema de extracción de polvo (DC235KL)
E S PA Ñ O L
1
2
1
1
1
Portabrocas sin llave (DC229, DC234, DC235)
Baterías (sólo modelos KL)
Bloque de baterías (sólo en los modelos D1)
Cargador
Caja de herramientas (sólo en los
modelos K, D)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
NOTA: Las baterías y los cargadores no van
incluidos en los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A, A1, D, H)
ADVERTENCIA: nunca modifi que la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza
de esta. Puede ocasionarse un daño o
una lesión personal.
USO PREVISTO
Los martillos perforadores rotativos inalámbricos
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234 y
DC235 han sido diseñados para aplicaciones
profesionales de taladrado, perforación con
martillo y atornillado, así como para desbastado
ligero.
NO deben usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estos martillos perforadores rotativos de
gran capacidad son herramientas eléctricas
profesionales. NO permita que los niños toquen la
herramienta. El uso de esta herramienta por parte
de operadores inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se
haga responsable de su seguridad. No deberá
dejar nunca que los niños jueguen solos con este
producto.
1 Interruptor de velocidad variable
2 Guía de deslizamiento adelante/atrás
3 Selector de modo
4 Cierre de seguridad
5 Portaherramientas
6 Anillo de bloqueo
7 Cubierta protectora contra el polvo
8 Barra de ajuste de profundidad
9 Empuñadura lateral
10 Empuñadura principal
11 Batería
12 Botón de liberación
13 Cargador
14 Indicadores de carga (rojo)
15 Manguito de bloqueo del portaherramientas
16 Portabrocas
Sistema de extracción de polvo
17 Clavijas eléctricas para el Sistema de
extracción de polvo
[DC228, DC229, DC232, DC233, DC234,
DC235 (excepto el tipo 1)]
18 Sistema de extracción de polvo (D25302DH,
comprado por separado)
19 Sistema de extracción de polvo unido al martillo
perforador rotativo
DC228, DC232, DC229, DC233, DC234, DC235
(EXCEPTO EL TIPO 1)
El sistema de extracción de polvo D25302DH
puede comprarse por separado de su distribuidor
autorizado de DEWALT más cercano por un coste
adicional.
Embrague de sobrecarga
Cuando se atasca una broca, se interrumpe la
rotación del eje. Sostenga la herramienta con
ambas manos y afírmese sobre los pies para
contrarrestar las fuerzas resultantes.
Mecanismo de frenado
Cuando se desconecta el interruptor de velocidad
variable, el eje deja de girar instantáneamente.
Control de vibración activo
El control de vibración activo neutraliza la vibración
producida por los rebotes del mecanismo percutor.
Al reducir la vibración de la mano y el brazo, permite
un uso más cómodo durante periodos de tiempo más
largos y alarga la vida útil del equipo.
57
E S PA Ñ O L
En funcionamiento, un mecanismo a resorte
contrarresta las fuerzas de vibración. Esto puede
detectarse por el efecto amortiguador cuando se
aplica presión a la herramienta. Asegúrese de que el
muelle esté acoplado pero no demasiado firmemente.
Debe permitirse que el mecanismo "flote".
Seguridad eléctrica
El cargador ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
red corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 60335; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente
preparado disponible a través de la organización de
servicios de DEWALT.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Antes de realizar el
montaje y los ajustes, extraiga siempre
la batería.
ADVERTENCIA: Apague siempre la
herramienta antes de insertar o retirar
la batería.
ADVERTENCIA: Usar sólo baterías y
cargadores de DEWALT.
Instalación y extracción de la batería (fig. A)
• Para instalar la batería (11), alinéela con el
receptáculo de la herramienta. Introduzca la
batería en el receptáculo y empuje hasta que
encaje en su posición.
58
• Para extraer la batería, empuje el botón de
liberación (12) mientras que al mismo tiempo
tira de la batería para sacarla del receptáculo.
Selección del modo operativo (fig. C)
La herramienta puede usarse en los siguientes
modos operativos:
Perforación rotativa: para atornillar,
taladrar en acero, madera y materiales
plásticos.
Perforación con percusión: para
taladrar hormigón y ladrillo.
Sólo percusión: para cincelado ligero.
• Para seleccionar el modo operativo, presione
el bloqueo de seguridad (4) y gire el interruptor
selector de modo (3) hasta que apunte al
símbolo del modo requerido.
• Suelte el bloqueo de seguridad y compruebe
que el interruptor selector de modo esté
bloqueado en su posición.
ADVERTENCIA: No seleccione el modo
operativo cuando la herramienta esté
en funcionamiento.
Insertar y desmontar los accesorios SDS Plus®
(fig. D)
Estos modelos usan las brocas y los cinceles
de SDS Plus® (véase la inserción en la fig. D
para un corte transversal de una cola de broca
SDS Plus®).
• Limpie y engrase el vástago de la punta.
• Inserte el vástago de la punta en el
portaherramientas (5).
• Empuje la punta hacia adentro y hágala girar
levemente hasta que encaje en las cavidades.
• Tire de la broca para verificar si está bien
sujetada.
• Para desmontar una broca, desbloquee
el portaherramientas (15) como descrito
anteriormente.
Instalación de la empuñadura lateral (fig. E)
La empuñadura lateral (9) puede instalarse de modo
que sirva tanto a usuarios diestros como zurdos.
E S PA Ñ O L
ADVERTENCIA: No utilice la
herramienta si el mango lateral no está
debidamente montado.
• Afloje la empuñadura lateral.
• Para usuarios diestros, deslice el sujetador
de la empuñadura lateral sobre el collarín
situado detrás del portaherramientas, con la
empuñadura a la izquierda.
• Para usuarios zurdos, deslice el sujetador
de la empuñadura lateral sobre el collarín
situado detrás del portaherramientas, con la
empuñadura a la derecha.
• Haga girar la empuñadura lateral hasta la
posición que desee y ajústela.
Ajuste de la profundidad de perforación (fig. F)
• Inserte la broca apropiada en el
portaherramientas.
• Afloje la empuñadura lateral (9).
• Inserte el tope de profundidad (8) en el orificio
del sujetador de la empuñadura lateral.
• Ajuste la profundidad de taladrado de la
manera indicada.
• Apriete la empuñadura lateral.
Guía de deslizamiento de avance/retroceso (fig. G)
• Empuje el deslizador de avance/retroceso
(2) hacia la izquierda para la rotación directa
(a derechas). Observe las flechas en la
herramienta.
• Empuje el deslizador de avance/retroceso (2)
hacia la derecha para la rotación inversa
(a izquierdas).
ATENCIÓN: Espere siempre hasta que
el motor esté completamente parado
antes de cambiar el sentido de rotación.
DC229, DC234, DC235 - Sustitución del
portaherramientas por el portabrocas (fig. H)
• Gire el aro de cierre (6) a la posición de
apertura y saque el portaherramientas (5).
• Coloque el portabrocas (16) sobre el eje y gire
el aro de cierre a la posición de cierre.
• Para sustituir el portabrocas por el
portaherramientas, retire en primer lugar el
portabrocas del mismo modo que ha retirado
el portaherramientas. A continuación, coloque
el portaherramientas del mismo modo que ha
colocado el portabrocas.
ATENCIÓN: No utilice nunca
portabrocas estándar en el modo de
perforación con percusión.
Sustitución del guardapolvos (fig. D)
El guardapolvos (7) impide la entrada de polvo
en el mecanismo. Los guardapolvos desgastados
deben sustituirse de inmediato.
• Deslice hacia atrás el manguito del
portaherramientas (15) y extraiga el
guardapolvos (7).
• Instale el nuevo guardapolvos.
• Suelte el manguito del portaherramientas.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones para el uso
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Infórmese sobre la ubicación de
tuberías y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta (aprox. 5 kg).
Una presión excesiva no acelera el
taladrado o cincelado, sino que reduce
la efectividad de la herramienta e
incluso puede reducir su vida útil.
• No taladre ni introduzca la punta a
demasiada profundidad para no dañar
el guardapolvos.
• Sujete siempre firmemente la herramienta
con ambas manos y mantenga una
postura segura.
• Utilice siempre la herramienta con
la empuñadura lateral debidamente
montada.
• Si la herramienta cortante pierde
afilado, sustitúyala con una nueva
herramienta cortante.
59
E S PA Ñ O L
Antes de trabajar:
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada.
• Asegúrese de que la batería quede bien
acoplada.
Posición adecuada de las manos
(fig. A, I)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura lateral (9) y la
otra en la empuñadura principal (10).
Encendido y apagado (fig. A)
• Para encender, pulse el interruptor de velocidad
variable (1). La presión determina la velocidad.
• Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
• Para mantener la herramienta desconectada,
desplace el deslizador de avance/retroceso (2)
a la posición central.
Perforación con percusión (fig. A)
• Ajuste el interruptor selector de modo (3) a la
posición "perforación con percusión".
• Inserte la broca apropiada. Para obtener los
mejores resultados, utilice brocas con punta de
carburo de alta calidad.
• Ajuste la empuñadura lateral (9).
• Si es necesario, ajuste la profundidad de
perforación.
• Marque el punto donde desea perforar.
• Coloque la broca en el punto y encienda la
herramienta.
Perforación rotativa (fig. A)
• Ajuste el interruptor selector de modo (3) a la
posición "perforación rotativa".
• Dependiendo de su herramienta, siga una de
las instrucciones que se indican a continuación:
- Instale el adaptador del portabrocas/conjunto
de portabrocas (DC228, DC233, DC232).
60
Están disponibles adaptadores SDS Plus®
especiales con secciones roscadas para su
uso con portabrocas estándar de 10 ó 13
mm que permiten la utilización de brocas de
vástago recto.
- Sustituya el portaherramientas por el
portabrocas (DC229, DC234, DC235).
• Proceda de la manera descrita para la
perforación con percusión.
ATENCIÓN: No utilice nunca portabrocas
estándar en el modo de perforación con
percusión.
Atornillado (fig. A)
• Ajuste el interruptor selector de modo (3) a la
posición "perforación rotativa".
• Seleccione la dirección de la rotación.
• Dependiendo de su herramienta, siga una de
las instrucciones que se indican a continuación:
- Inserte el adaptador de atornillado SDS Plus®
especial para utilizar puntas de atornillado
hexagonales (DC228, DC233, DC232).
- Sustituya el portaherramientas por el
portabrocas (DC229, DC234, DC235).
• Inserte la punta de atornillar apropiada.
Cuando atornille o desatornille tornillos con
cabeza ranurada use siempre brocas con
manguito buscador.
• Presione suavemente el interruptor de
velocidad variable (1) para no dañar la cabeza
del tornillo. En el modo de rotación inversa
(LH) la velocidad de la herramienta se reduce
automáticamente para facilitar la extracción del
tornillo.
• Cuando el tornillo quede a ras con la pieza
de trabajo, suelte el interruptor de velocidad
variable para evitar que la cabeza del tornillo
penetre en la pieza.
DC228, DC229, DC233, DC234, DC235 Cincelado (fig. A)
• Ajuste el interruptor selector de modo (3) a la
posición "sólo percusión".
• Inserte el cincel adecuado y verifique si está
correctamente acoplado.
• Ajuste la empuñadura lateral (9).
• Encienda la herramienta y empiece a trabajar.
E S PA Ñ O L
Puede ser necesario dejar que el motor gire un
poco, tras cambiar del modo de cincelado al
rotativo, para alinear los engranajes.
ADVERTENCIA:
• No utilice esta herramienta para mezclar
o bombear líquidos combustibles o
explosivos (bencina, alcohol, etc.).
• No mezclar o remover líquidos
inflamables.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
solo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Hay disponibles como opción varios tipos de
brocas y cinceles SDS Plus®.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. El funcionamiento
satisfactorio depende del buen cuidado de la
herramienta y de una limpieza frecuente.
• Esta máquina no está diseñada para que la
repare el usuario. Lleve la herramienta a un
agente DEWALT autorizado después de unas
40 horas de operación. En caso de problemas
antes del término de dicho plazo, póngase en
contacto con un agente DEWALT autorizado.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Es preciso lubricar regularmente los accesorios y
acoplamientos en torno al punto de montaje
SDS Plus®.
Limpieza
ADVERTENCIA:
• Evite que se obturen las ranuras de
ventilación y limpie el exterior con
regularidad utilizando un paño suave.
• Desconecte el cargador antes de
limpiar el cárter con un paño.
• Quite la batería antes de limpiar su
herramienta.
Protección del medio ambiente
Separación de desechos. Este producto
no debe desecharse con la basura
doméstica normal.
Si llega el momento de reemplazar su producto
DEWALT o éste ha dejado de tener utilidad para
usted, no lo deseche con la basura doméstica
normal. Asegúrese de que este producto se
deseche por separado.
La separación de desechos de
productos usados y embalajes permite
que los materiales puedan reciclarse y
reutilizarse.
La reutilización de materiales reciclados
ayuda a evitar la contaminación
medioambiental y reduce la demanda
de materias primas.
La normativa local puede prever la separación
de desechos de productos eléctricos de uso
doméstico en centros municipales de recogida
de desechos o a través del distribuidor cuando
adquiere un nuevo producto.
DEWALT proporciona facilidades para la recogida
y el reciclado de los productos DEWALT que hayan
llegado al final de su vida útil. Para hacer uso de
este servicio, devuelva su producto a cualquier
servicio técnico autorizado, que lo recogerá en
nuestro nombre.
61
E S PA Ñ O L
Puede consultar la dirección de su servicio
técnico más cercano poniéndose en contacto
con la oficina local de DEWALT en la dirección
que se indica en este manual. Como alternativa,
encontrará en Internet, en la dirección siguiente, la
lista de servicios técnicos autorizados de DEWALT
e información completa de nuestros servicios de
posventa y contactos: www.2helpU.com
Batería
La batería de larga duración debe recargarse
en cuanto deja de producir suficiente potencia
en tareas que anteriormente se realizaban con
facilidad. Al final de su vida útil, deseche la batería
con el debido cuidado con el entorno:
• Utilice la batería hasta que se agote por
completo y luego extráigala de la herramienta.
• Los elementos de ión litio son reciclables.
Llévelas a su distribuidor o déjelas en un centro
de reciclado local. Las baterías recogidas se
reciclarán o se desecharán adecuadamente.
62
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
63
FRANÇAIS
MARTEAU ELECTROPNEUMATIQUE SANS FIL
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de nombreuses années, DEWALT produit des outils électriques
adaptés aux exigences des utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
V
Type
DC228
DC229
DC232
DC233
DC234
DC235
28
28
36
36
36
36
2
2
3
3
3
3
Vitesse à vide
min-1
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
Vitesse en charge
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
Énergie de frappe (EPTA 05/2009) J
Capacité de perçage
acier/bois/béton
mm
Porte-outil
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
Diamètre du collet
Poids (sans batterie)
mm
kg 3,6
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance acoustique)
54
3,6
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
2,0
96
2,3
54
54
3,8
82
2,0
95
2,4
54
2,7
82
1,9
96
1,9
54
2,9
82
1,9
96
1,9
13/30/24
SDS Plus®
54
4,7
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité) déterminées conformément aux normes EN 60745
Valeur d’émission de vibration ah
Perçage du métal
ah,D =
Incertitude K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Valeur d’émission de vibration ah
Perçage du béton
ah,HD =
Incertitude K =
m/s²
m/s²
8
1,5
8
1,5
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
Valeur d’émission de vibration ah
Ciselage
ah,Cheq =
Incertitude K =
m/s²
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
–
–
4,5
1,6
4,5
1,6
4,5
1,6
Valeur d’émission de vibration ah
Vissage sans impact
ah =
Incertitude K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
64
FRANÇAIS
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et peut
être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il peut
également être utilisé pour une évaluation préliminaire de l’exposition.
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est
mis hors tension et lorsqu’il tourne,
mais n’effectue aucune tâche. Ces
éléments peuvent considérablement
réduire le niveau d’exposition
sur la période totale de travail.
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains au
chaud, organisation des tâches de travail.
AVERTISSEMENT : le niveau d’émission
vibratoire déclaré correspond aux
applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou mal entretenu,
l’émission vibratoire peut varier. Ces
éléments peuvent considérablement
augmenter le niveau d’exposition sur la
période totale de travail.
Pack-batteries
DE9280
DE9360
Tension
VDC
28
36
Capacité
Ah
2,2
2,0
Poids
kg
0,9
0,9
Chargeur
DE9000
230
Tension secteur
VAC
Temps de charge (environ)
min
60
Poids
kg
0,9
Fusible:
Europe
Outils de 230 V
10 A, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui, si
elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, peut entraîner des blessures
minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution
Indique un risque d’incendie.
Déclaration CE de conformité
DIRECTIVES MACHINES
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Caractéristiques techniques sont
conformes aux normes :
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ces produits sont également conformes aux
normes 2004/108/CE et 2011/65/UE. Pour plus
d’informations, veuillez contacter DEWALT à l’adresse
suivante ou vous reporter au dos de cette notice
d’instructions.
65
FRANÇAIS
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-président de l’ingénierie et du développement
des produits
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
05.08.2009
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le mode
d’emploi.
Instructions générales de sécurité
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les instructions. Le non-respect des
avertissements et des instructions peut
entraîner une électrocution, un incendie
et/ou des blessures graves.
Le terme « outil électrique » mentionné dans
tous les avertissements ci-dessous se rapporte
aux outils branchés sur secteur (avec câble de
raccordement) ou fonctionnant sur piles (sans fil).
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS
ET LES INSTRUCTIONS POUR REFERENCE
ULTERIEURE
1 SECURITE DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée.
Une aire de travail encombrée ou mal éclairée
augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables.
Les outils électriques produisent des étincelles
qui peuvent enflammer la poussière ou les
émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil électrique.
Une distraction peut vous faire perdre le
contrôle de l’outil.
66
2 SECURITE ELECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des outils
électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs.
Le risque d’électrocution augmente si votre
corps est relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques à la
pluie ou à l’humidité.
Le risque d’électrocution augmente si de l’eau
pénètre dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon d’alimentation.
N’utilisez jamais le cordon pour transporter,
tirer ou débrancher l’outil électrique. Tenez
le cordon à l’écart des sources de chaleur,
de l’huile, des bords tranchants ou des
pièces en mouvement.
Le risque d’électrocution augmente si le cordon
est endommagé ou entortillé.
e) Utilisez une rallonge convenant pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors.
Le risque d’électrocution diminue si vous
utilisez un cordon convenant pour l’utilisation à
l’extérieur.
f) Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un endroit
humide, utilisez un circuit protégé par
dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3 SECURITE PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments.
FRANÇAIS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Un moment d’inattention durant l’utilisation
d’un outil électrique peut entraîner de graves
blessures corporelles.
Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes de
sécurité.
Un équipement de sécurité comme un masque
anti-poussières, des chaussures de sécurité
antidérapantes, un casque de sécurité ou un
serre-tête antibruit, utilisé selon la tâche à
effectuer, permettront de diminuer le risque de
blessures corporelles.
Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en position
éteinte avant de relier l’outil à la source
d’alimentation et/ou au bloc-piles, ou de
ramasser ou transporter l’outil. Transporter les
outils électriques le doigt placé sur l’interrupteur
ainsi que brancher des outils électriques
dont l’interrupteur est sur la position marche
augmentent les risques d’accident.
Retirez toute clé de réglage ou autre avant
de mettre l’outil sous tension.
Une clé laissée en place sur une pièce
rotative de l’outil électrique peut entraîner des
blessures corporelles.
Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre.
Vous aurez ainsi une meilleure maîtrise de
l’outil électrique en cas de situations imprévues.
Portez des vêtements adéquats. Ne portez
pas de vêtements amples ni de bijoux.
Maintenez cheveux, vêtements et gants à
l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer les
vêtements amples, les bijoux et les cheveux
longs.
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration et de
collecte de la poussière, vérifiez qu’ils sont
bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de tels accessoires permet de
réduire les risques liés à la présence de
poussière.
4 UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS
ELECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation.
Si vous utilisez l’outil électrique adéquat et
respectez le régime pour lequel il a été conçu,
il réalisera un travail de meilleure qualité et plus
sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre avec
l’interrupteur.
Un outil électrique qui ne peut être contrôlé par
l’interrupteur représente un danger et doit être
réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger les
outils électriques.
Ces mesures de sécurité préventives réduiront
les risques de démarrage accidentel de l’outil
électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques ou
ces instructions.
Les outils électriques représentent un danger
entre des mains inexpertes.
e) Procédez à l’entretien des outils électriques.
Assurez-vous que les pièces en mouvement
ne sont pas désalignées ou coincées,
qu’aucune pièce n’est cassée ou que l’outil
électrique n’a subi aucun dommage pouvant
affecter son bon fonctionnement. Si l’outil
électrique est endommagé, faites-le réparer
avant de le réutiliser.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
f) Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
67
FRANÇAIS
g) Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer.
L’utilisation d’un outil électrique à des fins
autres que celles prévues est potentiellement
dangereuse.
5 UTILISATION ET ENTRETIEN DU
BLOC-PILES
a) Vérifiez que l’interrupteur est sur la position
arrêt avant d’insérer le bloc-piles.
L’insertion d’un bloc-piles dans un outil
électrique sous tension augmente le risque
d’accident.
b) Rechargez le bloc-piles uniquement avec le
chargeur spécifié par le fabricant.
Un chargeur prévu pour un certain type de
bloc-piles peut être à l’origine d’un incendie si
utilisé avec un autre bloc-piles.
c) Utilisez l’outil électrique uniquement avec le
bloc-piles spécifié.
L’utilisation d’autres blocs-piles peut être à
l’origine de blessures ou d’un incendie.
d) Lorsque vous n’utilisez pas le bloc-piles,
tenez-le à l’écart des objets métalliques, tels
que trombones, pièces de monnaie, clés,
clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de créer une connexion entre
deux bornes.
Court-circuiter les bornes entre elles peut
provoquer des brûlures ou un incendie.
e) Évitez tout contact avec le liquide pouvant
s’échapper d’une pile en mauvais état. En
cas de contact accidentel, rincez à l’eau. Si
le liquide pénètre dans les yeux, consultez
un médecin. Le liquide s’échappant de la
pile peut engendrer une irritation ou des
brûlures.
6 REPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui utilise
des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
68
Règles de sécurité particulières
additionnelles propres aux marteaux
rotatifs
• Porter un dispositif de protection auditif. Le
bruit en résultant pourrait occasionner une perte
de l’acuité auditive.
• Utiliser la poignée auxiliaire fournie avec
l’outil. Une perte de contrôle de l’outil pourrait
occasionner des dommages corporels.
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues à
cet effet pendant toute utilisation où l’organe
de coupe pourrait entrer en contact avec des
fils électriques cachés ou son propre cordon.
Tout contact avec un fil sous tension met les
parties métalliques exposées de l’outil sous
tension et électrocute l’utilisateur.
• Utiliser des serre-joints, ou tout autre moyen,
pour fixer et immobiliser le matériau sur une
surface stable. Tenir la pièce à la main ou contre
son corps offre une stabilité insuffisante qui
pourrait vous en faire perdre le contrôle.
• Porter des lunettes de protection ou tout
autre dispositif de protection oculaire. Le
martelage produit des particules volantes. Ces
particules peuvent causer des dommages
oculaires permanents. Porter un masque
anti-poussières ou un appareil de protection
des voies respiratoires pour toute application
productrice de poussières. Une protection
auditive peut s’avérer nécessaire pour la plupart
des applications.
• Maintenir systématiquement l’outil
fermement. Ne pas tenter d’utiliser cet
outil sans le maintenir à deux mains. Il est
recommandé d’utiliser systématiquement la
poignée latérale. Le fait d’utiliser cet outil à une
main pourra vous en faire perdre le contrôle.
Traverser ou rencontrer des matériaux durs
comme les armatures peut aussi s’avérer
dangereux. Arrimer soigneusement la poignée
latérale avant toute utilisation.
• Ne pas utiliser cet outil pendant des périodes
prolongées. Les vibrations causées par l’action
du marteau peuvent être dangereuses pour les
mains ou les bras. Porter des gants pour amortir
les vibrations, et pour limiter les risques, faire des
pauses fréquentes.
• Ne pas remettre à neuf les forets soi-même.
La remise à neuf de tout burin doit être effectuée
par un spécialiste agréé. Tout burin remis à neuf
incorrectement pose des risques de dommages
corporels.
FRANÇAIS
• Porter des gants lors de l’utilisation de
l’outil ou le changement de burin. Les parties
métalliques accessibles de l’outil et des burins
pourraient s’avérer brûlantes pendant l’utilisation.
De petits débris de matériau pourraient blesser
les mains nues.
• Attendre systématiquement l’arrêt complet
de la mèche/burin avant de déposer l’outil
où que ce soit. Des burins/mèches en rotation
posent des risques de dommages corporels.
• Ne pas asséner des coups de marteau sur
des burins coincés pour les déloger. Des
fragments de métal ou de matériau pourraient
être éjectés et causer des dommages corporels.
• Les burins légèrement usés peuvent être
réaffutés.
• Maintenir le cordon d’alimentation à l’écart
d’une mèche en rotation. Ne pas enrouler
le cordon autour d’une partie quelconque
de votre corps. Un cordon électrique enroulé
autour d’un burin en rotation pose des risques de
dommages corporels et de la perte de contrôle
de l’outil.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l'utilisation
des marteaux électropneumatiques :
- blessures occasionnées par le contact avec des
pièces en rotation ou chaudes de l'outil.
Malgré l'application des règles de sécurité adéquates
et la mise en place des dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels ne peuvent être évités.
Il s'agit de :
- Diminution de l'acuité auditive.
- Risque de pincement des doigts en changeant
l'accessoire.
Risques sanitaires occasionnés par l'inhalation
de la poussière générée par le travail du béton
et de la pierre.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2013 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVER CES CONSIGNES : Ce manuel
contient des directives de sécurité et d’utilisation
importantes relatives au chargeur de piles DE9000.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toute consigne et
avertissement apposés sur le chargeur, la batterie
et le produit utilisant la batterie.
DANGER : risques d’électrocution.
Présence de 230 volts aux bornes
de charge. Ne pas mettre en contact
avec des objets conducteurs, car il y
a risques de décharges électriques ou
d’électrocution.
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Ne laisser aucun
liquide pénétrer dans le chargeur, car il y
a risques de décharges électriques.
ATTENTION : risques de brûlures.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, ne recharger que des batteries
rechargeables DEWALT. Tout autre type
de batteries pourrait exploser et causer
des dommages corporels ou matériels.
ATTENTION : Sous certaines conditions,
lorsque le chargeur est branché sur le
secteur, les bornes de charge exposées
à l’intérieur du chargeur pourraient
être court-circuitées par des corps
étrangers. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais sans
s’y limiter, la paille de fer, les feuilles
d’aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être
maintenus à distance des orifices du
chargeur. Débrancher systématiquement
le chargeur lorsqu’aucune batterie n’y est
insérée. Débrancher le chargeur avant
tout entretien.
• NE PAS tenter de charger la batterie avec
des chargeurs autres que ceux décrits dans
ce manuel. Le chargeur et la batterie ont été
conçus tout spécialement pour fonctionner
ensemble.
69
FRANÇAIS
• Ces chargeurs n’ont pas été conçus pour des
utilisations autres que recharger les batteries
rechargeables DEWALT. Toute autre utilisation
pose des risques d’incendie, de décharges
électriques ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur sa fiche
plutôt que sur son cordon. Cette précaution
réduira tout risque d’endommager la fiche ou le
cordon.
• S’assurer que le cordon est protégé de
manière à ce que personne ne marche ni
ne trébuche dessus, ou à ce qu’il ne soit ni
endommagé ni soumis à aucune tension.
• N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. L’utilisation d’une rallonge inadéquate
pose des risques d’incendie, de décharges
électriques ou d’électrocution.
• Ne poser aucun objet sur le chargeur. Ne pas
mettre le chargeur sur une surface molle qui
pourrait en bloquer la ventilation et provoquer
une surchauffe interne. Éloigner le chargeur de
toute source de chaleur. Le chargeur dispose
d’orifices d’aération sur le dessus et le dessous
du boîtier.
• Ne pas utiliser le chargeur avec une fiche
ou un cordon endommagé ; les remplacer
systématiquement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc, fait une chute ou a été endommagé de
quelque façon que ce soit. Le ramener dans un
centre de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur. Pour tout
entretien ou réparation, le rapporter dans
un centre de réparation agréé. Le fait de le
réassembler de façon incorrecte comporte des
risques de décharges électriques, d’électrocution
ou d’incendie.
• Débrancher le chargeur du secteur avant
tout entretien pour réduire tout risque de
décharges électriques. Le fait d’en retirer la
batterie ne réduira pas ces risques.
Transport
Les pack-batteries Li-Ion DEWALT sont conformes
aux impératifs de test du manuel NU de Tests et
critères (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Partie III, soussection 38,3) référencés dans les Recommandations
NU sur le transport des substances dangereuses.
- Les pack-batteries disposent d'une protection
efficace contre les surpressions internes et les
courts-circuits.
- Des mesures appropriées ont été prises pour
éviter les ruptures forcées et les courants
inverses dangereux.
- Le contenu équivalent lithium est inférieur à la
valeur limite applicable.
Les pack-batteries Li-Ion DEWALT ne sont pas
concernés par les réglementations nationales
et internationales applicables aux substances
dangereuses. Cependant, ces réglementations
deviennent applicables lors du transport de
plusieurs pack-batteries ensemble.
• Assurez-vous que les pack-batteries sont
emballés selon les réglementations relatives
aux substances dangereuses, mentionnées
précédemment, pour éviter tout court-circuit.
Chargeurs
Le chargeur DE9000 fonctionne avec des batteries
Li-Ion de 28 à 36 v.
Ce chargeur ne requiert aucun réglage et a été conçu
pour être d’un usage aussi simple que possible.
Procédure de charge (fig. A, B)
DANGER : risques d’électrocution.
Tension de 230 volts aux bornes de
charge. Ne pas mettre en contact avec
des objets conducteurs pour prévenir
tout risque de décharges électriques ou
d’électrocution.
• NE JAMAIS tenter de connecter 2 chargeurs
ensemble.
1. Brancher le chargeur (13) dans la prise
appropriée avant d’y insérer la batterie.
• Le chargeur a été conçu pour fonctionner sur
courant électrique domestique standard de
230 volts. Ne pas tenter de l’utiliser sous toute
autre tension. Cette directive ne s’applique pas
aux chargeurs de postes mobiles.
2. Insérez la batterie dans le chargeur. Le chargeur
est équipé d’un indicateur de charge à trois
voyants, clignotant selon l’état de charge de la
batterie.
CONSERVER CES CONSIGNESSAVE THESE
INSTRUCTIONS
70
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée. La
batterie est alors complètement chargée et peut
être immédiatement utilisée ou laissée dans son
chargeur.
FRANÇAIS
REMARQUE : pour assurer des performances et
une durée de vie maximales aux batteries Li-Ion, les
recharger pendant un minimum de 10 heures avant
toute utilisation initiale.
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
État de charge
1 voyant clignotant
1 voyant clignotant, 1 voyant allumé
1 voyant clignotant, 2 voyants allumés
3 voyants allumés
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Équilibrage automatique
Le mode d’équilibrage automatique égalisera ou
équilibrera chaque cellule de la batterie pour lui
permettre de fonctionner à son rendement optimum.
La batterie doit être équilibrée de façon hebdomadaire
ou chaque fois qu’elle perd de sa capacité.
Pour équilibrer la batterie, l’insérer, comme
habituellement, dans son chargeur. Laisser la batterie
dans son chargeur un minimum de 10 heures.
Suspension de charge
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
BATTERIES LI-ION SEULEMENT
Les batteries Li-Ion sont dotées d’un système
électronique de protection qui les protège contre
toute surcharge, surchauffe ou fuite importante.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le système
électronique de protection sera activé. Dans cette
éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le chargeur
pour la recharger pleinement.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer
d’inclure son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas recharger ou utiliser une batterie en
milieu déflagrant, en présence par exemple
de poussières, gaz ou liquides inflammables.
Insérer ou retirer une batterie de son chargeur
pourrait causer l’inflammation de toute poussière
ou émanation ambiante.
• Charger les batteries exclusivement sur des
chargeurs DEWALT.
• NE PAS immerger le chargeur dans l’eau ou tout
autre liquide, ou l’arroser d’aucun liquide.
• Ne pas entreposer ou utiliser l’outil et la
batterie à une température ambiante pouvant
excéder 40 °C (comme dans des hangars ou
des bâtiments métalliques l’été).
DANGER : ne jamais tenter d’ouvrir la
batterie pour quelque raison que ce soit.
Si le boîtier de la batterie est fissuré ou
endommagé, ne pas l’insérer dans un
chargeur. Ne pas écraser, laisser tomber,
ou endommager les batteries. Ne pas
utiliser une batterie ou un chargeur qui
a reçu un choc violent, est tombé, a
été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (p. ex. percé par un
clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné), car il y a risques de décharges
électriques ou d’électrocution. Les
batteries endommagées doivent être
renvoyées à un centre de réparation pour
y être recyclées.
ATTENTION : Après utilisation, ranger
l’outil, à plat, sur une surface stable
là où il ne pourra ni faire tomber ni
faire trébucher personne. Certains
outils équipés d’une large batterie
peuvent tenir à la verticale sur celle-ci,
mais manquent alors de stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact des
flammes. Au cours de l’incinération des batteries
au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
71
FRANÇAIS
• Le contenu des cellules d’une batterie ouverte
pourrait causer une irritation des voies
respiratoires. Dans cette éventualité, exposer
l’individu à l’air libre. Si les symptômes persistent,
consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie pourrait
s’enflammer s’il est exposé à des
étincelles ou à une flamme.
Batterie (Fig. A)
TYPE DE BATTERIE
Les modèles DC228 et DC229 fonctionnent sur des
batteries Li-Ion de 28 volts.
Les modèles DC232, DC233, DC234 et DC235
fonctionnent sur des batteries Li-Ion de 36 volts.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec,
à l’abri de toute lumière solaire directe et de tout
excès de température. Pour des performances
et une durée de vie optimales, entreposer
les batteries à température ambiante après
utilisation.
REMARQUE : Les batteries Li-Ion doivent être
pleinement chargées avant d’être entreposées.
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie ni
au chargeur. Dans les conditions adéquates, ils
peuvent être entreposés jusqu’à 5 ans.
Etiquettes figurant sur le chargeur et le packbatterie
Outre les symboles utilisés dans le présent
manuel, les étiquettes sur le chargeur et le packbatterie comportent les symboles suivants :
Lire le manuel d'abord
Voir les caractéristiques techniques
pour le temps de charge
Ne pas exposer à l'eau
Ne pas introduire d'objet conducteur
Pack-batterie endommagé. Ne pas
charger.
72
Ne pas utiliser de chargeur
endommagé
Charger uniquement entre 4 ˚C et 40 ˚C
Cordons défectueux. Remplacer
immédiatement
Problème de chargeur
Problème de batterie
Au moment de jeter un pack-batterie,
respectez notre environnement
Ne pas incinérer un pack-batterie
Charger uniquement avec un chargeur
DEWALT dédié
Contenu de l'emballage
L'emballage contient :
1 Marteau-perforateur rotatif sans fil
1 Poignée latérale
1 Tige de réglage de profondeur
1 Système de dépoussiérage (DC235KL)
1 Mandrin automatique (DC229, DC234, DC235)
2 Batteries (modèle KL seulement)
1 Bloc batterie (modèles D1 uniquement)
1 Chargeur
1 Coffret de transport (modèles K, D uniquement)
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
REMARQUE : la batterie et le chargeur ne sont
pas inclus avec les modèles N.
• Vérifier si l'outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à
fond le présent manuel avant de mettre votre
outil en marche.
FRANÇAIS
Description (fig. A, A1, D, H)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou une de ses pièces
sous peine de provoquer des dégâts
matériels ou des blessures corporelles.
USAGE PRÉVU
Les marteaux-perforateurs rotatifs sans fil, DC228,
DC229, DC232, DC233, DC234, DC235, ont été
conçus pour le perçage, le martelage, le vissage et
le ciselage léger professionnels.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant
humide ou en présence de liquides ou de gaz
inflammables.
Ces marteaux-perforateurs rotatifs industriels sont
des outils électriques de professionnels. NE PAS
les laisser à la portée des enfants. Une supervision
est nécessaire auprès de tout utilisateur non
expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
1 Interrupteur à vitesse variable
2 Glissière de marche avant/arrière
3 Sélecteur de mode
4 Verrou
5 Porte-outil
6 Bague de verrouillage
7 Carter antipoussières
8 Tige de réglage de profondeur
9 Poignée latérale
10 Poignée principale
11 Batterie
12 Bouton de dégagement
13 Chargeur
14 Voyants de charge (rouge)
15 Manchon de verrouillage du porte-outil
16 Mandrin
Système de dépoussiérage
17 Raccords électriques du système de
dépoussiérage [DC228, DC229, DC232,
DC233, DC234, DC235 (type 1 excepté)]
18 Système de dépoussiérage (D25302DH, vendu
séparément)
19 Système de dépoussiérage rattaché au
marteau-perforateur rotatif
DC228, DC232, DC229, DC233, DC234, DC235
(TYPE 1 EXCEPTÉ)
Le système de dépoussiérage D25302DH est
vendu séparément chez votre détaillant agréé
DEWALT le plus proche.
Embrayage de surcharge
En cas de blocage d'un foret, la transmission de
l'arbre de foret s'interrompt. En raison des forces
résultantes, tenez toujours l'outil avec les deux
mains et prenez une posture ferme.
Mécanisme de freinage
Dès que l'on relâche l'interrupteur à variateur,
l'arbre s'arrête instantanément de tourner.
Contrôle de vibration actif
Le contrôle de vibration actif neutralise les
vibrations dues au mécanisme du marteau.
Il permet de réduire les vibrations subies par
la main et le bras, et assure ainsi une utilisation
plus confortable pendant plus longtemps, tout en
allongeant la durée de vie utile de l'outil.
En fonctionnement, un mécanisme à ressort
équilibre les forces de vibration. Ceci est sensible
par l'effet d'amortissement lorsqu'une pression est
appliquée à l'outil. Assurez-vous que le ressort est
engagé mais pas trop fermement. Le mécanisme
doit permettre un certain « flottement ».
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la puissance du pack-batteries
correspond à la tension indiquée sur la plaque
d'identification. Contrôler que la tension du votre
chargeur correspond à la tension secteur.
Ce chargeur à double isolation est
conforme à la norme EN 60335;
un branchement à la terre n'est donc
pas nécessaire.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d'alimentation.
73
FRANÇAIS
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH En cas d'utilisation à l'extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
Câbles de rallonge
N’utilisez une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utilisez une rallonge homologuée adaptée à
la puissance absorbée de votre chargeur (consultez
les caractéristiques techniques). Le calibre minimum
du conducteur est de 1 mm2 et la longueur maximum
de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGE
AVERTISSEMENT : Toujours enlever
le pack-batteries avant de procéder à
l'assemblage ou au réglage.
AVERTISSEMENT : Toujours mettre
l'outil à l'arrêt avant d'introduire ou
d'enlever le pack-batteries.
AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement
les pack-batteries et chargeurs
DEWALT.
Installation et retrait du pack-batterie (fig. A)
• Pour mettre le pack-batterie en place (11),
alignez-le avec le réceptacle sur l'outil. Faites
glisser le pack-batterie dans le réceptacle et
poussez jusqu'à ce qu'il se mette en place avec
un bruit sec.
• Pour retirer le pack-batterie, appuyez sur le
bouton de déverrouillage (12) tout en retirant le
pack-batterie du réceptacle.
Sélection du mode de travail (fig. C)
L'outil s'utilise pour les modes de travail suivants :
Perçage sans percussion : pour visser
et percer dans l'acier, le bois et les
matières plastiques.
74
Perçage avec percussion pour béton et
maçonnerie.
Percussion seulement: pour le burinage
léger.
• Pour sélectionner le mode de fonctionnement,
appuyez sur le bouton de verrouillage (4) et
tournez le commutateur de mode (3) jusqu'à ce
qu'il soit dirigé vers le symbole du mode souhaité.
• Relâchez le bouton de verrouillage et vérifiez
que le commutateur est bloqué sur sa position.
AVERTISSEMENT : Ne sélectionnez
pas le mode de fonctionnement alors
que l'outil est en marche.
Montage et démontage des accessoires
SDS Plus® (fig. D)
Ces modèles utilisent des forets et des burins
SDS Plus® (l'encart dans la fig. D représente la
section de la queue d'un accessoire SDS Plus®).
• Graisser la queue du foret.
• Introduire la queue du foret dans le porte-outil (5).
• Appuyer sur le foret et le tourner légèrement
jusqu'à ce qu'il s'engage dans les rainures.
• Tirer sur le foret pour vérifier son blocage.
En mode de perçage avec percussion, le foret
serré dans le porte-outil doit pouvoir rentrer et
sortir de plusieurs centimètres.
• Pour démonter le foret, tirer vers l'arrière la
bague de blocage du porte-outil (15) et enlever
le foret.
Montage de la poignée latérale (fig. E)
La poignée latérale (9) peut être installée pour
droitiers et pour gauchers.
AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais
l'outil sans la poignée latérale
correctement assemblée.
• Pour droitiers, faire glisser le collier de serrage
de la poignée latérale sur le collet derrière le
mandrin, le manche à gauche.
• Pour gauchers, faire glisser le collier de serrage
de la poignée latérale sur le collet derrière le
mandrin, le manche à droite.
FRANÇAIS
• Tourner la poignée latérale dans la position
désirée et la serrer.
Réglage de la profondeur de perçage (fig. F)
• Introduire le foret dans le mandrin.
• Desserrer la poignée latérale (9).
• Introduire la butée de profondeur (8) dans
l'oeillet prévu à cet effet dans le collier de
serrage de la poignée latérale.
• Régler la profondeur de perçage comme
l'indique le dessin.
• Serrer la poignée latérale.
Sélecteur de rotation gauche/droite (fig. G)
• Poussez le sélecteur de rotation gauche/droite
(2) à gauche pour avoir une rotation à droite
(RH). Voir les flèches sur l'outil.
• Poussez le sélecteur de rotation gauche/droite
(2) à droite pour avoir une rotation à gauche (G)
.
ATTENTION : Attendre que le moteur
soit complètement arrêté avant de
changer le sens de rotation.
DC229, DC234 - Remplacement du porte-outil
avec le mandrin (fig. H)
• Tournez la bague de blocage (6) pour la
débloquer et retirez le porte-outil (5).
• Poussez le mandrin (16) dans la tige et tournez
la bague de blocage pour la bloquer.
• Afin de remplacer le mandrin avec le porte-outil,
retirez d'abord le mandrin de la même manière
que vous avez retiré le porte-outil. Placez ensuite
le porte-outil comme vous avez placé le mandrin.
ATTENTION : N'utilisez jamais de
mandrins standard en mode de perçage
à percussion.
Remplacement du capuchon protecteur (fig. D)
Grâce au capuchon protecteur (7), la poussière ne
peut pas pénétrer dans le mécanisme. Il convient
de remplacer immédiatement le capuchon lorsqu'il
est usé.
• Tirer vers l'arrière la bague de blocage du porteoutil (15) et retirer le capuchon protecteur (7).
• Remplacer le capuchon protecteur.
• Relâcher la bague de blocage du porte-outil.
FONCTIONNEMENT
Mode d'emploi
AVERTISSEMENT :
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Se renseigner sur l'emplacement des
tuyauteries et des câblages.
• Appliquer une force modérée (environ
5 kg) sur l'outil. Une pression excessive
n'accélère pas le perçage mais altère
la performance de l'outil et risque de
réduire sa durée de vie.
• En travaillant, éviter d'enfoncer le foret
trop loin pour ne pas endommager le
capuchon protecteur.
• Tenez toujours l'outil fermement à deux
mains et restez à distance raisonnable
pour votre sécurité.
• Utilisez toujours l'outil avec la poignée
latérale en place.
• Si l’outil de découpage n’est plus affûté,
remplacez-le par un nouvel outil de
découpage.
Avant la mise en marche:
• Vérifier si votre pack-batteries est
(complètement) chargé.
• Vérifiez que le pack-batterie est bien en place.
Position correcte des mains (fig. A, I)
AVERTISSEMENT : Pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main
sur la poignée latérale (9), et l’autre sur la poignée
principale (10).
Mise en marche et arrêt (fig. A)
• Pour mettre l'outil en marche, appuyer sur
l'interrupteur à variateur (1). La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l'interrupteur.
• Pour arrêter l'outil, relâcher l'interrupteur.
75
FRANÇAIS
• Pour bloquer l'outil en position arrêt, mettez
le sélecteur de rotation gauche/droite (2) en
position médiane.
Perçage avec percussion (fig. A)
• Positionnez le commutateur de mode (3) sur
« perçage avec percussion ».
• Insérez le foret approprié. Pour les meilleurs
résultats, utilisez des forets carbure.
• Ajuster la poignée latérale (9).
• Réglez, si nécessaire, la profondeur de perçage.
• Marquez l'endroit où le trou va être percé.
• Placez le foret à l'endroit marqué et mettez
l'outil en marche.
Perçage sans percussion (fig. A)
• Positionnez le commutateur de mode (3) sur
« perçage sans percussion ».
• Suivez l'une des instructions indiquées ci-après
en fonction de l'application :
- Insérez un adaptateur de mandrin/ensemble
de mandrin (DC228, DC233, DC232).
Des adaptateurs SDS Plus® avec une section
filetée sont disponibles pour le montage de
mandrins de 10 ou 13 mm afin de permettre
l'utilisation de forets à queue cylindrique.
- Replacez le porte-outil avec le mandrin
(DC229, DC234, DC235).
• Procédez comme pour le perçage avec
percussion.
ATTENTION : N'utilisez jamais de
mandrins standard en mode de perçage
à percussion.
Vissage (fig. A)
• Positionnez le commutateur de mode (3) sur
« perçage sans percussion ».
• Sélectionnez le sens de rotation.
• Suivez l'une des instructions indiquées ci-après
en fonction de l'application :
- Insérez un adaptateur de vissage SDS Plus®
pour embouts à queue hexagonale (DC228,
DC233, DC232).
- Replacez le porte-outil avec le mandrin
(DC229, DC234, DC235).
• Introduisez l'embout de vissage adapté.
Pour une vis à tête fendue, utilisez toujours des
embouts à douille de centrage.
76
• Appuyez doucement sur l'interrupteur à
variateur (1) pour éviter que la tête de vis soit
endommagée. En rotation gauche (LH),
la vitesse de l'outil se réduit automatiquement
pour faciliter le retrait de la vis.
• Lorsque la vis est au ras de la pièce à ouvrer,
relâchez l‘interrupteur à variateur pour éviter que
la tête de vis ne se noie dans la pièce à ouvrer.
DC228, DC229, DC233, DC234, DC235 Burinage (fig. A)
• Positionnez le commutateur de mode (3) sur
« percussion seulement ».
• Insérez le burin approprié et vérifiez son blocage.
• Ajuster la poignée latérale (9).
• Mettez l'outil en marche et commencez
à travailler.
Après avoir passé du mode de burinage à un mode
de rotation, il est parfois nécessaire de faire marcher
le moteur un instant afin d'aligner les rouages.
AVERTISSEMENT :
• Ne pas utiliser cet outil pour mélanger
ou pomper des liquides inflammables ou
explosifs tels que l'essence, l'alcool, etc.
• Ne pas malaxer ou agiter des liquides
inflammables marqués en conséquence.
Accessoires disponibles en option
AVERTISSEMENT : l’utilisation
d’accessoires autres que ceux
fournis par DEWALT peut se révéler
dangereuse, car ils n’ont pas été testés
sur ce produit. Afin de réduire le risque
de blessures, utilisez uniquement
des accessoires recommandés par
DEWALT.
Plusieurs types de forets et d'adaptateurs de
vissage SDS Plus® sont disponibles en option.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
FRANÇAIS
ENTRETIEN
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d'entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d'un entretien soigneux et régulier.
• Le marteau électro-pneumatique ne peut être
réparé par l'utilisateur. Faites-le réviser par
un réparateur agréé par DEWALT après les
40 premières heures de travail. Au cas où un
problème se manifesterait plus tôt, contactez
votre service DEWALT agréé.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Les accessoires et fixations employés doivent être
régulièrement lubrifiés autour de la garniture SDS
Plus®.
Nettoyage
AVERTISSEMENT :
• Débrancher le chargeur et nettoyer son
boîtier avec un chiffon doux.
• Enlever le pack-batteries et nettoyer
votre outil.
• Les fentes d'aération doivent toujours
être dégagées. Nettoyer régulièrement
le boîtier avec un chiffon doux.
Protection de l'environnement
Collecte séparée. Ce produit ne doit
pas être jeté avec les déchets
domestiques normaux.
Si vous décidez de remplacer ce produit
DEWALT, ou si vous n'en avez plus l'utilité, ne le
jetez pas avec vos déchets domestiques. Rendezle disponible pour une collecte séparée.
La collecte séparée des produits et
emballages usés permet le recyclage
des articles afin de les utiliser à
nouveau. Le fait d'utiliser à nouveau des
produits recyclés permet d'éviter la
pollution environnementale et de réduire
la demande de matières premières.
Les réglementations locales peuvent permettre la
collecte séparée des produits électriques du foyer,
dans des déchetteries municipales ou auprès du
revendeur vous ayant vendu votre nouveau produit.
DEWALT fournit un dispositif permettant de collecter
et de recycler les produits DEWALT lorsqu'ils ont
atteint la fin de leur cycle de vie. Pour en bénéficier,
il vous suffit de retourner votre produit à un
réparateur agréé qui fera le nécessaire.
Pour connaître l'adresse du réparateur agréé
le plus proche de chez vous, contactez le
bureau DEWALT à l'adresse indiquée dans ce
manuel. Vous pourrez aussi trouver une liste des
réparateurs agréés de DEWALT et de plus amples
détails sur notre service après-vente sur le site
Internet à l'adresse suivante : www.2helpU.com
Pack-batteries
Un pack-batterie de longue durée doit être
rechargé quand il ne fournit plus une alimentation
suffisante pour des travaux qui étaient auparavant
effectués facilement. À la fin de sa vie utile, jetez-le
en respectant l'environnement.
• Épuisez entièrement la charge du pack-batterie,
puis retirez-le de l'outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables.
Emportez-les chez votre concessionnaire ou
à votre station locale de recyclage. Les packbatteries recueillis seront recyclés ou jetés
comme il convient.
77
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
78
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
I TA L I A N O
TASSELLATORE ELETTROPNEUMATICO
A BATTERIA DC228, DC229, DC232,
DC233, DC234, DC235
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti ed innovazioni
tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l'utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Tensione
V
DC228
DC229
DC232
DC233
DC234
DC235
28
28
36
36
36
36
2
2
3
3
3
3
Tipo
Velocità a vuoto
min-1
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
Velocità a carico
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
Energia del colpo (EPTA 05/2009) J
Max. capacità di foratura
acciaio/legno/calcestruzzo
mm
Portautensile
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
Diametro collare
mm
54
54
54
54
54
54
Peso (senza pacco batteria)
kg
3,6
3,6
3,8
2,7
2,9
4,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
2,0
96
2,3
82
2,0
95
2,4
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza sonora)
Valori totali vibrazione (somma tre valori assiali) calcolati secondo le norme EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Foratura di metallo
ah,D =
Incertezza K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Foratura di calcestruzzo
ah,HD =
Incertezza K =
m/s²
m/s²
8
1,5
8
1,5
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Modalità scalpello
ah,Cheq =
Incertezza K =
m/s²
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
–
–
4,5
1,6
4,5
1,6
4,5
1,6
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Modalità avvitatura senza percussione
ah =
Incertezza K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
79
I TA L I A N O
sensibilmente il livello di esposizione in un
dato periodo di lavoro.
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione. Ciò
potrebbe ridurre sensibilmente il livello di
esposizione in un dato periodo di lavoro.
Identificare misure di sicurezza addizionali
per proteggere l’operatore dagli effetti
delle vibrazioni, come: manutenzione
dell’utensile e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzazione
dei modelli di lavoro.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato per
diverse applicazioni, con diversi accessori
o non viene mantenuto adeguatamente,
l’emissione delle vibrazioni può essere
diversa. Ciò potrebbe aumentare
Gruppo batterie
DE9280
DE9360
Tensione
VDC
28
36
Capacità
Ah
2,2
2,0
Peso
kg
0,9
0,9
Caricabatterie
DE9000
230
Tensione di rete
VAC
Tempo di carica (circa)
min
60
Peso
kg
0,9
Fusibili:
Europa
Strumenti a 230 V
Definizioni: linee guida per
la sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali ma
che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
80
10 A di alimentazione
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione CE di conformità
DIRETTIVA MACCHINE
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/CE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni,
contattare DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul
retro del manuale.
I TA L I A N O
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente ricerca e sviluppo
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
05.08.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali, leggere il manuale di
istruzioni.
Regole generali per la sicurezza
AVVERTENZA! Leggere tutte le
avvertenze per la sicurezza e tutte le
istruzioni. La mancata osservanza di
tutte le istruzioni indicate di seguito può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni personali gravi.
Il termine “elettroutensile” nelle avvertenze
elencate di seguito fa riferimento sia agli utensili
alimentati da rete (tramite filo) sia agli utensili
alimentati a batteria (cordless).
CONSERVATE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
1 SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito e ben
illuminato.
Gli ambienti disordinati o bui favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare elettroutensili in atmosfere
esplosive, ad esempio in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili.
Gli elettroutensili generano scintille che
possono provocare l’accensione di polvere e
fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trova nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di
controllo.
2 SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA
ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare
mai la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa).
Per ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo con
superfici collegate a terra, quali condotti,
radiatori, fornelli e frigoriferi.
Se il proprio corpo è collegato a terra, il rischio
di scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia o
all’umidità.
L’ingresso di acqua in un elettroutensile
aumenta il rischio di scosse elettriche.
d) Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli e parti in
movimento.
Se il cavo è danneggiato o impigliato, il rischio
di scosse elettriche aumenta.
e) Durante l’uso dell’elettroutensile in ambienti
esterni, utilizzare una prolunga adatta
all’uso esterno.
Per ridurre il rischio di scosse elettriche,
utilizzare un cavo adatto ad ambienti esterni.
f) Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile in
una zona umida, usare una fonte di corrente
protetta da un interruttore differenziale
(salvavita).
L’uso di un salvavita riduce i rischi di shock
elettrico.
3 SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione a
quello che si sta facendo e utilizzare il buon
senso. Non utilizzare un elettroutensile se si
è stanchi o sotto l’effetto di droghe, alcol o
medicinali.
Un attimo di disattenzione durante l’uso di
elettroutensili può provocare gravi lesioni
personali.
81
I TA L I A N O
b) Usare equipaggiamento per la protezione
antinfortunistiche.
Indossare sempre una protezione per gli occhi.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale.
Assicurarsi che l’interruttore sia nella posizione
OFF prima di connettere la fonte di corrente
e/o il blocco batteria, afferrare o trasportare
il dispositivo. Se gli elettroutensili vengono
trasportati tenendo il dito sull’interruttore o
collegati alla rete elettrica con l’interruttore nella
posizione ON, il rischio di incidenti aumenta.
d) Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli di
regolazione.
Un chiavistello o una chiave fissati su una parte
rotante dell’elettroutensile possono provocare
lesioni personali.
e) Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
f) Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento.
Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli lunghi
possono rimanere impigliati nelle parti in
movimento.
g) Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione e
raccolta della polvere, collegarli e utilizzarli
in modo corretto.
L’uso di questi dispositivi può ridurre i pericoli
legati alla polvere.
4 USO E MANUTENZIONE
DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
82
b)
c)
d)
e)
f)
g)
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo e
spegnerlo.
Qualsiasi elettroutensile che non possa essere
controllato con l’interruttore è pericoloso e deve
essere riparato.
Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile.
Tali misure di sicurezza preventive riducono
il rischio di accensione accidentale
dell’elettroutensile.
Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso da
parte di persone che hanno poca familiarità
con l’elettroutensile e con le presenti
istruzioni.
Gli elettroutensili sono pericolosi nelle mani di
persone non addestrate.
Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi siano
errori di allineamento o grippaggio delle
parti in movimento, parti rotte e altre
situazioni che potrebbero influire sull’uso
dell’elettroutensile. In caso di danni, riparare
l’elettroutensile prima dell’uso.
Molti incidenti sono provocati da elettroutensili
su cui non è stata effettuata la corretta
manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire.
L’uso dell’elettroutensile per operazioni diverse
da quelle previste può provocare situazioni
pericolose.
I TA L I A N O
5 USO E MANUTENZIONE DELL’UTENSILE A
BATTERIA
a) Prima di inserire il blocco batteria, verificare
che l’interruttore sia nella posizione OFF.
Se il blocco batteria viene inserito in un
elettroutensile che ha l’interruttore in posizione
ON, il rischio di incidenti aumenta.
b) Effettuare la ricarica solo con il
caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato tipo
di blocco batteria può provocare un rischio
di incendio se utilizzato con un altro blocco
batteria.
c) Utilizzare gli elettroutensili solo con blocchi
batteria specifici.
L’uso di altri blocchi batteria può provocare il
rischio di lesioni e incendi.
d) Quando il blocco batteria non è in uso,
tenerlo lontano da altri oggetti metallici
quali fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti o
altri piccoli oggetti metallici che possono
determinare un collegamento tra i terminali.
Il cortocircuito dei terminali della batteria può
provocare ustioni o incendi.
e) In condizioni di abuso, è possibile che
la batteria espella del liquido; evitare il
contatto. Se dovesse verificarsi un contatto,
sciacquare con acqua. Se il liquido entra
in contatto con gli occhi, consultare un
medico.
Il liquido espulso dalla batteria può causare
irritazioni o ustioni.
6 RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche.
In questo modo viene garantita la sicurezza
dell’elettroutensile.
• Sostenere gli apparati con supporti aventi le
superfici di presa isolanti quando si eseguono
operazioni in cui l’apparato tagliente può
entrare in contatto con fili elettrici nascosti
o con il cavo di alimentazione. Il contatto con
un cavo “sotto tensione” trasmette la tensione
elettrica alle parti metalliche esposte dell’apparato
e trasmette la scossa all’operatore.
• Utilizzare morse o altre attrezzature adatte
per sostenere e bloccare il pezzo in
lavorazione su un supporto stabile. Il pezzo
da lavorare tenuto con le mani o contro il proprio
corpo è instabile e può far perdere il controllo
dell’apparato.
• Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. Le operazioni di
percussione possono emettere schegge. Tali
schegge possono causare danni permanenti alla
vista. Indossare una mascherina antipolvere o un
respiratore per operazioni che generano polveri.
La maggior parte delle applicazioni richiede
l’utilizzo di protezioni acustiche.
• Impugnare saldamente l’apparato,
sempre. Non tentare di azionare l’apparato
sostenendolo con una mano sola. Si
consiglia di utilizzare sempre l’impugnatura
laterale. Azionare questo apparato con una
mano sola causa la perdita di controllo. Anche
lo sfondamento o l’impatto con materiali duri
come ad esempio sbarre può essere pericoloso.
Stringere saldamente l’impugnatura laterale prima
dell’utilizzo.
• Non azionare l’apparato per lunghi periodi
senza interruzioni. Le vibrazioni causate
dall’azionamento del martello possono essere
dannose a mani e braccia. Indossare guanti
per fornire ulteriore smorzamento e limitare
l’esposizione effettuando frequenti pause.
• Non ricondizionare le punte da soli. Il
ricondizionamento degli scalpelli deve essere
eseguito da un tecnico autorizzato. Gli scalpelli
non correttamente ricondizionati possono
causare lesioni.
• Indossare protezioni acustiche. L’esposizione
al rumore può causare danni all’udito.
• Indossare i guanti quando l’apparato
è in funzione o mentre si sostituiscono
gli accessori. Le parti in metallo esposte
dell’apparato e gli accessori possono diventare
roventi durante il funzionamento. Pezzi di piccole
dimensioni di materiale frantumato possono
provocare danni alle mani nude.
• Utilizzare le impugnature ausiliarie fornite con
l’apparato. La perdita di controllo può causare
lesioni personali.
• Non posare mai l’apparato finché l’accessorio
non si sia completamente arrestato. Le punte
ancora in movimento potrebbero causare lesioni.
Norme di sicurezza aggiuntive
specifiche per tassellatori
83
I TA L I A N O
• Non utilizzare il martello per rimuovere
eventuali accessori incastrati. Frammenti di
metallo o schegge di materiale possono staccarsi
e causare lesioni.
• Gli scalpelli leggermente consumati possono
essere affilati tramite molatura.
• Tenere il cavo elettrico lontano dalla punta
rotante. Non avvolgere il cavo attorno a
nessuna parte del corpo. Un cavo elettrico
avvolto intorno alla punta rotante può causare
lesioni personali e la perdita di controllo.
Altri rischi
I seguenti rischi riguardano l'utilizzo dei trapani
a rotopercussione:
- lesioni causate dal contatto con parti in
rotazione o calde dell'elettroutensile
L'adozione delle norme di sicurezza pertinenti
e l'installazione di dispositivi di sicurezza non
consentono comunque di eliminare tutti i rischi
correlati, ovvero:
- Diminuzione dell'udito.
- Rischio di schiacciamento delle dita durante
la sostituzione degli accessori.
- Rischi per la salute causati dall'inalazione
di polveri generate da lavori eseguiti su
calcestruzzo e/o muratura.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
Esempio:
CONSERVARE LE ISTRUZIONI: questo manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di utilizzo
per il caricabatteria DE9000.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere
tutte le istruzioni e le scritte di avvertimento sul
caricabatteria, sul pacco batterie e sui prodotti
che utilizzano il pacco batterie.
PERICOLO: rischio di folgorazione. Ai
terminali di carica sono presenti 230
volt. Non toccare con oggetti conduttivi.
Pericolo di scossa elettrica o folgorazione.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Tipi
diversi di batterie potrebbero scoppiare
provocando lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: in certe condizioni,
con il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, i morsetti elettrici scoperti
dentro al caricabatterie possono essere
cortocircuitati da corpi estranei. Materiali
estranei di natura conduttiva come, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo,
lana di acciaio, lamine di alluminio
o qualsiasi accumulo di particelle
metalliche, dovrebbero essere eliminati
dalle cavità del caricabatterie. Staccare
sempre il caricabatterie dalla presa
quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa
prima di cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare Il pacco batterie con
qualsiasi altro caricabatteria diverso da quelli
di questo manuale. Il caricabatterie e il pacco
batteria sono progettati specificatamente per
lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
2013 XX XX
Anno di fabbricazione
84
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il rischio
che si danneggino entrambi.
I TA L I A N O
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio, scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione
e causare calore interno eccessivo. Tenere il
caricabatteria lontano da qualsiasi fonte di calore.
Il caricabatteria viene ventilato con le fessure
sopra e sotto l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che abbia
il cavo o la spina danneggiati - farli sostituire
immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di scossa
elettrica, folgorazione o incendio.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio
di scossa elettrica. La rimozione del pacco
batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE LE ISTRUZIONI
Trasporto
I gruppi batterie DEWALT Li-Ion sono conformi ai
requisiti di test necessari previsti dal Manuale di
test e criteri delle Nazioni Unite (ST/SG/AC.10/11/
rev.3, parte III, sottosezione 38,3) come riportato
nelle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sui
trasporti di merci pericolose.
- I gruppi batterie sono dotati di efficaci
protezioni interne per evitare sovrapressione e
cortocircuiti.
- Sono state adottate le misure corrette per
prevenire rotture forzate e pericolose correnti
inverse.
- Il contenuto equivalente di litio è inferiore al
valore limite applicabile.
I gruppi batterie DEWALT Li-Ion sono esclusi dalle
normative nazionali ed internazionali applicabili alle
merci pericolose. Tuttavia, tali normative diventano
applicabili per il trasporto di numerosi gruppi
batterie insieme.
• Verificare che i gruppi batterie siano imballati in
conformità alle suddette normative in materia di
merci pericolose per prevenire cortocircuiti.
Caricabatterie
Il caricabatterie DE9000 carica batterie Li-Ion (agli ioni
di litio) da 28 V e 36 V.
Questo caricabatterie non richiede regolazioni ed è
progettato affinché il suo uso sia il più facile possibile.
Procedura di carica (fig. A, B)
PERICOLO: rischio di folgorazione. Ai
terminali di carica sono presenti 230
volt. Non toccare con oggetti conduttivi.
Pericolo di scossa elettrica o folgorazione.
1. Innestare il caricabatterie (13) in una presa adatta
prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria nel caricabatteria. Il
caricabatteria dispone di un indicatore di carica a
tre spie che lampeggia in base allo stato di carica
del pacco batteria.
3. Il completamento della carica è indicato dalla spia
rossa che rimane ACCESA di continuo. Il pacco
è completamente carico e va utilizzato subito o
lasciato nel caricabatteria.
NOTA: per garantire migliori prestazioni e durata delle
batterie Li-Ion, caricare la batteria per almeno 10 ore
precedentemente al primo utilizzo.
Procedura di carica
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
1 spia lampeggiante
1 spia lampeggiante, 1 spia a luce fissa
1 spia lampeggiante, 2 spie a luce fissa
3 spie a luce fissa
< 33%
33–66%
66–99%
100%
85
I TA L I A N O
Refresh automatico
La modalità di refresh automatico equalizza o
compensa i singoli elementi del pacco batteria alla
propria capacità di picco. I pacchi batteria dovrebbero
essere sottoposti a refresh settimanale oppure ogni
volta che il pacco non fornisce più la stessa quantità
di energia.
Per effettuare il refresh del pacco batteria inserire la
batteria nel caricabatterie come di consueto. Lasciare
il pacco batteria nel caricabatterie per almeno 10 ore.
Ritardo per pacco caldo/freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria come
troppo calda o troppo fredda, avvia automaticamente
un ritardo dovuto a pacco caldo/freddo, sospendendo
la carica fino a quando la batteria raggiunge una
temperatura appropriata. Il caricabatterie commuta
poi automaticamente alla modalità di carica del
pacco. Questa caratteristica assicura la massima
durata delle batterie.
SOLO PER PACCO BATTERIA LI-ION (AGLI IONI DI LITIO)
Le batterie Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettate con
un sistema di protezione elettronico che salvaguarda
la batteria da sovraccarico, surriscaldamento o
scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e la
tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di carica
descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
• Caricare i pacchi batteria solo con caricabatterie
DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
86
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove
la temperatura raggiunge o supera 40 ˚C
(105 °F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
PERICOLO: non cercare mai di aprire
il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o
di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei pacchi
batteria agli ioni di litio, si creano fumi e materiali
tossici.
• Se il contenuto della batteria viene a contatto
con la pelle, lavare immediatamente con
sapone delicato e acqua. Se il liquido della
batteria raggiunge gli occhi, sciacquare con
acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie
cure mediche, l’elettrolito della batteria è
composto da una miscela di carbonati organici
liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
I TA L I A N O
Pacco batterie (fig. A)
TIPO BATTERIE
Il DC228 e il DC229 funzionano con pacchi batteria
Li-Ion (agli ioni di litio) da 28 volt.
Il DC232, il DC233, il DC234 e il DC235 funzionano
con pacchi batteria
Li-Ion (agli ioni di litio) da 36 volt.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde o
fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni e di
durata dalla batteria, conservare i pacchi batteria
a temperatura ambiente quando non utilizzati.
NOTA: I pacchi batteria agli ioni di litio devono
essere riposti completamente carichi.
2. Il pacco batteria e il caricabatterie sopportano
senza danni la conservazione per lungo tempo.
In opportune condizioni, possono essere
conservati fino a 5 anni.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie
Oltre ai pittogrammi utilizzati nel presente
manuale, i seguenti simboli sono indicati nelle
etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie:
Leggere il manuale di istruzioni prima
di mettere in funzione
Il tempo di carica è indicato nei dati
tecnici.
Non esporre a umidità
Non toccare con oggetti conduttori
Non caricare gruppi batterie
danneggiati
Non utilizzare caricatori danneggiati
Ricaricare esclusivamente a
temperature comprese tra 4 ˚C e 40 ˚C
Sostituire immediatamente il cavo
danneggiato
Problema nel caricatore
Problema nella batteria
Al termine della durata utile del gruppo
batterie, smaltirlo con le dovute
precauzioni per l'ambiente
Non incenerire il gruppo batterie
Ricaricare esclusivamente con gli
appositi caricabatterie DEWALT
Contenuto dell'imballo
L'imballo comprende:
1 Tassellatore cordless
1 Impugnatura laterale
1 Bacchetta di regolazione della profondità
1 Sistema di aspirazione delle polveri
(DC235KL)
1 Mandrino autoserrante (DC229, DC234,
DC235)
2 Pacchi batterie (solo modelli KL)
1 Gruppo batterie (solo modelli D1)
1 Caricabatterie
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K, D)
1 Manuale di istruzioni
1 Disegno esploso
NOTA: I pacchi batteria e i caricabatterie non sono
compresi nei modelli N.
• Accertarsi che l'utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l'utensile.
Descrizione (fig. A, A1, D, H)
AVVERTENZA: mai alterare lo
strumento o le sue parti. Si potrebbero
provocare danni o infortuni.
87
I TA L I A N O
UTILIZZO PREVISTO
I tassellatori cordless DC228, DC229, DC232,
DC233, DC234, DC235 sono stati progettati
per eseguire in modo professionale foratura,
tassellatura, avvitamento e per scheggiatura
leggera.
NON utilizzare in luoghi bagnati o in presenza di
liquidi o gas infiammabili.
Questi tassellatori “heavy-duty” sono apparati
elettrici professionali. NON PERMETTERE ai
bambini di avvicinarsi all’apparato. Le persone
inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
1 Pulsante della velocità variabile
2 Levetta avanti/indietro
3 Selettore di modalità
4 Fermo di sicurezza
5 Portautensili
6 Ghiera di fermo
7 Parapolvere
8 Bacchetta di regolazione della profondità
9 Impugnatura laterale
10 Impugnatura principale
11 Pacco batterie
12 Pulsante di rilascio
13 Caricabatterie
14 Spia della carica (rossa)
15 Portautensili/manicotto di serraggio
16 Mandrino
Sistema di aspirazione delle polveri
17 Pin elettrici per il sistema di aspirazione delle
polveri
[DC228, DC229, DC232, DC233, DC234,
DC235 (eccetto il tipo 1)]
18 Sistema di aspirazione delle polveri
(D25302DH, acquistato separatamente)
88
19 Il sistema di aspirazione delle polveri è
collegato al tassellatore.
DC228, DC232, DC229, DC233, DC234, DC235
(ECCETTO IL TIPO 1)
Il sistema di aspirazione delle polveri D25302DH
può essere acquistato separatamente dal più
vicino rivenditore autorizzato DEWALT.
Frizione di sovraccarico
Nel caso in cui una punta del tassellatore sia
bloccata, la forza motrice al mandrino viene
interrotta. A causa delle forze che ne derivano,
impugnare sempre l'elettroutensile con entrambe
le mani e mantenere una postura stabile.
Meccanismo di frenatura
Rilasciando l'interruttore a velocità variabile,
il mandrino cesserà immediatamente di ruotare.
Controllo attivo delle vibrazioni
Il controllo attivo delle vibrazioni neutralizza le
vibrazioni di rimbalzo dal meccanismo del tassellatore.
Riducendo le vibrazioni sulla mano e sul braccio,
permette un uso più confortevole per periodi maggiori
di tempo ed aumenta la durata dell'unità.
Durante il funzionamento, un meccanismo a molla
compensa le vibrazioni. È possibile notarlo grazie
all'effetto di ammortizzamento che si verifica
applicando una pressione all'elettroutensile.
Verificare che la molla sia innestata ma non troppo
saldamente. Il meccanismo dovrebbe essere in
grado di "rimanere sospeso".
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione
corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
Il caricabatterie DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 60335, per le quali non
è richiesta la messa a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
I TA L I A N O
CH Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina
di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere
collegati ad un interruttore differenziale.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest'ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l'alimentazione elettrica
dell'apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per l’intera
lunghezza.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONE
AVVERTENZA: Prima di qualsiasi
intervento di montaggio e di
regolazione, rimuovere sempre il
gruppo batterie.
AVVERTENZA: Prima di inserire o
rimuovere il gruppo batterie, disattivare
sempre l'utensile.
AVVERTENZA: Usate solamente
batterie e caricabatterie DEWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
(fig. A)
• Per inserire il gruppo batterie (11), allinearlo con
l'apposito vano nell'elettroutensile. Far scorrere
il gruppo batterie nel vano e premerlo finché
non si fissa in posizione con uno scatto.
• Per rimuovere il gruppo batterie, premere il
pulsante di rilascio (12) e contemporaneamente
estrarre il gruppo dal vano.
Selezione del modo di funzionamento (fig. C)
L'elettroutensile può essere adoperato nei seguenti
modi:
Foratura a percussione: per lavori su
calcestruzzo e muratura.
Solo martellamento: per scalpellatura
leggera.
• Per selezionare il tipo di modalità operativa,
spingere il fermo di sicurezza (4) e ruotare il
selettore di modalità (3) finché non punta sul
simbolo richiesto.
• Sbloccare il fermo di sicurezza e controllare che
il selettore di modalità sia bloccato in posizione.
AVVERTENZA: Non selezionare
il modo di funzionamento quando
l'elettroutensile è in funzione.
Inserimento e rimozione degli accessori ad
attacco SDS Plus® (fig. D)
I tassellatori utilizzano accessori ad attacco SDS
Plus® (fare riferimento all'inserto di fig. D per la
sezione trasversale dell'attacco di una punta
SDS Plus®).
• Pulire ed ingrassare il gambo della punta.
• Inserire il gambo della punta nel portapunte (5).
• Spingere fino in fondo la punta e girarla
leggermente per fissarla in posizione nelle
rispettive asole di alloggiamento.
• Tirare la punta per accertarsi che sia bloccata
in modo appropriato. Per il funzionamento a
percussione si rende necessario che la punta
possa muoversi di alcuni centimetri lungo il
proprio asse, dopo essere stata fissata nel
portapunte.
• Per rimuovere la punta, tirare indietro il
manicotto di bloccaggio (15) del portapunte ed
estrarre la punta.
Montaggio dell'impugnatura laterale (fig. E)
L'impugnatura laterale (9) può essere adattata
sia all'uso con la mano destra che a quello con la
mano sinistra.
AVVERTENZA: Non utilizzare
l'elettroutensile senza l'impugnatura
laterale correttamente montata.
Foratura rotativa: per avvitatura, lavori
su acciaio, legno e plastica.
89
I TA L I A N O
• Allentare l'impugnatura laterale.
• Per chi è destro: far scivolare il morsetto
circolare dell'impugnatura sul collare
posizionando l'impugnatura a sinistra.
• Per chi è mancino: far scivolare il morsetto
circolare dell'impugnatura sul collare
posizionando l'impugnatura a destra.
• Farla ruotare nella posizione desiderata e
stringerla agendo sull'impugnatura.
Regolazione della profondità di foratura (fig. F)
• Inserire la punta richiesta.
• Allentare l'impugnatura laterale (9).
• Inserire l'asta di profondità regolabile (8)
attraverso il foro praticato sul morsetto
dell'impugnatura laterale.
• Regolare la profondità di foratura come
mostrato in figura.
• Serrare l'impugnatura laterale.
Comando reversibilità (fig. G)
• Portare il comando reversibilità (2) sul lato sinistro
per ottenere una rotazione in avanzamento
(destra). Vedere frecce sull'elettroutensile.
• Portare il comando reversibilità (2) sul lato
destro per ottenere una rotazione in senso
inverso (sinistra).
ATTENZIONE: Attendere sempre che il
motore sia completamente fermo prima
di invertire il senso di rotazione.
DC229, DC234, DC235 - Sostituzione del
portautensile con il mandrino (fig. H)
• Ruotare il collare di bloccaggio (6) fino a
liberarlo ed estrarre il portautensile (5).
• Spingere il mandrino (16) sull'albero e ruotare il
collare di bloccaggio fino a bloccarlo.
• Per sostituire il mandrino con il portautensile,
smontare prima il mandrino seguendo la stessa
procedura usata per rimuovere il portautensile.
Poi installare il portautensile seguendo la stessa
procedura usata per montare il mandrino.
ATTENZIONE: Non impiegare mai
mandrini standard nel modo operativo
di foratura con percussione.
90
Sostituzione del parapolvere (fig. D)
Il parapolvere (7) impedisce che la polvere penetri
nei meccanismi dell'elettroutensile. Sostituirlo
immediatamente se usurato.
• Tirare all'indietro il manicotto di bloccaggio del
portautensile (15) ed estrarre il parapolvere (7).
• Montare il parapolvere sostitutivo.
• Lasciar tornare in posizione il manicotto di
bloccaggio del portautensile.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l'uso
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi di non forare in prossimità di
tubi o fili elettrici.
• Esercitare una pressione adeguata
sull'utensile (circa 5 kg). La pressione
eccessiva non solo non aumenta la
velocità di foratura ma diminuisce
anche la durata dell'utensile.
• Per non danneggiare il parapolvere,
si eviti di trapanare o di spingere
l'elettroutensile troppo a fondo.
• Impugnare sempre l'elettroutensile
con entrambe le mani e garantire una
posizione sicura.
• Far funzionare sempre l'elettroutensile
con l'impugnatura laterale montata
correttamente.
• Se l’utensile da taglio non è più affilato,
sostituirlo con un nuovo utensile da
taglio.
Prima del funzionamento:
• Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
• Accertarsi che il gruppo batterie sia installato
correttamente.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. A, I)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
I TA L I A N O
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La corretta posizione delle mani richiede che una
mano sia posizionata sull’ impugnatura laterale (9),
mentre l’altra sull’impugnatura principale (10).
Accensione e spegnimento (fig. A)
• Per mettere in funzione l'utensile, premere il
interrutore a velocità variabile (1). La pressione
esercitata sul interrutore determina la velocità
dell'utensile.
• Per fermare l'utensile, rilasciare l'interruttore.
• Per bloccare l'elettroutensile in posizione
disattivata, portare il comando avanti/indietro
(2) in posizione centrale.
Foratura con percussione (fig. A)
• Mettere il selettore di modalità (3) in posizione
di "foratura a percussione".
• Inserire la punta appropriata. Per ottenere i
migliori risultati impiegare punte al carburo di
alta qualità.
• Regolare l'impugnatura laterale (9).
• Se necessario, impostare la profondità di foratura.
• Fare un segno laddove si intende praticare il foro.
• Collocare la punta sull'area prescelta e
accendere l'elettroutensile.
Foratura con rotazione (fig. A)
• Mettere il selettore di modalità (3) in posizione
di "foratura rotativa".
• Attenersi, tra le istruzioni successive, a quelle
pertinenti all'elettoutensile in uso:
- Installare il gruppo mandrino / adattatore
(DC228, DC233, DC232). Sono disponibili
speciali adattatori SDS Plus® a sezione
filettata per mandrini standard da 10 o 13 mm
che consentono di impiegare punte a gambo
rettilineo.
- Sostituire il portautensile con il mandrino
(DC229, DC234, DC235).
• Procedere come descritto per la foratura con
percussione.
ATTENZIONE: Non impiegare mai
mandrini standard nel modo operativo
di foratura con percussione.
Avvitatura (fig. A)
• Mettere il selettore di modalità (3) in posizione
di "foratura rotativa".
• Selezionare il senso di rotazione.
• Attenersi, tra le istruzioni successive, a quelle
pertinenti all'elettoutensile in uso:
- Inserire lo speciale adattatore di avvitatura
SDS Plus® per le applicazioni con punte di
avvitatura esagonali (DC228, DC233, DC232).
- Sostituire il portautensile con il mandrino
(DC229, DC234, DC235).
• Inserire la punta di avvitatura adatta. Per
l'avvitatura/svitatura di viti a testa con intaglio,
impiegare sempre punte provviste di manicotto
instradatore.
• Premere dolcemente il grilletto a velocità
variabile (1) per evitare di danneggiare la testa
della vite. Durante la rotazione all'indietro
(sinistrorsa) la velocità di rotazione viene
automaticamente ridotta per facilitare la
rimozione della vite.
• Quando la vite è a filo con il pezzo da lavorare,
rilasciare l'interruttore a velocità variabile per
evitare che la testa della vite penetri nel pezzo
da lavorare.
DC228, DC229, DC233, DC234, DC235 Scalpellatura (fig. A)
• Mettere il selettore di modalità (3) in posizione
di "solo martellamento".
• Inserire lo scalpello adatto e verificare che sia
correttamente bloccato.
• Regolare l'impugnatura laterale (9).
• Accendere l'elettroutensile e iniziare a lavorare.
Dopo aver commutato per passare da percussione
a foratura potrebbe essere necessario far girare
brevemente il motore per consentire l'innesto degli
ingranaggi.
AVVERTENZA:
• Non impiegare il presente
elettroutensile per miscelare o pompare
fluidi altamente combustibili o esplosivi
(benzin, alcool, ecc.).
• Non utilizzare per miscelare o agitare
liquidi infiammabili indicati come tali.
91
I TA L I A N O
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono stati
testati con il prodotto, l’uso di accessori
diversi da quelli offerti da DEWALT con
l’utensile potrebbe essere pericoloso.
Per ridurre il rischio di lesioni personali,
si consiglia di utilizzare soltanto
accessori raccomandati da DEWALT.
Sono disponibili come accessori opzionali vari tipi
di scalpelli e punte da trapano SDS Plus®.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
MANUTENZIONE
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato
studiato per durare a lungo richiedendo solo la
minima manutenzione. Per prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell'utensile e
sottoporlo a manutenzione periodica.
• Le operazioni di riparazione e manutenzione di
questo utensile non possono essere realizzate
dall'utente. Portare l'utensile da un riparatore
autorizzato DEWALT dopo circa 40 ore d'uso.
Se sorgono problemi prima di questo termine,
rivolgersi ad un riparatore DEWALT autorizzato.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Gli accessori e le prolunghe utilizzati devono
essere lubrificati regolarmente; in particolare gli
accessori SDS Plus®.
Pulitura
AVVERTENZA:
• Scollegare il caricabatterie prima di
pulire l'esterno con un panno morbido.
92
• Rimuovere il gruppo batterie prima di
effettuare la pulitura del vostro utensile.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione
e pulire l'esterno dell'utensile
periodicamente con un panno morbido.
Protezione dell'ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto oppure
di disfarsene in quanto non più necessario, non dovrà
essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Smaltire
il prodotto tramite raccolta differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti e
imballaggi usati, consente il riciclaggio
e il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare i
materiali riciclati aiuta a prevenire
l'inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materie prime.
In base alle normative locali, i servizi per la
raccolta differenziata di elettrodomestici possono
essere disponibili presso i punti di raccolta
municipali o presso il rivenditore, al momento
dell'acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per la
raccolta differenziata e la possibilità di riciclare i
prodotti DEWALT che hanno esaurito la loro durata
in servizio. Per utilizzarlo, è sufficiente rendere il
prodotto a qualsiasi tecnico autorizzato, incaricato
della raccolta per conto dell'azienda.
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino,
rivolgersi alla sede DEWALT locale, presso il
recapito indicato in questo manuale. Altrimenti,
un elenco completo di tutti i tecnici autorizzati
DEWALT e i dettagli completi sui contatti e i servizi
post-vendita sono disponibili su Internet alla
pagina: www.2helpU.com
I TA L I A N O
Gruppo batterie
I gruppi batterie a lunga durata devono essere
ricaricati quando non generano più una potenza
sufficiente a completare le funzioni che prima
venivano eseguite facilmente. Le batterie esaurite
devono essere smaltite rispettando l'ambiente.
• Esaurire completamente la carica dei gruppi
batterie prima di estrarli dall'elettroutensile.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili e devono essere
consegnate al concessionario o portate presso
un impianto di riciclaggio di zona. I gruppi
batterie così raccolti vengono riciclati o smaltiti
nel rispetto delle normative vigenti.
93
I TA L I A N O
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
94
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
SNOERLOZE BOORHAMER
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
V
Type
DC228
DC229
DC232
DC233
DC234
DC235
28
28
36
36
36
36
2
2
3
3
3
3
Toerental, onbelast
min-1
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
Toerental, belast
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
J
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
Slagenergie (EPTA 05/2009)
Boorcapaciteit
in staal/hout/beton
mm
Accessoire-houder
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
Kraagdiameter
mm
54
54
54
54
54
54
Gewicht (zonder accu)
kg
3,6
3,6
3,8
2,7
2,9
4,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
2,0
96
2,3
82
2,0
95
2,4
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch vermogen)
Totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom), gemeten volgens EN 60745:
Trillingsemissiewaarde ah
Boren in metaal
ah,D =
Onzekerheid K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Trillingsemissiewaarde ah
Boren in beton
ah,HD =
Onzekerheid Ky K =
m/s²
m/s²
8
1,5
8
1,5
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
Trillingsemissiewaarde ah
Beitelen
ah,Cheq =
Onzekerheid K K =
m/s²
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
–
–
4,5
1,6
4,5
1,6
4,5
1,6
Vibratie-emissiewaarde ah
Schroeven zonder weerstand
ah =
Onzekerheid K K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
95
NEDERLANDS
Het in dit informatieblad gegeven trillingsuitstootniveau werd gemeten in overeenstemming met een in
EN 60745 gegeven gestandaardiseerde test en kan
worden gebruikt om een stuk gereedschap met een
ander te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor
een voorlopige beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van het
gereedschap. Maar als het gereedschap
wordt gebruikt voor andere toepassingen,
met verschillende accessoires of als het
niet goed wordt onderhouden, dan kan
de trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Accu
DE9280
Een schatting van het blootstellingsniveau
voor trilling moet ook rekening houden
met hoe vaak het gereedschap
uitgeschakeld is of wanneer het
gereedschap wel aan staat maar niet
daadwerkelijk gebruikt wordt. Dit kan het
blootstellingsniveau aanzienlijk verlagen
over de hele werkperiode.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
DE9360
Spanning
VDC
28
36
Capaciteit
Ah
2,2
2,0
Gewicht
kg
0,9
0,9
Oplader
DE9000
Netspanning
VAC
Oplaadduur (ca.)
min
60
Gewicht
kg
0,9
230
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let op
deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar
aan dat, indien dit niet wordt voorkomen,
leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
96
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
NEDERLANDS
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-president Techniek en productontwikkeling
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
05.08.2009
WAARSCHUWING: Om het risico
van letsels te verminderen, lees de
handleiding met instructies.
Algemene veiligheidsregels
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet-naleven van alle
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot elektrische schok, brand en/of
ernstig letsel.
De term “elektrisch gereedschap” in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar
uw elektrisch gereedschap met netvoeding (met
snoer) of accugedreven (snoerloos) elektrisch
gereedschap.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIES VOOR LATER GEBRUIK.
1 VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg voor
goede verlichting.
Rommelige of donkere plekken vragen om
ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch werktuig in een
explosieve omgeving, zoals in de buurt van
brandbare vloeistoffen, gassen of stof.
Elektrische werktuigen creëren vonken
waardoor stof of dampen vuur kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders op een
afstand tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig.
Verstrooidheid kan leiden tot verlies van
controle over het werktuig.
2 ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Wijzig de stekker
op geen enkele manier. Gebruik geen
adapterstekkers met een geaard elektrisch
werktuig.
Ongemodificeerde stekkers en bijpassende
stopcontacten verminderen het risico van
elektrische schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten.
Er bestaat een verhoogd risico voor elektrische
schokken als uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water.
Als er water in elektrische werktuigen
terechtkomt, neemt het risico van een
elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik het
snoer nooit om een elektrisch werktuig te
verplaatsen, te slepen of de stekker uit het
stopcontact te trekken. Houd het snoer uit
de buurt van hitte, olie, scherpe kanten of
bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten bedient,
gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor
gebruik in de open lucht, vermindert het risico
van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat).
Het gebruik van een RCD verlaagt het risico
van elektrische schokken.
3 PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
97
NEDERLANDS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
98
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of onder
de invloed van drugs, alcohol of medicijnen
bent.
Een moment van onoplettendheid tijdens
het gebruik van een elektrisch werktuig kan
ernstige lichamelijke verwondingen tot gevolg
hebben.
Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Het gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals
een stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen,
een helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
Vermijd dat het werktuig onopzettelijk start.
Zorg ervoor dat de schakelaar in de stand “uit”
is voordat u aansluit op de stroombron en/
of accu bij het opnemen of verdragen van het
gereedschap. Als u elektrische werktuigen met
uw vinger op de schakelaar verplaatst, of een
elektrisch werktuig aansluit met de schakelaar
al aan, kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
Verwijder alle afstelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische werktuig aanzet.
Een moersleutel of afstelsleutel die nog vastzit
aan een draaiend onderdeel van het elektrische
werktuig, kan tot letsels leiden.
Reik niet te ver. Sta stevig op de grond en
behoud voortdurend uw evenwicht.
Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over het
elektrische werktuig.
Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen.
Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen
vastraken in bewegende onderdelen.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg dan
ervoor dat ze aangesloten zijn en op de
juiste manier worden gebruikt.
Het gebruik van deze voorzieningen kan
stofgerelateerde gevaren verminderen.
4 HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN
ELEKTRISCHE WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig voor
uw toepassing.
Het gereedschap zal zijn werk beter en veiliger
doen tegen de snelheid waarvoor het is
bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als de
schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar kan
worden bediend, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische gereedschap
voordat u aanpassingen aanbrengt,
accessoires wijzigt of elektrisch
gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die niet
worden gebruikt, buiten het bereik van
kinderen en laat mensen die niet vertrouwd
zijn met het elektrische werktuig of met deze
instructies, het elektrische werktuig niet
gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen, gebroken
onderdelen of een andere omstandigheid die
de werking van het elektrische werktuig kan
beïnvloeden. Als het elektrische werktuig
beschadigd is, laat dit dan repareren
voordat u het gebruikt.
Veel ongevallen worden veroorzaakt door
slecht onderhouden elektrische werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies, en houdt daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te voeren
werk.
NEDERLANDS
Het gebruik van het elektrische werktuig voor
handelingen die afwijken van die waarvoor het
werktuig bedoeld is, zou een gevaarlijke situatie
tot gevolg kunnen hebben.
5 GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN
WERKTUIGEN OP BATTERIJ
a) Zorg ervoor dat de schakelaar uitstaat
voordat u de accu inbrengt.
Het plaatsen van accusets in elektrische
werktuigen waarvan de schakelaar aanstaat, is
gevaarlijk.
b) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant.
Een lader die geschikt is voor een bepaalde
soort accuset, kan een risico voor brand geven
als deze lader wordt gebruikt met een andere
accuset.
c) Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Gebruik van een andere accuset kan een risico
voor verwondingen en brand inhouden.
d) Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die een
verbinding kunnen maken van de ene pool
naar de andere.
Het kortsluiten van de polen van de batterij kan
leiden tot brandwonden of brand.
e) Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
met water. Raadpleeg een arts wanneer de
vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6 ONDERHOUDSBEURT
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkend onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt.
Hiermee wordt de veiligheid van het elektrische
werktuig gewaarborgd.
Aanvullende specifieke
veiligheidsrichtlijnen voor roterende
klopboren
• Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
geluid kan leiden tot gehoorverlies.
• Gebruik aanvullende handgrepen die bij
het gereedschap zijn meegeleverd. Als u de
controle over het apparaat verliest, kan dit tot
persoonlijk letsel leiden.
• Houd gereedschap vast aan geïsoleerde
handgrepen als u een handeling uitvoert
waarbij het gereedschap in contact kan
komen met verborgen bedrading of het eigen
stroomsnoer. Contact met bedrading die onder
stroom staat, kan metalen onderdelen van het
gereedschap onder stroom zetten en de operator
een elektrische schok geven.
• Gebruik klemmen of een andere praktische
oplossing om het werkstuk vast te zetten en
het op een stabiele plaats te ondersteunen.
Als u het werkstuk tegen uw lichaam houdt, is
dat onstabiel en kan het leiden tot het verlies van
de controle.
• Draag een veiligheidsbril of een andere
oogbescherming. Boorhandelingen zorgen
ervoor dat splinters rondvliegen. Rondvliegende
deeltjes kunnen leiden tot permanente
beschadiging van uw ogen. Draag een
stofmasker of gasmasker bij toepassingen waarbij
stof wordt gegenereerd. Gehoorbescherming kan
noodzakelijk zijn bij de meeste toepassingen.
• Houd het gereedschap te allen tijde stevig
vast. Probeer dit gereedschap niet te
gebruiken zonder dat u het met beide
handen vasthoudt. Het wordt aanbevolen dat
u de zijhandgreep te alleen tijde gebruikt. Als
u dit gereedschap met één hand vasthoudt,
verliest u er de controle over. Het breken door
of tegenkomen van harde materialen zoals
gewapend beton kan ook gevaarlijk zijn. Maak de
zijhandgreep voor gebruik stevig vast.
• Gebruik dit gereedschap niet gedurende
lange tijd. De trilling die door de hamerbeweging
wordt veroorzaakt kan schadelijk voor uw handen
en armen zijn. Gebruik handschoenen voor
extra bescherming en beperk blootstelling door
regelmatig pauzes in te lassen.
• Herstel zelf geen boorstukken. Het herstellen
van een beitel dient door een erkend vakman te
worden gedaan. Onjuist herstelde beitels kunnen
tot letsel leiden.
99
NEDERLANDS
• Draag handschoenen als u het gereedschap
bedient of boorstukken verwisselt. De
metalen delen waartoe u toegang hebt op het
gereedschap en de boorstukken kunnen tijdens
de bediening extreem heet worden. Kleine
delen gebroken materiaal kunnen blote handen
beschadigen.
• Leg het gereedschap nooit neer voordat het
boorstuk volledig tot stilstand is gekomen.
Bewegende boorstukken kunnen letsel
veroorzaken.
• Sla niet op vast zittende boorstukken met een
hamer om ze los te krijgen. Metaalfragmenten
of materiaalsplinters kunnen loskomen en letsel
veroorzaken.
• Licht versleten beitels kunnen worden
scherpgeslepen.
• Houd het stroomsnoer uit de buurt van het
ronddraaiende boorstuk. Wikkel het snoer
niet om enig lichaamsdeel. Een elektrisch
stroomsnoer dat rond een draaiend boorstuk is
gewikkeld kan persoonlijk letsel en het verlies van
controle veroorzaken.
Restrisico's
De volgende risico's zijn inherent aan het gebruik
van boorhamers:
- verwonding door het aanraken van roterende
delen of the hete delen van de machine
Ondanks de van toepassing zijnde
veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen
van beveiligingen blijven bepaalde restrisico's
aanwezig. Dit zijn:
- Gevaar voor gehoorbeschadiging.
- Gevaar voor klemmen van de vingers bij het
verwisselen van het accessoire.
- Gezondheidsrisico door het inademen van stof,
met name bij het werken in steen, beton en/of
metselwerk.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
100
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2013 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze
gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheids- en
bedieningsinstructies voor de DE9000 acculader.
• Lees voordat u de lader gebruikt alle instructies
en waarschuwingsmarkeringen op de lader, accu,
en product dat de accu gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Zorg dat er geen
vloeistof in de lader komt. Dit kan leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Laad om het risico van
letsel te verminderen uitsluitend DEWALT
oplaadbare accu’s op. Andere accutypes
kunnen uiteenspatten hetgeen tot
persoonlijk letsel en schade leidt.
VOORZICHTIG: Onder bepaalde
omstandigheden kunnen als de lader
in de stroomvoorziening is gestoken de
blootliggende laadcontacten in de lader
worden kortgesloten door vreemde
voorwerpen. Vreemde voorwerpen met
een geleidende eigenschap zoals, maar
niet beperkt tot, staalwol, aluminiumfolie
of een opeenhoping van metaalpartikels
dienen uit de buurt van de laadpunten
te worden gehouden. Neem de lader
altijd uit de stroomvoorziening als er
zich geen accu in de holte bevindt.
Neem het stroomsnoer van de lader uit
het stopcontact voordat u deze gaat
schoonmaken.
• Probeer NIET om de accu op te laden
met een andere acculader dan die in deze
gebruiksaanwijzing staan beschreven. De
lader en de accu zijn speciaal ontworpen om met
elkaar te functioneren.
NEDERLANDS
• Deze acculaders zijn niet bedoeld voor enig
ander gebruik dan het opladen van DEWALT
oplaadbare accu’s. Ieder ander gebruik kan
leiden tot brandgevaar, elektrische schok of
elektrocutie.
• Stel de acculader niet bloot aan regen of
sneeuw.
• Trek aan de stekker in plaats van aan het
snoer als u de lader afkoppelt. Dit vermindert
het risico op schade aan de stekker en het
stroomsnoer.
• Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is
gepositioneerd dat er niet op kan worden
gelopen, over kan worden gestruikeld, of op
een andere manier tot schade of problemen
kan leiden.
• Gebruik geen verlengsnoer tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Het gebruik van een ongeschikt
verlengsnoer kan leiden tot brandgevaar, een
elektrische schok of elektrocutie.
• Plaats geen voorwerpen op de acculader
en plaats de acculader niet op een zachte
ondergrond die de ventilatieopeningen kan
belemmeren en tot excessieve interne hitte
kan leiden. Plaats de acculader niet in de
buurt van een warmtebron. De acculader wordt
geventileerd door openingen in de bovenzijde en
de onderzijde van de behuizing.
• Gebruik de acculader niet met een
beschadigd snoer of beschadigde stekker vervang deze onmiddellijk.
• Gebruik de acculader niet wanneer deze een
zware klap heeft gehad, is laten vallen of
anderszins beschadigd is. Breng deze bij een
erkend servicecentrum.
• Demonteer de acculader niet; breng deze
bij een geautoriseerd servicecentrum als
onderhoud of reparatie nodig is. Het onjuist
opnieuw monteren kan leiden tot een elektrische
schok, elektrocutie of brand.
• Ontkoppel de lader van de stroomvoorziening
voordat u deze gaat reinigen. Dit zal het risico
op een elektrische schok verminderen. Het
verwijderen van de accu vermindert dit risico niet.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
• De acculader is ontworpen om te worden
gebruikt op standaard 230 V huishoudstroom.
Probeer de lader niet op enig ander voltage
uit. Dit geldt niet voor de transportlader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Transport
DEWALT Li-Ion-accu's zijn in overeenstemming
met het handboek UN Manual of Tests and Criteria
(ST/SG/AC. 10/11/Rev.3 Deel III, Onderafdeling 38,3)
conform de UN Aanbevelingen over het Transport
van Gevaarlijke Stoffen.
- De accu's hebben een effectieve bescherming
tegen interne overdruk en kortsluiting.
- Er zijn de vereiste maatregelen getroffen
ter voorkoming van breuk door geweld en
gevaarlijke tegenstroom.
- Het equivalente lithiumgehalte ligt onder de
relevante grenswaarde.
DEWALT Li-Ion-accu's zijn vrijgesteld van nationale
en internationale bepalingen die gelden voor
gevaarlijke stoffen. Deze bepalingen treden toch
in werking wanneer meerdere accu's tegelijk
getransporteerd worden.
• Zorg ervoor dat de accu's verpakt worden in
overeenstemming met de bepalingen voor
gevaarlijke stoffen zoals hierboven beschreven,
om kortsluiting te voorkomen.
Opladers
De DE9000 oplader werkt op 28 V en 36 V Li-Ion
accu’s.
Deze opladers heeft geen aanpassingen nodig en is
ontworpen voor een gemakkelijke bediening.
Oplaadprocedure (fig. A, B)
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Gevaar voor een elektrische schok of
elektrocutie.
1. Steek de acculader (13) in een geschikt
stopcontact voordat u de accu erin plaatst.
2. Plaats de accu in de lader. De lader is voorzien
van een oplaadmeter met drie lampjes die
knipperen naar gelang de status van de lading
van de accu.
3. Het voltooien van het opladen wordt aangegeven
doordat het rode lampje continu AAN blijft. De
accu is volledig opgeladen en kan nu worden
gebruikt of in de acculader worden gelaten.
OPMERKING: Om maximale prestaties en
levensduur van de Li-Ion accu’s te garanderen, laadt u
de accu tenminste 10 uur voor het eerste gebruik op.
101
NEDERLANDS
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
1 lampje knippert
< 33%
1 lampje knippert, 1 lampje aan
33–66%
1 lampje knippert, 2 lampjes aan
66–99%
3 lampjes aan
100%
Automatisch verversen
De automatische verversingsmodus maakt de
individuele cellen in de accu op de piekcapaciteit gelijk
of balanceert ze. Accu’s dienen wekelijks te worden
opgeladen of telkens als de accu niet meer dezelfde
hoeveelheid werk levert.
Om uw accu te verversen plaatst u de accu zoals
gebruikelijk in de oplader. Laat de accu tenminste 10
uur in de acculader.
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of te
koud is, begint deze automatisch met een hete/koude
accuvertraging, waarbij het opladen wordt uitgesteld
totdat de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De oplader schakelt vervolgens automatisch
naar de oplaadmodus voor de accu. Deze
functionaliteit verzekert u van maximale levensduur
van de accu.
UITSLUITEND LI-ION ACCU’S
Li-Ion accu’s zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking treedt.
Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de lader
totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
102
gassen of stof. Het plaatsen van de accu in
of verwijderen van de accu uit de acculader
kan ervoor zorgen dat het stof of de dampen
ontbranden.
• Laad de accu’s uitsluitend met DEWALT laders
op.
• NIET overgieten met of plaatsen in water of
andere vloeistoffen.
• Bewaar of gebruik het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ºC bereikt of overstijgt (zoals een
buitenkeet of metalen gebouw in de zomer).
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de oplader wanneer deze
gebroken of beschadigd is oefen geen
kracht op de accu uit, laat deze niet
vallen en beschadig ze niet. Gebruik een
accu of oplader niet wanneer deze een
zware klap heeft gekregen, is laten vallen,
er overheen is gereden of op enigerlei
wijze is beschadigd (d.w.z. doorboord
met een spijker, geslagen met een
hamer, erop getrapt is). Dit kan leiden
tot een elektrische schok of elektrocutie.
Beschadigde accu‘s dienen naar het
servicecentrum te worden gebracht voor
recycling.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
PECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten en
lithiumzouten.
NEDERLANDS
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk of
vlam wordt blootgesteld.
Alleen laden bij temperaturen tussen
4 ˚C en 40 ˚C
Beschadigd snoer direct laten
vervangen
Probleem met de oplader
Accu (fig. A)
ACCUTYPE
De DC228 en DC229 werken op 28 Volt Li-Ion accu’s.
De DC232, DC233, DC234 en DC235 werken op 36
Volt Li-Ion accu’s.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
OPMERKING: Li-Ion accu‘s dienen volledig te
zijn opgeladen als ze worden opgeborgen.
2. Langdurige opslag zal de accu of de oplader niet
beschadigen. Onder de juiste omstandigheden
kunnen ze tot maximaal 5 jaar worden
opgeslagen.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
Lees voor het gebruik de handleiding
Voor oplaadduur zie technische
gegevens.
Niet aan water blootstellen
Niet met geleidende voorwerpen aan
de contactpunten komen
Geen beschadigde accu's laden
Probleem met de accu
Versleten accu's dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
Verbrand de accu nooit
Alleen laden met speciale DEWALTopladers
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Draadloze roterende klopboor
1 Zijhandgreep
1 Staafje voor diepteaanpassing
1 Stofafzuiging systeem (DC235KL)
1 Boorklauw zonder sleutel (DC229, DC234,
DC235)
2 Accu’s (uitsluitend KL-modellen)
1 Accu (alleen D1-modellen)
1 Oplader
1 Gereedschapskit (uitsluitend K-modellen)
1 Gereedschapskoffer (alleen K, D modellen)
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
OPMERKING: Accu’s en opladers zijn niet
inbegrepen bij N-modellen.
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Geen beschadigde opladers gebruiken
103
NEDERLANDS
Beschrijving (fig. A, A1, D, H)
WAARSCHUWING: Verander nooit
het elektrische gereedschap of enig
onderdeel daarvan. Dit kan leiden tot
schade of lichamelijke verwondingen.
GEBRUIKSDOEL
Uw draadloze roterende klopboren DC228,
DC229, DC232, DC233, DC234, DC235 zijn
ontworpen voor professionele boor-, klopbooren schroeftoepassingen, evenals voor lichte
bikwerkzaamheden.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in
de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze klopboren voor zwaar gebruik zijn
professionele gereedschappen. LAAT GEEN
kinderen in contact met het gereedschap komen.
Toezicht is vereist als onervaren operators dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
1 Variabele snelheidsschakelaar
2 Schuif vooruit/achteruit
3 Moduskeuze
4 Veiligheidsvergrendeling
5 Gereedschapshouder
6 Vergrendelingkraag
7 Stofkap
8 Staafje voor diepteaanpassing
9 Zijhandgreep
10 Hoofdgreep
11 Accu
12 Vrijgaveknop
13 Oplader
14 Oplaadindicatoren (rood)
15 Gereedschapshouder vergrendelinghuls
16 Boorklauw
104
Stofafzuiging systeem
17 Elektrische pinnen voor stofafzuiging systeem
[DC228, DC229, DC232, DC233, DC234,
DC235 (behalve type 1)]
18 Stofafzuiging systeem (D25302DH, apart aan te
schaffen)
19 Stofafzuiging systeem bevestigd aan roterende
klopboor
DC228, DC232, DC229, DC233, DC234, DC235
(BEHALVE TYPE 1)
Stofafzuiging systeem D25302DH kan apart
worden aangeschaft bij uw dichtstbijzijnde erkende
DEWALT dealer tegen meerprijs.
Veiligheidskoppeling
Als de boor vastloopt, wordt de aandrijving van de
spindel onderbroken. In verband met de daarbij
optredende krachten dient u de machine met
beide handen vast te houden en op een veilige
werkhouding te letten.
Remfunctie
Als u de schakelaar loslaat, komt de spindel
onmiddellijk tot stilstand.
Actieve trillingsdemping
De actieve trillingsdemping beperkt de trilling van de
terugslag van het hamermechanisme.
Trillingen in handen en armen nemen af, wat leidt
tot een comfortabeler gebruiksgemak over een
langere periode. Bovendien voorziet het systeem in
een verlenging van de levensduur van de machine.
Een veermechanisme neutraliseert tijdens
gebruik de trillingskrachten. Dit is te merken door
het schokdempingseffect wanneer druk wordt
toegepast op de machine. Zorg ervoor dat de veer
is ingedrukt, maar niet te stevig. Het mechanisme
moet mogen ‘zweven'.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
spanning. Controleer altijd of de accuspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Controleer tevens of de ingangsspanning van de
oplader overeenkomt met uw netspanning.
NEDERLANDS
Uw DEWALT-oplader is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 60335.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden
vervangen door een speciaal geprepareerd snoer dat
leverbaar is via het DEWALT servicecentrum.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste
noodzaak. Gebruik een goedgekeurd snoer dat
beantwoordt aan het vermogen van de oplader (zie
technische gegevens). De minimum geleiderdikte
is 1 mm2; de maximum snoerlengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTEREN EN INSTELLEN
WAARSCHUWING: Verwijder vóór het
monteren en instellen altijd de accu uit
de machine.
WAARSCHUWING: Schakel de
machine altijd uit alvorens de accu aan
te brengen of te verwijderen.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT-accu's en -opladers.
Aanbrengen en verwijderen van de accu (fig. A)
• Breng de accu (11) aan door hem op een lijn
met de houder op de machine te brengen.
Schuif de accu in de houder en duw totdat de
accu op zijn plaats vastklikt.
• Verwijder de accu door de ontgrendelknop
(12) in te drukken en gelijktijdig de accu uit de
houder te trekken.
Kiezen van de functie (fig. C)
De machine kan worden gebruikt in de volgende
functies:
Boren: voor schroeven en voor boren in
staal, hout en kunststof
Hamerboren: voor boren in steen en
beton.
Hameren: voor licht beitelwerk.
• Om de functie te selecteren, drukt u
de vergrendeling (4) in en draait u de
keuzeschakelaar (3) naar het symbool van de
gewenste functie.
• Laat de vergrendeling los en controleer of de
keuzeschakelaar vergrendeld is.
WAARSCHUWING: Kies geen andere
boorstand terwijl de machine in
werking is.
Plaatsen en verwijderen van SDS Plus®
accessoires (fig. D)
Uw boorhamer werkt met SDS Plus® accessoires
(zie inzet in fig. D voor een doorsnede van een
SDS Plus® boorschacht).
• Reinig de boorschacht en vet deze in.
• Steek de boorschacht in de houder (5).
• Druk de boor naar binnen en verdraai de boor
totdat de borgkraag terugspringt.
• Trek aan de boor om te controleren of deze
goed vastzit. In de hamerfunctie moet de boor
enkele centimeters naar binnen en naar buiten
kunnen bewegen.
• Voor het verwijderen de borgkraag (15) naar
achteren trekken en de boor uitnemen.
Monteren van de zijhandgreep (fig. E)
De zijhandgreep (9) kan worden gemonteerd voor
linkshandige of rechtshandige gebruikers.
WAARSCHUWING: Gebruik
de machine niet zonder dat de
zijhandgreep op juiste wijze is
gemonteerd.
• Draai de zijhandgreep los.
• Voor rechtshandige gebruikers: houd de zijhandgreep aan de linkerkant van de machine en schuif
de klem over de kraag achter de boorhouder.
• Voor linkshandige gebruikers: houd de
zijhandgreep aan de rechterkant van de
machine en schuif de klem over de kraag achter
de boorhouder.
• Draai de handgreep in de gewenste stand en
zet hem vast.
105
NEDERLANDS
Instellen van de boordiepte (fig. F)
• Plaats de juiste boor in de houder.
• Draai de zijhandgreep (9) los.
• Plaats de diepte-aanslag (8) in het gat in de
klem van zijhandgreep.
• Stel de diepte in zoals afgebeeld.
• Zet de zijhandgreep vast.
L/R-schakelaar (fig. G)
• Schuif de L/R-schakelaar (2) naar links voor
draairichting rechtsom. Zie de pijlen op de
machine.
• Schuif de L/R-schakelaar (2) naar rechts voor
draairichting linksom.
VOORZICHTIG: Wijzig de draairichting
uitsluitend als de machine volledig
stilstaat.
DC229, DC234, DC235 - Vervangen van de
accessoirehouder door de boorhouder (fig. H)
• Draai de borgkraag (6) in de
ontgrendelingspositie en neem de
accessoirehouder (5) af.
• Duw de boorhouder (16) op de spindel en draai
de borgkraag in de vergrendelingspositie.
• Om de boorhouder te vervangen door
de accessoirehouder, verwijdert u eerst
de boorhouder op dezelfde wijze als de
accessoirehouder werd verwijderd. Vervolgens
plaatst u de accessoirehouder op dezelfde
wijze als de boorhouder werd geplaatst.
VOORZICHTIG: Gebruik nooit
standaard-boorkoppen voor
hamerboren.
Vervangen van de stofkap (fig. D)
De stofkap (7) voorkomt dat stof in het
mechanisme binnendringt. Een versleten stofkap
moet direct worden vervangen.
• Trek de borgkraag (15) naar voren en neem de
stofkap (7) van de machine.
• Breng de nieuwe stofkap aan.
• Laat de borgkraag los.
106
BEDIENING
Aanwijzingen voor gebruik
WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies
in acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Forceer de machine niet.
Overmatige druk op de machine
versnelt het boren niet maar resulteert
juist in slechtere prestaties en
voortijdige slijtage van de machine.
• Voorkom beschadiging van de stofkap;
boor en schroef niet te diep.
• Houd de machine steeds met beide
handen vast en neem een veilige
werkhouding aan.
• Zorg altijd voor een juiste bevestiging
van de zijhandgreep.
• Indien het zaagwerktuig niet meer
scherp is, vervang het dan door een
nieuw zaagwerktuig.
Voor gebruik:
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
• Zorg dat de accu goed op de plaats zit.
Juiste positie van de handen (fig. A, I)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de zijgreep (9), terwijl u met de andere hand de
hoofdgreep (10) vasthoudt.
In- en uitschakelen (fig. A)
• Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
NEDERLANDS
• Schuif de L/R-schakelaar (2) in de middenstand
om de machine in de uit-stand te blokkeren.
Hamerboren (fig. A)
• Zet de keuzeschakelaar (3) op hamerboren.
• Plaats de juiste boor. Gebruik voor optimale
resultaten kwaliteitsboren met hardmetalen punt.
• Stel de zijhandgreep (9) in.
• Stel, indien noodzakelijk, de boordiepte in.
• Markeer de plek waar het gat moet worden
geboord.
• Plaats de boor op de gemarkeerde plek en
schakel de machine in.
Boren (fig. A)
• Zet de keuzeschakelaar (3) op boren.
• Volg afhankelijk van de machine de
onderstaande instructies:
- Breng een boorhouderadapter/boorhouder
aan (DC228, DC233, DC232). Speciale
SDS Plus®-schroefdraadadapters maken het
mogelijk om standaard-boorkoppen van 10
of 13 mm aan te brengen, zodat boren met
cilinderschacht kunnen worden gebruikt.
- Vervang de accessoirehouder door de
boorhouder (DC229, DC234, DC235).
• Ga verder zoals beschreven voor hamerboren.
VOORZICHTIG: Gebruik nooit
standaard-boorkoppen voor
hamerboren.
In- en uitdraaien van schroeven (fig. A)
• Zet de keuzeschakelaar (3) op boren.
• Kies de gewenste draairichting.
• Volg afhankelijk van de machine de
onderstaande instructies:
- Breng de speciale SDS Plus® schroefadapter
voor zeskant-schroefbits aan (DC228, DC233,
DC232).
- Vervang de accessoirehouder door de
boorhouder (DC229, DC234, DC235).
• Plaats de juiste schroevendraaierstift.
Gebruik voor sleufschroeven speciale
schroefbits met geleidehuls.
• Druk de schakelaar (1) langzaam in om
beschadiging van de schroefkop te voorkomen.
In de draairichting linksom wordt het toerental
automatisch verminderd om het uitdraaien van
schroeven te vergemakkelijken.
• Als de schroef gelijk is met het werkstuk, laat
u de schakelaar los om te voorkomen dat de
schroefkop in het werkstuk dringt.
DC228, DC229, DC233, DC234, DC235 - Beitelen
(fig. A)
• Zet de keuzeschakelaar (3) op hameren.
• Plaats de juiste beitel en controleer of deze
goed vastzit.
• Stel de zijhandgreep (9) in.
• Schakel de machine in en begin met werken.
Indien de keuzeschakelaar omgezet is van een
hamer- naar een boorstand, kan het nodig zijn de
motor kort te laten draaien om de tandwielen goed
in elkaar te laten grijpen.
WAARSCHUWING:
• Gebruik de machine nooit voor
het mengen of pompen van licht
ontvlambare of explosieve vloeistoffen
(benzine, alcohol, enz.).
• Gebruik de machine nooit voor het
mengen of roeren van licht ontvlambare
vloeistoffen.
Opties
WAARSCHUWING: Omdat
accessoires, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico van
letsel te beperken, mogen uitsluitend
toebehoren worden gebruikt bij dit
product die worden aanbevolen door
DEWALT.
Diverse typen SDS Plus® boren en beitels zijn als
optie verkrijgbaar.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
107
NEDERLANDS
ONDERHOUD
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling
en regelmatige reiniging van de machine
garanderen een hoge levensduur.
• De machine kan niet door de gebruiker worden
gerepareerd. Breng de machine naar een
erkend DEWALT Service-center na ongeveer
40 gebruiksuren. Mochten er zich eerder
problemen voordoen, neem dan contact op met
een erkend DEWALT Service-center.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Accessoires en hulpstukken moeten regelmatig
rond de SDS Plus® adapter worden gesmeerd.
Reiniging
WAARSCHUWING:
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met
een zachte doek reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de
machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak
de behuizing regelmatig schoon met een
zachte doek.
Milieu
Gescheiden inzameling.
Dit product mag niet met het gewone
huishoudelijke afval worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan
vervanging toe is of het u niet langer van dienst
kan zijn, gooi het dan niet bij het huishoudelijk
afval. Zorg ervoor dat het product gescheiden kan
worden ingezameld.
108
Door gebruikte producten en
verpakkingen gescheiden in te
zamelen, worden de materialen
gerecycled en opnieuw gebruikt.
Hergebruik van gerecyclede materialen
voorkomt milieuvervuiling en vermindert
de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van
electrische huishoudproducten bij gemeentelijke
vuilnisbergen of bij de verkoper waar u een
nieuw product koopt, kunnen aan plaatselijke
voorschriften gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte DEWALT-producten.
Om gebruik te maken van deze service,
retourneert u het product naar een van de erkende
servicecentra, die deze producten voor ons
verzamelt.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie
m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende
Internet-adres: www.2helpU.com
Accu
De accu met een lange levensduur moet worden
opgeladen als deze niet meer voldoende voeding
levert bij werkzaamheden die eerder probleemloos
werden uitgevoerd. Voer de accu aan het
einde van de technische levensduur op een
milieuvriendelijke manier af.
• Laat de accu volledig leeglopen en verwijder
hem vervolgens uit de machine.
• Li-ion-accu's zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw handelaar of uw plaatselijke
verwerkingscentrum. De ingezamelde accu's
worden dan op een milieuvriendelijke manier
gerecycled of afgevoerd.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
109
NORSK
OPPLADBAR BORHAMMER
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til
en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
Spenning
V
Type
DC228
DC229
DC232
DC233
DC234
DC235
28
28
36
36
36
36
2
2
3
3
3
3
Turtall, ubelastet
min-1
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
Turtall, belastet
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
J
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
Slagkraft (EPTA 05/2009)
Maksimal borekapasitet i
stål/tre/betong
mm
Verktøyholder
13/30/24
13/30/24
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
Diameter krage
mm
54
54
54
54
54
54
Vekt (uten batteripakke)
kg
3,6
3,6
3,8
2,7
2,9
4,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
2,0
96
2,3
82
2,0
95
2,4
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
LPA (lydtrykk)
KPA (lydtrykk usikkerhet)
LWA (lydeffekt)
KWA ((lydeffekt usikkerhet)
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Verdi vibrasjonsstøy ah
Boring i metall
ah,D =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Verdi vibrasjonsstøy ah
Boring i betong
ah,HD =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
8
1,5
8
1,5
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
Verdi vibrasjonsutslipp ah
Meisling
ah,Cheq =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
–
–
4,5
1,6
4,5
1,6
4,5
1,6
Verdi vibrasjonsutslipp ah
Skruing uten slag
ah =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
110
NORSK
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt, så
kan vibrasjonsnivået endres. Dette kan
øke eksponeringsnivået vesentlig over
hele arbeidsperioden.
Batteripakke
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
DE9280
DE9360
Spenning
VDC
28
36
Kapasitet
Ah
2,2
2,0
Vekt
kg
0,9
0,9
Lader
DE9000
Nettspenning
VAC
230
Ladetid (ca.)
min
60
Vekt
kg
0,9
Sikring:
Europa
230 V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
CE-sikkerhetserklæring
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg
merke til disse symbolene.
MASKINERIDIREKTIV
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig
situasjon som kan føre til små eller
moderate personskader hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet
under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC; EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på
vegne av DEWALT.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
111
NORSK
Horst Grossmann
Ingeniørvirksomhet og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
05.08.2009
ADVARSEL: Les bruksanvisningen for å
redusere skaderisikoen.
Generelle sikkerhetsregler
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Unnlatelse av å følge alle
anvisningene kan føre til elektrisk støt,
brann og/eller alvorlig personskade.
Begrepet «elektrisk verktøy» i advarslene nedenfor
viser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
OPPBEVAR ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR SENERE BRUK.
1 SIKKERHET PÅ ARBEIDSSTEDET
a) Arbeidsstedet skal være rent og godt belyst.
Rotete eller mørke områder øker faren for
ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv.
Elektriske verktøy produserer gnister som kan
antenne støv eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøy.
Distraksjoner kan forårsake tap av kontroll.
2 SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy.
Uendrede støpsler og stikkontakter som passer
kravene, reduserer risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap.
Hvis kroppen er jordet, øker faren for elektrisk
støt.
112
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet.
Hvis vann kommer inn i et elektrisk verktøy,
øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk
ikke ledningen til å bære, dra eller frakople
det elektriske verktøyet. Hold ledningen på
god avstand fra varme, olje, skarpe kanter
eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk.
Bruk av ledning som er beregnet på utendørs
bruk reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde med
jordfeilbryter (RCD).
Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for
elektrisk støt.
3 PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller.
Bruk av verneutstyr som støvmasker, glidesikre
sko, hjelm og hørselsvern der det trengs,
reduserer faren for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting.
Påse at bryteren er i AV-posisjon før du kopler
til strøm og/eller batteripakke, samt tar opp
eller bærer verktøyet. Hvis du bærer elektriske
verktøy med fingeren på bryteren eller setter
støpselet i stikkontakten mens bryteren er på,
øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår
på det elektriske verktøyet.
En skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
NORSK
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid.
Dette gir bedre kontroll over det elektriske
verktøyet hvis det skulle oppstå en uventet
situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler.
Løstsittende klær, smykker og langt hår kan
sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du påse
at disse er tilkoplet og brukes på riktig måte.
Bruk av støvanordninger kan redusere fare i
tilknytning til støv.
4 BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE
VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben.
Det riktige verktøyet gjør jobben bedre og
tryggere og med den hastigheten som er det
konstruert for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis det
ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller ta
batteripakken ut av det elektriske verktøyet,
før du foretar justeringer, bytter tilbehør
eller legger det bort til oppbevaring.
Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer
faren for at det elektriske verktøyet startes
utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig for
barn, og la ikke personer som ikke er kjent
med verktøyet eller disse anvisningene,
bruke verktøyet.
Elektriske verktøy er farlige i hendene på
ukyndige brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske verktøyet
er skadet, skal det repareres før bruk.
Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er skarpe og
rene.
Med riktig vedlikeholdte skjæreverktøy med
skarpe skjærekanter oppstår det sjeldnere
bindinger. Slike verktøy er dessuten lettere å
håndtere.
g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres.
Det kan være farlig å bruke det elektriske
verktøyet til andre oppgaver enn det som er
tiltenkt.
5 BRUK OG BEHANDLING AV
BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Påse at bryteren er slått av før du setter i
batteripakken.
Hvis du setter batteripakken i et elektrisk
verktøy med bryteren på, øker du faren for
ulykker.
b) Batteriet skal bare lades med laderen som er
angitt av produsenten.
En lader som er beregnet på en bestemt
batteripakke, kan medføre brannfare hvis den
brukes med en annen batteripakke.
c) Elektriske verktøy skal bare brukes med den
angitte batteripakken.
Bruk av andre batteripakker kan medføre risiko
for skade eller brann.
d) En batteripakke som ikke er i bruk, skal
holdes på god avstand fra metallgjenstander
som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer
og andre små metallgjenstander som kan
skape kontakt mellom polene.
Kortslutning av batteripolene kan forårsake
forbrenning eller brann.
e) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring. Skyll
med vann hvis du kommer i kontakt med
væsken. Oppsøk lege hvis væsken kommer
i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon eller
forbrenning.
6 SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker som
utelukkende bruker originale reservedeler.
113
NORSK
Slik sørger du for å ivareta det elektriske
verktøyets sikkerhet.
Ekstra spesifikke sikkerhetsregler for
roterende borhammere
• Bruk hørselsvern. Eksponering mot støy kan
føre til tap av hørsel.
• Bruk hjelpehåndtakene som følger
med maskinen. Tap av kontroll kan føre til
personskade.
• Hold det elektriske verktøyet i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteverktøyet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kontakt med en strømførende ledning vil føre til
at eksponerte metalldeler til verktøyet også blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
• Bruk klemmer eller en annen praktisk metode
for å feste og støtte arbeidsstykket til en
stabil plattform. Det er ikke stabilt nok å holde
arbeidsstykket med hånden eller mot kroppen
din. Dette kan føre til at du mister styringen.
• Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse.
Hamring fører til at spon kan fly av gårde.
Flygende spon kan føre til permanent øyeskade.
Bruk støvmaske eller åndedrettsvern under bruk
som genererer støv. Hørselvern er nødvendig for
de fleste bruksområder.
• Ha hele tiden et godt grep på verktøyet. Ikke
forsøk å bruke dette verktøyet uten å holde
det med begge hender. Vi anbefaler å bruke
sidehåndtaket hele tiden. Dersom dette verktøyet
brukes med bare én hånd, vil det føre til at du
mister kontrollen. Det kan også være farlig å bryte
gjennom eller støte på harde materialer, som
f.eks. armeringsjern. Fest sidehåndtaket godt før
bruk.
• Ikke bruk dette verktøyet over lengre tid.
Vibrasjoner forårsaket av hammeren kan være
skadelig for hender og armer. Bruk hansker for
å få ekstra demping, og begrens eksponeringen
ved å ta jevnlige hvilepauser.
• Ikke overhal bits selv. Overhaling av meisler må
utføres av en autorisert spesialist. En feil overhalt
meisel kan føre til personskader.
• Bruk arbeidshansker når du bruker verktøy
eller skifter bits. Tilgjengelige metalldeler på
verktøyet og på bits kan bli svært varme under
bruk. Små biter med brukket materiale kan skade
hendene dine.
• Ikke legg verktøyet ned før bitsen har stanset
helt. Bits i bevegelse kan føre til personskader.
114
• Ikke slå bits som har kjørt seg fast med
en hammer for å løsne den. Metallbiter eller
materialspon kan løsne og føre til personskader.
• Lett slitt meisel kan slipes opp.
• Hold strømkabelen bort fra den roterende
bitsen. Ikke vikle kabelen rundt kroppsdeler.
En elektrisk kabel viklet rundt en roterende bits
kan føre til personskader og tap av kontroll.
Andre farer
Følgende farer er forbundet med bruken av
roterende hammere:
- skader forårsaket av berøring av verktøyets
roterende eller varme deler
Selv om du følger de relevante sikkerhetsforskrifter
og bruker sikkerhetsanordningene, er det visse
farer som ikke kan unngås. Disse er:
- Hørselsskader.
- Fare for å klemme fingrene når tilbehør skiftes.
- Helseskader som følge av innånding av støv
som oppstår ved arbeid med betong og/eller
murstein.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør koblingen
mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2013 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
driftsinstruksjoner for DE9000 batterilader.
• Før du bruker laderen, må du lese alle
instruksjoner og advarselsmerker på laderen,
batteripakken og produktet som bruker
batteripakken.
NORSK
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke
undersøk med strømførende gjenstander.
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke la
væske trenge inn i laderen. Dette kan føre
til elektrosjokk.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. Bruk
kun DEWALT oppladbare batterier for
å redusere risikoen for skader. Andre
typer batterier kan sprekke og forårsake
person- og materiellskader.
FORSIKTIG: Når laderen er tilkoblet
kraftforsyningen kan de eksponerte
ladekontaktene inne i laderen under visse
forhold bli kortsluttet av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer med strømførende
egenskaper inkludert, men ikke begrenset
til, stålull, aluminiumsfolie eller alle
avleiringer av metalliske partikler må
holdes borte fra kamrene på laderen.
Koble alltid laderen fra kraftforsyningen
når det ikke er noen batteripakke
i kammeret. Koble fra laderen før
rengjøring.
• IKKE forsøk å lade opp batteripakken med
noen andre ladere enn dem som er oppgitt i
denne håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å virke sammen.
• Disse laderne er ikke beregnet for noen annen
bruk enn å lade opp DEWALT-batterier. Enhver
annen bruk kan føre til fare for brann, elektrosjokk
eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Trekk i kontakten i stedet for ledningen når du
kobler fra laderen. Dette reduserer risikoen for
skader på kontakten og ledningen.
• Sørg for at ledningen er plassert slik at
ingen kan tråkke på dem, snuble i dem eller
på annet vis utsette dem for skade eller
belastning.
• Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en uegnet
skjøteledning kan føre til fare for brann,
elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke legg noe oppå laderen eller legg
den på mykt underlag som kan blokkere
ventilasjonsåpningene og føre til at den
blir for varm innvendig. Plasser laderen i en
posisjon borte fra alle varmekilder. Laderen
ventileres gjennom åpninger i toppen og bunnen
av kapslingen.
• Ikke bruk laderen med skadet ledning eller
støpsel — få disse erstattet omgående.
• Ikke bruk laderen hvis denne har vårt utsatt
for et kraftig støt, mistet på gulvet eller
skadet på noen annen måte. Ta den med til et
autorisert reparasjonssenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når den trenger
service eller reparasjoner. Ukorrekt remontering
kan føre til fare for elektrosjokk, dødelig
elektrosjokk eller brann.
• Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring.
Dette reduserer faren for elektrosjokk. Å fjerne
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk å koble sammen 2 ladere.
• Laderen er designet for å gå på standard
230 V nettspenning. Ikke forsøk å drive den
med noen annen spenning. Dette gjelder ikke
laderen for kjøretøy.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
Transport
DEWALT Li-Ion batteripakker oppfyller de
nødvendige krav til testing under FNs håndbok for
tester og kriterier (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III,
Underavsnitt 38,3) gjengitt i FNs Anbefalinger om
transport av farlig gods.
- Batteripakkene er effektivt beskyttet mot internt
overtrykk og kortslutning.
- Det er tatt nødvendige forholdsregler for
forhindring av tvangsstyrt brudd og farlig
tilbakestrøm.
- Det ekvivalente lithiuminnholdet er under den
relevante grenseverdien.
DEWALT Li-Ion batterier har dispensasjon fra
nasjonale og internasjonale bestemmelser
som gjelder for farlig gods. Imidlertid blir disse
bestemmelsene relevante ved transport av flere
batteripakker sammen.
• Pass på at batteripakkene er pakket i henhold
til bestemmelsene for farlig gods nevnt over,
for å forebygge kortslutning.
Ladere
DE9000-laderen tar 28 V og 36 V Li-Ion batterier.
Denne laderen krever ingen justering og er konstruert
for å være så enkel å bruke som mulig.
115
NORSK
Ladeprosedyre (fig A, B)
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke
undersøk med strømførende gjenstander.
Fare for elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk.
1. Plugg laderen (13) inn i en passende stikkontakt
før du setter inn batteripakken.
2. Sett batteripakken inn i laderen. Laderen er
utstyrt med en bensinmåler med tre lamper
som vil blinke i samsvar med batteripakkens
ladestatus.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for
Li-Ion-batterier, må batteriet lades i minimum 10 timer
før første gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
1 lys blinker
1 lys blinker, 1 lys på
1 lys blinker, 2 lys på
3 lys på
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Automatisk fornyelse
Automatisk oppdateringsmodus vil utlikne eller
balansere de individuelle cellene i batteripakken til sin
høyeste kapasitet. Batteripakker bør fornyes ukentlig
eller når batteriet ikke lenger yter samme mengde
arbeid.
Plasser batteriet i laderen som vanlig for å fornye
batteripakken. La batteripakken stå i laderen i minst
10 timer.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for
kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/
kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet har nådd
en passende temperatur. Laderen kobler deretter
automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer
maksimal levetid for batteriet.
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
116
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette
inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne
støv eller gasser.
• Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere.
• MÅ IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller
andre væsker.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40 ˚C (slik som
utvendige skur eller metallbygninger om
sommeren).
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke
eller lader som har vårt utsatt for et kraftig
støt, mistet på gulvet eller skadet på noen
måte (f.eks. gjennomboret av en spiker,
truffet med en hammer, tråkket på).
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk. Skadede batteripakker
må returneres til servicesenteret for å
resirkuleres.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
NORSK
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med
huden, vasker du området med mild såpe og
vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller
du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen
gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er
batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding
av organiske karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Batteripakke (fig. A)
Bruk ikke skadete ladere
Temperaturområde for ladning 4 ˚C til
40 ˚C
Skift straks ut skadete ledninger
Laderproblem
Batteriproblem
BATTERITYPE
DC228 og DC229 drives av 28 volt Li-Ion batteripakker.
DC232, DC233, DC234 og DC235 drives av 36 volt
Li-Ion batteripakker.
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
Anbefalinger for lagring
Ikke brenn batteripakken
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet når
de legges bort til lagring.
Lade kun batteriene med tilhørende
DEWALT-ladere
Kontroll av pakkens innhold
Les bruksanvisningen før laderen tas i
bruk
Pakken inneholder:
1 Trådløs roterende borhammer
1 Sidehåndtak
1 Dybdejusteringsstang
1 Støravsugsystem (DC235KL)
1 Nøkkelfri chuck (DC229, DC234, DC235)
2 Batteripakker (bare KL-modeller)
1 Batteripakke (kun D1-modeller)
1 Lader
1 Utstyrsboks (kun K, D modeller)
1 Brukermanual
1 Splittegning
For ladetid, se tekniske data.
MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert
ved N-modeller.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
Etiketter på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler, i tillegg til symbolene brukt i
denne håndboken:
Må ikke utsettes for fukt
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er
blitt skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Sett ikke skadete batteripakker inn i
laderen
117
NORSK
Beskrivelse (fig. A, A1, D, H)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal
aldri modifiseres, ellers kan det oppstå
materiell skade eller personskade.
TILTENKT BRUK
Din trådløse roterende borhammer DC228, DC229,
DC232, DC233, DC234, DC235 er utformet for
profesjonell boring, hammerboring og skrutrekking
samt for lett meisling.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Disse kraftige roterende borhammerne er
elektroverktøy for profesjonelle. IKKE la barn
komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer
(inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner, eller mangel på erfaring og
kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person
ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri
forlates alene med dette produktet.
1 Bryter for variabel hastighet
2 Glidebryter forover/revers
3 Modusvelger
4 Sikkerhetslås
5 Verktøyholder
6 Låsekrage
7 Støvdeksel
8 Dybdejusteringsstang
9 Sidehåndtak
10 Hovedhåndtak
11 Batteripakke
12 Utløserknapp
13 Lader
14 Ladeindikatorer (rød)
15 Verktøyholder/låsekrage
16 Chuck
System for støvavsug
17 Stikkontakt for støvavsug
[DC228, DC229, DC232, DC233, DC234,
DC235 (unntatt type 1)]
18 System for støvavsug (D25302DH, kjøpes
separat)
118
19 System for støvavsug koblet til roterende
borhammer
DC228, DC232, DC229, DC233, DC234, DC235
(UNNTATT TYPE 1)
System for støvavsug D25302DH kan kjøpes
separat fra din nærmeste autoriserte DEWALT
forhandler for et tillegg i prisen.
Overbelastningskobling
Hvis en drillbit setter seg fast, blir kraftoverføringen
til drillspindelen avbrutt. På grunn av de
resulterende kreftene, må du alltid holde verktøyet
med begge hender og stå stødig.
Bremsemekanisme
Når du slipper den justerbare hastighetsbryteren,
slutter spindelen straks å rotere.
Aktiv vibrasjonskontroll
Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliserer
tilbakeslagsvibrasjon fra hammermekanismen.
Vibrasjonen i hånd og arm reduseres, slik at
verktøyet blir mer komfortabelt i bruk over lang tid,
og slik at levetiden til verktøyet forlenges.
Når verktøyet er i gang, vil en fjærbelastet
mekanisme utligne vibrasjonskreftene. Du vil
kjenne den dempende effekten når du setter trykk
på verktøyet. Sørg for at fjæren er engasjert, men
ikke for hardt. Mekanismen må få lov til å "flyte".
Elektrisk sikkerhet
Laderen er kun konstruert for én spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar
med spenningen på typeskiltet.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar
med EN 60335. Jordet ledning er derfor
ikke nødvendig.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruke skjøteledning
Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som
passer til inngangseffekten i laderen (se Tekniske
spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2;
maks. lengde er 30 m.
NORSK
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Før du monterer og
justerer, må du alltid ta ut batteripakken.
ADVARSEL: Slå alltid av verktøyet før
du setter inn eller tar ut batteripakken.
ADVARSEL: Bare bruk DEWALT
batterier og lader.
Sette inn og fjerne batteripakken (fig. A)
• Når du skal sette inn batteripakken (11), juster
den mot batterirommet på verktøyet.
Skyv batteripakken inn i rommet og trykk på
den til batteriet klikker på plass.
• For å fjerne batteripakken, trykk på
utløserknappen (12) og trekk samtidig
batteripakken ut av batterirommet.
Valg av funksjon (fig. C)
Verktøyet har følgende driftsmåter:
Boring: for skrutrekking, boring i stål,
tre og plast
Hammerboring: for boring i betong og
murverk.
Kun hamring for lett hakking.
• Du velger driftsmodus ved å trykke inn
sikkerhetslåsen (4) og dreie modusvalgbryteren
(3) til den peker mot symbolet for ønsket modus.
• Slipp sikkerhetslåsen og kontroller at
modusvalgbryteren er låst på plass.
ADVARSEL: Ikke bytt bruksmodus
mens verktøyet er i drift.
Montering og fjerning av SDS Plus® tilbehør
(fig. D)
Maskinen bruker SDS Plus® bor (se tverrsnitt av
SDS Plus® borskaft i fig. D).
• Rengjør og smør bits-skaftet.
• Stikk bits-skaftet inn i verktøyholderen (5).
• Trykk bitsen ned og vri den litt til den passer i
åpningene.
• Dra i boret for å kontrollere at det er skikkelig
låst. Med hammerfunksjon må boret kunne
bevege seg flere cm ut og inn.
• For å fjerne boret trekkes festesystemets
låsekrage (15) bakover slik at boret kan tas ut.
Montering av sidehåndtak (fig. E)
Sidehåndtaket (9) kan monteres slik at det passer
både for høyre- og venstrehendte brukere.
ADVARSEL: Sidehåndtaket må alltid
sitte riktig på når du bruker verktøyet.
• Løsne sidehåndtaket.
• For høyrehendte brukere, skyv klemmen
på sidehåndtaket over kragen bak
verktøyholderen, med håndtaket til venstre.
• For venstrehendte brukere, skyv klemmen
på sidehåndtaket over kragen bak
verktøyholderen, med håndtaket til høyre.
• Drei sidehåndtaket i ønsket stilling og skru fast
håndtaket.
Innstilling av boredybde (fig. F)
• Sett riktig borbits i chucken.
• Løsne sidehåndtaket (9).
• Før dybdejusteringsstangen (8) gjennom hullet i
sidehåndtak-klemmen.
• Juster boredybden som angitt.
• Skru fast sidehåndtaket.
Forover/bakover-skyvebryter (fig. G)
• Skyv skyvebryteren for forover/bakover (2) til
LH-siden for rotering forover (RH). Se pilene på
verktøyet.
• Skyv skyvebryteren for forover/bakover (2) til
RH-siden for rotering bakover (LH)
FORSIKTIG: Vent alltid til motoren har
stanset helt før rotasjonsretningen
endres.
DC229, DC234, DC235- Utskifting av
verktøyholderen med chucken (fig. H)
• Vri låsehylsen (6) til åpen stilling og trekk
verktøyholderen (5) ut.
119
NORSK
• Skyv chucken (16) inn på spindelen og vri
låsehylsen (7) til låst stilling.
• For å skifte ut chucken med verktøyholderen,
fjernes først chucken på samme måte som
verktøyholderen ble fjernet. Deretter plasseres
verktøyholderen på samme måte som chucken
ble plassert.
FORSIKTIG: Bruk aldri standardchucker ved hammerboringsinnstilling.
Utskifting av støvdekselet (fig. D)
Støvdekselet (7) hindrer at det trenger støv inn i
mekanismen. Skift et slitt støvdeksel.
• Trekk tilbake låsekragen på verktøyholderen
(15) og dra av støvdekselet (7).
• Monter nytt støvdeksel.
• Slipp låsekragen på verktøyholderen.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg
og ledninger befinner seg.
• Trykk bare lett på maskinen (ca. 5 kg).
Stor kraft fører ikke til raskere boring,
men til at maskinen presterer dårligere
og at levetiden eventuelt reduseres.
• Ikke bor eller skru for dypt for å unngå
skade på støvdekselet.
• Hold alltid godt fast i verktøyet med
begge hender og pass på at du har en
god stilling.
• Pass på at sidehendelen er riktig montert
når du skal bruke verktøyet.
• Hvis skjæreverktøyet ikke lenger er
skarpt, må det erstattes med et nytt
skjæreverktøy.
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
• Forviss deg om at batteriet sitter som det skal.
Korrekt plassering av hendene
(fig. A, I)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID ha
hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd
på sidehåndtaket (9), med den andre hånden på
hovedhåndtaket (10).
Skru på og av (fig. A)
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger
av hvor hardt man trykker på bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Når du skal låse verktøyet i av-stilling, flytter
du forover/bakover-skyvebryteren (2) til
midtstillingen.
Slagboring (fig. A)
• Still inn modusvalgbryteren (3) på
"hammerboring".
• Sett i riktig drillbit. For best mulige resultater bør
hardmetallbor av høy kvalitet brukes.
• Innstill sidehåndtaket (9).
• Innstill om nødvendig boredybden.
• Marker stedet hvor hullet skal bores.
• Sett drillbiten på plass, og slå på verktøyet.
Boring (fig. A)
• Still inn funksjonsvelgeren (3) på "boring".
• Følg de aktuelle instruksjonene nedenfor som
hører til verktøyet ditt:
- Sett i sammenstillingen chuckadapter/chuck
(DC228, DC233, DC232). Spesielle SDS Plus®
skaft kan fås til standard 10 eller 13 mm
chucker slik at man kan bruke bits med rette
skaft.
- Skift ut verktøyholderen med chucken
(DC229, DC234, DC235).
• Gå frem som beskrevet for hammerboring.
FORSIKTIG: Bruk aldri standardchucker ved hammerboringsinnstilling.
Skrutrekking (fig. A)
• Still inn funksjonsvelgeren (3) på "boring".
120
NORSK
• Velg rotasjonsretning.
• Følg de aktuelle instruksjonene nedenfor som
hører til verktøyet ditt:
- Sett i den spesielle SDS Plus®
skrutrekkeradapteren til sekskantede
skrutrekkerbits (DC232, DC233, DC232).
- Skift ut verktøyholderen med chucken
(DC229, DC234, DC235).
• Sett i riktig skrutrekkerbits. Ved skruing av
skruer som har hoder med spor, må man alltid
bruke bits med søkehylse.
• Trykk den justerbare hastighetsbryteren (1) forsiktig
ned, slik at du ikke skader skruehodet. Ved rotering
bakover (LH), blir hastigheten automatisk redusert,
slik at det blir lettere å fjerne skruen.
• Når skruen er på linje med arbeidsemnet,
slipper du ut den justerbare hastighetsbryteren
for å forhindre at den presses inn i
arbeidsemnet.
DC228, DC229, DC233, DC234, DC235 - Hakking
(fig. A)
• Still inn modusvalgbryteren (3) på "kun hamring".
• Sett i riktig meisel og kontroller at den er
skikkelig låst.
• Innstill sidehåndtaket (9).
• Slå på verktøyet og begynn å arbeide.
Det kan være nødvendig å starte motoren i et kort
øyeblikk etter at det er skiftet fra meisling til boring.
Dette for å synkronisere gearet.
ADVARSEL:
• Ikke bruk redskapet til å blande eller
pumpe lett antennelige eller eksplosive
vesker (bensin, alkohol etc.)
• Bland eller rør ikke væsker som er
merket som antennelige.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet
Reduser risikoen for personskade ved
å bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT sammen med dette produktet.
Forskjellige typer SDS Plus®-borbits og meisler kan
fås som ekstrautstyr.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik
at det kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
• Denne maskinen skal ikke vedlikeholdes av
brukeren selv. Ta med verktøyet til en autorisert
DEWALT-reparatør etter omtrent 40 timers drift.
Hvis det oppstår problemer før dette, må du
kontakte en autorisert DEWALT-reparatør.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Tilleggsutstyr og tilbehør må smøres jevnlig rundt
SDS Plus®-koblingen.
Rengjøring
ADVARSEL:
• Trekk støpselet til laderen ut av
stikkontakten før huset rengjøres med
en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og
rengjør elverktøyet regelmessig med en
myk klut.
Miljøvern
Kildesortering. Dette produktet må ikke
kastes i det vanlige
husholdningsavfallet.
121
NORSK
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må
skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for
det, må du unnlate å kaste det sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette
produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og
emballasje gjør det mulig å resirkulere
materialer og bruke dem igjen.
Gjenbruk av resirkulerte materialer
bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet
og reduserer behovet for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering
av elektriske produkter fra husholdningen,
ved kommunale deponier eller gjennom
forhandleren når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og
resirkulering av DEWALT-produkter etter at de
har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av
våre autoriserte serviceverksteder, som vil samle
inn produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted, ta kontakt med det lokale
DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt
i denne bruksanvisningen. En oversikt over
alle autoriserte DEWALT-serviceverksteder og
fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på
Internett, adresse: www.2helpU.com
Batteripakke
En batteripakke med lang levetid må lades på
nytt når den ikke lenger produserer nok strøm
til jobber som tidligere kunne utføres uten
problemer. Når den har nådd slutten av levetiden
sin, må den kastes i samsvar med gjeldende
miljøbestemmelser.
• Lad batteripakken helt ut, og fjern den deretter
fra apparatet.
• Li-Ion-celler kan gjenvinnes.
Ta dem til forhandleren eller til en lokal
gjenvinningsstasjon. Innsamlede batterier vil bli
gjenvunnet eller kassert på riktig måte.
122
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
123
PORTUGUÊS
MARTELO ELECTROPNEUMÁTICO A
BATERIAS DC228, DC229, DC232, DC233,
DC234, DC235
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de experiência, um desenvolvimento contínuo de produtos e
o espírito de inovação fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
V
DC228
DC229
DC232
DC233
DC234
DC235
28
28
36
36
36
36
2
2
3
3
3
3
Tipo
Velocidade em vazio
min-1
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
Velocidade com carga
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
J
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
Energia de impacte
(EPTA 05/2009)
Capacidade máxima de
perfuração em
aço/madeira/betão
mm
Suporte de ferramenta
SDS Plus® SDS Plus®
13/30/24
13/30/24
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus® SDS Plus®
Diâmetro do colar
mm
54
54
54
54
54
54
Peso (sem bateria)
kg
3,6
3,6
3,8
2,7
2,9
4,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
2,0
96
2,3
82
2,0
95
2,4
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
LP A (pressão sonora)
KPA (variabilidade da pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA(variabilidade da potência sonora)
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados em conformidade com as normas EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
Perfuração de metal
ah,D =
K de variabilidade=
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Valor de emissão de vibrações ah
Perfuração de betão
ah,HD =
K de variabilidade=
m/s²
m/s²
8
1,5
8
1,5
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
Valor de emissão de vibrações ah
Cinzelagem
ah,Cheq =
K de variabilidade=
m/s²
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
–
–
4,5
1,6
4,5
1,6
4,5
1,6
Valor de emissão de vibrações ah,
Aparafusamento sem impacto
ah =
K de variabilidade=
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
124
PORTUGUÊS
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser usado
como uma avaliação preliminar do nível de exposição.
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento mas
sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição ao
longo do período total
de trabalho.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
Bateria
DE9280
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar da
ferramenta e dos acessórios, manter as
mãos quentes, organização dos padrões
de trabalho.
DE9360
Voltagem
VDC
28
36
Capacidade
Ah
2,2
2,0
Peso
kg
0,9
0,9
Carregador
DE9000
Voltagem
VAC
Tempo de carga (ca.)
min
60
Peso
kg
0,9
230
Fusíveis
Europa
Ferramentas de 230 V
10 Amperes, alimentação de rede
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade
de cada aviso. Leia o manual e preste atenção a
estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração CE de conformidade
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-6.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE e
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
125
PORTUGUÊS
O abaixo assinado é responsável pela compilação do
ficheiro técnico e faz esta declaração em nome da
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente de Engenharia e Desenvolvimento de
Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
05.08.2009
ATENÇÃO: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
Regras gerais de segurança
AVISO! Leia todos os avisos de
segurança e instruções na íntegra.
O não cumprimento dos avisos e
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURAS CONSULTAS.
1 SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada.
As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b) Não utilize ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos ou na presença de
líquidos inflamáveis, gases ou poeiras.
As ferramentas eléctricas criam faíscas que
poderão inflamar as poeiras ou os vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica.
As distracções podem levar à perda de
controlo.
126
2 SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas têm
de ser compatíveis com a tomada. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não
utilize fichas adaptadoras com ferramentas
eléctricas ligadas à terra.
Fichas não modificadas e tomadas compatíveis
reduzem o risco de choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos.
Se o seu corpo estiver ligado à terra, o risco de
choque eléctrico é maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas à
chuva ou a condições de humidade.
A entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento.
Cabos danificados ou emaranhados aumentam
o risco de choque eléctrico.
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para a
utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para o ar
livre reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local húmido,
utilize uma alimentação protegida por um
dispositivo de corrente residual (DCR).
A utilização de um DCR reduz o risco de
choque eléctrico.
3 SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao que
está a fazer e faça uso de bom senso ao
operar uma ferramenta eléctrica. Não utilize
uma ferramenta eléctrica quando estiver
cansado ou sob o efeito de drogas, álcool
ou medicamentos.
Um momento de desatenção durante a
utilização de ferramentas eléctricas poderá
resultar em ferimentos graves.
PORTUGUÊS
b) Use equipamento de protecção pessoal. Use
sempre protecção ocular.
Os equipamentos de protecção como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
anti-derrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usados nas condições
apropriadas, reduzem o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Confira se o interruptor está na posição de
desligado antes de ligar a fonte de alimentação
eléctrica e/ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo
sobre o interruptor ao transportar a ferramenta
eléctrica ou se ligar aparelhos que estejam com
o interruptor ligado, poderá causar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de
porcas antes de ligar a ferramenta eléctrica.
Uma chave de porcas ou chave de ajuste
colocada numa parte móvel do aparelho
poderá resultar em lesões.
e) Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
f) Use roupa apropriada. Não use roupa larga
nem jóias. Mantenha o cabelo, roupa e luvas
afastados de partes em movimento.
Roupas largas, jóias ou cabelos compridos
podem ficar presos nas peças em movimento.
g) Se for prevista a montagem de dispositivos
de aspiração de pó e de dispositivos de
recolha, assegure-se de que estejam ligados
e sejam utilizados correctamente.
A utilização destes dispositivos reduz os riscos
provocados por poeiras.
c)
d)
e)
f)
g)
4 UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
FERRAMENTAS ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o
seu trabalho.
A ferramenta eléctrica adequada fará um
trabalho melhor e mais seguro ao ritmo para
que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado.
Qualquer ferramenta eléctrica que não possa
ser controlada através do interruptor de ligar e
desligar é um perigo e tem de ser reparada.
Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica.
Estas medidas de segurança evitam que a
ferramenta eléctrica seja ligada acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance das crianças e não permita que
o aparelho seja utilizado por pessoas
não familiarizadas com ele ou com estas
instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas sem formação.
Efectue a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis do
aparelho estão alinhadas e não emperram,
se existem peças partidas ou danificadas e
qualquer outra situação que possa interferir
com o funcionamento do aparelho. Caso
existam peças danificadas, devem ser
reparadas antes da utilização do aparelho.
Muitos acidentes têm como causa a
manutenção insuficiente das ferramentas
eléctricas.
Mantenha as ferramentas de corte sempre
afiadas e limpas.
Ferramentas de corte devidamente tratadas,
com arestas de corte afiadas, emperram com
menos frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios
e as peças, etc., de acordo com estas
instruções, tendo em conta as condições de
trabalho e a tarefa a ser efectuada.
A utilização da ferramenta eléctrica para fins
diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5 UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
APARELHOS COM BATERIA
a) Assegure-se de que o aparelho esteja
desligado antes de inserir a bateria.
Se inserir a bateria numa ferramenta eléctrica
ligada, pode dar origem a acidentes.
127
PORTUGUÊS
b) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante.
Um carregador apropriado para um tipo
de bateria pode causar um incêndio se for
utilizado para carregar outras baterias.
c) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias previstas.
A utilização de outras baterias pode criar o
risco de lesão e incêndio.
d) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de
metal, como por exemplo clipes, moedas,
chaves, pregos, parafusos ou outros
pequenos objectos metálicos que possam
estabelecer ligação entre os contactos.
Um curto-circuito entre os contactos da bateria
pode causar queimaduras ou incêndio.
e) Aplicações inadequadas podem provocar
fugas do líquido da bateria; evite o contacto
com este líquido. No caso de um contacto
acidental, lave imediatamente com água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos,
procure auxílio médico.
O líquido que escapa da bateria pode provocar
irritações ou queimaduras da pele.
6 ASSISTENCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por pessoal qualificado e só devem
ser utilizadas peças sobressalentes originais.
Desta forma, é assegurada a segurança da
ferramenta eléctrica.
• Utilize grampos ou outra forma prática de
fixar e apoiar a peça de trabalho numa
plataforma estável. Segurar a peça de
trabalho com as mãos ou contra o seu corpo
não proporciona uma fixação estável e poderá
resultar na perda do controlo da ferramenta.
Regras adicionais de segurança
específicas para martelos rotativos
• Use luvas ao manusear a ferramenta ou
ao substituir brocas. As peças de metal
exteriores e as brocas da ferramenta podem
ficar extremamente quentes durante a utilização
da mesma. Além disso, é possível que sejam
projectados pequenos fragmentos do material
trabalhado, os quais poderão ferir as suas mãos
se não estiver a usar luvas.
• Use protectores auditivos. A exposição ao
ruído pode causar perda de audição.
• Utilize os punhos auxiliares fornecidos com a
ferramenta. A perda do controlo da ferramenta
pode causar ferimentos.
• Segure a ferramenta eléctrica pelas
superfícies isoladas específicas para o efeito
ao efectuar um trabalho em que o acessório
da mesma possa entrar em contacto com
fios ocultos ou com o próprio cabo da
ferramenta. O contacto com um fio com tensão
eléctrica irá fazer com que as peças de metal
expostas da ferramenta conduzam electricidade
e electrocutem o utilizador.
128
• Use óculos de protecção ou outra protecção
ocular semelhante. Os trabalhos com
percussão originam a projecção de detritos.
As partículas voadoras podem causar danos
oculares permanentes. Use uma máscara
contra o pó ao efectuar trabalhos que produzam
poeiras. Poderá ser necessária uma protecção
auditiva para a maioria dos trabalhos.
• Segure sempre a ferramenta com firmeza.
Além disso, não a utilize sem a segurar com
ambas as mãos. Recomenda-se que utilize
sempre o punho lateral. A utilização desta
ferramenta com apenas uma mão irá resultar
na perda do controlo da mesma. Além disso,
demolir ou perfurar materiais duros ou que
contenham elementos de elevada dureza, tais
como barras de reforço, poderá também ser
perigoso. Aperte o punho lateral com segurança
antes de utilizar a ferramenta.
• Não utilize esta ferramenta durante longos
períodos de tempo. As vibrações causadas
pela acção do martelo podem ser prejudiciais
para as suas mãos e os seus braços. Use luvas
para obter um amortecimento adicional e limite
a sua exposição às vibrações ao fazer pausas
frequentes.
• Não tente restaurar brocas usadas. O restauro
de cinzéis apenas deverá ser efectuado por um
especialista autorizado. Os cinzéis restaurados
de forma incorrecta podem causar ferimentos.
• Nunca pouse a ferramenta antes de a broca
ficar completamente imóvel. As brocas em
movimento podem causar ferimentos.
• Não bata nas brocas encravadas com um
martelo para as libertar. Tal poderá projectar
fragmentos das brocas ou do material a ser
perfurado, os quais poderão causar ferimentos.
• Os cinzéis ligeiramente gastos podem ser
afiados através do respectivo desbaste.
PORTUGUÊS
• Mantenha o cabo de alimentação afastado
da broca rotativa. Não enrole o cabo à volta
de qualquer membro do seu corpo. Um cabo
eléctrico enrolado à volta de uma broca rotativa
poderá causar ferimentos e a perda do controlo
da ferramenta.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes ao uso
de martelos electropneumáticos:
- ferimentos causados pelo contacto físico
com peças giratórias ou peças quentes da
ferramenta
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
instrumentos de segurança, certos riscos residuais
não podem ser evitados. Estas são:
- Diminuição da audição.
- Risco de trilhamento dos dedos ao substituir
o acessório.
- Problemas de saúde provocados pela inalação
do pó produzido ao trabalhar em betão e/o
alvenaria.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre a
ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2013 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança importantes
para todos os carregadores de
baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual
contém instruções de segurança e utilização
importantes relativamente ao carregador de baterias
DE9000.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e consulte todos os símbolos de aviso
no carregador, na bateria e no produto que a for
utilizar.
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Não deixe entrar nenhum líquido para
dentro do carregador. Tal poderá resultar
em choque eléctrico.
CUIDADO: risco de queimadura. Para
reduzir o risco de ferimentos, carregue
apenas baterias recarregáveis da
DEWALT. Outros tipos de baterias podem
explodir, causando ferimentos e danos.
CUIDADO: em determinadas condições,
com o carregador ligado à tomada
de electricidade, os contactos de
carregamento expostos do mesmo
podem entrar em curto-circuito devido
a um material estranho. Os materiais
estranhos de natureza condutora,
incluindo, entre outros, lã de aço, folha
de alumínio ou qualquer acumulação
de partículas metálicas, deverão ser
mantidos afastados dos orifícios
do carregador. Desligue sempre o
carregador da tomada de electricidade
quando não estiver inserida uma bateria
no mesmo. Da mesma forma, desligue
sempre o carregador da tomada de
electricidade antes de o limpar.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores diferentes daqueles
especificados neste manual O carregador e a
bateria foram especificamente concebidos para
funcionarem em conjunto.
• Estes carregadores não se destinam a
qualquer outro fim sem ser carregar baterias
recarregáveis da DEWALT. Qualquer outra
utilização poderá resultar num risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
• Ao desligar o carregador da tomada de
electricidade, puxe a ficha e não o cabo. Isto
irá reduzir o risco de danos na ficha eléctrica e
no cabo.
129
PORTUGUÊS
• Certifique-se de que o cabo fica posicionado
de forma a não ser pisado, fazer tropeçar ou
ser sujeito de qualquer outra forma a uma
tensão excessiva ou quaisquer danos.
• Não utilize qualquer extensão a menos que
seja absolutamente necessário. A utilização
de uma extensão inadequada poderá resultar
num risco de incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não coloque qualquer objecto em cima do
carregador nem coloque o carregador sobre
uma superfície maleável que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e causar um
aquecimento interno excessivo. Posicione o
carregador num local afastado de qualquer fonte
de calor. O carregador é ventilado através das
ranhuras na parte superior e inferior da respectiva
caixa.
• Não utilize o carregador com o cabo ou
a ficha danificados. Mande-os substituir
imediatamente.
• Não utilize o carregador se este tiver sido
sujeito a uma pancada forte, tiver caído ou
tiver sido danificado de qualquer outra forma.
Leve-o a um centro de assistência autorizado.
• Se for necessário reparar o carregador ou
efectuar qualquer acção de manutenção,
não o desmonte. Leve-o a um centro
de assistência autorizado. Se desmontar
o carregador e voltar a montá-lo de forma
incorrecta, tal poderá resultar num risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Desligue o carregador da tomada de
electricidade antes de efectuar qualquer
limpeza. Isto irá reduzir o risco de choque
eléctrico. Retirar a bateria não irá reduzir este
risco.
• NUNCA ligue 2 carregadores um ao outro.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma corrente eléctrica padrão de 230 V.
Não o utilize com qualquer outra voltagem.
Isto não se aplica ao carregador de automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Transporte
As baterias de iões de lítio DEWALT cumprem os
devidos requisitos de teste ao abrigo do manual da
ONU relativo a testes e critérios
(ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Parte III, Subsecção 38,3)
tal como indicado nas recomendações da ONU
relativas ao transporte de mercadorias perigosas.
- As baterias possuem uma protecção eficaz
contra sobrepressão interna e curto-circuitos.
- Forem providenciadas medidas adequadas
para a prevenção de ruptura forçada e corrente
invertida perigosa.
- O conteúdo de lítio equivalente encontra-se
abaixo do valor limite relevante.
As baterias de iões de lítio DEWALT foram
dispensadas dos regulamentos nacionais e
internacionais aplicáveis a mercadorias perigosas.
No entanto, estes regulamentos tornam-se
relevantes ao transportar várias baterias em
simultâneo.
• Certifique-se de que as baterias são embaladas
em conformidade com os regulamentos
relativos a mercadorias perigosas, tal como
mencionado acima, para evitar curto-circuitos.
Carregadores
O carregador DE9000 é compatível com baterias de
Li-Ion de 28 V e 36 V.
Este carregador não requer qualquer ajuste e foi
concebido para ser utilizado da forma mais fácil
possível.
Procedimento de carregamento
(fig. A, B)
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
1. Ligue o carregador (13) a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria no carregador. O carregador está
equipado com um indicador de carga de três
níveis que irá piscar de acordo com o estado do
carregamento da bateria.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: para assegurar o máximo desempenho e
a maior vida útil possíveis das baterias de Li-Ion,
carregue-as durante, no mínimo, 10 horas antes da
primeira utilização.
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
130
PORTUGUÊS
Estado do carregamento
1 luz a piscar
1 luz a piscar, 1 luz acesa de forma fixa
1 luz a piscar, 2 luzes acesas de forma fixa
3 luzes acesas de forma fixa
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Restauro automático
O modo de restauro automático irá equalizar ou
restaurar as células individuais da bateria para a
respectiva capacidade máxima. A bateria deverá
ser restaurada semanalmente ou sempre que já não
proporcionar a autonomia habitual.
Para restaurar o nível de carga da sua bateria,
coloque-a no carregador da forma habitual.
Deixe a bateria no carregador durante, pelo
menos, 10 horas.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria está
demasiado quente ou fria, irá activar automaticamente
a função de Suspensão do Carregamento Devido a
Bateria Quente/Fria, interrompendo o carregamento
até a bateria alcançar uma temperatura apropriada.
O carregador muda então automaticamente para
o modo de carregamento da bateria. Esta função
assegura a máxima vida útil possível da bateria.
BATERIAS DE LI-ION
As baterias de Li-Ion foram concebidas com um
Sistema de Protecção Electrónico que as protege
contra sobrecargas, sobreaquecimentos e descargas
profundas.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente assim
que o Sistema de Protecção Electrónico for activado.
Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion no
carregador até esta ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança importantes
para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se
de que inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue nem utilize a bateria em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A inserção ou remoção da bateria
do carregador poderá inflamar estas poeiras ou
vapores.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
da DEWALT.
• NÃO as sujeite a salpicos nem as mergulhe em
água ou noutros líquidos.
• Não guarde nem utilize a ferramenta e a
bateria em locais onde a temperatura possa
alcançar ou exceder 40 ˚C (tal como em
barracões no exterior ou edifícios de metal no
Verão).
PERIGO: nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague, não
deixe cair nem danifique a bateria. Não
utilize uma bateria ou um carregador
que tenham caído ou sido esmagados,
sujeitos a uma pancada forte ou
danificados, seja de que forma for
(por exemplo, furados com um prego,
atingidos com um martelo ou pisados).
Tal poderá resultar em choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas
deverão ser enviadas para um centro de
assistência para serem recicladas.
CUIDADO: quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, coloque-a
deitada de lado numa superfície
estável onde não possa originar
qualquer risco de tropeçamento
ou queda. Algumas ferramentas com
baterias grandes poderão ser pousadas
na vertical, mas, desta forma, serão
facilmente derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir se for exposta
a uma chama. São produzidos vapores e
materiais tóxicos quando as baterias de iões de
lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar em contacto
com a sua pele, lave imediatamente a área
afectada com sabão suave e água. Se o
líquido da bateria entrar em contacto com os
seus olhos, passe-os (abertos) por água durante
15 minutos ou até a irritação passar. Se for
necessária assistência médica, o electrólito
da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
131
PORTUGUÊS
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Bateria (fig. A)
TIPO DE BATERIA
O DC228 e o DC229 funcionam com baterias de
Li-Ion de 28 volts.
O DC232, DC233, DC234 e o DC235 funcionam com
baterias de Li-Ion de 36 volts.
Carregar só entre 4 ˚C e 40 ˚C
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
Problema no carregador
Problema na bateria
Descartar a bateria tendo em atenção o
meio ambiente
Não incinerar a bateria
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local
fresco e seco, afastado da luz directa do sol e de
fontes de calor ou de frio. Para obter o máximo
desempenho e a maior vida útil possíveis das
baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
NOTA: as baterias de Li-Ion devem estar
totalmente carregadas quando forem guardadas.
2. Um armazenamento de longa duração não
irá danificar as baterias nem o carregador.
Nas condições adequadas, estes podem ser
guardados durante até 5 anos.
Etiquetas no carregador e bateria
Para além dos pictogramas utilizados neste
manual, as etiquetas do carregador e bateria
apresentam os seguintes pictogramas:
Ler o manual de instruções antes de
usar
Para o tempo de carga veja os dados
técnicos
Não usar em ambientes húmidos
Não tocar nos terminais com objectos
condutores
Não carregar baterias danificadas
Não utilizar carregadores danificados
132
Utilizar apenas carregadores DEWALT
exclusivos
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo perfurador/cinzelador rotativo sem fios
1 Punho lateral
1 Haste de ajuste da profundidade
1 Sistema de extracção de resíduos de
perfuração/cinzelagem (DC235KL)
1 Mandril sem chave (DC229, DC234, DC235)
2 Baterias (apenas nos modelos KL)
1 Compartimento das pilhas (apenas nos
modelos D1)
1 Carregador
1 Caixa de transporte (apenas nos modelos K, D)
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
NOTA: os modelos N não incluem baterias nem
carregadores.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A, A1, D, H)
ATENÇÃO: Nunca modifique a
ferramenta eléctrica ou qualquer uma
das suas peças. Podem ocorrer danos
ou lesões.
PORTUGUÊS
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O seu martelo perfurador/cinzelador rotativo sem
fios DC228, DC229, DC232, DC233, DC234,
DC235 foi concebido para trabalhos profissionais
de perfuração, perfuração com percussão e
aparafusamento, bem como para trabalhos ligeiros
de cinzelagem.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos
ou na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estes martelos perfuradores/cinzeladores rotativos
são ferramentas eléctricas profissionais. NÃO
permita que crianças entrem em contacto com os
mesmos. É necessária supervisão quando estas
ferramentas forem manuseadas por utilizadores
inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
1
2
3
4
5
6
7
Gatilho de velocidade variável
Selector de rotação para a frente/para trás
Selector do modo de funcionamento
Bloqueio de segurança
Suporte de acessórios
Anel de fixação
Protecção contra resíduos de perfuração/
cinzelagem
8 Haste de ajuste da profundidade
9 Punho lateral
10 Punho principal
11 Bateria
12 Botão de libertação
13 Carregador
14 Indicadores de carregamento (vermelhos)
15 Manga de fixação do suporte de acessórios
16 Mandril
Sistema de extracção de resíduos de
perfuração/cinzelagem
17 Pinos eléctricos do sistema de extracção de
resíduos de perfuração/cinzelagem
[DC228, DC229, DC232, DC233, DC234,
DC235 (excepto do tipo 1)]
18 Sistema de extracção de resíduos de
perfuração/cinzelagem (D25302DH, adquirido
em separado)
19 Sistema de extracção de resíduos de
perfuração/cinzelagem instalado no martelo
perfurador/cinzelador rotativo
DC228, DC232, DC229, DC233, DC234, DC235
(EXCEPTO DO TIPO 1)
O sistema de extracção de resíduos de
perfuração/cinzelagem D25302DH pode ser
adquirido em separado através do revendedor
autorizado da DEWALT mais perto de si.
Embraiagem de sobrecarga
Se uma broca ficar encravada, a transmissão para
o veio de perfuração é interrompida. Devido às
forças resultantes, segure sempre a ferramenta
com as duas mãos e mantenha uma postura firme.
Mecanismo de travagem
Quando o interruptor de velocidade variável é
libertado, o veio pára de rodar imediatamente.
Controlo de vibração activo
O controlo de vibração activo neutraliza a vibração
de retorno proveniente do mecanismo do martelo.
Mediante a redução da vibração da mão e do
braço é possível utilizar a ferramenta com maior
conforto por períodos de tempo mais longos, além
de prolongar o tempo de vida útil do instrumento.
Durante o funcionamento, um mecanismo de mola
contrabalança as forças de vibração. Isto pode
ser sentido pelo efeito de amortecimento quando
é aplicada pressão na ferramenta. Certifique-se
de que a mola está colocada mas não demasiado
firme. O mecanismo deverá "flutuar".
Segurança eléctrica
O carregador foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão corresponde
à voltagem indicada na placa de identificação.
O seu carregador DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com
o estipulado na norma EN 60335,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
133
PORTUGUÊS
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um
cabo especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1 mm2.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AFINAÇÃO
ATENÇÃO: Antes da assemblagem e
do ajuste, retire sempre a bateria.
ATENÇÃO: Desligue sempre a
ferramenta antes de inserir ou retirar o
conjunto de baterias.
ATENÇÃO: Use só baterias e
carregadores DEWALT.
Colocação e remoção da bateria (fig. A)
• Para colocar a bateria (11), alinhe-a com o
respectivo receptáculo na ferramenta. Empurre
a bateria em direcção ao respectivo receptáculo
até encaixar.
• Para retirá-la, prima o botão de libertação
(12) e puxe a bateria para fora do respectivo
receptáculo.
Selecção do modo de operação (fig. C)
A ferramenta pode ser utilizada nos seguintes
modos de operação:
Perfuração rotativa: para aparafusar/
desaparafusar e para perfuração em
aço, madeira e plásticos.
Perfuração de percussão: para
perfuração em betão e alvenaria.
Apenas percussão: para aplicações
leves de burilagem.
134
• Para seleccionar o modo de funcionamento,
pressione o trinco de segurança (4) e rode o
selector de modo (3) até ao símbolo do modo
desejado.
• Solte o fecho de segurança e verifique se o
selector de modo está fixe na respectiva posição.
ATENÇÃO: Não seleccione o modo de
funcionamento com a ferramenta ligada.
Como inserir e retirar uma broca SDS Plus® (fig. D)
Estes modelos utilizam brocas SDS Plus®
(consulte a gravura na fig. D para corte transversal
duma haste de broca SDS Plus®).
• Limpe e lubrifique a haste da broca.
• Insira a haste da broca no encabadouro (5).
• Empurre a broca para baixo e gire-a
ligeiramente até encaixá-la nas ranhuras.
Empurre-a de novo.
• Puxe a broca para ver se está devidamente
presa. Na função de percussão, quando a broca
está presa ao encabadouro, deverá poder
movimentar-se axialmente vários centímetros.
• Para retirar a broca puxe para trás a manga de
fixação do encabadouro (15) e tire a broca.
Colocação do punho lateral (fig. E)
O punho lateral (9) pode ser instalado para
pessoas esquerdinas ou dextras.
ATENÇÃO: Não utilize a ferramenta
sem o punho lateral devidamente
montado.
• Desenrosque o punho lateral.
• Para os utilizadores dextros, retire o grampo de
fixação do anel detrás do punho da ferramenta,
com o punho à esquerda.
• Para os utilizadores esquerdinos, retire o
grampo de fixação do anel detrás do punho da
ferramenta, com o punho à direita.
• Rode o punho lateral até a posição desejada e
aperte o punho.
Regulação da profundidade do furo (fig. F)
• Insira a broca necessária.
• Desenrosque o punho lateral (9).
PORTUGUÊS
• Encaixe o batente de ajuste da profundidade
(8) através da abertura no grampo do punho
lateral.
• Regule a profundidade da perfuração como
mostrado.
• Aperte o punho lateral.
Selector de sentido de rotação (fig. G)
• Empurre a corrediça de avanço/recuo (2) para
o lado esquerdo para uma rotação para a
frente (direita). Ver setas na ferramenta.
• Empurre a corrediça de avanço/recuo (2)
para o lado direito para uma rotação para trás
(esquerda).
CUIDADO: Espere sempre que o motor
deixe de funcionar completamente
antes de mudar a direcção de rotação.
DC229, DC234, DC235 - Substituição do
suporte de ferramentas com a bucha (fig. H)
• Rode o anel de bloqueio (6) para a posição de
desbloqueio e puxe o suporte da ferramenta (5)
para fora.
• Empurre a bucha (16) para o veio e rode o anel
de bloqueio para a posição de bloqueio.
• Para substituir a bucha com o suporte da
ferramenta, remova em primeiro lugar a bucha
da mesma forma como o suporte da ferramenta
foi removido. De seguida, coloque o suporte da
ferramenta tal como a bucha foi colocada.
CUIDADO: Nunca utilize buchas
padrão no modo de perfuração com
percussão.
Substituição da protecção anti-poeiras (fig. D)
A protecção anti-poeiras (7) evita a entrada de
pó dentro do mecanismo da ferramenta. Quando
a protecção anti-poeiras estiver desgastada,
troque-a imediatamente.
• Puxe para trás a manga de bloqueio do
encabadouro (15) e retire a protecção antipoeiras.
• Coloque a nova protecção anti-poeiras.
• Solte a manga de bloqueio.
FUNCIONAMENTO
Modo de emprego
ATENÇÃO:
• Cumpra sempre as instruções
de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• Esteja informado sobre a localização
de tubagens e de fios eléctricos dentro
da parede.
• Aplique apenas uma ligeira pressão na
ferramenta (aproximadamente 5 kg).
Uma força excessiva não vai acelerar a
operação de perfuração, mas sim diminuir
o rendimento da ferramenta podendo
diminuir o seu período de vida útil.
• Não perfure ou empurre demasiado a
fundo a ferramenta para evitar danos
na protecção anti-poeiras.
• Segure a ferramenta firmemente
sempre com ambas as mãos e com
uma postura firme.
• Utilize a ferramenta sempre com o
punho lateral devidamente montado.
• Se a ferramenta de corte já não estiver
afiada, substitua por uma ferramenta
de corte nova.
Antes da operação:
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
• Certifique-se de que a bateria está
correctamente colocada.
Posição correcta das mãos (fig. A, I)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar o
punho lateral (9) com uma mão e o punho principal
(10) com a outra.
135
PORTUGUÊS
Ligar e desligar (fig. A)
• Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável (1). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
• Para manter a ferramenta na posição
desligada, mova a corrediça de avanço/recuo
(2) para a posição central.
Perfuração com percussão (fig. A)
• Regule o selector de modo (3) para a posição
"perfuração com percussão".
• Insira a broca apropriada. Para melhores
resultados utilize brocas de alta qualidade com
pontas em carboneto.
• Regule o punho lateral (9).
• Se necessário, ajuste a profundidade de
perfuração.
• Marque o ponto onde pretende perfurar um
orifício.
• Coloque a broca no ponto e ligue a ferramenta.
Perfuração rotativa (fig. A)
• Regule o selector de modo (3) para a posição
"perfuração rotativa".
• Dependendo da ferramenta, siga as seguintes
instruções:
- Instale um adaptador de bucha/conjunto da
bucha (DC228, DC233, DC232). Para o uso
com buchas de 10 ou 13 mm, estão disponíveis
adaptadores especiais com secções SDS Plus®
que permitem o uso de brocas com haste
cilíndrica ou hexagonal.
- Substitua o suporte da ferramenta com a
bucha (DC229, DC234, DC235).
• Proceda como descrito para a perfuração com
percussão.
CUIDADO: Nunca utilize buchas
padrão no modo de perfuração com
percussão.
Operações de aparafusar e desaparafusar (fig. A)
• Regule o selector de modo (3) para a posição
"perfuração rotativa".
• Seleccione a direcção de rotação.
136
• Dependendo da ferramenta, siga as seguintes
instruções:
- Insira o adaptador especial SDS Plus® para
pontas de aparafusar com encaixe hexagonal
(DC228, DC233, DC232).
- Substitua o suporte da ferramenta com a
bucha (DC229, DC234, DC235).
• Insira a ponta de aparafusar indicada.
Quando aparafusar/desaparafusar parafusos
de cabeça ranhurada, utilize sempre brocas
com uma manga de detecção.
• Aperte suavemente o interruptor de velocidade
variável (1) a fim de evitar danos na cabeça do
parafuso.
Com a rotação para trás (esquerda) a
velocidade de rotação da ferramenta reduz-se
automaticamente para facilitar a extracção dos
parafusos.
• Quando o parafuso estiver nivelado com a peça,
solte o interruptor de velocidade variável para
evitar que a cabeça do parafuso penetre na peça.
DC228, DC229, DC233, DC234, DC235 Burilagem (fig. A)
• Regule o selector de modo (3) para a posição
"percussão".
• Insira o cinzel adequado e verifique se está
devidamente preso.
• Regule o punho lateral (9).
• Ligue a ferramenta e inicie os trabalhos.
Caso o interruptor de selecção seja mudado da
posição de burilagem para os modos com rotação,
poderá ser necessário deixar o motor rodar durante
um curto espaço de tempo para que as engrenagens
encaixem devidamente umas nas outras.
ATENÇÃO:
• Não utilize esta ferramenta para
misturar ou bombear facilmente
combustível ou líquidos explosivos
(benzina, álcool, etc.).
• Não miste ou agite os líquidos
inflamáveis indicados como tal.
PORTUGUÊS
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Dado que os acessórios,
que não os disponibilizados pela
DEWALT, não foram testados com este
produto, a utilização de tais acessórios
nesta ferramenta poderá ser perigosa.
Para reduzir o risco de lesão, deverão
utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
A pedido, estão disponíveis vários tipos de brocas
e cinzéis SDS Plus® como opção.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor
autorizado.
MANUTENÇÃO
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
• Esta ferramenta não deve ser reparada pelo
utilizador. Leve-a a um centro de reparações
autorizado da DEWALT após cerca de 40 horas
de utilização. Caso haja problemas antes de
cumprir esse prazo, contacte um centro de
reparações autorizado da DEWALT.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Os diversos acessórios utilizados devem ser
lubrificados regularmente em redor do ajustador
SDS Plus®.
Limpeza
ATENÇÃO:
• Retire a ficha do carregador da tomada
antes de limpar o corpo do carregador
utilizando um pano macio.
• Remova a bateria antes de limpar a
sua Ferramenta Eléctrica.
• Conserve livres as aberturas de
ventilação e limpe regularmente o
corpo da máquina utilizando um pano
macio.
Protecção do meio ambiente
Recolha em separado. Não deve deitar
este produto fora juntamente com o lixo
doméstico normal.
Caso chegue o momento em que um dos seus
produtos DEWALT precise de ser substituído ou
decida desfazer-se do mesmo, não o deite fora
juntamente com o lixo doméstico. Torne este
produto disponível para uma recolha em separado.
A recolha em separado de produtos e
embalagens utilizados permite que os
materiais sejam reciclados e reutilizados.
A reutilização de materiais reciclados
ajuda a evitar a poluição ambiental e a
reduzir a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão providenciar a
recolha em separado de produtos eléctricos junto
das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
A DEWALT oferece um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT que tenham
atingido o fim das suas vidas úteis.
Para usufruir deste serviço, entregue o seu
produto em qualquer agente de reparação
autorizado que o irá recolher em nosso nome.
137
PORTUGUÊS
Para verificar a localização do agente de
reparação mais próximo de si contacte o escritório
local da DEWALT no endereço indicado neste
manual. Se preferir, consulte a lista de agentes
autorizados da DEWALT e os dados completos
dos nossos serviços de atendimento pós-venda na
Internet no endereço: www.2helpU.com
Bateria
A bateria de longa duração deve ser recarregada
sempre que não produzir energia suficiente
durante a execução de trabalhos que eram
facilmente realizados anteriormente. Assim que
atingir o fim da respectiva vida útil, descarte-a
tendo em atenção o meio ambiente.
• Descarregue completamente a bateria,
depois retire-a da ferramenta.
• As células de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou numa estação
de reciclagem local. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
138
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
139
SUOMI
LADATTAVA PORAVASARA
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta
DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
V
DC228
DC229
DC232
DC233
DC234
DC235
28
28
36
36
36
36
2
2
3
3
3
3
Tyyppi
Kuormittamaton
Kierrosnopeus
min-1
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
Kuormitettu kierrosnopeus
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
J
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
13/30/24
13/30/24
13/30/24
Iskuenergia (EPTA 05/2009)
Maksimiporausteho
teräkseen/puuhun/betoniin
mm
Laitteen pidike
13/30/24
13/30/24
13/30/24
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
Kaulan läpimitta
mm
54
54
54
54
54
54
Paino (ilman akkua)
kg
3,6
3,6
3,8
2,7
2,9
4,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
2,0
96
2,3
82
2,0
95
2,4
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon vaihtelu)
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745-1 ja EN 60745 -standardien mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
Metallia porattaessa
ah,D =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Tärinän päästöarvo ah
Betonia porattaessa
ah,HD =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
8
1,5
8
1,5
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
Tärinän päästöarvo ah
Talttaaminen
ah,Cheq =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
–
–
4,5
1,6
4,5
1,6
4,5
1,6
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Tärinän päästöarvo ah
Ruuvaaminen ilman iskuporaamista
m/s²
ah =
Vaihtelu K =
m/s²
140
SUOMI
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
Tärinälle altistumisen ennakkoarvioinnissa
on otettava huomioon ajat, jolloin työkalun
virta on katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu
on käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden kanssa tai
huonosti huollettuna, tärinäarvot saattavat
muuttua. Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Akkupaketti
DE9280
Huomioi muut turvatoimenpiteet käyttäjän
suojelemiseksi tärinän vaikutukselta,
kuten: työkalun ja lisävarusteiden
huolto, käsien pitäminen lämpiminä ja
työjärjestyksen organisoiminen.
DE9360
Jännite
VDC
28
36
Teho
Ah
2,2
2,0
Paino
kg
0,9
0,9
Latauslaite
DE9000
230
Jännite
VAC
Latausaika (noin)
min
60
Paino
kg
0,9
Sulakkeet:
Eurooppa
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
KONEDIREKTIIVI
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka
ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa
mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Saksa
05.08.2009
141
SUOMI
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla käyttöohjeet.
Yleiset turvallisuusohjeet
VAROITUS! Lue kaikki turvallisuutta
koskevat varoitukset ja kaikki ohjeet.
Ellei seuraavia ohjeita noudateta,
seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo
ja/tai vakava vamma.
Käsite ”sähkötyökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
sähkötyökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
sähkötyökaluun.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
1 TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä.
Sähkötyökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat
sytyttää pölyn tai kaasut palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät sähkötyökalua.
Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2 SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Sähkötyökalujen pistokkeiden on sovittava
pistorasiaan. Älä koskaan tee pistokkeisiin
mitään muutoksia. Älä käytä maadoitetuissa
sähkölaitteissa sovitinpistokkeita.
Modifioimattomat pistokkeet ja niihin sopivat
pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja.
Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi
maadoittuu.
c) Älä jätä sähkötyökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan.
Työkalun sisään menevä vesi lisää sähköiskun
vaaraa.
142
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna
tai vedä työkalua sähköjohdosta äläkä
irrota sitä pistorasiasta johdosta vetämällä.
Älä anna sähköjohdon koskea kuumiin
pintoihin, öljyyn, teräviin reunoihin tai
liikkuviin osiin.
Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät
sähköiskun riskiä.
e) Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos sähkötyökalun käyttäminen
kosteassa tilassa on välttämätöntä, käytä
vikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää
sähköiskun riskiä.
3 HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi.
Älä käytä sähkötyökalua väsyneenä tai
huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden
vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojia.
Sellaiset turvavarusteet, kuten pölynaamari,
liukastumista estävät kengät, kypärä tai
korvasuojat olosuhteiden niitä vaatiessa
vähentävät henkilövahinkoja.
c) Estä laitteen tahaton käynnistyminen.
Varmista, että virtakytkin on pois-asennossa,
ennen kuin kytket laitteen virtalähteeseen ja/
tai akkuun tai ennen kuin nostat tai ryhdyt
kantamaan sitä. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä.
Pyörivään osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain
saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on
koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino.
Näin voit paremmin hallita sähkötyökalun
käytön odottamattomissa tilanteissa.
SUOMI
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista.
Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat
tarttua liikkuviin osiin.
g) Jos laitteessa on lisävarusteita, joilla voi
kerätä ja poistaa pölyä, varmista, että ne
ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Tällaisten lisävarusteiden käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaratekijöitä.
4 SÄHKÖTYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä sähkötyökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua.
Teet työn paremmin ja turvallisemmin
työkalulla, kun käytät tälle tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jos virtakytkin ei
kytke sitä päälle ja pois päältä.
Sähkötyökalut, joita ei voida hallita kytkimellä,
ovat vaarallisia, ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akku
sähkötyökalusta, ennen kuin ryhdyt
tekemään muutoksia tai vaihtamaan
lisävarusteita siihen tai asetat sen
säilytykseen.
Tällaiset ehkäisevät turvatoimet alentavat
vahingossa käynnistymisen riskiä
sähkötyökalua käytettäessä.
d) Varastoi sähkötyökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi sähkötyökalujen kunnosta.
Tarkista, onko liikkuvissa osissa väärä
kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön. Jos
laite vaurioituu, korjauta se ennen käyttöä.
Monet onnettomuudet johtuvat sähkötyökalujen
puutteellisesta huollosta.
f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina.
Kunnolla huolletut leikkaavat työkalut, joissa on
terävät leikkausreunat, takertelevat vähemmän
ja ovat helpommin hallittavissa.
g) Noudata sähkötyökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien yms.
käyttöohjeita ja ota huomioon työolosuhteet
ja suoritettava työ.
Työkalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5 AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA
HUOLTO
a) Varmista ennen akkuyksikön paikalleen
asettamista, että käynnistyskytkin on poisasennossa.
Akkuyksikön asettaminen työkaluun, jonka
virtakytkin on kytkettynä, voi aiheuttaa
onnettomuuksia.
b) Lataa akut uudelleen vain valmistajan
määrittelemässä laturissa.
Tietyntyyppiselle akulle soveltuva laturi voi
aiheuttaa tulipalon riskin toista akkutyyppiä
käytettäessä.
c) Käytä sähkötyökalujen kanssa vain
erityisesti niille tarkoitettuja akkuyksiköitä.
Muunlaisten akkuyksiköiden käyttö voi
aiheuttaa henkilövamman tai tulipalon.
d) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka voivat
muodostaa yhteyden toisesta navasta
toiseen.
Oikosulku akun napojen välillä voi aiheuttaa
palovammoja tai tulipalon.
e) Väärän käsittelyn seurauksena neste saattaa
suihkuta ulos akusta. Vältä kosketusta
akkunesteeseen. Jos joudut vahingossa
kosketukseen nesteen kanssa, huuhtele
neste pois vedellä. Jos nestettä joutuu
silmiin, käänny lisäksi lääkärin puoleen.
Akusta tuleva neste voi aiheuttaa ihoärsytystä
tai palovammoja.
6 HUOLTO
a) Anna sähkötyökalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää ainoastaan
samanlaisia vaihto-osia.
Näin taataan sähkötyökalun turvallisuus.
143
SUOMI
Muut iskuporakoneen
turvallisuusohjeet
• Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle voi
heikentää kuuloa.
• Käytä työkalun mukana toimitettuja
kahvoja. Hallinnan menettäminen voi aiheuttaa
henkilövahingon.
• Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Työkalun osuminen jännitteiseen johtoon tekee
sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten
käyttäjä voi saada sähköiskun.
• Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen
alustaan kiinnittimien tai muiden
käytännöllisten menetelmien avulla. Työkalun
pitäminen kädessä tai kehoa vasten voi aiheuttaa
hallinnan menettämisen.
• Käytä suojalaseja tai muuta silmäsuojainta.
Poraaminen aiheuttaa lentäviä lastuja. Ne voivat
vahingoittaa silmiä pysyvästi. Jos aiheutuu pölyä,
käytä hengityssuojainta tai -laitetta. Joissakin
tapauksissa on käytettävä kuulonsuojaimia.
• Pidä virtajohto kaukana pyörivästä terästä. Älä
kierrä virtajohtoa kehosi ympärille. Pyörivän
terän ympärille kiertyvä sähköjohto voi aiheuttaa
henkilövahingon ja hallinnan menetyksen.
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät
poravasaria:
- vammat, jotka aiheutuvat työkalun liikkuvien tai
kuumien osien koskettamisesta
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten
käytöstä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää.
Näitä ovat:
- Kuulon heikkeneminen.
- Sormien jääminen puristuksiin lisävarusteita
vaihdettaessa.
- Pölyn hengittämisestä aiheutuvat terveysvaarat
työskenneltäessä betonin ja/tai kiven kanssa.
Työkalun merkinnät
Työkalussa esitetään seuraavat kuvamerkit:
• Pitele työkalua aina tiukasti. Älä yritä käytä
tätä työkalua pitelemättä sitä molemmin
käsin. On suositeltavaa käyttää aina sivukahvaa.
Jos käytät tätä työkalua vain yhdellä kädellä,
menetät sen hallinnan. Kovan materiaalin, kuten
rautatangon, piikkaaminen tai siihen osuminen voi
olla vaarallista. Kiristä sivukahva kunnolla ennen
käyttämistä.
• Älä käytä tätä työkalua yhtäjaksoisesti
pitkään. Sen aiheuttama tärinä voi vahingoittaa
käsiäsi ja käsivarsiasi. Käytä käsineitä iskujen
vaimentamiseksi. Vähennä tärinälle altistumista
pitämällä taukoja säännöllisesti.
• Älä korjaa poranteriä itse. Vain valtuutettu
asiantuntija saa korjata ne. Virheellisesti korjattu
kärki saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
• Käytä suojakäsineitä käyttäessäsi työkalua
tai vaihtaessasi teriä. Työkalun ja varusteiden
paljaat metalliosat voivat kuumentua
voimakkaasti. Särkynyt materiaali voi vahingoittaa
paljaita käsiä.
• Laske työkalu alas vasta kun se on täysin
pysähtynyt. Pyörivä terä saattaa aiheuttaa
loukkaantumisen.
• Älä irrota kiinni juuttunutta terää iskemällä.
Tällöin syntyvät sirpaleet voivat aiheuttaa
loukkaantumisen.
• Hieman kuluneet terät voidaan teroittaa
hiomalla.
144
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
Käytä kuulosuojaimia.
Suojaa silmät.
PÄIVÄYSKOODIN KOHTA
Päiväyskoodi, joka sisältää myös valmistusvuoden,
on painettu kotelon pinnan siihen kohtaan, joka
muodostaa työkalun ja akun välisen kiinnityskohdan.
Esimerkki:
2013 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä käyttöohjeessa on
tärkeitä tietoja ja käyttöohjeita DE9000-latauslaitetta
varten.
• Ennen latauslaitteen käyttämistä lue kaikki
latauslaitteen, akun ja akkua käyttävän tuotteen
ohjeet ja varoitukset.
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
SUOMI
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä latauslaitteen sisään mitään
nestettä. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
HUOMIO: Palovamman vaara. Lataa
vain ladattavia DEWALT-akkuja vamman
vaaran vähentämiseksi. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
HUOMIO: Tietyissä tilanteissa
vieras esine voi aiheuttaa oikosulun
latauskoskettimiin, kun latauslaitteen
pistoke on pistorasiassa. Pidä sähköä
johtavat materiaalit, kuten teräsvilla,
alumiinifolio ja metallinkappaleet,
poissa akulle varatusta paikasta. Irrota
latauslaitteen pistoke aina pistorasiasta,
kun akkua ei ladata. Irrota pistoke
pistorasiasta aina ennen laitteen
puhdistamista.
• ÄLÄ yritä ladata akkua muussa kuin tässä
käyttöohjeessa kuvatussa latauslaitteessa.
Latauslaite ja akku on suunniteltu toimimaan
yhdessä.
• Nämä latauslaitteet on suunniteltu vain
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Niiden käyttäminen muuhun tarkoitukseen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä
pistokkeesta, älä johdosta. Tämä vähentää
pistokkeen ja johdon vaurioitumisen vaaraa.
• Aseta johto sellaiseen paikkaan, että kukaan
ei astu sen päälle eikä kompastu siihen eikä
johto vaurioidu.
• Käytä jatkojohtoa vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Yhteensopimattoman jatkojohdon
käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Älä aseta latauslaitteen päälle mitään
esineitä. Älä aseta latauslaitetta pehmeälle
alustalle, joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot.
Latauslaite voi muutoin kuumentua liikaa. Pidä
latauslaite kaukana lämpölähteistä. Ilma kiertää
latauslaitteessa ylä- ja alaosan aukkojen kautta.
• Älä käytä latauslaitetta, jos johto tai pistoke
on vaurioitunut. Korjauta ne heti.
• Älä käytä latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut. Vie
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä pura latauslaitetta. Vie se valtuutettuun
huoltopisteeseen korjattavaksi. Kokoaminen
virheellisesti saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta
ennen puhdistamista. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskun vaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta latauslaitetta
toisiinsa.
• Latauslaite on suunniteltu toimimaan
tavallisella 230 voltin sähkövirralla. Älä yritä
käyttää sitä muulla jännitteellä. Tämä ei koske
autolatauslaitetta.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Kuljetus
DEWALTin litiumioniakut ovat niiden
testivaatimusten mukaisia, jotka sisältyvät
teokseen UN Manual of Tests and Criteria (kokeet
ja kriteerit) (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Osa III,
kohta 38,3), johon viitataan YK:n vaarallisten
aineiden kuljetusta koskevissa suosituksissa.
- Akuissa on tehokas suoja sisäistä ylipainetta ja
oikosulkua vastaan.
- Akuissa on asianmukaiset varusteet
lävistysjännitteen ja vaarallisen takavirran
estämiseksi.
- Vastaava litiumsisältö alittaa relevantin raja-arvon.
DEWALTin litiumioniakut on vapautettu kansallisista
ja kansainvälisistä säännöksistä, jotka koskevat
vaarallisia aineita. Näitä säännöksiä pitää kuitenkin
soveltaa, kun kuljetetaan useita akkuja yhdessä.
• Varmista, että akut on pakattu vaarallisia aineita
koskevien säännösten mukaisesti oikosulkujen
estämiseksi.
Latauslaitteet
DE9000-latauslaitteessa voidaan käyttää 28 ja 36
voltin Li-Ion-akkuja.
Tätä latauslaitetta ei tarvitse säätää. Se on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi käyttää.
Lataaminen [kuva (fig.) A, B]
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Élä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Sähköiskun vaara on olemassa.
1. Työnnä latauslaitteen (13) virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
145
SUOMI
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Latauslaitteessa on
kolmesta valosta koostuva mittari, joka vilkkuu
akun latautumistilanteen mukaan.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen latausvalo
palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu, ja se
voidaan ottaa käyttöön tai jättää latauslaitteeseen.
HUOMAA: Voit varmistaa, että Li-Ion-akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään lataamalla sitä
vähintään 10 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
1 valo vilkkuu
1 valo vilkkuu, 1 valo palaa
1 valo vilkkuu, 2 valoa palaa
3 valoa palaa
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Automaattinen virkistäminen
Automaattinen virkistäminen uudistaa akun kennot
huippukuntoisiksi. Akut on syytä virkistää viikoittain tai
kun niiden kapasiteetti heikkenee.
Voit virkistää akun asettamalla sen latauslaitteeseen
normaaliin tapaan. Anna akun olla latauslaitteessa
vähintään 10 tuntia.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai
kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua
oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila on saavutettu,
latautuminen alkaa automaattisesti. Tämä ominaisuus
pidentää akun ikää.
VAIN LI-ION-AKUT
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa tai
purkautumasta kokonaan.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos näin
käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes se on
ladattu täyteen.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
146
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa akkua, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun asettaminen
latauslaitteeseen tai poistaminen siitä voi sytyttää
pölyn tai kaasut.
• Lataa akut vain DEWALT-latauslaitteissa.
• ÄLÄ upota akkua veteen tai räiskytä sen päälle
vettä.
• Älä säilytä tai käytä akkua tai työkalua
paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 ˚C,
esimerkiksi ulko- tai metallirakennuksissa
kesällä.
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Élä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti
miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä
pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä
15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos
on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että
akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
SUOMI
Akku (kuva A)
AKKUTYYPPI
Akkuongelma
DC228 ja DC229 toimivat 28 voltin Li-Ion-akulla.
DC232, DC233, DC234 ja DC235 toimivat 36 voltin
Li-Ion-akulla.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
HUOMAA: Li-Ion-akut on ladattava täyteen
ennen niiden asettamista säilytykseen.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
Akun ja laturin etiketit
Tässä käyttöohjeessa käytettyjen merkkien lisäksi
akun ja laturin etiketeissä on seuraavat merkit:
Lue käyttöohje ennen käyttöä
Latausajan tietämiseksi katso teknisiä
tietoja.
Laturi ei saa kastua
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Älä käytä viallisia latureita
Latauslämpötila +4 ˚C ja +40 ˚C välillä
Vaihda viallinen johto välittömästi
Hävitä akku ympäristöystävällisellä
tavalla
Älä missään tapauksessa polta akkua
Lataa vain asianmukaisella DEWALTin
laturilla
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 akkukäyttöinen iskuporakone
1 sivukahva
1 syvyyssäätötanko
1 pölynkeräysjärjestelmä (DC235KL)
1 avaimeton istukka (DC229, DC234, DC235)
2 akkua (vain KL-mallit)
1 Akku (vain D1-mallit)
1 latauslaite
1 Välinepakkaus (vain K, D mallit)
1 käyttöohje
1 poikkileikkauspiirros
HUOMAA: N-mallien kanssa ei toimiteta akkuja
eikä latauslaitetta.
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A, A1, D, H)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Siitä voisi
seurata vaurioita tai henkilövahinkoja
KÄYTTÖTARKOITUS
Akkukäyttöinen iskuporakone DC228, DC229,
DC232, DC233, DC234 tai DC235 on tarkoitettu
ammattimaiseen poraamisen, iskuporaamiseen
ja ruuvien vääntämiseen sekä kevyeeseen
talttaamiseen.
Laturiongelma
147
SUOMI
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä iskuporakoneet ovat raskaaseen
ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkötyökaluja. ÄLÄ
ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat henkilöt
saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan
lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/
tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän
turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Portaaton nopeudensäätö
Toimintasuunnan valitsin
Tilan valitsin
Turvalukko
Työkalun pidike
Lukituskaulus
Pölysuojus
Syvyyssäätötanko
Sivukahva
Pääkahva
Akku
Vapautuspainike
Latauslaite
Latauksen merkkivalot (punainen)
Työkalunpidin/lukitusrengas
Istukka
Pölynpoistojärjestelmä
17 Pölynkeräysjärjestelmän sähköliitokset
[DC228, DC229, DC232, DC233 ,DC234 ja
DC235 (paitsi tyyppi 1)]
18 Pölynkeräysjärjestelmä (D25302DH, hankittava
erikseen)
19 Iskuporakoneeseen yhdistettävä
pölynpoistojärjestelmä
DC228, DC232, DC229, DC233, DC234 JA DC235
(PAITSI TYYPPI 1)
Pölynpoistojärjestelmä D25302DH voidaan ostaa
erikseen lähimmältä valtuutetulta DEWALTjälleenmyyjältä.
148
Ylikuormituskytkin
Poraterän juuttuessa kiinni, pora-akseliin
kohdistuva veto keskeytyy. Pidä aina koneesta
kiinni kaksin käsin ja ota tukeva asento poran
aiheuttaman voiman takia.
Jarrumekanismi
Kun nopeudensäädön kytkin on vapautettu,
pora-akseli lakkaa välittömästi pyörimästä.
Aktiivinen tärinänsäätö
Aktiivinen tärinänsäätö neutralisoi
moukarimekanismista kimmahtavan tärinän.
Vähentämällä käden ja käsivarren tärinää se
mahdollistaa miellyttävämmän pitkäaikaisemman
käytön ja lisää koneen kestoa.
Jousikuormitettu mekanismi tasapainottaa
käytön aikana tärinää. Tämä voidaan havaita
vaimennusefektinä kun työkalua painetaan.
Varmista että jousi on kiinnitetty mutta että se ei
ole liian tiukassa. Mekanismin tulisi voida "kellua".
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Laituris on kaksoiseristetty EN 60335:n
mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttö
Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan
välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa,
joka soveltuu laturisi syöttötehoon (katso tekniset
tiedot). Johtimen pienin sallittu koko on 1 mm2;
suurin sallittu pituus on 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Poista akku koneesta aina
ennen asennuksia ja säätöjä.
SUOMI
VAROITUS: Kytke aina kone päältä
ennen kuin asennat tai poistat
akkupaketin.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALTakku ja -latauslaite.
Akkupaketin asentaminen ja poistaminen (kuva A)
• Kun asennat akkupaketin (11) kohdista se työkalun
liittimen kanssa. Aseta akkupaketti liittimeen ja
työnnä sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
• Poistaaksesi akkupaketin paina
vapautuspainiketta (12) ja vedä akkupaketti
samalla liittimestä.
Toiminnon valitseminen (kuva C)
Työkalussa on seuraavat toiminnot:
Poraus: ruuvattaessa ja porattaessa
terästä, puuta ja muovia.
Iskuporaus: betoni- ja kivimateriaaleilla.
Vain isku: kevyeen lastutukseen.
• Valitse toimintatila painamalla turvalukkoa (4) ja
kiertämällä toimintatilan valintakytkintä (3), kunnes
se osoittaa vaaditun toimintatilan symbolia.
• Vapauta turvakytkin ja varmista, että
toimintatilan valintakytkin on lukittu paikalleen.
VAROITUS: Älä valitse toimintoa, kun
kone on käynnissä.
SDS Plus®-lisävarusteiden kiinnitys ja irrotus
(kuva D)
Näissä malleissa käytetään SDS Plus®-poranteriä
ja talttoja (ks. kuvan D SDS Plus®-teränvarren
poikkileikkauskuvaa).
• Puhdista ja rasvaa teränvarsi.
• Työnnä teränvarsi istukkaan (5).
• Kierrä terää hieman kunnes se napsahtaa
paikalleen uriin ja työnnä terä sisään.
• Tarkista, että terä on asianmukaisesti lukittu
vetämällä terää ulospäin. Iskutoimintaa varten
terän on kyettävä liikkumaan pitkittäin useita
senttimetrejä istukan ollessa lukittuna.
• Kun poistat terän, vedä istukan lukitsinta (15)
taaksepäin ja vedä terä irti istukasta.
Sivukahvan asentaminen (kuva E)
Sivukahva (9) voidaan asentaa sekä oikea- että
vasenkätisille sopivaan asentoon.
VAROITUS: Älä käytä työkalua ilman
että sen sivukahva on asennettuna
kunnolla.
• Irrota sivukahva.
• Oikeakätiset: siirrä sivukahvan kiinnitysrengas
kauluksen ympäri istukan taakse, kahva
vasemmalla.
• Vasenkätiset: siirrä sivukahvan kiinnitysrengas
kauluksen ympäri istukan taakse, kahva oikealla.
• Kierrä sivukahva haluttuun asemaan ja kiristä
kahva.
Poraussyvyyden säätö (kuva F)
• Asenna poranterä istukkaan.
• Löysää sivukahva (9).
• Työnnä syvyydenrajoitin (8) sivukahvan
kiinnitysrenkaan reiän läpi.
• Säädä poraussyvyys kuten kuvassa.
• Kiristä sivukahva.
Suunnanvaihtokytkin (kuva G)
• Työnnä suunnanvaihtokytkin (2) vasemmalle
koneen pyörimiseksi eteenpäin (oikeaan)
suuntaan. Katso nuolia työkalussa.
• Työnnä suunnanvaihtokytkin (2) oikealle koneen
pyörimiseksi käänteiseen (vasempaan) suuntaan.
HUOMIO: Odota aina, että moottori on
täysin pysähtynyt ennen kuin vaihdat
pyörimissuuntaa.
DC229, DC234, DC235 - Työkalun pitimen
korvaaminen istukalla (kuva H)
• Käännä lukituskaulus (6) avausasentoon ja
vedä työkalun pidin (5) pois.
• Paina istukka (16) karaan ja käännä
lukituskaulus lukitusasentoon.
• Kun haluat korvata istukan työkalun pitimellä,
irrota istukka ensin samalla tavalla kuin pidin
poistettiin. Sijoita työkalun pidin sitten samalla
tavalla kuin istukka asetettiin.
149
SUOMI
HUOMIO: Älä koskaan käytä vakioistukoita vasaratoimintatilassa.
Pölysuojuksen vaihto (kuva D)
Pölysuojus (7) estää pölyn tunkeutumisen
koneeseen. Vaihda kulunut pölynsuojus
viivyttelemättä.
• Vedä istukan lukitsinta (15) taaksepäin ja vedä
pölysuojus (7) irti.
• Laita paikalleen uusi pölysuojus.
• Vapauta istukan lukitsin.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varo työskennellessäsi sähkö- ja
vesijohtoja.
• Kuormita konetta järkevästi (n. 5 kg).
Liiallinen voiman käyttö ei nopeuta
poraamista, vaan vähentää työkalun
tehoa ja saattaa lyhentää koneen
käyttöikää.
• Älä poraa tai ruuvaa liian syvään, ettei
pölysuojus vahingoitu.
• Pidä koneesta aina tiukasti kiinni
molemmin käsin ja varmista tukeva
asento.
• Kun käytät konetta, sivukahvan tulee
olla kiinnitetty hyvin.
• Ellei leikkausterä ole enää terävä,
vaihda se uuteen leikkausterään.
Ennen käyttämistä:
• Varmista, että akut ovat (täyteen)
• Varmista, että akkupaketti on kunnolla paikallaan.
Käsien oikea asento (kuva A, I)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (9) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (10).
150
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä
säätää koneen kierrosnopeuden.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Kun haluat lukita koneen off-asentoon, käännä
suunnanvaihtovipu (2) keskiasentoon.
Iskuporaus (kuva A)
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) "iskuporaus"
-asentoon.
• Asenna sopiva poranterä. Käytä
korkealuokkaisia kovametalliteriä, jotta
lopputulos olisi mahdollisimman hyvä.
• Säädä sivukahva (9).
• Säädä tarvittaessa poraussyvyys.
• Merkitse kohta, johon reikä porataan.
• Aseta poranterä paikalle ja kytke työkalu päälle.
Poraus (kuva A)
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) "poraus"asentoon.
• Noudata alla olevia ohjeita käytettävän työkalun
mukaisesti:
- Asenna istukkasovitin/istukka (DC228, DC233,
DC232). Erityisiä SDS Plus® adaptereita
on saatavana 10:n tai 13 mm:n standardiistukoille, jolloin voidaan käyttää normaaliteriä.
- Replace the tool holder with the chuck
(DC229, DC234, DC235).
• Etene kuten edellä on kuvattu iskuporauksen
kohdalla.
HUOMIO: Älä koskaan käytä vakioistukoita vasaratoimintatilassa.
Ruuvaus (kuva A)
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) "poraus"asentoon.
• Valitse pyörimissuunta.
• Noudata alla olevia ohjeita käytettävän työkalun
mukaisesti:
- Asenna erityinen SDS Plus® ruuvaussovitin
käytettäväksi kuusioruuviterien kanssa
(DC228, DC233, DC232).
- Replace the tool holder with the chuck
(DC229, DC234, DC235).
SUOMI
• Asenna sopiva ruuvitalttaterä. Ruuvatessasi
uurteisia ruuvipäitä käytä aina kärkiä joissa on
ohjaushylsy.
• Paina varovasti nopeudensäädön kytkintä (1)
välttääksesi vahingoittamasta ruuvin päätä.
Kun terä pyörii vastapäivään, työkalun nopeus
vähenee automaattisesti, jotta ruuvi irtoaisi
vaivattomasti.
• Kun ruuvi on kierretty tasaiseksi työstettävään
kappaleeseen, päästä nopeudensäädön
kytkin estääksesi ruuvin päätä tukeutumasta
työstettävään kappaleeseen.
DC228, DC229, DC233, DC234, DC235 - Talttaus
(kuva A)
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) "vain isku"
-asentoon.
• Työnnä tarvittava taltta paikalleen ja tarkista
lukitus.
• Säädä sivukahva (9).
• Kytke työkalu päälle ja aloita työskentely.
Saattaa olla tarpeen käynnistää moottori hetkeksi
hammaspyörien synkronoimiseksi kun siirrytään
piikkaustoiminnosta poraustoimintoon.
VAROITUS:
• Älä käytä tätä työkalua tulenarkojen tai
räjähdysalttiitten nesteiden (bensiini,
alkoholi, jne.) sekoittamiseen.
• Älä sekoita tai vatkaa tulenarkoja
nesteitä.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei
ole testattu tämän tuotteen kanssa,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Vahinkoriskin
vähentämiseksi tämän tuotteen kanssa
tulee käyttää ainoastaan DEWALTin
suosittelemia lisävarusteita.
Lisätarvikkeina on saatavana eri tyyppisiä
SDS Plus® poranteriä ja talttoja.
KUNNOSSAPITO
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu
käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman
vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen
jatkuvan toiminnan.
• Käyttäjä ei voi huoltaa tätä konetta. Vie kone
valtuutettuun DEWALT-korjaamoon noin 40
käyttötunnin jälkeen. Jos ongelmia esiintyy
ennen sitä, ota yhteys valtuutettuun DEWALTkorjaamoon.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Lisävarusteiden ja -tarvikkeiden SDS Plus®varusteet on voideltava säännöllisesti.
Puhdistus
VAROITUS:
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta,
ennenkuin puhdistat vaipan pehmeällä
rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista
runko säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä
hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote
on kerättävä erikseen.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
151
SUOMI
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa
materiaalien kierrätyksen ja
uudelleenkäytön. Kierrätettyjen
materiaalien uudelleenkäyttö auttaa
ehkäisemään ympäristön saastumisen
ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien
kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT
-tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen
jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit
hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet
meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen
sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa
osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT
-huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla
Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com
Akku
Akku tulee ladata aina silloin, kun se ei enää tuota
riittävästi virtaa toimintoihin, jotka aikaisemmin
sujuivat helposti. Kun akku on tyhjä, poista se
käytöstä ympäristönsuojelukäytännön mukaisesti.
• Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten
työkalusta.
• Litiumionikennot ovat kierrätettäviä. Voit
viedä ne ostopaikkaan tai paikalliseen
kierrätyskeskukseen. Kerätyt akut toimitetaan
kierrätykseen tai hävitetään asianmukaisesti.
152
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
153
SVENSKA
UPPLADDNINGSBAR BORRHAMMARE
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg.
Mångårig erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Tekniska data
Spänning
V
DC228
DC229
DC232
DC233
DC234
DC235
28
28
36
36
36
36
2
2
3
3
3
3
Typ
Varvtal obelastad
min-1
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
Varvtal belastad
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
13/30/24
13/30/24
Slagenergi (EPTA 05/2009) J
Maximal borrkapacitet i
stål/trä/betong
mm
Verkygshållare
SDS Plus® SDS Plus®
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus®
Kragdiameter
mm
54
54
54
54
54
54
Vikt (utan batteripaket)
kg
3,6
3,6
3,8
2,7
2,9
4,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
2,0
96
2,3
82
2,0
95
2,4
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(akustisk effekt)
(akustisk effekt, osäkerhet)
Vibration, totalvärden (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
Borrning i metall
ah,D =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Vibration, emissionsvärde ah
Borrning i betong
ah,HD =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
8
1,5
8
1,5
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
Vibration, emissionsvärde ah
Mejsling
ah,Cheq =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
–
–
4,5
1,6
4,5
1,6
4,5
1,6
Vibration, emissions-värde ah
Skruvdrivning utan slag
ah =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
154
SVENSKA
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
En uppskattning av exponeringsnivån för
vibration bör också ta med i beräkningen
de tider när verktyget stängs eller när den
kör men inte utför något arbete. Det kan
betydligt reducera mängden vibration
som användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna representerar
verktygets huvudtillämpningar. Om
verktyget används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen vara
annorlunda. Detta kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
Batteripaket
DE9280
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för
att skydda maskinskötaren från effekterna
av vibration som att underhålla verktyget
och tillbehören, hålla händerna varma,
organisering av arbetssättet.
DE9360
Spänning
VDC
28
36
Kapacitet
Ah
2,2
2,0
Vikt
kg
0,9
0,9
Laddare
DE9000
Nätspänning
VAC
Laddningstid (ca.)
min
60
Vikt
kg
0,9
230
Säkring:
Europa
230 V verktyg
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks,
skulle kunna resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte
är relaterad till personskada som, om
den inte undviks, skulle kunna resultera i
egendomsskada.
10 Ampere, elnät
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
CE-Försäkran om överensstämmelse
MASKINDIREKTIV
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller se
handbokens baksida.
155
SVENSKA
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den
tekniska filen och gör denna förklaring å DEWALTs
vägnar.
b)
Horst Grossmann
Vice Verkställande Direktor, Teknik och
Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
05.08.2009
c)
d)
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsföreskrifter
VARNING! Läs alla säkerhetsvarningar
och alla instruktioner. Underlåtelse
att följa nedanstående instruktioner kan
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig skada.
Termen «elverktyg» i alla varningar nedan syftar på
ditt eldrivna elverktyg (anslutet via sladd till eluttag)
och/eller ditt batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA
REFERENS.
1 SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder till
olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer, så
som i närhet av lättantändliga vätskor, gaser
eller damm.
Elverktyg åstadkommer gnistor som kan
antända damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd under
det att elverktyget används.
Distraktioner kan få dig att förlora kontrollen.
2 ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
156
e)
f)
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor, så
som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer.
Risken för elektrisk stöt ökar om vatten kommer
in i elverktyget.
Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar.
En skadad eller tilltrasslad sladd ökar risken för
elektrisk stöt.
Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas.
Användande av sladd anpassad för
utomhusbruk minskar risken för elektrisk stöt.
Om användande av ett elverktyg i fuktig
miljö inte går att undvika ska en strömkälla
skyddad av jordfelsbrytare (RCD) användas.
Användande av jordfelsbrytare minskar risken
för elektrisk stöt.
3 PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel.
Ett ögonblicks ouppmärksamhet under
användande av ett elverktyg kan resultera i
allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Säkerhetsutrustning, t.ex. andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
som används på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i avstängt läge
innan du kopplar verktyget till eluttag och/
eller batteripaket och innan du lyfter eller bär
SVENSKA
d)
e)
f)
g)
4
a)
b)
c)
d)
verktyget. Att bära elverktyg med fingret på
strömbrytaren eller att sätta i verktygets kontakt
då strömbrytaren är påslagen inbjuder till
olyckor.
Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på.
En skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar
i en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans.
Det ger bättre kontroll över elverktyget i
oväntade situationer.
Bär lämplig klädsel. Bär inte löst hängande
kläder eller smycken. Håll hår, kläder och
handskar borta från rörliga maskindelar.
Löst hängande kläder, smycken och långt hår
kan fastna i rörliga maskindelar.
Om utrustning tillhandahålls för utsugning
och insamling av damm, försäkra dig om att
de är anslutna och använda på rätt sätt.
Användande av de här tillsatserna kan minska
dammrelaterade risker.
ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
Pressa inte för hårt på elverktyget. Använd
rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget utför arbetet bättre och säkrare
om det används för arbete på den nivå det är
avsett för.
Använd inte elverktyget om det inte kan slås
av och på med strömbrytaren.
Ett verktyg som inte går att styra via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
Koppla ur kontakten från eluttaget och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du utför
justeringar, byter tillbehör eller lägger undan
elverktyget.
Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken för att elverktyget slås på av
misstag.
Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e) Vård av elverktyg. Kontrollera om det finns
rörliga delar som inte sitter rätt eller som
har fastnat, delar som är trasiga eller annat
som kan påverka elverktygets funktion. Om
elverktyget är skadat bör det repareras före
det används.
Många olyckor orsakas av bristfälligt
underhållna elverktyg.
f) Håll skärverktyg skarpa och rena.
Om skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehören och bitarna
osv. i enlighet med de här instruktionerna
och med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som ska utföras.
Användande av elverktyget för andra ändamål
än det är menat för, kan orsaka farliga
situationer.
5 AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA
HUOLTO
a) Varmista ennen akkuyksikön paikalleen
asettamista, että käynnistyskytkin on poisasennossa.
Akkuyksikön asettaminen työkaluun, jonka
virtakytkin on kytkettynä, voi aiheuttaa
onnettomuuksia.
b) Lataa akut uudelleen vain valmistajan
määrittelemässä laturissa.
Tietyntyyppiselle akulle soveltuva laturi voi
aiheuttaa tulipalon riskin toista akkutyyppiä
käytettäessä.
c) Käytä sähkötyökalujen kanssa vain
erityisesti niille tarkoitettuja akkuyksiköitä.
Muunlaisten akkuyksiköiden käyttö voi
aiheuttaa henkilövamman tai tulipalon.
d) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka voivat
muodostaa yhteyden toisesta navasta
toiseen.
Oikosulku akun napojen välillä voi aiheuttaa
palovammoja tai tulipalon.
157
SVENSKA
e) Väärän käsittelyn seurauksena neste saattaa
suihkuta ulos akusta. Vältä kosketusta
akkunesteeseen. Jos joudut vahingossa
kosketukseen nesteen kanssa, huuhtele
neste pois vedellä. Jos nestettä joutuu
silmiin, käänny lisäksi lääkärin puoleen.
Akusta tuleva neste voi aiheuttaa ihoärsytystä
tai palovammoja.
6 SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg.
Det kommer att garantera uppehållande av
elverktygets säkerhet.
Tillkommande Specifika
Säkerhetsregler för Roterande
Hammare
• Bär öronskydd. Att utsättas för buller kan orsaka
hörselförlust.
• Använd de hjälphandtag som levereras
med verktyget. Förlust av kontroll kan orsaka
personskada.
• Håll verktyget via isolerade greppytor när du
utför ett arbete där kapningsverktyget kan
komma i kontakt med dold tråddragning
eller med sin egen sladd. Kontakt med en
strömförande tråd gör också exponerade
metalldelar hos verktyget strömförande och kan
ge handhavaren en stöt.
• Använd klämmor eller annan praktisk metod
för att förankra och stödja arbetsstycket
på en stabil plattform. Att hålla arbetet med
handen eller mot din kropp är instabilt, och kan
leda till förlust av kontroll.
• Bär skyddsglasögon eller annat ögonskydd.
Slaghamrande verksamhet gör att flisor
flyger omkring. Flygande partiklar kan orsaka
permanent ögonskada. Bär ett dammfilterskydd
eller respirator för tillämpningar som alstrar
damm. Öronskydd kan behövas för de flesta
tillämpningar.
• Håll alltid ett stadigt tag om verktyget. Försök
inte att använda detta verktyg utan att hålla
det med bägge händer. Vi rekommenderar
att sidohandtaget alltid används. Att använda
detta verktyg med en hand resulterar i förlust
av kontroll. Att genombryta eller påträffa hårda
material såsom armering kan också vara riskabelt.
Dra åt sidohandtaget ordentligt före användning.
• Använd inte detta verktyg under långa
tidsperioder. Vibration som orsakas av
hammarens arbete kan vara skadlig för dina
händer och armar. Använd handskar för att få
extra dämpning, och begränsa användningstiden
genom ta täta raster.
• Reparera inte själv upp borrspetsar.
Repareraring av mejsel bör göras av en behörig
specialist. Felaktigt reparerade mejslar kan orsaka
personskada.
• Bär handskar när du arbetar med verktyget
eller byter ut borrspetsar. De åtkomliga
metalldelarna på verktyget och borrspetsarna
kan bli extremt heta under arbetet. Små bitar av
avbrutet material kan skada blottade händer.
• Lägg aldrig ifrån dig verktyget förrän
borrspetsen har stannat helt och hållet.
Borrspetsar i rörelse kan orsaka personskada.
• Slå inte på borrspetsar som har fastnat med
en hammare för att få loss dem. Småbitar av
metall eller materialflisor skulle kunna lossna och
orsaka personskada.
• En aning slitna mejslar kan vässas genom
slipning.
• Håll starkströmssladden borta från den
roterande borrspetsen. Linda inte sladden
runt någon del av din kropp. En elektrisk sladd
lindad runt en roterande borrspets kan orsaka
personskada och förlust av kontroll.
Kvarstående risker
Nedanstående risker föreligger vid arbete med
borrhammare:
- skador orsakade av att man rör vid roterande
delar eller varma delar på verktyget
Även om man följer alla relevanta
säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker
inte undvikas. Dessa är:
- Hörselskada.
- Risk att klämma fingrarna när man byter tillbehör.
- Hälsorisker som orsakas av inandning av damm
vid arbete med betong och/eller murverk.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
158
SVENSKA
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
Exempel:
2013 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna handbok
innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för
batteriladdare DE9000.
• Innan du använder laddaren, läs alla instruktioner
och varnande märken på laddare, batteripaket
och produkten för användning av batteripaketet.
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Elektrisk stöt eller
dödande elchock kan uppstå.
VARNING: Fara för stöt. Låt inte någon
vätska komma in i laddaren. Elektrisk stöt
kan uppstå.
SE UPP! Fara för brännskada. För att
minska risken för personskada, ladda
bara DEWALTs uppladdningsbara
batterier. Andra typer av batterier kan
spricka och orsaka personskada och
skada.
SE UPP! Under vissa förhållanden, med
laddaren inkopplad i strömförsörjningen,
kan de exponerade laddningskontakterna
inuti laddaren kortslutas av främmande
ämnen. Främmande ämnen som är
ledande, såsom, men inte begränsade
till, stål ull, aluminiumfolie eller någon
ansamling av metalliska partiklar, bör
hållas borta från laddarens håligheter. Dra
alltid ur kontakten från strömförsörjningen
när det inte finns något batteripaket i
håligheten. Dra ur kontakten innan du
försöker rengöra.
• Försök INTE att ladda batteripaketet med
några andra laddare än de i denna handbok.
Laddaren och batteripaketet är specifikt
konstruerade för att arbeta tillsammans.
• Dessa laddare är inte avsedda för några
andra användningar än att ladda DEWALTs
uppladdningsbara batterier. Ev. andra
användningar skulle kunna resultera i brandrisk,
elektrisk stöt eller dödande elchock.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra hellre i kontakten än i sladden när du
kopplar ifrån laddare. Detta minskar risken
för skada på den elektriska kontakten och på
sladden.
• Se till att du vet var sladden finns, så att
ingen trampar på den, snavar över den, eller
på annat sätt utsätter den för skada eller
dragspänning.
• Använd inte en förlängningssladd såvida den
inte är absolut nödvändig. Användning av en
oriktig förlängningssladd skulle kunna resultera i
brandrisk, elektrisk stöt eller dödande elchock.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren eller
placera laddaren på en mjuk yta som kan
tänkas blockera ventilationsspringorna och
resultera i för mycket intern värme. Placera
laddaren på en plats långt bort från en eventuell
värmekälla. Laddaren ventileras genom springor
överst och underst på kåpan.
• Använd inte laddaren om den har skadad
sladd eller kontakt - byt omedelbart ut dem.
• Använd inte laddaren om den har fåt ett hårt
slag, tappats eller på annat sätt blivit skadad.
Ta den till ett godkänt servicecenter.
• Ta inte isär laddaren; tag den till ett godkänt
servicecenter när service eller reparation
behövs. Felaktig återmontering kan resultera i risk
för elektrisk stöt, dödande elchock eller eldsvåda.
• Koppla bort laddaren från uttaget innan
du försöker göra någon rengöring. Detta
minskar risken för elektrisk stöt. Att ta bort
batteripaketet kommer inte att minska denna risk.
• Försök ALDRIG att koppla ihop 2 laddare.
• Laddaren är konstruerad att fungera på vanlig
230 V hushållsström. Försök inte att använda
den med någon annan spänning. Detta gäller
inte för fordonsladdare.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Transport
DEWALT Li-Ion batterier uppfyller erfordrade
testningskrav enligt FN:s Manual of Tests and
Criteria (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III, Underavsnitt
38,3) vartill hänvisas i FN:s Rekommendationer för
transport av skadliga produkter.
159
SVENSKA
- Batterierna är effektivt skyddade mot internt
övertryck och kortslutning.
- Passande åtgärder har vidtagits för att
förebygga sprickbildning och farlig motström.
- Den ekvivalenta litiumhalten är lägre en det
relevanta gränsvärdet.
DEWALT Li-Ion batterier är undantagna från
nationella och internationella bestämmelser gällande
skadliga produkter. Dessa bestämmelser har dock
relevans vid transport av flera batterier tillsammans.
• Var noga med att batterierna förpackas i
enlighet med ovannämnda bestämmelser för
skadliga produkter så att kortslutning undviks.
Laddare
DE9000-laddaren accepterar Li-jon-batterier på 28 V
och 36 V.
Denna laddare behöver inga justeringar, och är
konstruerad att vara så lätt som möjligt att använda.
Laddningsprocedur (fig. A, B)
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Fara för elektrisk stöt
eller dödande elchock.
1. Plugga in laddaren (13) i ett lämpligt uttag innan
du sätter in batteripaketet.
2. Sätt in batteripaketet i laddaren. Laddaren
är försedd med en bränslemätare som har
tre lampor, och som blinkar i enlighet med
batteripaketets laddningstillstånd.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och kan
användas vid detta tillfälle eller lämnas i laddaren.
OBSERVERA: För att säkerställa maximal prestation
och livslängd hos Li-jon-batterierna, ladda batteriet
under minst 10 timmar före första användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
1 lampa blinkar
1 lampa blinkar, 1 lampa är tänd
1 lampa blinkar, 2 lampor är tända
3 lampor blinkar
160
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatisk Uppfriskning
Automatiskt uppfriskningsläge jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaketet till
deras topp-kapacitet. Batteripaket bör uppfriskas
varje vecka eller närhelst paketet inte längre levererar
samma mängd arbete.
För att uppfriska ditt batteripaket, placera batteriet
i laddaren som vanligt. Lämna batteripaketet under
åtminstone 10 timmar i laddaren.
Het/kall paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för varmt
eller för kallt, startar den automatiskt en het/kall
paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen tills
batteriet har nått en lämplig temperatur. Därefter
växlar laddaren automatiskt till paketets laddningsläge.
Denna funktion garanterar maximal livslängd för
batteriet.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Detta verktyg kommer automatiskt att koppla från det
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till
dess det är full-laddat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda eller använd inte batteriet i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Insättning eller
borttagning av batteriet från laddaren skulle
kunna antända dammet eller ångorna.
• Ladda endast batteripaketen i DEWALTs laddare.
• Stänk eller sänk INTE ner i vatten eller andra
vätskor.
• Förvara eller använd inte verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
skulle kunna nå eller överskrida 40 ˚C (såsom
utanför skjul eller metallbyggnader på
sommaren).
SVENSKA
FARA: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets fodral är sprucket eller
skadat, sätt inte in det i laddaren. Krossa,
tappa eller skada inte batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket eller en
laddare som har fått ett hårt slag,
tappats, blivit överkörda eller skadade på
något sätt (dvs. genomstuckits med en
spik, träffats av en hammare, trampats
på). Elektrisk stöt eller dödande elchock
kan uppstå. Skadade batteripaket
bör återsändas till servicecenter för
återvinning.
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
OBSERVERA: Batteripaket med li-jon-batterier
bör vara full-laddade när de förvaras.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet eller
laddaren. Under korrekta förhållanden kan de
förvaras upp till 5 år.
Etiketterna på laddaren och batteriet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet
visar följande symboler:
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
Läs bruksanvisningen
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li Ion)
Får ej utsättas för väta
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt med
huden, tvätta omedelbart området med mild
tvål och vatten. Om batterivätskan kommer in
i ögat, skölj med vatten över det öppna ögat
under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batterielektrolyten av en blandning av flytande organiska
karbonater och litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll frisk
luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Batteripaket (fig. A)
BATTERITYP
DC228 och DC229 använder Li-jon-batteripaket på
28 volt.
DC232, DC233, DC234 och DC235 använder Li-jonbatteripaket på 36 volt.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
Se tekniska data för laddningstiden.
Vidrör aldrig med ledande föremål
Använd och ladda aldrig ett sprucket
eller skadat batteri
Använd aldrig en skadad laddare
Temperaturområde för uppladdning +4 ˚C
till +40 ˚C
Byt ut defekt sladd omedelbart
Laddarproblem
Batteriproblem
När detta batteri har nått sin tekniska
livslängd, tänk på miljön och kasta
batteriet enligt gällande miljöföreskrifter
Batteripaketet får ej eldas upp
161
SVENSKA
Får endast laddas med därtill avsedda
DEWALT laddare
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Sladdlös roterande slagborrmaskin
1 Sidohandtag
1 Djupjusteringsstav
1 Dammextraheringssystem (DC235KL)
1 Nyckellös chuck (DC229, DC234, DC235)
2 Batteripaket (endast KL-modellerna)
1 Batteripaket (endast D1 modeller)
1 Laddare
1 Förvaringslåda (endast K, D modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
OBSERVERA: Batteripaket och laddare är inte
inkluderade med N-modellerna.
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du
börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A, A1, D, H)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskado.
AVSEDD ANVÄNDNING
Din sladdlösa roterande slagborrmaskin
av modellerna DC228, DC229, DC232,
DC233, DC234 och DC235 har konstruerats
för yrkesmässig borrning, slagborrning och
skruvdragning, liksom också för lätt flisning.
Använd INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa slitstarka roterande slagborrmaskiner är
yrkesmässiga elverktyg. LÅT INTE barn komma
i kontakt med verktyget. Överinseende krävs när
oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte de
162
är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas
ensamma med denna produkt.
1 Hastighetsomkopplare
2 Skjutreglage för framåt/back
3 Lägesväljare
4 Säkerhetslås
5 Verktygshållare
6 Låskrage
7 Dammkåpa
8 Djupjusteringsstav
9 Sidohandtag
10 Huvudhandtag
11 Batteripaket
12 Uppsläppsknapp
13 Laddare
14 Laddningsindikatorer (röda)
15 Låshylsa för verktygshållare
16 Chuck
Dammextraheringssystem
17 Elektriska stift för dammextraheringssystem
[DC228, DC229, DC232, DC233, DC234,
DC235 (utom för typ 1)]
18 Dammextraheringssystem (D25302DH, köps
separat)
19 Dammextraheringssystem monterat på
roterande slagborr
DC228, DC232, DC229, DC233, DC234, DC235
(MED UNDANTAG FÖR TYP 1)
Dammextraheringssystem D25302DH kan köpas
separat från din närmaste godkända återförsäljare
för DeWALT för en tillkommande kostnad.
Överbelastningskoppling
Om ett borrverktyg skulle fastna avbryts
kraftöverföringen till borrspindeln. Detta orsakar
stora krafter, håll därför alltid fast verktyget med
båda händerna och se till att du står stadigt.
Bromsmekanism
När du släpper den variabla hastighetsbrytaren
slutar spindeln genast att rotera.
Aktivt vibrationsskydd
Det aktiva vibrationsskyddet neutraliserar
återgående vibrationer från slagmekanismen.
SVENSKA
Det reducerar vibrationerna som armar och händer
utsätts för och ger ett bekvämare arbete under
längre tid och förlänger apparatens livslängd.
När maskinen är på motbalanserar en fjäderspänd
mekanism vibrationskrafterna. Detta märks på den
fjädrande effekten när verktyget utsätts för kraft.
Kontrollera så att fjädern är spänd, men inte för
hårt. Mekanismen ska kunna "flyta".
• För att ta ut batteripaketet trycker du på
frikopplingsknappen (12) och drar ut det ur
hållaren.
Val av funktionsläge (fig. C)
Verktyget kan användas i följande funktionslägen:
Borrning: för skruvdragning, och
borrning i stål, trä och plast.
Elektrisk säkerhet
Laddaren är endast avsedd för en spänning.
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
den spänning som finns angiven på märkplåten.
Laddaren är dubbelisolerad
motsvarande EN 60335; jordledare är
således överflödigt.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av förlängningssladd
Förlängningssladd bör inte användas utom då
det är absolut nödvändigt. Använd en godkänd
förlängningssladd som är lämpad för din laddares
elintag (se tekniska upplysningar). Minimum
ledningsstorlek är 1 mm2; maximal längd är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden
helt och hållet.
Användning av Förlängningssladd
VARNING: Avlägsna alltid
batteripaketet innan du påbörjar
montering eller inställning.
VARNING: Stäng alltid av verktyget
innan batteripaketet sätts in eller
avlägsnas.
VARNING: Använd endast DEWALT
batterier och laddare.
Placering och avlägsnande av batteripaketet
(fig. A)
• För placering av batteripaketet (11) riktas det
in mot hållaren på verktyget. Skjut sedan in
batteripaketet i hållaren och tryck det bakåt tills
det snäpper fast på plats.
Borrhammarfunktion: för borrarbeten i
betong och murverk.
Hammarfunktion enbart: för lätta
mejslingsarbeten.
• Välj funktionsläge genom att trycka in
säkerhetsspärren (4) och vrida lägesväljaren
(3) tills den pekar på symbolen för önskat
funktionsläge.
• Släpp säkerhetsspärren och kontrollera att
lägesväljaren har knäppt fast i rätt läge.
VARNING: Byt aldrig funktionsläge
medan verktyget löper.
Montering och avlägsnande av SDS Plus®
tillbehör (fig. D)
Maskinen använder SDS Plus® borr (se den
inlagda bilden i fig. D för en genomskärning av ett
SDS Plus® verktygsskaft).
• Rengör och smörj verktygsskaftet.
• Sätt in verktygsskaftet i verktygshållaren (5).
• Tryck ned verktyget och vrid det något tills det
faller in i springorna.
• Drag i verktyget för att se om det är ordentligt
spärrat. Hammarfunktionen kräver att verktyget
kan svänga flera centimeter i längdriktningen
medan det sitter i verktygshållaren.
• För att avlägsna verktyget, drag tillbaka
spärrhylsan (15) och drag ut verktyget ur hållaren.
Montering av sidohandtaget (fig. E)
Sidohandtaget (9) kan monteras för att passa både
höger- och vänsterhänta användare.
163
SVENSKA
VARNING: Använd aldrig verktyget
om inte sidohandtaget är ordentligt
monterat.
• Lossa sidohandtaget.
• För högerhänta användare, skjut sidohandtagets
klämma över den kragen bakom chucken med
handtaget till vänster.
• För vänsterhänta användare, skjut sidohandtagets
klämma över den kragen bakom chucken med
handtaget till höger.
• Vrid sidohandtaget till önskad position och drag
åt handtaget.
Inställning av borrdjupet (fig. F)
• Sätt in önskat borr i chucken.
• Lossa sidohandtaget (9).
• Skjut djupstoppet (8) genom hålet i
sidohandtagets klämma.
• Ställ in borrdjupet enligt bilden.
• Drag åt sidohandtaget.
Väljare höger/vänstergång (fig. G)
• Skjut riktningsomkopplaren (2) åt vänster för
rotation framåt (medsols). Se pilarna på verktyget.
• Skjut riktningsomkopplaren (2) åt höger för
rotation bakåt (motsols).
SE UPP! Vänta alltid tills motorn har
stannat innan du byter rotationsriktning.
DC229, DC234, DC235 - Byte av
verktygshållaren mot chucken (fig. H)
• Vrid spärrkragen (6) till öppet läge och drag lös
verktygshållaren (5).
• Skjut chucken (16) på spindeln och vrid
spärrkragen till spärrat läge.
• För att byta chucken mot verktygshållaren
avlägsnar du först chucken på samma sätt som
verktygshållaren avlägsnades. Montera sedan
verktygshållaren på samma sätt som chucken
monterades.
SE UPP! Använd aldrig
standardchuckar vid hammarfunktionen.
Byte av dammskyddet (fig. D)
Dammskyddet (7) förhindrar att det hamnar damm
i maskinen. Byt genast ut ett slitet dammskydd.
164
• Drag tillbaka verktygshållarens spärrhylsa (15)
och drag lös dammskyddet (7).
• Placera det nya dammskyddet.
• Släpp verktygshållarens spärrhylsa.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING:
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att du vet var rör- och elledningar
befinner sig.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen
(ca. 5 kg). Större tryck gör inte att det
går fortare att borra, men reducerar
maskinens prestanda och gör att det
slits fortare.
• Borra eller skruva inte för djupt för att
förhindra att dammskyddet skadas.
• Håll alltid fast verktyget med båda
händerna och se till att du står stadigt.
• Ha alltid sidohandtaget korrekt
monterat under arbete.
• Om skärverktyget inte längre är
vasst ska det bytas ut mot ett nytt
skärverktyg.
Innan Du börjar:
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
• Se till att batteripaketet är ordentligt på plats.
Korrekt Handplacering (bild A, I)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på
sidohandtaget (9) och den andra handen på
huvudhandtaget (10).
Strömbrytare (fig. A)
• För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren
(1). Hastigheten är beroende på hur hårt
brytaren trycks in.
SVENSKA
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
• För att spärra verktyget i avstängt läge, sätt
väljaren för höger/vänstergång (2) i mittläge.
• Släpp hastighetsbrytaren när skruvens huvud
är jäms med arbetsstyckets yta, så att den inte
tränger in i arbetsstycket.
Hammarborrning (fig. A)
• Ställ lägesväljaren (3) i läge för
"borrhammarfunktion".
• Montera ett lämpligt borrverktyg. För bästa
resultat, använd hårdmetallborr av hög kvalitet.
• Ställ in sidohandtaget (9).
• Ställ om så behövs in borrdjupet.
• Markera platsen där hålet ska borras.
• Sätt an borret och starta verktyget.
DC228, DC229, DC233, DC234, DC235 Mejsling (fig. A)
• Ställ funktionsväljaren (3) i läge för
"hammarfunktion, enbart".
• Montera lämplig mejsel och se till att den är
ordentligt spärrad.
• Ställ in sidohandtaget (9).
• Starta verktyget och påbörja arbetet.
Det kan vara nödvändigt att låta maskinen gå
några varv för att synkronisera kugghjulen, då man
byter mellan mejsling och borrning.
Borrning (fig. A)
• Ställ funktionsväljaren (3) i läge för
"borrningsfunktion".
• Följ en av nedanstående anvisningar beroende
på din verktyg.
- Montera kombinationen chuckadapter/chuck
(DC228, DC233, DC232). Det finns speciella
SDS Plus®-skaft som kan användas med
standardchuckar på 10 eller 13 mm så att du kan
använda tillbehör med raka skaft.
- Byt ut verktygshållaren mot chucken (DC229,
DC234, DC235).
• Arbeta enligt beskrivningen för slagborrarbeten.
SE UPP! Använd aldrig
standardchuckar vid hammarfunktionen.
Skruvdragning (fig. A)
• Ställ funktionsväljaren (3) i läge för
"borrningsfunktion".
• Välj rotationsriktning.
• Följ en av nedanstående anvisningar beroende
på din verktyg.
- Sätt in den speciella SDS Plus®
skruvdragningsadaptern för bruk med bits
(DC228, DC233, DC232).
- Byt ut verktygshållaren mot chucken (DC229,
DC234, DC235).
• Sätt in önskat skruvbits. Använd alltid bits med en
styrhylsa vid dragning av skruvar med spårhuvud.
• Tryck in den variabla hastighetsbrytaren
(1) försiktigt så att du inte skadar skruvens
huvud. Vid rotation bakåt (motsols) reduceras
apparatens hastighet automatiskt för enkel
utdragning av skruven.
VARNING:
• Använd icke verktyget till att blanda
eller pumpa lättantändliga eller
explosiva vätskor (bensin, alkohol etc.)
• Blanda eller rör aldrig vätskor som är
märkta som brandfarliga.
Extra tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har testats
med denna produkt, kan användningen
av sådana tillbehör med detta verktyg
vara riskabelt. För att minska risken för
personskada bör endast tillbehör som
rekommenderas av DEWALT användas
med denna produkt.
Diverse typer SDS Plus® borr och mejslar finns
tillgängliga som extrautrustning.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information
om lämpliga tillbehör.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med
så lite underhåll som möjligt, kunna användas
länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och
regelbunden rengöring.
• Denna maskin kan inte servas av användaren
själv. Efter ca. 40 driftstimmar bör man lämna
in maskinen till en auktoriserad DEWALTrepresentant med servicekompetens.
165
SVENSKA
Om problem skulle visa sig dessförinnan,
kontakta en auktoriserad DEWALT- representant.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Tillbehör och tillsatser måste regelbundet smörjas
runt SDS Plus® fattningen.
DEWALT erbjuder en insamlings- och
återvinningstjänst för DEWALT-produkter när de en
gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja
den, ber vi dig att återlämna produkten till en
auktoriserad reparations- och servicerepresentant
som samlar in produkterna för vår räkning.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad
får du genom kontakt med den lokala DEWALTföreträdare, vars adress du återfinner i manualen.
En lista på auktoriserade verkstäder samt
servicevillkor och kontakter finns även tillgängligt
på Internet på: www.2helpU.com
Rengöring
VARNING:
• Håll ventilationsöppningen ren och
rengör regelbundet elverktyget med en
mjuk trasa.
• Koppla ur laddningsapparaten innan ni
gör rent huset med en mjuk trasa.
• Ta bort batteripaketet innan du gör ren
ditt elverktyg.
Miljöskydd
Särskild insamling. Denna produkt får
inte kastas bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta
din DEWALT-produkt med en ny, eller inte
längre behöver den, ska du inte kasta den i
hushållssoporna. Denna produkt skall lämnas till
särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter
och förpackningsmaterial kan
materialen återvinnas och användas på
nytt. Användning av återvunna material
skonar miljön och minskar
förbrukningen av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda
insamlingar av uttjänt elutrustning från hushåll,
antingen vid kommunala miljöstationer eller hos
detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
166
Batteripaket
Ett långlivat batteripaket måste laddas på nytt när
det inte längre ger tillräcklig kraft vid arbeten som
först gick utan problem. När batteriets tekniska
livstid är över ska det kastas på ett miljövänligt sätt.
• Låt batteripaketet laddas ur helt och avlägsna
det sedan ur verktyget.
• Materialen i Li-Ion celler kan återanvändas.
Lämna dem till inköpsstället eller den lokala
återvinningsstationen. Återlämnade batterier
återvinns eller kastas på ett miljövänligt sätt.
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
167
TÜRKÇE
ŞARJLI DARBELİ MATKAP
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve yenilemede yılların deneyimi DEWALT'ı
profesyonel kullanıcılar işin en güvenilir partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
V
Tip
Yüksüz hız
Yüklü hız
DC228
28
DC229
28
DC232
36
DC233
36
DC234
36
DC235
36
2
2
3
3
3
3
min 0 - 1,150 0 - 1,150
0 - 1,150 0 - 1,150 0 - 1,150 0 - 1,150
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
min-1 0 - 850
J
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
Darbe enerjisi (EPTA 05/2009)
Azami delme derinliği
çelik/ahşap/beton
mm 13/30/24 13/30/24
13/30/24 13/30/24 13/30/24 13/30/24
®
®
Uç yuvası
SDS Plus SDS Plus SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
Bilezik çapı
mm
54
54
54
54
54
54
Ağırlık (akü hariç)
LPA (ses basıncı)
KPA (ses basıncı belirsizliği)
LWA (ses gücü)
KWA (ses gücü belirsizliği)
-1
kg
3,6
3,6
3,8
2,7
2,9
4,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
2,0
96
2,3
82
2,0
95
2,4
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
Toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı) EN 60745’ya göre belirlenmiştir:
Titreşim emisyon değeri ah
Metal delme
ah,D =
Belirsizlik değeri K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Titreşim emisyon değeri ah
Beton delme
ah,HD =
Belirsizlik değeri K =
m/s²
m/s²
8
1,5
8
1,5
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
Titreşim emisyon değeri ah
Keskileme
ah,Cheq =
Belirsizlik değeri K =
m/s²
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
–
–
4,5
1,6
4,5
1,6
4,5
1,6
Titreşim emisyon değeri ah
Darbesiz vidalama
ah =
Belirsizlik değeri K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
168
TÜRKÇE
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya
bakımı kötü yapılırsa, titreşim emisyonu
değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde artırabilir.
Akü
Voltaj
Kapasitesi
Ağırlık
VDC
Ah
kg
DE9280
28
2,2
0,9
Şarj adaptör
Şebeke voltaj
Şarj süresi (aşağı)
Ağırlık
VAC
min
kg
DE9000
230
60
0,9
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak
için belirtilen ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
DE9360
36
2,0
0,9
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana þebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü için şiddet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyanı
MAKİNE DİREKTİFİ
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve EN 60745-2-6
normlarına uygun olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU
Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı
DEWALT adına vermiştir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
169
TÜRKÇE
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Almanya
05.08.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Güvenlik talimatları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı
ve talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
Aşağıda belirtilen bütün uyarılarda geçen "elektrikli
alet" terimi, ana şebekeden güç alan (kablolu)
elektrikli aletinizi veya pil ile çalışan (kablosuz)
elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
GELECEKTE BAŞVURU AMACIYLA
KULLANMAK IÇIN TÜM UYARI VE
TALIMATLARI SAKLAYIN.
1 ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın.
Karışık veya karanlık bölgeler kazalara yol
açabilir.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
temas etmesini engelleyin
Elektrikli aletler toz veya dumanı ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları ve
etraftaki insanları uzakta tutun.
Dikkat dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize
sebep olabilir.
2 ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin.
Topraklanmış elektrikli aletler ile birlikte
adaptör fişlerini kullanmayınn.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik
çarpması riskini azaltacaktır
170
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın.
Bir elektrikli aletin içine giren su, elektrik
çarpması riskini artıracaktır.
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti taşımak,
sürüklemek veya prizden çekmek üzere
kullanmayın. Kabloyu ısı, yağ, keskin
köşeler veya hareketli parçalardan uzak
tutun.
Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik
çarpması riskini artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda kullanırken,
dış mekan kullanımına uygun bir uzatma
kablosu kullanın.
Dış mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
f) Elektrikli aletin rutubetli bir ortamda
çalıştırılması kaçınılmaz ise, korumalı bir
artık akım cihazı (RCD) beslemesi kullanın.
RCD kullanımı elektrik çarpma tehlikesini
azaltır.
3 KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte olun,
ne yaptığınıza dikkat edin ve sağ duyunuzu
kullanın. Yorgun olduğunuz zaman veya ilaç,
alkol veya başka tedavi etkisi altında iken
elektrikli aleti kullanmayın.
Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik
ciddi kişisel yaralanmaya yol açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın.
Uygun koşullarda kullanılan toz maskesi,
kaymaz emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi güvenlik teçhizatları kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
leti güç kaynağına ve/veya pil takımına
bağlamadan, havaya kaldırmadan veya
taşımadan önce açma-kapama anahtarının
kapalı konumda olduğundan emin olun.
TÜRKÇE
d)
e)
f)
g)
4
a)
b)
c)
d)
Elektrikli aletleri parmağınız anahtar
üzerindeyken taşımak veya anahtarı açık
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktır.
Elektrikli aleti açık konuma getirmeden önce
varsa ayar anahtarını veya ayarlı penseyi
çıkarın.
Elektrikli aletin dönen bir parçasına bağlı
kalan bir ayarlı pense veya anahtar kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın. Her
zaman için uygun ayak basacak yer bulun
ve dengenizi sağlayın.
Böylece beklenmeyen durumlarda elektrikli alet
daha iyi kontrol edilebilecektir.
Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun.
Bol giysiler, takılar veya uzun saç, hareketli
parçalara takılabilir
Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi halinde,
bunların uygun biçimde bağlanması ve
kullanılmasını sağlayın.
Bu cihazların kullanımı tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, tasarlandığı hızda işini
daha iyi ve daha güvenli biçimde yapacaktır.
Açma/kapama anahtarı çalışmazsa elektrikli
aleti kullanmayın.
Anahtar ile kontrol edilemeyen herhangi bir
elektrikli alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuar
değiştirmeden ya da elektrikli aletleri
depolamadan önce güç kaynağından fişi çekin
ve/veya elektrikli aletten pil takımını çıkarın.
Bu türlü koruyucu güvenlik önlemleri elektrikli
aletin yanlışlıkla çalışması riskini azaltır.
Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin ve
elektrikli aleti veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin
vermeyin.
Elektrikli aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde
çok tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın. Hareketli
parçaların hizalanmasını veya bağlantılarını,
parçaların kırık olup olmadığını ve elektrikli
aletlerin çalışmasını etkileyebilecek
başka koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin tamirini
yaptırın.
Kazaların pek çoğu, bakımı yapılmayan
elektrikli aletlerden kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin uçlu
kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma olasılığı
daha az, kontrolü daha kolaydır.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları ve uçları,
çalışma koşullarını ve gerçekleştirilecek
işi göz önüne alarak bu talimatlara göre
kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
5 PIL CIHAZININ KULLANIMI VE BAKIMI
a) Pil takımını takmadan önce anahtarın kapalı
konumda olduğundan emin olun.
Açık konumdaki elektrikli aletlere pil takımının
takılması kazalara yol açabilir.
b) Sadece imalatçı tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin.
Bir pil takımı türüne uygun olan bir şarj cihazı,
başka bir pil takımı ile kullanıldığında yangın
riski ortaya çıkarabilir.
c) Elektrikli aletleri sadece özellikle belirtilen
pil takımları ile kullanın.
Başka pil takımlarının kullanılması yaralanma
ve yangın tehlikesi oluşturabilir.
d) Kullanılmadığı zamanlarda pil takımını kağıt
klipsler, madeni paralar, anahtarlar, çiviler,
vidalar veya bir kutup başından diğerine
bağlantı yapabilecek diğer küçük metal
nesnelerden uzak tutun.
Pil kutup başlarının kısa devre yapılması
yanıklara veya yangına sebep olabilir.
e) Kötü koşullar altında, pilden sıvı çıkabilir,
teması önleyin. Yanlışlıkla temas olursa, su
ile yıkayın. Sıvı gözlere temas ederse, tıbbi
yardım alın.
Pilden çıkan sıvı iritasyona veya yanıklara yol
açabilir.
171
TÜRKÇE
6 SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir görevlisi
tarafından sadece aynı yedek parçalar
kullanılarak tamir edilmesini sağlayın.
Bu şekilde elektrikli aletin güvenliği sağlanmış
olacaktır.
Döner Kırıcı Deliciler için İlave
Özel Güvenlik Kuralları
• Koruyucu kulaklık kullanın. Gürültüye maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
• Ürün paketinde bulunan yardımcı tutma
kollarını kullanın. Kontrolü kaybetmeniz,
yaralanmanıza neden olabilir.
• Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya
kendi kablosuna temas etmesine yol
açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
saplarından tutun. Alet elektrik akımı bulunan
kablolarla temas ettiğinde, akım iletken metal
parçaları üzerinden operatöre iletilerek elektrik
çarpmasına yol açabilir.
• Kesilecek parçayı sağlam bir yere
sabitlemek için işkence veya başka araçlar
kullanın. Parçanın elinizle veya vücudunuzu
kullanarak tutulması güvenilmezdir ve kontrol
kaybına neden olabilir.
• Koruyucu gözlük veya gözü koruyacak
başka araçlar kullanın. Kırma delme işlemleri
uçuşan talaşlara neden olur. Uçan parçacıklar
kalıcı göz hasarına neden olabilir. Toz üreten
uygulamalarda toz maskesi veya solunum aygıtı
takın. Uygulamaların çoğu için koruyucu kulaklık
gerekebilir.
• Aleti her zaman sıkıca tutun. Bu aleti
her iki elinizle kavramadan kullanmaya
çalışmayın. Yan tutamağın daima kullanılması
tavsiye edilir. Bu aletin tek elle kullanılması
kontrol kaybına neden olabilir. Nervürlü çelik
gibi sert malzemelerin kırılması veya bu tür
malzemelerle karşılaşılması da tehlikeli olabilir.
Kullanmadan önce yan tutamağı sıkın.
• Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Çekiç
etkisinden kaynaklanan titreşim el ve kollarınıza
zarar verebilir. İlave tampon sağlamak için
eldiven kullanın ve sık sık ara vererek maruz
kalınan titreşimi sınırlayın.
• Uçları kendi başınıza yenilemeye çalışmayın.
Keskilerin yenilenmesi yetkili bir uzman
tarafından yapılmalıdır. Uygun olmayan şekilde
yenilenmiş keskiler yaralanmaya neden olabilir.
172
• Aleti kullanırken veya uçları değiştirirken
eldiven giyin. Alet üzerindeki açıkta olan metal
parçalar ve uçlar çalışma sırasında oldukça
sıcak olabilirler. Parçalanan malzemenin küçük
parçacıkları çıplak ellere zarar verebilir.
• Uç tam olarak durmadan aleti asla yere
koymayın. Dönen uçlar yaralanmaya neden
olabilir.
• Sıkışan uçları çıkarmak için uçlara çekiçle
vurmayın. Metal veya malzeme parçacıkları
fırlayarak yaralanmaya neden olabilir.
• Hafifçe aşınmış keskiler taşlama yöntemiyle
yeniden keskinleştirilebilir.
• Elektrik kablosunu dönen uçtan uzakta
tutun. Kabloyu vücudunuzun hiçbir uzvuna
sarmayın. Dönen uca dolaşan bir elektrik
kablosu yaralanmaya ve kontrol kaybına neden
olabilir.
Diğer tehlikeler
Aşağıda sıralanan riskler rotatif çekiçlerin
kullanımına özgü risklerdir:
- aletin dönen parçalarına veya sıcak parçalarına
dokunma sonucu ortaya çıkan yaralanmalar
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğe
uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların
takılmasına rağmen, başka belirli risklerden
kaçınılamaz. Bunlar:
- Duyma bozukluğu.
- Aksesuarı değiştirirken parmakları sıkıştırma riski.
- Özellikle beton ve/veya duvarcılıkta çalışırken
meydana gelen tozun teneffüs edilmesi sonucu
oluşan sağlık sorunları bulunmaktadır.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
TÜRKÇE
Örnek:
2013 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, DE9000
akü şarj cihazı ile ilgili önemli güvenlik ve çalıştırma
talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, aküyü
kullanırken şarj cihazı, akü ve ürün üzerindeki
tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri okuyun.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas etmeyin.
Elektrik şoku veya elektrik sebebiyle
ölüm ortaya çıkabilir.
UYARI: Şok tehlikesi. Herhangi bir
sıvının şarj cihazının içine girmesine izin
vermeyin. Elektrik şokuna yol açabilir.
DİKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT akülerini şarj
edin. Diğer akü türleri, yaralanma veya
hasara yol açacak şekilde infilak edebilir.
DİKKAT: Belirli şartlar altında, şarj cihazı
güç kaynağına takılıyken, şarj cihazının
içinde bulunan açıktaki şarj temas
noktaları, yabancı maddelerle kısa devre
yapabilir. Çelik yünü, alüminyum folyo
veya metalik parçacıklardan oluşan
herhangi bir takviye gibi iletken niteliği
olan yabancı maddeler, şarj etme
yuvalarından uzak tutulmalıdır. Şarj
yuvasında akü olmadığında, daima şarj
cihazının güç kaynağı bağlantısını kesin.
Temizlemeye kalkışmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin.
• Aküyü, bu kılavuzda belirtilenlerin haricinde
herhangi başka şarj cihazlarıyla şarj etmeye
KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü, özel olarak
birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj
edilebilen DEWALT akülerini şarj etme
dışında herhangi bir şekilde kullanılması
amaçlanmaz. Herhangi başka kullanım, yangın,
elektrik şoku veya elektrikle ölüm riskine yol
açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
• Şarj cihazının bağlantısını sökerken kabloyu
değil fişi çekin. Bu, elektrik fişi ve kablonun
hasar görmesi riskini azaltacaktır.
• Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilime maruz
kalabilirsiniz.
• Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma
kablosunun kullanılması, yangına, elektrik
şokuna veya elektrikle ölüme yol açabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını,
havalandırma yuvalarını kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını tüm
ısı kaynaklarının uzağına konumlandırın. Şarj
cihazı, kasanın üstündeki ve altındaki yuvalarla
havalandırılır.
• Şarj cihazını hasarlı bir kabloyla veya fişle
çalıştırmayın bunları derhal değiştirin.
• Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir servis
merkezine götürün.
• Şarj cihazını açmaya çalışmayın; servis veya
onarım gerekirse yetkili bir servis merkezine
götürün. Hatalı olarak yeniden kurulması,
elektrik şoku, elektrikle ölüm veya yangın gibi
risklere yol açabilir.
• Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bu, elektrik şoku riskini
azaltacaktır. Aküyü çıkarmak riski azaltmaz.
• HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
• Şarj cihazı, standart 230 V ev elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltajla kullanmayı
denemeyin. Bu, araç şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALIMATLARI SAKLAYIN
Taşıma
DEWALT Li-Ion aküleri, UN Tehlikeli Maddelerin
Taşınması Hakkındaki Tavsiyelerinde referans
gösterildiği üzere UN Test ve Kriterleri Kullanım
Kılavuzu (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Part III,
Subsection 38,3) altında gerekli olan test
şartnamelerine uymaktadır.
173
TÜRKÇE
- Aküler, iç aşırı basınç ve kısa devreye karşı
etkin bir korumaya sahiptir.
- Güçlü kopmaların ve tehlikeli ters akımın
önlenmesi için uygun önlemler alınmıştır.
- Eşdeğer lityum muhteva ilgili limit değerinin
altındadır.
DEWALT Li-Ion aküleri, tehlikeli maddelere
uygulanan ulusal ve uluslararası
düzenlemelerden muaf tutulmuştur. Ancak,
birkaç akü birlikte taşınırken bu düzenlemeler
yararlıdır.
• Kısa devreyi önlemek için, akülerin,
yukarıda bahsedildiği gibi tehlikeli madde
düzenlemelerine göre ambalajlandığına emin
olun.
Şarj cihazları
Bu şarj cihazı ayarlama gerektirmez ve kullanımı
mümkün olduğunda kolay olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Şarj Etme (şekil [fig.] A, B)
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas etmeyin.
Elektrik çarpması veya elektrikle ölüm
tehlikesi.
1. Aküyü takmadan önce, şarj cihazının (13) fişini
uygun prize takın.
2. Aküyü şarj cihazına takın. Şarj cihazı, akünün
şarj durumuna göre yanan üç ışıklı bir gösterge
ile donatılmıştır.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Li-Ion akülerden maksimum performans
ve kullanım ömrü elde etmek için aküyü ilk defa
kullanmadan önce en az 10 saat şarj edin.
Şarj İşlemi
A künün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
174
Otomatik yenileme modu, aküdeki ayrı hücrelerin
en yüksek kapasitede eşitlenmesini veya
dengelenmesini sağlayacaktır. Aküler haftada bir
ya da akü artık aynı miktarda iş çıkarmadığı zaman
yenilenmelidir.
Akünüzü yenilemek için her zaman olduğu gibi
aküyü şarj cihazınıza yerleştirin. Aküyü en az
10 saat şarj cihazında bırakın.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
SADECE LI-ION AKÜLER
DE9000 şarj cihazı 28 V ve 36 V Li-Ion aküleri şarj
edebilir.
1 ışık yanıp sönüyor
1 ışık yanıp sönüyor, 1 ışık yanıyor
1 ışık yanıp sönüyor, 2 ışık yanıyor
3 ışık yanıyor
Otomatik Yenileme
< %33
%33–66
%66–99
%100
Li-Ion aküler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu durumla
karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına yerleştirin
ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü
şarj cihazına takar veya çıkarırken toz veya
dumanlar tutuşabilir.
• Aküleri yalnızca DEWALT şarj cihazlarında şarj
edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü, sıcaklığın 40 °C’ye veya
üzerine ulaşabileceği yerlerde (yaz aylarında
dışarıdaki sundurmalar veya metal binalar
gibi) saklamayın ve kullanmayın.
TÜRKÇE
TEHLİKE: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle aküyü açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı aküyü
şarj cihazına takmayın. Aküyü ezmeyin,
düşürmeyin ve hasar vermeyin. Sert
bir darbe almış, düşmüş, ezilmiş veya
herhangi bir şekilde hasar görmüş
(çiviyle delinmiş, çekiç darbesi
almış, üzerine basılmış) aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
şokuna veya elektrik sebebiyle ölüme
neden olabilir. Hasarlı aküler, geri
dönüştürülmek üzere yetkili servise
götürülmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen
alanı derhal yumuşak bir sabun ve suyla
yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize bulaşırsa,
gözünüzü açık tutarak 15 dakika boyunca veya
tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik
karbonatlar ve lityum tuzları karışımından
oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Akü (şekil A)
AKÜ TIPI
DC228 ve DC229, 28 voltluk Li-Ion akülerle çalışır.
DC232, DC233, DC234 ve DC235 36 voltluk Li-Ion
akülerle çalışır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
NOT: Li-Ion aküler saklanırken tam şarjlı
olmalıdır.
2. Uzun süreli saklama, akü ya da şarj cihazına
zarar vermez. Uygun şartlar altında aküler, 5
yıla kadar saklanabilirler.
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj
cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki
sembolleri belirtmektedir:
Şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlere
ilaveten, şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
aşağıdaki resimleri göstermektedir:
Kullanmadan önce talimat kullanım
kılavuzunu okuyun
Şarj süresi için teknik verilere bakınız
Suya maruz bırakmayın
İletken nesnelerle denemeyin
Hasarlı akü paketlerini şarj etmeyin
Hasarlı şarj adaptörlerini kullanmayın
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj
edin
Hasarlı kabloları hemen değiştirin
Şarj adaptörü problemi
175
TÜRKÇE
Akü problemi
Akü paketini çevre korunmasına yönelik
olarak azami dikkat göstererek atın
Akü paketini yakarak imha etmeyin
Sadece DEWALT‘a özgü şarj adaptörleri
ile şarj yapın
Ambalajın içindekiler
Ambalajın içinde aşağıdakiler vardır:
1 Kablosuz döner kırıcı delici
1 Yan tutamak
1 Derinlik ayarlama çubuğu
1 Toz Çekme Sistemi (DC235KL)
1 Anahtarsız mandren (DC229, DC234, DC235)
2 Akü (sadece KL modelleri)
1 Akü paketi (yalnızca D1 modelleri)
1 Şarj cihazı
1 Alet kutusu (yalnızca K, D modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
NOT: N modelleriyle birlikte akü ve şarj cihazı
verilmemektedir.
• Nakliye sırasında alette, parçalarında veya
aksesuarlarında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
Tanım (şekil A, A1, D, H)
UYARI: Elektrikli aleti veya
herhangi bir parçasını hiçbir zaman
değiştirmeyin. Hasara veya kişisel
yaralanmaya sebep olabilir.
KULLANIM ALANI
Kablosuz döner kırıcı delici DC228, DC229,
DC232, DC233, DC234, DC235 profesyonel
delme, kırma, vidalama ve hafif yontma
uygulamaları için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
176
Bu ağır hizmet tipi döner kırıcı deliciler profesyonel
elektrikli aletlerdir. Çocukların aleti ellemesine
İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz kullanıcılar
tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
1 Değişken hız düğmesi
2 İleri/geri düğmesi
3 Mod düğmesi
4 Emniyet kilidi
5 Uç yuvası
6 Kilitleme bileziği
7 Toz kapağı
8 Derinlik ayarlama çubuğu
9 Yan tutamak
10 Ana tutamak
11 Akü
12 Çıkarma düğmesi
13 Şarj cihazı
14 Şarj göstergeleri (kırmızı)
15 Uç yuvası sabitleme bileziği
16 Mandren
Toz çekme sistemi
17 Toz çekme sistemi elektrik pimleri
[DC228, DC229, DC232, DC233, DC234,
DC235 (tip 1 hariç)]
18 Toz çekme sistemi (D25302DH, ayrıca satın
alınır)
19 Döner kırıcı deliciye takılı toz çekme sistemi
DC228, DC232, DC229, DC233, DC234, DC235
(TİP 1 HARİÇ)
Toz çekme sistemi D25302DH, ücreti mukabili size
en yakın yetkili DEWALT bayiinden ayrıca temin
edilebilir.
Aşırı yük kavraması
Matkap ucunun sıkışması durumunda, matkap
miline uygulanan tahrik kesilir. Aleti, ortaya çıkan
kuvvetler nedeniyle daima iki elle tutunuz ve
sağlam bir pozisyonda durunuz.
TÜRKÇE
Fren mekanizması
Hız değiştirme anahtarı açıldığında mil, dönme
işlemini aniden kesecektir.
Aktif titreşim kontrolü
Aktif titreşim kontrolü, darbe mekanizmasından
gelen titreşimleri nötralize eder. El ve kol titreşimini
azaltmak, uzun vadede daha rahat kullanım sağlar
ve aletin ömrünü uzatır.
Çalışma sırasında, yaylı bir mekanizma titreşim
güçlerini karşılıklı olarak dengeler. Alete basınç
uygulandığı zaman, azaltan etki ile hissedilebilir.
Yayın yerine oturduğuna fakat çok sıkı olmamasına
dikkat edin. Mekanizma serbest olmalıdır.
Akü takımının takılması ve çıkartılması
(şekil A)
• Akü takımını (11) takmak için, akü takımını alet
üzerindeki dayanak ile aynı hizaya getirin.
Akü takımını dayanağın içine kaydırın ve yerine
oturana kadar aküyü itin.
• Aküyü çıkartmak için, bir taraftan akü takımını
dayanaktan çekerken serbest bırakma
düğmesine (12) basın.
Operasyon modunu seçme (şekil C)
Alet şu çalıştırma modlarından birinde kullanılabilir:
Darbesiz delme: vidalama ve metal,
ahşap ve plastik delmek için.
Elektrik güvenliği
Şarj adaptörü, sadece tek voltaj için tasarlanmıştır.
Daima şebeke voltajının, adaptörünüzün üstünde
yazılı olan voltajla aynı olmasına dikkat edin.
Darbeli delme: beton ve duvar delme
işlemleri için.
Sadece darbe: hafif keskileme için.
DEWALT adaptörünüz, EN 60335
uyarınca çift yalıtımlıdır, bu nedele
topraklanması gerekmez.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili servisinden
temin edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla
değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine uygun
onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik verilere
bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAR
UYARI: Montaja ve ayarlama işlemine
başlamadan önce aküyü cihazdan
çıkartın.
UYARI: Aküyü takmadan ya da
çıkartmadan önce aleti daima kapatın.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve şarj
adaptör ile kullanın.
• Operasyon modunu seçmek için güvenlik kilidine
(4) basın ve istediğiniz modun işaretini gösterene
kadar mod seçme düğmesini (3) çevirin.
• Güvenlik kilidini serbest bırakın ve mod seçme
düğmesinin yerine oturduğundan emin olun.
UYARI: Alet çalışır durumda iken
operasyon modunu ayarlamayın.
SDS Plus® aksesuarlarının takılması ve
sökülmesi (şekil D)
Darbeli matkabınız SDS Plus® aksesuarları
kullanmaktadır (şekil D'e gösterilen SDS Plus®
matkap ucu gövde kesiti çizimine bakınız).
• Matkap ucu gövdesini temizleyip yağlayınız.
• Matkap ucu gövdesini uç tutucu yuvaya (5)
sokunuz.
• Ucu içeri itip yarıklara oturana kadar hafifçe
çeviriniz.
• Tam oturup oturmadığını kontrol etmek için ucu
biraz çekiniz. Darbeli delme fonksiyonu, eksenel
olarak birkaç cm ileri-geri hareket edebilen ucu
gerektirir.
• Ucu sökmek için, uç yuvası sıkma bileziğini (15)
geri çekip ucu dışarı çekiniz.
177
TÜRKÇE
Yan tutamağın/kulpun takılması (şekil E)
Yan tutamak (9), hem sol hem de sağ elini
kullananlara uygun şekilde takılabilmektedir.
UYARI: Yan tutacağı tam olarak monte
edilmeden aleti kullanmayın.
• Yan tutamağı gevşetiniz.
• Sağ elini kullananlar için yan tutamak
kelepçesini, uç yuvasının arkasındaki bilezik
üzerine kaydırınız. Tutamak sol tarafta olacaktır.
• Sol elini kullananlar için yan tutamak kelepçesini,
uç yuvasının arkasındaki bilezik üzerine
kaydırınız. Tutamak sağ tarafta olacaktır.
• Yan tutamağı istenen konuma çeviriniz ve
tutamağı/kulpu sıkıştırınız.
Delme derinliğinin ayarlanması (şekil F)
• Uygun matkap ucunu takınız.
• Yan tutamağı (9) gevşetiniz.
• Derinlik ayar milini (8), yan tutamak
kelepçesindeki delikten geçiriniz.
• Delme derinliğini gösterildiği gibi ayarlayınız.
• Yan tutamağı sıkıştırınız.
Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi (şekil G)
• İleri (Sağ) dönme hareketi için ileri/geri
kaydırıcıyı (2) sol el-tarafına itin. Alet üzerindeki
oklara bakın.
• Geri (Sol) dönme hareketi için ileri/geri
kaydırıcıyı (2) sağ el-tarafına itin.
DİKKAT: Dönüş yönünü
değiştirmeden önce daima motorun
tamamen durmasını bekleyin.
DC229, DC234, DC235 - Alet tutucunun
kavramayla değiştirilmesi (şekil H)
• Kilit bileziğini (6) açık kilit konumuna getirin ve
alet tutucuyu (5) geriye çekin.
• Kavramayı (16) milin üzerine yerleştirin ve kilit
bileziğini kilitli konuma çevirin.
• Kavramayı alet tutucuyla değiştirmek için
öncelikle alet tutucuyu sökmüş olduğunuz
şekilde kavramayı sökün. Daha sonra kavramayı
yerleştirdiğiniz şekilde alet tutucuyu yerleştirin.
178
DİKKAT: Standart kavramayı asla
"darbeli delme" modunda olmak
kullanmayın.
Toz kutusunun değiştirilmesi (şekil D)
Toz kutusu (7), mekanizmaya toz girmesini
önlemektedir. Yıpranmış bir toz kutusunu derhal
değiştiriniz.
• Uç yuvası kilitleme bileziğini (15) geri çekiniz
ve toz kutusunu (7) çıkartınız.
• Yeni toz kapağı takınız.
• Uç yuvası kilitleme bileziğini açınız.
KULLANIM TALIMATLARI
UYARI:
• Daima güvenlik talimatlarına ve
uygulanan kurallara uyun.
• Çalışırken boru ve elektrik hatlarının
yerlerine dikkat ediniz.
• Alete yalnızca hafif bir basınç (yaklaşık
5 kg) uygulayınız. Aşırı basınç
uygulanması delme işlemini hızlandırmaz
tam aksine aletin performansını ve
ömrünü azaltır.
• Toz kapağının zarar görmesini önlemek
için çok derin delikler delmeyiniz ya da
itmeyiniz.
• Her zaman aleti iki elinizle sıkıca
kavrayın ve yere sağlam basın.
• Aleti daima yan tutacağı doğru şekilde
monte edilmişken kullanın.
• Kesme takımı keskin değilse bunu yeni
bir kesme takımı ile değiştirin.
Kullanmadan önce:
• Akünüzün (tam) şarjlı olmasını sağlayın.
• Akü takımının yerine tam olarak oturduğundan
emin olun.
Uygun El Pozisyonu (şekil A, I)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, DAİMA şekilde gösterilen uygun el
pozisyonunu kullanın.
TÜRKÇE
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, ani tepki ihtimaline karşı aleti
DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu bir elin yan tutamakta (9) ve
diğer elin ana tutamakta (10) olmasını gerektirir.
Çalıştırma ve kapatma (şekil A)
• Aleti çalıştırmak için değişken hız anahtarını
(1) basın. Değişken hız anahtarını uygulanan
basınç, aletin hızını belirlemektedir.
• Cihazı durdurmak için düğmeyi bırakınız.
• Aleti kapalıyken kilitlemek için ileri/geri seçme
düğmesini (2) ortaya çekin.
Darbeli delme (şekil A)
• Mod seçme düğmesini (3) "darbeli delme"
konumuna getirin.
• Uygun olan bir delme ucunu takın.
Karpit kaplamalı matkap uçlarıyla iyi sonuçlar
alınabilmektedir.
• Yan kolu (9) istenildiği gibi ayarlayın.
• Gerekiyorsa delme derinliğini ayarlayın.
• Delinecek deliği işaretleyin.
• Delme ucunu noktanın üzerine yerleştirin ve
aleti açın.
Dairesel delme (şekil A)
• Mod seçim anahtarını (3) "dairesel delme"
konumuna getirin.
• Aletinizin modeline bağlı olarak aşağıdaki
talimatlardan birini takip edin:
- Kavrama adaptörü/kavrama montajını takın
(DC228, DC233, DC232). Düz gövde uçlarının
kullanılmasını sağlamak üzere standart 10
veya 13 mm kavramaları kullanmak için dişli
bölümleri olan özel SDS Plus® adaptörleri
mevcuttur.
- Alet tutucuyu kavramayla değiştirin
(DC229, DC234, DC235).
• Darbeli delme için açıklanan işlemleri yapın.
Vidalama (şekil A)
• Mod seçim anahtarını (3) "dairesel delme"
konumuna getirin.
• Dönüş yönünü seçin.
• Aletinizin modeline bağlı olarak aşağıdaki
talimatlardan birini takip edin:
- Altıgen tornavida uçlarıyla kullanım için
özel SDS Plus® vidalama adaptörünü takın
(DC228, DC233, DC232).
- Alet tutucuyu kavramayla değiştirin (DC229,
DC234, DC235).
• Uygun olan bir vidalama ucunu takın.
Başı yarıklı vidaları vidalarken, daima kılavuz
manşonlu uçlar kullanın.
• Vida başının zarar görmesini önlemek için hız
ayar düğmesine (1) hafifçe basın. Ters rotasyonda
(dönme hareketinde), vidayı kolayca çıkarabilmek
için aletin hızı otomatik olarak azaltılır.
• Vida, itildiği yüzeye gömüldüğünde, vida başının
parçanın içerisine gömülmesini önlemek için hız
ayar anahtarını/düğmesini bırakın.
DC228, DC229, DC233, DC234, DC235 - Kesme
(şekil A)
• Mod seçim anahtarını (3) "sadece delme"
konumuna getirin.
• Uygun keskiyi takın ve doğru olarak kilitlenip
kilitlenmediğini kontrol edin.
• Yan kolu (9) istenildiği gibi ayarlayın.
• Aleti çalıştırın ve çalışmaya başlayın.
Dişlileri hizalamak için yontma modundan rötatif
moduna döndükten sonra motorun kısa süre ile
çalıştırılması gerekebilir.
UYARI:
• Bu cihazı yanıcı ya da patlayıcı sıvıları
(örn. benzin, alkol vs.) karıştırmak ya
da pompalamak için kullanmayınız.
• Ambalajlarında parlayıcı oldukları
belirtilen sıvıları karıştırmayınız.
DİKKAT: Standart kavramayı asla
"darbeli delme" modunda olmak
kullanmayın.
179
TÜRKÇE
Opsyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından verilenlerin
dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, bu aksesuarların
bu aletle birlikte kullanılması tehlikeli
olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için, bu aletle birlikte sadece DEWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar
kullanılmalıdır.
SDS Plus® matkap uçlarının ve keskilerinin çeşitli
tipleri seçenek olarak mevcuttur.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için
bayinize başvurun.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz, minimum bakımla uzun
süre çalışacak şekilde imal edilmiştir.
Her zaman sorunsuz çalışması, alete gerekli
bakımın yapılmasına ve düzenli temizliğe bağlıdır.
• Havalandırma kanallarının temiz ve
açık olmasına dikkat edin ve aletin
gövdesini düzenli olarak yumuşak bir
bezle temizleyin.
Çevrenin korunması
Ayrı biriktirme. Bu ürün normal ev
atıkları ile çöpe atılmamalıdır.
DEWALT ürününüz şayet bir gün
değiştirilmesi gerekiyor ise, veya bundan
böyle sizin için kullanılmayacak ise bu
aleti normal ev atıkları ile çöpe atmayın.
Bu ürünü ayrı bir biriktirme için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrıca biriktirilmesi
ve paketlenmesi malzemelerin yeniden
dönüşümüne ve yeniden kullanımına
izin vermektedir. Yeniden dönüşümü
olan malzemelerin yeniden kullanımı,
çevre kirliliğini önlenmesine yardım
etmekte ve ham maddeye olan talebi
indirgemektedir.
• Makinenin bakımı kullanıcı tarafından
yapılabilecek şekilde değildir. Yaklaşık 40
saatlik kullanımdan sonra aletinizi yetkili bir
DEWALT tamir servisine götürünüz. Bu süreden
önce problem çıkarsa yine bir yetkili DEWALT
tamir servisine başvurun.
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satın aldığınız
zaman, belediye atık bölgelerinde veya
perakendeciler tarafından evlerden elektrikli
aletlerin ayrı olarak biriktirilmesini sağlayabilir.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Kullanılan aksesuarlar ve ekler düzenli olarak SDS
Plus® ayarları etrafında yağlanmalıdır.
DEWALT ürünleri çalışma ömürlerini
tamamladıklarında, DEWALT bunların geri
kazandırılması ve biriktirilmesi için kolaylıklar
sağlamaktadır. Bu hizmetten yararlanmak için
lütfen sahip olduğunuz ürünü, bunları toplayan
yetkili bir tamir servisine götürün.
Temizlik
UYARI:
• Temizlemeden önce, şarj adaptörünü
AC prizinden çıkartın.
• Elektrikli aletinizi temizlemeden önce
aküyü sökün.
180
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisine başvurarak size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet'te
DEWALT yetkili tamir servislerinin listesini ve satış
sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
adresindedir.
TÜRKÇE
Akü
Uzun ömürlü aküler, daha önce yapmakta olduğu
görevi yeterli güç üreterek yapamıyorsa tekrar
şarj edilmelidir. Teknik ömürleri bittiğinde, aküyü
çevremize duyarlı bir şekilde uzaklaştıralım:
• Akü takımını tamamen boşaltıp bunları aletten
çıkartın.
• Li-Ion hücreler geri dönüşümlüdür. Satıcınıza
veya yerel geri kazanım istasyonuna götürün.
Toplanan akü takımları geri kazanılmalı ya da
uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
181
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
182
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟ DC228, DC229, DC232, DC233,
DC234, DC235
Θερμά συγχαρητήρια!
Διαλέξατε ένα από τα μηχανήματα της DEWALT. Η πολύχρονη εμπειρία της DEWALT, η συνεχής
εξέλιξη των προϊόντων της και η εφαρμογή καινοτομιών την καθιστούν έναν από τους πιό
αξιόπιστους συνεργάτες των επαγγελματιών.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση
V
Τύπος
Ταχύτητα άνευ φορτίου
Ταχύτητα με φορτίο
DC228
28
DC229
28
DC232
36
DC233
36
DC234
36
DC235
36
2
2
3
3
3
3
min 0 - 1,150 0 - 1,150
0 - 1,150 0 - 1,150 0 - 1,150 0 - 1,150
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850 0 - 850
min-1 0 - 850
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
Κρουστική ενέργεια (EPTA 05/2009) J
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης ατσαλιού/
ξύλου/σκυροδέματος
mm 13/30/24 13/30/24
13/30/24 13/30/24 13/30/24 13/30/24
®
®
Σφιγκτήρας εξαρτημάτων
SDS Plus SDS Plus SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®SDS Plus®
Διάμετρος δακτυλίου
mm
54
54
54
54
54
54
Βάρος (χωρίς την μπαταρία)
-1
kg
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής πίεσης) dB(A)
dB(A)
LWA (ηχητική ισχύς)
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής ισχύος) dB(A)
3,6
3,6
3,8
2,7
2,9
4,7
82
2,0
96
2,3
82
2,0
95
2,4
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με τα
πρότυπα EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση σε μέταλλο
ah,D =
Αβεβαιότητα K
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση σε σκυρόδεμα
ah,HD =
Αβεβαιότητα K =
m/s²
m/s²
8
1,5
8
1,5
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Σμίλευμα
ah,Cheq =
Αβεβαιότητα K =
m/s²
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
–
–
4,5
1,6
4,5
1,6
4,5
1,6
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Βίδωμα χωρίς κρουστικό
ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
183
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη
διάρκεια ολόκληρης της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν επίπεδο
εκπομπής κραδασμών αντιπροσωπεύει
τις κύριες εφαρμογές του εργαλείου.
Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιείται
σε διαφορετικές εφαρμογές, με
διαφορετικά παρελκόμενα ή δεν έχει
συντηρηθεί κατάλληλα, η εκπομπή
κραδασμών μπορεί να διαφέρει. Αυτό
μπορεί να μειώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Θήκη μπαταριών
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
VDC
Ah
kg
DE9280
28
2,2
0,9
Φορτιστής
Τάση δικτύου
VAC
Χρόνος φόρτισης (περίπου) min
Βάρος
kg
DE9000
230
60
0,9
DE9360
36
2,0
0,9
Ασφάλειες:
Ευρώπη
230 V για εργαλεία
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
184
10 Amperes, ένταση
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Δήλωση συμμόρφωσης με την
Ευρωπαϊκή Ενωση
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής πρότυπα
και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ και 2011/65/EE.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος τμήματος μηχανολογίας και
ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
05.08.2009
Οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικοί κανονισμοί ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε
όλες τις προειδοποιήσεις και
όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
των προειδοποιήσεων και οδηγιών
μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και
σοβαρό τραυματισμό.
Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" σε όλες τις
προειδοποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω,
αναφέρεται σε εργαλείο ηλεκτροδοτούμενο
(με καλώδιο) από την κύρια παροχή
ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με ασύρματη
δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
1 ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΧΏΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο.
Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν σπινθήρες
που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη της εν
λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου.
Τυχόν παράγοντες που αποσπούν την
προσοχή σας, μπορεί να προκαλέσουν
απώλεια ελέγχου.
2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε τρόπο.
Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε βύσματα
προσαρμογέα με γειωμένα (με γείωση
εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι ταιριαστές
πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες
και ψυγεία.
Οταν το σώμα σας είναι γειωμένο, αυξάνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη
βροχή ή σε συνθήκες υγρής ατμόσφαιρας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
185
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση του
ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε το μακριά
από θερμότητα, ελαιώδεις ουσίες, αιχμηρά
αντικείμενα ή γωνίες, ή μετακινούμενα
εξαρτήματα.
Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή που
είναι "μπερδεμένα", αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε καλώδιο
επέκτασης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο.
Η χρήση καλωδίου κατάλληλου για εξωτερική
χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD).
Η χρήση του RCD μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι
κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική
κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου.
Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο εάν είστε κουρασμένος (-η), ή
υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων.
Μια τυχόν στιγμή απόσπασης της προσοχής
σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά εργαλεία,
μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό προστατευτικό
εξοπλισμό.
Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η
χρήση προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν αθέλητη εκκίνηση του
εργαλείου.
Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης είναι κλειστός
(θέση off) πριν συνδέσετε το εργαλείο στην
πηγή ηλεκτροδότησης ή και στο πακέτο
186
μπαταρίας και πριν σηκώσετε ή μεταφέρετε το
εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων
με το δάκτυλό σας στο διακόπτη, ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με ανοικτό (θέση on)
διακόπτη, αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό
κλειδί πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό
εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού
εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει προσωπικό
τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη φοράτε
χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα
μαλλιά σας, τα ρούχα και τα γάντια μακριά
από κινούμενα εξαρτήματα.
Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα
εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί
σωστά και χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
Η χρήση αυτών των συσκευών μπορεί να
μειώσει τους σχετιζόμενους με τη σκόνη
κινδύνους.
4 ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ
ΕΡΓΑΛΕΊΟΥ
α) Μη χρησιμοποιείτε με υπερβολική δύναμη
το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το
κατάλληλο εργαλείο για την εφαρμογή σας.
Το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα
εκτελέσει καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο
του όταν χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον
οποίο προορίζεται.
β) Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο
εάν ο διακόπτης (on-off)˜δεν λειτουργεί.
Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί
μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή
και το πακέτο μπαταρίας από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκομένων, ή πριν
αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο.
Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων. Ελέγξτε
για τυχόν εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή
στρέβλωση κινούμενων εξαρτημάτων,
για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του
ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το ηλεκτρικό
εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε για
την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε.
Πολλά ατυχήματα έχουν προκληθεί από
ηλεκτρικά εργαλεία που δεν έχουν συντηρηθεί
κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και
καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής
με αιχμηρά άκρα κοπής έχουν μικρότερες
πιθανότητες λυγίσματος κατά τη λειτουργία και
ελέγχονται ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ.,
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται να
πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές απ' αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5 ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
α) Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στην
κλειστή (off) θέση πριν εισάγετε το πακέτο
των μπαταριών.
Εάν εισάγετε το πακέτο των μπαταριών σε
ηλεκτρικά εργαλεία των οποίων ο διακόπτης
είναι ανοικτός (on), μπορεί να προκαλέσετε
ατυχήματα.
β) Επαναφορτίστε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για ένα τύπο
πακέτου μπαταριών, μπορεί να δημιουργήσει
κίνδυνο φωτιάς όταν χρησιμοποιείται με μη
συμβατό πακέτο μπαταριών.
γ) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με
ειδικά καθορισμένα πακέτα μπαταριών.
Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων πακέτων
μπαταριών μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο
τραυματισμού ή και φωτιάς.
δ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πακέτο
μπαταριών, διατηρείτε το μακριά από άλλα
μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες
χαρτιού, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες,
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που
μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή
μεταξύ των δύο ακροδεκτών του πακέτου
μπαταριών.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή
και φωτιά.
ε) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία.
Αποφύγετε την επαφή με το υγρό αυτό.
Εάν έλθετε σ' επαφή κατά λάθος, ξεπλύνετε
με άφθονο νερό. Επιπλέον αυτού, σε
περίπτωση που το υγρό έλθει σ' επαφή με
τα μάτια σας, αναζητήστε αμέσως ιατρική
βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
6 ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ (ΣΈΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών.
Αυτό θα εξασφαλίσει τη διατήρηση της
ασφαλείας του ηλεκτρικού εργαλείου.
187
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
ειδικά για περιστροφικές
σφύρες
• Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η έκθεση
στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια
ακοής.
• Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές που
παρέχονται με το εργαλείο. Η απώλεια
ελέγχου μπορεί να προκαλέσει προσωπικό
τραυματισμό.
• Να κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από
τις μονωμένες επιφάνειες κρατήματος
όταν εκτελείτε εργασίες, κατά τις οποίες
τα εργαλεία κοπής ενδέχεται να έρθουν
σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις ή
με το καλώδιο του εργαλείου. Η επαφή
με ηλεκτροφόρο σύρμα θα καταστήσει
ηλεκτροφόρα και τα εκτεθειμένα μεταλλικά
τμήματα του ηλεκτρικού εργαλείου,
προκαλώντας ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
• Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για τη στερέωση με
ασφάλεια και την υποστήριξη του υπό
κατεργασία αντικειμένου σε μια σταθερή
πλατφόρμα. Το κράτημα του αντικειμένου
με το χέρι ή η στερέωσή του στο σώμα σας
δεν εγγυάται τη σταθερότητα και ενδέχεται να
οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
• Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή άλλα
προστατευτικά για τα μάτια. Οι εργασίες
σφυρηλάτησης έχουν ως αποτέλεσμα την
εμφάνιση ιπτάμενων ροκανιδιών. Τα ιπτάμενα
σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες
βλάβες στα μάτια. Να φοράτε μάσκα για τη
σκόνη ή αναπνευστήρα για εφαρμογές κατά
τις οποίες δημιουργείται σκόνη. Ενδέχεται να
απαιτείται η χρήση προστατευτικών για τα αυτιά
για τις περισσότερες εφαρμογές.
• Κρατάτε πάντοτε σταθερά το εργαλείο.
Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε το παρόν
εργαλείο αν δεν το κρατάτε και με τα δύο
χέρια. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε πάντοτε
την πλευρική λαβή. Ο χειρισμός του εργαλείου
με ένα χέρι θα οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
Επίσης, η θραύση ή η αντιμετώπιση σκληρών
υλικών, όπως οι ράβδοι οπλισμού, ενδέχεται
να είναι επικίνδυνη. Συσφίξτε με ασφάλεια την
πλευρική λαβή πριν από τη χρήση.
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Η
δόνηση που προκαλείται από την ενέργεια της
σφύρας ενδέχεται να είναι επιβλαβής για τα
χέρια και τους βραχίονές σας. Χρησιμοποιείτε
188
γάντια για την παροχή επιπλέον προστασίας
και περιορίστε την έκθεση με συχνά διαστήματα
ανάπαυσης.
• Μην επιδιορθώνετε μόνοι σας τα τρυπάνια.
Η επιδιόρθωση των σμιλών πρέπει να
πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο ειδικό.
Οι σμίλες που έχουν επιδιορθωθεί ακατάλληλα
μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.
• Να φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε το
εργαλείο ή όταν αλλάζετε τρυπάνια. Τα
προσπελάσιμα μεταλλικά τμήματα του εργαλείου
και τα τρυπάνια μπορεί να θερμανθούν
υπερβολικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Μικρά τεμάχια θραυσμένου υλικού μπορεί να
τραυματίσουν τα γυμνά χέρια.
• Ποτέ μην αφήνετε κάτω το εργαλείο εάν
το τρυπάνι δεν έχει σταματήσει να κινείται
εντελώς. Τα κινούμενα τρυπάνια μπορούν να
προκαλέσουν τραυματισμό.
• Μη χτυπάτε κατεστραμμένα τρυπάνια με
σφυρί για να τα αποκολλήσετε. Ενδέχεται να
αποκολληθούν θραύσματα μετάλλου ή ροκανίδια
του υλικού, προκαλώντας τραυματισμό.
• Οι ελαφρώς φθαρμένες σμίλες μπορούν να
ακονιστούν εκ νέου με τρόχισμα.
• Διατηρείτε το καλώδιο του ρεύματος μακριά
από το περιστρεφόμενο τρυπάνι. Μην
τυλίγετε το καλώδιο γύρω από οποιοδήποτε
μέρος του σώματός σας. Ένα ηλεκτρικό
καλώδιο που έχει τυλιχτεί γύρω από ένα
περιστρεφόμενο τρυπάνι μπορεί να προκαλέσει
ατομικό τραυματισμό και απώλεια ελέγχου.
Λοιποί κίνδυνοι
Οι ακόλουθοι κίνδυνοι προέρχονται από τη χρήση
των περιστρεφόμενων σφυριών:
- τραυματισμός προκαλούμενος από επαφή με
τα περιστρεφόμενα μέρη η τα ζέστα μέρη του
εργαλείου
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφάλειας και τη χρήση συσκευών ασφάλειας,
κάποιοι από τους λοιπούς κινδύνους δεν είναι
δυνατό να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
- Βλάβη στην ακοή.
- Κίνδυνος εγκλωβισμού των δαχτύλων κατά την
αλλαγή εξαρτημάτων.
- Βλάβες στην υγεία από εισπνοή της σκόνης
που παράγεται κατά την εργασία σε μπετόν
και/η τοιχοποιία.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος εντός
της επιφάνειας του περιβλήματος, στο σημείο που
σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής μεταξύ του
εργαλείου και της μπαταρίας.
•
Παράδειγμα:
2013 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για την
ασφάλεια και τη λειτουργία του φορτιστή μπαταριών
DE9000.
• Προτού χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές
ενδείξεις επάνω στο φορτιστή, την μπαταρία
και το προϊόν στο οποίο χρησιμοποιείται η
μπαταρία.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την
εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του φορτιστή. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, να φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της
DEWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
ενδέχεται να εκραγούν προκαλώντας
προσωπικό τραυματισμό και ζημιές.
•
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
ενώ ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος
στην τροφοδοσία, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης που βρίσκονται στο
εσωτερικό του φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από την ύπαρξη
ξένης ύλης. Οι ξένες ύλες αγώγιμης
φύσης όπως, ενδεικτικά, το άχυρο
σιδήρου, το φύλλο αλουμινίου ή άλλου
είδους συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων, πρέπει να διατηρούνται
μακριά από τις υποδοχές του φορτιστή.
Να αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή
από την τροφοδοσία όταν δεν υπάρχει
μπαταρία στην αντίστοιχη υποδοχή. Να
αποσυνδέετε το φορτιστή προτού τον
καθαρίσετε.
ΜΗΝ προσπαθήσετε να φορτίσετε την
μπαταρία με φορτιστές άλλου τύπου εκτός
από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν
εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν μαζί.
Οι φορτιστές αυτοί δεν προορίζονται
για άλλη χρήση εκτός από τη φόρτιση
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της
DEWALT. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ενέχει
κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Όταν αποσυνδέετε το φορτιστή, να τραβάτε
το καλώδιο από το φις και όχι από το ίδιο το
καλώδιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται ο
κίνδυνος φθοράς στο φις και το καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι
τοποθετημένο έτσι ώστε δεν μπορείτε να
το πατήσετε, να σκοντάψετε σε αυτό ή να
υποστεί άλλου είδους φθορά ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιείτε προέκταση εκτός εάν
είναι απολύτως απαραίτητο. Η χρήση
ακατάλληλης προέκτασης ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στο
επάνω στο φορτιστή και μην τοποθετείτε το
φορτιστή επάνω σε μαλακή επιφάνεια που
μπορεί να φράξει τις υποδοχές αερισμού
προκαλώντας εσωτερική υπερθέρμανση.
Τοποθετήστε το φορτιστή σε σημείο μακριά από
κάθε πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται
μέσω υποδοχών στο επάνω και το κάτω μέρος
του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή όταν
υπάρχει φθαρμένο καλώδιο ή φις. Φροντίστε
για την άμεση αντικατάστασή τους.
189
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
• Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν υποστεί
απότομο χτύπημα, πτώση ή άλλου είδους
φθορά με οποιονδήποτε τρόπο. Φροντίστε
για τη μεταφορά του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.
• Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή. Εάν
χρειαστεί σέρβις ή επισκευή, φροντίστε για
τη μεταφορά του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις. Η λανθασμένη επανασυναρμολόγηση
ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
προτού τον καθαρίσετε. Έτσι ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της
μπαταρίας δεν ελαττώνει αυτόν τον κίνδυνο.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος να
λειτουργεί σε τυπικό οικιακό ηλεκτρικό
ρεύμα τάσης 230 V. Μην επιχειρήσετε να
τον χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε
άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει για τον φορτιστή
αυτοκινήτου.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Μεταφορά
Τα συγκροτήματα μπαταριών DEWALT Li-Ion
συμμορφώνονται με τις απαραίτητες απαιτήσεις
δοκιμών του Εγχειρίδιου Δοκιμών και Κριτηρίων
των ΗΕ (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Μέρος III,
Υποπαράγραφος 38,3)
- Τα συγκροτήματα μπαταριών έχουν
αποτελεσματική προστασία ενάντια της
εσωτερικής υπερπίεσης και κλειστού κυκλώματος.
- Παρέχονται τα κατάλληλα μέτρα για την
αποφυγή αναγκασμένης διάρρηξης και
επικίνδυνων αποθεμάτων ρεύματος.
- Το αντίστοιχο περιεχόμενο λιθίου είναι κάτω
από τη σχετική τιμή ορίου.
Τα συγκροτήματα μπαταριών DEWALT Li-Ion
απαλλάσσονται από τους τοπικούς η διεθνούς
κανονισμούς για τα επικίνδυνα αγαθά. Ωστόσο,
αυτή οι κανονισμοί γίνονται σχετικοί όταν
μεταφέρονται μαζί μερικά συγκροτήματα μπαταριών.
• Βεβαιωθείτε ότι τα συγκροτήματα μπαταριών
συσκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς
επικίνδυνων αγαθών όπως αναφέρεται πιο
πάνω για την αποφυγή κλειστού κυκλώματος.
190
Φορτιστές
Ο φορτιστής DE9000 μπορεί να δεχτεί μπαταρίες
Li-Ion τάσης 28 V και 36 V.
Ο φορτιστής αυτός δεν απαιτεί ρύθμιση και έχει
σχεδιαστεί έτσι ώστε η λειτουργία του να είναι όσο
το δυνατό πιο εύκολη.
Διαδικασία φόρτισης
[εικ. (figure) A, B)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
1. Συνδέστε το φορτιστή (13) σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή.
Ο φορτιστής είναι εξοπλισμένος με μετρητή
καυσίμου τριών φωτεινών ενδείξεων που
αναβοσβήνουν ανάλογα με την κατάσταση
φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τη
δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο φορτιστή.
Σημείωση: Για να διασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση
και διάρκεια ζωής των μπαταριών Li-Ion, φορτίστε
την μπαταρία επί τουλάχιστον 10 ώρες πριν από την
πρώτη χρήση.
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
1 φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει
1 φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει,
1 φωτεινή ένδειξη αναμμένη
1 φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει,
2 φωτεινές ενδείξεις αναμμένες
3 φωτεινές ενδείξεις αναμμένες
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Αυτόματη ανανέωση
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης εξισορροπεί ή
αντισταθμίζει τις ξεχωριστές κυψέλες μιας μπαταρίας
στη μέγιστη χωρητικότητα. Οι μπαταρίες πρέπει να
ανανεώνονται κάθε εβδομάδα ή κάθε φορά που η
μπαταρία δεν αποδίδει στον ίδιο βαθμό.
Για να ανανεώσετε την μπαταρία, τοποθετήστε
την στον φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε την επί
τουλάχιστον 10 ώρες στον φορτιστή.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή ή
ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την καθυστέρηση
λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας, έως ότου η
θερμοκρασία της μπαταρίας προσεγγίσει την
κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής μεταβαίνει
αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης μπαταρίας. Με τη
δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η μέγιστη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LI-ION
Οι μπαταρίες Li-Ion διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό
σύστημα προστασίας που προστατεύει την
μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα όταν
ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας.
Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την μπαταρία Li-Ion
στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε
να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την
τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίζετε και μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες,
όπως όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά,
αέρια ή σκόνη. Η τοποθέτηση ή η αφαίρεση
της μπαταρίας από τον φορτιστή ενδέχεται
να προκαλέσει ανάφλεξη στη σκόνη ή τις
αναθυμιάσεις.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες αποκλειστικά σε
φορτιστές της DEWALT.
• ΜΗ ρίχνετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και την μπαταρία σε μέρη όπου
η θερμοκρασία μπορεί να προσεγγίσει ή
να υπερβεί τους 40 ˚C (105 °F) (όπως σε
εξωτερικά υπόστεγα ή μεταλλικά κτίσματα το
καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην επιχειρήσετε ποτέ να
ανοίξετε την μπαταρία για οποιονδήποτε
λόγο. Εάν η θήκη της μπαταρίας έχει
σπάσει ή έχει υποστεί ζημιά, μην την
εισάγετε στον φορτιστή. Μη συνθλίβετε,
μη ρίχνετε κάτω και μην καταστρέφετε
την μπαταρία. Μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία ή τον φορτιστή εάν υποστεί
απότομο χτύπημα, πτώση ή εάν πατηθεί
από όχημα ή εάν υποστεί άλλου
είδους φθορά με οποιονδήποτε τρόπο
(π.χ. διάτρηση με καρφί, χτύπημα με
σφυρί, πάτημα). Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Οι κατεστραμμένες
μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην μπαταρία,
αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής
μπαταρίας μπορούν να προκαλέσουν
ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.
Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μπαταρία [εικ. A]
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Τα DC228 και DC229 λειτουργούν με μπαταρίες
Li-Ion των 28 Volt.
191
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Τα DC232, DC233, DC234 και DC235 λειτουργούν
με μπαταρίες Li-Ion των 36 Volt.
Πρόβλημα της μπαταρίας
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
Κατά το τέλος της τεχνικής του ζωής,
απορρίψτε το συγκρότημα μπαταριών με
την δέουσα φροντίδα για το περιβάλλον
Μη καίτε το συγκρότημα μπαταριών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες Li-Ion πρέπει να
είναι πλήρως φορτισμένες όταν αποθηκεύονται.
2. Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν θα προξενήσει
βλάβη στην μπαταρία ή το φορτιστή. Υπό
κατάλληλες συνθήκες, η αποθήκευση μπορεί να
διαρκέσει για έως και 5 έτη.
Πινακίδες στο φορτιστή και στο συγκρότημα
μπαταριών
Οι πινακίδες στο φορτιστή και στο συγκρότημα
μπαταριών δείχνει τα ακόλουθα σύμβολα:
Για ασφαλή λειτουργία διαβάστε το
βιβλίο οδηγιών
Ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Μην εκθέτετε τον φορτιστή στη βροχή
Μην τοποθετείτε μεταλλικά ή άλλα
αγώγιμα υλικά
Μην φορτίζετε κατεστραμμένα
συγκροτήματα μπαταριών
Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές που
έχουν υποστεί ζημιά
Να χρησιμοποιείτε μόνο σε
θερμοκρασίες από 4° έως 40 ˚C
Να αλλάζετε τυχών φθαρμένο καλώδιο
αμέσως
Πρόβλημα του φορτιστή
192
Φορτίστε μόνο με γνήσιος φορτιστές
DEWALT
Ελεγχος του περιεχομένου της
συσκευασίας
Στη συσκευασία υπάρχουν:
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Ασύρματο περιστροφικό σφυροτρύπανο
Πλευρική λαβή
Ράβδος ρύθμισης βάθους
Σύστημα εξαγωγής σκόνης (DC235KL)
Σφιγκτήρας δράπανου χωρίς κλειδί (DC229,
DC234, DC235)
Μπαταρίες (μόνο μοντέλα KL)
Πακέτο μπαταριών (D1 μοντέλα, μόνο)
Φορτιστής
Κουτί μεταφοράς (K, D μοντέλα, μόνο)
Εγχειρίδιο οδηγιών
Αναλυτικό σχέδιο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες και οι φορτιστές δεν
περιλαμβάνονται με τα μοντέλα της σειράς N.
• Ελέγξτε το εργαλείο, τα ανταλλακτικά και
τα εξαρτήματα για βλάβες που ίσως έχουν
προκληθεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να
κατανοήσετε όλο το φυλλάδιο οδηγιών πριν να
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
Περιγραφή (εικ. A, A1, D, H)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Τα ασύρματα περιστροφικά σφυροτρύπανα
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234 και
DC235 σχεδιάστηκαν για επαγγελματικές
εφαρμογές διάτρησης, χρήσης σφυροτρύπανου
και βιδώματος, καθώς και για ελαφριές εργασίες
πελεκήματος.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιούνται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Τα υψηλής απόδοσης περιστροφικά
σφυροτρύπανα είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά
εργαλεία. ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε
επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το
εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους
χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα
αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν
ποτέ μόνα τους με αυτό το προϊόν.
1 Διακόπτης μεταβολής ταχύτητας
2 Ρυθμιστικό περιστροφής προς τα εμπρός/προς
τα πίσω
3 Επιλογέας τρόπου λειτουργίας
4 Κλείδωμα ασφάλειας
5 Εργαλειοδέτης
6 Κολάρο ασφάλειας
7 Κάλυμμα για τη σκόνη
8 Ράβδος ρύθμισης βάθους
9 Πλευρική λαβή
10 Κύρια λαβή
11 Μπαταρία
12 Κουμπί απελευθέρωσης
13 Φορτιστής
14 Δείκτες φόρτισης (κόκκινου χρώματος)
15 Περίβλημα ασφάλισης εργαλειοδέτη
16 Σφιγκτήρας δράπανου
Σύστημα εξαγωγής σκόνης
17 Ηλεκτρικοί ακροδέκτες για το σύστημα
εξαγωγής σκόνης
[DC228, DC229, DC232, DC233, DC234,
DC235 (εκτός από τον τύπο 1)]
18 Σύστημα εξαγωγής σκόνης (D25302DH,
πωλείται ξεχωριστά)
19 Σύστημα εξαγωγής σκόνης συνδεδεμένο σε
περιστροφικό σφυροτρύπανο
DC228, DC232, DC229, DC233, DC234, DC235
(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 1)
Το σύστημα εξαγωγής σκόνης D25302DH μπορεί
να αγοραστεί ξεχωριστά από τον πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της DEWALT με
επιπλέον χρέωση.
Συμπλέκτης υπερφόρτωσης
Σε περίπτωση που κάποιο τρυπάνι μπλοκάρει, η
μετάδοση της κίνησης στην άτρακτο του δραπάνου
διακόπτεται. Λόγω των δυνάμεων που αναπτύσσονται,
πρέπει πάντα να κρατάτε το εργαλείο και με τα δύο
χέρια και να παίρνετε μια σταθερή στάση.
Μηχανισμός φρένου
Οταν σταματήσετε να πιέζετε το διακόπτη
μεταβλητής ταχύτητας, η άτρακτος ακαριαία θα
σταματήσει να γυρίζει.
Ενεργός έλεγχος κραδασμών
Ο ενεργός έλεγχος κραδασμών εξουδετερώνει
τους κραδασμούς αναπήδησης του μηχανισμού
κρούσης. Η μείωση των κραδασμών στο χέρι
και τον βραχίονα, επιτρέπει την πιο άνετη και
μεγαλύτερης διάρκειας χρήση και μεγαλώνει
τον χρόνο ζωής του εργαλείου. Στη διάρκεια της
λειτουργίας, το ελατήριο ισορροπεί τις δυνάμεις
δόνησης. Αυτό μπορεί να αισθανθεί από τη δράση
μαξιλαριού όταν εφαρμόζεται πίεση στον εργαλείο.
Βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο έχει ενεργοποιηθεί
άλλα όχι σταθερά. Ο μηχανισμός πρέπει να
μετακινείται ελεύθερα.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί
σε μία και μόνο τάση.
Ελέγχετε πάντοτε αν η τάση τροφοδοσίας
αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην
πινακίδα του εργαλείου.
Το εργαλείο σας φέρει διπλή μόνωση
κατά EN 60335. Κατά συνέπεια δε
χρειάζεται καλώδιο γείωσης.
193
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη,
πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο
καλώδιο που διατίθεται μέσω της υπηρεσίας
εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Εάν χρειάζεται καλώδιο επέκτασης,
χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για την απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ
αυτού του εργαλείου (δείτε τα τεχνικά στοιχεία). Η
ελάχιστη διατομή του αγωγού είναι 1 mm2.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε
πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
Συναρμολόγηση και ρύθμιση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη
συναρμολόγηση και ρύθμιση, αφαιρείτε
πάντα το συγκρότημα μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα θέτετε εκτός
το εργαλείο πριν βάλετε ή αφαιρέσετε
το συγκρότημα μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιητε
μονο μπαταριες και φορτιστή DEWALT.
Τοποθέτηση και αφαίρεση του συγκροτήματος
μπαταριών (εικ. Α)
• Για το τοποθετήστε το συγκρότημα μπερατιών
(11), ευθυγραμμίστε το με τη θήκη στο εργαλείο.
Ολισθήστε το συγκρότημα μπαταριών στη θήκη
και σπρώξτε το μέχρι να προσαρμοστεί στη
θέση της.
• Για να αφαιρέστε το συγκρότημα μπαταριών,
πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (12) ενώ
ταυτόχρονα τραβάτε το συγκρότημα μπαταριών
έξω από τη θήκη.
Επιλογή τρόπου λειτουργίας (εικ. C)
Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με τους εξής
τρόπους:
Περιστροφική διάτρηση: για βίδωμα
και για διάτρηση ατσαλιού, ξύλου και
πλαστικων.
194
Κρουστική διάτρηση: για όλες τις
εφαρμογές διάτρησης σε σκυρόδεμα
και λιθοδομή.
Απλή κρούση: ελαφριά σφυρηλάτηση.
• Για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία,
πιέστε την κλειδαριά ασφαλείας (4) και στρέψτε
τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας (3) μέχρι
το σύμβολο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή
λειτουργία.
• Ελευθερώστε την κλειδαριά ασφαλείας
και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επιλογής
λειτουργίας έχει ασφαλίσει στη σωστή θέση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προβαίνετε
σε επιλογή λειτουργίας κατά το χρόνο
λειτουργίας του εργαλείου.
Τοποθέτηση και αφαίρεση των εξαρτημάτων
SDS Plus® (εικ. D)
Οι τύποι αυτοί χρησιμοποιούν τρυπάνια και
εργαλεία σμίλευσης SDS Plus® (για τη διατομή του
λαιμού των τρυπανιών SDS Plus®, δείτε το ένθετο
στο σχήμα D).
• Καθαρίστε και λιπάνατε το πίσω μέρος του
τρυπανιού.
• Εισάγατε το πίσω μέρος του τρυπανιού στην
βάση του τσοκ (5).
• Πιέστε το πίσω μέρος του τρυπανιού προς τα
κάτω και γυρίστε ελαφρά μέχρι να μπει στις
σχισμές.
• Πιέστε το τρυπάνι για να βεβαιωθείτε οτι έχει
κλειδώσει καλά. Στη κρουστική λειτουργία
πρέπει το τρυπάνι να μπορεί να κινείται αξονικά
για αρκετά εκατοστά όταν είναι κλειδωμένο στην
βάση του τσοκ.
• Για να βγάλετε το τρυπάνι τραβήξτε προς τα
πίσω τον ασφαλιστικό δακτύλιο του σφιγκτήρα
του εργαλείου (15) και τραβήξτε το τρυπάνι έξω
από τον σφιγκτήρα του εργαλείου.
Τοποθέτηση της πλευρικής λαβής (εικ. E)
Η πλευρική λαβή (9) μπορεί να τοποθετηθεί ώστε
να εξυπηρετεί τόσο τους αριστερόχειρες όσο και
τους δεξιόχειρες.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε
το εργαλείο χωρίς την πλευρική λαβή
σωστά τοποθετημένη.
• Χαλαρώστε την πλευρική λαβή.
• Για τους δεξιόχειρες, τοποθετήστε το δακτύλιο
σύσφιγξης πλευρικής λαβής πάνω από το
κολάρο πίσω από τον σφιγκτήρα εργαλείου, με
τη λαβή από τα δεξιά.
• Για τους αριστερόχειρες, τοποθετήστε το
δακτύλιο σύσφιγξης πλευρικής λαβής πάνω
από το κολάρο πίσω από τον σφιγκτήρα
εργαλείου, με τη λαβή από αριστερά.
• Περιστρέψτε την πλευρική λαβή μέχρι την
επιθυμητή θέση και σφίγξτε τη λαβή.
Καθορισμός του βάθους διάτρησης
(εικ. F)
• Βάλτε το απαιτούμενο τρυπάνι διάτρησης.
• Χαλαρώστε την πλευρική λαβή (9).
• Τοποθετήστε τη ράβδο ρύθμισης βάθους (8)
μέσα από την οπή στο δακτύλιο σύσφιγξης της
πλευρικής λαβής.
• Ρυθμίστε το βάθος διάτρησης, όπως φαίνεται
στην εικόνα.
• Σφίγξτε την πλευρική λαβή.
Διακόπτης κανονικής/αντίστροφης
περιστροφής (εικ. G)
• Τραβήξτε το συρόμενο διακόπτη κανονικής/
αντίστροφης περιστροφής (2) αριστερά για
κανονική (δεξιόστροφη) περιστροφή. Βλέπε τα
βέλη πάνω στο εργαλείο.
• Τραβήξτε το συρόμενο διακόπτη κανονικής/
αντίστροφης περιστροφής (2) δεξιά για
αντίστροφη (αριστερόστροφη) περιστροφή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν αλλάξετε τη φορά
περιστροφής, περιμένετε πάντοτε να
σταματήσει εντελώς η κίνηση του μοτέρ.
DC229,DC234, DC235 - Αντικατάσταση του
χιτωνίου ασφάλισης με τον σφιγκτήρα (εικ. Η)
• Στρέψτε τον ασφαλιστικό δακτύλιο (6) στη
θέση απασφάλισης και αφαιρέστε το χιτώνιο
ασφάλισης (5) τραβώντας το.
• Πιέστε τον σφιγκτήρα (16) στην άτρακτο και
στρέψτε τον ασφαλιστικό δακτύλιο στη θέση
ασφάλισης.
• Για να αντικαταστήσετε τον σφιγκτήρα με το
χιτώνιο ασφάλισης, αρχικά αφαιρέστε τον
σφιγκτήρα με τον ίδιο τρόπο που αφαιρέσατε
το χιτώνιο ασφάλισης. Επειτα, τοποθετήστε
το χιτώνιο ασφάλισης με τον ίδιο τρόπο που
τοποθετήσατε τον σφιγκτήρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε
συνήθη τσοκ κατά τη λειτουργία
κρουστικής διάτρησης.
Αντικατάσταση του καλύμματος σκόνης
(εικ. D)
Το κάλυμμα σκόνης (7) αποτρέπει την εισαγωγή
σκόνης στο μηχανισμό. Ενα φθαρμένο κάλυμμα
πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως.
• Τραβήξτε προς τα πίσω το χιτώνιο ασφάλισης
του σφιγκτήρα εργαλείου (15) και αφαιρέστε το
κάλυμμα σκόνης (7).
• Τοποθετήστε το νέο κάλυμμα.
• Ελευθερώστε το χιτώνιο ασφάλισης του
σφιγκτήρα εργαλείου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφάλειας
και τους ισχύοντες κανονισμούς.
• Φροντίστε να ενημερωθείτε σχετικά με
τη θέση σωλήνων και καλωδίων.
• Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στο
εργαλείο. Η υπερβολική πίεση δεν
επιταχύνει τη διάτρηση αλλά μειώνει την
απόδοση του εργαλείου και ενδέχεται
να ελαττώσει και τη διάρκεια ζωής του.
• Μην εισάγετε το τρυπάνι ή μην βιδώνετε
σε μεγάλο βάθος, για να αποφύγετε την
καταστροφή του καλύμματος σκόνης.
• Να κρατάτε πάντα το εργαλείο γερά
και με τα δύο χέρια, παίρνοντας μία
σταθερή στάση.
• Θα πρέπει πάντοτε να χειρίζεστε
το εργαλείο με την πλευρική λαβή
κατάλληλα τοποθετημένη.
• Εάν το εργαλείο κοπής δεν είναι πλέον
κοφτερό, αντικαταστήστε το με νέο
εργαλείο κοπής.
195
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Πριν από τη λειτουργία:
• Βεβαιωθείτε ότι το συγκρότημα μπαταριών σας
είναι (πλήρως) φορτισμένο.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν ασφαλίσει
στη θέση τους.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. A, I)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ την
κατάλληλη θέση των χεριών, όπως
φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά το εργαλείο
για να είστε προετοιμασμένοι σε
περίπτωση ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στην πλευρική λαβή (9) και το άλλο χέρι στην κύρια
λαβή (10).
Ξεκίνημα/Σταμάτημα (εικ. A)
• Για να ανοίγωστε το εργαλείο πιέστε το διακόπτη
μεταβλητής ταχύτητας (1) οπίζει η ταχύτητα.
• Για να σταματήσετε το εργαλείο απελευθερώστε
το διακόπτη.
• Για να ασφαλίσετε το εργαλείο στη θέση εκτός
λειτουργίας off, μετακινήστε τον διακόπτη
κανονικής/αντίστροφης περιστροφής (2) στην
κεντρική θέση.
Κρουστική διάτρηση (εικ. A)
• Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (3) στη
θέση «κρουστικής διάτρησης».
• Εισάγετε το κατάλληλο τρυπάνι. Για καλύτερα
αποτελέσματα χρησιμοποιείτε τρυπάνια υψηλής
ποιότητας με άκρες από ανθρακασβέστιο.
• Ρυθμίστε την πλευρική λαβή (9).
• Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το βάθος
διάτρησης.
• Σημειώστε τη θέση όπου θέλετε να τρυπήσετε.
• Τοποθετήστε τη μύτη του τρυπανιού πάνω στο
σημάδι και θέστε το εργαλείο σε λειτουργία.
196
Περιστροφική διάτρηση (εικ. A)
• Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (3) στη
θέση «περιστροφική διάτρηση».
• Ανάλογα με το εργαλείο που χρησιμοποιείτε,
ακολουθήστε μια από τις παρακάτω οδηγίες:
- Τοποθετήστε ένα σύστημα προσαρμογέα
σφιγκτήρα/ σφιγκτήρα (DC228, DC233,
DC232). Διατίθενται ειδικοί προσαρμογείς
SDS Plus® με τμήματα με σπείρωμα, ώστε να
χρησιμοποιούνται με συνήθη τσοκ 10 ή 13 mm
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα χρησιμοποίησης
συμβατικών τρυπανιών.
- Αντικαταστήστε το χιτώνιο ασφάλισης με τον
σφιγκτήρα (DC229, DC234, DC235).
• Προχωρήστε όπως περιγράφεται στην
Κρουστική διάτρηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε
συνήθη τσοκ κατά τη λειτουργία
κρουστικής διάτρησης.
Χρήση ως κατσαβίδι (εικ. A)
• Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (3) στη
θέση «περιστροφική διάτρηση».
• Επιλέξτε τη φορά περιστροφής.
• Ανάλογα με το εργαλείο που χρησιμοποιείτε,
ακολουθήστε μια από τις παρακάτω οδηγίες:
- Εισάγετε τον ειδικό προσαρμογέα για
κατσαβίδι SDS Plus® για χρήση με εξαγωνικά
τρυπανάκια για βίδωμα (DC228, DC233,
DC232).
- Αντικαταστήστε το χιτώνιο ασφάλισης με τον
σφιγκτήρα (DC229, DC234, DC235).
• Τοποθετήστε το κατάλληλο τρυπανάκι για
βίδωμα. Οταν βιδώνετε σχιστές βίδες, να
χρησιμοποιείτε πάντα κατσαβίδια με λαιμό.
• Πιέστε μαλακά το διακόπτη μεταβλητής
ταχύτητας (1) για να μην κάνετε ζημιά
στην κεφαλή της βίδας. Σε αντίστροφη
(αριστερόστροφη) περιστροφή, η ταχύτητα
του εργαλείου μειώνεται αυτόματα για να
ξεβιδώνεται ευκολότερα η βίδα.
• Οταν η κεφαλή της βίδας έρχεται πρόσωπο
με την επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας,
σταματήστε να πιέζετε το διακόπτη μεταβλητής
ταχύτητας για να μη μπει η κεφαλή της βίδας
μέσα στο τεμάχιο εργασίας.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
DC228, DC229, DC233, DC234, DC235 Σφυρηλάτηση (εικ. A)
• Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (3) στη
θέση «απλή κρούση».
• Τοποθετήστε το κατάλληλο κοπίδι και ελέγξτε αν
είναι καλά στερεωμένο.
• Ρυθμίστε την πλευρική λαβή (9).
• Θέστε σε λειτουργία το εργαλείο και ξεκινήστε
την εργασία σας.
Εάν ο διακόπτης επιλογών γυρίσει από την
κρουστική λειτουργία στη λειτουργία δραπάνου,
ενδέχεται να χρειαστεί να αφήσετε το μοτέρ να
δουλέψει για λίγο ώστε να πιάσουν σωστά τα
γρανάζια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο
για να αναδεύετε ή να αντλείτε εύλεκτα
ή εκρηκτικά υγρά (βενζίνη, οινόπνευμα,
κτλ.).
• Μην αναμιγνύετε ή ανακατεύετε υλικά
που είναι χαρακτηρισμένα ως εύφλεκτα.
Προαιρετικά εξαρτήματα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
παρελκόμενα, εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν έχουν
δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν. Η χρήση
αυτών των παρελκομένων με το παρόν
εργαλείο μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για
τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο
τα συνιστώμενα από τη DEWALT,
παρελκόμενα μ’ αυτό το προϊόν.
Διατίθενται διάφορα είδη τρυπανιών διάτρησης και
σμίλευσης SDS Plus®.
Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα εξαρτήματα.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Για τη συνεχή και ικανοποιητική λειτουργία του
χρειάζεται κατάλληλη συντήρηση και τακτικό
καθάρισμα.
• Το σέρβις του εργαλείου δεν μπορεί να γίνει
από το χρήστη. Μετά από περίπου $40 ώρες
χρήσης, θα πρέπει να πάτε το εργαλείο σας
σε έναν εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο
Επισκευών της DEWALT. Σε περίπτωση που
εμφανιστούν προβλήματα πριν από τη στιγμή
αυτή, επικοινωνήσατε με έναν εξουσιοδοτημένο
Αντιπρόσωπο Επισκευών της DEWALT.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δε χρειάζεται πρόσθετη
λίπανση.
Τα εξαρτήματα και προσαρτήματα που
χρησιμοποιούνται θα πρέπει να λιπαίνονται τακτικά
γύρω από το χώρο τοποθέτησης
SDS Plus®.
Καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Διατηρείτε τις οπές εξαερισμού καθαρές
και σκουπίζετε τακτικά το εργαλείο με
μαλακό ύφασμα.
• Βγάλτε από την πρίζα τον φορτιστή
πριν καθαρίσετε το περίβλημα με ένα
μαλακό πανί.
• Αφαιρέστε το συγκρότημα μπαταριών
πριν καθαρίσετε το Ηλεκτρικό Εργαλείο
σας.
Διάθεση εργαλείων και περιβάλλον
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορριφθεί με
συνηθισμένα σπιτικά απορρίμματα.
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας
DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας
χρησιμεύει πλέον, μην το απορρίψετε με τα σπιτικά
απορρίμματα. Κάντε αυτό το προϊόν διαθέσιμο για
ξεχωριστή συλλογή.
197
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων και
συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση υλικών. Η επανάχρηση
ανακυκλωμένων υλικών βοηθάει την
προστασία του περιβάλλον και μειώνει
την ζήτηση για σπάνια υλικά.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να παρέχουν ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων από κατοικίες,
δημοτικές τοποθεσίες απορριμμάτων ή από τον
έμπορα όταν αγοράσατε το καινούργιο προϊόν.
Η DEWALT δίνει τη δυνατότητα συλλογής και
ανακύκλωσης των προϊόντων της που έχουν
συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής τους. Για να κάνετε
χρήση της υπηρεσίας, επιστρέψατε το προϊόν σας
σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών, όπου θα το
παραλάβουν προς ανακύκλωση.
Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο κέντρο
επισκευών της περιοχής σας, επικοινωνώντας
με τα γραφεία της DEWALT στη διεύθυνση που
αναγράφεται στο εγχειρίδιο. Επίσης, για να
πληροφορηθείτε τα εξουσιοδοτημένα κέντρα
επισκευών της DEWALT και τις λεπτομέρειες και
τους αρμόδιους των υπηρεσιών που παρέχονται
μετά την πώληση, μπορείτε να ανατρέξτε στο
Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com
Συγκρότημα μπαταριών
Τα συγκροτήματα μπαταριών μακράς διαρκείας
πρέπει να επαναφορτίζονται όταν δεν μπορούν να
παράγουν επαρκή ισχύ για εργασίες που γίνονταν
εύκολα προηγουμένως. Στο τέλος του χρόνου ζωής
τους, να πετάτε τις μπαταρίες λαμβάνοντας υπόψη
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
• Αδειάστε εντελώς τα συγκροτήματα μπαταριών
και μετά βγάλτε τα από το εργαλείο.
• Οι μπαταρίες Li-Ion είναι ανακυκλώσιμες.
Μεταφέρετέ τις στην αντιπροσωπεία ή σε
τοπικό σταθμό ανακύκλωσης. Τα συγκροτήματα
μπαταριών που θα συγκεντρωθούν θα
ανακυκλωθούν ή θα διατεθούν κατάλληλα.
198
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
199
200
201
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N268962
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
02/13
Download PDF

advertising