GL741 | Black&Decker GL741 STRING TRIMMER Type 2 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-58 CZ
GL701
GL716
GL720
GL741
2
3
ČEŠTINA
to bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí oběma
rukama.
Připojte zařízení pro odsávání prachu
Pokud je zařízení vybaveno adapterem pro připojení
zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci.
Odstraňte z nářadí seřizovací a montážní klíče
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v
jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Prodlužovací kabely
Před použitím tyto kabely prohlédněte a pokud jsou
poškozené, vyměňte je. Při práci s nářadím venku
používejte vždy prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Můžete používat prodlužovací kabely
Black & Decker až do délky 30 m, aniž by došlo ke
ztrátě výkonu.
Používejte pouze vhodné nářadí
V tomto návodu je popsáno správné použití nářadí.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná zařízení při
práci, která je určena pro výkonnější nářadí. Nářadí
bude pracovat lépe a bezpečněji, jestliže bude
používáno ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno. Na nářadí příliš netlačte. Nářadí nepoužívejte
k účelům, pro které není konstruováno, například
nepoužívejte okružní pilu k řezání větví stromů nebo
kmenů.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je
doporučeno tímto návodem, může způsobit poranění
obsluhy.
Kontrolujte stav nářadí
Před každým použitím pečlivě zkontrolujte, zda
nedošlo k poškození nářadí nebo napájecího kabelu.
Zkontrolujte vychýlení a uložení pohybujících se částí,
opotřebení jednotlivých částí, poškození ochranných
krytů a spínačů a další prvky, které mohou ovlivnit
správný chod nářadí. Zajistěte, aby byl chod nářadí
zcela v pořádku a aby nářadí správně plnilo funkci,
ke které je určeno. Jestliže je nářadí nebo jeho
jakákoliv část poškozena, nepoužívejte jej. Nepracujeli správně hlavní spínač, nářadí nepoužívejte.
Poškozené a zničené díly nechejte opravit nebo
vyměnit v autorizovaném servisním středisku. Nikdy se
nepokoušejte provádět jakékoliv opravy sami.
Odpojte napájecí kabel
Není-li nářadí používáno, před výměnou jeho částí,
příslušenství nebo doplňků a před prováděním údržby
vždy odpojte napájecí kabel.
Zabraňte nechtěnému spuštění nářadí
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním vypínači.
Před připojením napájecího kabelu k síti se ujistěte,
zda je nářadí vypnuto.
Chraňte kabel před poškozením
Nikdy nepřenášejte nářadí uchopením za napájecí
přívodní kabel a při vytahování ze zásuvky za tento
kabel netahejte. Chraňte kabel před vysokými
teplotami, oleji a ostrými hranami.
Uskladnění nepoužívaného nářadí
Pokud nářadí nepoužíváte, mělo by být uskladněno
na suchém místě a uzamčeno nebo jinak vhodně
zabezpečeno mimo dosah dětí.
Použití
Vaše strunová sekačka Black & Decker GL701/GL716/
GL720/GL741 je určena k sekání a úpravě trávníku a
k sečení trávy v nedostupných a stísněných prostorách.
Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské
použití.
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí
napájeného z elektrické sítě musí být pečlivě
dodržovány základní bezpečnostní pokyny včetně
pokynů uvedených v tomto návodu, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem,
poranění osob nebo materiálních škod.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
tento návod.
Tento návod uschovejte pro případné další
použití.
Před prováděním seřízení, opravy nebo údržby
vždy odpojte napájecí kabel od sítě.
Udržujte pracovní prostor v čistotě
Nepořádek na pracovišti a přeplněný pracovní prostor
mohou vést ke vzniku úrazu.
Berte v úvahu pracovní prostředí
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím
v podmínkách s vysokou vlhkostí. Zajistěte si kvalitní
osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí tam,
kde je riziko vzniku exploze, tj. v blízkosti hořlavých
kapalin nebo plynů.
Chraňte nářadí před dětmi
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům,
aby se dostaly do blízkosti pracovního prostoru nebo
se dotýkaly nářadí a přívodních kabelů.
Vhodně se oblékejte
Nenoste volné oblečení nebo šperky, mohou být
zachyceny pohybujícími se částmi. Jestliže pracujete
venku, používejte pokud možno gumové rukavice
a neklouzavou obuv. V případě, že máte dlouhé
vlasy, používejte odpovídající prostředek, kterým
vlasy sepnete.
Prvky osobní ochrany
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při práci
s nářadím práší nebo odlétávají drobné částečky
materiálu, používejte respirátor proti prachu nebo
ochranný štít. Používejte ochranu sluchu.
Ochrana před úrazem způsobeným elektrickým
proudem
Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými
předměty (např. potrubí, radiátory, elektrické sporáky,
chladničky, atd.). Elektrická bezpečnost může být dále
zvýšena použitím vysoce citlivého zařízení (30 mA /
30 mS) pro zbytkový proud (RCD).
Nepřetěžujte se
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou.
Neobsluhujte nářadí, jste-li unaveni.
Upevněte řádně obrobek.
K upnutí obrobku používejte svorky nebo svěrák. Je
4
Údržbu nářadí provádějte pečlivě
Ostří nástrojů udržujte nabroušené a čisté, docílíte
tím bezpečnější provoz a vyšší výkonnost. Dodržujte
všechny pokyny pro provádění údržby a pro výměnu
příslušenství. Udržujte všechny rukojeti a ovládací prvky
čisté, suché a neznečistěné oleji či jinými mazivy.
Opravy
Toto nářadí vyhovuje platným bezpečnostním
předpisům. Opravy by měly být prováděny pouze
kvalifikovanými servisními mechaniky s použitím
originálních náhradních dílů; v ostatních případech
může dojít k nebezpečnému ohrožení uživatele.
•
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutná ochrana
uzemněním. Vždy zkontrolujte, zda zdroj
napětí odpovídá napětí na výkonovém
štítku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toto nářadí není určeno pro použití nedospělými
nebo nezkušenými osobami bez dozoru. Děti musí
být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Poškozený napájecí kabel musí být bezpečně
vyměněn výrobcem nebo autorizovaným
servisním zástupcem firmy Black & Decker.
•
•
•
Doplňující bezpečnostní pokyny pro strunové
sekačky
Na zařízení lze nalézt následující varovné symboly:
•
Před zahájením obsluhy si řádně prostudujte
tento návod.
•
Při práci se zařízením používejte
bezpečnostní nebo ochranné brýle.
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi
následujícími prvky.
1. Hlavní spínač (zapnuto/vypnuto)
2. Rukojeť
3. Držák kabelu
4. Napájecí přívod
5. Sekundární madlo
6. Seřizovací tlačítko
7. Trubice
8. Ochranný kryt
9. Odřezávací nůž struny
10. Kryt cívky
11. Řezací struna
12. Vodítko
Osoby a domácí zvířata udržujte alespoň 6 m
z dosahu pracovní plochy sečení.
Zařízení nevystavujte dešti nebo prostředí
s vysokou vlhkostí.
•
•
•
•
•
•
•
Zařízení používejte pouze ve svislé poloze,
s žací strunou blízko u země. Nikdy nespouštějte
zařízení v jakékoliv jiné poloze.
Během chodu pohybujte se sekačkou pomalu.
Uvědomte si, že je čerstvě nasekaná tráva kluzká
a vlhká.
Nepracujte na příkrých svazích. Na svazích
pracujte po vrstevnicích, nikdy ne směrem nahoru
a dolů.
Nikdy se spuštěným zařízením nepřecházejte
přes štěrkové chodníky nebo cesty.
Nikdy se nedotýkejte struny, pokud je zařízení
v chodu.
Nepokládejte zařízení na zem, dokud se struna
zcela nezastaví.
Používejte pouze odpovídající typ sekací struny.
Nikdy nepoužívejte kovové řezací lanko nebo
rybářský vlasec.
Dejte pozor, abyste se nedotkli odřezávacího nože
struny.
Dávejte pozor, aby napájecí kabel nepřišel do
styku s řezací strunou. Stále sledujte, kde se
napájecí kabel nachází.
Ruce i nohy držte z dosahu řezacího ústrojí,
obzvláště při spouštění motoru.
Varování! Řezací ústrojí se otáčí ještě po vypnutí
motoru.
Zařízení neprovozujte s poškozenými ochrannými
kryty, nabo pokud nejsou ochranné kryty nasazeny.
Zajistěte, aby byly ventilační otvory vždy čisté
beze zbytků trávy.
Buďte obeznámeni s obsluhou a správným
používáním zařízení.
Nářadí používejte pouze za dobrého denního
světla nebo za dobrého umělého osvětlení.
Před použitím napájecí kabel řádně prohlédněte,
zda není poškozen nebo opotřebován. Pokud
se napájecí kabel během používání poškodí,
okamžitě jej odpojte od elektrického přívodu.
NEDOTÝKEJTE SE PŘÍVODNÍHO NAPÁJECÍHO
KABELU DŘÍVE, NEŽ BUDE ODPOJEN
Pokud je přívodní napájecí kabel poškozen nebo
opotřebován, strunovou sekačku (vyžínač trávy)
nepoužívejte.
Nazujte si robustní boty nebo holínky, aby byla
vaše chodidla chráněna.
Nohy si chraňte dlouhými kalhotami.
Před použitím zařízení zkontrolujte, zda je trasa
po které budete séci zbavena klacíků, kamenů,
drátů a jakýchkoliv dalších předmětů.
Kompletace přístroje
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Nasazení ochranného krytu (obr. A)
•
Z hlavice sekačky (14) odstraňte šrouby
s výřezem pro šestihranný klíč (13).
•
Nasaďte kryt (8) na nářadí jako na uvedeném
obrázku.
•
Kryt řádně přitiskněte na své místo tak, aby došlo
k jeho zacvaknutí.
5
•
•
Bezpečnostní kryt zajistěte šrouby s výřezem pro
šestihranný klíč.
Šrouby s výřezem pro šestihranný klíč dotáhněte
dodaným klíčem (15).
Zapnutí a vypnutí
•
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spouštěcí páčku
(1).
•
Nářadí vypnete uvolněním stisku spouštěcí
páčky.
Varování! Bez řádně uchyceného ochranného krytu
se zařízením nepracujte.
Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit spouštěcí
páčku v poloze zapnuto.
Uvolnění řezací struny
Během přepravy je řezací struna k cívce přichycena
páskou.
•
Odstraňte pásku, kterou je přichycena řezací
struna (11) ke krytu cívky (10).
Rady pro optimální použití nářadí
Všeobecné
•
Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, sekejte
pouze suchou trávu.
Připojení zařízení k elektrickému přívodu
•
Stranu se zásuvkou vhodného prodlužovacího
kabelu připojte k přívodu napájení (4).
•
Kabel obtočte a veďte skrze držák kabelu (3).
•
Síťovou zástrčku zasuňte do síťové zásuvky ve
zdi.
Seřezávání
•
Nářadí uchopte tak, jak je znázorněno na
obr. B.
•
Lehce pootáčejte sekačkou ze strany na stranu.
•
Pokud sečete vysokou trávu, pracujte po částech
od shora dolů.
Trávu sekejte po krátkých kouscích.
•
Nářadí držte z dosahu tvrdých předmětů
a křehkých rostlin.
•
Pokud nářadí zpomalí chod, snižte jeho
zatížení.
Varování! Prodlužovací kabel musí být vhodný pro
venkovní použití.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastní
rychlostí. Zamezte přetěžování nářadí.
Zařezávání krajů
Optimální výsledky zařezávání budou dosaženy na
okrajích hlubších jak 50 mm.
•
Nepoužívejte nářadí k vytváření lemů. K vytváření
lemů používejte lemovací rýč.
•
Nářadí veďte tak, jak je znázorněno na obr. C.
•
Při sestřihávání těsně u země nářadí lehce
skloňte.
Nastavení režimu seřezávání nebo zařezávání
krajů (obr. B - D)
Nářadí je možné provozovat v režimu seřezávání, jak
je znázorněno na obr. B nebo v režimu zařezávání
krajů, k odstranění převisů trávy u okraje trávníků a
u květinových záhonů, jak je znázorněno na obr. C.
Režim seřezávání (obr. B & D)
V režimu seřezávání by měla být hlavice v poloze
znázorněné na obr. B. Pokud není:
•
Stlačte seřizovací tlačítko (6).
•
Otáčejte trubicí (7), a tlačítko uvolněte.
•
Když se hlava dostane na místo, tlačítko zaskočí.
Poznámka: Trubicí je možné otáčet pouze jedním
směrem.
Údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby byla zajištěna
jeho dlouhá provozní životnost s minimálními
nároky na údržbu. Předpokladem jeho dlouhodobé
bezproblémové funkce je jeho pravidelné čištění
a pravidelná péče.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
Režim zařezávání krajů (obr. C & D)
V režimu zařezávání krajů by měla být hlavice v poloze
znázorněné na obr. C. Pokud není:
•
Stlačte seřizovací tlačítko (6).
•
Otáčejte trubicí (7), a tlačítko uvolněte.
•
Když se hlava dostane na místo, tlačítko
zaskočí.
Poznámka: Trubicí je možné otáčet pouze jedním
směrem.
•
•
•
Pravidelně čistěte větrací drážky na nářadí pomocí
měkkého kartáče nebo suchého hadříku.
Pomocí měkkého kartáče nebo suchého hadříku
pravidelně čistěte řezací strunu a cívku.
Pravidelně pomocí tupé škrabky odstraňujte
ze spodní strany krytu zachycenou trávu
a nečistoty.
Uchycení nové cívky s řezací strunou (obr. E & G)
Náhradní cívky s řezací strunou dostanete u vašeho
dodavatele Black & Decker (kat. č. A6495).
•
Přidržte příchytky (16) stlačeny a vyjměte
z pouzdra (10) uzávěr cívky (17).
•
Vyjměte prázdnou cívku (18) z krytu.
•
Z uzávěru cívky a pouzdra odstraňte zachycené
nečistoty a zbytky trávy.
•
Do pouzdra cívky zasuňte novou cívku tak, aby
byla lanka zachycena ve výřezech (23) (obr. F).
Upravení délky nářadí (obr. D)
Toto nářadí je vybaveno teleskopickým mechanismem,
které vám umožňuje podle potřeby si upravit jeho
délku. Je možné nastavit tři délky. Délku upravíte
následujícím postupem:
•
Stlačte seřizovací tlačítko (6).
•
Lehce podle potřeby povytáhněte trubici (7)
směrem ven z krytu motoru (16) a tlačítko
uvolněte.
•
Když se trubice dostane na místo, tlačítko zaskočí.
6
•
•
•
uřízněte ji tak, aby zasahovala jen k ostří
odřezávacího nože struny.
Příslušnými otvory (20) v pouzdře (10) protáhněte
konce lanek. Potáhněte za vyčnívající konce lanek
tak, aby došlo k jejich vytažení ze záchytných
výřezů (23) (obr. G).
Srovnejte západky (17) na krytu cívky s výřezy
(21) v pouzdře.
Kryt cívky (18) zasuňte do pouzdra (10) tak, aby
došlo k jeho zacvaknutí.
Poznámka: Ujistěte se, zda je kryt ve správné
poloze řádně nasazen. Při zasunutí obou západek
(17) musí být slyšitelné cvaknutí.
Automatický posuv struny nepracuje
•
Přidržte příchytky stlačeny a vyjměte z pouzdra
uzávěr cívky.
•
Povytáhněte řezací strunu tak, aby vyčnívala
z pouzdra 11 cm. Pokud již není dostačující
délka struny k dispozici, vložte výše popsaným
způsobem novou cívku se strunou.
•
Srovnejte příchytky na uzávěru cívky s výřezy na
krytu.
•
Uzávěr vložte zpět do pouzdra až zaklapne
bezpečně zpět na své místo.
•
Pokud řezací struna přesahuje přes nůž, uřízněte
ji tak, aby zasahovala jen k ostří odřezávacího
nože struny.
Varování! Pokud budou řezací struny vyčnívat přes
odřezávací nůž (9), uřízněte je tak, aby zasahovaly
pouze k ostří odřezávacího nože struny.
Navinutí nové struny na prázdnou cívku
(obr. H - J)
Na prázdnou cívku můžete navinout novou
řezací strunu.Náhradní balíčky s řezací strunou
dostanete u vašeho dodavatele Black & Decker
(kat. č. A6171).
•
Výše popsaným způsobem vyjměte prázdnou
cívku z nářadí.
•
Z cívky odmotejte zbytek struny.
•
Nejprve naviňte novou strunu na vrchní část
cívky:
Založte 2 cm řezací struny do jedné ze štěrbin
v horní části cívky podle obrázku.
Řezací strunu naviňte na cívku ve směru
vyznačené šipky. Dejte pozor, aby byla
struna navinuta na cívku úhledně ve vrstvách.
Nepřekřižujte ji.
Pokud navíjená struna dosáhne výkrojů (21),
odstřihněte ji.
Dočasně zaparkujte strunu v zářezech (22)
na jedné straně cívky tak, jak je znázorněno
na obrázku.
•
Opakujte výše popsaný postup pro druhou řezací
strunu ve spodní části cívky. Strunu zaparkujte
ve volných zářezech (22).
•
Navinutou cívku vložte do nářadí výše popsaným
způsobem. Nezapomeňte uvolnit řezací strunu
z parkovacích zářezů (22).
Pokud automatický posuv struny stále nepracuje nebo
pokud je cívka zablokovaná, zkuste následující:
•
Pečlivě očistěte pouzdro a uzávěr cívky.
•
Vyjměte cívku a zkontrolujte, zda se páčky mohou
volně pohybovat.
•
Vyjměte cívku a odviňte řezací strunu a poté
ji znovu úhledně naviňte výše popsaným
způsobem. Cívku podle návodu vyměňte.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Varování! Používejte pouze vhodnou řezací strunu
Black & Decker. Zajistěte, aby byla řezací struna
v obou částech cívky.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker,
poskytuje společnost Black & Decker možnost
recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této
služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky
do značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí
jejich recyklaci a ekologické zpracování.
Řešení problémů
Pokud vaše nářadí nepracuje správně, postupujte
podle kroků uvedených dále. Pokud nebude závada
odstraněna, spojte se s vaším servisním zástupcem
Black & Decker.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na
adrese, která je uvedena v tomto návodu. Přehled
autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž
další informace, týkající se našeho poprodejního
servisu, můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Varování! Před pokračováním odpojte nářadí od
elektrické sítě.
Chod nářadí je pomalý
•
Zkontrolujte, zda se pouzdro cívky volně otáčí.
Pokud je potřeba, opatrně jej očistěte.
•
Zkontrolujte, zda není řezací struna vytažena
z pouzdra cívky více jak 11 cm. Pokud ano,
7
Technické údaje
GL701 GL716 GL720 GL741
Napájecí napětí
Příkon
VAC 230
230
230
230
W 550
580
600
700
Otáčky naprázdno min
Hmotnost
-1
6 500 6 500
kg 3,2
3,2
6 500 6 500
3,2
3,2
ES Prohlášení o shodě
GL701/GL716/GL720/GL741
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám: 98/37/EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60335, EN 55014,
EN 61000, 2000/14/EC, Příloha VIII, strunová
sekačka, L ≤ 50 číslo 0344, KEMA Quality B.V.,
Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Nizozemí
Úroveň akustického tlaku měřená dle normy
EN 2002/14/EC:
81 dB(A)
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
95 dB(A)
96 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon)
Vibrace ruka/paže měřené
dle normy EN 786
< 2,5 m/s2
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-11-2005
Vzor pro UK, číslo 059745.6
Použité projektové patenty Evropské unie.
340385-0001 & 339544-0001
8
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00045310 - 31-05-2007
9
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
10
GL701 - - - - - A
STRIMMER 1
©
11
GL716 - - - - - A
STRIMMER 1
©
12
GL720 - - - - - A
STRIMMER 1
©
13
GL741 - - - - - A
STRIMMER 1
©
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising