D51823 | DeWalt D51823 Clipped Head Framing Nailer Type 3 instruction manual

544666-50 SK
D51823
D51845
2
3
16
13
12
14
15
4
E
17
3
F
4
PNEUMATICKÁ NASTREĽOVACIA PIŠTOĽ
Blahoželáme Vám!
•
Skôr, ako začnete s náradím pracovať,
venujte dostatok času pozornému
prečítaniu a porozumeniu tomuto návodu
na použitie.
Rozhodli ste sa pre pneunáradie firmy DEWALT,
ktorá pokračuje v dlhoročnej tradícii tejto firmy,
vyznačujúcej sa tým, že ponúka odborníkovi
iba vyspelé a mnohými skúškami osvedčené
kvalitné výrobky. Roky skúseností a nepretržitý
inovačný proces robí z firmy DEWALT právom
spoľahlivého partnera pre všetkých užívateľov
profesionálneho náradia.
Popis (obr. A)
Vaša pneumatická nastreľovacia pištoľ D51823/
D51854 bola vyrobená na pribíjanie spôn
do drevených materiálov.
1 Spúšť s poistkou
2 Vzduchová prípojka
3 Kontaktná pätka
4 Zásobník
Technické údaje
D51823 D51845
dB(A) < 92
< 92
LpA (akustický tlak)
dB(A) < 105
< 105
LWA (akustický výkon)
-2
1)
3.21)
Hodnota vibrácií ruka/paža m/s 3.2
Odporučený prevádzkový
tlak
bar 4.8-8.3 4.8-8.3
Maximálny prevádzkový tlak bar 8.3
8.3
Spotreba vzduchu na jeden
ráz (pri tlaku 6.9 baru)
l 2.04
2.04
Pracovný režim
dotykové ovládanie
Uhol zásobníka
° 31°
20°
Typ použitých spôn
zápustná oblá
hlava
hlava
Dĺžka spôn (klincov)
mm 50-90
50-90
Priemer spôn
mm 2.9-3.3 2.9-3.8
Uhol zásobníka spôn
° 31°-34° 20°-22°
Hmotnosť (bez batérií)
kg 3.4
3.45
Montáž a zostavenie
Voľba spúšte
Toto náradie je vybavené nárazovou spúšťou.
V originálnom balení sa nachádza tiež sekvenčná
spúšť. Vysvetlenie funkcie „nárazovej“
a „sekvenčnej“ spúšte je uvedené nižšie.
- Šedá spúšť s vytlačeným obrázkom
jednoduchej spony na bočnej strane je
spúšť sekvenčná. Po inštalácii tejto spúšte
bude náradie fungovať v sekvenčnom
(postupnom) režime chodu.
- Čierna spúšť s vytlačeným obrázkom trojitej
spony na bočnej strane je spúšť nárazová.
Po inštalácii tejto spúšte bude náradie
fungovať v nárazovom režime chodu.
1)
Táto hodnota je charakteristická pre použité
náradie a nie je v nej počas chodu náradia
zahrnuté pôsobenie na sústavu ruka - paža.
Pri používaní náradia bude závisieť napríklad
od sily uchopenia, sily prítlaku, spôsobu práce,
nastavenia energického príkonu, od vlastného
polotovaru a spôsobu uchytenia polotovaru.
Skladanie spúšte (obr. B)
• Odpojte prívod stlačeného vzduchu
od náradia.
• Zo zásobníka odstráňte všetky spony.
• Z konca spájacieho čapu (6) zložte dolu
gumovú príchytku (5).
• Spájací čap vytiahnite.
• Oddeľte zostavu spúšte (7).
Obsah balenia
Nasadzovanie spúšte (obr. B)
• Vyberte si vhodný druh spúšte.
• Zostavu spúšte vložte do štrbiny určenej
na prichytenie spúšte tak, aby bolo zaistené
riadne nasadenie pružiny spúšte (8).
• Zaistite, aby bolo kontaktné zdvíhacie
vodidlo (9) zatlačené úplne nahor, a aby bolo
v rovnakej rovine s krytom náradia, a aby
lícovalo s otvorom v kryte náradia (10).
• Cez rám náradia nasuňte spájací čap (6)
tak, aby prechádzal vodidlami a zostavou
spúšte.
Balenie obsahuje:
1 Pneumatickú nastreľovaciu pištoľ
1 Sekvenčnú spúšť
1 Pár bezpečnostných okuliarov
1 Fľašu oleja pre pneumatické náradie
DEWALT
1 Návod na použitie
1 Schématický výkres
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu vlastného náradia, jednotlivých
dielov alebo príslušenstva.
5
•
Na koniec spájacieho čapu navlečte
gumenú príchytku (5).
Práca v chladnom počasí
Pokiaľ s náradím pracujeme pri teplotách pod
bodom mrazu:
• Pred použitím udržiavajte náradie, pokiaľ
to bude možné, v teple.
• Odpojte od náradia prívod stlačeného
vzduchu.
• Kvapnite 5 - 10 kvapiek oleja D EWALT
určeného pre pneumatické náradie (alebo
oleja s obsahom ethylenklygolu pre
pneumatické náradie určeného na prevádzku
v zime), do prívodu vzduchu.
• Tlak vzduchu nastavujte maximálne
na hodnotu 5.5 baru.
• K náradiu pripojte prívodnú vzduchovú
hadicu.
• Do zásobníka doplňte spony podľa ďalej
popísaného postupu.
• 5 až 6-krát spustite náradie na kúsok zvyšku
dreva tak, aby sa premazali o - krúžky.
• Tlak prívodu vzduchu zvýšte na bežnú
pracovnú úroveň.
• Ďalej pracujte s náradím obvyklým
spôsobom.
Pripojenie prívodu stlačeného vzduchu
(obr. A)
Toto náradie je vybavené štandardnou 3/8“
trubicou so závitom na pripojenie prívodu
stlačeného vzduchu (2). Náradie je dodávané
s namontovanou redukciou 3/8“ na 1/4“ v mieste
pripojenia.
• Koniec se zástrčkou obmotajte teflonovou
páskou tak, aby bolo zabránené úniku
vzduchu.
• K pripojeniu 1/4“ prívodu. Priskrutkujte
ho k redukcii 3/8“ na 1/4“ umiestnenej
v pripájacom mieste Vášho náradia a spoj
pevne pritiahnite.
• K pripojeniu 3/8“ prívodu. Po odskrutkovaní
redukcie 3/8“ na 1/4“ umiestnenej
v pripájacom mieste Vášho náradia (ak je
nasadená) priskrutkujte 3/8“ prívod a spoj
pevne pritiahnite.
Návod na obsluhu
Vždy dodržiavajte bezpečnostné
nariadenia a príslušné predpisy.
Práca v teplom počasí
Náradie by malo pracovať normálne. Zabráňte
prehriatiu náradia priamym slnečným žiarením,
mohlo by to spôsobiť poškodenie nárazníkov,
o - krúžkov a ďalších gumených častí.
Príprava náradia (obr. C)
•
•
•
•
•
Odstráňte vlhkosť z prívodných hadíc
a z nádrží stlačeného vzduchu.
Náradie namažte. Pozri kapitola „Údržba“.
Zo zásobníka odstráňte všetky spony.
Podávač spôn (11) zaistite v zadnej polohe.
Skontrolujte voľný chod kontaktnej pätky
(3) a podávača spôn (11).
Nabíjanie (obr. C)
Pred nabíjaním spôn vždy pripojte
náradie ku vzduchovému prívodu.
•
V prípade, že sa nedá voľne pohybovať
kontaktnou pätkou alebo podávačom
spôn, náradie nepoužívajte.
•
•
•
•
•
•
Skontrolujte, či je tlak privádzaného
vzduchu nižší, než je odporučená hodnota
maximálneho pracovného tlaku.
K Vášmu náradiu pripojte prívodnú hadicu
vzduchu.
Skontrolujte, či nie je počuť unikajúci
vzduch okolo ventilov a tesnenia.
Úroveň tlaku vzduchu nastavte na minimálnu
hodnotu odporučeného prevádzkového
tlaku vzduchu.
•
Podávač spôn (11) zaistite v zadnej
polohe.
Vyberte vhodnú tyčinku so sponami. Pozrite
sa na kapitolu „Technické údaje“.
Do vodiacej štrbiny na hornej strane
zásobníka vložte tyčinku so sponami (s).
Podávač spôn (11) odistite natiahnutím
dozadu, a potom ho zasuňte dopredu tak,
aby boli spony opäť pritlačené.
Zaistenie a doplnenie
•
•
•
Nikdy nepoužívajte náradie, pokiaľ nie
je tesné, alebo ak sú niektoré jeho časti
poškodené.
6
Podávač spôn(11) zaistite v zadnej
polohe.
Do vodiacej štrbiny na zadnej strane
zásobníka vložte tyčinku spôn(s).
Pritlačením smerom dopredu odistite
podávač spôn a pozorne ho posuňte
dopredu tak, aby tlačil na vložené spony.
Zapínanie náradia (obr. D)
•
Toto náradie je vybavené spúšťou s poistkou
(1). Pri otočení doprava je zabránené, aby sa
náradie zaplo.
Pri prepnutí prepínača na strednú polohu je
náradie úplne funkčné. Náradie má dva možné
prevádzkové režimy: sekvenčný (postupný)
režim chodu a nárazový režim chodu. Pracovný
režim náradia je daný podľa typu nainštalovanej
spúšte.
•
•
•
•
•
Sekvenčný režim chodu
Sekvenčný režim chodu sa používa na občasné
pribíjanie, keď je požadované veľmi presné
rozmiestnenie spôn.
• Vyššie popísaným spôsobom pripojte spúšť
šedej farby.
• Kontaktnú pätku pritlačte k pracovnej ploche.
• Náradie stlačením spúšte zapnite. Každým
stlačením spúšte zároveň s pritlačenou
kontaktnou pätkou k pracovnej ploche bude
narazená jedna spona.
•
•
•
Nárazový režim chodu
Nárazový režim chodu sa používa na rýchle
pribíjanie na rovných nepohyblivých povrchoch.
• Vyššie popísaným spôsobom pripojte spúšť
čiernej farby.
• Narazenie jednej spony: Pracujte s náradím
tak, ako je popísané v časti sekvenčný
režim chodu.
• Narazenie niekoľkých spôn: Najskôr stlačte
spúšť, a potom opakovane pritláčajte
kontaktnú pätku k pracovnej ploche.
•
•
•
•
Ak sa náradie nepoužíva, nedržte spúšť
stlačenú. Spúšť zaistite natočením
poistky doprava tak, aby bolo zabránené
náhodnému spusteniu, ak sa náradie
nepoužíva.
•
Odpojte od náradia prívod stlačeného
vzduchu.
Zaistite spúšť poistkou.
Vytiahnite všetky spony zo zásobníka.
Odklopte západku vačky (12).
Stlačte a pevne zatlačte západku smerom
dovnútra v smere šípky (13), pokiaľ nebude
čap západky (14) viditeľný.
Potom presuňte zásobník (4) dozadu
v smere šípky (15) tak, aby bola zaseknutá
spona viditeľná.
Vytiahnite poohýbanú sponu, podľa potreby
si môžete pomôcť tenkými kliešťami.
Ak sa hnacia čepeľ nachádza v dolnej
polohe, zatlačte ju pomocou skrutkovača
nahor.
Ak sponu nemôžete vytiahnuť, aj keď
je zásobník odsunutý na prvú zarážku,
zásobník úplne odmontujte od náradia.
To je možné previesť podržaním západky
vačky (12) pevne vo vnútri, zatiaľ čo
zásobník odtiahnutím smerom dozadu
od náradia úplne oddelíme.
Zásobník pripojíme naspäť k náradiu tak, že
vložíme čap západky (14) do otvoru držadla
zásobníka tak, aby predný koniec zásobníka
zapadol medzi čapy (16) predného dielu,
zatlačíme dovnútra západku vačky (12)
a nasunieme zásobník až k náradiu.
Zásobník nasunieme dopredu tak, aby bol
úplne pripojený.
Pritlačte prednú západku (12) do zaistenej
polohy.
K náradiu pripojte prívod stlačeného
vzduchu.
Naplňte zásobník sponami. Pozri kapitola
„Nabíjanie“.
Ak sa spony v špičke náradia často
zasekávajú, odovzdajte náradie
do autorizovaného servisu firmy
DEWALT.
Uzamknutie chodu naprázdno
Na ochranu pred poškodením sú tieto náradia
vybavené funkciou uzamknutia chodu
naprázdno. Uzamknutie chodu naprázdno
zabraňuje spustiť náradie, ak je zásobník
na spony takmer vyprázdnený. Ak v zásobníku
zostáva približne 4 - 5 spôn a zbíjačka prestane
pracovať, doplňte zásobník súpravou spôn
postupom popísaným v časti „Nabíjanie“.
Nastavenie hĺbky spôn (obr. F)
Pred nastavením hĺbky razených
spôn náradie vždy odpojte od prívodu
stlačeného vzduchu.
Hĺbku, na akú sú spony razené je možné
nastaviť na prednej časti náradia.
• Ak chcete zredukovať hĺbku razených spôn,
stlačte nastavovacie tlačidlo (17) a presuňte
kontaktnú pätku (3) smerom nadol.
Odstránenie zaseknutej spony (obr. E)
Ak sa spona pri razení zasekne v špičke,
vytiahnete ju nasledujúcim spôsobom:
7
•
Ak chcete zvýšiť hĺbku razených spôn,
stlačte nastavovacie tlačidlo (17) a presuňte
kontaktnú pätku (3) smerom nahor.
Odstránenie porúch
Pokiaľ sa Vám zdá, že Vaše náradie nepracuje
správne, riaďte sa nasledujúcimi inštrukciami.
Ak porucha nebude aj naďalej odstránená,
kontaktujte Vášho servisného zástupcu.
Závesný hák
Toto náradie je vybavené integrovaným
závesným hákom. Hák je možné pretočit
na ktorúkoľvek stranu na náradí a je možné ho
odpojiť, pokiaľ ho nebudeme potrebovať.
Závesný hák odstránime nasledujúcim
spôsobom:
• Od náradia odpojíme prívodnú hadicu
stlačeného vzduchu.
• Pomocou klieští alebo hasáka odstránime
maticu závesného háku od koncového
uzáveru na náradí.
• Odpojíme závesný hák, podložku a pero
zarážky.
Náradie nepracuje
•
•
Náradie nemá dostatočnú silu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Náradie premažte pomocou 10 - 15 kvapiek
mazacieho oleja pre pneumatické náradie
DEWALT
Olej kvapnite do prívodu stlačeného
vzduchu na koncovom uzávere na náradí.
Odstráňte všetku vlhkosť z nádrží stlačeného
vzduchu a spájacích hadíc
Otvorte odvodňovacie ventily na nádržiach
stlačeného vzduchu.
Spájacie hadice zaveste tak, aby mohli
úplne vyschnúť.
Vyčistite zásobník, podavač spôn
a mechanizmus kontaktnej pätky
•
Čistenie je možné previesť pomocou prúdu
stlačeného vzduchu.
Zaistite, aby všetky spoje na náradí boli
správne dotiahnuté a neboli poškodené
•
Skontrolujte prívod stlačeného vzduchu.
Náradie premažte.
Vyčistite zásobník a prednú časť náradia.
Skontrolujte, či je zásobník pevne
pripojený.
Spony sa v náradí zasekávajú
•
•
Dotiahnite skrutky uzáveru.
Náradie vynecháva spony
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Dlhodobá bezproblémová
funkcia náradia závisí od jeho riadnej údržby
a pravidelného čistenia.
Každý deň preveďte nasledujúcu údržbu:
•
Skontrolujte prívod stlačeného vzduchu.
Skontrolujte čistotu výfukových plynov.
Náradie premažte.
Vrchným uzáverom presakuje vzduch
Údržba
•
Skontrolujte prívod stlačeného vzduchu.
Ak je nízka teplota, náradie zahrejte.
Uvoľnené spoje vhodným náradím
dotiahnite.
8
Skontrolujte, či podľa špecifikácie používate
správny druh spôn.
Skontrolujte, či je zásobník pevne pripojený.
Dotiahnite skrutky na prednej časti
náradia.
Prehlásenie o zhode
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohoto el. náradia vždy
dodržujte základné bezpečnostné pokyny,
vrátane pokynov uvedených v tomto návode,
aby ste znížili riziko vzniku poranenia alebo
materiálnych škôd. Skôr než začnete el.
náradie používať, pozorne si prečítajte
celý návod na použitie. Tento návod
uschovajte.
D51823/D51845
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že tieto
výrobky zodpovedajú nasledujúcim normám:
98/37/EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096.
Podrobnejšie informácie Vám poskytne
autorizovaný zástupca fy. DEWALT - pozri ďalej
uvedené adresy alebo ich získate na miestach
uvedených v odkaze na konci tejto príručky.
•
•
Horst Großmann
Technický a vývojový riaditeľ
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
•
•
•
•
•
•
9
Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovnom stole a v jeho
okolí môže viesť k nebezpečenstvu vzniku
nehody.
Uvedomte si, v akom prostredí pracujete.
Nevystavujte el. náradie dažďu. Nepracujte
s náradím v podmienkach s vysokou
vlhkosťou. Pracovný priestor majte vždy
dobre osvetlený. Nepoužívajte náradie
v blízkosti horľavých alebo výbušných
kvapalín a plynov.
Udržujte náradie mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom, iným osobám alebo
zvieratám, aby vstupovali na pracovisko, a aby
sa dotýkali náradia alebo napájacieho kábla.
Uskladnenie nepoužívaného náradia. Ak
sa náradie nepoužíva, musí byť uložené
na suchom mieste, a tiež bezpečne
uzamknuté, mimo dosahu detí.
Používajte vhodné pracovné oblečenie.
Nenoste príliš voľné oblečenie alebo šperky,
ktoré by mohli byť zachytené o pohybujúce
sa časti náradia. Ak pracujete vonku,
odporúčame použiť pracovné rukavice
a protišmykovú obuv. Ak máte dlhé vlasy,
používajte sieťku na vlasy.
Nepreťažujte sa. Pri práci vždy udržiavajte
vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní. Sústreďte sa
na prácu, premýšľajte, a ak ste unavení,
prerušte prácu.
Používajte vhodné náradie. Použitie
tohoto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradie alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je určená
pre výkonnejšie náradie. Náradie bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak bude
používané v takom výkonnostnom rozsahu,
na aký bolo určené.
Upozornenie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie
iných pracovných operácií s týmto náradím,
než je odporučené v tomto návode, môže
spôsobiť poranenie obsluhujúceho.
•
Prevádzajte dôkladnú udržbu. Z dôvodu
bezpečnej a výkonnejšej prevádzky udržujte
svoje náradie pripravené a v čistom stave.
Dodržujte predpisy pre údržbu a pokyny
k výmene príslušenstva. Udržujte všetky
ovládacie prvky suché, čisté a neznečistené
olejom a mazivami.
Kontrola poškodených častí. Pred každým
použitím náradie dôkladne skontrolujte, či
nie je poškodené. Skontrolujte vychýlenie
a uloženie pohyblivých častí a ďalšie prvky,
ktoré môžu ovplyvniť prevádzku náradia.
Uistite sa, či bude náradie riadne pracovať,
a či bude riadne prevádzať určenú funkciu.
Ak je náradie alebo akákoľvek jeho časť
poškodená, nepoužívajte ho. Ak nefunguje
hlavný spínač, náradie nepoužívajte.
Zničené kryty a iné poškodené diely
nechajte opraviť v značkovom servise.
Nikdy neprevádzajte žiadne opravy sami.
Prevádzanie opráv zverte iba
autorizovanému servisnému zástupcovi
firmy DEWALT. Toto elektrické náradie
vyhovuje platným bezpečnostným
predpisom. Predísť nebezpečenstvu môžete
vtedy, ak budú všetky opravy elektrických
zariadení prevádzať kvalifikovaní technici
firmy DEWALT.
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
pneumatické nastreľovacie pištole
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri každej práci s pištoľou používajte
bezpečnostné okuliare.
Používajte ochranné pomôcky na ochranu
sluchu.
Používajte iba odporučené typy spôn tak,
ako je uvedené v príručke.
Nepoužívajte žiadne podstavce ani podpery
na náradie.
Náradie nikdy nepoužívajte na akékoľvek
iné účely, okrem tých, ktoré sú uvedené
v tejto príručke.
Pred každou operáciou skontrolujte
bezpečnosť a funkčnosť spínacieho
mechanizmu, a či sú správne dotiahnuté
všetky skrutky a matice na náradí.
Pri prípojkách k zdroju stlačeného vzduchu
používajte výlučne rýchloupínacie spojky.
Čapy, ktoré nie sú namontované napevno,
musia byť na zariadení pripevnené tak,
aby v ňom po ich odpojení nezostal žiadny
stlačený vzduch.
•
•
•
•
•
•
10
Vždy používajte čistý suchý stlačený
vzduch. Ako zdroj energie tohoto náradia
nepoužívajte kyslík, ani žiadne iné horľavé
plyny.
Náradie pripájajte iba k takému zdroju
stlačeného vzduchu, aby dodávaný tlak
neprekročil viac ako 10 percent maximálnej
povolenej hodnoty daného náradia.
V prípade vyššieho tlaku použite redukčné
valce tlaku obsahujúce protitlakový
ventil. Tieto by mali byť zabudované
vo vzduchovom kompresore.
Používajte iba také prívodné hadice,
ktorých tlaková záťaž prevyšuje maximálnu
hodnotu pracovného tlaku náradia.
Pred prenášaním náradie odpojte od prívodu
stlačeného vzduchu, hlavne v tom prípade,
ak počas práce používate rebrík, alebo ak
je pri predávaní náradia použitá neobvyklá
poloha.
Ak náradie nepoužívate, odpojte ho
od zdroja stlačeného vzduchu.
Zabráňte poškodeniu alebo opotrebeniu
náradia spôsobenom napríklad:
- prepichnutím alebo rytím
- neschválenými úpravami od výrobcu
- pádom na podlahu
- používaním nadmerne veľkej sily
akéhokoľvek druhu
Nepoužívajte náradie ako kladivo.
Náradie nikdy nespúšťajte, ak spínací hrot
mieri na Vás alebo na inú osobu.
Pri práci držte náradie tak, aby nedošlo
k prípadnému poraneniu hlavy alebo
ostatných častí tela vplyvom odskočenia
náradia zapríčineného výpadkom dodávky
stlačeného vzduchu, alebo ak v priebehu
práce narazíte na tvrdý podklad.
Nikdy nespúšťajte náradie, ak spínacím
hrotom mierite do voľného priestoru.
Náradie prenášajte po pracovisku iba
držaním za rukoväť a nikdy ho neprenášajte
so zapnutým spínačom.
Berte ohľad na pracovné prostredie.
Spínacie hroty môžu prebiť tenký
materiál alebo polámať rohy alebo okraje
polotovaru, a tak vystaviť obsluhujúceho
riziku poranenia.
Nezbíjajte v blízkosti okrajov polotovaru.
Nenarážajte spony cez spony, ktoré sú už
narazené.
•
•
•
•
Používajte iba náhradné diely špecifikované
výrobcom, alebo schválené jeho
autorizovanými zástupcami.
Opravy náradia zadávajte iba výrobcovi,
alebo autorizovanému servisnému
stredisku. Títo majú za povinnosť riadiť sa
pokynmi výrobcu a používať iba určené
nástroje a vybavenie.
Nerozoberajte žiadnu časť náradia, mohlo
by dôjsť k narušeniu bezpečnostných
spojov.
Náradie odovzdávajte na dôkladnú
a pravidelnú servisnú prehliadku.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Na náradí môžete nájsť nasledujúce
piktogramy:
Pneumatické náradie
s bezpečnostnými prípojmi.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Nepoužívajte pri práci na rebríku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Sklon zásobníka.
Maximálny počet spôn v zásobníku.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Priemer spony.
Dĺžka spony.
Maximálny pracovný tlak.
Typ spony s oblou hlavou.
Typ spony so zápustnou hlavou.
11
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
zst00046823 - 29-06-2007
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
12
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
13
D51823 - - - - B
90 mm Streifenmagazin - Nagler 2
©
14
D51845 - - - - B
FULL ROUND HEAD FRAMING NAILER 2
©
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising