DW849 | DeWalt DW849 SANDER/POLISHER Type 2-2A instruction manual

559322 - 08 PL
DW849
2
3
4
POLERKA
DW849
Serdeczne gratulacje!
Zdecydowałeś się na zakup elektronarzędzia
f irmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, te firma
DEWALT, stała się prawdziwie niezawodnym
par tnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Spis treści
Dane techniczne
Deklaracja zgodności z normami UE
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Kontrola zakresu dostawy
Opis urządzenia
Bezpieczeństwo elektryczne
Przedłużacz
Montaż i regulacja
Instrukcja obsługi
Konserwacja
Gwarancja
1
1
2
3
3
3
3
3
3
4
5
Dane techniczne
DW849
Napięcie
V 230
Pobór mocy
W 960
Jałowa prędkość obrotowa min -1 0 – 1.000/3.000
Średnica talerza polerskiego mm 178
Wrzeciono
M14
Masa
kg 3,1
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane napięciem 10 A .....230 V
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania
tej wska zów k i nara ż as z si ę na
doznanie obrażeń ciała, utratę życia
lub uszkodzenie narzędzia!
Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo pożaru
5
Wskazówki
bezpieczeństwa
7
dotyczące
Przy korzystaniu ż elektronarzędzi w celu
zapewnienia ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym, obrażeniami ciała
i pożarem przestrzegaj przepisów bhp.
Przed użyciem elektronarzędzia przeczytaj
następujące wskazówi dot yczące
bezpieczeństwa i dobrze zapamiętaj je na
przyszłość!
8
Wskazówki ogólne
1
2
3
4
5
6
9
Utrzymuj porządek w miejscu pracy
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
Uwzględnij wpływy otoczenia
Nie w ystawiaj elek tronar zędzi na
dzia ł anie wilgoci Z apewnij dobre
oświetlenie miejsca pracy. Nie używaj
elektronarzędzi w pobliżu palnych
cieczy lub gazów.
Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym
Unikaj dot ykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury, grzejniki,
piece i chłodziarki. W ekstremalnych
warunkach zastosowania (na przykład
duża wilgotność, unoszenie się pyłu
metalowego itp.) bezpieczeńst wo
elektr yczne można zwiększyć
przez zastosowanie transformatora
separującego lub wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego,
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca
pracy!
Dbaj o to, by nik t nie dot ykał
elektronarzędzia ani kabla, a zwłaszcza
trzymaj dzieci z dala od miejsca pracy.
Młodociani poniżej 16 lat mogą używać
elektronarzędzi tylko pod fachowym
nadzorem.
Przedłużacze na wolnym powietrzu
Pr z y pracy na wolnym powietr zu
stosuj tylko przeznaczone do tego
c e l u i o dp o w i e dn i o oz n a ko wa n e
przedłużacze.
B e z p i ec z ni e p r z e c how uj swoj e
narzędzia
Nie używane elektronarzędzia powinny
być p r ze c h ow y wa n e w su c hyc h,
zamkniętych pomieszczeniach
nieosiągalnych dla dzieci.
10
11
12
13
14
15
16
6
Zakładaj odpowiednią odzież
ochronną
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Mogą one zostać pochwycone przez
obracające się części. Przy pracy na
wolnym powietrzu godne polecenia
są rękawice ochronne i obuwie na
szorstkiej podeszwie. Na długie włosy
zakładaj specjalną siatkę.
Używaj okularów ochronnych
i zakładaj maskę oddechową przy pracy
w zapylonym pomieszczeniu.
Zwracaj uwagę na dopuszczalny
poziom ciśnienia akustycznego
Przy poziomie ciśnienia akustycznego
powyżej 85 dB(A) zakładaj specjalne
słuchawki.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot
Uż y waj ur ządzeń mocujących lub
imadła do przytrzymywania przedmiotu
obrabianego. G dy pr ze dmiot ten
jest dobr ze zamocowany, możesz
obsługiwać elektronarzędzie dwiema
rękami.
Zachowuj stabilną postawę
Zachowuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej.
Unikaj niezamierzonego załączania
Elektronarzędzia przyłączonego do sieci
nie przenoś z palcem na wyłączniku.
Przy przyłączaniu kabla do sieci upewnij
się, czy wyłącznik jest wyłączony.
Zawsze zachowuj uwagę
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj
rozsądnie. Nie używaj elektronarzędzia,
gdy jesteś zmęczony.
W ycią gaj w t yczkę sieciową z
gniazda
Wyłącz elektronarzędzie, odczekaj, aż
się zatrzyma, i dopiero wtedy opuść
miejsce pracy. W razie nieużywania
elektronarzędzia, przed rozpoczęciem
konserwacji i przy wymianie narzędzia
roboczego wyciągaj wtyczkę kabla
sieciowego z gniazda.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy
do mocowania narzędzi
Przed załączeniem sprawdź, czy zostały
wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Uż y waj odpowiednich nar zęd z i
roboczych
W niniejszej instr ukc ji opisano
zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.
17
18
19
20
Do ciężkich prac nie używaj zbyt słabych
narzędzi roboczych ani przystawek.
Maksymalną jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz tylko przy
użyciu właściwego narzędzia.
Ostr zeżenie! Uż y wanie innych
nasadek i wyposażenia, niż zalecane
w tej instrukcji, lub wykonywanie prac
niezgodnych z przeznaczeniem może
doprowadzić do wypadku.
Ostrożnie obchodź się z kablem
Nie przenoś elektronarzędzia za kabel
ani nie używaj go do wyciągania wtyczki
z gniazda wtykowego. Chroń kabel
przed wysoką temperaturą olejem i
ostrymi krawędziami.
Starannie konserwuj swoje narzędzia
robocze
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
nar z ę dzia r o b o c ze, g dy ż je st to
warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj
się do instrukcji konserwacji i wymiany
narzędzi. Regularnie kontroluj wtyczkę
i kabel, a w przypadku uszkodzenia zleć
wymianę warsztatowi serwisowemu
firmy D E WALT. Regularnie kontroluj
przedłużacz i w razie uszkodzenia
w y m i e ń g o n a n o w y. Ws z y s t k i e
wyłączniki powinny być suche, czyste,
nie zabrudzone olejem ani smarem.
Kontroluj elek tronar zędzie pod
względem uszkodzeń
Przed użyciem sprawdź
elektronarzędzie, czy jest całkowicie
sprawne. Nie zapomnij przy tym o
ruchomych elementach. By zapewnić
nienaganną pracę elektronarzędzia,
wszystkie części muszą być prawidłowo
zamontowane.
Uszkodzone elementy i urządzenia
zabezpieczające powinny być prawidłowo
naprawione lub wymienione. Nie używaj
elek tronar zę dzia z uszko dzonym
wyłącznikiem. Uszkodzone wyłączniki
muszą być wymienione przez warsztat
serwisowy DEWALT.
Naprawy zlecaj tylko warsztatowi
serwisowemu firmy DEWALT
Niniejsze elektronar zędzie jest
zgodne z obowiązującymi przepisami
bezpiec ze ń st wa i higieny pr acy.
Naprawy mogą być wykonywane tylko
przez warsztat serwisowy D E WALT,
gdyż w przeciwnym razie użytkownik
naraża się na wypadek.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
dotyczące polerek
Przy pracy z polerką nie jedz, nie pij ani
nie pal papierosów.
Używaj niewielkiej ilości pasty polerskiej.
G dy na ł o ż ys z j ej z a du ż o, k r ą ż e k
szmaciany może się ześlizgnąć z talerza
polerskiego.
Zawsze przestrzegaj instrukcji użycia
danej pasty polerskiej.
Pr zy polerowaniu na sucho zawsze
zakładaj maskę przeciwpyłową.
Nie używaj polerki do szlifowania.
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące
elementy:
1 polerka
1 talerz polerski
1 kołnierz gwintowany
1 krążek szmaciany do polerowania
1 rękojeść dodatkowa
1 instrukcja obsługi
1 rysunek eksplodujący
Upewnij się, czy polerka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis urządzenia (rysunek A)
P o l e r k a D W 8 4 9 f i r m y D E W A LT, j e s t
przeznaczona do profesjonalnego polerowania
lakierowanych powier zchni metalow ych
(np. kar o s er ii p oja zdów) i do o br ó bk i
powierzchniowej kamienia naturalnego.
1 Wył ącznik z regulatorem prędkości
obrotowej
2 Przycisk blokujący wyłącznik
3 Nastawnik prędkości obrotowej
4 Blokada wrzeciona
5 Dodatkowa rękojeść
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania tylko jednym napięciem. Dlatego
sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
Polerka firmy D E WALT zgodnie z normą
EN50144 jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca w kablu nie jest potrzebna.
7
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Instrukcja obsługi
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka mogą
być wymieniane tylko przez autoryzowany
specjalistyczny zakład. Wymieniony kabel
sieciow y lub w t yczkę należy następnie
fachowo zlikwidować zgodnie z przepisami o
ochronie środowiska.
Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
Na polerkę wywieraj tylko lekki
nacisk. Nie przykładaj bocznej siły
do talerza polerskiego.
Nie przeciążaj polerki. Gdyby się
za bardzo nagrzała, pozostaw ją na
biegu jałowym przez kila minut.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne).
Jego minimalny przekrój powinien wynosić
1,5 mm2.
Przed użyciem:
Sprawdź, czy kołnierz gwintowany jest
prawidłowo dokręcony.
Upewnij się czy talerz polerski obraca się
zgodnie ze strzałkami na polerce i samym
talerzu.
Sprawdź, czy obrabiana powierzchnia nie
jest zanieczyszczona.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji
zawsze wyciągaj wtyczkę sieciową z
gniazda.
Polerowanie (rysunek A)
Używaj tylko czystych krążków szmacianych
do polerowania.
Odpowiednią ilość pasty polerskiej
rozprowadź równomiernie na krążku.
Przyłóż krążek szmaciany do polerowanej
powierzchni i włącz polerkę.
Równomiernie przemieszczaj polerkę
po powierzchni nie wywierając na nią
nacisku.
Wyłącz polerkę, gdy jeszcze styka się z
obrabianą powierzchnią.
Regularnie sprawdzaj wyniki pracy.
Montaż dodatkowej rękojeści (rysunek B)
Mocno wkręć dodatkową rękojeść (5) w
jeden z dwóch przeznaczonych do tego
celu otworów z boku polerki.
Mocowanie i zdejmowanie talerza
polerskiego (rysunek C)
Połóż polerkę na stole warsztatowym tak,
by wrzeciono było skierowane do góry.
Włącz blokadę wrzeciona (4) i obróć
wrzeciono aż do zablokowania.
Załóż tarczę polerską (6) na wrzeciono.
Nakręć kołnierz gwintowany (7) na
wrzeciono.
Mocno dokręć kołnierz gwintowany.
Zwolnij blokadę wrzeciona.
By zdjąć talerz polerski, włącz blokadę
wrzeciona i odkręć kołnierz gwintowany.
Szybkie, posuwiste ruchy krążka
szmacianego po obrabianej powierzchni
mogą powodować statyczne naładowanie
metalowych elementów polerki. Ich
dotknięcie wywołuje nieprzyjemny
przepływ ładunku elektrostatycznego
prze ciało.
Załączanie i wyłączanie (rysunek E)
M o c owan i e k r ą ż ka s z m a c i a n e g o d o
polerowania (rysunek D)
W celu uruchomienia polerki naciśnij
wyłącznik (1). Im bardziej go naciśniesz,
tym większa będzie prędkość obrotowa
silnika napędowego.
By włączyć polerkę na stałe, naciśnij
przycisk blokujący (2). Działa on tylko przy
maksymalnej prędkości obrotowej.
W celu wyłączenia jeszcze raz naciśnij
wyłącznik.
Połóż polerkę na stole warsztatowym tak,
by wrzeciono było skierowane do góry.
Załóż krążek szmaciany na tarczę polerską
(6).
8
Ochrona środowiska
Nie włączaj ani nie wyłączaj polerki pod
obciążeniem.
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Nastawnik prędkości obrotowej (rysunek
F)
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a
jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Nastawnik prędkości obrotowej (3) służy do
nastawiania dopuszczalnej maksymalnej
prędkości obrotowej.
Obróć nastawnik (3) do żądanej pozycji.
Większa cyfra odpowiada większej
prędkości obrotowej.
Korzystaj z dużej prędkości obrotowej przy
obróbce powierzchni kamienia naturalnego.
Do polerowania lakierowanych powierzchni
metalowych lepiej nadaje się mała prędkość
obrotowa.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane i
ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce.
Nastawiona prędkość obrotowa nigdy
nie może przekraczać maksymalnej
dopuszczalnej wartości podanej na
talerzu polerskim.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektr ycznych ur ządzeń powszechnego
użytku sprzedawcy, u którego produkt został
zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat
odpowiednich akcesoriów, porozum się ze
swoim dilerem DEWALT.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By z
niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego,
który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Ich listę znajdziesz w internecie pod adresem:
www.2hetpU.com.
Konserwacja
Elektronarzędzie firmy D EWALT odznacza
się dużą trwałością i prawie nie wymaga
konser wacji. Jednak warunkiem cią głej,
bezawar yjnej pracy jest regularne
czyszczenie.
Smarowanie
Elektronar zędzie nie w ymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką ściereczką.
Regularnie myj krążek szmaciany do
polerowania. Pozostaw go na wolnym
powietrzu w celu wyschnięcia.
9
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
•
•
Deklaracja zgodności WE
Jeśli to narzędzie będzie
stosowane do metalu, należy
się upewnić, że zostało
włączone urządzenie do prądu
szczątkowego, aby uniknąć
ryzyka wywołanego pyłem
metalowym.
Jeśli urządzenie do prądu
szczątkowego spowoduje
odłączenie zasilania, należy
skontrolować narzędzie w
autoryzowanym serwisie
DEWALT.
DW849
Firma DEWALT oświadcza, że opisywane polerka
DW849 została wykonana z wymaganiami norm:
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN
61000-3-3.
W razie pytań prosimy o kontakt z biurem
DEWALT, którego adres podany jest poniżej lub
na odwrocie instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego podany zgodnie
z normami 86/188/EEC i 98/37/EC oraz mierzony
zgodnie z EN 50144:
Dodatkowe prace konserwacyjne
DW849
W ekstremalnych warunkach pracy
może się gromadzić pyl we wnętrzu
obudowy, lak długo jak długo będzie
obrabiany metal.
Może to prowadzić do uszkodzenia
instalacji ochronnej w maszynie i
powstania niebezpieczeństwa zwarcia
elektrycznego.
LpA (ciśnienie akustyczne)
dB(A)1)
LWA (moc akustyczna)
03
1}
dB(A)
92
przy uchu operatora
* przy uchu operatora
Należy używać odpowiednich środków
ochrony słuchu.
Średnia ważona polowa wartość przyśpieszenia
obliczona zgodnie z normą EN 50144:
Aby uniknąć gromadzenia się pyłu metalowego
wewnątr z masz yny zalec a się cz yścić
codziennie szczeliny napowietrzające. W tym
celu należy:
•
w ycią gnąć w t yczkę z gniazdka
sieciowego,
•
wydmuchnąć suche powietrze
pod ciśnieniem poprzez szczeliny
napowietrzające.
DW849
m/s2
4,2
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
02.03.2007r.
Przy opisywanych pracach
konserwacyjnych należy zakładać
okulary ochronne.
10
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064630 - 10-06-2008
11
DW849 - - - - B
SANDER / POLISHER 2-2A
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising