KS900SLW | Black&Decker KS900SLW JIGSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-87 SK
KS900
KS950
2
3
4
SLOVENČINA
Použitie výrobku
f.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom
prostredí je nevyhnutné použiť prúdový
chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča RCD
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3.
a.
Bezpečnosť osôb
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pri práci s elektrickým náradím premýšľajte.
S náradím nepracujte, pokiaľ ste unavení alebo
pokiaľ ste pod vplyvom omamných látok,
alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť
pri práci s týmto náradím môže privodiť vážne
zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu osôb.
Vždy používajte prostriedky na ochranu zraku.
Bezpečnostná výbava ako je respirátor, nekĺzavá
bezpečnostná obuv, pevná prilba alebo ochranné
slúchadlá použitá v zodpovedajúcich podmienkach
znižuje riziko úrazu.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora, zdvíhaním alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je hlavný
vypínač vypnutý. Prenášanie náradia s prstom
na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla k elektrickému rozvodu, ak je hlavný vypínač
náradia v zapnutej polohe, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúč zanechaný v rotujúcich častiach
náradia môže spôsobiť poranenie osôb.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní
lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy,
odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej
blízkosti pohyblivých častí. Voľný odev, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadení na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Vaša priamočiara píla Black & Decker je určená na
rezanie dreva, plastov a plechov. Toto náradie je určené
len na použitie v domácnosti.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny.
Nedodržanie uvedených pokynov môže
spôsobiť úraz elektrickým prúdom, vznik
požiaru alebo iné vážne poranenie.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA A POKYNY
SI USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ ĎALŠIE
POUŽITIE.
Označenie "elektrické náradie" vo všetkých nižšie
uvedených upozorneniach odkazuje na vaše náradie
napájané zo siete (obsahuje napájací prívodný kábel)
alebo náradie napájané batériami (bez kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
c.
Bezpečnosť pracovného prostredia
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže viesť k spôsobeniu úrazu.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných
prostrediach, ako sú napríklad priestory,
v ktorých sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny
alebo prašné látky. Elektrické náradie je zdrojom
iskrenia, čo môže viesť k zapáleniu prachu alebo
výparov.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to,
aby sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo
stojace osoby. Odvrátenie pozornosti môže viesť
k strate kontroly nad náradím.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla musí zodpovedať
zásuvke.Nikdy akýmkoľvek spôsobom
zástrčku neupravujte. Pri náradí, ktoré je
chránené uzemnením nepoužívajte žiadne
redukcie zástrčiek. Neupravované zástrčky
a vyhovujúce spoje znižujú nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na
prenášanie náradia, jeho posúvanie alebo
za neho neťahajte pri odpájaní náradia
od elektrickej siete. Chráňte kábel pred
vysokými teplotami, mastnotou, ostrými hranami
a pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku
úrazu elektrickým prúdom.
Ak pracujete s elektrickým náradím vonku,
používajte predlžovací kábel určený na
vonkajšie použitie. Použitie týchto káblov znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
5
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Na náradie príliš netlačte. Pre konkrétne
aplikácie používajte vhodné náradie. Pri použití
správneho typu náradia bude práca vykonaná
lepšie a bezpečnejšie .
Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
či iných pripojených súčastí, pred prevádzaním
servisu alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete a/ alebo vyberte
akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné
d.
e.
f.
g.
5.
a.
opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia alebo
s týmto návodom, aby s náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej
obsluhy nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte vychýlenie či
zaseknutie pohyblivých častí, poškodenie
jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu
mať vplyv na chod náradia. Ak je náradie
poškodené, nechajte ho opraviť. Veľa nehôd je
spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými
hranami sa menej zanášajú a lepšie sa ovládajú.
Náradie, príslušenstvo a nástavce používajte
podľa týchto pokynov a spôsobom, ktorý je
určený pre daný typ náradia. Berte do úvahy
aj prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je
nutné vykonať. Použitie náradia iným spôsobom
a na iné než odporučené účely môže viesť k vzniku
nebezpečných situácií.
•
Po uvoľnení vypínača sa pílový list ešte chvíľu
pohybuje. Pred položením píly vždy vypnite hlavný
vypínač a počkajte, kým sa pílový list celkom
zastaví.
Varovanie! Pobyt v prašnom prostredí a vdýchnutie
prachu pri rezaní môže ohroziť zdravie obsluhy náradia
a okolo stojacich osôb. Používajte masku proti prachu
určenú špeciálne na ochranu pred toxickým prachom
a podobnými splodinami a zaistite, aby boli takto chránené
všetky osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce do
pracovného priestoru.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
z tohto dôvodu nie je nutná ochrana
uzemnením. Vždy skontrolujte, či sieťové
napätie zodpovedá napätiu uvedenému na
typovom štítku náradia.
•
•
Opravy
Vaše náradie nechajte opravovať iba osobou
s príslušnou kvalifikáciou pri použití výhradne
originálnych náhradných dielov. Tým zaistíte
bezpečnú prevádzku náradia.
Toto náradie nie je určené na použitie pre mládež
alebo nedospelé osoby bez dozoru. Deti musia byť
pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Poškodený kábel musí byť bezpečne vymenený
výrobcom alebo autorizovaným servisným
zástupcom firmy Black & Decker.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa štandardných
nenabíjateľných batérií
•
Nikdy sa nepokúšajte tieto batérie rozoberať.
•
Neskladujte tieto batérie na miestach, kde môže
teplota prekročiť 40°C.
•
Ak chcete batérie vyhodiť, dodržujte pokyny
uvedené v časti „Ochrana životného prostredia".
Nevhadzujte batérie do ohňa a nespaľujte ich.
•
Za extrémnych podmienok sa môže vyskytnúť
únik kvapaliny z batérií.
Ak zistíte na povrchu batérie prítomnosť kvapaliny,
postupujte nasledovne:
Starostlivo kvapalinu utrite handričkou.
Vyvarujte sa dotyku s pokožkou.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
priamočiarych píl
•
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, držte elektrické
náradie vždy za izolované rukoväte. Pri kontakte
s vodičom pod prúdom sa nechránené kovové
časti náradia stanú vodivé a obsluha tak utrpí
zásah elektrickým prúdom.
•
Obrobok si k pevnej podložke upnite pomocou
svoriek či iným vhodným spôsobom. Prichytenie
obrobku rukou alebo k telu je nestabilné a môže
viesť k strate kontroly. Ruky držte mimo oblasť
rezania. Nikdy z akéhokoľvek dôvodu nesiahajte
pod rezaný materiál. Nezasahujte prstami alebo
palcom do blízkosti pílového listu a upínania
pílového listu. Nespevňujte pílu uchopením za
pätku.
•
Pílové listy udržujte ostré. Otupené alebo
poškodené pílové listy môžu spôsobiť odchýlenie
alebo zaseknutie píly. Vždy používajte vhodný
pílový list pre daný typ opracovávaného materiálu
a daný typ rezu.
•
Pri rezaní potrubí alebo elektroinštalačných trubiek
sa uistite, či nimi nepreteká voda alebo či tadiaľ
nevedie elektrická kabeláž a pod.
•
Ihneď po skončení rezu sa nedotýkajte obrobku
ani pílového listu. Môžu byť veľmi rozpálené.
•
Pred rezaním do stien, podláh a stropov si buďte
vedomí skrytých rizík, dopredu skontrolujte, kadiaľ
je natiahnuté potrubie a elektrické vedenie.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa laserov.
Prečítajte si starostlivo celý
tento návod.
Tento výrobok nie je určený pre
osoby mladšie ako 16 rokov.
Laserové žiarenie.
Nepozerajte sa do laserového
lúča.
Na sledovanie laserového
lúča nepoužívajte optické
prístroje.
6
•
•
•
•
•
•
•
•
Pílové listy sú v úložnom priestore uchytené
pomocou magnetického prúžku. Pílový list vyberiete
tak, že jeden koniec listu stlačíte dole, druhý koniec
sa zdvihne a pílový list vyberiete.
•
Uzavrite kryt úložného priestoru na pílové listy (3)
a uistite sa, či západky zacvakli.
Varovanie! Pred zapnutím píly sa uistite, či je kryt
úložného priestoru riadne uzavretý.
Tento laser zodpovedá triede 2 podľa IEC
60825+A1+A2:2001. Nevymieňajte laserovú diódu
za iný typ. Ak dôjde k poruche, zverte opravu
prístroja autorizovanému servisu.
Nepoužívajte laser za iným účelom, než je
projekcia laserových lúčov.
Vystavenie zraku pôsobeniu laserového
lúča triedy 2 je považované za bezpečné len
v prípade, že nepresiahne táto doba 0,25
sekundy. Reflexy očných viečok bežne poskytujú
dostatočnú ochranu. Vo vzdialenosti väčšej než
1 m zodpovedá tento laser triede 1 a preto je
považovaný za úplne bezpečný.
Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte zámerne
a priamo.
Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte
optické prístroje.
Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby mohol
laserový lúč prechádzať cez osoby vo výške ich
hláv.
Nedovoľte deťom, aby sa približovali do blízkosti
lasera.
Pripojenie vysávača k náradiu (obr. D)
Na pripojenie vysávača alebo odsávača prachu
k náradiu je nutné použiť adaptér. Tento adaptér na
odsávanie prachu (6) si môžete zakúpiť u najbližšieho
značkového predajcu Black & Decker.
•
Adaptér (6) pripojte k výstupnému otvoru na
odsávanie (5).
•
K adaptéru (6) pripojte hubicu vysávača.
Použitie
Nastavenie pätky píly na vykonávanie pokosových
rezov (obr. E a F)
Varovanie! Náradie nepoužívajte v prípade, že je pätka
píly uvoľnená alebo odmontovaná. Pätku píly (7) je
možné nakloniť vľavo či vpravo až o 45°.
•
Blokovaciu páčku pätky píly (4) vysuňte smerom
von tak, aby sa pätka píly (7) z polohy 0° odistila
(obr. E).
•
Pätku píly (7) vytiahnite dopredu a nastavte
požadovaný sklon 15°, 30° a 45° zobrazený
v okienku nastavenia pokosu.
•
Blokovaciu páčku pätky píly (4) zasuňte späť
smerom k píle tak, aby sa pätka píly (7) zaistila.
Popis
1. Zaisťovacie tlačidlo
2. Hlavný vypínač (zapnuté/vypnuté)
3. Úložný priestor na pílové listy
4. Zaistenie pätky píly
5. Výstupný otvor odsávania
6. Adaptér na odsávanie prachu
7. Pätka píly
8. Otočný ovládač Auto SelectTM
9. Vodiaci valec pílového listu
10. Výmena pílového listu bez použitia iného náradia
Zarovnanie pätky píly (7) pri prevádzaní rovných
rezov:
•
Blokovaciu páčku (4) vysuňte smerom von tak,
aby sa pätka píly (7) odistila.
•
Pätku píly (7) nastavte na uhol 0° a zasuňte ju
späť.
•
Blokovaciu páčku pätky píly (4) zasuňte späť
smerom k píle tak, aby sa pätka píly (7) zaistila.
Doplňujúce funkcie (obr. A)
Doplňujúce funkcie sú k dispozícii podľa typu
zakúpeného výrobku. Doplňujúce funkcie, ktoré je
možné využívať, sú zobrazené podľa katalógového
čísla na obr. A.
Nastavenie
Varovanie! Pred prevedením nasledujúcich operácií
skontrolujte, či je náradie vypnuté a odpojené od zdroja
napätia, a či sa pílový list zastavil. Použité pílové listy
môžu byť horúce.
Nastavenie otočného ovládača Auto SelectTM
(obr. G)
Toto náradie je vybavené unikátnym otočným
ovládačom Auto SelectTM (8) na nastavenie otáčok
a predkmitu pílového listu pre rôzne aplikácie. Otáčky
a predkmit pre rôzné typy rezaných materiálov nastavte
otočným ovládačom (8) podľa tabuľky uvedenej
nižšie:
Montáž pílového listu (obr. B)
•
Uchopte pílový list (11) podľa nákresu tak, aby
jeho zuby smerovali dopredu.
•
Stlačte dole a pridržte páčku na uchytenie pílového
listu (10).
•
Zasuňte upínaciu stopku pílového listu čo najďalej
do držiaka pílového listu (12).
•
Páčku (10) uvoľnite.
Uloženie pílového listu (obr. C)
Pílové listy (11) sa môžu uschovať v úložnom priestore
v zadnej časti náradia.
•
Kryt úložného priestoru pílových listov (3) otvoríte
tak, že uchopíte jazýček umiestnený na hornej strane
krytu (3) a potiahnete ním smerom von.
7
Ikonka
Použitie
Otáčky/predkmit
Typ pílového listu
Kuchynské
pracovné linky,
pracovné dosky,
laminované dosky
Vysoké otáčky,
bez predkmitu
Bežný na drevo
Posuvné rezy
/oblé rezy/, ručné
orezávanie, tvrdé
drevo, obklady,
podlahy
Vysoké otáčky,
bez predkmitu
Posuvné rezy do
dreva, bežný na
drevo
Preglejka
a drevené panely
Vysoké otáčky,
stredný predkmit
Bežný na drevo
Bežné drevo,
mäkké
drevo, rýchle
prerezávanie
Vysoké otáčky,
maximálny
predkmit
Bežný na drevo
Plasty, plexisklo,
PVC
Stredné otáčky,
stredný predkmit
Všeobecné
využitie
Tenké kovové
plechy, keramické
obkladačky, tabule
so sklenným
vláknom
Nízke otáčky, bez
predkmitu
Na kov alebo
keramiku, na
sklenné vlákno
Pomalé otáčky,
presný začiatok
rezania
Pomalé otáčky,
bez predkmitu
Pílový list zvoľte
podľa danej
aplikácie
Zapnutie a vypnutie
•
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(2).
•
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač
(2).
•
Nepretržitý chod zaistíte stlačením zaisťovacieho
tlačidla (1) a uvoľnením hlavného vypínača (2).
•
Náradie bežiace v nepretržitom chode vypnete
stlačením a uvoľnením hlavného vypínača (2).
Bočné nastavenie lasera (obr. I)
Poznámka: Laser je určený ako pomocný prostriedok
na vedenie rezu a nezaručuje absolútne presné
prevedenie rezu.
Varovanie! Nastavovanie lasera nevykonávajte, pokiaľ
je píla pripojená k elektrickej sieti.
•
Podľa potreby pomocou nastaviteľnej skrutky (15)
vyrovnajte smer laserového lúča s pätkou píly.
Viditeľnosť lasera (výkon) je znížená, pokiaľ je píla
prehriata. Laserový lúč nemusí byť viditeľný, pokiaľ píla
pracuje dlhšiu dobu preťažená. Viditeľnosť laserového
lúča sa vráti na normálnu úroveň po vychladnutí píly
alebo po odpojení píly od elektrického prívodu.
Varovanie! Neponechávajte prehriaty laser v polohe
zapnutej (ON).
Rezanie
Pri rezaní držte pílu pevne oboma rukami.
Pätka píly (7) by mala byť pevne pritlačená k rezanému
obrobku. Tým sa napomôže ochrane pred odskočením
píly, znížia sa vibrácie a minimalizuje sa možnosť
zlomenia pílového listu.
•
Pred začatím rezania nechajte pár sekúnd kmitať
pílový list naprázdno.
•
Pri rezaní tlačte na náradie len ľahko.
Uistite sa, či je vypínač v polohe vypnutej (OFF)
a vyberte batérie, aby sa prerušilo napájanie lasera.
Použitie lasera (obr. J a K)
Laser premieta čiaru rezu (18) na povrch obrobku.
•
Ak chcete laser zapnúť, stlačte tlačidlo (16).
•
Ak chcete laser vypnúť, stlačte opäť tlačidlo
(16).
Sledovaním vyznačenej línie (17) priamo zhora píly
môžete jednoducho previesť vlastný rez. Pokiaľ
by tomuto sledovaniu bolo z akéhokoľvek dôvodu
zabránené, je možné ako alternatívu pre presné
vedenie rezu použiť laserový lúč.
Práca s laserom (obr. H - K) (iba pre modely ‘L’)
Vloženie batérií (obr. H)
Laserový modul (14) odpojíte od píly vybratím skrutky
(13) a následným potiahnutím laserového modulu
smerom dopredu. Vložte dve nové alkalické batérie
1,5 V typu AAA tak, aby správne zodpovedali pólmi
(+) a (-). Laserový modul (14) nasaďte späť.
8
•
•
•
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Ceruzkou si vyznačte líniu rezu (17).
Pílu si umiestnite nad vyznačenú líniu (17).
Zapnite laser.
Práca s pracovným osvetlením (obr. L a M) (iba
pre modely 'W' )
Modely s označením 'W' v katalógovom čísle sú
vybavené svetlom LED (19) na osvetlenie miesta
v okolí pílového listu.
•
Pracovné osvetlenie zapnete posunutím vypínača
(20) do zapnutej polohy (I).
•
Pracovné osvetlenie vypnete posunutím vypínača
(20) do vypnutej polohy (0).
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych
zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.
Tiež spoločnosť Black & Decker poskytuje možnosť
zberu použitých výrobkov alebo ich recykláciu po
ukončení ich prevádzkovej životnosti. V rámci tejto
výhodnej služby vráťte vaše náradie ktorejkoľvek
autorizovanej servisnej pobočke Black & Decker, kde
bude toto náradie zhromaždené a s ohľadom na životné
prostredie recyklované.
Rady na optimálne využitie
Rezanie vrstvených materiálov
Pri rezaní vrstvených dosák môžu vznikať úlomky,
ktoré povrch dosky znehodnotia. Najpoužívanejšie
pílové listy režú pri zdvihu smerom hore, preto pokiaľ
je pätka píly pritlačená na lícovú stranu dosky, použite
pílový list, ktorý reže smerem dole, alebo:
•
Používajte pílové listy s jemnými zubami.
•
Rezanie prevádzajte zo zadnej strany obrobku.
•
Ak chcete obmedziť štiepenie materiálu, zovrite
obrobok z oboch strán pomocou kúskov dreva
alebo sololitu a režte cez celú túto zostavu.
Miesto vašej najbližšej autorizovanej servisnej pobočky
Black & Decker sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných stredísk Black & Decker a všetky
podrobnosti týkajúce sa popredajného servisu nájdete
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Po ukončení ich životnosti ich zlikvidujte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia: Podľa vyššie uvedeného postupu
batérie vyberte.
Rezanie kovu
Pamätajte si, že rezanie kovu trvá omnoho dlhšie ako
rezanie dreva.
•
Používajte pílový list vhodný na rezanie kovu.
•
Pri rezaní tenkých plechov pripevnite k spodnej
strane obrobku kúsok dreva a režte cez celú túto
zostavu.
•
Naneste na požadovanú čiaru rezu olejový film.
•
•
Batérie vložte do vhodného prepravného obalu
tak, aby nedošlo ku skratovaniu ich kontaktov.
Odneste batérie do miestnej recyklačnej
stanice.
Technické údaje
Údržba
Napätie zdroja
Stanovený príkon
Otáčky naprázdno
Max. hĺbka rezu
Drevo
Oceľ
Hliník
Hmotnosť
(s laserom)
Vaše elektrické náradie Black & Decker bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobé
bezproblémové fungovanie náradia závisí od jeho
riadnej údržby a pravidelného čistenia.
•
Pravidelne čistite vetracie otvory náradia pomocou
mäkkej kefky alebo suchej handričky.
•
Pravidelne čistite kryt motora vlhkou handričkou.
Nepoužívajte na čistenie abrazívne prostriedky ani
rozpúšťadlá. Zabráňte vniknutiu kvapalín do vnútra
náradia a nikdy žiadnu časť náradia neponárajte
do vody.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Toto zariadenie nesmie byť
vyhodené do bežného domového odpadu.
Jedného dňa zistíte, že náradie musíte vymeniť alebo
že ho nebudete ďalej používať. V tomto prípade myslite
na ochranu životného prostredia. Zástupcovia servisu
Black & Decker od Vás staré náradie Black & Decker
odoberú a postarajú sa o jeho spracovanie, bez toho,
aby došlo k ohrozeniu životného prostredia.
9
Vac
W
min-1
mm
mm
mm
kg
kg
Model KS900
230
620
800-3200
Model KS950
230
650
800-3200
85
5
15
2,8
3,1
85
5
15
2,8
3,1
Prehlásenie o zhode
Modely KS900, KS950
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám: 98/37/EC,
89/336/EEC, EN 60745, EN 55014, EN61000, IEC
60825+A1+A2:2001
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
vibrácie prenášané na obsluhu
KWA (nepresnosť akustického tlaku
KWA (nepresnosť akustického výkonu
87 dB(A)
98 dB(A)
< 6,87 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
24-06-2007
10
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00052003 - 26-09-2007
11
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising