D51238K | DeWalt D51238K BRAD NAILER 18 GAUGE Type 2 instruction manual

559122-37 CZ
Přeloženo z původního návodu
D51238
3
16
1
2
4
A
6
8
4
7
3
5
B
2
C
11
1
D
E
F
G
3
SPONKOVAČKA
D51238
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro
uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Typ
Doporučený provozní tlak
Maximální provozní tlak
Spotřeba vzduchu
na jedno nastřelení
bar
bar
l
Režim nastřelování
Úhel zásobníku
Sponky
délka spony
průměr spony
úhel zásobníku
Hmotnost
mm
mm
kg
D51238
2
4,8 - 8,0
8,0
4,5 (při tlaku
6,9 baru)
kontaktní
rázový
spouštěč
0°
16 – 50
1,2 (kalibr 18)
0°
1,27
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 792-13, EN 12549, EN 12096, ISO 8662-11.
Další informace vám poskytne zástupce
společnosti DEWALT na následující adrese nebo
na adresách, které jsou uvedeny na zadní straně
tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
Bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte platné
bezpečnostní předpisy, abyste snížili riziko vzniku
požáru, úrazu elektrickým proudem nebo osobního
poranění. Před použitím tohoto nářadí si přečtěte
následující bezpečnostní pokyny.
Uložte tyto pokyny na bezpečném místě!
dB(A)
Akustický tlak (LPA)
Akustický výkon (LWA)
dB(A)
Vibrace přenášené na obsluhu m/s²
1)
< 75
< 88
2,31
Tato hodnota je charakteristickou hodnotou
vztaženou k nářadí a nezahrnuje vlivy spojení
s paží během použití nářadí. Vliv spojení s paží
během práce bude například záviset na síle
sevření, síle přítlaku, směru práce, nastavení
energie rázu, obrobku a podložení obrobku.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
D51238
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
4
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE VŠECHNA
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY
Všeobecné
1. Pracovní prostor udržujte v čistotě.
Nepřehledný a přeplněný pracovní prostor
může být příčinou úrazu.
2. Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Zajistěte kvalitní
osvětlení pracovního prostoru. Nepoužívejte
nářadí v blízkosti hořlavých kapalin nebo
plynů.
3. Držte z dosahu dětí.
Nářadí držte z dosahu dětí a okolních osob.
Osoby mladší 16 let smí nářadí obsluhovat
pouze pod dozorem.
4. Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
5. Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv nebo šperky. Mohlo
by dojít k jejich zachycení pohyblivými díly.
Používejte pokud možno vhodné rukavice
a neklouzavou obuv. Máte-li dlouhé vlasy,
používejte vhodnou pokrývku hlavy.
6. Nepřekážejte sami sobě.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
7. Buďte pozorní.
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte nářadí, jste-li unaveni.
8. Používejte pouze vhodné nářadí.
Určené použití tohoto nářadí je popsáno
v tomto návodu. Nepřetěžujte malá nářadí
nebo příslušenství při práci, pro kterou
je určeno výkonnější nářadí. Práce bude
provedena lépe a bezpečněji s takovým typem
nářadí, které je pro daný účel určeno.
VAROVÁNÍ! Použití jiného příslušenství
nebo přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací, než je doporučeno tímto
návodem, může způsobit poranění obsluhy.
9. Provádějte pečlivou údržbu nářadí.
K zajištění lepší výkonnosti a bezpečnějšího
provozu udržujte nářadí v dobrém stavu
a v čistotě. Dodržujte pokyny pro údržbu
a výměnu příslušenství. Udržujte všechny
ovládací prvky čisté, suché a neznečistěné
oleji či jinými mazivy.
10. Kontrolujte stav nářadí.
Dříve než budete nářadí používat, pečlivě
zkontrolujte, zda není poškozeno, aby byla
zajištěna jeho správná funkce. Zkontrolujte
vychýlení a uchycení pohyblivých částí,
případné poškození jednotlivých dílů a ostatní
funkce, které by mohly ovlivnit provoz nářadí.
Poškozené kryty nebo jiné vadné díly nechejte
podle uvedených pokynů opravit nebo
vyměnit.
11. Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
mechanikům značkového servisu DEWALT.
Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním
předpisům. Z bezpečnostního hlediska je
nutné, aby bylo zařízení opravováno výhradně
techniky s příslušnou kvalifikací.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
pneumatické nastřelovací pistole
• Vždy používejte ochranné brýle.
• Vždy používejte ochranu sluchu.
• Používejte pouze typ sponek specifikovaný
v návodu k obsluze.
• Nepoužívejte žádné stojany pro montáž nářadí
k podpěře.
• Nikdy nepoužívejte nářadí pro účely, které
nejsou specifikovány v tomto návodu.
• Před každým použitím zkontrolujte zda
bezpečnostní a spouštěcí mechanismus
pracuje správně a zda jsou všechny matice
a šrouby dotaženy.
• Pro připojení k systému se stlačeným
vzduchem používejte rychlospojky. Na nářadí
musí být namontována průchozí spojka, která
po odpojení hadice se stlačeným vzduchem
zajistí, že v nářadí nezůstane žádný stlačený
vzduch.
• Vždy používejte čistý a suchý stlačený
vzduch. Jako zdroj energie pro toto nářadí
nepoužívejte kyslík nebo jiné hořlavé plyny.
• Připojujte toto nářadí pouze k přívodu
stlačeného vzduchu, jehož maximální
provozní tlak nepřesáhne povolený provozní
tlak nářadí o více než 10 %. Bude-li použit
přívod stlačeného vzduchu s vyšší hodnotou
provozního tlaku, musí být do přívodního
systému zabudován redukční tlakový ventil
včetně bezpečnostního ventilu.
• Používejte pouze hadice, které jsou
dimenzovány na vyšší provozní tlaky, než je
provozní tlak nářadí.
• Před přepravou nářadí odpojte od přívodu
stlačeného vzduchu, zejména v případech,
kdy pracujete na žebřících nebo pracujete-li
v neobvyklých pracovních pozicích.
• Není-li nářadí používáno, odpojte jej od
přívodu stlačeného vzduchu.
• Vyvarujte se zeslabení konstrukce nebo
poškození nářadí, například:
– děrováním nebo vyřezáváním
– úpravami, které nejsou schváleny výrobcem
– vedením kolem šablony, která je vyrobena
z tvrdého materiálu jako je například ocel
– upuštěním nářadí nebo nadměrným tlakem
na nářadí
– působením nadměrné síly jakéhokoli typu
• Nepoužívejte nářadí jako kladivo.
5
• Nikdy nemiřte jakýmkoliv provozuschopným
nastřelovacím nářadím na sebe či na jakékoliv
jiné osoby.
• Při práci držte nářadí takovým způsobem, aby
nemohlo dojít k zranění hlavy nebo jiné části
těla, dojde-li k možnému odrazu, který bude
způsoben přerušením dodávky stlačeného
vzduchu nebo nárazem na tvrdou plochu
v obrobku.
• Nikdy nespouštějte nářadí, pokud míří do
volného prostoru.
• Na pracovišti přenášejte nářadí pouze
uchopením za jednu rukojeť a nikdy jej
nepřenášejte se stisknutou spouští.
• Berte v úvahu podmínky v pracovním
prostoru. Spony mohou proniknout tenkými
obrobky nebo může dojít k jejich sklouznutí
na rozích nebo hranách obrobku, čímž mohou
ohrozit okolostojící osoby.
• Nenastřelujte spony v blízkosti kraje obrobku.
• Nenastřelujte spony do jiných spon.
• Používejte pouze náhradní díly, které
jsou specifikovány výrobcem nebo jeho
autorizovaným servisem.
• Svěřujte opravy pouze výrobci nebo
autorizovaným servisům, kde mají k dispozici
potřebné informace a kde při opravách budou
používat příslušná nářadí a zařízení.
• Neprovádějte demontáž nebo zablokování
žádné části nastřelovací pistole, jako je
například bezpečnostní třmen.
• Provádějte řádnou údržbu nářadí
v pravidelných intervalech.
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
Pneumatické nářadí s bezpečnostním
třmenem.
Nepoužívejte toto nářadí na žebříku.
6
Úhel zásobníku.
0˚
Maximální počet spon v zásobníku.
110
Průměr spony.
1.2 mm
16-50 mm
Délka spony.
Maximální provozní tlak.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. A)
Datový kód (16), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Sponkovačka
1 Sekvenční spouštěcí spínač
1 Pár bezpečnostních brýlí
1 Šestihranný klíč
1 Kufřík na nářadí
1 Návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. A)
Vaše sponkovačka D51238 je určena pro
nastřelování spon do dřevěných obrobků.
1 Spoušť / blokovací spínač
2 Připojení stlačeného vzduchu
3 Kontaktní doraz
4 Zásobník
Montáž a seřízení
Volba typu spouště
Toto nářadí je osazeno nárazovou spouští.
V originálním balení je taktéž přiložena sekvenční
spoušť. Výklady pojmů „nárazová spoušť“
a „sekvenční spoušť“ jsou uvedeny níže.
– Šedá spoušť s vytištěným znakem jednoho
hřebíku po boku je sekvenční spoušť.
Montáží této soustavy bude nářadí pracovat
v sekvenčním režimu nastřelování.
– Černá spoušť s vytištěným znakem tří hřebíků
po boku je nárazová spoušť. Montáží této
soustavy bude nářadí pracovat v nárazovém
režimu nastřelování.
Sejmutí spouště (obr. B)
• Odpojte nářadí od přívodu vzduchu.
• Odstraňte ze zásobníku všechny spony.
• Sejměte z koncové části spojovacího kolíku
(6) pryžovou průchodku (5).
• Vyjměte spojovací kolík.
• Sejměte sestavu spouště (7).
Nasazení spouště (obr. B)
• Zvolte si vhodný typ spouště.
• Sestavu spouště vložte do určené prohlubně
tak, aby byla pružina spouště (8) řádně
usazena.
• Rámem nářadí, vodítkem kontaktního dorazu
a sestavou spouště protáhněte spojovací kolík
(6).
• Do koncové části spojovacího kolíku vložte
pryžovou průchodku (5).
Připevnění přívodu stlačeného vzduchu
(obr. A)
Tato nářadí jsou opatřena standardním trubkovým
závitem 1/4" pro připevnění přívodu vzduchu (2).
• Omotejte koncovou část spojky se závitem
teflonovou páskou, abyste zabránili únikům
vzduchu.
• Zašroubujte spojku do koncové krytky a řádně
dotáhněte.
POUŽITÍ
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
Správná poloha rukou (obr. G)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí, VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na hlavní rukojeti, jako na uvedeném obrázku.
Příprava nářadí (obr. C)
• Vypusťte kondenzát z tlakových nádrží
kompresoru a hadic.
• Proveďte namazání nářadí. Viz část Údržba.
• Odstraňte ze zásobníku (4) všechny spony.
• Stlačte uvolňovací tlačítko posuvu (11)
a zásobník (4) směrem vzad vytáhněte.
• Zkontrolujte, zda se kontaktní doraz (3)
a zásobník (4) mohou volně pohybovat.
VAROVÁNÍ: Nemohou-li se kontaktní
doraz nebo zásobník volně pohybovat,
nářadí nepoužívejte.
• Zkontrolujte, zda je tlak přívodu vzduchu pod
úrovní maximálního doporučeného provozního
tlaku.
• Připojte hadici se stlačeným vzduchem ke
spojce na nářadí.
• Zkontrolujte sluchem, zda okolo ventilů
a těsnění neuniká vzduch.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte
nářadí, u kterého dochází k únikům
stlačeného vzduchu nebo které má
poškozené části.
Obsluha nářadí v chladném počasí
Pokud s nářadím pracujete při teplotách pod
bodem mrazu:
• Před použitím udržujte nářadí co nejteplejší.
• Odpojte nářadí od přívodu vzduchu.
• Do vstupního otvoru pro přívod vzduchu
kápněte 5 -10 kapek oleje pro pneumatická
nářadí DEWALT (nebo oleje pro zimní provoz
s obsahem etylenglykolu pro pneumatická
nářadí).
• Nastavte tlak vzduchu maximálně na 5,5 baru.
• Připojte hadici se stlačeným vzduchem ke
spojce na nářadí.
7
• Podle níže uvedeného postupu naplňte
zásobník sponami.
• Nastřelte 5 až 6 spon do odpadního řeziva,
aby došlo k promazání O-kroužků.
• Zvyšte tlak vzduchu na normální provozní tlak.
• Používejte nářadí normálním způsobem.
Obsluha nářadí v horkém počasí
Nářadí by mělo pracovat normálně. Nevystavujte
nářadí přímému slunečnímu záření, abyste
zabránili poškození dorazů, O-kroužků
a ostatních pryžových dílů.
Nárazový režim
Použití režimu nárazové spouště je určeno pro
rychlé nastřelování spon na rovném a pevném
povrchu.
• Podle výše uvedeného postupu nasaďte na
nářadí černou spoušť.
• Pro nastřelení jedné spony: Nářadí uveďte do
chodu způsobem popsaným pro sekvenční
režim.
• Pro nastřelení několika spon: Nejprve stlačte
spoušť a poté opakovaně přitlačte kontaktní
doraz k pracovnímu povrchu.
Plnění spon do zásobníku (obr. C)
VAROVÁNÍ: Před doplňováním spon
nářadí vždy odpojte od přívodu stlačeného
vzduchu.
• Stlačte uvolňovací tlačítko posuvu (11)
a zásobník (4) směrem vzad vytáhněte.
• Zvolte vhodné hromadné balení spon. Viz
kapitola "Technické údaje".
• Zasuňte hromadné balení spon (s) do
zaváděcí drážky v horní části zásobníku.
• Zatlačte zásobník dovnitř až zaskočí na místo.
Spuštění nářadí (obr. D)
Tato nářadí jsou vybavena spouští / blokovacím
spínačem (1). Otočením směrem doprava je
spínač blokován, aby nedošlo ke spuštění
nářadí. Chcete-li nářadí odjistit, nastavte spínač
do středové polohy. Nářadí může být použito ve
dvou režimech: sekvenční režim nastřelování
nebo nárazový režim nastřelování. Režim
nastřelování je určen použitým typem spouště
nářadí.
Sekvenční režim
Sekvenční režim je určen pro přerušované
nastřelování spon, kdy je vyžadováno velmi
přesné a pečlivé umístění nastřelované spony.
• Podle výše uvedeného postupu nasaďte na
nářadí šedou spoušť.
• Přitlačte kontaktní doraz k pracovnímu
povrchu.
• Nářadí uvedete do chodu stiskem spouště.
Každým stlačením spouště s kontaktním
dorazem přitlačeným k povrchu obrobku bude
nastřelena jedna spona.
8
VAROVÁNÍ: Nedržte spoušť
stisknutou, pokud nářadí není
v chodu. Blokovací spínač spouště
ponechávejte otočen vpravo, aby se
zabránilo náhodnému spuštění, pokud
není nářadí používáno.
Odstranění zablokované spony (obr. E)
Dojde-li v ústí sponkovačky k zablokování
spony, při jejím odstraňování postupujte podle
následujících pokynů:
• Odpojte nářadí od přívodu vzduchu.
• Spoušť blokovacím spínačem zajistěte.
• Stlačte uvolňovací tlačítko posuvu (11)
a zásobník (4) směrem vzad vytáhněte.
• Překlopte přední západku (12) a konzoli (13)
vysuňte ven tak, aby bylo možné otevřít buben
(14).
• Odstraňte ohnutou sponu. Pokud je to nutné,
použijte kleště.
• Pokud je razicí břit ve spodní poloze, zatlačte
jej pomocí šroubováku vzhůru.
• Zavřete buben (14) a konzoli (13) vraťte do
původní polohy.
• Přední západku (12) zatlačte do zajištěné
polohy.
• Připojte hadici se stlačeným vzduchem ke
spojce na nářadí.
• Naplňte zásobník sponami. Viz kapitola
"Plnění zásobníku".
• Zatlačte zásobník dopředu až zaskočí na
místo.
VAROVÁNÍ: Dochází-li k zablokování
spon v ústí nářadí příliš často, svěřte
opravu nářadí autorizovanému servisu
DEWALT.
Nastavení hloubky (obr. F)
Hloubka nastřelení spony může být nastavena
pomocí regulátoru hloubky nástřelu, který se
nachází v blízkosti spouště nářadí.
VAROVÁNÍ: Aby bylo minimalizováno
riziko vážného poranění, které by bylo
způsobeno náhodným spuštěním nářadí
při nastavování požadované hloubky,
VŽDY:
• Spoušť ZAJISTĚTE.
• Odpojte přívod stlačeného vzduchu.
• Během seřizování se vyvarujte
kontaktu se spouští.
• Chcete-li spony nastřelovat do menší hloubky,
otáčejte regulátorem hloubky nástřelu (15)
doprava.
• Chcete-li spony nastřelovat do větší hloubky,
otáčejte regulátorem hloubky nástřelu (15)
doleva.
Pás / trámový hák
Tato nářadí jsou vybavena integrovaným pásem /
trámovým hákem. Trámový hák může být otočen
na jednu nebo druhou stranu nářadí nebo
v případě, kdy není používán, může být zcela
sklopen.
Chcete-li pás / trámový hák sejmout:
• Odpojte hadici se stlačeným vzduchem od
spojky na nářadí.
• Pomocí nůžek nebo klíčem odstraňte matici
z pásu / trámového háku na koncové krytce
nářadí.
• Sejměte pás / trámový hák, podložku
a aretační pružinu.
Údržba
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Každý den provádějte následující úkony
údržby:
Provádějte mazání nářadí pomocí 5-7 kapek
oleje pro pneumatická nářadí DEWALT
• Nakapejte olej do spojky pro přívod vzduchu
na koncové krytce nářadí.
Vypusťte kondenzát z tlakových nádrží
kompresoru a hadic
• Otevřete odvzdušňovací ventily nebo jiné
výpustné ventily na tlakových nádržích
kompresoru.
• Umožněte vypuštění nahromaděné vody
z hadic.
Čištění zásobníku, posuvu spon
a mechanismu kontaktního dorazu
• K čištění používejte stlačený vzduch.
Zajistěte, aby byly všechny spojovací prvky
na nářadí pevně dotaženy a nepoškozeny
• Povolené spoje vhodným nástrojem
dotáhněte.
Řešení problémů
Zdá-li se vám, že nářadí nepracuje správně,
postupujte podle níže uvedených pokynů.
Nedojde-li tímto způsobem k vyřešení problému,
kontaktujte prosím autorizovaný servis.
Nářadí nepracuje
• Zkontrolujte dodávku stlačeného vzduchu.
• Je-li nízká teplota, proveďte zahřátí nářadí.
Nářadí nemá dostatečný výkon
• Zkontrolujte dodávku stlačeného vzduchu.
• Zkontrolujte, zda není ucpán výfuk vzduchu.
• Proveďte namazání nářadí.
Dochází k úniku vzduchu přes krytku nářadí
• Přitáhněte šrouby krytky.
Při použití nářadí dochází k vynechávání spon
• Zkontrolujte dodávku stlačeného vzduchu.
• Proveďte namazání nářadí.
• Očistěte zásobník a dosedací část
nastřelovací pistole.
9
Spony se v nářadí zasekávají
• Ujistěte se, zda je používán pouze správný typ
spon.
• Přitáhněte šrouby ústí nastřelovací pistole.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00240976 - 18-07-2014
10
D51238K
50 mm závěrná hlava - hřebíkovačka 2
©
11
12
13
14
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising