D51430 | DeWalt D51430 NAILER Type 2 instruction manual

504606-75 CZ
Přeloženo z původního návodu
D51430
D51431
4
xx x
x xx
x
2
1
6
5
A
2
3
7
9
8
11 6
11
10
C
B
14 13 12
3
D
E
3
15
F
4
SPONKOVAČKA
D51430, D51431
Blahopřejeme Vám!
ES Prohlášení o shodě
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro
uživatele profesionálního elektrického nářadí.
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Technické údaje
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 792-13, EN 12549, EN 12096, ISO 8662-11.
Typ
Doporučený provozní tlak
Maximální provozní tlak
Spotřeba vzduchu
na jedno nastřelení
Režim nastřelování
Sponky
typ
délka sponky
šířka sponky
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
Hodnota vibrací ah
ah =
Odchylka K =
bar
bar
D51430
2
4,9 - 8,3
8,3
D51431
2
4,9 - 8,3
8,3
09
D51430, D51431
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
l
1,1
1,1
(při tlaku
(při tlaku
6,9 baru)
6,9 baru)
kontaktní rázový spouštěč
mm
mm
kg
16 Ga
51
11,1
2,1
16 Ga
51
12,7
2,1
dB(A)*
dB(A)
dB(A)
86
2,5
99
86
2,5
99
dB(A)
2,5
2,5
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.09
Bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte platné
bezpečnostní předpisy, abyste snížili riziko vzniku
požáru, úrazu elektrickým proudem nebo osobního
poranění. Před použitím tohoto nářadí si přečtěte
následující bezpečnostní pokyny.
Uložte tyto pokyny na bezpečném místě!
m/s²
m/s²
2,9
1,5
2,9
1,5
Tato hodnota je charakteristickou hodnotou
vztaženou k nářadí a nezahrnuje vlivy spojení
s rukou a paží během použití nářadí. Vliv
spojení s paží během práce bude například
záviset na síle sevření, síle přítlaku, směru
práce, nastavení energie rázu, obrobku
a podložení obrobku.
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE VŠECHNA
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY
Všeobecné
1. Pracovní prostor udržujte v čistotě.
Nepřehledný a přeplněný pracovní prostor
může být příčinou úrazu.
2. Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Zajistěte kvalitní
osvětlení pracovního prostoru. Nepoužívejte
nářadí v blízkosti hořlavých kapalin nebo
plynů.
5
3. Držte z dosahu dětí.
Nářadí držte z dosahu dětí a okolních osob.
Osoby mladší 16 let smí nářadí obsluhovat
pouze pod dozorem.
4. Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
5. Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv nebo šperky. Mohlo
by dojít k jejich zachycení pohyblivými díly.
Používejte pokud možno vhodné rukavice
a neklouzavou obuv. Máte-li dlouhé vlasy,
používejte vhodnou pokrývku hlavy.
6. Nepřekážejte sami sobě.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
7. Buďte pozorní.
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte nářadí, jste-li unaveni.
8. Používejte pouze vhodné nářadí.
Určené použití tohoto nářadí je popsáno
v tomto návodu. Nepřetěžujte malá nářadí
nebo příslušenství při práci, pro kterou
je určeno výkonnější nářadí. Práce bude
provedena lépe a bezpečněji s takovým typem
nářadí, které je pro daný účel určeno.
VAROVÁNÍ! Použití jakéhokoli jiného
příslušenství nebo přídavných zařízení, nebo
jakékoli jiné využití tohoto nářadí, než je
popsáno v tomto návodu k obsluze, může
představovat riziko zranění osob.
9. Provádějte pečlivou údržbu nářadí.
K zajištění lepší výkonnosti a bezpečnějšího
provozu udržujte nářadí v dobrém stavu
a v čistotě. Dodržujte pokyny pro údržbu
a výměnu příslušenství. Udržujte všechny
ovládací prvky čisté, suché a neznečistěné
oleji či jinými mazivy.
10. Kontrolujte stav nářadí.
Dříve než budete nářadí používat, pečlivě
zkontrolujte, zda není poškozeno, aby byla
zajištěna jeho správná funkce. Zkontrolujte
vychýlení a uchycení pohyblivých částí,
případné poškození jednotlivých dílů a ostatní
funkce, které by mohly ovlivnit provoz nářadí.
Poškozené kryty nebo jiné vadné díly nechejte
podle uvedených pokynů opravit nebo
vyměnit.
11. Opravy tohoto nářadí svěřte mechanikům
autorizovaného servisu DEWALT.
Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním
6
předpisům. Z bezpečnostního hlediska je
nutné, aby bylo zařízení opravováno výhradně
techniky s příslušnou kvalifikací.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
pneumatické nářadí
• Pro připojení k systému se stlačeným
vzduchem používejte rychlospojky. Na nářadí
musí být namontována průchozí spojka, která
po odpojení hadice se stlačeným vzduchem
zajistí, že v nářadí nezůstane žádný stlačený
vzduch.
• Vždy používejte čistý a suchý stlačený
vzduch. Jako zdroj energie pro toto nářadí
nepoužívejte kyslík nebo jiné hořlavé plyny.
• Připojujte toto nářadí pouze k přívodu
stlačeného vzduchu, jehož maximální
provozní tlak nepřesáhne povolený provozní
tlak nářadí o více než 10 %. Bude-li použit
přívod stlačeného vzduchu s vyšší hodnotou
provozního tlaku, musí být do přívodního
systému zabudován redukční tlakový ventil
včetně bezpečnostního ventilu.
• Používejte pouze hadice, které jsou
dimenzovány na vyšší provozní tlaky, než je
provozní tlak nářadí.
• Před přepravou nářadí odpojte od přívodu
stlačeného vzduchu, zejména v případech,
kdy pracujete na žebřících nebo pracujete-li
v neobvyklých pracovních pozicích.
• Není-li nářadí používáno, odpojte jej od
přívodu stlačeného vzduchu.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
nastřelovací pistole
• Vždy používejte ochranné brýle.
• Vždy používejte ochranu sluchu.
• Nikdy nezavádějte spony do zásobníku se
stisklou spouští.
• Používejte pouze typ spon specifikovaný
v návodu k obsluze.
• Nepoužívejte žádné stojany pro montáž nářadí
k podpěře.
• Neprovádějte demontáž nebo zablokování
žádné části nastřelovací pistole, jako je
například bezpečnostní třmen.
• Před každým použitím zkontrolujte zda
bezpečnostní a spouštěcí mechanismus
pracuje správně a zda jsou všechny matice
a šrouby dotaženy.
• Nepoužívejte nářadí jako kladivo.
• Nikdy nemiřte jakýmkoliv provozuschopným
nastřelovacím nářadím na sebe či na jakékoliv
jiné osoby. Nepoužívejte nářadí v úkonech
vyžadujících práci s nářadím těsně u těla.
• Při práci držte nářadí takovým způsobem, aby
nemohlo dojít k zranění hlavy nebo jiné části
těla, dojde-li k možnému odrazu, který bude
způsoben přerušením dodávky stlačeného
vzduchu nebo nárazem na tvrdou plochu
v obrobku.
• Nikdy nespouštějte nářadí, pokud míří do
volného prostoru.
• Berte v úvahu podmínky v pracovním
prostoru. Spony mohou proniknout tenkými
obrobky nebo může dojít k jejich sklouznutí
na rozích nebo hranách obrobku, čímž mohou
ohrozit okolostojící osoby.
• Nenastřelujte spony v blízkosti kraje obrobku.
• Nenastřelujte spony do jiných spon.
• Na pracovišti přenášejte nářadí pouze
uchopením za jednu rukojeť a nikdy jej
nepřenášejte se stisknutou spouští.
• Po skončení práce nebo před prováděním
jakékoliv údržby vyjměte ze zásobníku
všechny spony.
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Pneumatické nářadí s bezpečnostním
třmenem.
16GA
Šířka spony. (D51430)
11.1 mm
16GA
Šířka spony. (D51431)
12.7 mm
25-51mm
Ps Max
8.3 Bar
2.1 kg
Délka spony.
Maximální provozní tlak
Hmotnost nářadí.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Sponkovačka
1 Sekvenční spouštěcí spínač
1 Ochranné brýle
1 Inbusový klíč 3 mm
1 Inbusový klíč 4 mm
1 Návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. A)
Nepoužívejte toto nářadí na žebříku.
Kompatibilní úhly spon.
0˚
Maximální počet spon v zásobníku.
160
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Popis (obr. A)
Vaše sešívačka D51430, D51431 je určena pro
nastřelování spon do dřevěných obrobků.
1 Spoušť
2 Zajišťovací spínač
3 Nastavení hloubky nástřelu
4 Kontaktní doraz
5 Zásobník
6 Západka zásobníku
7 Připojení stlačeného vzduchu
7
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
Spouštěcí spínač (obr. B)
Toto nářadí je osazeno nárazovou spouští.
V originálním balení je taktéž přiložena sekvenční
spoušť. Výklady pojmů jako „nárazová spoušť“
a „sekvenční spoušť“, jsou uvedeny níže.
– Šedá spoušť s vytištěným znakem jedné
spony po boku je sekvenční spoušť.
Montáží této soustavy bude nářadí pracovat
v sekvenčním režimu nastřelování.
– Černá spoušť s vytištěným znakem tří spon
po boku je nárazová spoušť. Montáží této
soustavy bude nářadí pracovat v nárazovém
režimu nastřelování.
Sejmutí spouště
• Odpojte nářadí od přívodu vzduchu.
• Odstraňte ze zásobníku všechny spony.
• Sejměte z koncové části spojovacího kolíku
(9) pryžovou průchodku (8).
• Vyjměte spojovací kolík.
• Sejměte sestavu spouště (10).
Nasazení spouště
• Sestavu spouště vložte do určené prohlubně
tak, aby byla pružina spouště (11) řádně
usazena.
• Rámem nářadí, vodítkem kontaktního dorazu
a sestavou spouště protáhněte spojovací kolík
(9).
• Do koncové části spojovacího kolíku vložte
pryžovou průchodku (8).
Připevnění přívodu stlačeného vzduchu
(obr. A)
Tato nářadí jsou opatřena standardním trubkovým
závitem 3/8" pro připevnění přívodu vzduchu (7).
• Omotejte koncovou část spojky se závitem
teflonovou páskou, abyste zabránili únikům
vzduchu.
• Zašroubujte spojku do koncové krytky a řádně
dotáhněte.
Plnění spon do zásobníku (obr. C)
• Zajistěte západku zásobníku (6) v zadní
poloze.
• Zvolte vhodné skupinové balení spon. Viz
kapitola „Technické údaje“.
• Skupinové balení spon nasaďte na kolejnici
zásobníku (11).
8
• Otevřením páčky (6) uvolněte západku
zásobníku.
• Opatrně nechejte sklouznout západku vpřed,
až se opře o vložené spony.
Odstranění spon ze zásobníku (obr. C)
• Zajistěte západku zásobníku (6) v zadní
poloze.
• Skupinové balení spon sejměte z kolejnice
zásobníku (11).
VAROVÁNÍ: Před vkládáním či
vyjímáním spon nářadí vždy odpojte
od přívodu stlačeného vzduchu.
Nastavení hloubky nástřelu (obr. D)
Hloubku nástřelu lze podle typu použitých spon
upravit.
VAROVÁNÍ: Aby bylo minimalizováno
riziko vážného poranění, které by bylo
způsobeno náhodným spuštěním nářadí
při nastavování požadované hloubky,
VŽDY:
• Spoušť ZAJISTĚTE.
• Odpojte přívod stlačeného vzduchu.
• Během seřizování se vyvarujte
kontaktu se spouští.
• Chcete-li spony nastřelovat do menší hloubky,
otáčejte regulátorem hloubky nástřelu (3)
doprava.
• Chcete-li spony nastřelovat do větší hloubky,
otáčejte regulátorem hloubky nástřelu (3)
doleva.
Spouštěcí spínač (obr. A)
Toto nářadí je vybaveno pojistkou spouště
zabraňující nastřelování spon.
• Zajištění spouště provedete stlačením spínače
(2) doprava.
• Odjštění spouště provedete stlačením spínače
do středové polohy.
POUŽITÍ
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
Správná poloha rukou (obr. F)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí, VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na hlavní rukojeti (15).
Příprava nářadí (obr. A)
• Vypusťte kondenzát z tlakových nádrží
kompresoru a hadic.
• Proveďte namazání nářadí. Viz část Údržba.
• Odstraňte ze zásobníku všechny spony.
• Zkontrolujte, zda se může volně pohybovat
kontaktní doraz (4).
VAROVÁNÍ: Nemohou-li se kontaktní
doraz nebo zásobník volně pohybovat,
nářadí nepoužívejte.
• Zkontrolujte, zda je tlak přívodu vzduchu pod
úrovní maximálního doporučeného provozního
tlaku.
• Připojte hadici se stlačeným vzduchem ke
spojce na nářadí.
• Zkontrolujte sluchem, zda okolo ventilů
a těsnění neuniká vzduch.
• Nastavte tlak vzduchu na minimální
doporučený provozní tlak.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte
nářadí, u kterého dochází k únikům
stlačeného vzduchu nebo které má
poškozené části.
Obsluha nářadí v chladném počasí
Pokud s nářadím pracujete při teplotách pod
bodem mrazu:
• Před použitím udržujte nářadí co nejteplejší.
• Odpojte nářadí od přívodu vzduchu.
• Do vstupního otvoru pro přívod vzduchu
kápněte 10 až 15 kapek oleje pro pneumatická
nářadí DEWALT (nebo oleje pro zimní provoz
s obsahem etylenglykolu pro pneumatická
nářadí).
• Nastavte tlak vzduchu maximálně na 5,5 baru.
• Připojte hadici se stlačeným vzduchem ke
spojce na nářadí.
• Podle níže uvedeného postupu naplňte
zásobník sponami.
• Nastřelte 5 až 6 spon do odpadního řeziva,
aby došlo k promazání O-kroužků.
• Zvyšte tlak vzduchu na normální provozní tlak.
• Používejte nářadí normálním způsobem.
Obsluha nářadí v horkém počasí
Nářadí by mělo pracovat normálně. Nevystavujte
nářadí přímému slunečnímu záření, abyste
zabránili poškození dorazů, O-kroužků
a ostatních pryžových dílů.
Spuštění nářadí (obr. A)
Nářadí může být použito ve dvou režimech.
Režim nastřelování je určen použitým typem
spouště nářadí.
Sekvenční režim
Sekvenční režim je určen pro přerušované
nastřelování, kdy je vyžadováno velmi přesné
a pečlivé umístění nastřelované spony.
• Podle výše uvedeného postupu nasaďte na
nářadí šedou spoušť.
• Pomocí spínače (2) odjistěte spoušť.
• Přitlačte kontaktní doraz (4) k pracovnímu
povrchu.
• Stiskněte spoušť (1), aby došlo k aktivaci
nářadí. Každým stlačením spouště
s kontaktním dorazem přitlačeným k povrchu
obrobku bude nastřelena jedna spona.
Nárazový režim
Použití režimu nárazové spouště je určeno pro
rychlé nastřelování spon na rovném a pevném
povrchu.
• Podle výše uvedeného postupu nasaďte na
nářadí černou spoušť.
• Pomocí spínače (2) odjistěte spoušť.
• Pro nastřelení jedné spony: Nářadí uveďte do
chodu způsobem popsaným pro sekvenční
režim.
• Pro nastřelení několika spon: Nejprve
stlačte spoušť (1) a poté opakovaně přitlačte
kontaktní doraz (4) k pracovnímu povrchu.
VAROVÁNÍ: Nedržte spoušť
stisknutou, pokud nářadí není
9
v chodu. Blokovací spínač spouště
ponechávejte v zablokované poloze,
aby se zabránilo náhodnému spuštění,
pokud není nářadí používáno.
Odstranění zablokované spony (obr. A, E)
Dojde-li v ústí nastřelovací pistole k zablokování
spony, při jejím odstraňování postupujte podle
následujících pokynů:
• Odpojte nářadí od přívodu vzduchu.
• Pomocí spínače (2) zajistěte spoušť.
• Odstraňte ze zásobníku všechny spony.
• Překlopte přední západku (12) a konzoli (13)
vysuňte ven tak, aby bylo možné otevřít buben
(14).
• Odstraňte ohnutou sponu. Pokud je to nutné,
použijte kleště.
• Pokud je razicí břit ve spodní poloze, zatlačte
jej pomocí šroubováku vzhůru.
• Zavřete buben (14) a konzoli (13) vraťte do
původní polohy.
• Přední západku (12) zatlačte do zajištěné
polohy.
• Podle kapitoly „Plnění spon do zásobníku“
zaveďte spony do ústí nastřelovací pistole.
VAROVÁNÍ: Dochází-li k zablokování
spon v ústí nářadí příliš často, svěřte
opravu nářadí autorizovanému servisu
DEWALT.
Doplňkové příslušenství
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
• Přední stranu kontaktního dorazu očistěte
pomocí palivové nebo motorové nafty.
Vysušení
• Vypusťte kondenzát z tlakových nádrží
kompresoru a hadic.
Mazání
• Nakapejte 5 - 7 kapek oleje pro pneumatická
nářadí do spojky pro přívod vzduchu na
koncové krytce nářadí.
Kontrola
• Zajistěte, aby byly všechny spojovací prvky na
nářadí pevně dotaženy a nepoškozeny.
• Povolené spoje vhodným nástrojem
dotáhněte.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Každý den musí být prováděno následující
čištění.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Čištění
• Stlačeným vzduchem očistěte zásobník
a dosedací část nastřelovací pistole.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
10
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
11
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je
náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat radu
či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš nejbližší
servis D E WALT, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Záruka DEWALT
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoce
kvalitního výrobku D E WALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje poskytnout
Vám 30 dní záruku výměny. Pokud se objeví
v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí jakýkoliv
nedostatek podléhající záruce, bude Vám u Vašeho
obchodníka nářadí vyměněno za nové. Díky 1
roční záruce jistoty máte nárok po dobu 1 roku
od zakoupení přístroje na jeden bezplatný servis
v autorizovaném servisním středisku D EWALT.
Zárukou kvality firma D E WALT garantuje po
dobu trvání záruční doby (24 měsíců při nákupu
pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při
nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní
závady za následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem D EWALT nebo s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených servisních
středisek D EWALT, které jsou autorizované
k provádění záručních oprav.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovola‫־‬
nou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek D E WALT, které jsou
autorizované k provádění záručních oprav.
zst00134299 - 01-09-2010
12
Navíc poskytuje servis D E WALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Záruční list je dokladem práv spotřebitele –
zákazníka ve smyslu § 620 Občanského zákoníku
a § 429 Obchodního zákoníku. Patří k prodávanému
výrobku odpovídajícího katalogového a výrobního
čísla jako jeho příslušenství. Pří každé reklamaci
je třeba tento záruční list nebo doklad o koupi
předložit prodávajícímu, případně servisnímu
středisku D E WALT pověřenému vykonáváním
záručních oprav. Ve vlastním zájmu si záruční
list spolu s originálem dokladu o nákupu pečlivě
uschovejte.
D E WALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek. Jejich
seznam najdete na záručním listě. Další informace
týkající se servisu můžete získat na níže uvedených
telefonních číslech a na internetové adrese
www.2helpU.com.
Black & Decker Trading s.r.o.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2010
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
13
NASTŘELOVACÍ PISTOLE 2
©
D51430
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising