KS1300 | Black&Decker KS1300 CIRCULAR SAW instruction manual

372000-43 EST
www.blackanddecker.eu
KS1300
KS1301
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
11
3
4
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Black & Deckeri saag on mõeldud puidu ja puidutoodete saagimiseks. See tööriist on mõeldud vaid
tavatarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege hoiatusi ja juhendeid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista
üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist
(nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid).
Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögi
oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske juhet
kuumuse, õli, teravate nurkade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
f.
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva
pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge,
et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja
ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
5
EESTI KEEL
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist või ladustamist ühendage
elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või
eemaldage aku. Selline käitumine vähendab
riski masina ettenägematu käivitumise näol.
d. Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel ajal
väljaspool laste käeulatust ning ärge lubage elektritööriistaga töötada kõrvalistel isikutel, kes pole elektritööriista ja käesoleva
juhendiga tutvunud. Oskamatutes kätes
võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras. Veenduge, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, et osad on terved ja
kontrollige kõiki muid tööriista tööd mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Paljud õnnetused on põhjustatud
halvasti hooldatud tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravad ja puhtad. Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid
on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja
otsikuid vastavalt juhistele, arvestades
töötingimusi ja teostatava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded saagidele
a. Hoidke käed lõikepiirkonnast ja terast eemal. Hoidke teine käsi lisakäepidemel või
mootori korpusel. Kui hoiad saage mõlema
käega ei saa sa nendesse teraga sisse lõigata.
b. Ärge küünitage üle töödetaili. Kui hoiate
kätt detaili all, pole kaitsepiirdest abi.
c. Reguleerige lõikesügavust vastavalt
saetavale detailile. Detaili alt peaks paistma
vähem kui terve saehammas.
d. Ärge kunagi hoidke lõigatavat detaili
käes või üle jala. Kinnitage detail kindlale
alusele. Tähtis on olla kindlas asendis ja
hoida kehaga saest distantsi, vältida saetera
painutamist, kontrolli ja tasakaalu kaotamist.
6
e. Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeketas võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Pinge all oleva juhtmega kontakt
viib voolu alla ka elektritööriista metallosad ja
kasutaja võib seega saada elektrilöögi.
f. Täppislõikuse puhul kasutage alati juhtlatti
või lõikesihikut. Sel juhul on kindlustatud
lõike täpsus ja vähendatud risk tera painutada.
g. Kasutage alati õige suurusega ja kujuga
saeterasid (romb ja ümarhambaga). Terad
mis ei sobi saega võivad pöörelda ekstsentriliselt, põhjustades sae üle kontrolli kaotamist.
h. Ärge kunagi kasutage vigastatud või
valesid teraseibe või polti. Teraseibid ja polt
on spetsiaalselt välja töötatud konkreetse sae
jaoks, et saavutada optimaalseid tulemusi ja
tagada ohutus.
Ohutusjuhised, mis kehtivad kõigi saagide
puhul
Tagasilöögi põhjused ja seadme kasutaja tegevus
selle vältimiseks.
♦ Tagasilöök on äkiline reaktsioon kinnikiilunud,
hüplevale või valesti joondatud saele, põhjustades sae kontrollimatut väljumist saetavast
pinnast kasutaja suunas.
♦ Kui ketas detaili sisse kinni kiilub, ketas
seiskub ja mootori reaktsioon liigutab tööriista
kiiresti tagasi, kasutajast eemale või kasutaja
poole.
♦ Kui tera paindub või valesti joondub, võivad
tera tagaküljel olevad hambad detaili pealispinda haakuda ja põhjustada tera soonest väljapaiskumist ning kasutaja poole hüppamist.
Tagasilöök on tööriista valesti kasutamise ja /või
ebaõige kasutusprotseduuri kasutamise tulemus
ja seda saab vältida, võttes kasutusele sobivad
järgmised ettevaatusabinõud.
a. Hoidke tööriista tugevalt kahe käega ja valige käteasend, mis võimaldab tagasilöögi
jõuga toime tulla. Seadke ennast ükskõik
kummale poole lõikeketast, kuid mitte otse
selle taha. Tagasilöök võib põhjustada sae
hüppamist tahapoole kuid neid jõude on võimalik kontrollida kui õiged ettevaatusabinõud
kasutusele võtta.
b. Kui ketas kiilub kinni või mingil põhjusel
lõikamise katkestate, laske päästik lahti ja
hoidke tööriista materjali sees liikumatult
seni, kuni ketas täielikult peatub. Ärge
kunagi püüdke eemaldada saagi toorikust
ega tõmmake saagi tahapoole, kui lõikeketas liigub või esineb tagasilöögi oht.
Leidke ja eemaldage kinnikiilumise põhjus.
EESTI KEEL
c. Lõikamise jätkamisel tsentreerige saeketas lõikejoone keskele ning veenduge, et
saehambad pole lõigatavasse materjali
kinni jäänud. Kinni kiilunud saeketas võib
sae taaskäivitamisel edasi nihkuda või saetavast detailist tagasi põrgata.
d. Toestage suured detailid, et hoida ära
ketta kinnikiilumise ja tagasilöögi ohtu.
Suured paneelid võivad omaenda kaalu all
painduda. Paneeli mõlema külje alla lõikejoone ja paneeli serva lähedale tuleb asetada
toed.
e. Ärge kasutage nürisid või vigastatud terasid. Teritamata või valesti paigaldatud terad
võivad põhjustada liiga kitsa lõike-soone, mis
põhjustab liigset hõõrdejõudu, tera kiilumist ja
tagasilööki.
f. Tera sügavuse ja kaldenurga seadmise lukustuskangid peavad olema enne lõikamise alustamist kinnitatud. Kui tera seadistus
lõikamise aja liigub, võib see põhjustada
kinnikiilumist ja tagasilööki.
g. Olge eriti ettevaatlik pimeda lõike tegemisel näiteks seina või muusse tundmatusse
kohta. Väljalulatuv tera võib lõigata objekte
seina vms. taga, mis võivad põhjustada tagasilööki.
Sisemiste või välimiste liikuvate piiretega ja
järelpiiretega ketassaagide ohutusjuhised
a. Veenduge enne kasutamist, et alumine kaitsepiire sulgub korralikult. Ärge
kasutage saagi, kui selle alumine piire ei
liigu vabalt ja ei sulgu viivituseta. Ärge
kunagi fikseerige alumist piiret lahtisesse
asendisse. Sae juhuslikul mahakukkumisel
võib alumine piire painduda. Tõstke alumine
piire hoova abil üles ja veenduge, et see liigub
vabalt ning ei puuduta saeketast ega teisi osi
ükskõik milliste lõikenurkade ja lõikesügavuste
juures.
b. Veenduge, et alumise piirde vedru toimib.
Kui piire ja vedru ei tööta nõuetekohaselt,
tuleb neid enne tööriista kasutamist hooldada. Alumise piirde toimimine võib muutuda
aeglaseks kas kahjustunud osade, kleepuvate
jääkide või mustuse kogunemise tõttu.
c. Alumist piiret on tarvis käsitsi tagasi tõmmata ainult eriliste lõikeviiside puhul, nagu
töödeldavale detailile keskelt sisselõikeks.
Tõstke alumine piire käepideme abil tagasi
ja nii pea, kui saetera tungib materjali
sisse, tuleb alumine piire vabastada. Muu
saagimise puhul peab alumine piire töötama
automaatselt.
d. Veenduge enne sae pingile või põrandale
asetamist, et alumine kaitsepiire katab
saetera. Kaitsmata, vabalt liikuv ketas võib
põhjustada sae tahapoole liikumise ja lõikumise ükskõik millesse oma liikumisteel. Pidage
meeles, et saeketas ei seisku kohe pärast lüliti
vabastamist.
Täiendavad ohutusjuhised, mis kehtivad kõigi
lõhestusnoaga saagide puhul
a. Kasutage kettaga sobivat lõhestusnuga.
Et lõhestamisnuga töötaks, peab see olema
terast paksem, kuid tera hammastest kitsam.
b. Seadistage lõhestusnuga vastavalt kasutusjuhendile. Vale paigutuse, vahekauguse
ja joonduse korral ei pruugi lõhestusnuga
tagasilööki ära hoida.
c. Kasutage lõhestusnuga alati (v.a sukelduvate lõigete puhul). Lõhestusnuga tuleb
pärast pimedat lõiget tagasi paigaldada.
Lõhestusnuga takistab sukelduvaid lõikeid ja
võib põhjustada tagasilööke.
d. Lõhestusnoa töötamiseks peab see olema
kontaktis töödeldava detailiga. Lõhestusnuga on lühikeste lõigete puhul tagasilöögi
ärahoidmisel ebaefektiivne.
e. Ärge kasutage saage, kui lõhestamisnuga
on paindunud. Isegi väikene kõrvalekalle võib
põhjustada piirde tagasiasetumise viivitust.
Muud riskid
Käsiketassaagide kasutamisega kaasnevad järgmised riskid.
- Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
- Kuulmiskahjustused.
- Pöörleva lõikeketta katmata osade poolt põhjustatud õnnetuste oht.
- Vigastuse oht ketta vahetamisel.
- Sõrmede muljumise oht kaitsepiirde avamisel.
- Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud (nt puidutööd, eriti tamme, pöögi ja MDF-i puhul).
Saeketas
♦ Ärge kasutage kettaid, mille läbimõõt on soovitatust väiksem või suurem. Õige ketta leidmiseks vaadake tehnilisi andmeid. Kasutage
ainult käesolevas kasutusjuhendis märgitud
kettaid, mis vastavad standardile EN 847-1.
♦ Hoiatus! Ärge kasutage abrasiivlõikekettaid.
7
EESTI KEEL
Kõrvaliste isikute ohutus
♦
See seade pole mõeldud kasutamiseks
isikutele (k.a lapsed), kellel on vähenenud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks juhiseid ja teostab järelevalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
♦
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonitaseme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus! Vibratsioonitaseme väärtus võib elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete
määramiseks, mis on sätestatud standardis 2002/44/
EÜ isikute kaitsmiseks, kes töötavad pidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma kasutamise
tingimusi ja tööriista kasutamise viisi, k.a arvestama
töötsükli kõikide osadega, nt aeg, millal tööriist on
välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Veenduge alati,
et akupinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele.
♦
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud
Black & Deckeri hoolduskeskusel välja vahetada.
Osad
1.
2.
3.
4.
5.
8
Käivituslüliti
Lukustusnupp
Põhikäepide
Teine käepide
Spindliluku nupp
6.
7.
8.
9.
10.
Tald
Saeketas
Kettapiire
Lõhestusnuga
Saagimistolmu väljalaskeava
Kokkupanek
Hoiatus! Veenduge enne järgmiste toimingute üritamist, et tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust
eraldatud ning saetera on seiskunud.
Saetera eemaldamine ja paigaldamine
(joonis A)
Eemaldamine
♦ Hoidke spindlilukk (5) allavajutatuna ja keerake tera kuni lukk rakendub täielikult.
♦ Vabastage saetera kinnituskruvi (11), pöörates seda komplektis oleva mutrivõtmega (12)
vastupäeva.
♦ Eemaldage välimine seib (13).
♦ Eemaldage saetera (7).
Paigaldamine
♦ Paigutage saetera sisemisele äärikule (14) ja
veenduge, et saeteral olev nool näitab samas
suunas kui tööriistal olev nool.
♦ Asetage välimine seib (13) spindlile nii, et
kõrgendatud osa on kettast eemale suunatud.
♦ Sisestage saeketta kinnituskruvi (11) auku.
♦ Hoidke spindli lukustusnuppu (5) allavajutatuna.
♦ Pingutage saetera kinnituskruvi, pöörates
seda komplektis oleva mutrivõtmega (12)
päripäeva.
♦ Reguleerige lõhestusnuga, tegutsedes järgmiselt.
Lõhestusnoa reguleerimine (joonis B)
Lõhestusnuga ei lase saekettal saagimise ajal kinni
kiiluda. Lõhestusnuga tuleb pärast saetera paigaldamist reguleerida.
♦ Hoidke lõhestusnuga ja vabastage kruvid (15)
kasutades mutrivõtit (12).
♦ Paigutage lõhestusnuga (9) asendisse, nagu
näidatud joonisel.
♦ Hammaste ja lõhestusnoa vahele peaks jääma 2–3 mm.
♦ Hammaste ja lõhestusnoa vahele peaks jääma 2–3 mm.
♦ Pingutage kruvid.
Rööbaspiiriku paigaldamine ja eemaldamine (joonis C)
♦
Rööbaspiirik hoiab saagimisel saagi töödetaili
servaga paralleelselt.
EESTI KEEL
Paigaldamine
♦ Vabastage lukustusnupp (16).
♦ Paigaldage rööbaspiirik (17) läbi avauste (18).
♦ Libistage rööbaspiirik soovitud asendisse.
♦ Pingutage lukustusnupp.
Eemaldamine
♦ Vabastage lukustusnupp.
♦ Tõmmake rööbaspiirik tööriistast välja.
Kasutamine
Hoiatus! Võimaldage tööriistal töötada oma tempoga. Ärge koormake üle.
Saagimine
Hoidke tööriistast alati kahe käega.
♦ Laske saekettal enne lõikamise alustamist
mõned sekundid vabalt pöörelda.
♦ Rakendage tööriistale lõikamise ajal ainult
veidi jõudu.
♦ Suruge lõikamise ajal sae tald vastu töödetaili.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
♦
♦
Tööriista saab kasutada nii paremas kui ka vasakus
käes.
Kuna töödetaili lõike tööriistapoolsed servad
võivad jääda karedaks, lõigake alati poolelt,
kuhu karedad servad võivad jääda.
Kui servade karedust tuleb minimeerida (nt
laminaatpuidu lõikamisel), kinnitage töödetaili
ja sae vahele vineeritükk.
Saagimisnurga reguleerimine (joon. D)
Juhiku kasutamine (joon. G)
Talla ja saetera vaheline nurk on eelseadistatud 90°.
♦ Kasutage vinklit, et kontrollida saetera ja talla
vahelist nurka, mis peaks olema 90°. Kui nurk
ei ole 90°, reguleerige seda järgnevalt:
♦ Lõdvendage nuppu (19), et sae tald vabastada.
♦ Vabasage reguleerkruvi (21) lukustusmutter
(20).
♦ 90° nurga saavutamiseks keerake reguleerkruvi sisse või välja.
♦ Pingutage lukustusmutter.
♦ Pingutage nupp, et tald asendisse lukustada.
Sirgjooneliseks lõikamiseks (25) ja 45° nurga all
lõikamiseks (26) on tööriist varustatud juhikuga.
♦ Reguleerige juhikut tegutsedes järgmiselt.
♦ Joondage juhiku (25) või (26) vasakud küljed
lõikejoonega (27).
♦ Lõikamise ajal hoidke sihik lõikejoonega joondatuna.
♦ Suruge lõikamise ajal sae tald vastu töödetaili.
Lõikesügavuse reguleerimine (joonis E)
Lõikesügavus tuleks seada vastavalt töödetaili
paksusele. See peaks ületama paksust umbes
2 mm võrra.
♦ Lõdvendage nuppu (22), et sae tald vabastada.
♦ Liigutage tald (6) soovitud asendisse. Seatud
lõikesügavust näete skaalalt (23).
♦ Pingutage nupp, et tald asendisse lukustada.
Längunurga reguleerimine (joonis F)
Tööriista lõikenurga saab seada vahemikku 0–45°.
♦ Lõdvendage nuppu (19), et sae tald vabastada.
♦ Liigutage tald (8) soovitud asendisse. Seatud
nurka näete skaalalt (24).
♦ Pingutage nupp, et tald asendisse lukustada.
Sisse- ja väljalülitamine
♦
♦
Tööriista sisselülitamiseks liigutage lukustusnupp (2) avatud asendisse ja vajutage
käivituslülitit (1).
Tööriista väljalülitamiseks vabastage käivituslüliti.
Juhiku reguleerimine
♦
♦
♦
♦
♦
Tehke lõikekatse kasutades materjalina mõnda suvalist puutükki.
Eemaldage saag lõikejoonelt (27) nii, et joon
ilmuks nähtavale.
Hoidke saagi asendis ja vabastage juhik sae
talla küljest.
Joondage 0° märk (25) juhikul lõikejoonega
(27). Kui seadistate seadet 45° nurgalõikuseks, joondage 45° märgis (26) juhikul lõikejoonega.
Kinnitage juhik kasutades kruvi (28).
Tolmu eemaldamine (joonis H)
Tolmuimeja või -koguri tööriistaga ühendamiseks
tuleb kasutada adapterit.
♦ Sisestage tolmueemalduse adapter (29) saagimistolmu väljalaskeavasse (10).
♦ Ühendage tolmuimeja voolik (30) adapteriga.
Hooldamine
Black & Deckeri juhtmega/juhtmeta tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks,
tuleb seda hooldada ja korrapäraselt puhastada.
Hoiatus! Tehke järgmist enne juhtmega/juhtmeta
elektritööriistade hooldamist.
9
EESTI KEEL
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see
soklist.
Või lülitage aku välja ja eemaldage seadmest/
tööriistast, kui seadmel/tööriistal on eraldi
akuplokk.
Või laske akul täielikult tühjeneda, kui aku on
seadme lahutamatu osa, ja lülitage seejärel
välja.
Eemaldage laadija enne puhastamist soklist.
Laadija ei vaja peale puhastamise mingit
hooldust.
Puhastage pehme harja või kuiva lapi abil
regulaarselt tarviku/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid.
Puhastage korrapäraselt mootori korpust
niiske riidelapiga. Ärge kasutage abrasiivseid
ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Avage regulaarselt padrunit ja koputage
sellele, et eemaldada sisemusest tolm (kui on
paigaldatud).
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda majapidamisprügi hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
10
Tehnilised andmed
Sisendpinge
Tarbitav võimsus
Kiirus tühikäigul
Lõikesügavus
Lõikesügavus 45° nurga all
Tera läbimõõt
Ketta kaliiber
Saetera laius
Kaal
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
KS1300
TÜÜP 1
230
1 300
5 000
65
50
190
16
2,3
5
KS1301
TÜÜP 1
230
1 300
5 000
65
50
190
16
2,3
5
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 98 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A), Helivõimsus (LWA) 109 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt standardile EN 60745.
Vibratsiooni emissiooniväärtus (ah) 2,76 m/s2,
määramatus (K) 1,5 m/s2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
KS1300/KS1301
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 98/37/
EÜ (kuni 28. detsember 2009), 2006/42/EÜ (alates
29. detsembrist 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika
asepresident
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
1-10-2009
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша дисковая пила Black & Decker предназначена для пиления древесины и изделий
из дерева. Данный инструмент предназначен
только для бытового использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
c.
d.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок на
рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование ориги-
e.
f.
нальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный или
запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использо11
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
e.
f.
g.
вание защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок на нескользящей
подошве, защитного шлема или противошумных наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять
контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
12
b. Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не
по назначению может создать опасную
ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе пилами
a. Держите руки на расстоянии от области
распила и диска. Держите вторую руку
на дополнительной рукоятке или на
корпусе двигателя. Если пила удерживается обеими руками, исключается вероятность их пореза диском.
b. Не держите руки под обрабатываемой
деталью. Защитный кожух не защищает
руки от касания диска под обрабатываемой деталью.
c. Отрегулируйте глубину пропила в соответствии с толщиной обрабатываемой
детали. Зуб диска не должен выступать
с нижней стороны обрабатываемой детали
полностью.
d. Никогда не удерживайте разрезаемую
деталь в руках или прижав ее к ноге.
Зафиксируйте обрабатываемую деталь
на неподвижной опоре. Необходимо
надлежащим образом закрепить обрабатываемую деталь для снижения риска
получения травмы, заклинивания диска
или потери управления.
e. Держите электроинструмент за изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может задеть скрытую
проводку или собственный кабель.
Контакт с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
также «живыми», что создает опасность
поражения электрическим током.
f. Во время продольной распиловки всегда используйте направляющую планку
или прямой направитель детали. Это
повышает точность распила и снижает
вероятность заклинивания диска.
g. Всегда используйте диски с посадочными отверстиями соответствующего
размера и формы (ромбовидные или
круглые). Диски, не совпадающие с крепежными приспособлениями пилы, будут
вращаться эксцентрически, что приведет
к потере контроля.
h. Ни в коем случае не используйте поврежденные или несоответствующие
зажимные кольца или болты для дисков. Зажимные кольца и болты для дисков
были разработаны специально для данной
пилы с целью обеспечения оптимальной
производительности и безопасности во
время работы.
Дополнительные меры безопасности для
всех типов пил
Причины обратного удара и действия оператора
по его предупреждению:
♦ Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление, зажимание или
смещение пильного диска, что приводит
к неконтролируемому подъему пилы из
обрабатываемой детали в направлении
оператора.
♦ При зажатии или защемлении диска
в пропиле, он останавливается, и реакция
электродвигателя приводит к внезапному
смещению инструмента в направлении
или в сторону от оператора.
♦ Если диск перекашивается или смещается
в пропиле, зубья на его задней кромке
могут войти в верхнюю часть деревянной
детали, что приведет к выходу диска из
пропила и его скачку в направлении оператора.
Обратный удар является результатом использования пилы не по назначению и/или неправильных действий оператора и условий работы,
и его можно избежать, соблюдая следующие
меры безопасности:
a. Крепко держите пилу обеими руками
и следите за положением рук, чтобы
эффективно противостоять воздействию обратного удара. Стойте сбоку
от пилы, но не на одной линии с ней.
Обратный удар может привести к скачку
пилы назад, но оператор может гасить его
энергию при условии соблюдения надлежащих мер.
b. В случае заклинивания диска или
в случае прекращения процесса резки
по любой причине, отпустите курковый
выключатель и удерживайте пилу неподвижно в обрабатываемой детали
до полной остановки диска. Никогда
не пытайтесь извлечь пилу из обрабатываемой детали или вытянуть ее
назад, пока вращается диск - это может
привести к обратному удару. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по ее устранению.
c. При перезапуске пилы в детали отцентруйте пильный диск в пропиле
и убедитесь в том, что зубья пилы не
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
касаются материала. Если пильный диск
заклинен, то при повторном запуске пилы
он может подскочить вверх из детали или
ударить назад.
d. Для сведения к минимуму риска заклинивания диска и возникновения обратного удара, поддерживайте заготовки
большого размера. Большие заготовки
провисают под собственным весом.
Разместите опоры под заготовку с обеих
сторон, в непосредственной близости от
линии распила и краев заготовки.
e. Не используйте тупые или поврежденные диски. Тупые или неправильно разведенные диски образуют узкий пропил, что
приводит к повышенному трению, заклиниванию диска и образованию обратного
удара.
f. Рычаги настройки глубины пропила
и угла резки на конус перед началом
работы должны быть затянуты и зафиксированы. В случае сбоя настроек
диска, во время работы может произойти
заклинивание и обратный удар.
g. Соблюдайте повышенную осторожность при выполнении врезного пиления стен или в других слепых зонах.
Выдвигаемый диск может встречаться
с предметами, которые могут привести
к образованию обратного удара.
Инструкции по технике безопасности при
работе дисковыми пилами с внешним и внутренним маятниковыми защитными кожухами и буксирным защитным кожухом
a. Перед каждым использованием проверяйте, правильно ли закрыт нижний защитный кожух. Не используйте пилу, если
нижний защитный кожух не перемещается
свободно и не закрывает диск постоянно.
Никогда не зажимайте и не подвязывайте
нижний защитный кожух в открытом положении. При случайном падении пилы нижний
защитный кожух может погнуться. Поднимите
нижний защитный кожух при помощи втягивающей рукоятки и убедитесь в том, что кожух
перемещается свободно и не прикасается
к диску или другим деталям при любых углах
и глубине пиления.
b. Проверьте функционирование и состояние возвратной пружины нижнего
защитного кожуха. Если защитный
кожух и пружина не работают нормально, перед использованием необходимо
выполнить их текущий ремонт. Нижний
14
защитный кожух может перемещаться
замедленно из-за повреждения деталей,
отложения клейких веществ или скопления мусора.
c. Нижний защитный кожух следует втягивать вручную только при выполнении специальных разрезов, например,
врезных и комбинированных распилов.
Поднимайте нижний защитный кожух
при помощи втягивающей рукоятки,
а когда диск прикоснется к материалу
нижний кожух следует опустить. Для
всех других типов пиления нижний защитный кожух должен работать в автоматическом режиме.
d. Всегда следите за тем, чтобы нижний
защитный кожух закрывал диск, прежде
чем класть пилу на верстак или на пол.
Незащищенный диск во время выбега приведет к смещению пилы назад и разрезанию всех находящихся на траектории его
движения предметов. Помните о том, что
после отпускания выключателя требуется
некоторое время для полной остановки
диска.
Дополнительные инструкции по технике
безопасности для всех типов пил с расклинивающим ножом
a. Используйте расклинивающий нож,
подходящий для установленного диска.
Чтобы расклинивающий нож работал, он
должен быть толще диска, но тоньше развода зубьев диска.
b. Отрегулируйте расклинивающий нож,
как описано в руководстве по эксплуатации. Неправильный зазор, позиционирование и пригонка могут привести
к тому, что расклинивающий нож не будет
препятствовать обратному удару.
c. Всегда используйте расклинивающий
нож за исключением врезного пиления.
По завершении врезного пиления расклинивающий нож должен быть установлен на
место. Во время врезного пиления расклинивающий нож может коснуться заготовки,
что приведет к возникновению обратного
удара.
d. Чтобы расклинивающий нож работал,
его необходимо установить в обрабатываемую деталь. Расклинивающий нож
не препятствует обратному удару при выполнении коротких распилов.
e. Не используйте пилу, если расклинивающий нож защемлен. Даже незначи-
РУССКИЙ ЯЗЫК
тельная помеха может снизить скорость
срабатывания защитного кожуха.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании пил:
- Травмы в результате касания вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
- Ухудшение слуха.
- Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
режущего диска.
- Риск получения травмы при смене диска.
- Риск защемления пальцев при снятии защитных кожухов.
- Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли от распила древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП.
Пильные диски
♦ Не используйте диски меньшего или
большего диаметра, чем рекомендовано.
См. скорость вращения дисков в технических характеристиках. Используйте только
указанные в данном руководстве диски,
соответствующие стандарту EN 847-1.
♦ Внимание! Никогда не используйте абразивные диски.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре Black & Decker.
Составные части
1. Клавиша пускового выключателя
2. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
3. Основная рукоятка
4. Вспомогательная рукоятка
5. Кнопка блокировки шпинделя
6. Подошва
7. Пильный диск
8. Защитный кожух
9. Расклинивающий нож
10. Выпускное отверстие пылеотвода
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Сборка
♦
Внимание! Перед выполнением любой из
следующих операций убедитесь, что электроинструмент выключен и отсоединен от электросети, а пильное полотно остановлено.
♦
Снятие и установка пильного диска
(Рис. А)
Снятие
♦ Нажимайте на кнопку блокировки шпинделя (5) и одновременно поворачивайте
пильный диск, пока не включится блокировка шпинделя.
♦ Используя гаечный ключ (12), входящий
в комплект поставки, отвинтите и удалите
стопорный винт (11), поворачивая его против часовой стрелки.
♦ Удалите внешнюю гайку (13).
♦ Снимите пильный диск (7).
Установка
♦ Установите пильный диск на внутренний
фланец (14), убедившись, что стрелки на
диске и инструменте указывают в одном
направлении.
♦ Установите наружную гайку (13) на
шпиндель, чтобы выпуклая сторона была
направлена в сторону от диска.
♦ Вставьте в отверстие стопорный винт (11).
♦ Удерживайте кнопку блокировки шпинделя
(5) в нажатом состоянии.
♦ Используя гаечный ключ (12), входящий
в комплект поставки, крепко затяните стопорный винт, поворачивая его по часовой
стрелке.
♦ Отрегулируйте расклинивающий нож, как
описано ниже.
Регулировка расклинивающего ножа
(Рис. В)
Расклинивающий нож позволяет избежать заклинивания пильного диска во время работы.
Расклинивающий нож следует настраивать
каждый раз после замены пильного диска.
♦ При помощи гаечного ключа (12) ослабьте
болты (15), удерживая расклинивающий
нож на месте.
♦ Установите расклинивающий нож (9), как
показано на рисунке.
♦ Расстояние между расклинивающим ножом и зубчатым ободом должно составлять 2-3 мм.
16
По высоте разница между нижним краем
расклинивающего ножа и зубчатым ободом должна составлять 2-3 мм.
Затяните винты.
Установка и снятие параллельной направляющей (Рис. С)
♦
Параллельная направляющая предназначена для выполнения прямого реза
параллельно краю заготовки.
Установка
♦ Ослабьте фиксатор (16).
♦ Вставьте направляющую (17) в отверстия
(18).
♦ Установите направляющую в необходимое
положение.
♦ Затяните фиксатор.
Снятие
♦ Ослабьте фиксатор.
♦ Снимите направляющую с инструмента.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки электроинструмента.
Данный инструмент может управляться пользователями как с правой, так и с левой рабочей
рукой.
Регулировка угла реза (Рис. D)
По умолчанию угол между пильным диском
и подошвой составляет 90°.
♦ Проверьте по угольнику, равен ли угол
между пильным диском и подошвой 90°.
Если нет, отрегулируйте угол следующим
образом:
♦ Ослабьте фиксатор (19) для освобождения
подошвы.
♦ Открутите стопорную гайку (20) на регулировочном винте (21).
♦ Вкручивайте/выкручивайте регулировочный винт для установки угла 90°.
♦ Затяните стопорную гайку.
♦ Затяните фиксатор, закрепляя подошву на
месте.
Настройка глубины пропила (Рис. E)
Глубина пропила устанавливается в соответствии с толщиной заготовки. Глубина пропила
должна превышать толщину заготовки примерно на 2 мм.
♦ Поднимите рычаг настройки (22) для разблокировки подошвы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
Установите подошву (6) в желаемое положение. Глубину пропила можно проверить
по шкале (23).
Опустите рычаг настройки, фиксируя подошву на месте.
Регулировка угла наклона подошвы
(Рис. F)
Данный инструмент может устанавливаться для
резов под углом от 0° до 45°.
♦ Ослабьте фиксатор (19) для освобождения
подошвы.
♦ Установите подошву (8) в желаемое положение. Угол наклона можно проверить
по шкале (24).
♦ Затяните фиксатор, закрепляя подошву на
месте.
Включение и выключение
♦
♦
Для включения электроинструмента,
сдвиньте кнопку защиты от непреднамеренного пуска (1) в положение разблокировки выключателя и нажмите на клавишу
пускового выключателя (2).
Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Пиление
Всегда удерживайте инструмент обеими руками.
♦ Перед выполнением реза дайте пильному
диску поработать без нагрузки в течение
нескольких секунд.
♦ При распиле прилагайте к инструменту
только легкое усилие.
♦ В ходе работы прижимайте подошву к поверхности заготовки.
Рекомендации по оптимальному использованию
♦
♦
Поскольку невозможно полностью избежать откалывания мелких частиц вдоль
линии реза, выбирайте для работы ту
сторону заготовки, где это допустимо.
Если необходимо свести количество сколов к минимуму (например, при распиле
ламината), закрепите лист фанеры поверх
заготовки.
Использование направляющей пластины
(Рис. G)
Инструмент оснащен направляющей пластиной
для выполнения точных прямых резов (25) и косых резов под углом 45° (26).
♦ Отрегулируйте направляющую пластину,
как указывается ниже.
♦
♦
♦
Совместите левую кромку направляющей
(25) или (26) с линией реза (27).
Выполняйте рез, удерживая кромку направляющей по линии реза.
В ходе работы прижимайте подошву к поверхности заготовки.
Регулировка направляющей пластины
♦
♦
♦
♦
♦
Выполните тестовый рез в ненужном куске
дерева глубиной в половину толщины заготовки.
Поднимите пилу, чтобы Вы могли видеть
линию реза (27).
Удерживая пилу в этом положении, открутите регулировочный винт (28) на
направляющей пластине, как показано на
рисунке.
Совместите отметку 0° (25) на направляющей пластине с линией реза (27). Для
выполнения косых резов под углом 45°, совместите метку 45° (26) на направляющей
пластине с линией реза.
Затяните регулировочный винт (28) направляющей пластины.
Удаление пыли (Рис. Н)
Для подключения к инструменту пылесоса
или пылеудаляющего устройства необходим
переходник.
♦ Вставьте переходник (29) в выпускное отверстие пылеотвода (10).
♦ Подключите шланг пылесоса (30) к переходнику.
Техническое обслуживание
Ваше электрическое/аккумуляторное устройство/инструмент Black & Decker рассчитано на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент/устройство и отключите его от источника питания.
♦ Или выключите инструмент/устройство
и выньте из него аккумулятор, если инструмент/устройство оснащено съемным аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент/устройство.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия инструмента/прибора/зарядного устройства мягкой щеткой или сухой
тканью.
Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
18
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
Напряжение питания В перем. тока
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов на х.х.
об/мин
Макс. глубина распила
мм
Глубина реза под углом 45°
мм
Диаметр пильного диска
мм
Диаметр посадочного
отверстия
мм
Ширина шага зубьев
мм
Вес
кг
KS1300
ТИП 1
230
1300
5000
65
50
190
KS1301
ТИП 1
230
1300
5000
65
50
190
16
2,3
5
16
2,3
5
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 98 дБ(А), погрешность (K)
3 дБ(А), Акустическая мощность (LWA) 109 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 2,76 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
KS1300/KS1301
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
98/37/ЕС (до 28 декабря 2009 г.), 2006/42/ЕС
(с 29 декабря 2009 г.), EN 60745-1, EN 60745-2-5.
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
1-10-2009
zst00201333 - 19-03-2013
19
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
21
22
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising