KA168K | Black&Decker KA168K PALM GRIP SANDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-35 CZ
KA168
2
3
ČEŠTINA
3.
a.
Použití výrobku
Vaše elektrická bruska Black & Decker je určena pro
broušení a leštění dřeva, kovu, plastů a lakovaných
povrchů. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití.
Bezpečnostní předpisy
b.
Varování! Pročtěte všechny pokyny uvedené v tomto
návodu. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít
za následek úraz elektrickým proudem, vznik požáru
anebo vážné poranění. Označení “výkonné nářadí” ve
všech níže uvedených upozorněních odkazuje na vaše
nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní
šňůru) nebo nářadí napájené z akumulátoru (bez
napájecího kabelu).
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Pracovní prostor
Pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole
a nedostatek světla v jeho okolí může vést ke
způsobení nehody.
Nepracuje s elektrickým nářadím v prostředí
s výbušnou atmosférou, jako jsou prostředí
s hořlavými kapalinami, plyny nebo s výbušným
prachem. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, což
může vést k zapálení prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to, aby
se k tomuto nářadí nepřibližovaly děti a okolo
stojící osoby. Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku žádným
způsobem neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
Vyvarujte se dotyku s uzemněnými plochami
jako je potrubí, radiátory, sporáky a ledničky.
Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda,
zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení
nářadí, jeho posouvání nebo za něj netahejte při
odpojování nářadí od elektrické sítě. Dbejte na
to, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu
s horkými povrchy, olejem, ostrými hranami
a pohyblivými částmi. Poškozený nebo zapletený
přívodní kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
4
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s nářadím přemýšlejte.S elektrickým
nářadím nepracujte, pokud jste unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných látek, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
vhodnou ochranu zraku. Ochranné prostředky,
jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, pokrývka
hlavy a chrániče sluchu snižují riziko poranění
osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
napájecího kabelu k zásuvce se ujistěte, zda
je hlavní spínač v poloze vypnuto. Přenášení
nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrickému rozvodu pokud
je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíč zanechaný v rotujících částech
nářadí může způsobit poranění osob.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Vaše vlasy, oděv a rukavice držte
z dosahu pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adapterem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Používání
tohoto zařízení snižuje rizika spojená s prací
v prašném prostředí.
Provoz a údržba elektrického nářadí
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ
nářadí pro vaši práci. Správné elektrické nářadí
bude pracovat lépe a bezpečněji, jestliže bude
používáno ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv nářadí
s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před prováděním jakéhokoliv seřízení, před
výměnou příslušenství nebo před uložením
nářadí vždy odpojte napájecí kabel od zásuvky.
Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovali. Výkonné nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba. Zkontrolujte vychýlení či zaseknutí
pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů
a jiné okolnosti, jež mohou mít vliv na chod
f.
g.
5.
a.
nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou
údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a jsou
lépe ovladatelné.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství,
nástroje atd. v souladu s těmito pokyny
a způsobem doporučeným pro daný typ nářadí
s ohledem na pracovní podmínky a druh
vykonávané práce. Použití nářadí k jiným účelům,
než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi
následujícími prvky.
1. Hlavní vypínač
2. Indikátor automatického přítlaku
3. Přípojka odsávání prachu
4. Základna
5. Držák násady
6. Špička brusné základny
7. Cípová násada
8. Profilová násada
9. Šroub
10. Brusné profily
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému
technikovi, jež používá shodné náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Kromě uvedeného je nářadí je dodáváno s některými
nebo se všemi následujícími doplňky:
Další bezpečnostní pokyny týkající se brusek
•
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu
s „živým“ vodičem se nechráněné kovové části
nářadí stanou také „živé“ a obsluha tak utrpí zásah
elektrickým proudem.
•
K přichycení obrobku ke stabilní podložce
použijte svorky nebo jiný osvědčený způsob.
Držení obrobku rukou nebo jeho opření o vaše tělo
je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.
•
Varování! Pobyt v prašném prostředí a vdechnutí
prachu při broušení může ohrozit zdraví obsluhy
nářadí a okolo stojících osob. Používejte masku proti
prachu určenou speciálně na ochranu před toxickým
prachem a podobnými zplodinami a zajistěte, aby
byly takto chráněny všechny osoby nacházející se
nebo vstupující do pracovního prostoru.
•
Po broušení odstraňte všechen prach.
•
Zvláštní pozornost dávejte při broušení nátěrů, které
mohou obsahovat olovo, nebo při opracovávání
dřeva a kovů, kde se může vytvářet toxický prach.
•
Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního
prostoru.
•
Na pracovišti nejezte, nepijte ani nekuřte.
•
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních
nečistot vzniklých při broušení.
•
Toto nářadí není určeno pro použití nedospělými
či slabými osobami bez dozoru. Děti musí být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Doporučené použití
Rychlé odstranění
nátěru, glazury a rzi
Odstranění nátěru,
glazury a rzi
Dočisťování a konečná
úprava povrchu
Broušení mezi
jednotlivými nátěry
Rohy a obtížně
dosažitelná místa
•
1 OT leštící/
stahovací vlna
•
Šedá pěnová
poduška
Červená netkaná
poduška
Šedý brusný papír
Profilované násady
Leštění kovů,
odstraňování glazury
a čištění skla
Nanášení a odstraňování
politury
Silné kartáčování
a odstranění koroze
Broušení plastů
Zakřivené a profilované
povrchy
•
•
•
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Uchycení brusného listu (obr. A & B)
•
Oddělte z brusného listu (12) dvě koncové části ve
tvaru kosočtverce (11).
•
Držte nářadí tak, aby byla brusná základna otočená
směrem nahoru.
•
Umístěte brusný list (12) na brusnou základnu
a ujistěte se, zda jsou otvory v brusném listu
srovnány s otvory v základně.
Jsou-li části brusného listu ve tvaru kosočtverce (11)
opotřebovány, mohou být otočeny nebo vyměněny.
•
Je-li přední část špičky brusného listu opotřebovaná,
oddělte ji od brusného listu, obraťte ji a přitiskněte ji
opět na brusnou základnu.
•
Je-li celá špička brusného listu opotřebovaná,
sejměte ji z brusné základny a nahraďte ji novou.
•
Leštící pěnové podušky (13) lze nasadit obdobným
způsobem, jako brusné listy.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací; proto
není potřeba používat zemnící vodič. Vždy
zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí
uvedenému na typovém štítku nářadí.
•
Příslušenství
•
Hrubozrnný brusný
papír
•
Brusný papír se
střední velikostí zrna
•
Brusný papír se
jemným zrnem
•
Velmi jemný brusný
papír
•
Detailní brusné
násady
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker.
5
Zapnutí a vypnutí
•
Nářadí držte tak, aby nebylo v kontaktu
s obrobkem.
•
Chcete-li přístroj zapnout, posuňte hlavní spínač (1)
do polohy I.
•
Roysvítí se jedna červená kontrolka. Počkejte,
až kontrolka přestane svítit červeně a rozsvítí se
zeleně. Nyní je nářadí připraveno k použití.
•
Chcete-li přístroj vypnout, posuňte hlavní spínač do
polohy O.
Poznámka: Výše uvedený postup zopakujte po každém
zapnutí nářadí, aby byl jeho výkon optimalizován.
V opačném případě může dojít k jinému nastavení, než
je potřeba.
Špička brusné základny (obr. C)
Pokud je špička brusné základny (6) nebo držák
násady (5) opotřeben, je možné jej otočit nebo vyměnit.
Náhradní díly jsou k dispozici u vašeho dodavatele
Black & Decker.
•
Odstraňte šroub (9).
•
Obraťte nebo vyměňte opotřebenou část.
•
Zašroubujte a dotáhněte šroub.
Cípová násada (obr. D)
Prstový nástavec se používá pro broušení jemných
detailů.
•
Odstraňte šroub (9).
•
Sejměte z brusné základny kosočtverečný držák
násady (5).
•
Připevněte k brusné základně cípovou násadu (7).
•
Zašroubujte a dotáhněte šroub.
•
Na cípovou násadu upevněte vhodný brusný list
(14).
Používání indikátoru automatického přítlaku (obr.
J1 - J4)
Nářadí je vybaveno indikátorem automatického přítlaku
(2), který se rozsvítí v případě, že bude nářadí k dosažení
optimálních výsledků přitláčeno správnou silou:
J1 Jedna červená kontrolka bliká, pokud je nářadí
zapnuto. Jakmile se červená kontrolka změní na
zelenou, nářadí je připraveno k použití.
J2 Jedna zelená kontrolka znamená, že je nářadí
připraveno k použití. Toto nastavení lze použít při
jemném dobrušování a při broušení profilů.
J3 Všechny kontrolky svítící zeleně znamenají optimální
velikost přítlačné síly aplikované na nářadí pro
optimální odběr materiálu.
J4 Trvale svítící jedna červená kontrolka znamená příliš
velký přítlak aplikovaný na nářadí a snižuje odběr
materiálu. Snižte přítlak na nářadí.
Profilovaná násada (obr. E)
Profilovaná násada se používá ke broušení kontur.
•
Odstraňte šroub (9).
•
Sejměte z brusné základny kosočtverečný držák
násady (5).
•
Připevněte k brusné základně profilovanou násadu
(8).
•
Zašroubujte a dotáhněte šroub.
Nasazení a sejmutí brusného profilu (obr. F1 a F2)
•
Vyberte si brusný profil, který bude nejlépe vyhovovat
prováděné brusné aplikaci.
•
Vložte jeden konec brusného profilu (10) do drážky
v přední části držáku brusných profilů (8).
•
Zatlačte na druhý konec brusného profilu tak, aby
došlo k jeho zakliknutí a řádnému usazení.
•
Brusný profil sejmete zatlačením dopředu
a vytažením zadní části ven z držáku profilu
(obr. F2).
Příslušenství
Výkonnost vašeho nářadí závisí na použitém příslušenství.
Příslušenství Black & Decker a Piranha je navrženo tak,
aby poskytovalo vysokou kvalitu a zvyšovalo výkon
vašeho nářadí. Budete-li používat toto příslušenství,
dosáhnete s vaším nářadím těch nejlepších pracovních
výsledků.
Připevnění brusného listu ke brusnému profilu
(obr. G)
•
Srovnejte brusný list (15) s brusným profilem (10).
•
Přitiskněte brusný list na brusný profil a ujistěte se,
zda brusný list kopíruje tvar profilu.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí
závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění. Vaše
nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo standardní
a pravidelné čištění.
Varování! Před provedením následujících operací se
ujistěte, zda je nářadí vypnuto a odpojeno od zdroje
napětí a zda se brusná základna zastavila.
•
Větrací otvory vašeho nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
•
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné nebo
rozpouštěcí čistící prostředky.
Připojení vysavače (obr. H)
Nářadí obsahuje adapter pro připojení vysavače, pokud
brousíme dřevěné obrobky. Připojení vysavače k nářadí
provedete následovně:
•
Přípojku odsávání prachu (3) zasuňte do adapteru
v zadní části nářadí.
•
K přípojce připojte hadici vhodného vysavače.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Větrací štěrbiny během chodu nářadí
nezakrývejte. Uchopte nářadí způsobem podle obr. I.
Ujistěte se, zda brusná základna leží plochou na
obrobku.
6
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento přístroj nesmí být
vyhozen do běžného domovního odpadu.
Pokud nebudete přístroj dále používat nebo přejete-li si
přístroj nahradit novým, nelikvidujte společně s běžným
komunálním odpadem. Zařízení zlikvidujte podle platných
pokynů o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečistěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo prodejny
Vám poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Také společnost Black & Decker poskytuje možnost
sběru použitých výrobků nebo jejich recyklaci po
ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li této služby
využít, odevzdejte vaše nepoužívané nářadí některému
z autorizovaných servisních středisek.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na
adrese, která je uvedena v tomto návodu. Přehled
autorizovaných servisních dílen Black & Decker a rovněž
další informace můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Hmotnost
VAC
W
min-1
kg
KA168
230
55
11 000
0,75
ES Prohlášení o shodě
07
KA168
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám: 98/37/EC, 89/336/EEC,
EN 60745, EN 55014, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
vibrace přenášené na obsluhu
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
61,5 dB(A)
72,5 dB(A)
14,0 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Ředitel spotřebitelské
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-6-2007
7
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
zst00051120 - 08-01-2008
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising