D51238K | DeWalt D51238K BRAD NAILER 18 GAUGE Type 2 instruction manual

544666-46 SK
Preložené z pôvodného návodu
D51238
3
16
1
2
4
A
6
8
4
7
3
5
B
2
C
11
1
D
E
F
G
3
SPONKOVAČKA
D51238
Blahoželáme vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
používateľov profesionálneho elektrického
náradia.
Technické údaje
Typ
Odporúčaný prevádzkový tlak
Maximálny prevádzkový tlak
Spotreba vzduchu
na jedno nastrelenie
bar
bar
l
Režim nastreľovania
Uhol zásobníka
Sponky
dĺžka spony
priemer spony
uhol zásobníka
Hmotnosť
Akustický tlak (LPA)
Akustický výkon (LWA)
Vibrácie prenášané
na obsluhu
1)
mm
mm
D51238
2
4,8 - 8,0
8,0
4,5 (pri tlaku
6,9 baru)
kontaktný
rázový
spúšťač
0°
16 – 50
1,2 (kaliber 18)
0°
1,27
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
09
D51238
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky, popisované v technických údajoch,
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/
EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096, ISO 866211.
Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese alebo
na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane
tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
dB(A)
dB(A)
< 75
< 88
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31. 12. 2009
m/s²
2,31
Bezpečnostné pokyny
kg
Táto hodnota je charakteristickou hodnotou
vztiahnutou k náradiu a nezahŕňa vplyvy spojenia
s pažou počas použitia náradia. Vplyv spojenia
s pažou počas práce bude napríklad závisieť na
sile zovretia, sile prítlaku, smere práce, nastavení
energie rázu, obrobku a podložení obrobku.
Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte platné
bezpečnostné predpisy, aby ste znížili riziko vzniku
požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo osobného
poranenia. Pred prevádzkovaním tohto náradia si
prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste!
POZORNE SI PREČÍTAJTE VŠETKY
BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY
Všeobecné
1. Udržujte poriadok na pracovisku.
Neprehľadný a preplnený pracovný priestor
môže byť príčinou úrazu.
4
2. Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Nevystavujte náradie vlhkosti. Zaistite si
kvalitné osvetlenie pracovného priestoru.
Náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
3. Držte z dosahu detí.
Náradie držte z dosahu detí a okolitých osôb.
Osoby mladšie ako 16 rokov môžu náradie
obsluhovať iba pod dozorom.
4. Náradie, ktoré nepoužívate, uskladnite.
Ak sa náradie nepoužíva, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež
vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
5. Vhodne sa obliekajte.
Nenoste voľný odev alebo šperky. Mohlo by
dôjsť k ich zachyteniu pohyblivými dielcami.
Pokiaľ možno používajte vhodné rukavice
a nekĺzavú obuv. Ak máte dlhé vlasy,
používajte vhodnú pokrývku hlavy.
6. Neprekážajte sami sebe.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
7. Buďte pozorní.
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte náradie, ak ste unavení.
8. Používajte iba vhodné náradie.
Určené použitie tohto náradia je opísané
v tomto návode. Nepreťažujte malé náradia
alebo príslušenstvá pri práci, na ktorú je
určené výkonnejšie náradie. Práca bude
vykonaná lepšie a bezpečnejšie s takým
typom náradia, ktoré je na daný účel určené.
VAROVANIE! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a vykonávanie
iných pracovných operácií, než je odporúčané
týmto návodom, môže spôsobiť poranenie
obsluhy.
9. Vykonávajte dôkladnú údržbu náradia.
Na zaistenie lepšej výkonnosti a bezpečnejšej
prevádzky udržujte náradie v dobrom stave
a v čistote. Dodržujte pokyny na údržbu
a výmenu príslušenstva. Udržujte všetky
ovládacie prvky čisté, suché a neznečistené
olejmi či inými mazivami.
10. Kontrolujte stav náradia.
Skôr než budete náradie používať, starostlivo
skontrolujte, či nie je poškodené, aby bola
zaistená jeho správna funkcia. Skontrolujte
vychýlenie a uchytenie pohyblivých častí,
prípadné poškodenie jednotlivých dielcov
a ostatné funkcie, ktoré by mohli ovplyvniť
prevádzku náradia. Poškodené kryty alebo
iné chybné dielce nechajte podľa uvedených
pokynov opraviť alebo vymeniť.
11. Opravy tohto náradia vždy zverujte
mechanikom značkového servisu DEWALT.
Toto náradie zodpovedá platným
bezpečnostným predpisom. Z bezpečnostného
hľadiska je nutné, aby bolo zariadenie
opravované výhradne technikmi s príslušnou
kvalifikáciou.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
pneumatické nastreľovacie pištole
• Vždy používajte ochranné okuliare.
• Vždy používajte ochranu sluchu.
• Používajte iba typ sponiek špecifikovaný
v návode na použitie.
• Nepoužívajte žiadne stojany na pripevnenie
náradia k podpere.
• Nikdy nepoužívajte náradie na účely, ktoré nie
sú špecifikované v tomto návode.
• Pred každým použitím skontrolujte či
bezpečnostný a spúšťací mechanizmus
pracuje správne a či sú všetky matice
a skrutky dotiahnuté.
• Na pripojenie k systému so stlačeným
vzduchom používajte rýchlospojky. Na náradí
musí byť namontovaná priechodná spojka,
ktorá po odpojení hadice so stlačeným
vzduchom zaistí, že v náradí nezostane
žiadny stlačený vzduch.
• Stlačený vzduch používajte vždy čistý
a suchý. Ako zdroj energie pre toto náradie
nepoužívajte kyslík alebo iné horľavé plyny.
• Pripájajte toto náradie iba k prívodu
stlačeného vzduchu, ktorého maximálny
pracovný tlak nepresiahne povolený pracovný
tlak náradia o viac než 10%. Ak sa použije
prívod stlačeného vzduchu s vyššou hodnotou
prevádzkového tlaku, musí byť do prívodného
systému zabudovaný redukčný tlakový ventil
vrátane bezpečnostného ventilu.
• Používajte iba hadice, ktoré sú dimenzované
na vyššie pracovné tlaky, než je pracovný tlak
náradia.
• Pred prepravou náradie odpojte od prívodu
stlačeného vzduchu, najmä v prípadoch, keď
pracujete na rebríkoch alebo ak pracujete
v neobvyklých pracovných pozíciách.
• Ak sa náradie nepoužíva, odpojte ho od
prívodu stlačeného vzduchu.
5
• Vyvarujte sa zoslabeniu konštrukcie alebo
poškodeniu náradia, napríklad:
– dierovaním alebo vyrezávaním
– úpravami, ktoré nie sú schválené výrobcom
– vedením okolo šablóny, ktorá je vyrobená
z tvrdého materiálu ako je napríklad oceľ
– spadnutím náradia alebo nadmerným tlakom
na náradie
– pôsobením nadmernej sily akéhokoľvek typu
• Nepoužívajte náradie ako kladivo.
• Nikdy nemierte akýmkoľvek
prevádzkyschopným nastreľovacím náradím
na seba či na akékoľvek iné osoby.
• Pri práci držte náradie takým spôsobom,
aby nemohlo dôjsť k zraneniu hlavy alebo
inej časti tela, ak dôjde k možnému odrazu,
ktorý bude spôsobený prerušením dodávky
stlačeného vzduchu alebo nárazom na tvrdú
plochu v obrobku.
• Nikdy nezapínajte náradie, ak mieri do
voľného priestoru.
• Na pracovisku prenášajte náradie uchopením
len za jednu rukoväť a nikdy ho neprenášajte
so stlačenou spúšťou.
• Berte do úvahy podmienky v pracovnom
priestore. Klince môžu preniknúť tenkými
obrobkami alebo môže dôjsť k ich skĺznutiu
na rohoch alebo hranách obrobku, čím môžu
ohroziť okolostojace osoby.
• Nenastreľujte spony v blízkosti kraja obrobku.
• Nenastreľujte spony do iných spôn.
• Používajte iba náhradné dielce, ktoré
sú špecifikované výrobcom alebo jeho
autorizovaným servisom.
• Zverujte opravy iba výrobcovi alebo
autorizovaným servisom, kde majú k dispozícii
potrebné informácie a kde pri opravách budú
používať príslušné náradie a zariadenia.
• Nedemontujte alebo neblokujte žiadne
časti nastreľovacej pištole, ako je napríklad
bezpečnostný strmeň.
• V pravidelných intervaloch vykonávajte riadnu
údržbu náradia.
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
6
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
Pneumatické náradie s bezpečnostným
strmeňom.
Nepoužívajte toto náradie na rebríku.
Uhol zásobníka.
0˚
Maximálny počet spôn v zásobníku.
110
Priemer spony.
1.2 mm
16-50 mm
Dĺžka spony.
Maximálny prevádzkový tlak.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. A)
Dátumový kód (16), ktorý obsahuje aj rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 sponkovačku
1 sekvenčný spúšťací vypínač
1 pár bezpečnostných okuliarov
1 šesťhranný kľúč
1 kufrík na náradie
1 návod na obsluhu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. A)
Vaša sponkovačka D51238 je určená na
nastreľovanie spôn do drevených obrobkov.
1
2
3
4
Spúšť / blokovací vypínač
Pripojenie stlačeného vzduchu
Kontaktný doraz
Zásobník
Montáž a nastavenie
Voľba typu spúšte
Toto náradie je vybavené nárazovou spúšťou.
V originálnom balení je tiež priložená sekvenčná
spúšť. Výklady pojmov „nárazová spúšť“
a „sekvenčná spúšť“ sú uvedené nižšie.
– Šedá spúšť s vytlačeným znakom jedného
klinca na boku je sekvenčná spúšť. Montážou
tejto sústavy bude náradie pracovať
v sekvenčnom režime nastreľovania.
– Čierna spúšť s vytlačeným znakom troch
klincov na boku je nárazová spúšť. Montážou
tejto sústavy bude náradie pracovať
v nárazovom režime nastreľovania.
Sňatie spúšte (obr. B)
• Odpojte náradie od prívodu vzduchu.
• Odstráňte zo zásobníka všetky spony.
• Snímte z koncovej časti spojovacieho kolíka
(6) gumenú priechodku (5).
• Vyberte spojovací kolík.
• Snímte zostavu spúšte (7).
Nasadenie spúšte (obr. B)
• Zvoľte si vhodný typ spúšte.
• Zostavu spúšte vložte do určenej priehlbne
tak, aby bola pružina spúšte (8) riadne
usadená.
• Rámom náradia, vodidlom kontaktného dorazu
a zostavou spúšte pretiahnite spojovací kolík
(6).
• Do koncovej časti spojovacieho kolíka vložte
gumovú priechodku (5).
Pripevnenie prívodu stlačeného vzduchu
(obr. A)
Tieto náradia sú vybavené štandardným
1/4" rúrkovým závitom na pripojenie prívodu
stlačeného vzduchu (2).
• Omotajte koncovú časť spojky so závitom
teflónovou páskou, aby ste zabránili únikom
vzduchu.
• Zaskrutkujte spojku do koncovej krytky
a riadne dotiahnite.
POUŽITIE
Pokyny pre obsluhu
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
Správna poloha rúk (obr. G)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY používajte
správne uchopenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hlavnej rukoväti, ako na uvedenom
obrázku.
Príprava náradia (obr. C)
• Vypustite kondenzát z tlakových nádrží
kompresora a hadíc.
• Náradie namažte. Pozrite časť Údržba.
• Odstráňte zo zásobníka (4) všetky spony.
• Stlačte uvoľňovacie tlačidlo posuvu (11)
a zásobník (4) vytiahnite smerom dozadu.
• Skontrolujte, či sa kontaktný doraz (3)
a zásobník (4) môžu voľne pohybovať.
VAROVANIE: Ak sa kontaktný doraz
alebo posúvač klincov nemôžu voľne
pohybovať, náradie nepoužívajte.
• Skontrolujte, či je tlak prívodu vzduchu
pod úrovňou maximálneho odporučeného
pracovného tlaku.
• Pripojte hadicu so stlačeným vzduchom
k spojke na náradí.
• Skontrolujte sluchom, či okolo ventilov
a tesnenia neuniká vzduch.
VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte
náradie, pri ktorom dochádza
k únikom stlačeného vzduchu, alebo
ktoré má poškodené časti.
Obsluha náradia v chladnom počasí
Ak s náradím pracujete pri teplotách pod bodom
mrazu:
• Pred použitím udržujte náradie čo najteplejšie.
7
• Odpojte náradie od prívodu vzduchu.
• Do vstupného otvoru pre prívod vzduchu
kvapnite 5 -10 kvapiek oleja pre pneumatické
náradia DEWALT (alebo oleja pre zimnú
prevádzku s obsahom etylénglykolu pre
pneumatické náradie).
• Tlak vzduchu nastavte maximálne na 5,5 baru.
• Pripojte hadicu so stlačeným vzduchom
k spojke na náradí.
• Podľa nižšie uvedeného postupu naplňte
zásobník sponami.
• Nastreľte 5 až 6 spôn do odpadového reziva,
aby došlo k premazaniu O-krúžkov.
• Zvýšte tlak vzduchu na normálny prevádzkový
tlak.
• Náradie používajte bežným spôsobom.
Obsluha náradia v horúcom počasí
Náradie by malo pracovať normálne.
Nevystavujte náradie priamemu slnečnému
žiareniu, aby ste zabránili poškodeniu dorazov,
tesniacich krúžkov a ostatných gumených dielcov.
Plnení spôn do zásobníka (obr. C)
VAROVANIE: Pred dopĺňaním spôn
náradie vždy odpojte od prívodu
stlačeného vzduchu.
• Stlačte uvoľňovacie tlačidlo posuvu (11)
a zásobník (4) vytiahnite smerom dozadu.
• Zvoľte vhodné hromadné balenie spôn.
Pozrite kapitola "Technické údaje".
• Zasuňte hromadné balenie spôn (s) do
zavádzacej drážky v hornej časti zásobníka.
• Zatlačte zásobník dovnútra až zaskočí na
miesto.
Zapnutie náradia (obr. D)
Tieto náradia sú vybavené spúšťou / blokovacím
vypínačom (1). Otočením smerom doprava je
vypínač blokovaný, aby nedošlo k zapnutiu
náradia. Ak chcete náradie odistiť, nastavte
vypínač do stredovej polohy. Náradie môže
byť použité v dvoch režimoch: sekvenčný
režim nastreľovania alebo nárazový režim
nastreľovania. Režim nastreľovania je určený
použitým typom spúšte náradia.
8
Sekvenčný režim
Sekvenčný režim je určený na prerušované
nastreľovanie spôn, kedy sa vyžaduje veľmi
presné a dôkladné umiestnenie nastreľovanej
spony.
• Podľa vyššie uvedeného postupu nasaďte na
náradie šedú spúšť.
• Pritlačte kontaktný doraz k pracovnému
povrchu.
• Náradí uvediete do chodu stlačením spúšte.
Každým stlačením spúšte s kontaktným
dorazom pritlačeným k povrchu obrobku bude
pribitá jedna spona.
Nárazový režim
Použitie režimu nárazovej spúšte je určené na
rýchle nastreľovanie spôn na rovnom a pevnom
povrchu.
• Podľa vyššie uvedeného postupu nasaďte na
náradie čiernu spúšť.
• Na nastrelenie jednej spony: Náradie
uveďte do chodu spôsobom popísaným pre
sekvenčný režim.
• Na nastrelenie niekoľkých spôn: Najskôr
stlačte spúšť a potom opakovane pritlačte
kontaktný doraz k pracovnému povrchu.
VAROVANIE: Nedržte spúšť
stlačenú, pokiaľ náradie nie je
v chode. Blokovací vypínač spúšte
ponechávajte otočený vpravo, aby sa
zabránilo náhodnému zapnutiu, pokiaľ
náradí nie je používané.
Odstránenie zablokovanej spony (obr. E)
Ak dôjde v ústí sponkovačky k zablokovaniu
spony, pri jej odstraňovaní postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
• Odpojte náradie od prívodu vzduchu.
• Spúšť zaistite blokovacím vypínačom.
• Stlačte uvoľňovacie tlačidlo posuvu (11)
a zásobník (4) vytiahnite smerom dozadu.
• Preklopte prednú západku (12) a konzolu
(13) vysuňte von tak, aby bolo možné otvoriť
bubon (14).
• Odstráňte ohnutú sponu. Ak je to nutné,
použite kliešte.
• Ak je raziace ostrie v spodnej polohe, zatlačte
ho hore pomocou skrutkovača.
• Zatvorte bubon (14) a konzolu (13) vráťte do
pôvodnej polohy.
• Prednú západku (12) zatlačte do zaistenej
polohy.
• Pripojte hadicu so stlačeným vzduchom
k spojke na náradí.
• Naplňte zásobník sponami. Pozrite kapitola
"Plnenie zásobníka".
• Zatlačte zásobník dopredu až zaskočí na
miesto.
VAROVANIE: Ak dochádza
k zablokovaniu spôn v ústí náradia
príliš často, zverte opravu náradia
autorizovanému servisu DEWALT.
Nastavenie hĺbky (obr. F)
Hĺbka nastrelenia spony môže byť nastavená
pomocou regulátora hĺbky nástrelu, ktorý sa
nachádza v blízkosti spúšte náradia.
VAROVANIE: Aby sa minimalizovalo
riziko vážneho poranenia, ktoré by
bolo spôsobené náhodným zapnutím
náradia pri nastavovaní požadovanej
hĺbky, VŽDY:
• Spúšť ZAISTITE.
• Odpojte prívod stlačeného vzduchu.
• Počas nastavovania sa vyvarujte
kontaktu so spúšťou.
• Ak chcete spony nastreľovať do menšej hĺbky,
otáčajte regulátorom hĺbky nástrelu (15)
doprava.
• Ak chcete spony nastreľovať do väčšej hĺbky,
otáčajte regulátorom hĺbky nástrelu (15)
doľava.
Pás / trámový hák
Tieto náradia sú vybavené integrovaným pásom
/ trámovým hákom. Trámový hák môže byť
otočený na jednu alebo druhú stranu náradia
alebo v prípade, kedy nie je používaný, môže byť
úplne sklopený.
Ak chcete pás / trámový hák sňať:
• Odpojte hadicu so stlačeným vzduchom od
spojky na náradí.
• Pomocou nožníc alebo kľúčom odstráňte
maticu z pásu / trámového háka na koncovej
krytke náradia.
• Snímte pás / trámový hák, podložku
a aretačnú pružinu.
Údržba
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
Každý deň vykonávajte nasledujúce úkony
údržby:
Vykonávajte mazanie náradia pomocou 5-7
kvapiek oleja na pneumatické náradia DEWALT
• Nakvapkajte olej do spojky pre prívod vzduchu
na koncovej krytke náradia.
Vypustite kondenzát z tlakových nádrží
kompresora a hadíc.
• Otvorte odvzdušňovacie ventily alebo iné
výpustné ventily na tlakových nádržiach
kompresora.
• Umožnite vypustenie nahromadenej vody
z hadíc.
Čistenie zásobníka, posuvu spôn
a mechanizmu kontaktného dorazu
• Na čistenie používajte stlačený vzduch.
Zaistite, aby boli všetky spojovacie prvky na
náradí pevne dotiahnuté a nepoškodené.
• Povolené spoje dotiahnite vhodným
nástrojom.
Riešenie problémov
Ak sa vám zdá, že náradie nepracuje správne,
postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak
týmto spôsobom nedôjde k vyriešeniu problému,
kontaktujte prosím autorizovaný servis.
Náradie nepracuje
• Skontrolujte dodávku stlačeného vzduchu.
• Ak je nízka teplota, zahrejte náradie.
Náradie nemá dostatočný výkon
• Skontrolujte dodávku stlačeného vzduchu.
• Skontrolujte, či nie je upchatý výfuk vzduchu.
• Náradie namažte.
9
Dochádza k úniku vzduchu cez kryt náradia
• Pritiahnite skrutky na kryte.
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Pri použití náradia dochádza k vynechávaniu
spôn
• Skontrolujte dodávku stlačeného vzduchu.
• Náradie namažte.
• Očistite zásobník a dosadaciu časť
nastreľovacej pištole.
V náradí sa zasekávajú spony
• Uistite sa, či sa používa iba správny typ spôn.
• Pritiahnite skrutky ústia nastreľovacej pištole.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie vyhodiť do bežného domového
odpadu.
Ak nebudete prístroj DEWALT ďalej používať
alebo ak chcete prístroj vymeniť za nový,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne,
miestne zberne odpadov alebo recyklačné
stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
zst00241000 - 18-07-2014
10
D51238K
50 mm záverná hlava - klincovačka 2
©
11
12
13
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising