KS900SLW | Black&Decker KS900SLW JIGSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
555555-48 PL
KS900
KS950
2
3
4
POLSKI
Przeznaczenie
Opisywana wyrzynarka Black & Decker przeznaczona
jest do cięcia drewna, tworzyw sztucznych i blach.
Narzędzie to nie jest przeznaczone do użytku
profesjonalnego.
e.
Ogólne zasady bezpiecznej pracy
Uwaga! Należy zapoznać się ze wszystkimi
ostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznej
pracy oraz z instrukcją obsługi. Nie
stosowanie się do zaleceń może być
przyczyną porażenia prądem elektrycznym,
pożaru i/lub poważnego zranienia.
Z A C H O WA J W S Z Y S T K I E I N S T R U K C J E
I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ PRACY,
ABY MÓC KORZYSTAĆ Z NICH W PRZYSZŁOŚCI.
Określenie "elektronarzędzie", używane w poniższych
ostrzeżeniach, dotyczy zarówno elektronarzędzi
zasilanych sieciowo (przewodem zasilającym), jak
i akumulatorowo (bezprzewodowych).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
f.
3.
a.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dbaj
o dobre oświetlenie. Brak porządku i złe
oświetlenie są częstą przyczyną wypadków.
Nie używaj elektronarzędzi w strefach
zagrożonych wybuchem, na przykład
w pobliżu palnych cieczy, gazów lub pyłów.
Elektronarzędzia wytwarzają w czasie pracy iskry,
od których mogą zapalić się pyły lub opary.
W czasie pracy elektronarzędziami nie pozwalaj
na przebywanie w pobliżu dzieci i innych osób
postronnych. Brak skupienia może spowodować
utratę kontroli nad narzędziem.
b.
c.
Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
Gniazdo musi być dostosowane do wtyczki
elektronarzędzia. Nie wolno dokonywać
przeróbek wtyczki. Nie wolno używać
przejściówek do zasilania uziemionych
elektronarzędzi. Używanie nieprzerobionych
wtyczek i odpowiednich gniazd, zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Należy unikać bezpośredniego kontaktu
z uziemionymi i zerowanymi powierzchniami,
takimi jak rurociągi, grzejniki, kuchenki
i lodówki. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym
wzrasta, jeśli twoje ciało jest zerowane lub
uziemione.
Nie narażaj elektronarzędzi na działanie
deszczu lub zwiększonej wilgotności. Woda
wnikająca do wnętrza elektronarzędzia zwiększa
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Nie wolno niszczyć przewodu zasilającego. Nie
podnoś, nie ciągnij i nie wyciągaj z gniazda
wtyczki, poprzez ciągnięcie za przewód
zasilający elektronarzędzie. Chroń przewód
zasilający przed kontaktem z gorącymi
elementami, olejami, ostrymi krawędziami
i ruchomymi częściami. Uszkodzenie lub
d.
e.
f.
g.
4.
a.
5
zaplątanie przewodu zasilającego zwiększa ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
W czasie pracy elektronarzędziem na wolnym
powietrzu należy używać przedłużacza
przeznaczonego do stosowania poza
pomieszczeniami zamkniętymi. Użycie przewodu
zasilającego przeznaczonego do stosowania poza
pomieszczeniami zamkniętymi zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
W czasie pracy w wilgotnym otoczeniu, należy
używać żródła zasilania zabezpieczonego
wyłącznikiem różnicowoprądowym. Użycie
wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Środki ochrony osobistej
W czasie pracy elektronarzędziem zachowaj
czujność, patrz uważnie i kieruj się zdrowym
rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzi, jeżeli
jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy leków. Nawet chwila nieuwagi,
w czasie pracy elektronarzędziem, może
doprowadzić do poważnego uszkodzenia ciała.
Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Używanie
odpowiedniego od warunków wyposażenia
ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa,
anty poślizgowe obuwie ochronne, hełm ochronny
czy ochrona słuchu, pozwala zmniejszyć ryzyko
uszkodzenia ciała.
Zapobiegaj przypadkowemu włączeniu. Przed
podłączaniem do zasilania i/lub włożeniem
baterii oraz przenoszeniem narzędzia, upewnij
się, że wyłącznik jest w pozycji "wyłączone".
Trzymanie palca na wyłączniku w czasie
przenoszenia lub podłączania do zasilania jest
bardzo niebezpieczne.
Przed uruchomieniem narzędzia usuń wszelkie
klucze i narzędzia do regulacji. Pozostawienie
klucza lub narzędzia do regulacji połączonego
z częściami wirującymi elektronarzędzia może
spowodować uszkodzenie ciała.
Zachowaj stabilność. Zadbaj o dobre podparcie
nóg i stabilną postawę. Umożliwia to lepszą
kontrolę nad pracą urządzenia w nagłych
sytuacjach.
Załóż odpowiedni strój. Nie zakładaj luźnych
ubrań i biżuterii. Nie dopuść włosów, ubrania
i rękawic do kontaktu z częściami ruchomymi.
Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą
zostać pochwycone przez ruchome części.
Jeśli sprzęt jest przystosowany do przyłączenia
urządzeń odprowadzających i zbierających pył,
upewnij się, czy są one przyłączone i właściwie
użytkowane. Użycie takich urządzeń zmniejsza
niebezpieczeństwa związane z obecnością
pyłów.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie wolno przeciążać elektronarzędzi.
Używaj elektronarzędzi odpowiednich, do
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
wykonywanych prac. Dzięki odpowiednim
elektronarzędziom wykonasz pracę lepiej i
w sposób bezpieczny, w tempie, do jakiego
narzędzie zostało zaprojektowane.
Nie wolno używać elektronarzędzia z zepsutym
wyłącznikiem, który nie pozwala na sprawne
włączanie i wyłączanie. Elektronarzędzie, którego
pracy nie można kontrolować wyłącznikiem,
stanowi zagrożenie i musi zostać naprawione.
Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany
akcesoriów oraz schowaniem, wyjmij wtyczkę
z gniazda zasilania i/lub odłącz akumulator.
Stosowanie takich środków zapobiegawczych
zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko
przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
Nie używane elektronarzędzie przechowuj poza
zasięgiem dzieci i nie dopuszczaj osób nie
znających elektronarzędzia lub tej instrukcji
do posługiwania się elektronarzędziem.
Elektronarzędzia obsługiwane przez osoby
nieprzygotowane stanowią zagrożenie.
Regularnie dokonuj konserwacji
elektronarzędzi. Sprawdź, czy ruchome
części są właściwie połączone i zamocowane,
czy części nie są uszkodzone oraz skontroluj
wszelkie inne elementy mogące mieć wpływ na
pracę elektronarzędzia. Wszelkie uszkodzenia
należy naprawić przed rozpoczęciem pracy.
Wiele wypadków spowodowanych jest przez
niedostateczną konserwację elektronarzędzi.
Dbaj o czystość narzędzi i ostrość elementów
tnących. Zadbane narzędzia tnące, z ostrymi
krawędziami tnącymi, rzadziej się zacinają i są
łatwiejsze w prowadzeniu.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. należy używać zgodnie z niniejszą
instrukcją, uwzględniając warunki i rodzaj
wykonywanej pracy. Używanie elektronarzędzia
niezgodnie z przeznaczeniem może stwarzać
niebezpieczeństwo.
•
•
•
•
•
•
dostatecznej stabilizacji i może spowodować
utratę kontroli nad narzędziem.
Nie zbliżaj rąk do miejsca cięcia. W żadnym
wypadku nie sięgaj od spodu pod obrabiany
element. Nigdy nie wsuwaj palców lub kciuka
w pobliże brzeszczotu i mocowania brzeszczotu.
Nie wolno stabilizować wyrzynarki chwytając za
stopę.
Dbaj o ostrość brzeszczotów. Tępe lub uszkodzone
brzeszczoty mogą być przyczyną zbaczania lub
zahaczania piły przy obciążaniu. Zawsze należy
używać brzeszczotów przeznaczonych do cięcia
danego materiału i odpowiedniego do rodzaju
prac.
W przypadku cięcia rur i kanałów należy się
upewnić, czy nie ma w nich wody, przewodów
elektrycznych itp.
Nie dotykaj obrabianego elementu ani brzeszczotu
bezpośrednio po zakończeniu cięcia. Elementy te
mogą być bardzo gorące.
Uważaj na ukryte niebezpieczne elementy - przed
rozpoczęciem cięcia ścian, podłóg czy sufitów,
sprawdź rozmieszczenie przewodów i rur.
Brzeszczot porusza się nawet po zwolnieniu
wyłącznika. Zanim odłożysz narzędzie, zawsze
zaczekaj, aż po wyłączeniu brzeszczot całkiem
się zatrzyma.
Uwaga! Bezpośredni kontakt lub wdychanie pyłu
powstałego w trakcie cięcia może szkodzić zdrowiu
wykonującego pracę i osób znajdujących się w pobliżu.
Należy nosić specjalną maskę przeznaczoną do ochrony
przed pyłem i oparami oraz upewnić się, że osoby
w pomieszczeniu i wchodzące do pomieszczenia są
również zabezpieczone.
Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
Opisywane elektronarzędzie jest podwójnie
izolowane; dlatego nie ma konieczności
stosowania dodatkowego uziemienia.
Zawsze sprawdzaj, czy napięcie zasilania
jest zgodne z wartością podaną na tabliczce
znamionowej.
Naprawy
Powierzaj naprawy elektronarzędzi wyłącznie
osobom wykwalifikowanym, używającym
identycznych części zamiennych. Zapewni
to bezpieczeństwo użytkowania naprawionego
urządzenia.
•
Instrukcje bezpiecznego użytkowania
wyrzynarek
•
W czasie pracy narzędziem w miejscach, gdzie
może dojść do zetknięcia z ukrytymi przewodami
lub własnym przewodem zasilającym, należy
trzymać narzędzie za izolowane uchwyty.
Zetknięcie z przewodem pod napięciem spowoduje
pojawienie się napięcia na metalowych częściach
obudowy i porażenie operatora.
•
Używaj zacisków lub innego wygodnego sposobu
unieruchomienia i podparcia obrabianego
elementu. Trzymanie rękami obrabianego
elementu lub oparcie o własne ciało nie daje
•
Opisywane urządzenie nie może być samodzielnie
użytkowane przez osoby zbyt młode lub
niewystarczająco silne. Należy pilnować, aby
dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Ze względów bezpieczeństwa, wymiany
uszkodzonego przewodu zasilającego powinien
dokonywać producent lub Autoryzowany Serwis
Black & Decker.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące
stosowania baterii jednorazowych (akumulatorów)
•
Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać baterii.
•
Nie przechowywać w miejscach, w których
temperatura przekracza 40 °C.
•
Utylizację baterii należy przeprowadzić zgodnie
z instrukcją podaną w rozdziale "Protecting the
environment (Ochrona środowiska)".
Baterii nie wolno spalać.
6
•
Dodatkowe wyposażenie (Rys. A)
Dodatkowe wyposażenie zależne jest od zakupionego
modelu urządzenia. Na Rys. A przedstawione są
opcje wyposażenia dodatkowego, zależne od numeru
urządzenia.
W wyjątkowych przypadkach może dojść do
wycieku z baterii.
Jeśli na baterii pojawi się płyn, należy:
Ostrożnie wytrzeć płyn szmatką. Unikać
kontaktu ze skórą.
Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznego
używania laserów
Montaż
Uwaga! Przed przystąpieniem do każdej z poniższych
czynności upewnij się, czy narzędzie jest wyłączone
i wtyczka zasilania jest wyjęta z gniazda oraz ostrze
zatrzymało się. W czasie eksploatacji brzeszczot
może się rozgrzać.
Należy uważnie przeczytać
instrukcję obsługi.
Niniejszy produkt nie nadaje się
do użycia przez dzieci poniżej
16 roku życia.
Montaż brzeszczotu (Rys. B)
•
Trzymać brzeszczot (11) jak pokazano, zębami
do przodu.
•
Popchnąć w dół i przytrzymać zacisk mocowania
brzeszczotu (10). Włożyć trzonek brzeszczotu
w uchwyt (12) aż do napotkania oporu.
•
Puścić zacisk mocowania brzeszczotu (10).
Promieniowanie laserowe.
Nie wolno kierować wiązki
lasera w kierunku oczu.
Magazynek brzeszczotów (Rys. C)
Brzeszczoty (11) można przechowywać w magazynku
znajdującym się z boku narzędzia.
•
Otworzyć pokrywę (3) magazynka brzeszczotów
pociągając w bok za uchwyt na górze pokrywy
(3).
•
Brzeszczoty umocowane są w magazynku na
pasku magnetycznym. Aby wyjąć brzeszczot,
należy nacisnąć jeden z jego końców i wyjąć go
za podniesioną część.
•
Zamknąć pokrywę (3) magazynka brzeszczotów
i upewnić się, że jest prawidłowo zamknięta.
Nie wolno używać przyrządów
optycznych do oglądania
wiązki lasera.
•
•
•
•
•
•
•
Zastosowany laser spełnia normy dla klasy
2 zgodnie z normą IEC 60825+A1+A2:2001.
Nie wolno zastępować diody lasera innym
typem. Naprawę uszkodzonego lasera należy
powierzyć Autoryzowanemu Przedstawicielowi
Serwisowemu.
Lasera nie wolno używać w innych celach niż
wyznaczanie linii.
Maksymalny czas ekspozycji oka na wiązkę lasera
klasy 2, uważany za bezpieczny, to 0,25 sekundy.
Zwykle odruchowa reakcja powieki zapewnia
wystarczającą ochronę. W odległości powyżej
1m laser spełnia wymagania klasy 1 i dlatego
uważany jest za całkowicie bezpieczny.
Nigdy nie wolno kierować wiązki bezpośrednio
w oczy i wpatrywać się w nią.
Nie wolno używać przyrządów optycznych do
oglądania wiązki lasera.
Nie wolno ustawiać urządzenia tam, gdzie wiązka
lasera może znaleźć się na wysokości głowy innych
osób.
Nie wolno pozwalać na zbliżanie się dzieci do
lasera.
Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że
magazynek jest dokładnie zamknięty.
Przyłączanie odkurzacza (Rys. D)
Do przyłączenia odkurzacza lub innego urządzenia
do odprowadzenia pyłu z narzędzia, potrzebna
jest odpowiednia przejściówka. Przejściówkę do
odprowadzania pyłu (6) można nabyć u lokalnego
sprzedawcy sprzętu Black & Decker.
•
Wsunąć przejściówkę (6) w przyłącze do
odprowadzania pyłu (5).
•
Przyłączyć wąż odkurzacza do przejściówki (6).
Eksploatacja
Ustawianie stopy wyrzynarki do cięcia skośnego
(Rys. E i F)
Uwaga! Nie wolno używać wyrzynarki ze zdemontowaną
lub nie dokręconą stopą.
Stopa wyrzynarki (7) może być ustawiana do cięcia
skośnego zarówno w lewo jak i w prawo maksymalnie
pod kątem 45°.
•
Pociągnąć dźwignię blokady stopy wyrzynarki (4)
na zewnątrz, aby odblokować stopę wyrzynarki
(7) znajdującą się w pozycji 0° (Rys. E).
•
Pociągnąć stopę wyrzynarki (7) do przodu i ustawić
potrzebny kąt 15°, 30° lub 45°, zgodnie ze
wskazaniem wskaźnika odchylenia wyrzynarki.
Wyposażenie
1. Przycisk blokady wyłącznika
2. Wyłącznik
3. Pokrywa schowka na brzeszczoty
4. Dźwignia blokady stopy wyrzynarki
5. Przyłącze do odprowadzenia pyłu
6. Przejściówka do odprowadzenia pyłów
7. Stopa wyrzynarki
8. Pokrętło Auto SelectTM
9. Rolka prowadząca
10. Beznarzędziowe mocowanie brzeszczotu
7
•
Użycie pokrętła funkcji Auto SelectTM (Rys. G)
Opisywane urządzenie jest wyposażone w pokrętło
funkcji Auto SelectTM (8) służące do ustawiania
prędkości i rodzaju ruchów brzeszczotu, w zależności
od rodzaju cięcia. Aby wybrać optymalną prędkość
i rodzaj ruchów wahadłowych brzeszczotu w zależności
od rodzaju ciętego materiału, należy ustawić pokrętło
zgodnie z poniższą tabelą:
Popchnąć dźwignię blokady stopy wyrzynarki (4)
do tyłu, aby unieruchomić stopę wyrzynarki (7).
Aby z powrotem ustawić stopę wyrzynarki (7) do
cięcia prostego:
•
Pociągnąć dźwignię blokady stopy wyrzynarki (4)
na zewnątrz, aby odblokować stopę wyrzynarki
(7).
•
Ustawić stopę wyrzynarki (7) pod katem 0°
i popchnąć do tyłu.
•
Popchnąć dźwignię blokady stopy wyrzynarki (4)
do tyłu, aby unieruchomić stopę wyrzynarki (7).
Ikona
Zastosowanie
Prędkość/Ruch
wahadłowy
Rodzaj
brzeszczotu
Blaty kuchenne,
blaty robocze,
płyty laminowane
Duża prędkość,
bez ruchów
wahadłowych
Uniwersalny do
drewna
Wycinanie
kształtów/łuków,
twarde drewno,
deskowania,
podłogi
Duża prędkość,
bez ruchów
wahadłowych
Do wycinania
kształtów
w drewnie
Sklejka i panele
drewniane
Duża prędkość,
średnie ruchy
wahadłowe
Uniwersalny do
drewna
Ogólnie drewno,
miękkie drewno,
szybkie docinanie
Duża prędkość,
maksymalne
ruchy wahadłowe
Uniwersalny do
drewna
Plastik, Perspex,
PVC
Średnia prędkość,
średnie ruchy
wahadłowe
Ogólnego
przeznaczenia
Cienkie płyty
metalowe, płytki
ceramiczne, płyty
włókna szklanego
Mała prędkość,
bez ruchów
wahadłowych
Do metalu lub
ceramiki lub
płyt z włókna
szklanego
Praca powoli,
precyzyjny start
Mała prędkość,
bez ruchów
wahadłowych
Brzeszczot
odpowiedni do
określonej pracy
Włączanie i wyłączanie
•
Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć
wyłącznik (2).
•
Aby wyłączyć narzędzie, zwolnić wyłącznik (2).
•
Aby włączyć pracę ciągłą, należy nacisnąć przycisk
blokady wyłącznika (1) i zwolnić wyłącznik (2).
•
Aby wyłączyć narzędzie pracujące w trybie
ciągłym, należy nacisnąć wyłącznik (2) i zwolnić
go.
•
W czasie cięcia należy na piłę oddziałowywać
jedynie niedużą siłą.
Obsługa lasera (Rys. H - K) (dot. urządzeń
z oznaczeniem ‘L’)
Montaż baterii (Rys. H)
Oddzielić moduł lasera (14) od wyrzynarki poprzez
odkręcenie śrub (13) i pociągnięcie modułu lasera do
przodu. Włożyć dwie nowe baterie alkaiczne typu AAA
1.5 Volt upewniając się, że bieguny (+) i (-) zostały
podłączone poprawnie. Zamontować z powrotem
moduł lasera (14).
Cięcie
W czasie pracy trzymaj narzędzie mocno obiema
rękami.
Stopę wyrzynarki (7) należy mocno oprzeć na ciętym
materiale. Pomoże to uniknąć podskakiwania piły,
nadmiernych wibracji i złamania brzeszczotu.
•
Przed rozpoczęciem cięcia pozwól pile popracować
chwilę bez obciążenia.
Regulacja lasera (Rys. I)
Uwaga: Laser służy jako pomoc w cieciu i nie
gwarantuje dokładności ciecia.
Uwaga! Nie wolno regulować lasera, gdy wyrzynarka
podłączona jest do źródła zasilania.
8
•
Gdy jest taka potrzeba, należy za pomocą śruby
regulacyjnej (15) ustawić laser w jednej linii
z brzeszczotem.
Jasność wiązki laserowej (moc) zmniejsza się, gdy
wyrzynarka jest przegrzana. Laser może stać się
niewidoczny, gdy wyrzynarka przez dłuższy czas jest
przeciążona. Widoczność lasera będzie stopniowo
powracać do normy w miarę, jak narzędzie będzie stygło.
Także, jeśli jest odłączone od zasilania.
Uwaga! Nie wolno pozostawiać włączonego
przegrzanego lasera.
Upewnij się, że wyłącznik jest w pozycji WYŁĄCZONE
i wyjmij baterie z lasera, aby usunąć źródło
zasilania.
•
Nałóż cienką warstwę oleju wzdłuż linii cięcia.
Konserwacja
Narzędzia Black & Decker zostały zaprojektowane
tak, aby zapewnić długoletnią, prawie bezobsługową,
pracę urządzenia.
Aby długo cieszyć się właściwą pracą urządzenia należy
odpowiednio z nim postępować i regularnie czyścić.
•
Otwory wentylacyjne w obudowie należy
okresowo czyścić miękką szczoteczką lub sucha
ściereczką.
•
Okresowo czyścić obudowę wilgotną ściereczką.
Nie wolno używać preparatów do szorowania ani
na bazie rozpuszczalników. Nigdy nie dopuszczać
do dostania się jakichkolwiek płynów do wnętrza
narzędzia i nigdy nie zanurzać żadnych części
narzędzia w płynach.
Użycie lasera (Rys. J i K)
Laser wskazuje linię cięcia (18) na powierzchni ciętego
materiału.
•
Aby włączyć laser, nacisnąć przycisk (16).
•
Aby wyłączyć laser, powtórnie nacisnąć przycisk
(16).
Patrząc dokładnie nad wyrzynarką, można w łatwy
sposób ciąć wzdłuż zaprojektowanej linii cięcia (17).
W przypadku ograniczonej widoczności, laser może
służyć jak rodzaj alternatywnej prowadnicy.
•
Zaznaczyć ołówkiem linię cięcia (17).
•
Ustawić wyrzynarkę na linii cięcia (17).
•
Włączyć laser.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Opisywanego
produktu nie wolno utylizować razem
ze zwykłymi śmieciami z gospodarstw
domowych.
Jeśli pewnego dnia okaże się, że narzędzie wymaga
wymiany lub stało się niepotrzebne, prosimy uwzględnić
wymogi ochrony środowiska. Przedstawiciele serwisowi
Black & Decker przyjmą stare urządzenie i zapewnią
jego bezpieczną dla środowiska utylizację.
Użycie podświetlenia miejsca pracy (Rys. L i M)
(dot. urządzeń z oznaczeniem 'W')
Urządzenia, które posiadają z numerze katalogowym
oznaczenie "W", wyposażone są w diody świetlne
(19) służące do podświetlenia miejsca cięcia wokół
brzeszczotu.
•
Aby włączyć podświetlenie, należy przesunąć
przełącznik (20) do pozycji (I).
•
Aby wyłączyć podświetlenie, należy przesunąć
przełącznik (20) do pozycji (0).
Selektywna zbiórka zużytych produktów
i opakowań pozwala na powtórne
wykorzystanie użytych materiałów. Powtórne
użycie materiałów pomaga chronić środowisko
naturalne przed zanieczyszczeniem
i zmniejsza zapotrzebowanie na surowce.
Lokalne prawodawstwo może zapewniać możliwość
selektywnej zbiórki zużytych sprzętów elektrycznych,
poprzez pozostawienie ich w punktach na miejskich
wysypiskach śmieci lub u sprzedawcy, przy zakupie
nowego sprzętu.
Wskazówki praktyczne
Cięcie tworzyw sztucznych
Podczas cięcia laminatów, może wystąpić strzępienie
brzegów szpecące powierzchnię zewnętrzną. Większość
brzeszczotów tnie podczas ruchu do góry, dlatego
jeśli stopa wyrzynarki ma się opierać o powierzchnię
zewnętrzną, lepiej jest użyć brzeszczotów tnących w
czasie ruchu w dół, lub:
•
Używaj brzeszczotów z drobnymi zębami.
•
Cięcie wykonuj od "lewej" strony materiału.
•
Aby zminimalizować powstające nierówności,
ściśnij cięty materiał kawałkami drewna lub płyty
pilśniowej i tnij wszystkie warstwy jednocześnie.
Black & Decker zapewnia możliwość zbiórki i recyklingu
swoich produktów po zakończeniu okresu eksploatacji.
Aby skorzystać z takiej możliwości, prosimy zwrócić
urządzenie do Autoryzowanego Przedstawiciela
Serwisowego.
Lista autoryzowanych serwisów Black & Decker oraz
informacje o serwisie posprzedażnym są dostępne są
również na stronie internetowej: www.2helpU.com.
Po wykorzystaniu baterii, zutylizuj je w sposób
bezpieczny dla środowiska. Postępuj
z bateriami tak, jak opisano powyżej.
Cięcie metalu
Pamiętaj, że cięcie metalu zajmuje dużo więcej czasu
niż cięcie drewna.
•
Używaj brzeszczotów przeznaczonych do cięcia
metali.
•
W przypadku cięcia cienkich blach przyciśnij
kawałek drewna od spodu blachy i tnij wszystkie
warstwy na raz.
•
•
9
Zapakuj baterie tak, aby nie było możliwości
zwarcia biegunów.
Zanieś baterie do najbliższego punktu
recyklingu.
Dane techniczne
Napięcie zasilania
Moc na wejściu
Prędkość bez
obciążenia
Głębokość cięcia:
Drewno
Stal
Aluminium
Masa
(z laserem)
Vac
W
min-1
mm
mm
mm
kg
kg
Seria KS900
230
620
Seria KS950
230
650
800-3200
800-3200
85
5
15
2,8
3,1
85
5
15
2,8
3,1
Deklaracja zgodności
Black & Decker oświadcza, że wyrzynarki seria
KS900 i KS950 spełniają normy: 98/37/EC, 89/336/
EEC, EN 60745, EN 55014, EN61000, IEC
60825+A1+A2:2001
87 dB(A)
LpA (ciśnienie akustyczne)
LWA (moc akustyczna)
98 dB(A)
wartość ważona przyspieszenia drgań < 6,87 m/s2
Kpa (współczynnik wahań ciśnienia
akustycznego)
3 dB(A)
Kwa (współczynnik wahań mocy akustycznej) 3 dB(A)
Kevin Hewitt
Dyrektor Techniczny
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
24-06-2007
10
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte wyposażenie takie, jak: szczotki,
tarcze pilarskie, tarcze ścierne, wiertła i inne
akcesoria, jeżeli nie została do nich dołączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o niegorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające,
noże strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny,
paski napędowe i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu..
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
zst00052005 - 26-09-2007
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising