KS1300 | Black&Decker KS1300 CIRCULAR SAW instruction manual

Powerful Solutions
TM
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-79 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
KS1300
KS1301
2
3
SLOVENČINA
neniu Vášho tela, vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c. Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkým pracovným podmienkam.
Pokiaľ do náradia vnikne voda, zvýši sa
riziko úrazu elektrickým prúdom.
d. S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nepoužívajte prívodný kábel
na prenášanie náradia, ťahanie alebo vyťahovanie zástrčky zo zásuvky.
Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi,
mastnými a ostrými predmetmi a pohyblivými časťami náradia. Poškodené
alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.
e. Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom prostredí, používajte predlžovací
kábel určený do vonkajšieho prostredia. Použitie prívodného kábla vhodného
pre vonkajšie prostredie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
f. Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí je nevyhnutné používať
prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča RCD znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Použitie výrobku
Vaša okružná píla Black & Decker je určená na
rezanie dreva a drevených výrobkov. Toto náradie je určené len na použitie v domácnosti.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a pokyny. Nedodržanie nižšie
uvedených pokynov môže spôsobiť
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru
alebo iné vážne poranenie.
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste
pre prípadné ďalšie použitie.
Označenie "elektrické náradie" vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na
Vaše náradie napájané zo siete (obsahuje napájací prívodný kábel) alebo náradie napájané
akumulátormi (bez kábla).
1. Bezpečnosť v pracovnom priestore
a. Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu úrazu.
b. Nepracujte s elektrickým náradím
v prostredí s výbušnou atmosférou,
ako sú priestory s horľavými kvapalinami, plynmi alebo s výbušným prachom.
Elektrické náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže viesť k vznieteniu horľavín.
c. Pri práci s elektrickým náradím dbajte
na to, aby sa do jeho blízkosti nedostali
deti a okolo stojace osoby. Odvrátenie
pozornosti môže viesť k strate kontroly
nad náradím.
3. Bezpečnosť obsluhy
a. Buďte pozorní, stále sledujte, čo robíte
a o práci s elektrickým náradím vždy
premýšľajte. S elektrickým náradím
nepracujte pokiaľ ste unavení alebo
pokiaľ ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b. Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte prostriedky na
ochranu zraku. Vždy používajte ochranu
zraku. Ochranné prostriedky, ako respirátor, nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka
hlavy a chrániče sluchu znižujú riziko poranenia osôb.
c. Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora, zdvíhaním alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je
hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
d. Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
2. Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Nikdy
akýmkoľvek spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí, ktoré je chránené
uzemnením nepoužívajte akékoľvek redukcie zástrčiek. Neupravované zástrčky
a vyhovujúce spoje znižujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
b. Vyvarujte sa kontaktu s uzemnenými
povrchmi ako sú potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky. Ak dôjde k uzem-
4
nastavovacie prípravky. Ponechané kľúče môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
e. Nenakláňajte sa. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepšiu
ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
f. Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej blízkosti pohyblivých častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé
vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
g. Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie zariadení na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne
pripojenie a riadne fungovanie. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
ho opraviť. Mnoho porúch vzniká nedostatočnou údržbou náradia.
f. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými nožmi sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
g. Náradie, príslušenstvo a držiaky nástrojov používajte podľa týchto pokynov
a spôsobom určeným daným typom
náradia. Berte do úvahy prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné vykonať. Použitie náradia na iné účely, než
na aké je určené, môže byť nebezpečné.
5. Opravy
a. Vaše náradie nechajte opravovať iba
osobou s príslušnou kvalifikáciou pri
použití výhradne originálnych náhradných dielov. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
4. Použitie elektrického náradia a jeho
údržba
a. Na náradie príliš netlačte. Používajte
správny typ náradia pre Vašu prácu.
Vhodné elektrické náradie vykoná prácu
lepšie a bezpečnejšie než náradie, ktoré
nie je pre tento úkon vhodné.
b. Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
c. Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva či iných pripojených súčastí, pred vykonávaním servisu alebo
pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte
ho od elektrickej siete a/ alebo vyberte
akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
d. Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte nepovolaným
osobám neoboznámeným s obsluhou
náradia alebo s týmto návodom, aby s
náradím pracovali. Elektrické náradie je
v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e. Údržba náradia. Skontrolujte, či sa v
náradí nevyskytujú vychýlené alebo
rozpojené pohyblivé časti, zlomené
diely alebo akékoľvek iné závady, ktoré
môžu mať vplyv na jeho správny chod.
Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte
Doplnkové bezpečnostné pokyny
pre prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné
pokyny týkajúce sa okružných píl
a.
b.
c.
d.
e.
5
Nevkladajte ruky do priestoru rezania
a nepribližujte ich ku kotúču. Majte druhú ruku položenú na prídavnej rukoväti náradia alebo na kryte motora. Ak
sa píla drží oboma rukami, nemôže dôjsť
k ich porezaniu rezným nástrojom.
Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt
Vás nemôže chrániť pred pílovým kotúčom pod obrobkom.
Upravte hĺbku rezu podľa hrúbky obrobku. Pri rezaní by nemala byť pod obrobkom vidieť celá dĺžka zubov pílového
kotúča.
Nikdy nedržte odrezávaný kúsok obrobku v ruke a neklaďte si ho krížom
cez nohu. Upnite si obrobok do stabilného zveráku. Správne upnutie a podoprenie obrobku je veľmi dôležité z hľadiska
minimalizácie ohrozenia obsluhujúceho,
ohybu pílového kotúča alebo straty ovládateľnosti.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo s vlastným prívodným káblom, držte elektrické náradie
vždy za izolované rukoväte. Pri kontakte
s vodičom pod prúdom sa nechránené kovové časti náradia stanú vodivé a obsluha
tak utrpí zásah elektrickým prúdom.
f. Pri prerezávaní používajte vždy pravítko alebo priamu vodiacu hranu. Týmto
spôsobom zvýšite presnosť rezu a znížite
riziko ohybu pílového kotúča.
g. Vždy používajte kotúče správnej veľkosti a tvaru upínacieho otvoru (kosoštvorcové verzus kruhové). Pílové
kotúče s otvormi, ktoré nezodpovedajú
montážnemu úchytu na píle, sa budú otáčať excentricky, čo spôsobí stratu ovládateľnosti náradia.
h. Nikdy nepoužívajte poškodené alebo
nesprávne podložky a skrutky. Podložky
a upínacie skrutky boli skonštruované priamo pre Vašu pílu, čo zaručuje jej optimálny
výkon a bezpečnosť jej prevádzky.
b. Ak dôjde k zaseknutiu rezného nástroja
alebo k prerušeniu rezu z akéhokoľvek
dôvodu, uvoľnite hlavný vypínač a držte
náradie bez pohybu v materiáli, pokým
nedôjde k úplnému zastaveniu rezného
nástroja. Ak je rezný nástroj v pohybe, nikdy sa nepokúšajte vybrať pílu
z obrobku alebo ju stiahnuť späť, pretože by mohlo dôjsť k spätnému rázu.
Premýšľajte a vykonávajte potrebné úpravy, aby ste eliminovali príčinu zaseknutia
rezného kotúča.
c. Ak začínajte znovu rez v obrobku, zarovnajte pílový kotúč v záreze a skontrolujte, či sa zuby pílového kotúča nedotýkajú materiálu obrobku. Ak dôjde po
opätovnom zapnutí píly k zaseknutiu zubov
pílového kotúča, môže dôjsť k pohybu píly
smerom nahor alebo k spätnému rázu.
d. Veľké panely si vždy riadne podoprite,
aby bolo minimalizované riziko zovretia
pílového kotúča a riziko spätného rázu.
Veľké panely majú pôsobením vlastnej
hmotnosti tendenciu sa prehýbať. Podpery
musia byť umiestnené pod panelom
na oboch stranách v blízkosti čiary rezu
a v blízkosti hrany panelu.
e. Nepoužívajte tupé alebo poškodené
rezné nástroje. Neostré alebo nesprávne
upnuté pílové kotúče vytvárajú úzky rez,
čo spôsobuje nadmerné trenie, zasekávanie kotúča a spätné rázy.
f. Zaisťovacie páky hĺbky rezu a šikmých
rezov musia byť pred začatím rezania
riadne utiahnuté a zaistené. Ak dôjde pri
rezaní k posuvu, môže dôjsť k zaseknutiu
pílového kotúča alebo k spätnému rázu.
g. Ak robíte zárezy do stien alebo do iných
plôch, buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci
rezný kotúč môže prerezať predmety, ktoré môžu spôsobiť spätný ráz.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre všetky píly
Príčiny spätného rázu a ochrana obsluhujúceho pred jeho pôsobením:
♦ Spätný ráz je okamžitou reakciou na zovretie kotúča, odskočenie alebo vychýlenie rezného kotúča a spôsobí tak neočakávané vytrhnutie píly mimo obrobok
a smerom k obsluhe.
♦ Pokiaľ dôjde k zovretiu kotúča alebo k jeho
odskočeniu od zárezu, kotúč sa zastaví
a reakcia motora odmrští pílu rýchlo späť,
smerom k obsluhe.
♦ Keď dôjde k pokrúteniu rezného kotúča
alebo k jeho vychýleniu v reze, zuby na
zadnej hrane rezného nástroja sa môžu
zaryť do vrchného povrchu dreva, čo spôsobí výstup kotúča zo zárezu a vyskočenie píly smerom k obsluhujúcemu.
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia
píly alebo nesprávnych pracovných postupov
alebo prevádzkových podmienok. Tomuto javu
môžete zabrániť, keď budete dodržovať nižšie
uvedené pokyny.
a. Držte pílu stále oboma rukami a majte
ruky v takej polohe, aby ste boli stále
pripravení kompenzovať silu spätného
rázu. Postavte sa tak, aby ste stáli z jednej alebo z druhej strany pílového kotúča a nie priamo v jeho osi. Spätný ráz
môže spôsobiť vyskočenie píly smerom
k obsluhe, ale silu spätného rázu môže
za predpokladu dodržania správnych bezpečnostných opatrení obsluha zvládnuť.
Bezpečnostné pokyny pre okružné píly
s vonkajšími alebo vnútornými ochrannými
krytmi predkmitu a s vlečným krytom
a. Pred každým použitím skontrolujte, či
dochádza k správnemu uzavretiu spodného krytu. Ak sa spodný kryt voľne nepohybuje a ak nedochádza k jeho okamžitému zatváraniu, pílu nepoužívajte.
Nikdy žiadnym spôsobom nepripevňujte spodný kryt v otvorenej polohe. Ak
dôjde k náhodnému pádu píly, môže dôjsť
k ohybu spodného krytu. Zdvihnite spod-
6
ný kryt pomocou zaťahovacej rukoväte
a uistite sa, či sa voľne pohybuje a či sa
v žiadnom smere nedotýka pílového kotúča alebo inej časti píly.
b. Skontrolujte funkciu pružiny spodného
krytu. Ak nepracuje kryt alebo pružina
správne, musí byť pred zahájením práce vykonaná ich oprava. Pohyb spodného krytu môže byť pomalý v dôsledku
poškodených častí, usadenín a nahromadených nečistôt.
c. Spodný kryt môže byť ručne zasunutý
iba pri špeciálnych rezoch ako sú "zárezy" a "zložené rezy". Zdvihnite spodný kryt pomocou rukoväte a hneď ako
pílový kotúč vnikne do materiálu, musíte spodný kryt uvoľniť. Pri všetkých
ostatných typoch rezov by mal spodný kryt
pracovať automaticky.
d. Vždy dbajte na to, aby pred položením píly na pracovný stôl alebo na podlahu spodný kryt zakryl pílový kotúč.
Nechránený a dobiehajúci pílový kotúč
spôsobí pohyb píly a prereže materiály
nachádzajúce sa v dráhe jeho pohybu.
Pamätajte na to, že po uvoľnení hlavného
vypínača chvíľu trvá, než dôjde k úplnému
zastaveniu pílového kotúča.
Iné nebezpečenstvo
Pri použití okružných píl vznikajú nasledovné
riziká:
-Poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi dielmi
Napriek dodržovaniu bezpečnostných opatrení a používaniu ochranných pomôcok sa
nedajú tieto riziká celkom vylúčiť. Medzi tieto
riziká patrí:
-Poškodenie sluchu.
-Riziko nehody spôsobené nekrytými časťami otáčajúceho sa pílového kotúča.
-Riziko poranenia pri výmene pílového kotúča.
-Riziko pricviknutia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
-Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri rezaní dreva, najmä
dubového, bukového a materiálu MDF.
Rezné kotúče
♦ Nepoužívajte kotúče s väčšími alebo
menšími priemermi, než sa odporúča.
Parametre pílového kotúča sú uvedené
v technických údajoch. Používajte iba pílové kotúče špecifikované v tomto návode,
ktoré spĺňajú požiadavky normy EN 847-1.
♦
Varovanie! Nikdy nepoužívajte brúsne
kotúče.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre všetky okružné píly so štiepacím klinom
a. Používate štiepací klin vhodný pre používané rezné kotúče. Správny štiepací
klin musí byť hrubší než je hrúbka pílového kotúča, ale tenší než nastavenie jeho
zubov.
b. Nastavte štiepací klin podľa pokynov
uvedených v tomto návode. Nesprávna
vzdialenosť, poloha a zarovnanie môže
spôsobiť neschopnosť štiepacieho klinu
zabrániť spätnému rázu.
c. Štiepací klin používajte vždy, okrem
rezania zárezov. Po skončení rezania zárezov sa musí klin znovu nainštalovať. Pri
rezaní zárezov by klin prekážal a mohol by
spôsobiť spätný ráz.
d. Ak má klin pracovať správne, musí byť
v kontakte s obrobkom. Pri rezaní krátkych rezov štiepací klin nezabraňuje vzniku spätného rázu.
e. Ak je klin ohnutý, okružnú pílu nepoužívajte. Dokonca i malé vychýlenie môže
spôsobiť spomalenie pri zavieraní krytu.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Tento prístroj nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby nepracujú pod dohľadom, alebo pokiaľ im
neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia prístroja osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa
s náradím nehrali.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch a vo vyhlásení o zhode bola
meraná v súlade so štandardnou skúšobnou
metódou predpísanou normou EN 60745
a môže sa použiť na porovnávanie jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň
vibrácií môže byť tiež použitá na predbežné
stanovenie doby práce s týmto výrobkom.
7
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia výrobku. Úroveň vibrácií môže
byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Vybratie a nasadenie rezného kotúča (obr. A)
Vybratie
♦ Podržte tlačidlo aretácie hriadeľa (5) stlačené a otáčajte kotúčom tak, aby zámka
celkom zaskočila.
♦ Povoľte a odstráňte prídržnú skrutku rezného kotúča (11) tak, že ju budete otáčať
pomocou dodaného kľúča (12) proti smeru
pohybu hodinových ručičiek.
♦ Vytiahnite vonkajšiu podložku (13).
♦ Vyberte pílový kotúč (7).
Pri stanovení doby vystavenia sa vibráciám
z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení
podľa normy 2002/44/EC na ochranu osôb
pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať do úvahy aktuálne podmienky
použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti
pracovného cyklu, ako aj času, počas ktorého
je náradie vypnuté a kedy beží naprázdno.
Nasadenie
♦ Rezný kotúč nasuňte na vnútornú podložku (14), skontrolujte, či šípka na kotúči je v
rovnakom smere ako šípka vyznačená na
náradí.
♦ Nasaďte na hriadeľ vonkajšiu podložku
(13), vyvýšenou stranou na druhú stranu
od rezného kotúča.
♦ Do otvoru zaskrutkujte prídržnú skrutku
rezného kotúča (11).
♦ Tlačidlo aretácie hriadeľa (5) držte stlačené.
♦ Dotiahnite prídržnú skrutku rezného kotúča tak, že ju budete otáčať pomocou dodaného kľúča (12) v smere pohybu hodinových ručičiek.
♦ Štiepací klin nastavte podľa nižšie uvedeného postupu.
Štítky na náradí
Na stroji sú vyznačené nasledovné piktogramy:
Varovanie! Aby ste znížili riziko vzniku
úrazu musí byť obsluha oboznámená
s týmto návodom na použitie.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou; z tohto dôvodu nie je nutné použiť zemniaci vodič. Vždy skontrolujte,
či napätie zdroja zodpovedá napätiu
na výkonovom štítku.
♦
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom
servise Black & Decker, aby sa zamedzilo
riziku zranení.
Nastavenie štiepacieho klinu (obr.
B)
Klin chráni ostrie rezného kotúča pred zablokovaním v priebehu zárezu. Po výmene rezného kotúča je nutné klin nastaviť.
♦ Štiepací klin pridržte v danej polohe a pomocou dodaného kľúča (12) povoľte skrutky (15).
♦ Klin (9) umiestnite tak, ako je znázornené
na obrázku.
♦ Vzdialenosť medzi ozubením a klinom by
mala byť 2 - 3 mm.
♦ Výška medzi ozubením a spodným koncom klinu by mala byť 2 - 3 mm.
♦ Skrutky dotiahnite.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hlavný vypínač (Zapnuté / Vypnuté)
Poistné tlačidlo
Hlavná rukoväť
Pomocná rukoväť
Tlačidlo aretácie hriadeľa
Pätka okružnej píly
Rezný kotúč
Ochranný kryt rezného kotúča
Štiepací klin
Vývod pre piliny
Nasadenie a snímanie paralelného
vodidla (obr.C)
Montáž
Varovanie! Pred vykonaním nasledujúcich
operácií sa uistite, či je náradie vypnuté
a odpojené od zdroja napätia a či sa rezný kotúč zastavil.
♦
8
Rovnobežné vodidlo sa používa pri rezaní
priamych rezov rovnobežných s okrajom
obrobku.
Nasadenie
♦ Povoľte poistnú skrutku (16).
♦ Paralelné vodidlo (17) prevlečte cez otvory (18).
♦ Nastavte vodidlo pozdĺžnych rezov do požadovanej polohy.
♦ Pritiahnite poistnú skrutku.
♦
Vybratie
♦ Povoľte poistnú skrutku.
♦ Vyberte vodidlo pozdĺžnych rezov z náradia.
Zapnutie a vypnutie
Použitie
♦
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho
vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu
náradia.
Rezanie
♦
♦
♦
Povoľte poistný gombík (19) tak, aby bola
pätka okružnej píly odistená.
Presuňte pätku píly (8) do požadovanej
polohy. Korešpondujúcu veľkosť uhla pokosu je možné odčítať na mierke (24).
Pritiahnite poistný regulátor tak, aby bola
pätka píly zaistená v nastavenej polohe.
Náradie zapnete tak, že poistné tlačidlo (2) presuniete do polohy odistené
a stlačte hlavný vypínač (1).
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač.
Náradie držte vždy oboma rukami.
♦ Pred začatím rezania nechajte pár sekúnd
otáčať rezný kotúč naprázdno.
♦ Pri rezaní tlačte na náradie len zľahka.
♦ Pracujte s pätkou píly pritlačenou k polotovaru.
Toto náradie môžete používať v pravej aj ľavej
ruke.
Nastavenie uhla rezu (obr. D)
Východiskové nastavenie uhla medzi rezným
kotúčom a pätkou píly je 90°.
♦ Pomocou uhlomera skontrolujte, či je uhol
medzi rezným kotúčom a pätkou píly 90°.
Pokiaľ uhol nie je nastavený na hodnotu
90°, nastavte ho nasledovne:
♦ Povoľte poistný gombík (19) tak, aby bola
pätka okružnej píly odistená.
♦ Povoľte poistnú maticu (20) nastavovacej
skrutky (21).
♦ Otáčaním nastavovacej skrutky smerom
dovnútra alebo smerom von nastavte uhol
na hodnotu 90°.
♦ Poistnú maticu pritiahnite.
♦ Pritiahnite poistný regulátor tak, aby bola
pätka píly zaistená v nastavenej polohe.
Rady na optimálne použitie
♦
♦
Štiepeniu okrajov rezu zabránite tak, že
budete rezať z tej strany polotovaru, kde
Vám to tak neprekáža.
Na minimalizovanie štiepenia okrajov
rezu, napríklad pri rezaní laminátov, upnite
k hornej strane obrobku kus preglejky.
Použitie sledovacieho okienka ako
vodidla (obr. G)
Pri rezaní priamych rezov (25) a pokosových
rezov v uhle 45° (26) je na náradí možné použiť sledovacie okienko ako vodidlo.
♦ Sledovacie okienko nastavte podľa nižšie
uvedeného postupu.
♦ Ľavý okraj okienka (25) alebo (26) zarovnajte s čiarou rezu (27).
♦ Počas rezania udržujte okienko zarovnané s čiarou rezu.
♦ Pracujte s pätkou píly pritlačenou k polotovaru.
Nastavenie hĺbky rezu (obr. E)
Hĺbka rezu by mala byť nastavená podľa hrúbky rezaného polotovaru. Mala by presiahnuť
hrúbku polotovaru približne o 2 mm.
♦ Povolením zaisťovacej skrutky (22) odistite pätku okružnej píly.
♦ Presuňte pätku píly (6) do požadovanej
polohy. Korešpondujúcu veľkosť hĺbky
rezu je možné odčítať na mierke (23).
♦ Pritiahnite poistný regulátor tak, aby bola
pätka píly zaistená v nastavenej polohe.
Nastavenie sledovacieho okienka
♦
♦
♦
Nastavenie uhla pokosu (obr. F)
Na tomto náradí je možné nastaviť uhol pokosu v rozsahu 0° až 45°.
9
Na kúsku dreva spravte do jeho polovice
testovací zárez.
Okružnú pílu stiahnite naspäť, aby bola
čiara rezu (27) viditeľná.
Držte pílu v tejto polohe a podľa uvedeného nákresu povoľte na pätke píly náhľadové vodidlo.
♦
♦
Zarovnajte značku 0° (25) na okienku
s čiarou rezu (27). Pri nastavení pokosových rezov pod uhlom 45° zarovnajte
značku 45° (26) na náhľadovom vodidle s
čiarou rezu.
Pomocou skrutky (28) sledovacie okienko
zaistite.
Akonáhle zistíte, že budete chcieť náradie
vymeniť alebo ak nebudete toto náradie
ďalej používať, nevyhadzujte toto náradie do
domového odpadu. Zlikvidujte tento prístroj
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Odsávanie prachových nečistôt
(obr. H)
Na pripojenie vysávača či odsávača prachu
k náradiu je nutné použiť adaptér.
♦ Adaptér (29) nasaďte na výstupný otvor
odsávania prachu (10).
♦ K adaptéru pripojte hubicu vysávača (30).
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Údržba
Váš výrobok Black & Decker napájaný akumulátorom / prívodným káblom bol navrhnutý tak,
aby mal dlhú životnosť spoločne s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Black & Decker poskytuje službu odberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po
uplynutí doby ich technickej životnosti. V rámci tejto výhodnej služby vráťte Vaše náradie
ktorejkoľvek autorizovanej servisnej pobočke
Black & Decker, kde bude toto náradie zhromaždené a s ohľadom na životné prostredie
recyklované.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek
údržby elektrického náradia s prívodným káblom alebo náradia s batériami:
♦ Vypnite náradie a odpojte prívodný kábel
od siete.
♦ Alebo vypnite zariadenie a pokiaľ je možné, vyberte z neho akumulátor.
♦ Alebo pokiaľ nejde akumulátor z náradia
vybrať, nechajte náradie v chode, pokým
nedôjde k jeho úplnému vybitiu.
♦ Pred čistením vždy odpojte nabíjačku zo
siete. Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu
údržbu okrem štandardného a pravidelného čistenia.
♦ Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne
čistite mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
♦ Pravidelne čistite kryt motora vlhkou handričkou. Nepoužívajte na čistenie abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá.
♦ Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním odstráňte prach z vnútornej časti
náradia (ak má náradie skľučovadlo).
Adresu Vášho najbližšieho servisného strediska Black & Decker nájdete v tomto návode.
Prehľad autorizovaných servisných dielní
Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
môžete nájsť tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
Napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. hĺbka rezu
Hĺbka rezu pre
pokosové rezy v uhle
45°
Priemer rezného
kotúča
Vnútorný otvor kotúča
Šírka ostria
Hmotnosť
KS1300
TYP 1
230
1300
5000
65
50
KS1301
TYP 1
230
1300
5000
65
50
mm
190
190
mm
mm
kg
16
2,3
5
16
2,3
5
VAC
W
min-1
mm
mm
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Ochrana životného prostredia
Akustický tlak (LpA) 98 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Triedenie odpadu. Tento prístroj nesmie byť vyhodený do bežného domového odpadu.
Akustický výkon (LWA) 109 dB(A), odchýlka (K)
3 dB(A)
10
výmenu celého výrobku za nižšie uvedených
podmienok:
• Výrobok nebol používaný na obchodné
alebo profesionálne účely a nedochádzalo
k jeho prenájmu.
• Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná
údržba.
• Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
• Neboli vykonávané opravy výrobku inými
osobami než pracovníkmi značkového
servisu Black & Decker.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa normy EN 60745:
Úroveň vibrácií (ah) $1 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
ES Prehlásenie o zhode vrámci EÚ
NORMY PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
09
KS1300/KS1301
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto
produkty popisované v technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
98/37/EC (do 28. decembra 2009), 2006/42/EC
(od 29. decembra 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-5
Pri uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi
alebo servisnému stredisku predložiť doklad
o nákupe výrobku. Miesto Vašej najbližšej autorizovanej servisnej pobočky Black & Decker
sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na
zadnej strane tejto príručky. Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte prosím spoločnosť Black & Decker na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré
sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
prehlásenie v zastúpení spoločnosti
Black & Decker.
Navštívte našu internetovú adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
si Váš výrobok Black & Decker. Budete tak
mať neustále prehľad o nových výrobkoch
a špeciálnych ponukách. Ďalšie informácie
o značke Black & Decker a o našom výrobnom programe získate na internetovej adrese
www.blackanddecker.co.uk
Kevin Hewitt
Viceprezident pre spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Veľká Británia
1-10-2009
Záruka
Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite
svojho vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu mimoriadnu záruku. Táto záruka je
nadštandardná a v žiadnom prípade nepoškodzuje Vaše zákonné práva. Táto záruka platí
vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Ak sa na výrobku Black & Decker objavia,
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia, akékoľvek materiálové či výrobné chyby, garantujeme,
v snahe o minimalizovanie vašich starostí, bezplatnú výmenu chybných dielcov, opravu alebo
11
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00130116- 09-06-2010
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising