DC602 | DeWalt DC602 CORDLESS NAILER instruction manual

www.
.eu
DC602
DC608
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
17
English (original instructions)
31
Español (traducido de las instrucciones originales)
44
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
58
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
72
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
86
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
100
Português (traduzido das instruções originais)
112
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
127
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
139
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
152
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
166
Copyright DEWALT
2
Figure 1
e
c
d
b
i
u
a
f
j
j
g
h
k
l
u
f
m
n
1
Figure 2
q
p
n
o
m
q
Figure 3
f
r
2
Figure 4
Figure 5
k
b
b
g
h
Figure 6
l
l
Figure 7
i
Figure 8
u
3
DANSK
SØMPISTOL
DC602, DC608
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Tekniske data
Spænding
Type
Affyring
VDC
Magasinvinkel
Søm
type
længde
mm
sømdiameter
vinkel
Vægt (uden batteripakke)
kg
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
mm
DC602
12
1
kontakt
affyring
0°
DC608
18
1
kontakt
affyring
0°
18 ga.
18 ga.
16, 19, 25, 29, 30
32, 38, 40, 44, 50
1,2
1,2
0°
0°
2,2
2,3
85
3
90
3
85
3
90
3
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
ah =
m/s2
< 2,5
< 2,5
Usikkerhed K =
m/s2
1,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
4
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
DE9501
NiMH
VDC 12
Ah 2,6
kg
0,7
Oplader
Forsyningsspænding VAC
Batteritype
Anslået opladningstid min
Vægt
Sikringer
Europa
kg
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(2,0 Ahbatteripakker)
0,52
230 V værktøj
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ahbatteripakker)
0,52
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
DANSK
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DC602, DC608
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med:
2006/95/EF, EN 60745-1, EN 792-13.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.20019
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle Sikkerhedsadvarsler for
Elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
5
DANSK
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
6
d)
e)
f)
g)
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
d) Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
kontakt. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
DANSK
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere Sikkerhedsinstruktioner
til Batteridrevne Sømpistoler
• Bær altid sikkerhedsbriller.
• Bær altid høreværn.
• Brug kun den type søm, der er angivet i
vejledningen.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på Værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
• Undlad at montere værktøjet på noget stativ i
understøttelsesøjemed.
Læs brugsvejledningen før brug.
• Undlad at afmontere eller blokere nogen dele af
sømpistolen så som kontaktudløseren.
Bær høreværn.
• Før udførelsen af en opgave skal
det kontrolleres, at sikkerheds- og
-aftrækkermekanismen fungerer korrekt, og at
alle bolte og møtrikker er ordentligt fastspændt.
Brug øjeværn.
• Værktøjet må ikke bruges som hammer.
ADVARSEL: Brug ikke værktøjet på en
stige.
• Ret aldrig en funktionsdygtig sømpistol mod dig
selv eller en anden person.
• Under arbejdet skal værktøjet holdes på en
sådan måde, at der ikke kan ske nogen skade
på brugerens hoved eller krop i tilfælde af et
eventuelt tilbageslag på grund af en afbrydelse
af strømforsyningen eller hårde områder i
arbejdsemnet.
Brug ikke værktøjet på en stige.
12V DC
Værktøjsspænding: 12V DC602
18V DC
Værktøjsspænding: 18V DC608
16-50mm
18GA
Sømlængde.
Sømtykkelse.
1.2mm
• Sømpistolen må aldrig affyres ud i luften.
• Når værktøjet bæres omkring i arbejdsområdet
må dette aldrig gøres med aftrækkeren
aktiveret.
• Tag hensyn til forholdene på arbejdsområdet.
Sømmene kan trænge igennem tynde
arbejdsemner eller smutte på arbejdsemnets
hjørner og kanter og derved forårsage fare for
personskade.
Kapacitet i magasin.
110
Magasinvinkel
0˚
5
1-12
Dybdeindstillinger.
• Undlad at drive søm tæt på arbejdsemnets
kant.
• Undlad at drive søm oven på andre søm.
7
DANSK
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Vigtig Sikkerhedsvejledning for Alle
Batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne manual
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for DE9130/DE9135 batteriopladere.
• Læs alle instruktioner og
sikkerhedsafmærkninger på opladeren,
batteripakken og det produkt, som
batteripakken anvendes til, før opladeren tages i
brug.
• Opladeren må ikke udsættes for regn eller
sne.
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når
opladeren skal kobles fra ledningsnettet.
Herved reduceres risikoen for at beskadige stik
og ledning.
• Sørg for at anbringe ledningen, så den ikke
trædes på, rykkes i, eller på anden måde
udsættes for skade eller overlast.
• Anvend kun en forlængerledning, hvis det
er absolut nødvendigt. Fejlagtig brug af
forlængerledninger kan medføre brandfare samt
fare for elektrisk stød og eventuel livsfare.
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spænding. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Det kan medføre elektrisk
stød og eventuel livsfare.
• Placér aldrig andre genstande oven
på opladeren, og placér aldrig
opladeren på et blødt underlag, som
kan blokere ventilationshullerne og
føre til overophedning. Placér ikke
opladeren i umiddelbar nærhed af andre
varmekilder. Opladeren ventileres gennem
ventilationshullerne i husets top og bund.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
• Opladeren må ikke bruges, når ledning eller
stik er beskadiget — udskift straks ledning og
stik.
FORSIGTIG: Fare for forbrændinger.
For at mindske risikoen for kvæstelser
må der kun oplades genopladelige
DEWALT-batterier. Andre batterityper
kan eksplodere og medføre person- og
materielskader.
• Opladeren må ikke bruges hvis den har
været udsat for hårde stød, er blevet tabt
eller på anden måde er blevet beskadiget.
Opladeren skal indleveres til et autoriseret
serviceværksted.
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, når opladeren
er sluttet til ledningsnettet, kan
de fritliggende opladerkontakter
inde i opladeren blive kortsluttet af
udefrakommende materialer. Ledende
fremmedlegemer som f.eks., men ikke
begrænset til, ståluld, aluminiumsfolie
eller ophobninger af metalpartikler skal
holdes væk fra åbninger i opladeren.
Tag altid opladeren ud af strømstikket,
når der ikke er et batteri i opladeren.
Tag opladeren ud af strømstikket før
rengøring.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er vist
her i vejledningen. Opladeren og batteripakken
er konstrueret, så de fungerer som en enhed.
8
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALTgenopladelige batterier. Anden anvendelse
kan medføre brandfare, fare for elektrisk stød og
eventuel livsfare.
• Skil ikke opladeren ad. Aflever den til et
autoriseret servicecenter for service eller
reparation. Ukorrekt samling kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Afbryd opladeren fra strømstikket før
eventuel rengøring. Herved undgås risiko
for elektrisk stød. Det er ikke nok at fjerne
batteripakken.
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.
• Opladeren er konstrueret til at fungere med
en standard 230 V strømforsyning. Forsøg
ikke at anvende en anden spænding. Dette
gælder ikke for bilopladeren.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DE9130 opladere kan bruges med DEWALT NiCd
og NiMH batteripakker på mellem 7,2 og 18 V.
DANSK
DE9135 opladeren accepterer DEWALT NiCd,
NiMH og Li-Ion batteripakker fra 7,2 til 18 V.
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
Disse opladere kræver ingen justering og er
fremstillet til at være så nemme at betjene som
muligt.
KUN LI-ION-BATTERIPAKKE
Opladningsprocedure (fig. 2)
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Der er 230 volt til stede i
opladningsterminalerne. Undersøg aldrig
med strømførende genstande. Fare for
livsfarligt elektrisk stød.
1. Forbind opladeren (o) med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
2. Indsæt batteriet i opladeren. Den røde
(opladnings-) lampe blinker uafbrudt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimale ydelse og liv
for NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier skal batteriet
oplades i minimum 10 timer før første brug.
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varmt/koldt batteri
udskift batteripakke
problem
–
– – –
–––––––––––––
–– – –– –
•••••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk Genopfriskning
Den automatiske genopfriskning justerer eller
balancerer de enkelte celler i batteripakken til deres
topkapacitet. Batteripakker skal genopfriskes
ugentligt, eller når batteriet ikke længere yder den
samme effekt.
Sæt batteriet i opladeren som normalt for at
genopfriske det. Lad batteripakken sidde i opladeren
i mindst 10 timer.
Forsinkelse ved Varmt/Koldt Batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedening eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
Vigtig Sikkerhedsvejledning for Alle
Batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Batteriet må ikke oplades eller anvendes i
eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden
af brændbare væsker, gasser eller støv.
Isætning og udtagning af batteriet fra opladeren
kan antænde støv eller dampe.
• Batteripakkerne må kun oplades i DEWALTopladere.
• MÅ IKKE sprøjtes eller nedsænkes i vand eller
andre væsker.
• Værktøjet og batteripakken må ikke
opbevares eller anvendes på steder, hvor
temperaturen kan nå eller overskride
40˚ C (som f.eks. udendørsskure eller
metalbygninger om sommeren).
FARE: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget. Batteripakken må
ikke knuses, tabes eller beskadiges.
En batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat
for et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt
over eller på anden måde beskadiget
(f.eks. gennemboret af et søm, ramt
med en hammer eller trådt på). Det
kan medføre elektrisk stød og eventuel
livsfare. Beskadigede batteripakker skal
returneres til servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
9
DANSK
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan
stå oprejst på batteripakken, men kan
være lette at vælte.
SPECIFIK SIKKERHEDSVEJLEDNING FOR NIKKELCADMIUM (NiCD) ELLER NIKKEL-METALHYBRID (NiMH)
• Batteripakken må ikke brændes, selvom den
er alvorligt beskadiget eller helt brugt op.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
• En lille lækage fra batteripakkens celler kan
forekomme under ekstreme brugs- eller
temperaturforhold. Dette er ikke et tegn på en
fejl.
Hvis den ydre forsegling alligevel går i stykker:
a. og der kommer batterivæske på huden, skal
der omgående vaskes med vand og sæbe i
flere minutter.
b. og der kommer batterivæske i øjnene, skal
de skylles med rent vand i mindst
10 minutter, og søg omgående lægehjælp
(medicinsk bemærkning: Væsken er en
25–35 % kaliumhydroxidopløsning).
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
1. Tag batterihætten af, før batteripakken sættes i
opladeren eller værktøjet.
2. Sæt beskyttelseshætten over kontakterne
straks efter udtagning af batteripakken fra
opladeren eller værktøjet.
ADVARSEL: Sørg for, at den
beskyttende batterihætte er på plads,
inden en batteripakke, som ikke er i
brug, opbevares eller transporteres.
Batteripakke
BATTERITYPE
DC602 kører på 12 volt batteripakker, og DC608
kører på 18 volt batteripakker.
BEMÆRK: ANVEND IKKE DE9181
18V COMPACT LITHIUM BATTERI
I DC608, da dette kan medføre
beskadigelser på værktøjet og batteriet
og kan resultere i uregelmæssig
værktøjsydelse.
Anbefalet Opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
BEMÆRK: Li-Ion-batteripakker skal være fuldt
opladet, når de opbevares.
2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 år.
Mærkater på Oplader og
Batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Batteri oplader.
Batterihætte (fig. 2)
Der medfølger en beskyttende batterihætte til
at dække polerne på en udtaget batteripakke.
Hvis den beskyttende hætte ikke er sat på, kan
løse metalgenstande kortslutte polerne, medføre
brandfare og beskadige batteripakken.
Batteri opladt.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
10
DANSK
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a. Aftrækkerkontakt
b. Kontaktudløser
Må kun anvendes med DEWALTbatteripakker, andre kan eksplodere og
medføre person- og materielskader.
c. Frigørelsespal
d. Dæksel
e. Arbejdslys/lavt batteri-indikator
Må ikke udsættes for vand.
f Reversibel bæltekrog
g Magasindæksel
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af
batteripakken.
h. Udløserknap til sømfremføring
i Indikator for lav sømbeholdning
j. funktionsomskifter
k. Dybdejusteringshjul
l. Lås til kontaktudløser
m. Batteripakke
n. Batteriudløsningsknapper
Brænd ikke NiMH-, NiCd+- og Li-Ionbatteripakker.
o. Oplader
p. Ladeindikator (rød)
q. Beskyttelseshætte til batteri
Kan oplade NiMH- og NiCd-batteripakker.
TILTÆNKT BRUG
Kan oplade Li-Ion-batteripakker.
Batteridrevet sømpistol model DC602, DC608 er
designet til sømning i arbejdsemner af træ.
Se tekniske data vedrørende
opladningstid.
MÅ IKKE bruges ved høj fugtighed eller under
forhold, hvor der er brændbare væsker eller gasser
til stede.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Sømpistol
1 Oplader
2 Batteripakker
1 Par sikkerhedsbriller
1 Kitbox (kun K-modeller)
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
BEMÆRK: Batteripakker og opladere medfølger
ikke til N-modeller.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
Disse batteridrevne sømpistoler er professionelt
el-drevet værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
En tilsynsførende skal være til stede, hvis brugeren
er under 16 år gammel.
Elektrisk Sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALT‘s serviceorganisation.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
11
DANSK
Brug af Forlængerledning
Montering af Bæltekrogen (fig. 3)
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Bæltekrogen kan monteres i begge sider af
værktøjet eller fjernes, hvis der ikke er brug for den.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Inden samling og justering
skal batteripakken altid tages ud. Sluk
altid for værktøjet, inden batteripakken
isættes eller fjernes.
ADVARSEL: Anvend kun DEWALTbatteripakker og -opladere.
Isætning og Udtagning af
Batteripakken fra Værktøjet (fig. 2)
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade, sluk
og tag batteripakken af, inden
der foretages justeringer eller
afmontering/installation af udstyr
eller tilbehør. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
BEMÆRK: Kontrollér, at batteripakken (m) er helt
opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1. Justér kærven indvendigt i værktøjets håndtag
med batteripakken (m).
2. Skub batteripakken helt ind i håndtaget, indtil du
hører låsen klikke på plads.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på frigivelsesknapperne (n) og træk
batteripakken ud af værktøjets håndtag.
2. Sæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Indikatorlys for Lavt Batteri (fig. 1)
Indikatorlyset for lav batteriladning er indbygget i
arbejdslysene (e). Det blinker 4 gange for at angive,
at batteripakken skal genoplades, og værktøjet
slukker automatisk.
Sluk for værktøjet og tag batteripakken (m) ud for at
oplade den, lige så snart indikatorlyset blinker.
Værktøjet forbliver ude af drift, så længe den
underopladede batteripakke er tilsluttet værktøjet.
12
1. Sæt bæltekrogen (f) i monteringshullet på siden
af værktøjet.
2. Monter skruen (r) gennem monteringshullet.
Stram skruen.
Ladning af Værktøj (fig. 4)
ADVARSEL: Værktøjet skal altid slukkes
og batteripakken udtages, før søm
isættes eller fjernes.
1. Tryk på udløserknappen (h) og træk
magasinet (g) bagud.
2. Vælg en passende sømtype. (Se Tekniske data.)
3. Indsæt sømmene i ladningsspalten på siden
af magasinet. Kontroller at sømmene vender
spidsen fremad i sømkanalen.
4. Skub magasinet fremad indtil det låses på
plads.
Indikator for Lav Sømbeholdning
(fig. 7)
Når der er omkring seks søm tilbage i magasinet,
vises indikator (i) for lav sømbeholdning
i magasinvinduet.
Den gule indikator viser, at magasinet skal lades
med søm.
Justering af inddrivningsdybde
(fig. 5)
Sømmets inddrivningsdybde kan justeres, så det
passer til den anvendte sømtype ved hjælp af
dybdejusteringshjulet.
1. For mindre nedsænkning af søm drejes
dybdejusteringshjulet (k). Der er tolv
dybdeindstillinger med 6 mellempositioner –
hvor 1 er mindst og 6 er dybest.
2. For at nedsænke sømmet dybere drejes
dybdejusteringshjulet til en højere indstilling.
Valg af indstilling (fig. 1)
Sekvensindstillingen vælges ved at føre
funktionsomskifteren (j) hen til det ikon, der viser et
enkelt søm ( ).
Stødindstillingen vælges ved at føre
funktionsomskifteren (j) hen til det symbol, der viser
).
tre søm (
DANSK
Lås til Kontaktudløser (fig. 6)
Dette værktøj er udstyret med en lås til
kontaktudløsen (l), der forhindrer værktøjet i at affyre
et søm.
Låsen til kontaktudløsen aktiveres ved at trykke
kontakten nedefter.
Låsen til kontaktudløsen (l) frigøres ved at trække
kontakten opefter.
ADVARSEL: Sørg for, at låsen til
kontaktudløseren (l) er tilkoblet og
batteripakken fjernet, inden der
foretages nogen justeringer, eller når
værktøjet ikke skal bruges med det
samme.
Arbejdslys (fig. 1)
Dette værktøj har arbejdslys (e) i begge sider.
Arbejdslysene lyser op, når batteripakken isættes,
og når aftrækkeren aktiveres eller kontaktudløseren
slippes. Arbejdslysene fungerer samtidig som
indikatorlys for lavt batteri og fastklemt søm. En
nærmere beskrivelse af disse situationer findes
i afsnittene Indikatorlys for lavt batteri og
Fjernelse af fastklemt søm.
ADVARSEL: Arbejdslysene er beregnet
til oplysning af den umiddelbare
arbejdsflade. Brug ikke arbejdslysene
som den eneste lyskilde.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Korrekt Håndposition (fig. 8)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på
hovedhåndtaget (u) som vist.
Klargøring af Værktøjet (fig. 1, 4)
1. Udtag batteripakken (m).
2. Tag alle søm ud af magasinet (g).
3. Frigør låsen til kontaktudløseren (l).
4. Kontroller at kontaktudløseren kan bevæges frit.
5. Aktiver kontaktudløserens lås.
6. Læg sømmene tilbage i magasinet.
7. Indsæt batteripakken.
ADVARSEL: Brug ikke værktøjet, hvis
kontaktudløseren eller sømskubberen
ikke kan bevæges frit.
BEMÆRK: Der må
IKKE sprøjtes eller på
nogen anden måde
påføres smøremidler eller
rengøringsmidler i
værktøjet. Dette kan
påvirke værktøjets levetid
og ydelse i alvorlig grad.
Affyring af Sømpistolen (fig. 1)
Værktøjet kan betjenes på to måder:
sekvensindstilling eller stødindstilling.
SEKVENSINDSTILLING
Sekvensindstillingen bruges til intermitterende affyring,
når der er brug for en omhyggelig og meget nøjagtig
placering.
1. Sekvensindstillingen vælges med
funktionsomskifteren (j).
2. Frigør låsen til kontaktudløseren (l).
3. Skub kontaktudløseren ind mod arbejdsfladen.
4. Træk i aftrækkeren (a) for at aktivere værktøjet.
Hver gang der trækkes i aftrækkeren
med kontaktudløseren presset ind mod
arbejdsfladen, drives et søm ind.
STØDFUNKTION
Stødfunktionen anvendes til hurtig affyring på flade
stationære overflader.
1. Frigør låsen til kontaktudløseren (l).
2. Vælg stødindstillingen med
funktionsomskifteren (j).
3. Et enkelt søm kan drives ind ved at benytte
værktøjet som beskrevet for sekventiel brug:
a. Skub kontaktudløseren (b) ind mod
arbejdsfalden.
b. Træk i aftrækkeren (a) for at aktivere
værktøjet. Hver gang der trækkes i
aftrækkeren med kontaktudløseren presset
ind mod arbejdsfladen, drives et søm ind.
13
DANSK
4. Flere søm drives ind ved at trykke og holde
aftrækkeren (a) inde og derefter skubbe
kontaktudløseren (b) gentagne gange mod
arbejdsfladen.
ADVARSEL: Sørg for, at låsen til
kontaktudløseren (l) er tilkoblet og
batteripakken fjernet, inden der
foretages nogen justeringer, eller når
værktøjet ikke skal bruges med det
samme.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
BEMÆRK: Værktøjet
må ikke smøres, da det
vil beskadige de indre
dele.
Fjernelse af Fastklemt Søm (fig. 1)
Hvis et søm sætter sig fast i næsestykket, vil
arbejdslysene (e) blinke uophørligt.
1. Udtag batteripakken (m).
2. Aktiver låsen til kontaktudløseren (l).
3. Åbn magasindækslet (g).
4. Tag alle søm ud af magasinet.
5. Løsgør frigørelsespalen (c) oven på
næsestykket.
6. Træk dækslet (d) tilbage, så det fastklemte søm
bliver synligt.
7. Fjern sømmet, brug en tang om nødvendigt.
8. Hvis drivbladet sidder i den nedre position,
stikkes en skruetrækker ind i næsestykket, og
bladet skubbes tilbage på plads.
9. Sænk dækslet tilbage på plads.
10. Fastlås frigørelsespalen.
Hvis søm ofte sætter sig fast i næsestykket, skal
værktøjet til service på et autoriseret DEWALT
serviceværksted.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/
påmontering af værktøjsdele eller
tilbehør. Utilsigtet start kan forårsage
personskade.
Opladeren kan ikke serviceres. Der er ingen
indvendige dele i opladeren, der kan serviceres.
14
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
Valgfrit Tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
DANSK
Fejlfinding
Hvis dit værktøj lader til ikke at fungere korrekt,
benyttes nedenstående instruktioner. Hvis det ikke
løser problemet, kontaktes serviceværkstedet.
Værktøjet virker ikke
Arbejdslysene vil ikke tændes
• Udskift batteripakken.
• Frigør låsen til kontaktudløseren.
• Fjern batteripakken, vent i mindst 3 sekunder og
sæt derpå batteriet på plads igen.
Arbejdslysene er tændt, men motoren kører
ikken
• Slip aftrækkeren eller kontaktudløseren og tryk
ind.
• Frigør låsen til kontaktudløseren.
Arbejdslysene er tændt, og motoren kører
• Kontakt serviceværkstedet.
Værktøjet driver ingen søm
• Læg søm i magasinet.
• Husk at benytte søm af den foreskrevne type.
• Rengør næsestykket.
• Rengør magasinet
.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
Værktøjet driver ikke sømmene helt ind
• Tag sømmene ud.
• Fjern batteripakken, vent i mindst 5 sekunder og
sæt det derpå på plads igen.
• Affyr én gang for at nulstille værktøjet.
• Juster inddrivningsdybden.
• Vælg rigtigt materiale eller sømlængde.
Sømmene går fast i værktøjet
• Husk at benytte søm af den foreskrevne type.
• Vælg rigtigt materiale eller sømlængde.
• Udskift batteripakken.
• Rengør næsestykket.
• Rengør magasinet.
Genopladelig Batteripakke
Denne batteripakke har en lang levetid, men skal
udskiftes, når den ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved
opgaver, der før var lette at udføre. Ved afslutningen
af dens tekniske levetid skal den bortskaffes under
hensyntagen til miljøet.
• Brug batteripakken til den er helt tom, og fjern
den derefter fra værktøjet.
• Li-Ion-, NiCd- og NiMH-celler kan genbruges.
Indlever dem hos forhandleren eller en lokal
genbrugsstation. De indsamlede batteripakker
vil blive genbrugt eller bortskaffet på forsvarlig
vis.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
15
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og
tilbyder en enestående garanti til professionelle
brugere af dette værktøj. Denne garantierklæring
er en tilføjelse til dine kontraktmæssige
rettigheder som professionel bruger eller
dine lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union og
Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den forhandler,
hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Produktet skal have
været underlagt almindelig brug og slid, og der
skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har har brug for vedligeholdelse
eller service til dit DEWALT-værktøj inden for
12 måneder efter købet, gøres dette helt gratis
på et autoriseret DEWALTserviceværksted.
Købsbeviset skal fremvises. Inkluderer
arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de fejlede under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT-produkt bliver defekt på grund
af fejlbehæftede materialer eller produktionsfejl
inden for 12 måneder fra købsdatoen, garanterer
DEWALT gratis udskiftning af alle defekte dele
eller gratis udskiftning af enheden efter vores
valg, under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt.
• Produktet har været underlagt almindelig
brug og slid.
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer.
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med alle
originale komponenter.
Hvis du ønsker at foretage en reklamation,
skal du kontakte din forhandler eller den
nærmeste autoriserede DEWALT-reparatør i
DEWALT-kataloget eller kontakte dit DEWALTkontor på den adresse, der er angivet i
denne brugsvejledning. Der findes en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder
og detaljerede oplysninger om vores
eftersalgsservice på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
16
DEUTSCH
NAGLER
DC602, DC608
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Technische Daten
Spannung
Typ
Auslösemodus
VDC
Magazinwinkel
Befestigungsmittel
Typ
Länge
Schaftdurchmesser
Winkel
Gewicht (ohne Akku)
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
mm
mm
kg
DC602
12
1
Kontaktauslösung
0°
DC608
18
1
Kontaktauslösung
0°
18 ga.
18 ga.
16, 19, 25, 29, 30
32, 38, 40, 44, 50
1,2
1,2
0°
0°
2,2
2,3
dB(A)
85
85
dB(A)
dB(A)
3
90
3
90
dB(A)
3
3
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Akku
Akkutyp
Spannung
Kapazität
Gewicht
VDC
Ah
kg
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladezeit
DE9501 DE9503
NiMH
NiMH
12
18
2,6
2,6
0,7
1,0
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9130
DE9135
230
230
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion
min.
30
40
(2,0-Ah-Akkus) (2,0-Ah-Akkus)
kg
0,52
0,52
VAC
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah
ah =
m/s2 < 2,5
< 2,5
Messungenauigkeit K = m/s2
1,5
1,5
Gewicht
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
17
DEUTSCH
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DC602, DC608
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/95/EG, EN 60745-1, EN 792-13.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
18
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um das
Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen
vom Netz zu trennen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
DEUTSCH
e)
f)
Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f)
g)
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
19
DEUTSCH
g)
Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) VERWENDUNG UND PFLEGE VON AKKUGERÄTEN
a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten
auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
Ein Ladegerät, das für einen bestimmten
Akkutyp geeignet ist, kann zu Brandgefahr
führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den
speziell vorgesehenen Akkus. Der Einsatz
anderer Akkus kann zu Verletzungs- und
Brandgefahr führen.
c) Wenn Akkus nicht verwendet werden,
halten Sie sie von anderen Metallteilen, z.
B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallteilen fern, die eine Verbindung
zwischen den Polen verursachen können.
Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem
Brand führen.
d) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden
Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem
Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die
Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen
Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
6) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitsregeln für
Akku-Nagler
• Tragen Sie stets eine Schutzbrille.
• Tragen Sie stets einen Gehörschutz.
• Vergewissern Sie sich vor jeder Arbeit mit
dem Gerät, dass der Sicherheits- und
Auslösemechanismus einwandfrei arbeitet und
sämtliche Muttern und Schrauben fest sitzen.
• Verwenden Sie das Werkzeug nicht als
Hammer.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Werkzeug niemals auf einer Leiter.
• Richten Sie Befestigungswerkzeuge niemals auf
sich selbst oder andere Personen.
• Halten Sie das Werkzeug beim Arbeiten
so, dass im Falle eines Rückstoßes infolge
eines Ausfalls der Stromzufuhr oder beim
Auftreffen auf harte Stellen im Werkstück keine
Verletzungen am Kopf oder Körper verursacht
werden können.
• Lösen Sie das Befestigungswerkzeug niemals
im freien Raum aus.
• Tragen Sie das Werkzeug im Arbeitsbereich nur
am Griff und niemals mit betätigtem Auslöser.
• Berücksichtigen Sie die Bedingungen im
Arbeitsbereich. Befestigungsmittel können
dünne Werkstücke durchdringen oder von den
Ecken und Kanten des Werkstücks abrutschen,
was Personen gefährden kann.
• Schlagen Sie keine Befestigungsmittel in der
Nähe der Werkstückkanten ein.
• Schlagen Sie keine Befestigungsmittel über
bereits vorhandenen Befestigungsmitteln ein.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
• Verwenden Sie ausschließlich die im Handbuch
angegebenen Befestigungsmittel.
Bildzeichen am Werkzeug
• Verwenden Sie keine Ständer, um das
Werkzeug an einer Halterung zu befestigen.
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
• Zerlegen oder blockieren Sie niemals Teile des
Befestigungswerkzeugs, wie beispielsweise den
Kontaktanschlag.
20
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
DEUTSCH
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Verwenden Sie das Werkzeug niemals auf
einer Leiter.
12V DC
18V DC
16-50mm
18GA
Werkzeugspannung: 12V DC602
Werkzeugspannung: 18V DC608
Nagellänge.
Nagelstärke.
1.2mm
Magazinkapazität.
110
Magazinwinkel.
0˚
5
1-12
Tiefeneinstellungen.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für die Ladgeräte DE9130/
DE9135.
• Bevor Sie das Ladegerät verwenden, lesen
Sie alle Anweisungen und Warnhinweise am
Ladegerät, Akku und am akkubetriebenen
Produkt.
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an
den Ladeanschlüssen an. Nicht mit
elektrisch leitenden Gegenständen
berühren. Ein elektrischer Schlag oder
ein tödlicher Stromschlag kann die Folge
sein.
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Keine Flüssigkeiten in das
Ladegerät gelangen lassen. Dadurch
kann ein elektrischer Schlag entstehen.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
laden Sie bitte nur aufladbare Akkus
von DEWALT. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Beschädigungen verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromversorgung angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Elektrisch leitendes
Fremdmaterial wie zum Beispiel,
aber nicht ausschließlich, Stahlwolle,
Alufolie oder die Ansammlung
von Metallpartikeln sollte von den
Hohlräumen des Ladegerätes
ferngehalten werden. Ziehen Sie den
Stecker des Ladegerätes immer aus
der Steckdose, wenn kein Akku im
Ladegerät steckt. Trennen Sie das
Ladegerät vom Stromnetz, bevor Sie es
reinigen.
• Der Akku darf NIEMALS mit einem
anderen Ladegerät als dem in dieser
Betriebsanleitung beschriebenen geladen
werden. Das Ladegerät und der Akku sind
speziell zur gemeinsamen Verwendung
konstruiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich zum
Laden von DEWALT-Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brandgefahr,
elektrischem Schlag oder tödlichem
Stromschlag führen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker statt
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromversorgung zu trennen. Dadurch wird
das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand
darauf treten oder darüber stolpern
kann oder dass es auf andere Weise
Beschädigungen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Verwenden Sie ein Verlängerungskabel
nur, wenn es absolut notwendig ist. Die
Verwendung ungeeigneter Verlängerungskabel
kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder
tödlichem Stromschlag führen.
21
DEUTSCH
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät und stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Fläche. Dadurch
können die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät nicht in die Nähe von Wärmequellen.
Das Ladegerät wird durch Schlitze an der
oberen Seite und am Boden des Gehäuses
belüftet.
• Verwenden Sie das Ladegerät nicht mit
beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker.
Beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Schlag erlitten hat,
heruntergefallen ist oder auf andere Weise
beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Zerlegen Sie das Ladegerät nicht.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann zur Gefahr eines
elektrischen Schlages, eines tödlichen
Stromschlags oder zu Brandgefahr führen.
• Trennen Sie das Ladegerät von der
Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
Dadurch wird die Gefahr eines elektrischen
Schlages reduziert. Durch die Entfernung des
Akkus wird dieses Risiko nicht gemindert.
• Versuchen Sie NIEMALS, 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät ist zum Betrieb mit
Standard-230-V-Haushaltsstrom konstruiert.
Versuchen Sie nicht, es mit einer anderen
Spannung zu betreiben. Dies betrifft nicht das
Fahrzeug-Ladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Das Ladegerät DE9130 kann DEWALT NiCd- und
NiMH-Akkus im Bereich von 7,2 bis 18 V laden.
Ihr Ladegerät DE9135 kann DEWALT NiCd-, NiMHund Li-Ion-Akkus im Bereich von
7,2 bis 18 V laden.
Diese Ladegeräte benötigen keine Einstellungen
und sind für einen möglichst einfachen Betrieb
konstruiert.
22
Ladevorgang (Abb. [fig.] 2)
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren.
Gefahr eines elektrischen Schlages oder
eines tödlichen Stromschlags.
1. Schließen Sie das Ladegerät (o) an eine
geeignete Steckdose an, bevor Sie den Akku
einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät. Die
rote (Lade-) Kontrollleuchte blinkt kontinuierlich
und zeigt damit an, dass der Ladevorgang
begonnen hat.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet.
Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann
jetzt benutzt oder im Ladegerät belassen
werden.
HINWEIS: Um eine maximale Leistung und
Lebensdauer von NiCd und Li-Ion-Akkus zu
gewährleisten, laden Sie diese mindestens 10
Stunden vor dem ersten Einsatz.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
wird geladen
– – – –
vollständig geladen
–––––––––––
Temperaturverzögerung
–– – –– –
Akku ersetzen
•••••••••••
Problem
•• •• •• ••
Automatischer Feinausgleich
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
ausgeglichen. Die Akkus sollten wöchentlich, oder
immer, wenn der Akku nicht mehr die gewohnte
Leistung liefert, ausgeglichen werden.
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewohnt in
das Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 10 Stunden im Ladegerät.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
DEUTSCH
NUR LI-ION-AKKUS
Li-Ion-Akkus sind mit einem elektronischen Schutz
konstruiert, der den Akku gegen Überladung,
Überhitzung oder Tiefentladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn
der elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies
geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in das
Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen laden, in denen sich
brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Beim Einsetzen oder Herausnehmen
des Akkus aus dem Ladegerät können sich
Staub oder Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• NICHT Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
• Das Gerät oder den Akku niemals an
Orten lagern oder verwenden, an denen
die Temperatur 40 °C erreichen oder
übersteigen könnte (wie z. B. in Schuppen
oder in Metallbauten im Sommer).
GEFAHR: Versuchen Sie niemals und
unter keinen Umständen, den Akku zu
öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen aufweist, darf
der Akku nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn diese einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit
einem Nagel durchlöchert wurden, mit
einem Hammer darauf geschlagen oder
getreten wurde). Ein elektrischer Schlag
oder ein tödlicher Stromschlag kann
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
gebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
NICKELCADMIUM- (NiCd) ODER
NICKELMETALLHYDRID-AKKUS (NiMH)
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.
• Unter extremen Betriebs- oder
Temperaturbedingungen kann etwas
Flüssigkeit aus den Akkuzellen austreten.
Dies deutet nicht auf einen Fehler hin.
Wenn jedoch die Außendichtung beschädigt ist:
a. und die Batterieflüssigkeit mit ihrer Haut in
Kontakt kommt, spülen Sie mehrere Minuten
lang mit Seife und Wasser ab.
b. und die Batterieflüssigkeit in die Augen
gelangt, spülen Sie diese mindestens
10 Minuten lang mit klarem Wasser aus
und begeben Sie sich sofort in ärztliche
Behandlung. (Hinweis für den Arzt: Bei der
Flüssigkeit handelt es sich um eine 25–35 %
Kaliumhydroxid-Lösung.)
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
23
DEUTSCH
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Akku-Schutzkappe (Abb. 2)
Zum Abdecken der Kontakte eines abgenommenen
Akkus wird eine Schutzkappe mitgeliefert. Ohne
aufgesetzte Schutzkappe können lose Metallteile die
Kontakte kurzschließen und zu einer Brandgefahr
und einer Beschädigung des Akkus führen.
1. Nehmen Sie die Akku-Schutzkappe ab, bevor
Sie den Akku in das Ladegerät oder in das
Gerät legen.
2. Stecken Sie die Schutzkappe unmittelbar nach
Entnahme des Akkus aus dem Ladegerät oder
Gerät wieder auf die Kontakte.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die Akku-Schutzkappe aufgesetzt
ist, bevor Sie den abgenommenen Akku
lagern oder transportieren.
Akku
AKKUTYP
Für das Modell DC602 wird ein 12 Volt Akku und für
das Modell DC608 ein 18 Volt Akku eingesetzt.
HINWEIS: VERWENDEN SIE IM
MODELL DC608 NICHT DAS
18V-KOMPAKTAKKU DE9181,
da es das Werkzeug und das Akku
beschädigen und eine wechselhafte
Werkzeugleistung zur Folge haben
kann.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
HINWEIS: Li-Ion-Akkus sollten vollständig
geladen gelagert werden.
2. Eine langfristige Lagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät nicht. Unter den richtigen
Bedingungen können sie bis zu 5 Jahren
gelagert werden.
24
Schilder am Ladegerät und Akku
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung
verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden
Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem Akku:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Nur mit DEWALT Akkus verwenden.
Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Beschädigungen
verursachen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
Akku umweltgerecht entsorgen.
NiMH, NiCd+ und Li-Ion-Akkus nicht
verbrennen.
Lädt NiMH- und NiCd-Akkus.
Lädt nur Li-Ion-Akkus.
Die Ladezeit ist den technischen Daten zu
entnehmen.
DEUTSCH
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Nagler
1 Ladegerät
2 Akkus
Diese Akku-Nagler sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE Kinder NICHT in Kontakt mit dem
Werkzeug kommen. Personen unter 16 Jahren
dürfen das Werkzeug nur unter Beaufsichtigung
benutzen.
1 Schutzbrille
Elektrische Sicherheit
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
HINWEIS: Modelle der N-Serie enthalten keine
Akkus und Ladegeräte.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1, 2)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
a. Auslöser
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
b. Kontaktanschlag
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
c. Verriegelungshebel
d. Abdeckung
e. Leuchten/Batterieentladeanzeige
f. Beidseitig montierbarer Gürtelhaken
g Magazindeckel
h. Nageldrücker-Freigabeknopf
i Anzeige für niedrigen Nagelbestand
j. Wahlschalter
k. Rändelrad für Tiefeneinstellung
l. Kontaktanschlagsperre
m. Akku
n. Akku-Entriegelungsknöpfe
o. Ladegerät
p. Ladekontrollleuchte (rot)
q. Akku-Schutzkappe
VERWENDUNGSZWECK
Die Akku-Nagler DC602, DC608 sind zum Eintreiben
von Befestigungsmitteln in Werkstücke aus Holz
bestimmt.
VERWENDEN SIE DAS Werkzeug NICHT in
einer feuchten Umgebung oder in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Entfernen Sie immer den
Akku vor dem Zusammenbau und der
Einstellung. Schalten Sie das Werkzeug
immer aus, bevor Sie den Akku
einsetzen oder entfernen.
25
DEUTSCH
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
Einsetzen und Entnahme des Akkus
aus dem Gerät (Abb. 2)
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der Akku (m)
vollständig geladen ist.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN GERÄTEGRIFF
1. Richten Sie die Kerbe im Gerätegriff an dem
Akku aus (m).
2. Schieben Sie den Akku fest in den Griff, bis er
hörbar einrastet.
ENTNAHME DES AKKUS AUS DEM GERÄT
1. Drücken Sie die Löseknöpfe (n) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Gerätegriff.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät, wie
im Abschnitt über das Ladegerät in dieser
Betriebsanleitung beschrieben.
Batterieentladeanzeige (Abb. 1)
Die Batterieentladeanzeige ist ein Funktionsmerkmal,
das in den Leuchten (e) integriert ist. Die Anzeige
blinkt vier Mal, um anzuzeigen, dass der Akku
aufgeladen werden muss und das Werkzeug
automatisch abgeschaltet wird.
Sobald die Anzeige blinkt, schalten Sie das
Werkzeug aus und nehmen Sie den Akku (m)
heraus, um ihn aufzuladen.
Das Werkzeug ist nicht betriebsfähig, so lange ein
schwacher Akku angebracht ist.
Anbringen des Gürtelhakens (Abb. 3)
Der Gürtelhaken kann auf beiden Seiten des
Werkzeugs befestigt und nach Wunsch auch
abgenommen werden.
1. Setzen Sie den Gürtelhaken (f) in die
Befestigungsöffnung an der Seite des
Werkzeugs ein.
2. Stecken Sie die Schraube (r) durch das
Schraubenloch. Ziehen Sie die Schraube an.
26
Laden des Werkzeugs (Abb. 4)
WARNUNG: Bevor Sie die
Befestigungsmittel einlegen oder
herausnehmen, schalten Sie das Gerät
ab und trennen Sie den Akku vom
Gerät.
1. Drücken Sie den Drücker-Freigabeknopf (h) und
ziehen Sie das Magazin (g) nach hinten.
2. Wählen Sie den gewünschten Nagelstreifen.
(Siehe Technische Daten.)
3. Stecken Sie den Nagelstreifen in den
Ladeschlitz an der Seite des Magazins. Achten
Sie darauf, dass die Befestigungsmittel auf ihren
Spitzen durch den Nagelkanal gleiten.
4. Schieben Sie dann das Magazin bis zum
Einrasten nach vorne.
Anzeige für Niedrigen Nagelbestand
(Abb. 7)
Wenn noch etwa sechs Nägel im Magazin sind,
erscheint die Anzeige für niedrigen Nagelbestand (i)
im Sichtfenster des Magazins.
Die gelbe Anzeige weist darauf hin, dass
das Magazin wieder mit Nägeln aufgefüllt werden
muss.
Einstellen der Einschlagtiefe (Abb. 5)
Die Einschlagtiefe kann mithilfe des Rändelrads
je nach Art des verwendeten Befestigungsmittels
eingestellt werden.
1. Um den Nagel weniger tief einzutreiben,
drehen Sie das Rändelrad zur Einstellung
der Einschlagtiefe (k). Das Werkzeug
verfügt über zwölf Tiefeneinstellungen
mit 6 Zwischenpositionen, wobei 1 die
höchste und 6 die tiefste Einstellung ist.
2. Um einen Nagel tiefer einzutreiben, drehen Sie
die Einschlagtiefe auf eine höhere Einstellung.
Wahl der Betriebsart (Abb. 1)
Für den Einzelauslösemodus schieben Sie den
Betriebsartwahlschalter (j) auf das Symbol mit einem
einzelnen Nagel ( ).
Für den Einzelauslösemodus schieben Sie den
Betriebsartwahlschalter (j) auf das Symbol mit drei
).
Nägeln (
Kontaktanschlagsperre (Abb. 6)
Dieses Werkzeug ist mit einer
Kontaktanschlagsperre (l) versehen, die verhindert,
dass ein Nagel abgeschossen wird.
DEUTSCH
Um die Kontaktanschlagsperre zu aktivieren,
drücken Sie den Schalter nach unten.
Um die Kontaktanschlagsperre (l) zu entriegeln,
ziehen Sie den Schalter nach oben.
WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass die
Kontaktanschlagsperre (I) eingerastet
und der Akku entfernt ist, bevor Sie am
Werkzeug Einstellungen vornehmen,
und dass das Werkzeug nicht gerade in
Betrieb ist.
Leuchten (Abb. 1)
Dieses Werkzeug ist an jeder Seite mit einer
Leuchte ausgerüstet (e). Beim Einsetzen
des Akkus, Aktivieren des Auslösers oder
Loslassen des Kontaktanschlags schalten sich
diese ein. Die Leuchten funktionieren auch
als Batterieentladeanzeige und als Anzeige
bei einem eingeklemmten Nagel. Weitere
Informationen diesbezüglich finden Sie unter
Batterieentladeanzeige oder Befreien eines
eingeklemmten Nagels.
WARNUNG: Die Leuchten dienen der
Beleuchtung der direkten Arbeitsfläche.
Verwenden Sie die Leuchten jedoch
nicht als die einzige Lichtquelle.
Vorbereiten des Werkzeugs (Abb. 1, 4)
1. Nehmen Sie den Akku (m) ab.
2. Entfernen Sie alle Nägel aus dem Magazin (g).
3. Lösen Sie die Kontaktanschlagsperre (l).
4. Überprüfen Sie die unbehinderte Bewegung des
Kontaktanschlags.
5. Aktivieren Sie die Kontaktanschlagsperre.
6. Füllen Sie Nägel im Magazin nach.
7. Stecken Sie den Akku wieder hinein.
AWARNUNG: Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn sich der
Kontaktanschlag oder der Nagelschieber
nicht ungehindert bewegen können.
HINWEIS: Verwenden
Sie NIEMALS
Schmierstoffe oder
Reinigungslösungen als
Spray oder in sonstiger
Form im Inneren des
Werkzeugs. Dies kann die Lebensdauer
und Leistung des Werkzeugs erheblich
beeinträchtigen.
Auslösen des Werkzeugs (Abb. 1)
BETRIEB
Dieses Werkzeug lässt sich in zwei Betriebsarten
benutzen: Einzel- oder Dauerauslösung.
Betriebsanweisungen
EINZELAUSLÖSUNG
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 8)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand wie
abgebildet auf dem Hauptgriff (u).
Der Einzelauslösemodus wird für das Nageln mit
Unterbrechungen verwendet, bei dem ein sehr
vorsichtiges und genaues Platzieren gewünscht wird.
1. Benutzen Sie den Wahlschalter (j), um die
Einzelauslösung zu wählen.
2. Lösen Sie die Kontaktanschlagsperre (l).
3. Drücken Sie den Kontaktanschlag gegen die
Arbeitsfläche.
4. Ziehen Sie den Auslöser (a), um das Werkzeug
auszulösen. Jedes Mal, wenn bei gegen die
Arbeitsfläche gedrücktem Kontaktanschlag
der Auslöser betätigt wird, wird ein Nagel
eingeschlagen.
DAUERAUSLÖSUNG
Der Dauerauslösemodus wird für ein schnelles
Nageln auf flachen, stationären Flächen verwendet.
1. Lösen Sie die Kontaktanschlagsperre (l).
2. Benutzen Sie den Wahlschalter (j), um die
Dauerauslösung zu wählen.
3. Um einen einzelnen Nagel einzuschlagen,
bedienen Sie das Werkzeug auf die gleiche Art
und Weise wie beim Einzelauslösemodus.
27
DEUTSCH
a. Drücken Sie den Kontaktanschlag (b) gegen
die Arbeitsfläche.
b. Ziehen Sie den Auslöser (a), um das
Werkzeug auszulösen. Jedes Mal, wenn
bei gegen die Arbeitsfläche gedrücktem
Kontaktanschlag der Auslöser betätigt wird,
wird ein Nagel eingeschlagen.
4. Um mehrere Nägel einzuschlagen, halten Sie
den Auslöser (a) gedrückt und drücken Sie
den Kontaktanschlag (b) wiederholt gegen die
Arbeitsfläche.
WARNUNG: Halten Sie den Auslöser
nicht gedrückt, wenn das Werkzeug
nicht verwendet wird. Lassen Sie den
Kontaktanschlag in der verriegelten
Position (l), um ein versehentliches
Auslösen zu verhindern, wenn das
Werkzeug nicht verwendet wird..
Befreien eines Eingeklemmten
Nagels (Abb. 1)
Falls sich ein Nagel im Ausschusskanal verklemmt
hat, blinken die Leuchten (e) unaufhörlich.
1. Nehmen Sie den Akku (m) ab.
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Das Ladegerät kann nicht gewartet werden. Es gibt
keine zu wartenden Teile im Inneren des Ladegeräts.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
HINWEIS: Schmieren
Sie das Werkzeug nicht,
da innere Teile beschädigt
werden können.
2. Aktivieren Sie die Kontaktanschlagsperre (l).
3. Nehmen Sie den Magazindeckel ab (g).
4. Entfernen Sie alle Nägel aus dem Magazin.
5. Lösen Sie den Verriegelungshebel (c) auf der
Oberseite des Ausschusskanals.
6. Ziehen Sie die Abdeckung (d) zurück, bis der
eingeklemmte Nagel zu sehen ist.
7. Entfernen Sie den Nagel gegebenenfalls mit
einer Zange.
8. Befindet sich der Austreiber in der unteren
Stellung, schieben Sie einen Schraubendreher in
den Ausschusskanal und bringen Sie das Blatt
in die Ausgangsposition zurück.
9. Senken Sie die Abdeckung an ihren Platz
zurück.
10. Lassen Sie den Verriegelungshebel wieder
arretieren.
Wenn sich Nägel häufig im Ausschusskanal
verklemmen, lassen Sie das Werkzeug von einer
DEWALT-Kundendienststelle reparieren.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
28
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an
DEUTSCH
der Außenseite des Ladegeräts können
mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste entfernt
werden. Verwenden Sie kein Wasser
oder Reinigungslösungen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Das Werkzeug schlägt die
Befestigungsmittel nicht vollständig ein
• Entfernen Sie die Nägel.
• Nehmen Sie den Akku aus dem Werkzeug,
warten Sie mindestens 5 Sekunden und setzen
Sie den Akku danach wieder ein.
• Betätigen Sie den Auslöser einmal, um das
Werkzeug zurückzusetzen.
• Stellen Sie die Einschlagtiefe ein.
• Wählen Sie das richtige Material bzw.
Befestigungsmittel mit geeigneter Länge.
Befestigungsmittel verklemmen sich im
Werkzeug
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
• Stellen Sie sicher, dass nur Befestigungsmittel
des vorgegebenen Typs verwendet werden.
Störungsbehebung
• Wählen Sie das richtige Material bzw.
Befestigungsmittel mit geeigneter Länge.
Falls Ihr Werkzeug nicht ordnungsgemäß funktioniert,
befolgen Sie folgende Hinweise. Falls die Störung
damit nicht behoben wird, wenden Sie sich bitte an
Ihre Kundendienstwerkstatt.
• Tauschen Sie den Akku aus.
Das Werkzeug funktioniert nicht
Die Leuchten schalten sich nicht ein
• Tauschen Sie den Akku aus.
• Reinigen Sie den Ausschusskanal.
• Reinigen Sie das Magazin
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
• Lösen Sie die Kontaktanschlagsperre.
• Nehmen Sie den Akku aus dem Werkzeug,
warten Sie mindestens 3 Sekunden und setzen
Sie ihn danach wieder ein.
Die Leuchten sind eingeschaltet, aber der
Motor läuft nicht
• Lassen Sie den Auslöser oder den
Kontaktanschlag los und drücken Sie erneut.
• Lösen Sie die Kontaktanschlagsperre.
Die Leuchten sind eingeschaltet und der Motor
läuft
• Bitte wenden Sie sich an Ihre
Kundendienstwerkstatt.
Das Werkzeug schlägt keine
Befestigungsmittel ein
• Laden Sie Befestigungsmittel in das Magazin.
• Stellen Sie sicher, dass nur Befestigungsmittel
des vorgegebenen Typs verwendet werden.
• Reinigen Sie den Ausschusskanal.
• Reinigen Sie das Magazin.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
29
DEUTSCH
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Aufladbarer Akku
Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder
aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend
Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos
durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner
technischen Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte
umweltgerecht.
• Lassen Sie den Akku sich vollständig entladen
und entfernen Sie ihn dann vom Werkzeug.
• Lithiumionen-, NiCd- und NiMH-Zellen sind
recyclingfähig. Bringen Sie sie zu Ihrem Händler
oder zu einer Recycling-Sammelstelle am Ort.
Die gesammelten Akkus werden recycelt oder
ordnungsgemäß entsorgt.
GARANTIE
DEWALT vertraut in die Qualität seiner Produkte
und bietet den professionellen Anwendern
des Produktes eine herausragende Garantie.
Diese Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder Ihrer
gesetzlichen Ansprüche als privater, nichtprofessioneller Anwender. Diese Garantie gilt
innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union und der Europäischen
Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie es
einfach innerhalb von 30 Tagen komplett im
Originallieferumfang, so wie gekauft, an den
Händler zurück, um eine vollständige Erstattung
oder ein Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein. Der
Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate ab Kauf werden
Wartungs- und Kundendienstleistungen für Ihr
DEWALT-Gerät kostenlos durch eine autorisierte
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt.
Der Kaufbeleg muss vorgelegt werden. Gilt
einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht für Zubehör
und Ersatzteile, sofern es sich nicht um einen
Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder
Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab
Kauf einen Fehler aufweist, garantiert DEWALT den
kostenlosen Austausch aller fehlerhaften Teile oder,
nach unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt.
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt.
• Es wurden keine Reparaturversuche durch
nicht autorisierte Personen vorgenommen.
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt.
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Wenn Sie einen Anspruch gelten machen
möchten, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in
Verbindung oder finden Sie die nächste DEWALTKundendienstwerkstatt im DEWALT-Katalog oder
setzen Sie sich mit der DEWALT-Geschäftsstelle
unter der in dieser Betriebsanleitung angegebenen
Adresse in Verbindung. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst finden
Sie im Internet unter: www.2helpU.com.
30
ENGLISH
NAILERS
DC602, DC608
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Technical Data
Voltage
Type
Actuating mode
Magazine angle
Fasteners
type
length
VDC
mm
DC602
12
1
contact
actuating
0°
DC608
18
1
contact
actuating
0°
18 ga.
18 ga.
16, 19, 25, 29, 30
32, 38, 40, 44, 50
1.2
1.2
0°
0°
shank diameter
angle
Weight (without
battery pack)
mm
kg
2.2
2.3
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
dB(A)
85
85
dB(A)
dB(A)
3
90
3
90
dB(A)
3
3
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 60745:
Vibration emission value ah
ah =
m/s²
Uncertainty K =
m/s²
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
DE9501
NiMH
12
VDC
Ah
2.6
kg
0.7
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time min
Weight
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
kg
DE9503
NiMH
18
2.6
1.0
DE9180
Li-Ion
18
2.0
0.68
DE9130
DE9135
230
230
NiCd/NiMH
NiCd/NiMH/Li-Ion
30
40
(2.0 Ah
(2.0 Ah
battery packs)
battery packs
0.52
0.52
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
31
EN GLI S H
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DC602, DC608
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/95/EC, EN 60745-1, EN 792-13.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
32
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
ENGLISH
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e)
f)
g)
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Safety Instructions for
Cordless Nailers
• Always wear safety glasses.
• Always wear ear protection.
• Only use fasteners of the type specified in the
manual.
33
EN GLI S H
• Do not use any stands for mounting the tool
to a support.
Wear eye protection.
• Do not disassemble or block any parts of the
fastener driving tool such as the contact trip.
Do not use the tool on a ladder.
• Prior to each operation check that the safety
and triggering mechanism is functioning
properly and that all nuts and bolts are tight.
• Do not use the tool as a hammer.
WARNING: Do not use the tool on a
ladder.
• Never point any operational fastener driving tool
at yourself or at any other person.
• While working, hold the tool in such a way that
no injuries can be caused to the head or to the
body in the event of a possible recoil due to a
disruption in the energy supply or hard areas
within the work piece.
• Never actuate the fastener driving tool into free
space.
12V DC
Tool voltage: 12V DC602
18V DC
Tool voltage: 18V DC608
16-50mm
18GA
Nail thickness.
1.2mm
Loading capacity.
110
Magazine angle.
• In the work area, carry the tool at the workplace
using only one handle, and never with the
trigger actuated.
• Consider the conditions in the work area
Fasteners can penetrate thin work pieces or slip
off corners and edges of the work piece, and
thus put people at risk.
Length of nails.
0˚
5
1-12
Depth settings.
DATE CODE POSITION
• Do not drive fasteners close to the edge of the
work piece.
The Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
• Do not drive fasteners on top of other fasteners.
Example:
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of personal injury due flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
34
2010 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DE9130/DE9135 battery chargers.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
ENGLISH
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the
power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be
shorted by foreign material. Foreign
materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool,
aluminum foil, or any buildup of metallic
particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the
charger from the power supply when
there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to
clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DE9130 charger accepts DEWALT NiCd and
NiMH battery packs ranging from 7.2 to 18 V.
The DE9135 charger accepts DEWALT NiCd,
NiMH and Li-Ion battery packs ranging from
7.2 to 18 V.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 2)
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or
electrocution.
1. Plug the charger (o) into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack into the charger. The red
(charging) light will blink continuously indicating
that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
NiCd, NiMH and Li-Ion batteries, charge the battery
for a minimum of 10 hours before first use.
35
EN GLI S H
Charging Process
Refer the table below for the state of charge of the
battery pack.
State of charge
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
problem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatic Refresh
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
10 hours in the charger.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
LI-ION BATTERY PACKS ONLY
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40˚ C (105° F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
DANGER: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NICKEL CADMIUM
(NiCd) OR NICKEL METAL HYDRIDE (NiMH)
Li-Ion batteries are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
• A small leakage of liquid from the battery
pack cells may occur under extreme usage
or temperature conditions. This does not
indicate a failure.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
36
However, if the outer seal is broken:
a. and the battery liquid gets on your skin,
immediately wash with soap and water for
several minutes.
b. and the battery liquid gets into your eyes,
flush them with clean water for a minimum
of 10 minutes and seek immediate medical
attention. (Medical note: The liquid is
25–35% solution of potassium hydroxide.)
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
ENGLISH
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Battery Cap (fig. 2)
A protective battery cap is supplied to cover the
contacts of a detached battery pack. Without the
protective cap in place, loose metal objects could
short circuit the contacts, causing a fire hazard and
damaging the battery pack.
1. Take off the protective battery cap before
placing the battery pack in the charger
or tool.
2. Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack
from the charger or tool.
WARNING: Make sure the protective
battery cap is in place before storing or
carrying a detached battery pack.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for up to 5 years.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Read instruction manual
before use.
Battery charging.
Battery charged.
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage.
Do not expose to water.
Battery Pack
BATTERY TYPE
The DC602 will operate on 12 volt battery packs
and the DC608 will operate on 18 volt battery
packs.
NOTICE: DO NOT USE THE DE9181
18V COMPACT LITHIUM BATTERY
IN THE DC608, as this may cause
damage to the tool and battery
and could result in intermittent tool
performance.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4° C and 40° C.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Do not incinerate the battery pack
NiMH, NiCd+ and Li-Ion.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
NOTE: Li-Ion battery packs should be fully
charged when stored.
Charges NiMH and NiCd
battery packs.
Charges Li-Ion battery packs.
See technical data for charging time.
37
EN GLI S H
Package Contents
These cordless nailers are professional power tools.
The package contains:
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required for those under
16 years of age.
1 Nailer
1 Charger
2 Battery packs
1 Safety glasses
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
NOTE: Battery packs and chargers are not included
with N-models.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1, 2)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
a. Trigger switch
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
b. Contact trip
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
c. Jam clearing latch
d. Cover
e. Headlights/low battery indicator
f Reversible belt hook
g Magazine cover
h. Nail pusher release button
i Low nail indicator
j. Mode selector switch
k. Depth adjustment wheel
l. Contact trip lock-off
m. Battery pack
n. Battery release buttons
o. Charger
p. Charging indicator (red)
q. Protective battery cap
INTENDED USE
The DC602, DC608 cordless nailers have been
designed for driving fasteners into wooden work
pieces.
DO NOT use under humid conditions or in presence
of flammable liquids or gases.
38
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack. Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
ENGLISH
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. 2)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
NOTE: Make sure your battery pack (m) is fully
charged.
3. Insert collated nail stick into the loading slot on
side of the magazine. Be sure the fasteners ride
on their tips in the nail channel.
4. Push the magazine forward until it locks in
place.
Low Nail Indicator (fig. 7)
When approximately six nails remain in the
magazine, the low nail indicator (i) will appear
in the magazine window.
The presence of the yellow indicator signifies that
the magazine needs to be reloaded with nails.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the notch inside the tool’s handle with the
battery pack (m).
2. Slide the battery pack firmly into the handle until
you hear the lock snap into place.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the release buttons (n) and firmly pull the
battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
Low Battery Indicator (fig. 1)
The low battery indicator is an integrated feature in
the headlights (e). It will blink 4 times to indicate that
the battery pack needs to be recharged and the tool
will automatically shut down.
Switch off the tool and take out the battery pack (m)
to charge it as soon as the indicator blinks.
The tool remains non-operational as long as a low
battery pack is attached to it.
Adjusting the Driving Depth (fig. 5)
Using the depth adjustment wheel, the nail driving
depth can be adjusted to the type of fastener used.
1. To drive the nail shallower, rotate the depth
adjustment wheel (k). There are twelve depth
settings with 6 intermediate positions – 1 being
the shallowest and 6 being the deepest.
2. To sink a nail deeper, rotate the depth
adjustment wheel to a higher setting.
Selecting the Mode (fig. 1)
To select sequential action mode, slide the mode
selector switch (j) to the single nail icon ( ).
To select bump action mode, slide the mode
selector switch (j) to the three nail icon (
).
Contact Trip Lock-off (fig. 6)
This tool is equipped with a contact trip lock-off
(l) which prevents the tool from firing a nail.
Mounting the Belt Hook (fig. 3)
To engage the contact trip lock-off (l), push the
switch downward.
The belt hook may be attached to either side of the
tool or removed if not desired.
To release the contact trip lock-off (l), pull the switch
upward.
1. Insert the belt hook (f) into the mounting slot on
the side of the tool.
WARNING: Make sure the contact trip
lock-off (l) is engaged and the battery
pack is removed before making any
adjustments or when tool is not in
immediate use.
2. Pass the screw (r) through the mounting hole.
Tighten the screw.
Loading the Tool (fig. 4)
WARNING: Always turn tool off and
disconnect battery pack before loading
and unloading fasteners.
1. Press the pusher release button (h) and pull the
magazine (g) rearward.
2. Select an appropriate collated nail stick. (See
Technical data.)
Headlights (fig. 1)
This tool has headlights (e) located on each side.
The headlights will light upon inserting the battery
pack and upon activating the trigger or releasing the
contact trip. The headlights also function as a low
battery indicator and a jammed nail indicator. For
further details, refer to Low Battery Indicator or
Clearing a Jammed Nail.
39
EN GLI S H
WARNING: The headlights are intended
for lighting the immediate work surface.
Do not use the headlights as the only
light source.
SEQUENTIAL ACTION MODE
The sequential action mode is used for intermittent
nailing when very careful and accurate placement is
desired.
OPERATION
1. Using the mode selector switch (j), select the
sequential action mode.
Instructions for Use
2. Release the contact trip lock-off (l).
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
3. Push the contact trip against the work surface.
4. Pull the trigger switch (a) to actuate the tool.
Each trigger pull with the contact trip pushed
against the work surface will drive one nail.
BUMP ACTION
The bump action mode is used for rapid nailing on
flat, stationary surfaces.
1. Release the contact trip lock-off (l).
Proper Hand Position (fig. 8)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the main
handle (u) as shown.
Preparing the Tool (fig. 1, 4)
1. Remove the battery pack (m).
2. Remove all nails from the magazine (g).
3. Release the contact trip lock-off (l).
4. Check if the contact trip can move freely.
5. Engage contact trip lock-off.
2. Using the mode selector switch (j) to select the
bump action mode.
3. To drive a single nail, operate the tool as
described for sequential action:
a. Push the contact trip (b) against the work
surface.
b. Pull the trigger switch (a) to actuate the tool.
Each trigger pull with the contact trip pushed
against the work surface will drive one nail.
4. To drive several nails, depress and hold the
trigger switch (a), and then push the contact trip
(b) repeatedly against the work surface.
WARNING: Do not keep the trigger
depressed when the tool is not in use.
Keep the contact trip (l) lock-off in the
locked position to prevent accidental
actuation when the tool is not in use.
6. Reload the nails to the magazine.
Clearing a Jammed Nail (fig. 1)
7. Insert battery pack.
If a nail becomes jammed in the nosepiece, the
headlights (e) will blink continuously.
WARNING: Do not use the tool if the
contact trip or nail pusher cannot move
freely.
NOTICE: NEVER
spray or in any other
way apply lubricants or
cleaning solvents inside
the tool. This can
seriously affect the life
and performance of the tool.
Actuating the Tool (fig. 1)
The tool can be operated using one of two modes:
sequential action mode or bump action mode.
40
1. Remove the battery pack (m).
2. Engage the contact trip lock-off (l).
3. Open magazine cover (g).
4. Remove all nails from the magazine.
5. Release the jam clearing latch (c) on top of the
nosepiece.
6. Retract the cover (d) so the jammed nail is
exposed.
7. Remove the nail, using pliers if necessary.
8. If the driver blade is in the down position, insert
a screwdriver into the nosepiece and push the
blade back in position.
ENGLISH
9. Lower the cover back in place.
10. Lock the jam clearing latch.
If nails become jammed in the nosepiece
frequently, have the tool serviced by an authorised
DEWALT service centre.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
The charger is not serviceable. There are no
serviceable parts inside the charger.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Troubleshooting
Lubrication
If your tool seems not to operate properly, follow
the instructions below. If this does not solve the
problem, please contact your repair agent.
Your power tool requires no additional lubrication.
NOTICE: Do not
lubricate the tool as
it will damage the
internal parts.
Tool does not work
Headlights do not switch on
• Replace the battery pack.
• Release the contact trip lock-off.
• Remove the battery pack, wait for at least
3 seconds, then re-insert it.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Headlights are on but motor does not run
• Release the trigger or contact trip and depress.
• Release the contact trip lock-off.
Headlights are on and motor runs
• Please contact your repair agent.
Tool does not drive fasteners
• Load fasteners into the magazine.
• Make sure to use fasteners of the type
specified.
• Clean the nosepiece.
• Clean the magazine.
Tool does not drive fasteners fully
• Remove nails.
• Remove the battery pack, wait for at least
5 seconds, then re-insert it.
41
EN GLI S H
• Fire one time to reset tool.
• Adjust the driving depth.
• Choose the appropriate material or fastener
length.
Rechargeable Battery Pack
Fasteners jam in tool
• Make sure to use fasteners of the type
specified.
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Choose the appropriate material or fastener
length.
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Replace the battery pack.
• Li-Ion, NiCd and NiMH cells are recyclable. Take
them to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
• Clean the nosepiece.
• Clean the magazine.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
42
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee is
valid within the territories of the Member States
of the European Union and the European Free
Trade Area.
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete with all original
components, as purchased, to the point of
purchase, for a full refund or exchange. The
product must have been subject to fair wear and
tear and proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour.
Excludes accessories and spare parts unless
failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, DEWALT
guarantees to replace all defective parts free of
charge or – at our discretion – replace the unit
free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair wear
and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your seller
or check the location of your nearest authorised
DEWALT repair agent in the DEWALT catalogue
or contact your DEWALT office at the address
indicated in this manual. A list of authorised
DEWALT repair agents and full details of our
after-sales service is available on the Internet at:
www.2helpU.com.
43
ESPAÑOL
CLAVADORAS
DC602, DC608
¡Enhorabuena!
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos Técnicos
Tensión
Tipo
Modo de accionamiento
Ángulo del depósito
Clavos
modelo
longitud
VDC
mm
diámetro del vástago mm
ángulo
Peso (sin paquete
de batería)
kg
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
DC602
DC608
12
18
1
1
contacto
contacto
accionamiento accionamiento
0°
0°
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
18 ga.
18 ga.
16, 19, 25, 29, 30
32, 38, 40, 44, 50
1,2
1,2
0°
0°
2,2
2,3
dB(A)
85
85
dB(A)
dB(A)
3
90
3
90
dB(A)
3
3
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador de
los efectos de la vibración tales como:
ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Paquete de baterías
Tipo de batería
Tensión
Capacidad
Peso
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma
EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah
ah =
m/s2
< 2,5
< 2,5
Incertidumbre K = m/s2
1,5
1,5
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo de
carga aproximado
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
Peso
44
VDC
Ah
kg
VDC
DE9501
NiMH
12
2,6
0,7
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9130
230
NiCd/NiMH
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
min.
30
40
(baterías de 2.0 Ah) (baterías de 2.0 Ah)
kg
0,52
0,52
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
ESPAÑOL
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de Conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DC602, DC608
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/95/EC, EN 60745-1, EN 792-13.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
31.12.2009
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
45
ESPAÑOL
c)
d)
e)
f)
No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
46
e)
f)
g)
No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
ESPAÑOL
f)
g)
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
5) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS QUE
FUNCIONAN CON BATERÍA
a) Recárguelas sólo con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador que sea adecuado para un tipo
de batería puede ocasionar un riesgo de
incendio si se utiliza con otra batería.
b) Use herramientas eléctricas sólo con las
baterías designadas específicamente. El
uso de cualquier otro tipo de batería puede
crear un riesgo de lesión o de incendio.
c) Cuando no se esté utilizando la batería,
manténgala alejada de otros objetos de
metal, como los clips, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos pequeños
de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un
cortacircuito en los terminales de la batería
puede causar quemaduras o un incendio.
d) En condiciones de abuso, el líquido
puede salirse de la batería, evite el
contacto. Si se produce un contacto de
forma accidental, enjuague con agua. Si
el líquido entra en contacto con los ojos,
busque atención médica. El líquido que
sale de la batería puede causar irritación o
quemaduras.
6) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
Instrucciones Adicionales de
Seguridad para las Clavadoras
inalámbricas
• Utilice siempre gafas de seguridad.
• Use solo clavos del tipo indicado en este
manual.
• No use ninguna base para montar la
herramienta en un soporte.
• No desmonte ni bloquee ninguna pieza de la
herramienta clavadora como, por ejemplo, el
activador por contacto.
• Siempre que vaya a trabajar con la máquina
compruebe antes que el mecanismo de
seguridad y de disparo funcione bien y que
todos los tornillos y tuercas estén apretados.
• No use la herramienta como martillo.
ADVERTENCIA: no use la herramienta
subido en una escalera.
• No apunte nunca ninguna herramienta
clavadora en funcionamiento ni hacia usted ni
hacia nadie.
• Mientras trabaja, sujete la herramienta de modo
que no pueda causar lesiones ni a la cabeza
ni al cuerpo en caso de que salte hacia atrás
debido a un corte de energía o a zonas duras
de la pieza a trabajar.
• No accione nunca la herramienta clavadora sin
apoyarla contra una superficie.
• En el trabajo, transporte la herramienta al lugar
de utilización solo por el mango y nunca con el
disparador accionado.
• Considere las condiciones de la zona de
trabajo. Los clavos pueden penetrar en las
piezas delgadas o salirse de los bordes
y esquinas de la pieza a trabajar, con el
consiguiente riesgo para las personas.
• No clave clavos cerca de los bordes de la pieza
a trabajar.
• No clave clavos unos encima de otros.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de quemaduras debido a los accesorios
que se calientan durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
• Lleve siempre auriculares de protección.
47
ESPAÑOL
Marcas Sobre la Herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
No use la herramienta subido en una
escalera.
12V DC
Tensión de la herramienta: 12V DC602
18V DC
Tensión de la herramienta: 18V DC608
16-50mm
18GA
Longitud de los clavos.
Grosor de los clavos.
1.2mm
Capacidad de carga.
110
Ángulo del depósito.
0˚
5
1-12
Ajustes de la profundidad.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de Seguridad
importantes para Todos los
Cargadores de Batería
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES:
Este manual incluye instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para los cargadores de
pilas DE9130/DE9135.
48
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en la batería y en el producto que
utiliza la batería.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
ATENCIÓN: Riesgo de quemadura.
Para minimizar el riesgo de lesiones,
cargue sólo baterías recargables
DEWALT. Otros tipos de baterías
pueden estallar y provocar daños
personales y materiales.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de alimentación,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro
del cargador. Deben mantenerse fuera
de las cavidades del cargador objetos
extraños de naturaleza conductora
como esponjas de acero, láminas
de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas, entre otros.
Cuando no haya una batería en la
cavidad, desenchufe siempre el
cargador de la fuente de alimentación.
Desenchufe el cargador antes de
limpiarlo.
• NO intente cargar la batería con un cargador
distinto de los indicados en este manual.
El cargador y la batería están diseñados
específicamente para funcionar juntos.
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables DEWALT. Cualquier otro uso que
se les dé puede provocar riesgo de incendio,
descarga eléctrica o electrocución.
• No exponga el cargador a la lluvia ni a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De esta manera,
disminuirá el riesgo de dañar el enchufe y el
cable.
• Asegúrese de que el cable esté situado de
modo que no lo pise nadie, ni se tropiece
con él, y que no esté sujeto a daños o
tensiones.
ESPAÑOL
• No use un alargador a menos que sea
absolutamente necesario. El uso de un
alargador incorrecto puede provocar riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos de
cualquier fuente de calor. El cargador se ventila
a través de las ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
• No utilice el cargador con un cable o
enchufe dañado: reemplácelos de inmediato.
• No utilice el cargador si ha recibido un golpe
fuerte, se ha caído, o presenta algún daño.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
llévelo a un centro de servicio técnico
autorizado. Si se montase mal el aparato,
existe el riesgo de que se produzca una
descarga eléctrica, electrocución o incendio.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador
de la toma de corriente. Con ello minimizará
el riesgo de descarga eléctrica. Quitar la
batería no reduce este riesgo.
• NUNCA intente conectar dos cargadores
juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar
con corriente eléctrica doméstica estándar
de 230 V. No intente utilizarlo con otro
voltaje. Esto no se aplica al cargador vehicular.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
1. Enchufe el cargador (o) en una toma de
corriente apropiada antes de introducir la
batería.
2. Introduzca la batería en el cargador. La luz roja
(de carga) parpadeará continuamente para
indicar que el proceso de carga se ha iniciado.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente.
La batería está totalmente cargada y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
NOTA: Para asegurar el máximo rendimiento y vida
útil de las baterías de NiCd, NiMH y Li-Ion, cargue la
batería por un mínimo de 10 horas antes de usarla
por primera vez.
Proceso de Carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría
cambie la batería
problema
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Regeneración Automática
El modo de regeneración automática equilibrará
o igualará las pilas individuales de la batería a su
capacidad máxima. Las baterías deben regenerarse
semanalmente o cuando no suministren la misma
cantidad de potencia.
Cargadores
Para regenerar su batería, colóquela en el cargador,
como de costumbre. Déjela en el cargador durante
10 horas como mínimo.
Los cargadores DE9130 aceptan baterías
DEWALT NiCd y NiMH de 7,2 a 18 V.
Retraso por Batería Caliente/Fría
El cargador DE9135 acepta los paquetes de
batería de DEWALT de tipo NiCd, NiMH y litio-ión
de entre 7.2 y 18 V.
Estos cargadores no necesitan ajuste y están
diseñados para que su funcionamiento sea lo más
fácil posible.
Procedimiento de Carga (fig. 2)
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/
fría y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
de la batería. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
SÓLO BATERÍAS DE LI-ION
Las baterías de Li-Ion están diseñadas con un
Sistema de protección electrónico que protegerá la
batería contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento
o la descarga completa.
49
ESPAÑOL
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Instrucciones de Seguridad
importantes para Todas las Baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador,
lea las instrucciones de seguridad a continuación.
Luego siga los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Poner o
sacar la batería del cargador puede inflamar el
polvo o los gases.
• Cargue las baterías sólo con cargadores
DEWALT.
• NO las salpique ni las sumerja en agua u otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y la
batería en lugares en los que la temperatura
pueda alcanzar o superar los 40˚ C (como
cobertizos al aire libre o construcciones de
metal en verano).
PELIGRO: No intente nunca abrir la
batería por ningún motivo. Si la caja de
la batería está agrietada o dañada, no
la introduzca en el cargador. No aplaste,
deje caer ni dañe la batería. No utilice
una batería o un cargador que hayan
recibido un golpe fuerte, se hayan
caído, pisado o dañado de alguna
forma (por ejemplo, perforado con un
clavo, golpeado con un martillo, pisado).
Puede haber riesgo de descarga
eléctrica o electrocución. Las baterías
dañadas deben devolverse al centro de
servicio para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
50
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NiCd) O NÍQUEL METAL
HIDRURO (NiMH)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego.
• Es posible que en condiciones de uso o
temperatura extremos se produzca una
pequeña pérdida de líquido de las pilas de
la batería. Esto no indica un fallo.
Sin embargo, si el precinto externo está roto:
a. y el líquido de la batería entra en contacto
con su piel, lávese inmediatamente con
agua y jabón durante varios minutos.
b. y el líquido de la batería entra en contacto
con los ojos, lávelos con agua limpia
durante 10 minutos como mínimo y obtenga
atención médica inmediatamente. (Nota
médica: El líquido es una solución de
hidróxido de potasio al 25%-35%).
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Capuchón de la Batería (fig. 2)
Para tapar los contactos de una batería suelta, se
suministra un capuchón protector para la batería.
Sin el capuchón protector puesto, puede que los
objetos metálicos sueltos provoquen un cortocircuito
en los contactos, con el consiguiente riesgo de
incendio y daño a la batería.
ESPAÑOL
1. Quite el capuchón protector de la batería
antes de colocar la batería en el cargador o la
herramienta.
2. Coloque el capuchón protector en los
contactos inmediatamente después de quitar la
batería del cargador o la herramienta.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que
el capuchón protector de la batería
esté bien colocado antes de proceder
a almacenar o transportar una batería
suelta.
Batería
TIPO DE BATERÍA
La DC602 funcionará con paquetes de baterías de
12 voltios y la DC608 funcionará con paquetes de
baterías de 18 voltios.
AVISO: NO UTILICE LA PILA DE
LITIO COMPACTA DE9181 DE 18 V
EN EL DC608, ya que podrá provocar
daños a la herramienta y a las pilas
y podría conllevar un funcionamiento
intermitente de la herramienta.
Recomendaciones para el
Almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
NOTA: Las baterías de Li-Ion deben estar
completamente cargadas cuando están
guardadas.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará la batería o el cargador. En condiciones
adecuadas, se pueden guardar hasta 5 años.
Etiquetas del Cargador y la Batería
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
Batería defectuosa.
Retraso por batería caliente/fría.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
No cargar baterías deterioradas.
Usar sólo baterías DEWALT, cualquier
otra puede estallar y provocar lesiones
corporales y daños materiales.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargar sólo entre 4° C y 40° C.
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
No incinerar la batería de NiMH, NiCd+ y
Li-Ion.
Carga baterías de NiMH y NiCd.
Carga baterías de Li-Ion.
Consultar los datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
Contenido del Embalaje
El embalaje contiene:
1 Clavadora
1 Cargador
2 Paquetes de baterías
1 Gafas de seguridad
1 Caja de accesorios (solo en los modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
La batería se está cargando.
NOTA: Las baterías y los cargadores no van
incluidos en los modelos N.
La batería está cargada.
51
ESPAÑOL
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1, 2)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de gatillo
b. Activador por contacto
c. Pestillo para la eliminación de obstrucciones
d. Tapa
e. Luces delanteras/Indicador de batería baja
f Gancho reversible para cinturón
g Tapa del depósito
h. Botón de liberación del propulsor de clavos
i Indicador de nivel de clavos bajo
j. Selector del modo
k. Rueda de ajuste de la profundidad
l. Bloqueo del activador por contacto
m. Paquete de baterías
n. Botones de liberación de la batería
o. Cargador
p. Indicador de carga (rojo)
q. Capuchón protector de la batería
USO PREVISTO
Las clavadoras sin cable DC602, DC608 han sido
diseñadas para clavar clavos en piezas de madera.
NO USE la herramienta en condiciones de
humedad o ante la presencia de gases o líquidos
inflamables.
Estas clavadoras sin cable son herramientas
profesionales.
NO PERMITA que los niños tengan contacto con la
herramienta. Se requiere supervisión para aquellas
personas que tengan menos de 16 años de edad.
Seguridad Eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
batería coincida con el voltaje que figura en la placa
de especificaciones. Asegúrese también de que
el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
52
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un Alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Antes del montaje y el
ajuste, quite siempre la batería. Apague
siempre la herramienta antes de poner o
sacar la batería.
ADVERTENCIA: Utilice solamente
baterías y cargadores DEWALT.
Cómo Poner y Sacar la Batería de la
Herramienta (fig. 2)
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
NOTA: Compruebe que la batería (m) esté
totalmente cargada.
PARA INSTALAR LA BATERÍA EN EL MANGO DE LA
HERRAMIENTA
1. Alinee la muesca dentro del mango de la
herramienta con la batería (m).
2. Deslice la batería firmemente en el mango hasta
que oiga el cierre del bloqueo.
PARA SACAR LA BATERÍA DE LA HERRAMIENTA
1. Apriete los botones de liberación (n) y saque
la batería del mango de la herramienta tirando
hacia afuera con firmeza.
2. Introduzca la batería en el cargador como se
describe en la sección del cargador de este
manual.
ESPAÑOL
Indicador de Batería Baja (fig. 1)
El indicador de batería baja es una característica
integrada en las luces delanteras (e). Parpadeará
4 veces para indicar que hay que recargar el
paquete de baterías y la herramienta se apagará
automáticamente.
Desconecte la herramienta y saque el paquete
de baterías (m) para cargarlo tan pronto como el
indicador parpadee.
La herramienta no funcionará bien con un paquete
de baterías con poca carga.
Sujeción del Gancho para el Cinturón
(fig. 3)
El gancho del cinturón se puede acoplar a un lado
o al otro de la herramienta, o bien retirarse si no se
va a usar.
1. Introduzca el gancho (f) en el orificio de sujeción
del lateral de la herramienta.
2. Pase el tornillo (r) por el agujero de sujeción
Apriete el tornillo.
Carga de la Herramienta (fig. 4)
ADVERTENCIA: apague siempre la
herramienta y desconecte la batería
antes de cargar y descargar los clavos.
1. Pulse el botón de liberación del propulsor (h) y
retire el depósito (g).
2. Seleccione una tira de clavos adecuada.
(Consulte la ficha técnica).
3. Inserte la tira de clavos en la ranura de carga
situada en un lado del depósito. Compruebe
que los clavos estén colocados correctamente
sobre sus puntas en el conducto de los clavos.
4. Empuje el depósito hasta que quede encajado
en su sitio.
Indicador de Nivel de Clavos Bajo
(fig. 7)
Cuando queden aproximadamente seis clavos en el
depósito, aparecerá el indicador de nivel de clavos
bajo (i) en la ventana del depósito
La presencia del indicador amarillo significa que
debe recargarse el depósito con clavos.
Ajuste de la Profundidad de Clavado
(fig. 5)
1. Para clavar con poca profundidad, gire la rueda
de ajuste de la profundidad (k). Dispone de
doce ajustes de profundidad con 6 posiciones
intermedias– siendo 1 la menos profunda y 6 la
más profunda.
2. Para hundir un clavo a mayor profundidad, gire
la rueda de ajuste de la profundidad y colóquela
en un ajuste superior.
Selección del Modo (fig. 1)
Para seleccionar el modo de funcionamiento
secuencial, deslice el selector de modo (j) al icono
de un solo clavo ( ).
Para seleccionar el modo de funcionamiento por
impacto, deslice el selector de modo (j) al icono de
tres clavos (
).
Bloqueo del Activador por Contacto
(fig. 6)
Esta herramienta va equipada con un seguro
del activador por contacto (l) que evita que la
herramienta dispare un clavo por accidente.
Para conectar el seguro del activador por contacto
(l), empuje el interruptor hacia abajo.
Para liberar el seguro del activador por contacto (l),
tire del interruptor hacia arriba.
ADVERTENCIA: antes de hacer
ningún ajuste, o cuando no se vaya a
usar la herramienta, cerciórese de que
el seguro del activador por contacto
(l) esté conectado y de que se haya
retirado el paquete de baterías.
Luces Delanteras (fig. 1)
Esta herramienta tiene luces delanteras (e) situadas
a cada lado. Las luces delanteras se encienden con
el paquete de baterías puesto y después de activar
el disparador o liberar el activador por contacto.
Las luces se apagarán automáticamente después
de 10 segundos sin funcionar. Las luces delanteras
también funcionan como indicador de batería baja
y como indicador de clavo atascado. Para más
información, consulte Indicador de batería baja o
Extracción de un clavo atascado.
ADVERTENCIA: las luces delanteras
están diseñadas para iluminar la
superficie inmediata de trabajo. No use
las luces delanteras solo como fuente
de luz.
Mediante la rueda de ajuste de la profundidad, se
puede ajustar la profundidad de clavado en función
del tipo de clavo que se use.
53
ESPAÑOL
FUNCIONAMIENTO
Manejo de la Herramienta (fig. 1)
Instrucciones de Uso
La herramienta se puede operar usando alguno
de los dos modos siguientes: funcionamiento
secuencial o por impacto.
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Posición Adecuada de las Manos
(fig. 8)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
MODO DE FUNCIONAMIENTO SECUENCIAL
El modo de funcionamiento secuencial se emplea
para clavar de modo intermitente cuando se desea
un clavado esmerado y de posición precisa.
1. Mediante el selector de modo (j), seleccione el
modo de funcionamiento secuencial.
2. Libere el seguro del activador por contacto (l).
3. Empuje el activador por contacto contra la
superficie de trabajo.
4. Accione el disparador (a) para que la
herramienta funcione. Cada presión en el
disparador, con el activador por contacto
pulsado contra la superficie de trabajo, clavará
un único clavo.
FUNCIONAMIENTO POR IMPACTO
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
El modo de funcionamiento por impacto se emplea
para clavar de modo rápido en superficies planas y
estacionarias.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano repose en la empuñadura principal (u) tal y
como se indica en la ilustración.
2. Mediante el selector de modo (j), seleccione el
modo de funcionamiento por impacto.
Preparación de la Herramienta
(fig. 1, 4)
1. Retire la batería (m).
2. Extraiga todos los clavos del depósito (g).
3. Libere el seguro del activador por contacto (l).
4. Compruebe que el activador por contacto se
mueva libremente.
5. Conecte el bloqueo del activador por contacto.
6. Vuelva a cargar los clavos en el depósito.
7. Inserte la batería.
ADVERTENCIA: no utilice la
herramienta si el activador por contacto
o el impulsor de clavos no se pueden
mover libremente.
AVISO: NUNCA
rocíe ni aplique de
ninguna otra forma
lubricantes o disolventes
de limpieza en el interior
de la herramienta. Esto
puede afectar gravemente a la vida útil y
el rendimiento de la herramienta.
54
1. Libere el seguro del activador por contacto (l).
3. Para clavar un solo clavo, haga funcionar la
herramienta tal como se indica en el modo
secuencial:
a. Empuje el activador por contacto (b) contra la
superficie de trabajo.
b. Accione el disparador (a) para que la
herramienta funcione. Cada presión en el
disparador, con el activador por contacto
pulsado contra la superficie de trabajo,
clavará un único clavo.
4. Para clavar varios clavos, oprima y mantenga
oprimido el disparador (a), y luego pulse el
activador por contacto (b) repetidamente contra
la superficie de trabajo.
ADVERTENCIA: No mantenga
pulsado el activador cuando no utilice
la herramienta. Mantenga el gatillo (l)
en posición de bloqueo para evitar
una activación accidental cuando la
herramienta no esté en uso.
ESPAÑOL
Extracción de un Clavo Atascado
(fig. 1)
Si se atasca un clavo en la boquilla, las luces
delanteras (e) parpadearán continuamente.
AVISO: no
lubrique la herramienta
ya que dañará las piezas
internas.
1. Retire la batería (m).
2. Conecte el seguro del activador por contacto (l).
3. Abra la tapa del depósito (g).
4. Extraiga todos los clavos del depósito.
5. Libere el pestillo de eliminación de
obstrucciones (c) de la parte superior de la
boquilla.
6. Repliegue la tapa (d) para exponer al aire el
clavo atascado.
7. Retire el clavo; use pinzas si fuera necesario.
8. Si la hoja propulsora estuviese en la posición
inferior, introduzca un destornillador en la
boquilla y empuje hacia atrás la hoja hasta
colocarla en su sitio.
9. Baje la tapa a su posición.
10. Bloquee el pestillo de eliminación de
obstrucciones.
Si se atascan los clavos en la boquilla con
frecuencia, lleve la herramienta a un servicio
técnico DEWALT para que la revisen.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
El cargador no puede ser reparado. El cargador no
contiene piezas reparables.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Accesorios Opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
55
ESPAÑOL
Detección de Problemas
Si la herramienta no funcionase bien, siga las
instrucciones siguientes. Si pese a todo, no se
resuelve el problema, póngase en contacto con el
servicio técnico.
La herramienta no funciona
Las luces delanteras no se encienden
• Cambie el paquete de baterías.
• Libere el seguro del activador por contacto.
• Retire el paquete de baterías y espere, al
menos, 3 segundos. A continuación vuelva a
colocarlo.
Las luces delanteras se encienden, pero el
motor no funciona
• Libere el disparador o el activador por contacto
y no lo oprima.
• Libere el seguro del activador por contacto.
Los luces se encienden y el motor funciona
• Póngase en contacto con el servicio técnico.
La herramienta no clava
• Cargue clavos en el depósito.
• Asegúrese de que usa clavos del tipo
adecuado.
• Limpie la boquilla.
• Limpie el depósito.
La herramienta no clava los clavos del todo
Proteger el Medio Ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
• Retire los clavos.
• Retire el paquete de baterías y espere, al
menos, 5 segundos. A continuación vuelva a
colocarlo.
• Dispare una vez para reiniciar la herramienta.
• Ajuste la profundidad de clavado.
• Elija el material adecuado o la longitud del clavo.
Los clavos se atascan en la herramienta
Batería Recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Asegúrese de que usa clavos del tipo
adecuado.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Elija el material adecuado o la longitud del clavo.
• Las pilas de Li-Ion, NiCd y NiMH son
reciclables. Llévelas a su distribuidor o a
una estación de reciclaje local. Las baterías
recogidas serán recicladas o eliminadas
adecuadamente.
• Cambie el paquete de baterías.
• Limpie la boquilla.
• Limpie el depósito.
56
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad de
sus productos y ofrece una excepcional garantía
para los usuarios profesionales del producto.
Esta declaración de garantía es adicional a sus
derechos contractuales como usuario profesional
y a sus derechos legales como usuario particular
no profesional y no perjudica de ningún modo
dichos derechos. La garantía es válida dentro
de los territorios de los Estados Miembros de
la Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
Si desea hacer una reclamación, contacte con su
vendedor o compruebe dónde se encuentra su
agente de reparaciones autorizado de DEWALT
más cercano en el catálogo de DEWALT o
póngase en contacto con su oficina de DEWALT
en la dirección indicada en este manual. Puede
obtener una lista de agentes de reparaciones
autorizados de DEWALT y todos los detalles de
nuestro servicio después de la venta en Internet
en: www.2helpU.com.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
DE 30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos los
componentes originales, tal y como la compró,
para un reembolso completo o cambio. El
producto debe haber estado sujeto a un
desgaste lógico y normal y debe presentarse
prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO
GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión de su
herramienta DEWALT en los 12 meses siguientes
a la compra, se realizará gratuitamente por un
agente de reparaciones autorizado de DEWALT.
Debe presentarse prueba de compra. Incluye
mano de obra. Excluye los accesorios y las
piezas de repuesto a menos que hayan fallado
bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT está defectuoso
debido a fallos de material o fabricación, en
un plazo de 12 meses a partir de la fecha de
compra, garantizamos reemplazar todas las
piezas defectuosas gratuitamente o, a nuestra
discreción, cambiar el aparato gratis siempre
que:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un desgaste
lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer reparaciones
por personas no autorizadas;
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
57
FRANÇAIS
CLOUEURS
DC602, DC608
Félicitations !
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Fiche Technique
Tension
Mode de commande
Angle du magasin
Clous
type
longueur
VCC
mm
DC602
12
par contact
0°
DC608
18
par contact
0°
18 ga.
18 ga.
16, 19, 25, 29, 30
32, 38, 40, 44, 50
1,2
1,2
0°
0°
2,2
2,3
diamètre de la tige
angle
Poids (sans le bloc-piles)
mm
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
dB(A)
85
85
dB(A)
dB(A)
3
90
3
90
dB(A)
3
3
kg
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah
ah =
m/s2
< 2,5
< 2,5
Incertitude K = m/s2
1,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
58
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Bloc-piles
Type de pile
Tension
Capacité
Poids
VCC
Ah
kg
DE9501 DE9503
NiMH
NiMH
12
18
2,6
2,6
0,7
1,0
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
Chargeur
DE9130
DE9135
230
230
Tension secteur
VAC
Type de pile
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion
Durée de charge approx. min
30
40
(batteries 2,0 Ah) (batteries 2,0 Ah)
Poids
kg
0,52
0,52
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : Consignes de Sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
FRANÇAIS
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS: indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de Conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DC602, DC608
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
2006/95/EC, EN 60745-1, EN 792-13
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
31.12.2009
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de Sécurité Générales
Propres aux Outils Électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
59
FRANÇAIS
e)
f)
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
60
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
d) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
f) Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
g) Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE
a) Recharger la batterie uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant.
Un chargeur propre à un certain type de
batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
FRANÇAIS
b)
c)
d)
Utiliser les outils électriques uniquement
avec leur batterie spécifique. L’utilisation
d’autres batteries comporte des risques de
dommages corporels ou d’incendie.
Après utilisation, ranger la batterie
à l’écart d’objets métalliques, tels
que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de conduire
l’électricité entre les bornes, car cela pose
des risques de brûlures ou d’incendie.
Si utilisée de façon abusive, la batterie
pourra perdre du liquide. Éviter alors tout
contact. En cas de contact accidentel,
rincer abondamment à l’eau claire. En cas
de contact oculaire, rincer puis consulter
immédiatement un médecin. Le liquide
de la batterie peut engendrer irritation ou
brûlures.
6) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de Sécurité
Supplémentaires pour le Cloueur
Sans fil
• Portez toujours des lunettes de sécurité.
• Portez toujours un serre-tête antibruit.
• N’utilisez que le type de fixation spécifié dans ce
mode d’emploi.
• Ne faites jamais fonctionner le cloueur à vide.
• Transportez l’outil jusqu’à l’aire de travail en le
tenant par une seule poignée et jamais avec la
gâchette enfoncée.
• Prenez en compte l’environnement de l’aire de
travail. Les clous peuvent perforer les pièces
minces ou déraper sur les coins ou les arêtes
de la pièce, ce qui peut ainsi mettre en danger
les personnes présentes.
• N’enfoncez pas les clous trop près des arêtes
de la pièce travaillée.
• N’enfoncez pas les clous les uns au-dessus des
autres.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires ayant surchauffé pendant leur
fonctionnement.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
• N’utilisez pas de socle pour monter l’outil sur un
support.
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
• Ne désassemblez, ni ne bloquez les pièces du
cloueur comme le bout de contact.
Porter un dispositif de protection auditive.
• Avant chaque utilisation, vérifiez que le
mécanisme de sûreté et de déclenchement
fonctionne correctement et que tous les écrous
et boulons sont bien serrés.
Porter un dispositif de protection oculaire.
• N’utilisez pas l’outil comme un marteau.
N’utilisez pas l’outil sur une échelle.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas l’outil
sur une échelle.
• Ne dirigez jamais un cloueur en fonctionnement
en votre direction ou vers une autre personne.
• Pendant que vous travaillez, tenez l’outil de
manière à ne pas blesser votre tête ou votre
corps en cas de recul dû à une interruption
subite de l’alimentation ou des surfaces dures
sur la pièce de travail.
12V DC
Tension de l’outil: 12V DC602
18V DC
Tension de l’outil: 18V DC608
16-50mm
Longueur des clous.
61
FRANÇAIS
18GA
Épaisseur des clous.
1.2mm
Capacité de chargement.
110
Angle du magasin.
0˚
5
1-12
Réglages de la profondeur.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Consignes de Sécurité Importantes
Propres à Tous les Chargeurs de
Batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce manuel
contient des instructions importantes concernant
la sécurité et l’utilisation des chargeurs de batterie
DE9130/DE9135.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toute consigne
et avertissement apposés sur le chargeur, la
batterie et le produit utilisant la batterie.
DANGER : risques d’électrocution.
Présence de 230 volts aux bornes
de charge. Ne pas mettre en contact
avec des objets conducteurs, car il y
a risques de décharges électriques ou
d’électrocution.
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Ne laisser aucun
liquide pénétrer dans le chargeur, car il y
a risques de décharges électriques.
ATTENTION : risques de brûlures.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, ne recharger que des
batteries rechargeables DEWALT. Tout
autre type de batteries pourrait exploser
et causer des dommages corporels ou
matériels.
ATTENTION : Sous certaines
conditions, lorsque le chargeur est
branché sur le secteur, les bornes
de charge exposées à l’intérieur du
62
chargeur pourraient être court-circuitées
par des corps étrangers. Les corps
étrangers de nature conductrice tels
que, mais sans s’y limiter, la paille de
fer, les feuilles d’aluminium ou toute
accumulation de particules métalliques
doivent être maintenus à distance
des orifices du chargeur. Débrancher
systématiquement le chargeur
lorsqu’aucune batterie n’y est insérée.
Débrancher le chargeur avant tout
entretien.
• NE PAS tenter de charger la batterie avec
des chargeurs autres que ceux décrits dans
ce manuel. Le chargeur et la batterie ont été
conçus tout spécialement pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs n’ont pas été conçus pour
des utilisations autres que recharger les
batteries rechargeables DEWALT. Toute
autre utilisation pose des risques d’incendie, de
décharges électriques ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur sa
fiche plutôt que sur son cordon. Cette
précaution réduira tout risque d’endommager la
fiche ou le cordon.
• S’assurer que le cordon est protégé de
manière à ce que personne ne marche ni
ne trébuche dessus, ou à ce qu’il ne soit ni
endommagé ni soumis à aucune tension.
• N’utiliser une rallonge qu’en cas de
nécessité absolue. L’utilisation d’une rallonge
inadéquate pose des risques d’incendie, de
décharges électriques ou d’électrocution.
• Ne poser aucun objet sur le chargeur. Ne
pas mettre le chargeur sur une surface
molle qui pourrait en bloquer la ventilation
et provoquer une surchauffe interne. Éloigner
le chargeur de toute source de chaleur. Le
chargeur dispose d’orifices d’aération sur le
dessus et le dessous du boîtier.
• Ne pas utiliser le chargeur avec une fiche
ou un cordon endommagé ; les remplacer
systématiquement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc, fait une chute ou a été endommagé
de quelque façon que ce soit. Le ramener
dans un centre de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur. Pour tout
entretien ou réparation, le rapporter dans
un centre de réparation agréé. Le fait de
le réassembler de façon incorrecte comporte
FRANÇAIS
des risques de décharges électriques,
d’électrocution ou d’incendie.
• Débrancher le chargeur du secteur avant
tout entretien pour réduire tout risque de
décharges électriques. Le fait d’en retirer la
batterie ne réduira pas ces risques.
• NE JAMAIS tenter de connecter 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur a été conçu pour fonctionner
sur courant électrique domestique standard
de 230 volts. Ne pas tenter de l’utiliser
sous toute autre tension. Cette directive
ne s’applique pas aux chargeurs de postes
mobiles.
CONSERVER CES CONSIGNES
Chargeurs
Le chargeur DE9130 accepte les blocs-piles NiCd
et NiMH DEWALT de 7,2 à 18 V.
Le modèle DE9135 est compatible avec des
blocs batterie DEWALT NiCd, NiMH et Li-Ion de
7,2 à 18 V.
Ces chargeurs ne requièrent aucun réglage et ont
été conçus pour être d’un usage aussi simple que
possible.
Procédure de Charge (fig. 2)
DANGER : risques d’électrocution.
Tension de 230 volts aux bornes de
charge. Ne pas mettre en contact avec
des objets conducteurs pour prévenir
tout risque de décharges électriques ou
d’électrocution.
1. Brancher le chargeur (o) dans la prise
appropriée avant d’y insérer la batterie.
2. Insérer la batterie dans le chargeur. Le voyant
rouge (charge) clignotera de façon continue
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
La batterie est alors complètement chargée
et peut être immédiatement utilisée ou laissée
dans son chargeur.
REMARQUE : pour assurer les performances et la
durée de vie maximales des batteries NiCd, NiMH
et Li-Ion, les recharger pendant un minimum de 10
heures avant toute utilisation initiale.
Processus de Charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
État de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge
remplacer la batterie
problème
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Équilibrage Automatique
Le mode d’équilibrage automatique égalisera
ou équilibrera chaque cellule de la batterie pour
lui permettre de fonctionner à son rendement
optimum. La batterie doit être équilibrée de façon
hebdomadaire ou chaque fois qu’elle perd de sa
capacité.
Pour équilibrer la batterie, l’insérer, comme
habituellement, dans son chargeur. Laisser la
batterie dans son chargeur un minimum de 10
heures.
Suspension de Charge Contre le
Chaud/Froid
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
BATTERIES LI-ION SEULEMENT
Les batteries Li-Ion sont dotées d’un système
électronique de protection qui les protège contre
toute surcharge, surchauffe ou fuite importante.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
Consignes de Sécurité Importantes
Propres à Toutes les Batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas recharger ou utiliser une batterie en
milieu déflagrant, en présence par exemple
de poussières, gaz ou liquides inflammables.
63
FRANÇAIS
Insérer ou retirer une batterie de son chargeur
pourrait causer l’inflammation de toute
poussière ou émanation ambiante.
• Charger les batteries exclusivement sur des
chargeurs DEWALT.
• NE PAS immerger le chargeur dans l’eau ou
tout autre liquide, ou l’arroser d’aucun liquide.
• Ne pas entreposer ou utiliser l’outil et
la batterie à une température ambiante
pouvant excéder 40 °C (comme dans des
hangars ou des bâtiments métalliques l’été).
DANGER : ne jamais tenter d’ouvrir
la batterie pour quelque raison que
ce soit. Si le boîtier de la batterie est
fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur. Ne pas écraser,
laisser tomber, ou endommager les
batteries. Ne pas utiliser une batterie
ou un chargeur qui a reçu un choc
violent, est tombé, a été écrasé ou
endommagé de quelque façon que ce
soit (p. ex. percé par un clou, frappé
d’un coup de marteau, piétiné), car il
y a risques de décharges électriques
ou d’électrocution. Les batteries
endommagées doivent être renvoyées
à un centre de réparation pour y être
recyclées.
ATTENTION : Après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celle-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AU
NICKEL-CADMIUM (NiCd) OU AU NICKEL MÉTAL HYDRURE
(NiMH)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes.
• De légères fuites de liquide peuvent se
produire au niveau des cellules de la batterie
en cas d’utilisation ou de conditions de
températures extrêmes. Cela ne représente
en aucun cas une défaillance du produit.
Toutefois, si le joint d’étanchéité extérieur est
endommagé :
a. et que son liquide entre en contact avec
la peau, la rincer immédiatement à l’eau
savonneuse pendant quelques minutes.
64
b. et que son liquide entre en contact avec
les yeux, les rincer à l’eau claire pendant
au moins une dizaine de minutes puis
consulter immédiatement un médecin.
(Note médicale : le liquide est composé
d’une solution d’hydroxyde de potassium à
25–35 %).
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Capuchon Protecteur de Batterie
(fig. 2)
Un capuchon protecteur est fourni avec l’appareil
pour recouvrir les bornes d’une batterie hors de son
chargeur/appareil. Sans ce capuchon protecteur,
des objets métalliques pourraient court-circuiter les
contacts, et poser des risques d’incendie ou de
dommages sérieux à la batterie.
1. Enlever le capuchon protecteur avant d’installer
la batterie dans le chargeur ou l’outil.
2. Placer systématiquement le capuchon
protecteur sur les bornes une fois celle-ci retirée
du chargeur ou de l’outil.
AVERTISSEMENT : vérifier que le
capuchon protecteur est bien en place
avant de ranger ou transporter une
batterie hors de son chargeur/outil.
FRANÇAIS
Batterie
TYPE DE BATTERIE
Le modèle DC602 est compatible avec des blocs
batterie de 12 volts et le modèle DC608 est
compatible avec des blocs batterie de 18 volts.
AVIS : N’UTILISEZ PAS LA BATTERIE
COMPACTE AU LITHIUM DE9181
DE 18 V AVEC LE MODELE DC608,
car cela peut endommager l’outil et la
batterie et entraîner un fonctionnement
intermittent de l’outil.
Recommandations de Stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
REMARQUE : les batteries Li-Ion doivent être
pleinement chargées avant d’être entreposées.
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie ni
au chargeur. Dans les conditions adéquates, ils
peuvent être entreposés jusqu’à 5 ans.
Étiquettes sur le Chargeur et la
Batterie
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et la batterie comportent
les diagrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Utiliser le chargeur exclusivement avec
des batteries DEWALT. Tout autre type de
batteries pourrait exploser et causer des
dommages corporels et matériels.
Ne pas exposer à l’eau.
Remplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
Recharger seulement entre 4 °C and
40 °C.
Mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation en matière
d’environnement.
Ne pas incinérer les batteries NiMH,
NiCd+ et Li-Ion.
Charge les batteries NiMH et NiCd.
Charge les batteries Li-Ion.
Consulter la fiche technique pour les
temps de charge.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 cloueur
1 chargeur
2 blocs-piles
1 paire de lunettes de sécurité
Charge en cours.
1 coffret (modèles K seulement)
1 Notice d’instructions
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Suspension de charge.
Ne pas mettre en contact avec des objets
conducteurs
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
1 Dessin éclaté
REMARQUE : la batterie et le chargeur ne sont pas
inclus avec les modèles N.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1, 2)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
65
FRANÇAIS
a. Gâchette
b. Bout de contact
c. Loquet de libération de blocage
d. Couvercle
e. Voyants/témoin de faible charge
f. Agrafe courroie réversible
g Couvercle du magasin
h. Bouton de dégagement de l’enfonceur de clous
i Témoin de clous insuffisants
j. Commutateur de mode
k. Molette de réglage de profondeur
l. Verrouillage du bout de contact
m. Bloc-piles
n. Boutons de dégagement du bloc-piles
o. Chargeur
p. Témoin de charge (rouge)
q. Cache protecteur pour le bloc-piles
UTILISATION PRÉVUE
Les cloueurs sans fil DC602, DC608 ont été conçus
pour enfoncer des clous dans le bois.
NE LES UTILISEZ PAS dans un endroit humide ou
en présence de liquides ou gaz inflammables.
Ces cloueurs sans fil sont des outils électriques
professionnels.
TENEZ les enfants à l’écart de l’outil. Les mineurs
de moins de 16 ans doivent être encadrés.
Sécurité Électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension de la batterie correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier
également que la tension du chargeur correspond
bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
66
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation D’une Rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la fiche technique). La section minimale
du conducteur est de 1 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : retirer
systématiquement la batterie avant
tout montage ou réglage. Arrêter
systématiquement l’outil avant d’insérer
ou de retirer la batterie.
AVERTISSEMENT : utiliser
exclusivement des batteries et
chargeurs DEWALT.
Insertion et Retrait de la Batterie de
l’outil (fig. 2)
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
REMARQUE : s’assurer que la batterie (m) est
complètement chargée.
POUR INSTALLER LA BATTERIE DANS LA POIGNÉE DE
L’OUTIL
1. Aligner la batterie sur l’encoche de la face
interne de la poignée de l’outil (m).
2. Insérer la batterie fermement dans la poignée
jusqu’à ce qu’elle s’y enclenche complètement.
POUR RETIRER LA BATTERIE DE L’OUTIL
1. Pousser sur le bouton de déverrouillage (n) et
tirer fermement la batterie hors de la poignée de
l’outil.
2. Insérer la batterie dans son chargeur comme
décrit dans la section appropriée de ce manuel.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Témoin de Faible Charge (fig. 1)
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
Le témoin de faible charge est une fonction intégrée
aux voyants (e). Il clignote 4 fois pour indiquer que le
FRANÇAIS
bloc-piles a besoin d’être rechargé et que l’outil va
s’arrêter automatiquement.
Éteignez l’outil et enlevez le bloc-piles (m) pour le
charger dès que le témoin clignote.
L’outil ne pourra pas être utilisé tant qu’un bloc-piles
faiblement chargé y est inséré.
Montage de l’agrafe Courroie (fig. 3)
Vous pouvez fixer l’agrafe courroie d’un côté ou de
l’autre de l’outil ou choisir de l’enlever.
1. Insérez l’agrafe courroie (f) dans l’orifice de
montage sur un côté de l’outil.
2. Faites passer la vis (r) à travers l’orifice de
montage. Serrez la vis.
Chargement de l’outil (fig. 4)
AVERTISSEMENT : mettez toujours
votre outil hors tension et enlevez le
bloc-piles avant d’insérer ou de retirer
les clous.
1. Enfoncez le bouton de dégagement de
l’enfonceur de clous (h) et tirez le magasin (g)
vers l’arrière.
2. Sélectionnez des clous en bande adaptés. (Voir
les Caractéristiques techniques.)
3. Insérez la bande de clous dans l’encoche de
chargement sur le côté du magasin. Veillez à
ce que les clous soient disposés sur leur pointe
dans le conduit.
4. Enfoncez le magasin vers l’avant jusqu’à ce qu’il
se verrouille en place.
Témoin de Clous Insuffisants (fig. 7)
Lorsqu’il ne reste plus que six clous environ dans le
magasin, le témoin de clous insuffisant (i) apparaît
dans la fenêtre du magasin.
Un témoin jaune indique qu’il est nécessaire de
recharger des clous dans le magasin.
Réglage de la Profondeur de Clouage
(fig. 5)
Vous pouvez ajuster la profondeur de clouage à
l’aide de la molette de réglage de profondeur en
fonction du type de clous utilisés.
1. Pour enfoncer peu profondément le clou,
tournez la molette de réglage de profondeur (k).
Le réglage de la profondeur s’échelonne sur
12 positions avec 6 positions intermédiaires :
de 1 (peu profond) à 6 (très profond).
2. Pour enfoncer profondément le clou, tournez
la molette de réglage de profondeur sur un
réglage plus élevé.
Sélection du Mode (fig. 1)
Pour sélectionner le mode d’action séquentielle,
placez le sélecteur de mode (j) sur l’icône
représentant un seul clou ( ).
Pour sélectionner le mode d’action à percussion,
placez le sélecteur de mode (j) sur l’icône
).
représentant trois clous (
Verrouillage du Bout de Contact
(fig. 6)
Cet outil est équipé d’un verrouillage du bout de
contact (l) ce qui l’empêche de projeter un clou.
Pour engager le verrouillage du bout de contact (l),
poussez l’interrupteur vers le bas.
Pour relâcher le verrouillage du bout de contact (l),
poussez l’interrupteur vers le haut.
AVERTISSEMENT : assurez-vous que
le verrouillage du bout de contact (l) est
engagé et que le bloc-piles est retiré
avant de procéder à tout réglage ou
lorsque l’outil ne sera pas utilisé dans
l’immédiat.
Voyants (fig. 1)
Cet outil comporte des voyants (e) de chaque côté.
Ils s’allument lorsque vous insérez le bloc-piles,
activez la gâchette ou relâchez le bout de contact.
Les voyants servent également de témoin de faible
charge et de clou coincé. Pour de plus amples
détails, reportez-vous à la section « Témoin de
faible charge » et « Comment extraire un clou
coincé ».
AVERTISSEMENT : les voyants ont
pour objet d’illuminer la surface de
travail immédiate. Ne les utilisez pas
comme source lumineuse unique.
FONCTIONNEMENT
Consignes D’utilisation
AVERTISSEMENT : respectez toujours
les consignes de sécurité et les règles
en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de
67
FRANÇAIS
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
Position Correcte des Mains (fig. 8)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée principale (u) comme illustré.
Préparation de L’outil (fig. 1, 4)
1. Retirez le bloc-piles (m).
2. Retirez tous les clous du magasin (g).
3. Relâchez le verrouillage du bout de contact (l).
4. Vérifiez si le bout de contact peut bouger sans
difficulté.
5. Engagez le verrouillage du bout de contact.
6. Rechargez les clous dans le magasin.
7. Insérez le bloc-piles.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas l’outil
si le bout de contact ou l’enfonceur de
clou ne bougent que difficilement.
AVIS : JAMAIS de
JAMAIS de lubrifiants ou
solvants de nettoyage
avec un atomiseur ou
autre à l’intérieur de
l’outil. Cela pourrait
gravement affecter la
durée de vie et la
performance de l’outill.
3. Poussez le bout de contact contre la surface de
travail.
4. Tirez sur la gâchette (a) pour faire fonctionner
l’outil. Chaque fois que vous tirez sur la gâchette
avec le bout de contact appuyé contre la surface
de travail, un clou est enfoncé.
ACTION À PERCUSSION
Le mode d’action à percussion permet d’enfoncer
rapidement des clous sur des surfaces plates et
immobiles.
1. Relâchez le verrouillage du bout de contact (l).
2. Sélectionnez le mode d’action à percussion
avec le sélecteur de mode (j).
3. Pour enfoncer un seul clou, faites fonctionner
l’outil comme indiqué pour l’action séquentielle :
a. Poussez le bout de contact (b) contre la
surface de travail.
b. Tirez sur la gâchette (a) pour faire fonctionner
l’outil. Chaque fois que vous tirez sur la
gâchette avec le bout de contact appuyé
contre la surface de travail, un clou est
enfoncé.
4. Pour enfoncer plusieurs clous, maintenez
enfoncée la gâchette (a), puis poussez le bout
de contact (b) de manière répétée contre la
surface de travail.
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que
le verrouillage du bout de contact (l) est
engagé et que le pack de batterie est
retiré avant de procéder à un réglage
ou lorsque l’outil ne doit pas être utilisé
dans l’immédiat.
Comment Extraire un Clou Coincé
(fig. 1)
Si un clou se coince dans l’embout, les voyants (e)
clignotent en continu.
1. Retirez le bloc-piles (m).
Fonctionnement de L’outil (fig. 1)
2. Engagez le verrouillage du bout de contact (l).
Cet outil peut être utilisé selon deux modes de
travail : mode d’action séquentielle et mode d’action
à percussion.
3. Ouvrez le couvercle du magasin (g).
MODE D’ACTION SÉQUENTIELLE
Le mode d’action séquentielle permet d’enfoncer
des clous de façon intermittente lorsqu’un
placement très soigneux et très précis est requis.
1. Sélectionnez le mode d’action séquentielle avec
le sélecteur de mode (j).
2. Relâchez le verrouillage du bout de contact (l).
4. Retirez tous les clous du magasin.
5. Relâchez le loquet de libération de blocage (c)
sur le haut de l’embout.
6. Rétractez le couvercle (d) afin d’exposer le clou
coincé.
7. Retirez le clou, à l’aide de tenailles au besoin.
8. Si la lame guide est en position abaissée,
insérez un tournevis dans l’embout et repoussez
la lame dans sa position normale.
9. Remettez le couvercle en place.
68
FRANÇAIS
10. Verrouillez le loquet de libération de blocage.
Si les clous se bloquent fréquemment dans
l’embout, faites réparer l’outil par un service aprèsvente DEWALT agréé.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur n’est pas réparable. Il ne comporte
aucune pièce réparable par l’utilisateur.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
AVIS : Jamais de ne
graissez pas l’outil
sous peine
d’endommager les
pièces internes.
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide.
Accessoires en Option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Guide de Dépannage
Si votre outil ne semble pas fonctionner
correctement, suivez les instructions ci-dessous.
Si le problème n’est toujours pas résolu, contactez
votre réparateur.
L’outil ne fonctionne pas
Les voyants ne s’allument pas
• Remplacez le bloc-piles.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
• Relâchez le verrouillage du bout de contact.
• Retirez le bloc-piles, attendez au moins
3 secondes, puis remettez-le en place.
Les voyants sont allumés, mais le moteur ne
fonctionne pas
• Relâchez la gâchette ou le bout de contact,
puis appuyez à nouveau.
• Relâchez le verrouillage du bout de contact.
Les voyants sont allumés et le moteur
fonctionne
• Prenez contact avec votre réparateur.
L’outil n’enfonce pas les clous
• Chargez des clous dans le magasin.
69
FRANÇAIS
• Vérifiez que vous utilisez bien le type de clou
spécifié.
• Nettoyez l’embout.
• Nettoyez le magasin.
L’outil n’enfonce pas complètement les
clous
• Retirez les clous.
• Retirez le bloc-piles, attendez au moins
5 secondes, puis remettez-le en place.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
• Appuyez une fois sur la gâchette pour
réinitialiser l’outil.
• Réglez la profondeur de clouage.
• Sélectionnez le matériau ou la longueur de clou
appropriés.
Les clous se coincent dans l’outil
• Vérifiez que vous utilisez bien le type de clou
spécifié.
• Sélectionnez le matériau ou la longueur de clou
appropriés.
• Remplacez le bloc-piles.
• Nettoyez l’embout.
• Nettoyez le magasin.
Protection de L’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
70
Batterie Rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules des batteries Li-Ion, NiCd et NiMH
sont recyclables. Rapporter ces batteries
auprès de votre revendeur ou dans un centre
de recyclage local. Les batteries collectées
seront recyclées ou mises au rebut de façon
appropriée.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de ses produits
qu’il propose à tous les professionnels qui les
utilisent, une garantie exceptionnelle. Cette
promesse de garantie s’ajoute à vos droits
contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou
vos droits légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas leur
porter préjudices. Cette garantie est valable au
sein des territoires des États membres de l’Union
Européenne et au sein de la Zone européenne de
libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT ne
vous apportaient pas totale satisfaction, retournez
simplement, au point de vente, l’outil accompagné
de tous ses composants originaux, dans un délai
de 30 jours à compter de sa date d’achat pour
son échange ou son remboursement intégral.
Le produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT nécessitait maintenance ou
réparations dans les 12 mois à compter de sa date
d’achat, elles seront prises en charge gratuitement
par un réparateur DEWALT agréé. Une preuve
d’achat sera exigée. Cela comprend la maind’œuvre. Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de fabrication
sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de
matériau ou de fabrication dans les 12 mois à
compter de sa date d’achat, nous garantissons le
remplacement gratuit de toute pièce défectueuse
ou, à notre entière discrétion, le remplacement
gratuit de l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par du
personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet, avec
l’ensemble de ses composants originaux.
Pour faire une demande de remboursement ou
d’échange, veuillez contacter votre revendeur, ou
trouver l’adresse d’un centre de réparation agréé
DEWALT proche de chez vous dans le catalogue
DEWALT, ou contacter votre succursale DEWALT à
l’adresse indiquée dans cette notice d’instructions.
Une liste des centres de réparation agréés
DEWALT, et tout détail complémentaire concernant
notre service après-vente, sont à votre disposition
sur notre site Internet à : www.2helpU.com.
71
ITALIANO
CHIODATRICI
DC602, DC608
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Modo di attuazione
Angolo caricatore
Chiodi
tipo
lunghezza
VDC
mm
DC602
12
1
a contatto
attuazione
0°
DC608
18
1
a contatto
attuazione
0°
18 ga.
18 ga.
16, 19, 25, 29, 30
32, 38, 40, 44, 50
1,2
1,2
0°
0°
diametro gambo
angolo
Peso (senza
blocco batteria)
mm
kg
2,2
2,3
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione
sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza
sonora)
dB(A)
85
85
dB(A)
dB(A)
3
90
3
90
dB(A)
3
3
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
ah =
m/s2
< 2,5
< 2,5
Incertezza K = m/s2
1,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
72
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Blocco batteria
Tipo batteria
Tensione
Capacità
Peso
DE9501
NiMH
VDC
12
Ah
2,6
kg
0,7
Caricatore
Tensione di
alimentazione
VAC
Tipo batteria
Tempo di caricamento
approssimativo
min
Peso
Fusibili
Europa
kg
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9130
DE9135
230
NiCd/NiMH
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
30
(pacchi batteria
da 2,0 Ah)
0,52
40
(pacchi batteria
da 2,0 Ah)
0,52
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: Istruzioni di Sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
ITALIANO
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di Conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DC602, DC608
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/95/EC, EN 60745-1, EN 792-13.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Avvertenze Generali di Sicurezza per
Apparati Elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
73
ITALIANO
e)
f)
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
74
g)
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è stato
previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e) Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
g) Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
ITALIANO
5) USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
a) Ricaricare l’apparato esclusivamente con
il caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di batteria può provocare il rischio di
incendio se utilizzato con un pacco batteria
differente.
b) Gli apparati elettrici vanno usati
esclusivamente con i pacchi batteria
specificatamente indicati. L’utilizzo di ogni
altro pacco batteria crea rischio di lesioni e
d’incendio.
c) Se il pacco batteria non è utilizzato
tenerlo lontano da oggetti di metallo
come fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei
terminali. Il corto circuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o un incendio.
d) In condizioni di uso eccessivo è possibile
che la batteria espella del liquido; evitarne
il contatto. In caso di contatto, sciacquare
abbondantemente con acqua. Se il liquido
viene a contatto con gli occhi, consultare
un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
6) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
Ulteriori Istruzioni per la Sicurezza
Delle Chiodatrici Cordless
• Indossare sempre gli occhiali di protezione.
• Indossare sempre la protezione per le orecchie.
• Evitare di rivolgere lo strumento per l’inserimento
di chiodi verso se stessi o altre persone.
• Durante l’uso, tenere lo strumento in modo tale
da non provocare danni alla testa o al corpo in
caso di contraccolpo dovuto a un’interruzione
dell’energia elettrica o al contatto con aree più
resistenti del pezzo in lavorazione.
• Evitare di azionare lo strumento per l’inserimento
di chiodi in aria.
• Nell’area di lavoro, trasportare lo strumento in
prossimità del pezzo in lavorazione tenendo una
sola maniglia, e senza mai azionare l’interruttore.
• Prendere in considerazione le condizioni
dell’area di lavoro. I chiodi possono penetrare
nei pezzi in lavorazione sottili o scivolare
all’esterno di angoli e spigoli del pezzo in
lavorazione, mettendo in pericolo le persone.
• Non inserire i chiodi in prossimità dei bordi del
pezzo in lavorazione.
• Non inserire i chiodi sopra altri chiodi dello
stesso tipo.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
• Utilizzare chiodi del tipo specificato nel manuale.
Riferimenti Sull’apparato
• Non utilizzare supporti per il montaggio dello
strumento su un supporto.
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
• Non smontare o bloccare le parti dello
strumento per l’inserimento di chiodi, ad
esempio la sicura a contatto.
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
• Prima di ogni operazione, verificare che il
meccanismo di sicurezza e azionamento
funzioni correttamente e che tutti i dadi e i
bulloni siano serrati.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
• Non utilizzare lo strumento come un martello.
Non utilizzare lo strumento su una scala.
AVVERTENZA: non utilizzare lo
strumento su una scala.
12V DC
Tensione dell’utensile: 12V DC602
75
ITALIANO
18V DC
16-50mm
18GA
Tensione dell’utensile: 18V DC608
Lunghezza dei chiodi.
Spessore dei chiodi.
1.2mm
Capacità di carico.
110
Angolo del caricatore.
0˚
5
1-12
Regolazione profondità.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di Sicurezza Importanti per
Tutti i Caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: Il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e d’uso per i caricabatteria dei modelli
DE9130/DE9135.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere
tutte le istruzioni e le scritte di avvertimento sul
caricabatteria, sul pacco batterie e sui prodotti
che utilizzano il pacco batterie.
PERICOLO: rischio di folgorazione.
Ai terminali di carica sono presenti
230 volt. Non toccare con oggetti
conduttivi. Pericolo di scossa elettrica o
folgorazione.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Tipi
diversi di batterie potrebbero scoppiare
provocando lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: in certe condizioni,
con il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, i morsetti elettrici scoperti
76
dentro al caricabatterie possono essere
cortocircuitati da corpi estranei. Materiali
estranei di natura conduttiva come, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo,
lana di acciaio, lamine di alluminio
o qualsiasi accumulo di particelle
metalliche, dovrebbero essere eliminati
dalle cavità del caricabatterie. Staccare
sempre il caricabatterie dalla presa
quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa
prima di cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare Il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio, scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide
che potrebbero bloccare le fessure di
ventilazione e causare calore interno
eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano
da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria
viene ventilato con le fessure sopra e sotto
l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati - farli
sostituire immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
ITALIANO
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE LE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DE9130 supportano blocchi
batteria DEWALT NiCd e NiMH con valori
compresi tra 7,2 e 18 V.
Il caricatore DE9135 accetta batterie DEWALT
NiCd, NiMH e Li-Ion che vanno da
7,2 a 18 V.
Questi caricabatterie non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
Procedura di Carica (fig. 2)
PERICOLO: rischio di folgorazione.
Ai terminali di carica sono presenti
230 volt. Non toccare con oggetti
conduttivi. Pericolo di scossa elettrica o
folgorazione.
1. Innestare il caricabatterie (o) in una presa adatta
prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia continuamente,
indicando che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla
spia rossa che rimane ACCESA di continuo. Il
pacco è completamente carico e va utilizzato
subito o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: Per garantire migliori prestazioni e durata
delle batterie NiCd, NiMH e Li-Ion, caricare la
batteria per almeno 10 ore precedentemente al
primo utilizzo.
Procedura di Carica
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo
sostituire il pacco batteria
problema
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Refresh Automatico
La modalità di refresh automatico equalizza o
compensa i singoli elementi del pacco batteria
alla propria capacità di picco. I pacchi batteria
dovrebbero essere sottoposti a refresh settimanale
oppure ogni volta che il pacco non fornisce più la
stessa quantità di energia.
Per effettuare il refresh del pacco batteria inserire
la batteria nel caricabatterie come di consueto.
Lasciare il pacco batteria nel caricabatterie per
almeno 10 ore.
Ritardo per Pacco Caldo/Freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria
come troppo calda o troppo fredda, avvia
automaticamente un ritardo dovuto a pacco caldo/
freddo, sospendendo la carica fino a quando la
batteria raggiunga una temperatura appropriata. Il
caricabatterie commuta poi automaticamente alla
modalità di carica del pacco. Questa caratteristica
assicura la massima durata delle batterie.
SOLO PER PACCO BATTERIA LI-ION (AGLI IONI DI LITIO)
Le batterie Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettate
con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Istruzioni di Sicurezza Importanti per
Tutti i Pacchi Batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di
carica descritte.
77
ITALIANO
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
• Caricare i pacchi batteria solo con caricabatterie
DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove la
temperatura raggiunge o supera 40˚ C
(105° F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
PERICOLO: non cercare mai di aprire
il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER NICKEL
CADMIO (NiCd) O NICKEL METAL IDRIDE (NiMH)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco.
• Una piccola perdita di liquido dalle celle del
pacco batterie può avvenire con utilizzo o in
condizione di temperatura estremi. Ciò non
indica un deterioramento.
Ad ogni modo, se la tenuta esterna è rotta:
a e il liquido della batteria viene a contatto con
la pelle, lavare immediatamente con acqua e
sapone per diversi minuti.
78
b. e il liquido delle batterie viene a contatto
con gli occhi, sciacquarli con acqua pulita
per un minimo di 10 minuti e cercare
immediatamente cure mediche. (Nota per i
medici: il liquido è una soluzione di idrossido
di potassio al 25-35%).
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Coperchio della Batteria (fig. 2)
Viene fornito un coperchio protettivo della batteria
per coprire i contatti del pacco batteria separato.
Senza il coperchio protettivo al suo posto, pezzetti
di metallo potrebbero cortocircuitare i contatti,
provocando il rischio di incendio e danneggiando il
pacco batteria.
1. Togliere il coperchio protettivo della batteria
prima di collocare il pacco batteria nel
caricabatterie o nell’apparato.
2. Porre il coperchio protettivo sopra i contatti
immediatamente dopo aver rimosso il pacco
batteria dal caricabatterie o dall’apparato.
AVVERTENZA: assicurarsi che il
coperchio della batteria sia al suo posto,
prima di riporre o di trasportare un
pacco batteria separato.
Pacco Batteria
TIPO DI BATTERIA
Il modello DC602 funziona con batterie da 12 volt e
il modello DC608 funziona con batterie da 18 volt.
ITALIANO
AVVISO: NON USARE LA
BATTERIA COMPATTA AL LITIO
DEL MODELLO DE9181 DA 18V
SUL MODELLO DC608, siccome
potrebbe danneggiare l’apparato e la
batteria e compromettere le prestazioni
dell’apparato stesso.
Istruzioni per la Conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
NOTA: I pacchi batteria agli ioni di litio devono
essere riposti completamente carichi.
2. Il pacco batteria e il caricabatterie sopportano
senza danni la conservazione per lungo tempo.
In opportune condizioni, possono essere
conservati fino a 5 anni.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo
manuale, le targhette sul caricabatteria e sul pacco
batteria mostrano i pittogrammi seguenti:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Caricare esclusivamente a temperature
tra 4° C and 40° C.
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
Non bruciare il pacco batteria NiMH,
NiCd+ e Li-Ion.
Carica i pacchi batteria NiMH e NiCd.
Carica i pacchi batteria Li-Ion.
Vedere i dati tecnici per il tempo di
ricarica.
Contenuto della Confezione
La confezione contiene:
1 chiodatrice
1 caricabatteria
2 blocchi batteria
1 paio di occhiali di protezione
1 Kitbox (solo modelli K)
1 manuale di istruzioni
1 disegno esploso
NOTA: I pacchi batteria e i caricabatteria non sono
compresi nei modelli N.
Batteria in carica
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
Batteria carica.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Batteria difettosa.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Descrizione (fig. 1, 2)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
a. Interruttore
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
b. Sicura a contatto
Utilizzare solo con pacchi batteria
DEWALT; gli altri possono scoppiare
causando lesioni personali e danni.
d. Protezione
Non esporre all’acqua.
g Protezione caricatore
c. Serratura per la rimozione di inceppamenti
e. Spie/indicatore di batteria scarica
f Gancio da cintura reversibile
h. Tasto di rilascio spingichiodo
Far sostituire immediatamente i cavi
difettosi.
i Indicatore chiodi in esaurimento
79
ITALIANO
j. Interruttore di selezione della modalità
k. Selettore di regolazione della profondità
l. Blocco della sicura a contatto
m. Blocco batteria
n. Pulsanti di rilascio della batteria
o. Caricabatteria
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
USO PREVISTO
AVVERTENZA: prima di montare e
regolare, rimuovere sempre il pacco
batteria. Spegnere sempre l’apparato
prima di inserire o di rimuovere il pacco
batteria.
Le chiodatrici cordless DC602, DC608 sono state
progettate per l’inserimento di chiodi in pezzi di
legno.
AVVERTENZA: utilizzare
esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DEWALT.
p. Spia di carica (rosso)
q. Calotta protettiva per la batteria
NON utilizzare in condizioni di umidità o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Le chiodatrici cordless sono utensili professionali.
NON lasciare che i bambini entrino in contatto con
l’utensile. È necessaria la supervisione in presenza di
bambini con meno di 16 anni.
Sicurezza Elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un Cavo di Prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i dati tecnici). La sezione
80
Inserimento e Rimozione del Pacco
Batteria Dall’utensile (fig. 2)
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
NOTA: assicurarsi che il pacco batteria (m) sia
completamente carico.
INSERIRE IL PACCO BATTERIA NELL’IMPUGNATURA
DELL’UTENSILE
1. Allineare la dentellatura interna dell’impugnatura
con il pacco batteria (m)
2. Far scorrere il pacco batteria all’interno
dell’impugnatura fino a sentire lo scatto che la
blocca al suo posto.
RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’UTENSILE
1. Premere i pulsanti di rilascio (n) ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricabatteria,
come descritto nella relativa sezione di questo
manuale.
Indicatore di Batteria Scarica (fig. 1)
L’indicatore di batteria scarica è integrato nelle spie
(e). Lampeggia 4 volte per indicare la necessità
di ricaricare il blocco batteria; lo strumento viene
automaticamente spento.
Spegnere lo strumento e ricaricare il blocco batteria
(m) non appena l’indicatore lampeggia.
lo strumento non è utilizzabile finché è collegato un
blocco batteria scarico.
ITALIANO
Montaggio del Gancio da Cintura
(fig. 3)
Il gancio da cintura può essere applicato a entrambi
i lati dello strumento o può essere rimosso, se non è
necessario.
1. Inserire il gancio da cintura (f) nel foro di
montaggio a lato dell’utensile.
2. Inserire la vite (r) nel foro di montaggio. Serrare
la vite.
Caricamento dello Strumento (fig. 4)
AVVERTENZA: spegnere sempre
l’utensile e disattivare il blocco batteria
prima di caricare e togliere i chiodi.
1. Premere il tasto di rilascio spingichiodo (h) e
chiudere la protezione del caricatore (g).
2. Selezionare la stecca di chiodi nastrati
appropriati per l’utensile (vedere le specifiche
tecniche).
3. Inserire la stecca di chiodi nastrati nell’incavo
dalla parte del caricatore. Accertarsi che le
punte dei chiodi scorrano sulla relativa guida.
4. Premere il caricatore in avanti sino a fine corsa.
Indicatore di Chiodi in Esaurimento
(fig. 7)
Quando rimangono circa 6 chiodi nel caricatore,
si attiva questo indicatore (i) nella finestra del
caricatore.
La presenza dell’indicatore giallo avverte che è
necessario ricaricare i chiodi nel caricatore.
Regolazione della Profondità (fig. 5)
Utilizzando il selettore di regolazione della profondità
è possibile regolare la profondità dei chiodi secondo
il tipo utilizzato.
1. Per regolare il dispositivo di abbassamento
dei chiodi, ruotare il selettore di regolazione
della profondità (k). Vi sono dodici regolazioni
della profondità con 6 posizioni intermedie. La
posizione 1 corrisponde alla profondità minore e
la 6 alla maggiore.
2. Per conficcare un chiodo più a fondo, ruotare
il selettore di regolazione della profondità (k) ad
una posizione più elevata.
Selezione della Modalità (fig. 1)
Per selezionare la modalità di azione sequenziale,
spostare l’interruttore di selezione della modalità (j)
sull’icona con un solo chiodo ( ).
Per selezionare la modalità di azione rapida,
spostare l’interruttore di selezione della modalità (j)
).
sull’icona con tre chiodi (
Blocco della Sicura a Contatto (fig. 6)
Il presente strumento è dotato di un blocco della
sicura a contatto (l) che impedisce allo strumento di
sparare un chiodo.
Per attivare il blocco della sicura a contatto (l),
premere l’interruttore verso il basso.
Per rilasciare il blocco della sicura a contatto (l), tirare
l’interruttore verso l’alto.
AVVERTENZA: verificare che il blocco
della sicura a contatto (l) sia attivo e
che il blocco batteria sia stato rimosso
prima di effettuare qualsiasi regolazione
o se non si intende utilizzare subito lo
strumento.
Spie (fig. 1)
Lo strumento dispone di spie (e) su ciascun lato. Le
spie si illuminano all’inserimento del blocco batteria
e all’attivazione/rilascio della sicura a contatto. Le
spie servono inoltre come indicatore di batteria
scarica e indicatore di chiodo inceppato. Per ulteriori
informazioni, vedere Indicatore di batteria scarica
o Rimozione di un chiodo inceppato.
AVVERTENZA: le spie permettono di
illuminare la superficie di lavoro. Non
utilizzare le spie come unica sorgente di
luce.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per L’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
81
ITALIANO
Corretto Posizionamento delle Mani
(fig. 8)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale (u) come illustrato.
Preparazione dello Strumento (fig. 1, 4)
1. Rimuovere il blocco batteria (m).
2. Rimuovere tutti i chiodi dal caricatore (g).
3. Rilasciare la sicura a contatto (l).
4. Accertarsi che la sicura a contatto si sposti
liberamente.
5. Attivare il blocco della sicura a contatto.
6. Ricaricare i chiodi nel caricatore.
7. Montare il blocco batteria.
AVVERTENZA: non utilizzare lo
strumento se la sicura a contatto o lo
spingichiodo non possono spostarsi
liberamente.
AVVISO: MAI spruzzare
né applicare in altro
modo lubrificanti o
solventi di pulizia
all’interno dello
strumento. Questa
operazione può limitare notevolmente la
durata e le prestazioni dello strumento.
4. Tirare l’interruttore di azionamento (a) per
mettere in funzione lo strumento. Ad ogni uso
dell’interruttore di azionamento con la sicura a
contatto collocata sulla superficie di lavoro viene
conficcato un chiodo.
MODALITÀ CONTINUA
La modalità continua è utilizzata per conficcare
rapidamente più chiodi su superfici piane e uniformi.
1. Rilasciare la sicura a contatto (l).
2. Selezionare la modalità continua con
l’interruttore di selezione della modalità (j).
3. Per conficcare un solo chiodo, utilizzare lo
strumento nella modalità sequenziale:
a. Premere la sicura a contatto (b) sulla
superficie di lavoro.
b. Tirare l’interruttore di azionamento (a) per
mettere in funzione lo strumento. Ad ogni
uso dell’interruttore di azionamento con la
sicura a contatto collocata sulla superficie di
lavoro viene conficcato un chiodo.
4. Per conficcare più chiodi, tenere premuto
l’interruttore di azionamento (a), quindi premere
più volte la sicura a contatto (b) contro la
superficie di lavoro.
AVVERTENZA: Assicurarsi che il
blocco dello scatto a contatto (l) sia
innestato e che la batteria sia rimossa
prima di installare o rimuovere il tappino
antimarchio.
Rimozione di un Chiodo Inceppato
(fig. 1)
Se un chiodo si inceppa nel becco, le spie (e)
lampeggiano in modo continuo.
1. Rimuovere il blocco batteria (m).
Messa in Funzione dello Strumento
(fig. 1)
2. Attivare il blocco della sicura a contatto (l).
lo strumento può essere utilizzato con due modalità:
sequenziale e continua.
4. Rimuovere tutti i chiodi dal caricatore.
MODALITÀ SEQUENZIALE
La modalità sequenziale permette di sparare i chiodi
singolarmente, ad intermittenza, per garantire la
massima precisione di posizionamento.
1. Selezionare la modalità sequenziale con
l’interruttore di selezione della modalità (j).
2. Rilasciare la sicura a contatto (l).
3. Premere la sicura a contatto sulla superficie di
lavoro.
82
3. Aprire la protezione del caricatore (g).
5. Rilasciare la serratura per la rimozione di
inceppamenti (c) nella parte superiore del
becco.
6. Ritrarre la protezione (d) in modo da vedere il
chiodo inceppato.
7. Rimuovere il chiodo, utilizzando delle pinze se
necessario.
8. Se la lama è in posizione abbassata, inserire
un cacciavite nel becco e riportare la lama in
posizione.
9. Ricollocare la protezione in posizione.
ITALIANO
10. Bloccare la serratura per la rimozione di
inceppamenti.
Se i chiodi si inceppano spesso nel becco,
consegnare l’utensile a un centro assistenza
DEWALT autorizzato per la riparazione.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Il caricabatteria non è riparabile. Non ci sono
componenti riparabili dentro al caricabatteria.
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
Accessori su Richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Lubrificazione
Individuazione dei Guasti
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
Se lo strumento non sembra funzionare in modo
corretto, seguire le istruzioni riportate di seguito. Se
il problema non viene risolto, rivolgersi a un tecnico
per la riparazione.
AVVISO: non lubrificare
lo strumento;
diversamente si
potrebbero danneggiare
le parti interne.
Lo strumento non funziona
Le spie non si accendono
• Sostituire il blocco batteria.
• Rilasciare il blocco della sicura a contatto.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
• Rimuovere il blocco batteria, attendere almeno
3 secondi, quindi inserirlo di nuovo.
Le spie sono accese, ma il motore non gira
• Rilasciare l’interruttore di azionamento o la
sicura a contatto, quindi premere il dispositivo.
• Rilasciare il blocco della sicura a contatto.
Le spie sono accese e il motore è in funzione
• Contattare l’agente per le riparazioni.
Lo strumento non è in grado di sparare i
chiodi
• Caricare i chiodi nel caricatore.
• Verificare che i chiodi siano del tipo specificato.
83
ITALIANO
• Pulire il becco.
• Pulire il caricatore.
Lo strumento non inserisce i chiodi
completamentey
• Rimuovere i chiodi.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
• Rimuovere il blocco batteria, attendere almeno
5 secondi, quindi inserirlo di nuovo.
• Sparare un chiodo per rimettere in sesto lo
strumento.
• Regolare la profondità.
Pacco Batteria Ricaricabile
• Scegliere il materiale o un chiodo di lunghezza
appropriata.
• Verificare che i chiodi siano del tipo specificato.
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Scegliere il materiale o un chiodo di lunghezza
appropriata.
• Far scaricare completamente il pacco batterie,
poi rimuoverlo dall’apparato.
• Sostituire il blocco batteria.
• Le batterie Li-Ion, NiCd e NiMH sono riciclabili.
Consegnarle al proprio concessionario o presso
un’apposita stazione di riciclaggio. Le batterie
raccolte verranno riciclate o smaltite in modo
appropriato.
I chiodi si inceppano nello strumento
• Pulire il becco.
• Pulire il caricatore.
Rispetto Ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
84
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una
garanzia eccezionale per i professionisti che
utilizzano i suoi apparati. Questa dichiarazione
di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica
in alcun modo la copertura assicurativa
dell’utilizzatore professionista o quella della
previdenza sociale per l’utente privato non
professionista. La garanzia è valida sui territori
degli stati membri dell’Unione Europea o
dell’EFTA ( Associazione europea di libero
scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE
GARANTITA•
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo utensile DEWALT, può
semplicemente restituircelo entro 30 giorni,
completo come era al momento dell’acquisto,
per ottenere il rimborso totale o la sostituzione
del prodotto. Il prodotto deve aver subito
un’usura normale in rapporto al numero di
giorni in cui è stato utilizzato va restituito
accompagnato dallo scontrino originale di
acquisto.
• non siano avvenuti tentativi di riparazione
da parte di persone non autorizzate a
farli;
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se si desidera presentare un reclamo, si
prega di contattare il venditore o individuare
il riparatore autorizzato più vicino rivolgendosi
all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato
nel presente manuale. È possibile consultare
un elenco dei riparatori autorizzati DEWALT
e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.
com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se ha bisogno di manutenzione o di
assistenza tecnica per il suo utensile DEWALT,
nei 12 mesi successivi all’acquisto, le saranno
fornite gratuitamente da un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare uno
scontrino che provi l’acquisto. Sono compresi
i costi di manodopera, mentre sono esclusi
quelli per gli accessori e i ricambi, a meno
che non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla
garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o nella
costruzione, le garantiamo la sostituzione
gratuita di tutte le parti difettose oppure, a
nostra discrezione, la sostituzione gratuita
dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
85
NEDERLANDS
SPIJKERPISTOLEN
DC602, DC608
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Hartelijk Gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Technische Gegevens
Voltage
Type
Aandrijfmodus
Magazijnhoek
Spijkers
type
lengte
VDC
mm
diameter schacht
mm
hoek
Gewicht (zonder accuset) kg
LPA (geluidsdruk)
dB(A)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
dB(A)
LWA (akoestisch vermogen) dB(A)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
dB(A)
DC602
12
1
contact
aandrijven
0°
DC608
18
1
contact
aandrijven
0°
18 ga.
18 ga.
16, 19, 25, 29, 30
32, 38, 40, 44, 50
1,2
1,2
0°
0°
2,2
2,3
85
85
3
90
3
90
3
3
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah =
m/s2 < 2,5
< 2,5
Onzekerheid K =
m/s2
1,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
86
Batteripakke
Accutype
Voltage
Vermogen
Gewicht
DE9501
NiMH
VDC 12
Ah 2,6
kg
0,7
Lader
Netspanning
VAC
Accutype
Geschatte oplaadtijd min
Gewicht
kg
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9130
DE9135
230
230
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion
30
40
(2,0 Ah accu’s) (2,0 Ah accu’s)
0,52
0,52
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG Verklaring van Overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DC602, DC608
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/95/EG, EN 60745-1; EN 792-13.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
Veiligheidswaarschuwingen voor
Elektrisch Gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
87
NEDERLANDS
d)
e)
f)
Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
88
e)
f)
g)
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
NEDERLANDS
f)
g)
Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) GEBRUIK EN VERZORGING VAN GEREEDSCHAP OP
ACCU
a) Gebruik alleen de lader die door de
fabrikant wordt opgegeven. Een lader die
geschikt is voor één accutype, kan een risico
op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b) Gebruik elektrische gereedschappen
uitsluitend met speciaal omschreven
accu’s. Gebruik van andere accu’s kan leiden
tot letsel en brandgevaar.
c) Als de accu niet in gebruik is, dient u
deze uit de buurt te houden van andere
metalen voorwerpen zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding van het ene contactpunt
met het andere kunnen maken. Het
kortsluiten van de accucontactpunten samen
kan brandwonden of brand veroorzaken.
d) Als het gereedschap te zwaar wordt
belast, kan er vloeistof uit de accu
lekken; vermijd contact hiermee. Als u
per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof
in contact met de ogen komt, dient u
daarnaast medische hulp in te roepen.
Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende Veiligheidsinstructies
voor Snoerloze Nagelmachines
• Draag altijd een veiligheidsbril.
• Draag altijd gehoorbescherming.
• Gebruik alleen nagels van het soort dat
aangegeven staat in de handleiding.
• Gebruik geen stellingen om het werktuig te
bevestigen aan een steunpunt.
• Geen enkel onderdeel van de nagelmachine,
zoals het contactuitschakelingsmechanisme,
mag gedemonteerd of geblokkeerd worden.
• Controleer vóór elk gebruik of het veiligheids- en
triggermechanisme goed werkt en of alle bouten
en moeren vastzitten.
• Gebruik het werktuig niet als hamer.
OPMERKING: Gebruik het werktuig niet
op een ladder.
• Richt nooit een nagelmachine die in gebruik is
op uzelf of op een andere persoon.
• Houd het werktuig terwijl u werkt zo vast dat er
geen verwondingen kunnen worden veroorzaakt
aan het hoofd of het lichaam in het geval van
een mogelijke terugslag door een verbreking
van de stroomtoevoer of harde plekken in het
werkstuk.
• Activeer de nagelmachine nooit in de open
ruimte.
• Draag het werktuig in het werkgebied naar de
werkplek met behulp van één handvat, en nooit
met een geactiveerde schakelaar.
• Beoordeel de omstandigheden in het
werkgebied. Spijkers kunnen dunne
werkstukken doorboren of van hoeken en
kanten van het werkstuk afglijden, en zo
mensen aan risico’s blootstellen.
• Sla geen nagels dicht bij de rand van het
werkstuk.
• Sla geen nagels bovenop andere nagels.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op brandwonden als gevolg van
accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
89
NEDERLANDS
Markering op het Gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Gebruik het werktuig niet op een ladder.
12V DC
18V DC
16-50mm
18GA
Voltage van het gereedschap:
12V DC602
Voltage van het gereedschap:
18V DC608
Lengte van de spijkers.
Dikte van de spijkers.
1.2mm
Laadcapaciteit.
110
Magazijnhoek.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot een elektrische schok
of elektrocutie.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Zorg dat er geen
vloeistof in de lader komt. Dit kan leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Laad om het risico
van letsel te verminderen uitsluitend
DEWALT oplaadbare accu’s op. Andere
accutypes kunnen uiteenspatten
hetgeen tot persoonlijk letsel en schade
leidt.
VOORZICHTIG: Onder bepaalde
omstandigheden kunnen als de lader
in de stroomvoorziening is gestoken de
blootliggende laadcontacten in de lader
worden kortgesloten door vreemde
voorwerpen. Vreemde voorwerpen met
een geleidende eigenschap zoals, maar
niet beperkt tot, staalwol, aluminiumfolie
of een opeenhoping van metaalpartikels
dienen uit de buurt van de laadpunten
te worden gehouden. Neem de lader
altijd uit de stroomvoorziening als er
zich geen accu in de holte bevindt.
Neem het stroomsnoer van de lader uit
het stopcontact voordat u deze gaat
schoonmaken.
0˚
5
1-12
Diepte-instellingen.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke Veiligheidsinstructies
voor alle Acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid
en voor de bediening van de DE9130/DE9135acculaders.
• Lees voordat u de lader gebruikt alle instructies
en waarschuwingsmarkeringen op de lader,
accu, en product dat de accu gebruikt.
90
• Probeer NIET om de accu op te laden
met een andere acculader dan die in deze
gebruiksaanwijzing staan beschreven. De
lader en de accu zijn speciaal ontworpen om
met elkaar te functioneren.
• Deze acculaders zijn niet bedoeld voor enig
ander gebruik dan het opladen van DEWALT
oplaadbare accu’s. Ieder ander gebruik kan
leiden tot brandgevaar, elektrische schok of
elektrocutie.
• Stel de acculader niet bloot aan regen of
sneeuw.
• Trek aan de stekker in plaats van aan het
snoer als u de lader afkoppelt. Dit vermindert
het risico op schade aan de stekker en het
stroomsnoer.
• Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is
gepositioneerd dat er niet op kan worden
gelopen, over kan worden gestruikeld, of op
een andere manier tot schade of problemen
kan leiden.
NEDERLANDS
• Gebruik geen verlengsnoer tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Het gebruik van
een ongeschikt verlengsnoer kan leiden
tot brandgevaar, een elektrische schok of
elektrocutie.
1. Steek de acculader (o) in een geschikt
stopcontact voordat u de accu erin plaatst.
• Plaats geen voorwerpen op de acculader
en plaats de acculader niet op een zachte
ondergrond die de ventilatieopeningen kan
belemmeren en tot excessieve interne hitte
kan leiden. Plaats de acculader niet in de
buurt van een warmtebron. De acculader wordt
geventileerd door openingen in de bovenzijde
en de onderzijde van de behuizing.
3. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
AAN blijft. De accu is volledig opgeladen en kan
nu worden gebruikt of in de acculader worden
gelaten.
• Gebruik de acculader niet met een
beschadigd snoer of beschadigde stekker vervang deze onmiddellijk.
• Gebruik de acculader niet wanneer deze een
zware klap heeft gehad, is laten vallen of
anderszins beschadigd is. Breng deze bij een
erkend servicecentrum.
• Demonteer de acculader niet; breng deze
bij een geautoriseerd servicecentrum als
onderhoud of reparatie nodig is. Het onjuist
opnieuw monteren kan leiden tot een elektrische
schok, elektrocutie of brand.
• Ontkoppel de lader van de
stroomvoorziening voordat u deze gaat
reinigen. Dit zal het risico op een elektrische
schok verminderen. Het verwijderen van de
accu vermindert dit risico niet.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
2. Plaats de accu in de acculader. Het rode
(oplaad-) lampje knippert continu om aan te
geven dat het oplaadproces is begonnen.
OPMERKING: Om maximale prestaties en
levensduur van de NiCd, NiMH en Li-Ion accu’s te
garanderen laadt u de accu tenminste 10 uur voor
het eerste gebruik op.
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
bezig met opladen
– – – –
volledig opgeladen
–––––––––––
hete/koude accuvertraging
–– – –– –
vervang accu
•••••••••••
probleem
•• •• •• ••
Automatisch Verversen
De automatische verversingsmodus maakt de
individuele cellen in de accu op de piekcapaciteit
gelijk of balanceert ze. Accu’s dienen wekelijks te
worden opgeladen of telkens als de accu niet meer
dezelfde hoeveelheid werk levert.
• De acculader is ontworpen om te
worden gebruikt op standaard 230V
huishoudstroom. Probeer de lader niet op
enig ander voltage uit. Dit geldt niet voor de
transportlader.
Om uw accu te verversen plaatst u de accu zoals
gebruikelijk in de oplader. Laat de accu tenminste 10
uur in de acculader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of
te koud is, begint deze automatisch met een hete/
koude accuvertraging, waarbij het opladen wordt
uitgesteld totdat de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt. De oplader schakelt vervolgens
automatisch naar de oplaadmodus voor de accu.
Deze functionaliteit verzekert u van maximale
levensduur van de accu.
Laders
De DE9130 acculaders aanvaarden DEWALT NiCd
en NiMH accu’s van 7,2 tot 18 V.
De lader DE9135 is geschikt voor DEWALT NiCd, NiMH- en Li-Ion-accu’s van 7,2 tot 18 V.
Deze laders hebben geen aanpassingen nodig en
zijn ontworpen voor een gemakkelijke bediening.
Oplaadprocedure (afb. 2)
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Gevaar voor een elektrische schok of
elektrocutie.
Hete/koude Accuvertraging
UITSLUITEND LI-ION ACCU’S
Li-Ion accu’s zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
91
NEDERLANDS
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke Veiligheidsinstructies
voor alle Accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Het plaatsen van de accu in
of verwijderen van de accu uit de acculader
kan ervoor zorgen dat het stof of de dampen
ontbranden.
• Laad de accu’s uitsluitend met DEWALT laders
op.
• NIET overgieten met of plaatsen in water of
andere vloeistoffen.
• Bewaar of gebruik het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ºC bereikt of overstijgt (zoals een
buitenkeet of metalen gebouw in de zomer).
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de oplader wanneer
deze gebroken of beschadigd is oefen
geen kracht op de accu uit, laat deze
niet vallen en beschadig ze niet. Gebruik
een accu of oplader niet wanneer deze
een zware klap heeft gekregen, is laten
vallen, er overheen is gereden of op
enigerlei wijze is beschadigd (d.w.z.
doorboord met een spijker, geslagen
met een hamer, erop getrapt is). Dit
kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie. Beschadigde accu‘s dienen
naar het servicecentrum te worden
gebracht voor recycling.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
92
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NIKKEL
CADMIUM (NiCd) OF NIKKEL METALLISCH HYDRIDE
(NiMH)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen.
• Een kleine vloeistoflekkage van
de accucellen kan zich voordoen
bij extreem gebruik of extreme
temperatuuromstandigheden. Dit is geen
storing.
Als echter het buitenste zegel is verbroken:
a. en de accuvloeistof op uw huid komt, was
dit dan onmiddellijk gedurende een aantal
minuten met water en zeep.
b. en de accuvloeistof in uw ogen komt, spoel
ze dan tenminste gedurende 10 minuten met
schoon water en zoek onmiddellijk medische
hulp. (Medische opmerking: De vloeistof
bestaat uit een 25-35% oplossing van
kaliumhydroxide.)
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Accukap (afb. 2)
Een beschermende accukap wordt meegeleverd
om de contactpunten van een losgekoppelde accu
te bedekken. Als de beschermende kap niet is
aangebracht kunnen losse metalen voorwerpen
kortsluiting met de contactpunten veroorzaken,
hetgeen leidt tot brandgevaar en de beschadiging
van de accu.
NEDERLANDS
1. Verwijder de beschermende accukap voordat
u de accu in de oplader of het gereedschap
plaatst.
Hete/koude accuvertraging
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
2. Breng de beschermende kap onmiddellijk over
de contactpunten aan nadat u de accu uit de
oplader of het gereedschap hebt verwijderd.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de
beschermende accukap is aangebracht
voordat u de ontkoppelde accu opbergt
of transporteert.
Gebruik uitsluitend DEWALT accu’s;
andere modellen kunnen uit elkaar
spatten en persoonlijk letsel of schade
veroorzaken.
Accu
Niet blootstellen aan water.
ACCUTYPE
De DC602 werkt met 12 V. accu’s en de DC608
werkt met 18 V. accu’s.
OPMERKING: GEBRUIK NIET DE
DE9181 18V COMPACT LITHIUMACCU IN DE DC608, omdat dit
schade aan het gereedschap en
aan de accu kan veroorzaken
en wisselende prestaties van het
gereedschap tot gevolg kan hebben.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ºC en 40 ºC.
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
Aanbevelingen voor Opslag
Verbrand de NiMH, NiCd+ en Li-Ion accu
niet.
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
Laad NiMH en NiCd accu‘s op.
Laad Li-Ion accu‘s op.
OPMERKING: Li-Ion accu‘s dienen volledig te
zijn opgeladen als ze worden opgeborgen.
2. Langdurige opslag zal de accu of de
oplader niet beschadigen. Onder de juiste
omstandigheden kunnen ze tot maximaal 5 jaar
worden opgeslagen.
Labels op de Oplader en Accu
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de oplader en de
accu de volgende pictogrammen zien:
Zie technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Inhoud van de Verpakking
De verpakking bevat:
1 Spijkerpistool
1 Lader
2 Accu’s
1 Veiligheidsbril
1 Kitdoos (alleen K-modellen)
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
Accu bezig met opladen
Accu opgeladen
Accu defect
OPMERKING: Accu‘s en opladers zijn niet
inbegrepen bij N-modellen.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
93
NEDERLANDS
Beschrijving (afb. 1, 2)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Drukschakelaar
b. Contactuitschakelmechanisme
c. Deblokkeringsknop
d. Behuizing
e. Lampen/lage accu-indicator
f Omkeerbare riemhaak
g Magazijndeksel
h. Ontspanknop nagelduwer
i Indicator weinig spijkers
j. Methodeselectieknop
k. Diepte-instelwiel
l. Contactmechanismevergrendeling
m. Accuset
n. Accu-ontkoppelknoppen
o. Lader
p. Laadindicator (rood)
q. Beschermende accukap
BEOOGD GEBRUIK
Een Verlengsnoer Gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Verwijder vóór
de montage en aanpassing altijd de
accu. Schakel het gereedschap altijd uit
voordat u de accu plaatst of verwijdert.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT accu’s en opladers.
De accu in het Gereedschap Plaatsen
of Eruit Verwijderen (afb. 2)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
De draadloze spijkerpistolen DC602 en DC608 zijn
ontworpen voor het slaan van spijkers in houten
werkstukken.
OPMERKING: Zorg ervoor dat uw accu (m) volledig
is opgeladen.
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden of in
de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
PLAATSEN
Deze draadloze spijkerpistolen zijn professionele
elektrische gereedschappen.
1. Richt de inkeping in de handgreep van het
gereedschap uit met de accu (afb. m).
Houd het gereedschap UIT de buurt van kinderen.
Toezicht is vereist voor kinderen jonger dan 16 jaar.
2. Schuif de accu stevig in de handgreep totdat u
het slot hoort dicht klikken.
Elektrische Veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van
de accu overeenkomt met het voltage op het
typeplaatje. Zorg er ook voor dat het voltage
van uw oplader overeenkomt met dat van uw
stroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DEWALT
servicecentrum.
94
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP VERWIJDEREN
1. Druk op de vrijgaveknoppen (n) en trek de accu
stevig uit de handgreep van het gereedschap.
2. Plaats de accu in de acculader zoals
beschreven in de paragraaf over de acculader in
deze gebruiksaanwijzing.
Lage Accu-indicator (afb. 1)
De lage accu-indicator is een geïntegreerde functie
in de hoofdlampen (e). Het zal 4 keer knipperen om
aan te geven dat de accu opnieuw opgeladen moet
worden en het werktuig zal automatisch stoppen.
Schakel het werktuig uit en verwijder de accu (m)
om deze op te laden zodra de indicator knippert.
NEDERLANDS
Het werktuig blijft buiten gebruik zolang de lage accu
eraan bevestigd is.
De Riemhaak Bevestigen (afb. 3)
De riemhaak kan aan beide kanten van het
gereedschap bevestigd worden of hij kan verwijderd
worden als hij niet gewenst is.
Om de stotende actiemethode te kiezen, schuift u
de methodeselectieknop (j) naar het symbool met de
drie nagels toe (
).
Vergrendeling Contactmechanisme
(afb. 6)
1. Steek de riemhaak (f) in het bevestigingsgat aan
de zijkant van het gereedschap.
Dit werktuig is uitgerust met een contactmechanismevergrendeling (l) die de machine verhindert een nagel
te schieten.
2. Steek de schroef (r) door het bevestigingsgat.
Draai de schroef vast.
Om de vergrendeling van het contactmechanisme (l)
in te schakelen, drukt u de knop naar beneden.
Het Gereedschap Opladen (afb. 1, 4)
Om de vergrendeling van het contactmechanisme (l)
uit te schakelen, duwt u de knop naar boven.
WAARCHUWING: Zet vóór het laden
en verwijderen van spijkers altijd eerst
het gereedschap uit en koppel de
accuset los.
WAARCHUWING: Zorg ervoor
dat de vergrendeling van het
contactmechanisme (l) werkzaam is en
de accu verwijderd is voordat u enige
aanpassingen maakt, of wanneer het
werktuig niet onmiddellijk gebruikt wordt.
1. Druk op de ontspanknop van de duwer (h) en
het magazijn (g) naar achteren.
2. Selecteer de juiste rolnagels. (Zie technische
gegevens.)
Koplampen (afb. 1)
3. Plaats de rolnagels in het laadslot aan de zijkant
van het magazijn. Zorg dat de spijkers met de
punt in het spijkerkanaal zijn geplaatst.
Dit werktuig heeft koplampen (e) aan elke zijde. De
koplampen gaan branden als de accu aangebracht
wordt en de trigger geactiveerd wordt, of als
het contactmechanisme uitgeschakeld wordt.
De koplampen werken ook als een lage-accuindicator en een vastgelopen-nagelindicator. Meer
informatie vindt u in Lage accu-indicator of Een
vastgelopen nagel verwijderen.
4. Druk het magazijn naar vorne tot deze op zijn
plaats klikt.
Indicator Weinig Spijkers (afb. 7)
Als zich nog ongeveer zes spijkers in het magazijn
bevinden, verschijnt de indicator weinig spijkers (i)
in het magazijnvenster.
WAARCHUWING: De koplampen zijn
bedoeld om de directe werkomgeving
te verlichten. Gebruik de koplampen niet
als enige lichtbron.
De aanwezigheid van de gele indicator wijst erop dat
nieuwe spijkers in het magazijn moeten worden
geplaatst.
BEDIENING
De Inslagdiepte Aanpassen (afb. 5)
Instructies voor Gebruik
Met het diepte-instelwiel kan de inslagdiepte van de
spijkers aangepast worden aan het type spijkers dat
gebruikt wordt.
1. Om de spijker minder diep te slaan, draait u
het diepte-instelwiel (k) tegen de klok in. Er zijn
twaalf diepte-instellingen met 6 tussenliggende
posities – 1 is hiervan de ondiepste en 6 de
diepste.
2. Draai om een spijker dieper in te slaan het
diepte-instelwiel naar een hogere instelling.
De Methode Kiezen (afb. 1)
Om de opeenvolgende actiemethode te kiezen,
schuift u de methodeselectieknop (j) naar het
symbool met de enkele nagel toe ( ).
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Juiste Positie van de Handen (afb. 8)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
95
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor de juiste handpositie zet u één hand op de
hoofdhandgreep (u), zoals wordt afgebeeld.
Het Gereedschap Voorbereiden
(afb. 1, 4)
1. Verwijder de accuset (m).
2. Verwijder alle spijkers uit het magazijn (g).
3. Schakel de contactmechanismevergrendeling (l)
uit.
4. Controleer of het contactmechnisme vrij kan
bewegen.
5. Schakel de contactmechanismevergrendeling
weer in.
6. Plaats de spijkers weer in het magazijn.
7. Plaats de accuset.
WAARCHUWING: Gebruik het werktuig
niet als het contactmechanisme of de
nagelschuiver niet vrij kunnen bewegen.
OPMERKING: NOOIT
smeermiddelen of
schoonmaakmiddelen in
het werktuig spuiten of
op een andere manier
aanbrengen. Dit kan een
grote invloed hebben op de levensduur
en de prestatie van het werktuig.
Het Werktuig Activeren (afb. 1)
Het werktuig kan gebruikt worden volgens één van
twee methodes: opeenvolgende actiemodus of
stotende actiemodus.
STOTENDE ACTIE
De stotende actiemodus wordt gebruikt om snel te
nagelen op vlakke, stilstaande oppervlaktes.
1. Schakel de vergrendeling van het
contactmechanisme (l) uit.
2. Gebruik de methodeselectieknop (j) om de
stotende actiemodus te kiezen.
3. Om één enkele nagel te slaan, gebruikt u
het werktuig zoals omschreven voor de
opeenvolgende actie:
a. Duw het contactmechanisme (b) tegen het
werkoppervlak.
b. Haal de trekkerknop (a) over om het werktuig
te activeren. Elke keer dat u de trekkerknop
gebruikt met het contactmechanisme tegen
het werkoppervlak gedrukt, zal er één nagel
geslagen worden.
4. Om meerdere nagels te slaan, drukt u de
trekkerknop (a) in en houdt deze ingedrukt,
en drukt dan het contactmechanisme (b)
herhaaldelijk tegen het werkoppervlak.
WAARSCHUWING: Controleer dat de
contactmechanismevergrendeling (l) is
ingeschakeld en de accu is verwijderd
voordat u aanpassingen aanbrengt
of wanneer u het gereedschap niet
onmiddellijk gaat gebruiken.
Een Vastgelopen Spijker Verwijderen
(afb. 1)
Als een spijker in het neusgedeelte vastloopt, zullen
de koplampen (e) doorlopend knipperen.
1. Verwijder de accu (m).
2. Schakel de contactmechanismevergrendeling (l)
in.
OPEENVOLGENDE ACTIEMODUS
3. Open magazijndeksel (g).
De opeenvolgende actiemodus wordt gebruikt
om intermitterend te nagelen als erg nauwkeurige
plaatsing gewenst is.
4. Verwijder alle spijkers uit het magazijn.
5. Ontsluit de deblokkeringsknop (c) bovenop het
neusgedeelte.
1. Gebruik de methodeselectieknop (j) om de
opeenvolgende actiemodus te kiezen.
6. Trek het deksel (d) terug, zodat de vastgelopen
spijker wordt blootgelegd.
2. Schakel de vergrendeling van het
contactmechanisme (l) uit.
7. Verwijder de spijker, indien nodig met een
nijptang.
3. Duw het contactmechanisme tegen het
werkoppervlak.
8. Plaats met het aandrijfblad naar beneden een
schroevendraaier in het neusgedeelte en duw
het blad terug op zijn plaats.
4. Haal de trekkerknop (a) over om het werktuig
te activeren. Elke keer dat u de trekkerknop
gebruikt met het contactmechanisme tegen
het werkoppervlak gedrukt, zal er één nagel
geslagen worden.
96
9. Duw het deksel omlaag en terug op zijn plaats.
10. Sluit de deblokkeringsknop.
NEDERLANDS
Geef het gereedschap als regelmatig spijkers in het
neusgedeelte vastlopen een servicebeurt bij een
bevoegd DEWALT servicecentrum.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Er valt geen onderhoud aan de acculader te plegen.
Er bevinden zich geen onderhoudsonderdelen in de
acculader.
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES LADER
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Ontkoppel de oplader
van de wisselstroomvoorziening voordat
u deze gaat reinigen. Vuil en vet kunnen
van de buitenzijde van de acculader
worden verwijderd met een doek of een
zachte, niet-metalen borstel. Gebruik
geen water of schoonmaakmiddelen.
Optionele Accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
OPMERKING: Smeer dit
werktuig niet, omdat dit
schade zal berokkenen
aan de interne
onderdelen.
Problemen Oplossen
Als uw werktuig niet correct lijkt te werken, volgt u
de onderstaande aanwijzingen. Als dit het probleem
niet oplost, neem dan contact op met uw reparateur.
Werktuig werkt niet
Koplampen gaan niet branden
• Vervang de accu.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
• Schakel de vergrendeling van het
contactmechanisme (l) uit.
• Verwijder de accu, wacht ten minste
3 seconden, en herplaats het.
Koplampen zijn aan, maar motor werkt niet
• Laat de trekker of het contactmechanisme los
en druk in.
• Schakel de vergrendeling van het
contactmechanisme (l) uit.
Koplampen zijn aan en motor werkt
• Neem contact op met uw reparateur.
Werktuig schiet geen nagels
• Laad nagels in het magazijn.
97
NEDERLANDS
• Vergewis u ervan dat de nagels van het
aangegeven type zijn.
• Maak het neusgedeelte schoon
• Maak het magazijn schoon.
Werktuig schiet nagels niet volledig
• Vergewis u ervan dat de nagels van het
aangegeven type zijn.
• Kies het juiste materiaal of nagellengte.
• Vervang de accu.
• Maak het neusgedeelte schoon
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
• Maak het magazijn schoon.
Nagels lopen vast in het werktuig
• Vergewis u ervan dat de nagels van het
aangegeven type zijn.
• Kies het juiste materiaal of nagellengte.
• Vervang de accu.
• Maak het neusgedeelte schoon
• Maak het magazijn schoon.
Bescherming van het Milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
98
Oplaadbare accu
Deze accu‘s met lange levensduur dienen te worden
opgeladen als ze onvoldoende stroom leveren bij
werkzaamheden waarbij dat vroeger wel het geval
was. Aan het eind van de technische levensduur
dient u de accu‘s als gescheiden afval aan te
bieden, met het oog op het milieu:
• Laat de accu geheel leeglopen en verwijder ze
vervolgens van het gereedschap.
• Li-Ion, NiCd en NiMH cellen kunnen worden
gerecycled. Breng ze naar uw dealer of een
plaatselijk inzamelingspunt. De ingezamelde
accu‘s zullen worden gerecycled of correct
worden verwerkt.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn
producten en biedt een uitstekende garantie aan
voor professionele gebruikers van het product.
Deze garantieverklaring komt in aanvulling op, en
beïnvloedt op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker of uw
wettelijke rechten als een privé, niet-professioneel
gebruiker. De garantie is geldig binnen het
grondgebied van de Lidstaten van de Europese
Unie en de Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap, kunt
u dit gewoon binnen 30 dagen terugbrengen,
compleet met de originele onderdelen zoals
u het aankocht, bij het verkooppunt. U krijgt
uw geld volledig vergoed. Het product moet
blootgesteld zijn geweest aan redelijke slijtage en
u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT gereedschap
nodig hebt gedurende de 12 maanden volgend
op uw aankoop, wordt dit gratis uitgevoerd
door een erkende DEWALT reparateur. U dient
een aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect raakten en
onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als gevolg
van verkeerd materiaal of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van aankoop,
garandeert DEWALT alle defecte onderdelen
gratis te vervangen of – naar onze beoordeling –
het apparaat gratis te vervangen, op voorwaarde
dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan redelijke
slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door
niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u een schadeclaim wilt indienen, neem dan
contact op met uw verkoper of zoek de locatie
op van de dichtstbijzijnde erkende DEWALT
reparateur in de DEWALT catalogus, of neem
contact op met uw DEWALT kantoor via het
adres dat in deze handleiding staat vermeld.
Een lijst van erkende DEWALT reparateurs en
volledige details over onze after sales service
zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.
com.
99
NORSK
SPIKERPISTOLER
DC602, DC608
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske Data
Volt
Type
Utløsersmodus
VDC
Magasinvinkel
Spiker
type
lengde
mm
DC602
12
1
kontakt
utløser
0°
DC608
18
1
kontakt
utløser
0°
18 ga.
18 ga.
16, 19, 25, 29, 30
32, 38, 40, 44, 50
1,2
1,2
0°
0°
skaftdiameter
vinkel
Vekt (uten
batteripakke)
mm
kg
2,2
2,3
LPA (lydtrykk)
KPA (lydtrykk usikkerhet)
LWA (lydeffekt)
KWA (lydeffekt usikkerhet)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
3
90
3
85
3
90
3
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Usikkerhet K = m/s²
1,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
100
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Batteripakke
Batteritype
Volt
Kapasitet
Vekt
Lader
Nettspenning
Batteritype
Ca. ladetid
Vekt
Sikringer
Europa
DE9501
NiMH
VDC 12
Ah 2,6
kg
0,7
VAC
min
kg
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(2,0 Ah
batteripakker)
0,52
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah
batteripakker)
0,52
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
Sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
NORSK
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DC602, DC608
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/95/EC, EN 60745-1, EN 792-13.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle Sikkerhetsadvarsler for
Elektriske Verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til
ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
101
NORSK
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
102
e)
f)
g)
Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Bruk kun laderen som er spesifisert av
produsenten. En lader som passer for
en type batteripakke kan føre til brannfare
dersom den brukes med en annen
batteripakke.
b) Bruk kun elektriske verktøy sammen
med de spesifiserte batteripakkene. Bruk
av andre batteripakker kan skape risiko for
skader eller brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold
den borte fra andre metallobjekter som
binders, mynter, nøkler, spikere, skruer
eller andre små metallobjekter som kan
skape en forbindelse fra en batteripol til
en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre
til brannskader eller brann.
d) Ved hardhendt behandling kan det
komme væske ut fra batteriet. Unngå
kontakt med denne. Dersom du ved et
uhell kommer i kontakt med væsken,
skyll med vann. Dersom du får væsken
i øynene, oppsøk lege umiddelbart.
Batterivæske kan føre til irritasjon eller
forbrenninger.
6) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ytterligere Sikkerhetsanvisninger for
Batteridrevne Spikerpistoler.
• Bruk alltid vernebriller.
• Bruk alltid hørselsvern.
NORSK
• Bruk bare spiker av den typen som er spesifisert
i brukerhåndboken.
Bruk ikke verktøyet mens du står på
stige.
• Monter ikke verktøyet på en støtte.
• Unngå å demontere eller blokkere deler av
spikerpistolen, f.eks. kontaktutløseren.
12V DC
Verktøyets spenning: 12V DC602
• Før bruk skal du sjekke at sikkerhets- og
utløsingsmekanismen fungerer som den skal og
at alle mutre og bolter er stramme.
18V DC
Verktøyets spenning: 18V DC608
• Bruk ikke verktøyet som hammer.
16-50mm
MERK: Bruk ikke verktøyet mens du står
på stige.
• En spikerpistol som er klar til bruk, skal aldri
rettes mot deg selv eller en annen person.
• Når du jobber, skal du holde verktøyet på en
slik måte at det ikke kan oppstå skader på
hode eller kropp i tilfelle rekyl som følge av
strømbrudd eller harde felter i jobbmaterialet.
18GA
• Ta hensyn til forholdene på arbeidsstedet.
Spiker kan trenge gjennom tynne materialer eller
gli unna i hjørner og kanter og dermed utsette
personer for fare.
• Kjør ikke inn spiker for nær kantene på
jobbmaterialet.
• Kjør ikke inn spiker oppå annen spiker.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
– Hørselskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på Verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Spikerdiameter.
1.2mm
Magasinkapasitet.
110
Magasinvinkel
0˚
• Skyt aldri med spikerpistolen i løse luften.
• På arbeidsstedet skal du bære verktøyet i det
ene håndtaket, og aldri med utløseren aktivert.
Spikerlengde.
5
1-12
Dybdeinnstillinger.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Viktige Sikkerhetsinstruksjoner for
alle Batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for DE9130/DE9135 batteriladere.
• Før du bruker laderen, må du lese alle
instruksjoner og advarselsmerker på laderen,
batteripakken og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander. Dette kan føre til
elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke
la væske trenge inn i laderen. Dette kan
føre til elektrosjokk.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. Bruk
kun DEWALT oppladbare batterier for
å redusere risikoen for skader. Andre
typer batterier kan sprekke og forårsake
person- og materiellskader.
103
NORSK
FORSIKTIG: Når laderen er tilkoblet
kraftforsyningen kan de eksponerte
ladekontaktene inne i laderen
under visse forhold bli kortsluttet av
fremmedlegemer. Fremmedlegemer
med strømførende egenskaper
inkludert, men ikke begrenset til, stålull,
aluminiumsfolie eller alle avleiringer av
metalliske partikler må holdes borte fra
kamrene på laderen. Koble alltid laderen
fra kraftforsyningen når det ikke er noen
batteripakke i kammeret. Koble fra
laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade opp batteripakken med
noen andre ladere enn dem som er oppgitt
i denne håndboken. Laderen og batteripakken
er spesielt designet for å virke sammen.
• Disse laderne er ikke beregnet for noen
annen bruk enn å lade opp DEWALTbatterier. Enhver annen bruk kan føre til fare for
brann, elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Trekk i kontakten i stedet for ledningen når
du kobler fra laderen. Dette reduserer risikoen
for skader på kontakten og ledningen.
• Sørg for at ledningen er plassert slik at
ingen kan tråkke på dem, snuble i dem eller
på annet vis utsette dem for skade eller
belastning.
• Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en uegnet
skjøteledning kan føre til fare for brann,
elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Koble laderen fra strømuttaket før
rengjøring. Dette reduserer faren for
elektrosjokk. Å fjerne batteripakken reduserer
ikke denne faren.
• ALDRI forsøk å koble sammen 2 ladere.
• Laderen er designet for å gå på standard
230 V nettspenning. Ikke forsøk å drive den
med noen annen spenning. Dette gjelder ikke
laderen for kjøretøy.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
Ladere
DE9130-ladere kan brukes med DEWALT NiCdog NiMH-batteripakker fra 7,2 til 18 V.
DE9135 laderen bruker DEWALT NiCd, NiMH og
Li-lon batteripakker fra 7.2 til 18 V.
Disse laderne krever ingen justering og er konstruert
for å være så enkle å bruke som mulig.
Ladeprosedyre (fig. 2)
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander. Fare for elektrosjokk eller
dødelig elektrosjokk.
1. Plugg laderen (o) inn i en passende stikkontakt
før du setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
• Ikke legg noe oppå laderen eller legg
den på mykt underlag som kan blokkere
ventilasjonsåpningene og føre til at den
blir for varm innvendig. Plasser laderen i en
posisjon borte fra alle varmekilder. Laderen
ventileres gjennom åpninger i toppen og bunnen
av kapslingen.
MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for
NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier, må batteriet lades i
minimum 10 timer før første gangs bruk.
• Ikke bruk laderen med skadet ledning eller
støpsel — få disse erstattet omgående.
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
• Ikke bruk laderen hvis denne har vårt utsatt
for et kraftig støt, mistet på gulvet eller
skadet på noen annen måte. Ta den med til et
autorisert reparasjonssenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når den trenger
service eller reparasjoner. Ukorrekt
remontering kan føre til fare for elektrosjokk,
dødelig elektrosjokk eller brann.
104
Ladeprosess
Ladestatus
Lader
Fullt ladet
Forsinkelse ved varm/kald pakke
Bytt batteripakke
Problem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk Fornyelse
Automatisk oppdateringsmodus vil utlikne eller
balansere de individuelle cellene i batteripakken til sin
høyeste kapasitet. Batteripakker bør fornyes ukentlig
NORSK
eller når batteriet ikke lenger yter samme mengde
arbeid.
Plasser batteriet i laderen som vanlig for å fornye
batteripakken. La batteripakken stå i laderen i minst
10 timer.
Forsinkelse for Varm/Kald Pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Viktige Sikkerhetsinstruksjoner for
alle Batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette
inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne
støv eller gasser.
• Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere.
• MÅ IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller
andre væsker.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40˚ C (slik som
utvendige skur eller metallbygninger om
sommeren).
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller
skad batteripakken. Ikke bruk en
batteripakke eller lader som har vårt
utsatt for et kraftig støt, mistet på
gulvet eller skadet på noen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, truffet med
en hammer, tråkket på). Dette kan føre
til elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
Skadede batteripakker må returneres til
servicesenteret for å resirkuleres.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
• En liten lekkasje av væske fra batteripakkens
celler kan inntreffe under ekstreme brukseller temperaturforhold. Dette indikerer ikke en
svikt.
Er imidlertid den ytre forseglingen brutt:
a. og du får batterivæske på huden, må du
øyeblikkelig vaske med såpe og vann i flere
minutter.
b. og du får batterivæske i øynene, må du skylle
med rent vann i minst 10 minutter og søke
øyeblikkelig medisinsk hjelp. (Medisinsk
opplysning: Væsken er en 25ñ35%
oppløsning av kaliumhydroksid.)
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
105
NORSK
Batterihette (fig. 2)
Batteri defekt.
En beskyttende batterihette følger med for å
dekke over polene på en frakoblet batteripakke.
Uten beskyttelseshetten på plass kan løse
metallgjenstander kortslutte polene, forårsake
brannfare og skade batteripakken.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
1. Ta av den beskyttende batterihetten før du
setter batteripakken i laderen eller verktøyet.
2. Sett beskyttelseshetten over polene umiddelbart
etter at du har tatt ut batteripakken fra laderen
eller verktøyet.
ADVARSEL: Sørg for at den
beskyttende batterihetten er på plass
før du lagrer eller bærer en frakoblet
batteripakke.
Ikke lad skadede batteripakker.
Bruk bare DEWALT batteripakker, andre
kan sprekke og forårsake personskader
og skader på materiell.
Ikke utsett for vann.
Batteripakke
Få byttet defekte ledninger omgående.
BATTERITYPE
DC602 bruker 12 volts batteripakker og DC608
bruker 18 volts batteripakker.
MERK: IKKE BRUK DE9181 18V
KOMPAKT LITIUMBATTERI I
DC608, da dette kan skade verktøyet
og batteri og kan forårsake rykkvis
verktøykjøring.
Lades kun mellom 4° C og 40° C.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Ikke brenn batteripakken NiMH, NiCd+ og
Li-Ion.
Anbefalinger for Lagring
Lader opp NiMH og NiCd batteripakker.
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet
når de legges bort til lagring.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
Merking på Laderen og
Batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Lader opp Li-Ion batteripakker.
Se tekniske data for ladetid.
Pakkens Innhold
Pakken inneholder:
1 Spikerpistol
1 Lader
2 Batteripakker
1 Par vernebriller
1 Settboks (bare K-modeller)
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
Les instruksjonshåndboken før bruk.
106
MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert ved
N-modeller.
Batteriet lader.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
Batteriet ladet.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
NORSK
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Bryter
b. Kontaktutløser
c. Fastkilingslås
d. Deksel
e. Lys/indikator for lite batteristrøm
f Beltekrok for montering på valgfri side
g Magasindeksel
h. Spikerstempelets utløserknapp
i Indikator for lavt spikerantall
j. Modusvelger
k. Dybdejusteringshjul
l. Sperre for kontaktutløseren
m. Batteripakke
n. Batteriutløsingsknapper
o. Lader
p. Ladeindikator (rød)
q. Batterihette
TILTENKT BRUK
DC602 og DC608 oppladbare spikerpistoler er
konstruert for å skyte spikre inn i arbeidsemner
av tre.
Bruk av Skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Alltid fjern batteripakken
før montering og justering. Alltid slå av
verktøyet før du setter inn eller tar ut
batteripakken.
ADVARSEL: Bruk kun DEWALT
batteripakker og ladere.
Hvordan Sette inn og ta ut
Batteripakken fra Verktøyet (fig. 2)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
MERK: Pass på at batteripakken (m) er helt
oppladet.
HVORDAN INSTALLERE BATTERIPAKKEN I HÅNDTAKET PÅ
VERKTØYET
SKAL IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
1. Innrett hakket inne i verktøyhåndtaket med
batteripakken (fig. m).
Disse oppladbare spikerpistolene er elektrisk verktøy
for fagfolk.
2. Skyv batteripakken bestemt inn i håndtaket til
du hører at den låses på plass.
LA IKKE barn røre verktøyet. Det er nødvendig med
tilsyn hvis brukeren er under 16 år.
Elektrisk Sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen
samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
HVORDAN FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk utløserknappene (n) og trekk
batteripakken bestemt ut av håndtaket på
verktøyet.
2. Før inn batteripakken i laderen som beskrevet i
avsnittet om laderen i denne bruksanvisningen.
Indikator for Lite Batteristrøm (fig. 1)
Indikatoren for lite batteristrøm er en integrert
funksjon i lysene (e). Indikatoren blinker fire ganger
for å vise at batteripakken må lades, og verktøyet
slås av automatisk.
Slå av verktøyet og ta av batteripakken (m) for å lade
den så snart indikatoren begynner å blinke.
Verktøyet kan ikke brukes når batteripakken har lite
batteristrøm.
107
NORSK
Montering av Beltekroken (fig. 3)
Beltekroken kan monteres på den ene eller andre
siden av verktøyet, eller fjernes.
1. Sett beltekroken (f) inn i monteringshullet på
siden av verktøyet.
Aktiver sperren på kontaktutløseren ved å trykke
knappen ned.
Deaktiver sperren på kontaktutløseren (l) ved å
trekke knappen opp.
ADVARSEL: Påse at sperren på
kontaktutløseren (l) er aktivert og
batteripakken tatt av før du justerer
verktøyet og når verktøyet ikke skal
brukes med det første.
2. Før skruen (r) gjennom monteringshullet. Stram
skruen.
Fylling av Verktøyet med Spiker
(fig. 4)
ADVARSEL: Slå alltid strømmen av og
koble fra batteripakken før du laster eller
tømmer verktøyet for spikrer.
1. Trykk stempelets utløserknapp (h) og trekk
magasinet (g) bakover.
2. Velg en hensiktsmessig sammenheftet
spikerrekke. (Se tekniske data.)
3. Legg et strip med stavspiker inn i
innlastingssporet på siden av magasinet.
Pass på at spikrene står med spissen ned i
spikerkanalen.
4. Skyv magasinet frem inntil det låses på plass.
Indikator for Lavt Spikerantall (fig. 7)
Når det er ca. seks spikrer igjen i magasinet, vil
indikatoren for lavt spikerantall (i) vises
i magasinvinduet.
Når den gule indikatoren vises, betyr dette at
magasinet må lades med spikrer på nytt.
Justering av Innkjøringsdybden
(fig. 5)
Innkjøringsdybden for spikrene kan justeres i forhold
til typen spiker ved hjelp av dybdejusteringshjulet.
1. Hvis du ikke vil kjøre spikrene fullt så langt inn,
kan du vri på dybdejusteringshjulet (k). Det er
tolv dybdeinnstillinger med 6 mellomstillinger
– 1 er den grunneste og 6 er den dypeste.
2. For å senke spikeren dypere, drei
dybdejusteringshjulet til et større tall.
Velging av Modus (fig. 1)
Velg sekvensmodus ved å stille modusvelgeren (j) på
ikonet for én spiker ( ).
Velg kontinuerlig-modus ved å stille modusvelgeren
(j) på ikonet for tre spikre (
).
Lys (fig. 1)
Verktøyet har lamper (e) på hver side. Lampene
lyser når batteripakken settes på, utløseren aktiveres
eller kontaktutløseren slippes opp. Lampene
fungerer også som indikator for lite batteristrøm og
fastkiling av spiker. Les mer under Indikator for lite
batteristrøm eller Fjerne en fastkilt spiker.
ADVARSEL: Lampene er bare beregnet
for opplysing av jobbmaterialet. Bruk
ikke lampene som eneste lyskilde.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
Korrekt Plassering av Hendene
(fig. 8)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig håndstilling er å ha en hånd på
hovedhåndtaket (u) som anvist.
Klargjøring av Verktøyet (fig. 1, 4)
1. Ta av batteripakken (m).
Utløsingssperre (fig. 6)
2. Ta all spiker ut av magasinet (g).
Dette verktøyet har en sperre på kontaktutløseren (l)
som hindrer verktøyet i å skyte ut spiker.
3. Slipp opp sperren på kontaktutløseren (l).
108
NORSK
4. Kontroller om kontaktutløseren kan bevege seg
fritt.
ADVARSEL: Ikke hold avtrekkeren
inne når verktøyet ikke er i bruk. Hold
kontaktutløseren (l) i låst posisjon for å
forhindre utilsiktet aktiverig når verktøyet
ikke er i bruk.
5. Sett på sperren for kontaktutløseren.
6. Legg spikrene i magasinet.
7. Sett inn batteripakken.
ADVARSEL: Bruk ikke verktøyet
hvis kontaktutløseren eller
spikerfremtrykkeren ikke kan bevege seg
fritt.
MERK: Du skal ALDRI
spraye eller på annen
måte påføre smøre- eller
rengjøringsmidler inni
verktøyet. Dette kan
redusere verktøyets
varighet og ytelse vesentlig.
Fjerning av en Fastkilt Spiker (fig. 1)
Hvis en spiker kiler seg fast i nesestykket, blinker
lysene (e) kontinuerlig.
1. Ta av batteripakken (m).
2. Kople inn sperren på kontaktutløseren (l).
3. Åpne magasindekselet (g).
4. Ta all spiker ut av magasinet.
5. Åpne fastkilingslåsen (c) oppå nesestykket.
6. Dra dekselet (d) bakover slik at den fastkilte
spikeren kommer til syne.
Bruk av Verktøyet (fig. 1)
7. Ta ut spikeren, eventuelt med tang.
Verktøyet kan brukes i en av to modi:
sekvensmodus eller kontinuerlig-modus.
8. Hvis drivbladet står i ned-stilling, stikker du en
skrutrekker inn i nesestykket og skyver bladet
tilbake på plass.
SEKVENSMODUS
Sekvensmodus brukes til skyting av en og en spiker
når spikrene må kjøres inn på en forsiktig og nøye
måte.
1. Velg sekvensmodus med modusvelgeren (j).
2. Slipp opp sperren på kontaktutløseren (l).
9. Skyv dekselet på plass.
10. Lås fastkilingslåsen.
Hvis spiker ofte kiler seg fast i nesestykket, skal
verktøyet repareres ved et servicesenter som er
godkjent av DEWALT.
3. Skyv kontaktutløseren mot arbeidsmaterialet.
VEDLIKEHOLD
4. Trykk på utløseren (a) for å skyte med verktøyet.
For hver gang du trykker kontaktutløseren mot
jobbmaterialet og trykker på utløseren, kjører du
inn én spiker.
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
KONTINUERLIG-MODUS
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Kontinuerlig-modus brukes til kjapp spikring på flate,
stasjonære flater.
1. Slipp opp sperren på kontaktutløseren (l).
2. Velg kontinuerlig-modus med modusvelgeren (j).
3. Hvis du skal kjøre inn én spiker, bruker du
verktøyet slik som beskrevet for sekvensmodus:
a. Skyv kontaktutløseren (b) mot jobbflaten.
b. Trykk på utløseren (a) for å skyte med
verktøyet. For hver gang du trykker
kontaktutløseren mot jobbmaterialet og
trykker på utløseren, kjører du inn én spiker.
4. Hvis du vil kjøre inn flere spiker, kan du trykke
på og holde utløseren (a) inne, og trykke
kontaktutløseren (b) gjentatte ganger mot
arbeidsflaten.
Laderen kan ikke repareres av brukeren. Det er
ingen deler inne i laderen som skal repareres av
brukeren.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
109
NORSK
MERK: Unngå å smøre
verktøyet, da dette vil
skade de innvendige
delene.
• Ta av batteripakken, vent i minst 3 sekunder, og
sett den på igjen.
Lampene lyser, men motoren går ikke.
• Slipp opp utløseren eller kontaktutløseren, og
trykk.
• Slipp opp sperren på kontaktutløseren.
Lampene lyser og motoren går.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING AV LADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk.
Koble laderen fra nettilførselen før
rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra
utsiden av laderen ved hjelp av en klut
eller en myk, ikke-metallisk børste. Ikke
bruk vann eller noen rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Feilsøking
Følg anvisningene nedenfor hvis verktøyet ikke
fungerer som det skal. Ta kontakt med et autorisert
servicesenter hvis dette ikke løser problemet.
Verktøyet virker ikke.
Lampene slår seg ikke på.
• Skift batteripakke.
• Slipp opp sperren på kontaktutløseren.
110
• Ta kontakt med et servicesenter.
Det går ikke an å kjøre inn spiker med
verktøyet.
• Legg spiker i magasinet.
• Sørg for å bruke spiker av den spesifiserte
typen.
• Rengjør nesestykket.
• Rengjør magasinet.
Det går ikke an å kjøre spiker helt inn med
verktøyet.
• Ta ut spikrene.
• Ta av batteripakken, vent i minst 5 sekunder, og
sett den på igjen.
• Skyt én gang for å nullstille verktøyet.
• Juster innkjøringsdybden.
• Velg riktig materiale eller spikerlengde.
Spikrene kiler seg fast i verktøyet.
• Sørg for å bruke spiker av den spesifiserte
typen.
• Velg riktig materiale eller spikerlengde.
• Skift batteripakke.
• Rengjør nesestykket.
• Rengjør magasinet.
Beskyttelse av Miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
NORSK
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Oppladbare Batteripakker
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig
kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre.
Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den
har nådd slutten på sin levetid:
• La batteripakken lades ut fullstendig og fjern
den deretter fra verktøyet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH celler er resirkulerbare.
Ta dem med til din lokale forhandler eller en
lokal gjenvinningsstasjon. De innsamlede
batteripakkene vil bli resirkulert og deponert
forsvarlig.
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg
til, og har på ingen måte negativ innvirkning
på, dine kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker.
Garantien er gyldig innen områdene tilhørende
medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og
det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til
ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt
returnere det innen 30 dager, komplett med alle
de originale komponentene slik du kjøpte det,
til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og
kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service på
ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12
månedene etter innkjøp, vil dette bli utført
vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør.
Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid.
Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt
disse ikke sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på
grunn av material- eller produksjonsfeil innen
12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT
å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt
eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten
vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALTkatalogen eller ta kontakt med ditt DEWALTkontor på den adressen som du finner i denne
brukerhåndboken. Alternativt er en liste over
autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer
om service etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
111
PORTUGUÊS
PISTOLAS DE PREGOS
DC602, DC608
Parabéns!
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados Técnicos
Voltagem
Tipo
Modo de activação
Ângulo do carregador
Pregos
tipo
comprimento
VDC
mm
DC602
12
1
contacto
activação
0°
DC608
18
1
contacto
activação
0°
18 ga.
18 ga.
16, 19, 25, 29, 30
32, 38, 40, 44, 50
1.2
1.2
diâmetro do
encabadouro
ângulo
Peso (sem bateria)
mm
kg
0°
2.2
0°
2.3
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
dB(A)
85
85
dB(A)
dB(A)
3
90
3
90
dB(A)
3
3
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
m/s2 < 2,5
< 2,5
K de variabilidade = m/s2
1,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
112
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
DE9501
NiMH
VDC
12
Ah
2,6
kg
0,7
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
Carregador
DE9130
DE9135
Tipo de bateria
VAC
230
230
Batteritype
NiCd/NiMH
NiCd/NiMH/Li-Ion
Tempo de
carregamento aprox. min
30
40
(baterias de 2,0 Ah) (baterias de 2,0 Ah)
Peso
kg
0,52
0,52
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
PORTUGUÊS
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de Conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DC602, DC608
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/95/CE, EN 60745-1 e EN 792-13.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
31.12.2009
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais
Relativos a Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
113
PORTUGUÊS
c)
d)
e)
f)
Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
114
e)
f)
g)
Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
PORTUGUÊS
f)
g)
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS COM
BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante do equipamento. Um
carregador apropriado para um tipo de
bateria poderá criar um risco de incêndio se
for utilizado para carregar outras baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias especificamente
indicadas para as mesmas. A utilização de
quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como, por
exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer uma
ligação entre os contactos. Um curtocircuito entre os contactos da bateria poderá
causar queimaduras ou um incêndio.
d) Uma utilização abusiva da ferramenta
pode resultar na fuga do líquido da
bateria; evite o contacto com este líquido.
No caso de um contacto acidental, passe
imediatamente a zona afectada por água.
Se o líquido entrar em contacto com
os olhos, procure também assistência
médica. O líquido derramado da bateria
pode provocar irritação ou queimaduras.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
Instruções Adicionais de Segurança
para Pistolas de Pregos sem fios
• Utilize sempre óculos de protecção.
• Utilize sempre protecção auditiva.
• Utilize apenas pregos do tipo especificado no
manual.
• Não utilize quaisquer apoios para montar a
ferramenta num suporte.
• Não desmonte nem bloqueie quaisquer partes
da ferramenta de fixação, como por exemplo, a
lingueta de contacto.
• Antes de cada operação, verifique se o
mecanismo de segurança e de accionamento
está a funcionar correctamente e se todos os
parafusos e porcas estão bem apertados.
• Não utilize a ferramenta como um martelo.
AVISO: Não utilize a ferramenta em cima
de uma escada.
• Nunca aponte uma ferramenta de fixação em
funcionamento para si mesmo ou para outra
pessoa.
• Durante o funcionamento, segure a ferramenta
de forma a não poder causar lesões na cabeça
ou no corpo em caso de possível ricochete,
devido a uma disrupção na alimentação de
energia ou áreas duras na peça de trabalho.
• Nunca accione a pistola de pregos num espaço
livre.
• Na área de trabalho, transporte a ferramenta
para o local de trabalho utilizando apenas o
manípulo e nunca com o gatilho accionado.
• Tenha em atenção as condições da área de
trabalho. Os pregos podem penetrar peças
finas ou deslizar sobre cantos e extremidades
da peça de trabalho, colocando assim as
pessoas em risco.
• Não pregue pregos perto da extremidade da
peça.
• Não pregue pregos em cima de outros pregos.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
115
PORTUGUÊS
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Símbolos na Ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Não utilize a ferramenta em cima de uma
escada
12V DC
Voltagem da ferramenta: 12V DC602
18V DC
Voltagem da ferramenta: 18V DC608
16-50mm
18GA
Comprimento dos pregos.
Grossura dos pregos.
1.2mm
Capacidade de carga.
110
Ângulo do carregador.
0˚
5
1-12
Definições de profundidade.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre
a ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
Importantes para Todos os
Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de segurança e funcionamento
importantes para os carregadores de pilhas DE9130/
DE9135.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e consulte todos os símbolos de
aviso no carregador, na bateria e no produto
que a for utilizar.
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Não deixe entrar nenhum líquido para
dentro do carregador. Tal poderá
resultar em choque eléctrico.
CUIDADO: risco de queimadura.
Para reduzir o risco de ferimentos,
carregue apenas baterias recarregáveis
da DEWALT. Outros tipos de baterias
podem explodir, causando ferimentos e
danos.
CUIDADO: em determinadas
condições, com o carregador ligado à
tomada de electricidade, os contactos
de carregamento expostos do mesmo
podem entrar em curto-circuito devido
a um material estranho. Os materiais
estranhos de natureza condutora,
incluindo, entre outros, lã de aço, folha
de alumínio ou qualquer acumulação
de partículas metálicas, deverão ser
mantidos afastados dos orifícios
do carregador. Desligue sempre o
carregador da tomada de electricidade
quando não estiver inserida uma bateria
no mesmo. Da mesma forma, desligue
sempre o carregador da tomada de
electricidade antes de o limpar.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores diferentes daqueles
especificados neste manual O carregador e a
bateria foram especificamente concebidos para
funcionarem em conjunto.
• Estes carregadores não se destinam a
qualquer outro fim sem ser carregar baterias
recarregáveis da DEWALT. Qualquer outra
utilização poderá resultar num risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
116
PORTUGUÊS
• Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
• Ao desligar o carregador da tomada de
electricidade, puxe a ficha e não o cabo. Isto
irá reduzir o risco de danos na ficha eléctrica e
no cabo.
• Certifique-se de que o cabo fica
posicionado de forma a não ser pisado,
fazer tropeçar ou ser sujeito de qualquer
outra forma a uma tensão excessiva ou
quaisquer danos.
• Não utilize qualquer extensão a menos que
seja absolutamente necessário. A utilização
de uma extensão inadequada poderá resultar
num risco de incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não coloque qualquer objecto em cima do
carregador nem coloque o carregador sobre
uma superfície maleável que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e causar um
aquecimento interno excessivo. Posicione
o carregador num local afastado de qualquer
fonte de calor. O carregador é ventilado através
das ranhuras na parte superior e inferior da
respectiva caixa.
• Não utilize o carregador com o cabo ou
a ficha danificados. Mande-os substituir
imediatamente.
• Não utilize o carregador se este tiver sido
sujeito a uma pancada forte, tiver caído
ou tiver sido danificado de qualquer outra
forma. Leve-o a um centro de assistência
autorizado.
• Se for necessário reparar o carregador ou
efectuar qualquer acção de manutenção,
não o desmonte. Leve-o a um centro
de assistência autorizado. Se desmontar
o carregador e voltar a montá-lo de forma
incorrecta, tal poderá resultar num risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Desligue o carregador da tomada de
electricidade antes de efectuar qualquer
limpeza. Isto irá reduzir o risco de choque
eléctrico. Retirar a bateria não irá reduzir este
risco.
• NUNCA ligue 2 carregadores um ao outro.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma corrente eléctrica padrão de
230 V. Não o utilize com qualquer outra
voltagem. Isto não se aplica ao carregador de
automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores DE9130 são compatíveis com
baterias DEWALT de NiCd e NiMH de 7,2 a 18 V.
O carregador DE9135 aceita pilhas de NiCd,
NiMH e de iões de lítio DEWALT com capacidade
entre 7,2 e 18 V.
Estes carregadores não requerem qualquer ajuste
e foram concebidos para serem utilizados da forma
mais fácil possível.
Procedimento de Carregamento (fig. 2)
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
1. Ligue o carregador (o) a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a
bateria.
2. Insira a bateria no carregador. A luz vermelha
(de carregamento) irá piscar continuamente
indicando que o processo de carregamento foi
iniciado.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: para assegurar o máximo desempenho e a
maior vida útil possíveis das baterias de NiCd, NiMH
e Li-Ion, carregue-as durante, no mínimo, 10 horas
antes da primeira utilização.
Processo de Carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
a carregar
totalmente carregada
suspensão do carregamento
devido a bateria quente/fria
substituir bateria
problema
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Restauro Automático
O modo de restauro automático irá equalizar ou
restaurar as células individuais da bateria para a
respectiva capacidade máxima. A bateria deverá
ser restaurada semanalmente ou sempre que já não
proporcionar a autonomia habitual.
117
PORTUGUÊS
Para restaurar o nível de carga da sua bateria,
coloque-a no carregador da forma habitual.
Deixe a bateria no carregador durante, pelo
menos, 10 horas.
Suspensão do Carregamento Devido
a Bateria Quente/Fria
Quando o carregador detectar que a bateria
está demasiado quente ou fria, irá activar
automaticamente a função de Suspensão do
Carregamento Devido a Bateria Quente/Fria,
interrompendo o carregamento até a bateria
alcançar uma temperatura apropriada. O carregador
muda então automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Esta função assegura a
máxima vida útil possível da bateria.
BATERIAS DE LI-ION
As baterias de Li-Ion foram concebidas com
um Sistema de Protecção Electrónico que as
protege contra sobrecargas, sobreaquecimentos e
descargas profundas.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
Instruções de Segurança
Importantes para Todas as Baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue nem utilize a bateria em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A inserção ou remoção da bateria
do carregador poderá inflamar estas poeiras ou
vapores.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
da DEWALT.
• NÃO as sujeite a salpicos nem as mergulhe em
água ou noutros líquidos.
• Não guarde nem utilize a ferramenta e a
bateria em locais onde a temperatura possa
alcançar ou exceder 40 ˚C (tal como em
barracões no exterior ou edifícios de metal
no Verão).
118
PERIGO: nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague,
não deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenham caído ou sido
esmagados, sujeitos a uma pancada
forte ou danificados, seja de que forma
for (por exemplo, furados com um
prego, atingidos com um martelo ou
pisados). Tal poderá resultar em choque
eléctrico ou electrocussão. As baterias
danificadas deverão ser enviadas para
um centro de assistência para serem
recicladas.
CUIDADO: quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, coloque-a
deitada de lado numa superfície
estável onde não possa originar
qualquer risco de tropeçamento
ou queda. Algumas ferramentas com
baterias grandes poderão ser pousadas
na vertical, mas, desta forma, serão
facilmente derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE NÍQUEL-CÁDMIO (NiCd) OU
NÍQUEL-HIDRETO DE METAL (NiMH)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama.
• Poderá ocorrer uma pequena fuga de
líquido das células da bateria em condições
de utilização intensa ou de temperatura
extrema. Isto não significa que a bateria esteja
defeituosa.
No entanto, se houver uma ruptura do vedante
exterior:
a. e o líquido da bateria entrar em contacto
com a sua pele, lave-a imediatamente com
sabão e água durante vários minutos.
b. e o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os por água
limpa durante, no mínimo, 10 minutos e
procure imediatamente assistência médica
(nota médica: o líquido é uma solução de
hidróxido de potássio a 25-35%).
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
PORTUGUÊS
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Tampa da Bateria (fig. 2)
A tampa protectora da bateria é fornecida para
cobrir os contactos de uma bateria desligada. Sem
a tampa protectora colocada, objectos metálicos
soltos poderiam fazer os contactos entrar em
curto-circuito, originando um risco de incêndio e
danificando a bateria.
1. Retire a tampa protectora da bateria antes
de a colocar no carregador ou na ferramenta.
2. Coloque a tampa protectora sobre os
contactos imediatamente após retirar a bateria
do carregador ou da ferramenta.
ATENÇÃO: certifique-se de que a
tampa protectora está colocada antes
de guardar ou transportar uma bateria.
Bateria
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
NOTA: as baterias de Li-Ion devem estar
totalmente carregadas quando forem
guardadas.
2. Um armazenamento de longa duração não
irá danificar as baterias nem o carregador.
Nas condições adequadas, estes podem ser
guardados durante até 5 anos.
Etiquetas no Carregador e na Bateria
Para além dos símbolos utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria incluem
também os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Utilize apenas baterias da DEWALT. As
baterias de outros fabricantes podem
explodir, causando ferimentos e danos.
TIPO DE PILHA
O modelo DC602 funciona com pilhas de 12 volt e
o modelo DC608 funciona com pilhas de 18 volt.
AVISO: NÃO UTILIZE A PILHA DE
LÍTIO COMPACTA DE9181 DE 18 V
NO MODELO DC608, uma vez que
pode causar danos na ferramenta e
na pilha e resultar num desempenho
irregular da ferramenta.
Não exponha o equipamento à água.
Recomendações de Armazenamento
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
Mande substituir imediatamente quaisquer
cabos danificados.
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 °C e 40 °C.
Não incinere baterias de NiMH, NiCd+ e
Li-Ion.
119
PORTUGUÊS
Carrega baterias de NiMH e NiCd.
p. Indicador de carga (vermelho)
q. Capa de protecção da bateria
Carrega baterias de Li-Ion.
FINALIDADE
Consulte os dados técnicos para ficar a
saber o tempo de carregamento.
As pistolas de pregos sem fios DC602, DC608
foram concebidas para pregar pregos em peças de
madeira.
Conteúdo da Embalagem
A embalagem contém:
1 Pistola de pregos
1 Carregador
2 Baterias
1 Óculos de protecção
NÃO utilize a ferramenta na presença de humidade
ou de líquidos ou gases inflamáveis.
Estas pistolas de pregos sem fios são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças mexam na ferramenta.
É necessário supervisionar crianças com menos de
16 anos.
1 Caixa de transporte (apenas os modelos K)
Segurança Eléctrica
1 Manual de instruções
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa com os
requisitos de alimentação. Além disso, certifiquese também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
1 Esquema ampliado dos componentes
NOTA: os modelos N não incluem baterias nem
carregadores.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1, 2)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Interruptor do gatilho
b. Lingueta de contacto
c. Alavanca de desbloqueio
d. Tampa
e. Luzes/indicador de bateria fraca
f Gancho de cinto reversível
g Tampa do carregador
h. Botão de libertação do empurrador do prego
i Indicador de nível baixo de pregos
j. Botão de selecção do modo
k. Roda de ajuste de profundidade
l. Bloqueio da lingueta de contacto
m. Bateria
n. Botões de libertação da bateria
o. Carregador
120
O seu carregador da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60335. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma Extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: antes de efectuar qualquer
montagem ou ajuste, retire sempre a
bateria. Desligue sempre a ferramenta
antes de inserir ou retirar a bateria.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores da DEWALT.
PORTUGUÊS
Inserir e Retirar a Bateria da
Ferramenta (fig. 2)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
NOTA: certifique-se de que a sua bateria (m) está
totalmente carregada.
INSTALAR A BATERIA NO PUNHO DA FERRAMENTA
1. Alinhe a bateria com a ranhura no punho da
ferramenta (m).
2. Faça deslizar a bateria com firmeza para dentro
do punho até ouvir o trinco encaixar.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima os botões de libertação (n) e puxe a
bateria com firmeza para fora do punho da
ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador deste manual.
Indicador de Bateria Fraca (fig. 1)
O indicador de bateria fraca é uma funcionalidade
integrada nas luzes (e). Irá piscar 4 vezes para
indicar que a bateria necessita de ser recarregada e
a ferramenta desligar-se-á automaticamente.
Desligue a ferramenta e retire a bateria (m) para a
carregar assim que o indicador começar a piscar.
Enquanto houver uma bateria de pouca
carga inserida na ferramenta, esta permanece
inoperacional.
Montar o Gancho do Cinto (fig. 3)
O gancho do cinto pode ser fixado em ambos os
lados da ferramenta ou, caso não seja necessário,
pode ser retirado.
1. Insira o gancho do cinto (f) na ranhura de
montagem existente no lado da ferramenta.
2. Passe o parafuso (r) através do orifício de
montagem. Aperte o parafuso.
Carregar a Ferramenta (fig. 4)
ATENÇÃO: Desligue sempre a
ferramenta e retire a bateria antes de
carregar e descarregar pregos.
2. Seleccione um cartucho de pregos apropriado.
(Ver Dados Técnicos.)
3. Inserir o cartucho de pregos na ranhura de
carregamento na parte lateral do carregador.
Certifique-se que os pregos deslizam sobre as
respectivas pontas no canal.
4. Empurre o cartucho para a frente até que fique
engatado no lugar.
Indicador de Nível Baixo de Pregos
(fig. 7)
Quando restarem aproximadamente seis pregos no
carregador, aparecerá o indicador de nível baixo de
pregos (i) na janela do carregador.
A presença deste indicador amarelo significa que o
carregador necessita de ser recarregado com regos.
Ajuste a Profundidade de Perfuração
(fig. 5)
Utilizando a roda de ajuste da profundidade
de perfuração, pode ajustar a profundidade de
perfuração ao tipo de prego utilizado.
1. Para pregar o prego com menos profundidade,
rode a roda de ajuste da profundidade de
perfuração (k). Existem doze definições de
profundidade com 6 posições intermédias
– sendo 1 a menos profunda e 6 a mais
profunda.
2. Para pregar um prego mais profundamente,
rode a roda de ajuste da profundidade de
perfuração para uma definição mais alta.
Seleccionar o Modo (fig. 1)
Para seleccionar o modo de accionamento
sequencial, faça deslizar o selector de modo (j) até
ao ícone de um único prego ( ).
Para seleccionar o modo de accionamento por
impacto, faça deslizar o selector de modo (j) até ao
).
ícone de três pregos (
Bloqueio da Lingueta de Contacto
(fig. 6)
Esta ferramenta está equipada com um bloqueio da
lingueta de contacto (l) que evita que a ferramenta
dispare pregos.
Para accionar o bloqueio da lingueta de contacto (l),
empurre o interruptor para baixo.
Para libertar o bloqueio da lingueta de contacto (l),
puxe o interruptor para cima.
1. Prima o botão de libertação do empurrador (h)
e puxe o carregador (g) para trás.
121
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: Certifique-se de que o
bloqueio da lingueta de contacto (l) está
accionado e a bateria retirada antes de
proceder a quaisquer ajustes ou sempre
que a ferramenta não for utilizada de
imediato.
Luzes (fig. 1)
Esta ferramenta tem luzes (e) nos dois lados. As
luzes acendem-se quando se insere a bateria e
quando se activa o gatilho ou se solta a lingueta
de contacto. As luzes também funcionam como
indicadores de bateria fraca e pregos encravados.
Para mais detalhes, consulte as secções Indicador
de bateria fraca ou Desencravar um prego.
ATENÇÃO: As luzes destinam-se
a iluminar a superfície de trabalho
imediata. Não utilize estas luzes como
única fonte de iluminação.
FUNCIONAMENTO
Instruções de Utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Posição Correcta das Mãos (fig. 8)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
4. Verifique se a lingueta de contacto se pode
mover livremente.
5. Accione o bloqueio da lingueta de contacto.
6. Volte a colocar os pregos no carregador.
7. Insira a bateria.
ATENÇÃO: Não utilize a ferramenta
caso a lingueta de contacto ou o
empurrador do prego não se puder
mover livremente.
AVISO: NUNCA
pulverize ou aplique
lubrificantes ou solventes
de limpeza no interior da
ferramenta. Isso pode
ter um efeito nocivo na
vida útil e no desempenho da
ferramenta.
Activar a Ferramenta (fig. 1)
A ferramenta pode ser utilizada em dois modos:
modo de accionamento sequencial ou modo de
accionamento por impacto.
MODO DE ACCIONAMENTO SEQUENCIAL
O modo de accionamento sequencial é utilizado
para pregar pregos de forma intermitente, quando
se pretende pregar os pregos com muito cuidado e
precisão.
1. Seleccione o modo de accionamento
sequencial, com o botão de selecção do
modo (j).
2. Solte o bloqueio da lingueta de contacto (l).
3. Empurre a lingueta de contacto contra a
superfície de trabalho.
4. Puxe o botão do gatilho (a) para activar a
ferramenta. Sempre que puxar o gatilho com
a lingueta de contacto pressionada contra a
superfície de trabalho será disparado um prego.
ACCIONAMENTO POR IMPACTO
O modo de accionamento por impacto é utilizado
para pregar pregos rapidamente em superfícies
planas e estáveis.
1. Solte o bloqueio da lingueta de contacto (l).
A posição correcta das mãos requer a colocação de
uma mão na pega principal (u), tal como indicado.
2. Seleccione o modo de accionamento por
impacto, com o botão de selecção do modo (j).
Preparar a Ferramenta (fig. 1, 4)
3. Para pregar apenas um prego, opere a
ferramenta como descrito para o accionamento
sequencial:
1. Retire a bateria (m).
2. Retire todos os pregos do carregador (g).
3. Solte o bloqueio da lingueta de contacto (l).
122
a. Empurre a lingueta de contacto (b) contra a
superfície de trabalho.
PORTUGUÊS
b. Puxe o botão do gatilho (a) para activar a
ferramenta. Sempre que puxar o gatilho com
a lingueta de contacto pressionada contra
a superfície de trabalho será disparado um
prego.
4. Para pregar vários pregos, prima o botão do
gatilho (a) demoradamente e, de seguida,
empurre repetidamente a lingueta de contacto
(b) contra a superfície de trabalho.
ATENÇÃO: Não mantenha o gatilho
premido quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada. Mantenha o
activador de contacto (l) na posição
de bloqueio para evitar uma actuação
acidental quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada.
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
O carregador não é reparável. Não existem
quaisquer peças que possam ser reparadas ou
substituídas no seu interior.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
AVISO: Não lubrifique
a ferramenta; caso
contrário, as peças
internas ficarão
danificadas.
Desencravar um Prego (fig. 1)
Se um prego se encravar no bocal, as luzes (e)
irão piscar continuamente.
1. Retire a bateria (m).
2. Accione o bloqueio da lingueta de contacto (l).
3. Abra a tampa do carregador (g).
4. Retire todos os pregos do carregador.
5. Solte a alavanca de desbloqueio (c) no topo do
bocal.
6. Puxe a tampa (d) para trás para expor o prego
encravado.
7. Retire o prego, utilizando um alicate se
necessário.
8. Se a lâmina de percussão estiver para baixo,
empurre-a para cima utilizando uma chave de
fendas.
9. Volte a baixar a tampa para o devido lugar.
10. Bloqueie a alavanca de desbloqueio.
Se os pregos ficarem frequentemente encravados
no bocal, leve a ferramenta ao Centro de
Assistência Técnica DEWALT.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO CARREGADOR
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Desligue o carregador da tomada
de electricidade de CA antes de
efectuar qualquer limpeza. A sujidade
e a gordura no exterior do carregador
podem ser retiradas com um pano ou
uma escova suave não metálica. Não
utilize água nem quaisquer soluções de
limpeza.
123
PORTUGUÊS
Acessórios Opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
• Ajuste a profundidade de perfuração.
• Seleccione o material apropriado ou o
comprimento adequado do prego.
Os pregos encravam na ferramenta
• Certifique-se de que utiliza pregos do tipo
especificado.
• Seleccione o material apropriado ou o
comprimento adequado do prego.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
• Substitua a bateria.
Resolução de Problemas
• Limpe o carregador.
Caso a ferramenta não funcione correctamente, siga
as instruções abaixo. Caso não consiga resolver o
problema, contacte o Centro de Assistência Técnica.
A ferramenta não funciona
As luzes não se acendem
• Substitua a bateria.
• Solte o interruptor de ligar/desligar.
• Retire a bateria; aguarde no mínimo durante
3 segundos e volte a inseri-la.
As luzes estão ligadas, mas o motor não
trabalha
• Solte o gatilho ou a lingueta de contacto e
pressione.
• Solte o interruptor de ligar/desligar.
As luzes estão acesas e o motor está a
trabalhar
• Contacte o Centro de Assistência Técnica.
A ferramenta não prega pregos
• Carregue pregos no carregador.
• Certifique-se de que utiliza pregos do tipo
especificado.
• Limpe o bocal.
• Limpe o carregador.
A ferramenta não prega pregos até ao
máximo
• Retire os pregos.
• Retire a bateria; aguarde no mínimo durante 5
segundos e volte a inseri-la.
• Dispare uma vez para reiniciar a ferramenta.
124
• Limpe o bocal.
Proteger o Meio Ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
PORTUGUÊS
Bateria Recarregável
Esta bateria de longa duração deve ser recarregada
quando não for capaz de fornecer alimentação
suficiente para trabalhos que eram anteriormente
realizados com facilidade. Quando a bateria chegar
ao fim da respectiva vida útil, desfaça-se da mesma
de uma forma ambientalmente responsável:
• Descarregue completamente a bateria e, em
seguida, retire-a da ferramenta.
• As baterias de Li-Ion, NiCd e NiMH são
recicláveis. Entregue-as ao seu revendedor ou
num centro de reciclagem local. As baterias
recolhidas serão então recicladas ou eliminadas
de forma adequada.
125
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA
GRATUITA •
Se a sua ferramenta da DEWALT necessitar
de manutenção ou assistência durante os 12
meses subsequentes à respectiva compra,
este serviço será realizado gratuitamente
por um agente de reparação autorizado da
DEWALT. Será necessário apresentar uma
prova de compra. O serviço inclui a mãode-obra, mas exclui quaisquer acessórios e
peças sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
126
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se pretender recorrer à assistência técnica
concedida pela garantia, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do
agente de reparação autorizado da DEWALT
mais perto de si no catálogo da DEWALT,
ou, em alternativa, contacte o representante
local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Poderá encontrar na
internet (em www.2helpU.com) uma lista
dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
SUOMI
NAULAIMET
DC602, DC608
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Tekniset Tiedot
Jännite
Tyyppi
Käyttötila
VDC
Makasiinin kulma
Naulat
tyyppi
pituus
mm
mm
DC602
12
1
kosketus
käyttö
0°
DC608
18
1
kosketus
käyttö
0°
paksuus 18 paksuus 18
16, 19, 25, 29, 30
32, 38, 40, 44, 50
1,2
1,2
0°
0°
varren läpimitta
kulma
Paino (ilman
akkupakkausta)
kg
2,2
2,3
LPA
KPA
LWA
KWA
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
85
3
90
3
85
3
90
3
Akkupakkaus
Akkutyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
DE9501
NiMH
VDC 12
Ah 2,6
kg
0,7
Laturi
Verkkojännite
Akkutyyppi
Arvioitu latausaika
DE9130
DE9135
230
230
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion
min
30
40
(2,0 Ah:n akut) (2,0 Ah:n akut)
kg
0,52
0,52
Paino
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah =
m/s2
< 2,5
< 2,5
Vaihtelu K =
m/s2
1,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Sulakkeet
Eurooppa
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
VAC
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
127
SUOMI
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DC602, DC608
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
2006/95/EC, EN 60745-1, EN 792-13.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun Yleiset
Turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
128
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
SUOMI
c)
d)
e)
f)
g)
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f)
g)
Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA
NIISTÄ HUOLEHTIMINEN
a) Käytä ainoastaan valmistajan
suosittelemaa latauslaitetta.
Tietyntyyppiselle akulle soveltuva latauslaite
voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
onnettomuuden vaaran.
c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa
muiden metalliesineiden läheltä, kuten
paperiliittimien, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden pienten
esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen
voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen
vuotamisen akusta. Vältä koskemasta
tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee
vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys
lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa
palovamman.
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvallisuusohjeet Johdottomille
Naulaimille
• Käytä aina suojalaseja.
• Käytä aina korvasuojaimia.
• Käytä vain käyttöohjeessa määriteltyä
naulatyyppiä.
• Älä käytä mitään asennustelineitä työkalun
tukemiseen.
• Älä irrota naulaimen mitään osaa, kuten
kärkilaukaisinta, tai estä sen toimintaa.
129
SUOMI
• Tarkista ennen jokaista työtä, että turva- ja
laukaisumekanismi toimii oikein ja että kaikki
mutterit ja pultit ovat tiukasti kiinni.
• Älä käytä työkalua vasarana.
HUOMAUTUS: Älä käytä työkalua
tikapuilla.
12V DC
työkalun jännite: 12V DC602
18V DC
työkalun jännite: 18V DC608
16-50mm
18GA
• Älä koskaan osoita toimivalla naulaimella itseäsi
tai muita henkilöitä.
• Pidä työkalu työn aikana siten, että päälle tai
keholle ei aiheudu vammoja, jos esimerkiksi
virranjakelun aiheuttama keskeytys tai kova alue
työkohteessa saa aikaan takaiskun.
• Ota huomioon työskentelyalueen olosuhteet.
Naulat voivat tunkeutua ohuen kappaleen läpi tai
luiskahtaa kappaleen nurkista tai reunoista ja olla
siten vaaraksi paikalla olijoille.
• Älä laukaise nauloja lähelle työkappaleen reunaa.
• Älä laukaise nauloja toisten naulojen päälle.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun Merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Älä käytä työkalua tikapuilla.
130
naulojen paksuus.
1.2mm
makasiinin tilavuus.
110
makasiinin kulma.
0˚
• Älä koskaan kohdista naulainta tyhjään kohtaan.
• Kanna työkalua työskentelyalueella aina vain
yhdellä kädellä äläkä koskaan liipaisimen ollessa
toimintavalmiina.
naulojen pituus.
5
1-12
syvyysasetukset.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä Turvallisuusohjeita
Latauslaitetta Käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DE9130/
DE9135-akkulatureille
• Ennen latauslaitteen käyttämistä lue kaikki
latauslaitteen, akun ja akkua käyttävän tuotteen
ohjeet ja varoitukset.
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään. Muutoin voi aiheutua
sähköisku.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä latauslaitteen sisään mitään
nestettä. Muutoin voi aiheutua
sähköisku.
HUOMIO: Palovamman vaara. Lataa
vain ladattavia DEWALT-akkuja vamman
vaaran vähentämiseksi. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
HUOMIO: Tietyissä tilanteissa
vieras esine voi aiheuttaa oikosulun
latauskoskettimiin, kun latauslaitteen
SUOMI
pistoke on pistorasiassa. Pidä sähköä
johtavat materiaalit, kuten teräsvilla,
alumiinifolio ja metallinkappaleet,
poissa akulle varatusta paikasta. Irrota
latauslaitteen pistoke aina pistorasiasta,
kun akkua ei ladata. Irrota pistoke
pistorasiasta aina ennen laitteen
puhdistamista.
• ÄLÄ yritä ladata akkua muussa kuin tässä
käyttöohjeessa kuvatussa latauslaitteessa.
Latauslaite ja akku on suunniteltu toimimaan
yhdessä.
• Nämä latauslaitteet on suunniteltu vain
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Niiden käyttäminen muuhun tarkoitukseen
saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DE9130-latureissa voi käyttää DEWALT NiCd- ja
NiMH-akkuja, joiden jännitealue on 7,2 - 18 V.
DE9135-laturissa voi ladata 7,2–18 V:n DEWALT
NiCd-, NiMH- ja Li-Ion-akkuyksiköitä.
Näitä latauslaitteita ei tarvitse säätää. Ne on
suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää.
Lataaminen (kuva [fig.] 2)
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään. Sähköiskun vaara on
olemassa.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä
pistokkeesta, älä johdosta. Tämä vähentää
pistokkeen ja johdon vaurioitumisen vaaraa.
1. Työnnä latauslaitteen (o) virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
• Aseta johto sellaiseen paikkaan, että kukaan
ei astu sen päälle eikä kompastu siihen eikä
johto vaurioidu.
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Punainen
latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että
lataaminen on alkanut.
• Käytä jatkojohtoa vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Yhteensopimattoman
jatkojohdon käyttäminen saattaa aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
• Älä aseta latauslaitteen päälle mitään
esineitä. Älä aseta latauslaitetta pehmeälle
alustalle, joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot.
Latauslaite voi muutoin kuumentua liikaa.
Pidä latauslaite kaukana lämpölähteistä. Ilma
kiertää latauslaitteessa ylä- ja alaosan aukkojen
kautta.
• Älä käytä latauslaitetta, jos johto tai pistoke
on vaurioitunut. Korjauta ne heti.
• Älä käytä latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut. Vie
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä pura latauslaitetta. Vie se valtuutettuun
huoltopisteeseen korjattavaksi. Kokoaminen
virheellisesti saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta
ennen puhdistamista. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskun vaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta
latauslaitetta toisiinsa.
• Latauslaite on suunniteltu toimimaan
tavallisella 230 voltin sähkövirralla. Älä yritä
käyttää sitä muulla jännitteellä. Tämä ei koske
autolatauslaitetta.
HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että NiCd-, NiMHtai Li-ion-akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja
pitkään lataamalla akkua vähintään 10 tuntia ennen
sen ensimmäistä käyttökertaa.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
lataaminen
täyteen ladattu
liian kuumaa tai kylmää
akkua ei ladata
vaihda akku
ongelma
–
–
–
–––––––––––
–
–– –
––
•••••••••••
•• •• ••
–
••
Automaattinen Virkistäminen
Automaattinen virkistäminen uudistaa akun kennot
huippukuntoisiksi. Akut on syytä virkistää viikoittain
tai kun niiden kapasiteetti heikkenee.
Voit virkistää akun asettamalla sen latauslaitteeseen
normaaliin tapaan. Anna akun olla latauslaitteessa
vähintään 10 tuntia.
131
SUOMI
Liian Kuumaa tai Kylmää Akkua ei
Ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma
tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun
saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila
on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
ERITYISET TURVAOHJEET NIKKELI-KADMIUM- (NiCd) TAI
NIKKELI-METALLIHYDRIDIAKUILLE (NiMH)
VAIN LI-ION-AKUT
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa.
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa
tai purkautumasta kokonaan.
• Akusta voi vuotaa vähän nestettä, jos
sitä rasitetaan voimakkaasti tai käytetään
äärilämpötiloissa. Tämä ei ole merkki viasta.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
Jos ulompi sinetti on murtunut
a. ja akkunestettä pääsee iholle, pese se
huolellisesti pois hankaamalla saippualla ja
vedellä useiden minuuttien ajan.
Tärkeitä Turvallisuusohjeita Kaikkia
Akkuja Käytettäessä
b. ja akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele silmiä
puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin
ajan ja ota heti yhteys lääkäriin. (Tietoja
lääkärille: Neste on 25–35-prosenttista
natriumhydroksidia.)
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa akkua, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun
asettaminen latauslaitteeseen tai poistaminen
siitä voi sytyttää pölyn tai kaasut.
• Lataa akut vain DEWALT-latauslaitteissa.
• ÄLÄ upota akkua veteen tai räiskytä sen päälle
vettä.
• Älä säilytä tai käytä akkua tai työkalua
paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 ˚C,
esimerkiksi ulko- tai metallirakennuksissa
kesällä.
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
132
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Akun Kansi (kuva 2)
Kun akku ei ole kiinni latauslaitteessa tai työkalussa,
suojaa sen navat kannella. Jos kansi ei ole
paikoillaan, irtonaiset metalliesineet voivat oikosulkea
navat, jolloin akku voi vaurioitua ja voi aiheutua
tulipalon vaara.
1. Irrota suojakansi ennen akun asettamista
latauslaitteeseen tai työkaluun.
2. Aseta suojakansi paikoilleen, kun akku on
irrotettu latauslaitteesta tai työkalusta.
SUOMI
Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
VAROITUS: Kun akku ei ole kiinni
latauslaitteessa tai työkalussa, varmista,
että suojakansi on paikoillaan.
Akkuyksikkö
Älä altista vedelle.
AKKUTYYPPI
DC602 toimii 12 voltin akkuyksiköillä ja DC608 toimii
18 voltin akkuyksiköillä.
HUOMAUTUS: ÄLÄ KÄYTÄ DE9181MALLIN 18 V:N KOMPAKTIA
LITIUMAKKUA DC608-MALLISSA,
koska tämä saattaa vahingoittaa
työkalua ja akkua sekä aiheuttaa
katkonaisen työkalun toiminnan.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 °C.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Älä hävitä NiMH-, NiCd- tao Li-Ion-akkua
polttamalla.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja.
Lataa Litium-ioniakkuja.
HUOMAUTUS: Li-Ion-akut on ladattava täyteen
ennen niiden asettamista säilytykseen.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
Latauslaitteen ja Akun Tarrat
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Akkua ladataan
Akku on ladattu
Akku on viallinen.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Latausajan tiedot ovat teknisissä
tiedoissa.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Naulain
1 Laturi
2 Akkuyksikköä
1 Suojalasit
1 Työkalulaatikko (koskee vain K-malleja)
1 Käyttöohje
1 poikkileikkauspiirros
HUOMAUTUS: N-mallien kanssa ei toimiteta akkuja
eikä latauslaitetta.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1, 2)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Liipaisukytkin
b. Kärkilaukaisin
c. Tukosten selvitysvip
133
SUOMI
d. Suojus
e. Valot / alhaisen akkutehon merkkivalo
f Käännettävä vyöpidike
g Makasiinin kansi
h. Naulatyöntimen vapautuspainike
i Vähäisen naulamäärän merkkivalo
j. Toimintatavan valitsin
k. Syvyydensäädin
l. Kärkilaukaisimen lukitsin
m. Akkuyksikkö
n. Akun vapautuspainikkeet
o. Laturi
p. Latauksen merkkivalo (punainen)
q. Akun suojakansi
KÄYTTÖTARKOITUS
Johdottomat DC602- ja DC608-naulaimet on
tarkoitettu puisiin työstökappaleisiin naulattavien
naulojen kiinnittämiseen.
ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa äläkä
syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Nämä johdottomat naulaimet ovat ammattilaisen
sähkötyökaluja.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Irrota akku aina ennen
laitteen kokoamista ja säätämistä.
Katkaise laitteesta virta aina ennen akun
irrottamista tai asettamista paikoilleen.
VAROITUS: Käytä vain DEWALT-akkuja
ja -latauslaitteita.
Akun Irrottaminen ja Asettaminen
Paikoilleen (kuva 2)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Varmista, että akku (m) on ladattu
täyteen.
AKUN ASETTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista akku työkalun kahvan sisällä olevaan
tappiin (kuva m).
2. Työnnä akku kahvaan, kunne se napsahtaa
paikalleen.
AKUN IRROTTAMINEN TYÖKALUSTA
ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Alle 16-vuotiaat
eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa.
1. Paina vapautuspainikkeita (n) ja vedä akku ulos
kahvasta.
Sähköturvallisuus
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Ohjeet ovat
lataamisesta kertovassa kohdassa.
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen
jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon Käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
134
Akun Alhaisen Varauksen
Merkkivalo (kuva 1)
Akun alhaisen varaustason ilmaisu on integroitu
toiminto merkkivaloissa (e). Valo välähtää neljä kertaa
osoittaen, että akkuyksikkö on ladattava uudelleen,
ja työkalu kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Kytke työkalu pois päältä ja ota akkuyksikkö (m) irti
heti, kun merkkivalo vilkkuu.
Työkalu pysyy toimimattomana niin kauan kuin
akussa on liian alhainen varaus.
Vyöpidikkeen Asennus (kuva 3)
Vyöpidike voidaan kiinnittää työkalun kummalle
tahansa puolelle tai haluttaessa poistaa.
1. Aseta vyöpidike (f) työkalun sivussa olevaan
asennusreikään.
2. Vie ruuvi (r) asennusreiän läpi. Kiristä ruuvi.
SUOMI
Makasiinin Täyttäminen (kuva 4)
VAROITUS: Sammuta työkalu ja irrota
akku aina, ennen kuin täytät ja tyhjennät
naulamakasiinia.
1. Paina naulatyöntimen vapautuspainiketta (h) ja
vedä makasiinia (g) taaksepäin.
2. Valitse sopiva yhteenliitetty naulasarja. (Katso
Teknisiä tietoja.)
3. Työnnä yhteenliitetty naulasarja makasiinin
sivussa olevaan syöttöaukkoon. Varmista, että
naulat kulkevat kärki edellä naulakanavaan.
4. Työnnä makasiinia eteenpäin siten, että se
naksahtaa paikoilleen.
Vähäisen Naulamäärän Merkkivalo
(kuva 7)
Kun makasiinissa on noin kuusi naulaa jäljellä,
vähäisen naulamäärän merkkivalo (i) syttyy
makasiinin ikkunaan.
Keltainen merkkivalo osoittaa, että makasiini on
täytettävä uudelleen nauloilla.
Naulaussyvyyden Säätäminen
(kuva 5)
Käytä syvyyden säädintä. Naulaussyvyyttä voidaan
säätää käytettävän naulatyypin mukaan.
1. Kun naula halutaan jättää enemmän pinnalle,
kierretään säädintä (k). Syvyysasetuksia on
kaksitoista ja väliasentoja on kuusi – 1 on
pinnallisin ja 6 on syvin asento.
2. Kun naula halutaan kiinnittää syvemmälle,
säädintä kierretään suurempaan asetusarvoon.
Toimintatavan Valinta (kuva 1)
Lamput (kuva 1)
Tässä työkalussa on lamput (e) molemmilla puolilla.
Lamput syttyvät, kun akkuyksikköä asennetaan,
liipaisukytkin aktivoidaan tai kärkilaukaisin
vapautetaan. Lamput ilmoittavat myös akun
alhaisesta varaustasosta sekä naulatukoksesta.
Katso lisätietoja Akun alhaisen varauksen
merkkivalo tai Naulatukoksen selvittäminen.
VAROITUS: Lamput on tarkoitettu
valaisemaan vain työkohteen pintaa. Älä
käytä niitä ainoana valonlähteenä.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
Käsien Oikea Asento (kuva 8)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä pääkahvassa (u) kuten kuvassa näytetään.
Työkalun Valmistelu (kuva 1, 4)
Valitse perättäinen toimintatapa työntämällä
toimintatilan valitsin (j) yksittäisen naulan kuvan
kohdalle ( ).
1. Irrota akkuyksikkö (m).
Valitse sarjatoimintatapa työntämällä toimintatilan
valitsin (j) kolmen naulan kuvan kohdalle (
).
3. Vapauta kärkilaukaisimen lukitus (l).
Kärkilaukaisimen Kukitsin (kuva 6)
Tässä työkalussa on kärkilaukaisimen lukitsin (l), joka
estää työkalua laukaisemasta naulaa.
Kytke kärkilaukaisimen lukitsin ja työnnä kytkin
alaspäin.
Vapauta kärkilaukaisin (l) vetämällä kytkin ylöspäin.
VAROITUS: Varmista ennen säätöjä ja
työkalun ollessa käyttämättömänä, että
kärkilaukaisimen lukitsin (l) on kytketty ja
akkuyksikkö on poistettu.
2. Ota kaikki naulat ulos makasiinista (g).
4. Tarkista, että kärkilaukaisin voi liikkua vapaasti.
5. Paina kärkilaukaisimen lukitsinta.
6. Täytä makasiini uudelleen nauloilla.
7. Aseta akkuyksikkö paikoilleen.
VAROITUS: Älä käytä työkalua, jos
kärkilaukaisin tai naulantyönnin eivät liiku
vapaasti.
HUOMAUTUS: ÄLÄ
KOSKAAN suihkuta tai
muulla tavoin pane
voitelu- tai
135
SUOMI
puhdistusliuotteita työkalun sisään.
Tämä voi vaikuttaa vakavasti työkalun
käyttöikään ja suorituskykyyn.
Työkalun Käyttö (kuva 1)
Työkalua voidaan käyttää yhdellä tai kahdella
toimintotavalla: yksittäisellä toimintotavalla tai
sarjatoiminnolla.
YKSITTÄISTOIMINTOTAPA
Yksittäistoimintotapaa käytetään keskeytyksiä
sisältävään naulaukseen, kun halutaan hyvin huolellista
ja tarkkaa kohdistusta.
1. Valitse perättäinen toimintotapa toimintotavan
valitsimesta (j).
2. Vapauta kärkilaukaisimen lukitus (l).
3. Työnnä kärkilaukaisin työpintaa vasten.
4. Käytä työkalua vetämällä liipaisukytkintä (a).
Jokainen liipaisukytkimen veto kärkilaukaisimen
ollessa työpintaa vasten laukaisee yhden naulan.
SARJATOIMINTOTAPA
Sarjatoimintotapaa käytetään nopeaan naulaukseen
tasaisiin, liikkumattomiin pintoihin.
1. Vapauta kärkilaukaisimen lukitus (l).
2. Valitse sarjatoimintotapa toimintotavan
valitsimesta (j).
3. Laukaise yksittäinen naula
yksittäistoimintotavalla:
5. Vapauta tukoksen selvitysvipu (c) kärkiosan
päältä.
6. Vedä suojusta (d) taaksepäin siten, että
tukoksen aiheuttanut naula tulee näkyviin.
7. Poista naula käyttäen tarvittaessa pihtejä.
8. Jos naulainlevy on ala-asennossa, työnnä
ruuvitaltta kärkiosaan ja työnnä levy paikoilleen.
9. Laske suojus takaisin paikalleen.
10. Lukitse tukoksen selvitysvipu.
Jos naulat aiheuttavat usein tukoksia
kärkiosaan, vie työkalusi valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Latauslaitetta ei voi huoltaa. Latauslaitteen sisällä ei
ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.
a. Työnnä kärkilaukaisin (b) työpintaa vasten.
b. Käynnistä naulain vetämällä liipaisukytkimestä
(a). Jokainen liipaisukytkimen veto
kärkilaukaisimen ollessa työpintaa vasten
laukaisee yhden naulan.
4. Kun laukaiset useita nauloja, paina liipaisukytkin
(a) ja pidä se painettuna. Työnnä sitten
kärkilaukaisin (b) toistuvasti työpintaa vasten.
VAROITUS: Älä pidä liipaisinta
painettuna, kun työkalu ei ole käytössä.
Pidä kärkilaukaisin (l) lukittuna, jotta estät
työkalun tahattoman käytön, kun työkalu
ei ole käytössä.
Naulatukoksen Avaaminen (kuva 1)
Jos naula jää kiinni kärkiosaan, valo (e) vilkkuu
jatkuvasti.
1. Irrota akkuyksikkö (m).
2. Paina kärkilaukaisimen lukitsinta (l).
3. Avaa makasiinin suojus (g).
4. Poista kaikki naulat makasiinista.
136
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
HUOMAUTUS: Älä
voitele tätä työkalua, sillä
se voi vahingoittaa
laitteen sisäosia.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
SUOMI
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
LATAUSLAITTEEN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota
pistoke sähköpistorasiasta ennen
puhdistamista. Voit poistaa lian ja
rasvan latauslaitteen ulkopinnasta
pyyhkimällä kankaalla tai harjaamalla
pehmeällä muulla kuin metallista
valmistetulla harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Vianetsintä
Jos työkalusi ei näytä toimivan oikein, noudata
seuraavia ohjeita. Jos ongelmasi ei kuitenkaan
ratkea, ota yhteys korjaajaan.
Työkalu ei toimi
Lamput eivät syty
• Vaihda akkuyksikkö.
• Vapauta kärkilaukaisimen lukitus.
• Poista akkuyksikkö ja odota vähintään kolme
sekuntia. Asenna se tämän jälkeen takaisin
paikalleen.
Lamput palavat, mutta moottori ei käy
• Vapauta liipaisukytkin tai kärkilaukaisin ja paina
uudelleen.
• Vapauta kärkilaukaisimen lukitus.
Lamput palavat ja moottori käy
• Ota yhteys korjaajaan.
Työkalu ei laukaise nauloja kokonaan
• Poista naulat.
• Poista akkuyksikkö ja odota vähintään viisi
sekuntia. Asenna se tämän jälkeen takaisin
paikalleen.
• Laukaise yhdesti, jolloin työkalu nollautuu.
• Säädä naulaussyvyys.
• Valitse oikean tyyppinen tai pituinen naula.
Naulat ovat juuttuneet työkaluun
• Varmista, että käytät laitteellesi määritettyjä
nauloja.
• Valitse oikean tyyppinen tai pituinen naula.
• Vaihda akkuyksikkö.
• Puhdista kärkiosa.
• Puhdista lipas.
Ympäristön Suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Työkalu ei laukaise nauloja kokonaan
• Lataa naulat lippaaseen.
• Varmista, että käytät laitteellesi määritettyjä
nauloja.
• Puhdista kärkiosa.
• Puhdista lipas.
137
SUOMI
TAKUU
Ladattava akku
Jos akun teho heikkenee, se on ladattava. Kun
akku on tullut elinkaarensa päähän, toimita se
kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla.
• Käytä laitetta, kunnes akku tyhjenee. Irrota akku
laitteesta.
• Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-kennot voidaan
kierrättää. Vie ne jälleenmyyjälle tai
kierrätyskeskukseen. Ne toimitetaan
kierrätykseen.
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän
lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETAmaissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan
30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat
rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain
kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen
ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaalitai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai
harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta
edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa www.2helpU.com.
138
SVENSKA
SPIKPISTOLER
DC602, DC608
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Tekniska Data
Spänning
Typ
Aktiveringsmetod
Magasinsvinkel
Fästelement
typ
längd
VDC
mm
skaftdiameter
vinkel
Vikt (utan batteripaket)
mm
LPA (ljudtryck)
KPA (ljudtryck, osäkerhet)
LWA (ljudstyrka)
KWA (ljudstyrka, osäkerhet)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
kg
DC602
12
1
kontakt
aktivering
0°
DC608
18
1
kontakt
aktivering
0°
18 ga.
18 ga.
16, 19, 25, 29, 30
32, 38, 40, 44, 50
1,2
1,2
0°
0°
2,2
2,3
85
3
90
3
85
3
90
3
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
ah =
m/s2
< 2,5
< 2,5
Osäkerhet K = m/s2
1,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
DE9501
NiMH
12
VDC
Ah
2,6
kg
0,7
Lader
DE9130
230
Spänning nätmatning VAC
Batterityp
NiCd/NiMH
Ungefärlig laddningstid min
30
(2,0 Ah
batteripaket)
Vikt
kg
0,52
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah
batteripaket)
0,52
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
139
SVENSKA
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DC602, DC608
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/95/EC, EN 60745-1, EN 792-13.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2010
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
140
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
SVENSKA
b)
c)
d)
e)
f)
g)
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
e)
f)
g)
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA
VERKTYG
a) Ladda endast med den laddare som är
specificerad av tillverkaren. En laddare
som passar till en typ av batteripaket kan
ge upphov till brandfara när den används
tillsammans med ett annat batteripaket.
b) Använd elverktygen enbart med därtill
avsedda batteripaket. Användning av andra
batteripaket kan ge upphov till skaderisk och
eldsvåda.
c) När batteripaketet inte används, håll det
borta från andra metallföremål, såsom
gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller
andra små metallföremål som kan skapa
en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge
upphov till brännskador eller eldsvåda.
d) Under missbruksförhållanden kan vätska
komma ut från batteriet, undvik kontakt
med denna. Om kontakt oavsiktligt
inträffar, spola med vatten. Om vätska
kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut
från batteriet kan ge upphov till irritation eller
brännskador.
6) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
141
SVENSKA
Ytterligare Säkerhetsföreskrifter för
Sladdlösa Spikpistoler
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
• Använd alltid skyddsglasögon.
Märkningar på Verktyg
• Använd alltid öronskydd.
Följande bildikoner visas på verktyget:
• Använd enbart fästelement av den typ som
specificerats i bruksanvisningen.
Läs instruktionshandbok före användning.
• Använd inte stativ som stöd för verktyget.
• Ta inte isär eller blockera några som helst
delar, så som kontaktutlösaren, hos det
fästelementsdrivande verktyget .
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
• Kontrollera att säkerhets- och
utlösningsmekanismen fungerar rätt och att alla
skruvar och muttrar är väl åtdragna före varje
användande.
• Använd inte verktyget som hammare.
OBSERVERA: Använd inte verktyget på
en stege.
Använd inte verktyget på en stege.
12V DC
Verktygsspänning: 12V DC602
18V DC
Verktygsspänning: 18V DC608
• Rikta aldrig ett fungerande fästelementdrivande
verktyg mot dig själv eller någon annan.
• Medan du arbetar bör du hålla verktyget på
ett sådant sätt att inga skador kan orsakas på
huvudet eller kroppen, om en plötslig rekyl skulle
uppstå på grund av ett avbrott i eltillförseln eller
hårda områden i arbetsföremålet.
• Skjut aldrig av det fästelementsdrivande
verktyget ut i luften.
16-50mm
18GA
• Driv inte in fästelement nära kanten på
arbetsföremålet.
• Driv inte in fästelement ovanpå andra
fästelement.
Dolda risker
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir
heta under arbetet.
142
Spiktjocklek.
1.2mm
Laddningskapacitet.
110
• På arbetsområdet bör du enbart bära verktyget
i handtaget när du för det till arbetsstället och
aldrig med avtryckaren aktiverad.
• Ta hänsyn till omständigheterna på
arbetsområdet. Fästelement kan gå igenom
tunna arbetsföremål eller slinta från hörn och
kanter på arbetsföremålet och på så sätt utsätta
folk för fara.
Spiklängd.
Magasinsvinkel.
0˚
5
1-12
Djupinställningar.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna
manual innehåller viktig säkerhets- och
hanteringsinstruktioner för DE9130/DE9135
batteriladdarna.
• Innan du använder laddaren, läs alla
instruktioner och varnande märken på laddare,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
SVENSKA
laddaren på en plats långt bort från en eventuell
värmekälla. Laddaren ventileras genom springor
överst och underst på kåpan.
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Elektrisk stöt eller
dödande elchock kan uppstå.
• Använd inte laddaren om den har skadad
sladd eller kontakt – byt omedelbart ut den.
VARNING: Fara för stöt. Låt inte någon
vätska komma in i laddaren. Elektrisk
stöt kan uppstå.
• Använd inte laddaren om den har fåt ett
hårt slag, tappats eller på annat sätt blivit
skadad. Ta den till ett godkänt servicecenter.
SE UPP! Fara för brännskada. För att
minska risken för personskada, ladda
bara DEWALTs uppladdningsbara
batterier. Andra typer av batterier kan
spricka och orsaka personskada och
skada.
• Ta inte isär laddaren; tag den till ett godkänt
servicecenter när service eller reparation
behövs. Felaktig återmontering kan resultera
i risk för elektrisk stöt, dödande elchock eller
eldsvåda.
SE UPP! Under vissa förhållanden,
med laddaren inkopplad i
strömförsörjningen, kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren
kortslutas av främmande ämnen.
Främmande ämnen som är ledande,
såsom, men inte begränsade till, stål
ull, aluminiumfolie eller någon ansamling
av metalliska partiklar, bör hållas borta
från laddarens håligheter. Dra alltid
ur kontakten från strömförsörjningen
när det inte finns något batteripaket i
håligheten. Dra ur kontakten innan du
försöker rengöra.
• Koppla bort laddaren från uttaget innan
du försöker göra någon rengöring. Detta
minskar risken för elektrisk stöt. Att ta bort
batteripaketet kommer inte att minska denna
risk.
• Försök ALDRIG att koppla ihop 2 laddare.
• Laddaren är konstruerad att fungera på
vanlig 230 V hushållsström. Försök inte att
använda den med någon annan spänning.
Detta gäller inte för fordonsladdare.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
• Försök INTE att ladda batteripaketet med
några andra laddare än de i denna handbok.
Laddaren och batteripaketet är specifikt
konstruerade för att arbeta tillsammans.
DE9130 laddare accepterar DEWALT NiCd och
NiMH batteripaket från 7,2 till 18 V.
• Dessa laddare är inte avsedda för några
andra användningar än att ladda DEWALTs
uppladdningsbara batterier. Ev. andra
användningar skulle kunna resultera i brandrisk,
elektrisk stöt eller dödande elchock.
Dessa laddare behöver inga justeringar, och är
konstruerade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra hellre i kontakten än i sladden när du
kopplar ifrån laddare. Detta minskar risken
för skada på den elektriska kontakten och på
sladden.
• Se till att du vet var sladden finns, så att
ingen trampar på den, snavar över den, eller
på annat sätt utsätter den för skada eller
dragspänning.
• Använd inte en förlängningssladd såvida den
inte är absolut nödvändig. Användning av en
oriktig förlängningssladd skulle kunna resultera i
brandrisk, elektrisk stöt eller dödande elchock.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren eller
placera laddaren på en mjuk yta som kan
tänkas blockera ventilationsspringorna och
resultera i för mycket intern värme. Placera
DE9135 laddaren accepterar DEWALT NiCd och
NiMH batteripaket från 7,2 till 18 V.
Laddningsprocedur (fig. 2)
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Fara för elektrisk stöt
eller dödande elchock.
1. Plugga in laddaren (o) i ett lämpligt uttag innan
du sätter in batteripaketet.
2. Sätt in batteripaketet i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
143
SVENSKA
OBSERVERA: För att säkerställa maximal prestation
och livslängd hos NiCd-, NiMH- och Li-jonbatterierna, ladda batteriet under minst 10 timmar
före första användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
laddar
helt uppladdat
het/kall paketfördröjning
byt ut batteripaketet
problem
– –
–
–
–––––––––––
–– –
–– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk Uppfriskning
Automatiskt uppfriskningsläge jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaketet till
deras topp-kapacitet. Batteripaket bör uppfriskas
varje vecka eller närhelst paketet inte längre levererar
samma mängd arbete.
För att uppfriska ditt batteripaket, placera batteriet
i laddaren som vanligt. Lämna batteripaketet under
åtminstone 10 timmar i laddaren.
Het/kall Paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för
varmt eller för kallt, startar den automatiskt en het/
kall paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen
tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Därefter växlar laddaren automatiskt till paketets
laddningsläge. Denna funktion garanterar maximal
livslängd för batteriet.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till
dess det är full-laddat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
144
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda eller använd inte batteriet i
explosiva atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Insättning eller borttagning av batteriet från
laddaren skulle kunna antända dammet eller
ångorna.
• Ladda endast batteripaketen i DEWALTs
laddare.
• Stänk eller sänk INTE ner i vatten eller andra
vätskor.
• Förvara eller använd inte verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
skulle kunna nå eller överskrida 40° C
(såsom utanför skjul eller metallbyggnader
på sommaren).
FARA: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning.
Om batteripaketets fodral är
sprucket eller skadat, sätt inte in det
i laddaren. Krossa, tappa eller skada
inte batteripaketet. Använd inte ett
batteripaket eller en laddare som har fått
ett hårt slag, tappats, blivit överkörda
eller skadade på något sätt (dvs.
genomstuckits med en spik, träffats av
en hammare, trampats på). Elektrisk
stöt eller dödande elchock kan uppstå.
Skadade batteripaket bör återsändas till
servicecenter för återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR NICKELKADMIUM (NiCd) ELLER NICKEL-METALL HYDRID (NiMH)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden.
• Ett litet läckage av vätska från
batteripaketets celler kan förekomma
under extrema användnings- eller
temperaturförhållanden. Detta indikerar inte
fallering.
Emellertid, om den yttre förseglingen är bruten:
a. och batterivätskan hamnar på din hud, tvätta
omedelbart med tvål och vatten under flera
minuter.
b. och batterivätskan hamnar i dina ögon, spola
ur dem med rent vatten under minst 10
minuter, och uppsök omedelbar medicinsk
SVENSKA
tillsyn. (Medicinsk notering: Vätskan är en
25-35 % lösning av kaliumhydroxid.)
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Batterilock (fig. 2)
Ett skyddande batterilock följer med för att täcka
kontakterna på ett borttaget batteripaket. Utan
det skyddande batterilocket på plats skulle lösa
metallföremål kunna kortsluta kontakterna, orsaka en
brandfara och skada batteripaketet.
1. Tag av det skyddande batterilocket innan du
placerar batteripaketet i laddaren eller verktyget.
2. Placera det skyddande locket över kontakterna
omedelbart efter att ha tagit bort batteripaketet
från laddaren eller verktyget.
VARNING: Försäkra dig om att det
skyddande batterilocket sitter på plats
innan du förvarar eller bär ett borttaget
batteripaket.
Batteripaket
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
OBSERVERA: Batteripaket med li-jon-batterier
bör vara full-laddade när de förvaras.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet
eller laddaren. Under korrekta förhållanden kan
de förvaras upp till 5 år.
Etiketter på Laddare och
Batteripaket
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
Läs instruktionshandbok före användning.
Batteriladdning.
Batteriet laddat.
Batteriet defekt.
Het/kall paketfördröjning.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd endast med DEWALTs
batteripaket, andra kan spricka och
orsaka personskada och skador.
Utsätt inte för vatten.
BATTERITYP
DC602 arbetar med 12 volts batteripaket och
DC608 arbetar med 18 volts batteripaket.
OBSERVERA: ANVÄND INTE
DE9181 18V KOMPAKTA
LITIUMBATTERIET I DC608 eftersom
detta kan skada verktyget och
batteriet och kan resultera i ojämn
verktygsprestanda.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
Ladda endast mellan 4 °C och 40 °C.
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
145
SVENSKA
n. Batterifrigörarknappar
Bränn inte upp batteripaket med NiMH,
NiCd+ och Li-jon.
Laddar batteripaket med NiMH och NiCd.
Laddar batteripaket med Li-jon.
Se tekniska data angående laddningstid.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Spikpistol
1 Laddare
2 Batteripaket
o. Laddare
p. Laddningsindikator (röd)
q. Batteriskyddslock
NVÄNDNINGSÄNDAMÅL
Spikpistolerna DC602 och DC608 har utformats för
att driva in fästelement i arbetsstycken av trä.
ANVÄND INTE i fuktiga miljöer, eller i närhet av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa sladdlösa spikpistoler är professionella
elverktyg.
TILLÅT INTE barn att komma i kontakt med
verktyget. Uppsikt krävs då det används av
ungdomar under 16 år.
1 Par skyddsglasögon
Elektrisk Säkerhet
1 Kitbox (enbart K-modeller)
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
OBSERVERA: Batteripaket och laddare är inte
inkluderade med N-modellerna.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (bild 1, 2)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. Avtryckarknapp
b. Kontaktutlösare
c. Spikrensningshake
d. Skydd
e. Lampor/svagt batteri-signal
f Vändbar bälteshake
g Magasinshölje
h. Spikdrivarfrigörarknapp
i Få spikar kvar-signal
j. Lägesväljare
k. Djupinställningsratt
l. Kontaktutlösarspärr
m. Batteripaket
146
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: Före hopmontering och
justering, ta alltid ur batteripaketet.
Stäng alltid av verktyget innan du sätter
in eller tar bort batteripaketet.
VARNING: Använd endast DEWALTs
batteripaket och laddare.
SVENSKA
Insättning och Borttagning av
Batteripaket från Verktyget (bild 2)
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
OBSERVERA: Se till att ditt batteripaket (m) är helt
uppladdat.
ATT INSTALLERA BATTERIPAKETET I VERKTYGETS
HANDTAG
1. Passa in skåran inuti verktygets handtag med
batteripaketet (bild. m).
2. Dra batteripaketet med fast hand in i handtaget
tills du hör att låset snäpper på plats.
ATT TA UT BATTERIPAKETET UR VERKTYGET.
3. Sätt in spiksatsen i laddningsöppningen på
sidan av magasinet. Se till att fästelementen förs
fram vilande på spetsarna i spikkanalen.
4. Skjut fram magasinet tills det låses på plats.
Få Spikar Kvar-signal (bild 7)
När cirka sex spikar finns kvar i magasinet, kommer
få spikar kvar-signalen (i) att synasi magasinsfönstret.
När den gula signalen syns, betyder det att
magasinet måste återladdas med spik.
Justering av Indrivningsdjup (bild 5)
Spikindrivningsdjupet kan justeras beroende på typ
av fästelement, med hjälp av djupinställningsratten.
1. För en grundare indrivning av spiken, roteras
djupinställningsratten (k). Det finns tolv olika
djupinställningar med 6 mellanpositioner, där 1
är den grundaste och 6 den djupaste.
2. För att driva in en spik djupare, roterar man
djupinställningsratten till en högre inställning.
1. Tryck på lösgöringsknapparna (n) och dra
batteripaketet med fast hand ut ur verktygets
handtag.
Val av läge (bild 1)
2. Sätt in batteripaketet i laddaren så som beskrivs
i laddar-avsnittet i denna handbok.
För lägesväljaren (j) till en-spik-symbolen (
välja enkelskottsmetoden.
), för att
För lägesväljaren (j) till tre-spik-symbolen (
välja serieskottsmetoden.
), för att
Svagt Batteri Signal (bild 1)
Signalen för svagt batteri är integrerad i lamporna
(e). De kommer att blinka 4 gånger för att visa att
batteripaketet behöver laddas om och verktyget
stängs automatiskt av.
Stäng av verktyget och ta ut batteripaketet (m) för
att ladda det så fort lampan blinkar.
Verktyget förblir funktionsodugligt så länge ett svagt
batteripaket sitter i det.
Montering av Bälteshaken (bild 3)
Bälteshaken kan fästas vid endera sidan av
verktyget och kan tas bort om så önskas.
1. För in bälteshaken (f) i monteringshålet på sidan
av verktyget.
2. För skruven (r) genom monteringshålet. Dra åt
skruven.
Laddning av Verktyget (bild 4)
VARNING: Stäng alltid av verktyget
och koppla ur batteripaketet, innan
fästelementen sätts i eller tas ur.
1. Tryck på frigörarknappen (h) och dra magasinet
(g) bakåt.
Kontaktutlösarspärr (bild 6)
Det här verktyget är försett med en
kontaktutlösarspärr
(l) som förhindrar att verktyget avfyrar spik.Tryck
knappen nedåt för att aktivera kontaktutlösarspärren.
Dra knappen uppåt för att avaktivera
kontaktutlösarspärren (l).
VARNING: Se till att
kontaktutlösarspärren (l) är aktiverad
och att batteripaketet är uttaget före du
gör justeringar eller när verktyget inte för
tillfället används.
Lampor (bild 1)
Det här verktyget är försett med lampor (e), en på
vardera sida. Lamporna tänds då batteripaketet
sätts i och då avtryckaren eller kontaktutlösaren
aktiveras. Lamporna släcks automatiskt efter 10
sekunder av inaktivitet. Lamporna fungerar också
som en indikator för svagt batteri och fastnad spik.
För fler detaljer, se Svagt batteri signal eller
Avlägsning av spik som fastnat.
2. Välj en lämpligt sammansatt spiksats. (Se
Tekniska data.)
147
SVENSKA
VARNING: Lamporna är menade att
belysa den omedelbara arbetsytan.
Använd inte lamporna som enda
ljuskälla.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Laktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
Korrekt Handplacering (bild 8)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver en hand på
huvudhandtaget (u) såsom visas.
Preparering av Verktyget (bild 1, 4)
1. Ta ut batteripaketet (m).
2. Ta ut alla spikarna från magasinet (g).
3. Frigör kontaktutlösarspärren (l).
4. Kontrollera om kontaktutlösarspärren kan röra
sig fritt.
5. Aktivera kontaktutlösarspärren.
6. Sätt tillbaka spikarna i magasinet.
7. Sätt i batteripaketet.
VARNING: Använd inte verktyget om
kontaktutlösaren eller spikdrivaren inte
kan röra sig fritt.
OBSERVERA: Du bör
ALDRIG spraya eller
på annat sätt
tillföra smörjmedel eller
rengöringsmedel in i
verktyget. Det kan på
ett betydande sätt
påverka livslängden
och funktionen hos
verktyget.
148
Användning av Verktyget (bild 1)
Verktyget kan användas i ett av två olika lägen:
enkelskottsläge eller serieskottsläge.
ENKELSKOTTSLÄGE
Enkelskottsläget används för spikning med avbrott
emellan, då mycket noggrann och precis placering
önskas.
1. Välj enkelskottsläget med lägesväljaren (j).
2. Avaktivera kontaktutlösarspärren (l).
3. Pressa kontaktutlösaren mot arbetsytan.
4. Tryck på avtryckarknappen (a) för att aktivera
verktyget. Varje tryck på avtryckaren med
kontaktutlösaren pressad mot arbetsytan
kommer att driva in en spik.
SERIESKOTT
Serieskottsläget används för snabb spikning på
platta och fasta ytor.
1. Avaktivera kontaktutlösarspärren (l).
2. Välj serieskottsläget med lägesväljaren (j).
3. Använd verktyget så som beskrivs för
enkelskottsavfyrning, för att driva in en enstaka
spik:
a. Pressa kontaktutlösaren (b) mot arbetsytan.
b. Tryck på avtryckarknappen (a) för att aktivera
verktyget. Varje tryck på avtryckaren med
kontaktutlösaren pressad mot arbetsytan
kommer att driva in en spik.
4. För att driva in flera spikar, tryck in och
håll in avtryckarknappen (a). Tryck sedan
kontaktutlösaren (b) mot arbetsytan upprepade
gånger.
VARNING: Håll inte avtryckaren
intryckt när verktyget inte används.
Håll kontakttungar (l) i låst läge för
att förhindra att verktyget går i gång
oavsiktligt när det inte används.
Avlägsnande av Spik som Fastnat
(bild 1)
Om en spik fastnar i mynningen, kommer lamporna
(e) att börja blinka kontinuerligt.
1. Ta ut batteripaketet (m).
2. Aktivera kontaktutlösarspärren (l).
3. Öppna magasinshöljet (g).
4. Ta ut alla spikarna från magasinet.
5. Lossa spikrensningshaken (c) ovanpå
mynningen.
SVENSKA
6. Dra tillbaka höljet (d) så att den fastnade spiken
ligger fri.
7. Avlägsna spiken, med hjälp av en tång om det
behövs.
8. Om drivarbladet sitter i sitt nedre läge, kan du
föra in en skruvmejsel i mynningen och pressa
det tillbaka på plats.
9. För ner höljet på plats igen.
10. Lås spikrensningshaken.
Om spikar ofta fastnar i mynningen bör du låta
verktyget ses över vid ett auktoriserat DEWALT
servicecenter.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren kan inte åtgärdas. Det finns inga delar inuti
laddaren som kan åtgärdas av användaren.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
OBSERVERA:
Smörj inte verktyget, då
detta kommer
att skada inre delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDARE
VARNING: Fara för stöt. Koppla bort
laddaren från växelströmsuttaget före
rengöring. Smuts och fett kan avlägsnas
från laddarens exteriör genom att
använda en trasa eller en mjuk ickemetallisk borste. Använd inte vatten eller
några rengöringslösningar.
Valfria Tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Felsökning
Följ nedanstående instruktioner om ditt verktyg inte
verkar fungera som det skall. Om det inte löser
problemet bör du kontakta din reparatör.
Verktyget fungerar inte
Lamporna tänds inte
• Byt ut batteripaketet.
• Avaktivera kontaktutlösarspärren.
• Ta ut batteripaketet, vänta minst 3 sekunder
och sätt sedan in det igen.
Lamporna lyser men motorn startar inte
• Släpp avtryckaren eller kontaktutlösaren och
tryck in igen.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
• Avaktivera kontaktutlösarspärren.
Lamporna lyser och motorn startar
• Vänligen kontakta din reparatör
Verktyget driver inte in fästelementen
• Ladda magasinet med fästelement.
• Försäkra dig om att du använder fästelement av
den typ som specificerats.
• Rengör mynningen.
• Rengör magasinet.
149
SVENSKA
Verktyget driver inte in fästelementen helt
och hållet
• Avlägsna spikarna.
• Ta ut batteripaketet, vänta minst 5 sekunder
och sätt sedan in det igen.
• Avfyra en gång för att återställa verktyget.
• Justera indrivningsdjupet.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
• Välj lämpligt material och fästelementslängd.
Fästelementen fastnar i verktyget
• Försäkra dig om att du använder fästelement av
den typ som specificerats.
Uppladdningsbart Batteripaket
• Välj lämpligt material och fästelementslängd.
Detta batteripaket för långvarigt bruk måste laddas
upp när det inte åstadkommer tillräcklig effekt på
arbetsmoment som det lätt kunde klara tidigare. Vid
slutet av dess tekniska livslängd, kassera det med
vederbörlig hänsyn till vår miljö:
• Byt ut batteripaketet.
• Rengör mynningen.
• Rengör magasinet.
• Kör slut på batteripaketet helt och hållet, och ta
därefter ut det ur verktyget.
Att Skydda Miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt
från DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
150
• Li-jon-, NiCd- och NiMH-celler är
återvinningsbara. Tag dem till din återförsäljare
eller till en lokal återvinningsstation. De
insamlade batteripaketen kommer att återvinnas
eller kasseras på ett korrekt sätt.
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill ställa skadeståndsanspråk,
kontakta din försäljare eller ta reda på var
ditt närmaste godkända reparationsombud
för DEWALT finns, i DEWALTs katalog, eller
kontakta närmaste kontor för DEWALT på
den adress som anges i denna handbok. En
förteckning över behöriga reparationsombud
för DEWALT och komplett information om vår
service efter försäljning finns tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Skulle du behöva underhåll eller service på
ditt verktyg från DEWALT inom 12 månader
efter inköpet, kommer detta att göras
avgiftsfritt hos ett godkänt reparationsombud
för DEWALT. Bevis på köpet måste visas upp.
Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte
tillbehör och reservdelar, såvida dessa inte
fallerar inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT fallerar på
grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
151
TÜRKÇE
ÇIVILEME ALETLERI
DC602, DC608
Tebrikler!
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik Veriler
DC602 DC608
Voltaj
VDC
Tip
Çalıştırma modu
gövde çapı
Şarjör açısı
Ağırlık (pil
takımı olmadan)
18
1
1
kontak kontak
çalıştırmaçalıştırma
Şarjör açısı
Bağlayıcılar
tip
uzunluk
12
0°
0°
Pil takımı
mm
mm
kg
18 ga. 18 ga.
16, 19, 25, 29, 30
32, 38, 40, 44, 50
1,2
1,2
0°
0°
2,2
2,3
NiMH
NiMH
Voltaj
VDC
12
18
18
Kapasite
Ah
2,6
2,6
2,0
Ağırlık
kg
0,7
1,0
0,68
Lader
Ana şebeke voltajı
Pil türü
LPA (ses basıncı)
DE9501 DE9503 DE9180
Pil türü
dB(A)
85
85
KPA (ses basıncı belirsizliği) dB(A)
3
3
LWA (ses gücü)
dB(A)
90
90
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
3
3
VAC
DE9130
DE9135
230
230
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion
Yaklaşık şarj süresi min 30
(2,0 Ah akü)
Ağırlık
Li-Ion
kg
0,52
40
(2,0 Ah akü)
0,52
Sigortalar
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
m/s2
ah =
Belirsizlik değeri K = m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
152
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
TÜRKÇE
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DC602, DC608
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/95/EC, EN 60745-1 ve EN 792-13
normlarına uygun olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
31.12.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
153
TÜRKÇE
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
154
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) ŞARJLI ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek
için kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
TÜRKÇE
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida veya terminaller
arasında kontağa neden olabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine
kısa devre yapılması yanıklara veya
yangına neden olabilir.
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı
sızıntısı yapabilir; sıvıya temas etmekten
kaçının. Kazara temas etmeniz halinde
suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas
ederse, ayrıca bir doktora başvurun.
Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Kablosuz Çivileme Aletleri için
ilave Güvenlik Talimatları
• Her zaman emniyet gözlükleri takın.
• Her zaman kulak koruması kullanın.
• Sadece kılavuzda belirtilen tipte bağlayıcılar
kullanın.
• Aleti monte etmek üzere herhangi bir sehpa
kullanmayın.
• Bağlayıcı sürme aletinin kontak ucu gibi
herhangi bir parçasını sökmeyin veya
engellemeyin.
• Her çalıştırmadan önce, güvenlik ve tetikleme
mekanizmasının düzgün biçimde çalışıp
çalışmadığını ve bütün somunlar ve cıvataların
sıkı olup olmadığını kontrol edin.
• Aleti çekiç olarak kullanmayın.
İKAZ: Aleti bir merdiven üzerinde
kullanmayın.
• Çalışmakta olan herhangi bir bağlayıcı sürme
aletini kendinize veya başka bir kişiye doğru
tutmayın.
• Çalışma sırasında, aleti enerji tedarikinde
bir aksaklık veya çalışma parçası içindeki
sert alanlar nedeniyle olası bir geri tepme
halinde başa veya gövdeye herhangi bir zarar
gelmeyecek şekilde tutun.
• Hiçbir zaman bağlayıcı sürme aletini boş alana
doğru çalıştırmayın.
• Çalışma bölgesinde, aleti sadece bir kulbunu
kullanarak taşıyın ve tetiğin açık olmamasına
dikkat edin.
• Çalışma alanındaki koşulları değerlendirin.
Bağlayıcılar ince çalışma parçalarından
geçebilir veya köşelerden kayabilir ve insanları
risk altına sokabilir.
• Bağlayıcıları çalışma parçası köşesinin
yakınına sürmeyin.
• Bağlayıcıları başka bağlayıcıların üstüne
sürmeyin.
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme kaybı.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
Aleti bir merdiven üzerinde kullanmayın.
12V DC
Alet voltajı: 12V DC602
18V DC
Alet voltajı: 18V DC608
Çivilerin uzunluğu.
16-50mm
18GA
Çivi kalınlığı.
1.2mm
155
TÜRKÇE
Yükleme kapasitesi.
110
Şarjör açısı.
•
0˚
5
Derinlik ayarları.
1-12
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
•
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
•
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
•
TALİMATLARI SAKLAYIN Bu kılavuz DE9130/
DE9135 şarj aletleri hakkında önemli güvenlik ve
çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, aküyü
kullanırken şarj cihazı, akü ve ürün üzerindeki
tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri okuyun.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas
etmeyin. Elektrik şoku veya elektrik
sebebiyle ölüm ortaya çıkabilir.
UYARI: Şok tehlikesi. Herhangi bir
sıvının şarj cihazının içine girmesine
izin vermeyin. Elektrik şokuna yol
açabilir.
DİKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT akülerini şarj
edin. Diğer akü türleri, yaralanma
veya hasara yol açacak şekilde infilak
edebilir.
DİKKAT: Belirli şartlar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken, şarj
cihazının içinde bulunan açıktaki şarj
temas noktaları, yabancı maddelerle
kısa devre yapabilir. Çelik yünü,
alüminyum folyo veya metalik
parçacıklardan oluşan herhangi bir
takviye gibi iletken niteliği olan yabancı
maddeler, şarj etme yuvalarından
uzak tutulmalıdır. Şarj yuvasında akü
olmadığında, daima şarj cihazının
•
156
•
•
•
•
•
•
güç kaynağı bağlantısını kesin.
Temizlemeye kalkışmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin.
Aküyü, bu kılavuzda belirtilenlerin
haricinde herhangi başka şarj cihazlarıyla
şarj etmeye KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı
ve akü, özel olarak birlikte çalışmak üzere
tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj
edilebilen DEWALT akülerini şarj etme
dışında herhangi bir şekilde kullanılması
amaçlanmaz. Herhangi başka kullanım,
yangın, elektrik şoku veya elektrikle ölüm
riskine yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazının bağlantısını sökerken
kabloyu değil fişi çekin. Bu, elektrik fişi ve
kablonun hasar görmesi riskini azaltacaktır.
Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilime maruz
kalabilirsiniz.
Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma
kablosunun kullanılması, yangına, elektrik
şokuna veya elektrikle ölüme yol açabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını,
havalandırma yuvalarını kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını tüm
ısı kaynaklarının uzağına konumlandırın. Şarj
cihazı, kasanın üstündeki ve altındaki yuvalarla
havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı bir kabloyla veya fişle
çalıştırmayın bunları derhal değiştirin.
Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir servis
merkezine götürün.
Şarj cihazını açmaya çalışmayın; servis
veya onarım gerekirse yetkili bir servis
merkezine götürün. Hatalı olarak yeniden
kurulması, elektrik şoku, elektrikle ölüm veya
yangın gibi risklere yol açabilir.
Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bu, elektrik şoku riskini
azaltacaktır. Aküyü çıkarmak riski azaltmaz.
TÜRKÇE
• HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
• Şarj cihazı, standart 230V ev elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltajla kullanmayı
denemeyin. Bu, araç şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALIMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DE9135 şarj aleti DEWALT NiCd, NiMH ve Li-Ion
7.2 - 18 V akülerle çalışır.
Bu şarj cihazları ayarlama gerektirmez ve
kullanımı mümkün olduğunda kolay olacak şekilde
tasarlanmıştır.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas
etmeyin. Elektrik çarpması veya
elektrikle ölüm tehlikesi.
1. Aküyü takmadan önce, şarj cihazının (o) fişini
uygun prize takın.
2. Aküyü şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj)
ışığın sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin
başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: NiCd, NiMH ve Li-Ion pillerden maksimum
performans ve kullanım ömrü elde etmek için pili ilk
defa kullanmadan önce en az 10 saat şarj edin.
Şarj İşlemi
A künün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
şarj oluyor
–
tamamen şarj oldu
–––––––––––
sıcak/soğuk akü gecikmesi
––
arızalı akü, değiştirin
•••••••••••
problem
••
••
Akünüzü yenilemek için her zaman olduğu gibi
aküyü şarj cihazınıza yerleştirin. Aküyü en az
10 saat şarj cihazında bırakın.
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
SADECE LI-ION AKÜLER
Şarj Etme (şekil [fig. 2])
–
Otomatik yenileme modu, aküdeki ayrı hücrelerin
en yüksek kapasitede eşitlenmesini veya
dengelenmesini sağlayacaktır. Aküler haftada bir
ya da akü artık aynı miktarda iş çıkarmadığı zaman
yenilenmelidir.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
DE9130 şarj cihazları, 7,2 - 18 V arasındaki
DEWALT NiCd ve NiMH pil takımlarını kabul
etmektedir.
–
Otomatik Yenileme
–
–
––
–
••
••
Li-Ion aküler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına
yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü
şarj cihazına takar veya çıkarırken toz veya
dumanlar tutuşabilir.
• Aküleri yalnızca DEWALT şarj cihazlarında şarj
edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü, sıcaklığın 40 °C’ye
veya üzerine ulaşabileceği yerlerde
(yaz aylarında dışarıdaki sundurmalar
veya metal binalar gibi) saklamayın ve
kullanmayın.
157
TÜRKÇE
TEHLİKE: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle aküyü açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı
aküyü şarj cihazına takmayın. Aküyü
ezmeyin, düşürmeyin ve hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, ezilmiş veya herhangi bir
şekilde hasar görmüş (çiviyle delinmiş,
çekiç darbesi almış, üzerine basılmış)
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın.
Elektrik şokuna veya elektrik sebebiyle
ölüme neden olabilir. Hasarlı aküler,
geri dönüştürülmek üzere yetkili servise
götürülmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
NİKEL KADMİYUM (NiCd) VEYA NİKEL
METAL HİDRÜR (NiMH) İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir.
• Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında,
akü hücrelerinden az miktarda sıvı sızabilir.
Bu, hasar olduğunu göstermez.
Ancak dış mühür bozulursa:
a. ve akü sıvısı cildinize bulaşırsa, derhal
cildinizi su ve sabunla birkaç dakika
boyunca yıkayın.
b. ve akü sıvısı gözlerinize bulaşırsa, en az
10 dakika boyunca gözlerinizi temiz suyla
yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. (Tıbbi
not: Sıvı, %25–35 oranında potasyum
hidroksit solüsyonudur.)
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
158
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Akü Kapağı (şekil 2)
Bağlantısız bir akünün ilgili parçalarını örtmek
üzere bir koruyucu akü kapağı başlığı temin
edilmiştir. Koruyucu kapağın yerinde olmaması
halinde, gevşek metal nesneler bu parçalara kısa
devre yaparak, yangın tehlikesine yol açabilir ve
aküye zarar verebilir.
1. Aküyü şarj cihazına veya alete yerleştirmeden
önce koruyucu akü kapağını çıkarın.
2. Aküyü şarj cihazı veya aletten çıkardıktan
hemen sonra koruyucu kapağı bağlantılı
parçaların üzerine yerleştirin.
UYARI: Bağlantısız bir aküyü
taşımadan veya saklamadan önce
koruyucu akü kapağının yerinde
olduğundan emin olun.
AKÜ
AKÜ TIPI
DC602 12 volt, DC608 ise 18 volt akülerle çalışır.
İKAZ: DC608 ILE DE9181
18V KOMPAKT LITYUM AKÜ
KULLANMAYIN, alet ve akü zarar
görebilir ve aletin kesintili çalışmasına
neden olabilir.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
NOT: Li-Ion aküler saklanırken tam şarjlı
olmalıdır.
2. Uzun süreli saklama, akü ya da şarj cihazına
zarar vermez. Uygun şartlar altında aküler, 5
yıla kadar saklanabilirler.
TÜRKÇE
Şarj Cihazı ve akü Üzerindeki
Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Akü şarj oluyor.
Akü şarj oldu.
Akü arızalı.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Çivileme aleti
1 Şarj cihazı
2 Pil takımı
1 Emniyet gözlüğü
1 Takım kutusu (sadece K-modellerinde)
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
NOT: N modelleriyle birlikte akü ve şarj cihazı
verilmemektedir.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şekil 1, 2)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Sadece DEWALT aküleri ile kullanın,
diğerleri patlayabilir ve kişisel yaralanma
ve hasara yol açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
a. Tetik anahtarı
b. Temas emniyeti
c. Tıkanıklık temizleme mandalı
d. Namlu
e. Işıklar/düşük pil göstergesi
f. Tersine çevrilebilir kemer kancası
g. Şarjör namlusu
Sadece 4° C ve 40° C arasında şarj
edin.
h. Çivi itici çıkarma düğmesi
i Düşük çivi göstergesi
j. Mod seçme anahtarı
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
NiMH, NiCd+ ve Li-Ion aküyü ateşe
atmayın.
Şarj cihazı, NiMH ve NiCd aküleri şarj
eder.
Şarj cihazı, Li-Ion aküleri şarj eder.
Şarj süresi için teknik veriler bölümüne
bakın.
k. Derinlik ayar tekerleği
l. Temas emniyeti kilidi
m. Pil takımı
n. Pil çıkarma düğmeleri
o. Şarj cihazı
p. Şarj göstergesi (kırmızı)
q. Koruyucu pil başlığı
KULLANIM ALANI
DC602, DC608 kablosuz çivileme aletleri ahşap
çalışma parçalarına bağlayıcıların sürülmesi için
tasarlanmıştır.
159
TÜRKÇE
Nemli koşullarda ya da yanıcı sıvılar ya da gazların
bulunduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu kablosuz çivileme cihazları profesyonel elektrikli
aletlerdir.
Çocukların aletle temas etmesine İZİN
VERMEYİN. 16 yaşın altındaki çocuklar için
gözetim gereklidir.
Elektrik Emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının şebeke
voltajı ile aynı olmasına dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablosu Kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Montaj ve ayarlama işleminden
önce, her zaman aküyü çıkarın. Aküyü
takıp çıkarmadan önce her zaman aleti
kapatın.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve
şarj aletleri kullanın.
Aküyü Alete Takıp Çıkarma
(şekil 2)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
NOT: Akünün (m) tam şarjı olduğundan emin olun.
160
AKÜYÜ ALETE TAKMAK İÇİN
1. Aletin kabzasının içinde bulunan tırnakla
aküyü aynı hizaya getirin (şek. m).
2. Yerine oturduğunu duyuncaya dek aküyü
sıkıca kabzaya sokun.
AKÜYÜ ALETTEN ÇIKARMAK İÇİN
1. Çıkarma düğmelerine (n) basın ve aküyü aletin
kabzasından çekerek çıkarın.
2. Aküyü şarj cihazına bu kılavuzun şarj cihazı
kısmında anlatıldığı şekilde takın.
Düşük pil Göstergesi (şekil 1)
Düşük pil göstergesi farlardaki bir entegre
özelliktir (e). Pil takımı şarj edilmesi gerektiğinde
4 kez yanıp sönecek ve alet otomatik olarak
kapanacaktır.
Gösterge yanıp söndükten sonra en kısa sürede
aleti kapatın ve pil takımını (m) çıkarın.
Alet, bir düşük pil takımı bağlı kaldığı sürece
çalışmaz durumda kalır.
Kemer Kancasının Monte
Edilmesi (şekil 3)
Kemer kancası aletin herhangi bir tarafına
takılabilir veya istenmezse çıkarılabilir.
1. Kemer kancasını (f) aletin kenarındaki bağlantı
deliğine takın.
2. Vidayı (r) bağlantı deliğinden geçirin. Vidayı
sıkın.
Aletin Yüklenmesi (şekil 4)
UYARI: Bağlayıcıları takıp çıkarmadan
önce her zaman için aleti kapatın ve pil
takımını çıkarın.
1. İtici çıkarma düğmesine (h) basın ve şarjörü
(g) geri çekin.
2. Uygun karşılaştırmalı çivi sapını seçin. (Teknik
verilere bakınız.)
3. Karşılaştırmalı çivi sapını şarjörün yan
tarafındaki yükleme deliğine yerleştirin. Çivi
kanalında bağlayıcıların uç kısımlarından
sürüldüğünden emin olun.
4. Şarjörü yerine oturuncaya kadar ileri itin.
Düşük Çivi Göstergesi (şekil 7)
Şarjörde yaklaşık altı adet çivi kaldığında şarjörün
penceresinde düşük çivi göstergesi (i) görünecektir.
TÜRKÇE
Sarı gösterge, şarjöre çivi yüklenmesi gerektiğini
belirtir.
Sürme Derinliğinin
Ayarlanması (şekil 5)
Derinlik ayarlama tekerleği kullanılarak, çivi
sürme derinliği kullanılan bağlayıcının türüne göre
ayarlanabilir.
1. To drive the nail shallower, rotate the depth
Çiviyi daha az derinliğe sürmek için, derinlik
ayarlama tekerleğini (k) çevirin. 1 satha en
yakın ve 6 en derinde olmak üzere 6 ara
pozisyonun bulunduğu on iki derinlik ayarı
mevcuttur.
2. Çiviyi daha derine sürmek için, derinlik
ayarlama tekerleğini daha yüksek bir değere
getirin.
Modun Seçilmesi (şekil 1)
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
Uygun El Pozisyonu (şekil 8)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde gösterilen
uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Sıralı işlem modunu seçmek için, mod seçme
anahtarını (j) tek çivi simgesine ( ) kaydırın.
Doğru el pozisyonu gösterildiği gibi, bir elin ana
tutamak (u) üzerinde olduğu konumdur.
Darbeli işlem modunu seçmek için, mod seçme
anahtarını (j) üç çivi simgesine (
) kaydırın.
Aletin Hazırlanması (şekil 1, 4)
Kontak Emniyeti Kilidi (şekil 6)
Bu alette, aletin bir çiviyi ateşlemesini engelleyen
bir kontak emniyeti kilidi (l) mevcuttur.
Kontak emniyeti kilidini (l) geçirmek için anahtarı
aşağıya doğru itin.
Kontak emniyeti kilidini (l) serbest bırakmak için
anahtarı yukarıya doğru çekin.
UYARI: Herhangi bir ayar yapmadan
önce veya alet yakın zamanda
kullanılmayacağı zamanlarda kontak
emniyeti kilidinin (l) takılı olmasına ve
pil takımının çıkarılmasına dikkat edin.
Farlar (şekil 1)
Bu alet her iki tarafında yer alan farlara sahiptir (e).
Farlar pil takımının takılmasından sonra ve tetiğin
harekete geçirilmesi veya kontak emniyetinin
serbest bırakılmasından sonra yanacaktır. Farlar
aynı zamanda düşük pil göstergesi ve sıkışmış
çivi göstergesi olarak işlev görmektedir. Daha fazla
bilgi için, Düşük Pil Göstergesi veya Sıkışmış
Çivinin Temizlenmesi bölümlerine bakınız.
UYARI: Farların amacı en yakın
çalışma yüzeyinin aydınlatılmasıdır.
Farları tek ışık kaynağı olarak
kullanmayın.
1. Pil takımını (m) çıkarın.
2. Şarjördeki (g) bütün çivileri çıkartın.
3. Kontak emniyeti kilidini (l) serbest bırakın.
4. Kontak emniyetinin serbestçe hareket edip
etmediğini kontrol edin.
5. Temas emniyeti kilidi
6. Çivileri şarjöre yeniden yükleyin.
7. Pil takımını takın.
UYARI: Kontak emniyeti veya çivi
iticinin serbestçe hareket edememesi
halinde aleti kullanmayın.
İKAZ: HİÇ BİR
ZAMAN aletin içine
yağlama maddeleri veya
temizlik maddeleri
püskürtmeyin veya
başka şekilde sürmeyin.
Bu durum aletin ömrünü ve
performansını ciddi şekilde etkileyebilir.
Aletin Harekete Geçirilmesi
(şekil 1)
Alet iki moddan birisi kullanılarak çalıştırılabilir:
sıralı işlem modu veya darbeli işlem modu.
161
TÜRKÇE
SIRALI IŞLEM MODU
Sıralı işlem modu, çok dikkatli ve doğru
yerleştirmenin gerekli olduğu durumlarda kesintili
çivileme işlemi için kullanılır.
1. Mod seçme anahtarını (j) kullanarak, sıralı
işlem modunu seçin.
2. Kontak emniyeti kilidini (l) serbest bırakın.
6. Sıkışan çivinin açığa çıkması için namluyu (d)
geri çekin.
7. Gerekli olursa pense kullanarak çiviyi çıkarın.
8. Sürücü ağzının aşağı konuma gelmiş olması
halinde, ağız kısmına bir tornavida sokarak
sürücü ağzını yerine doğru itin.
9. Namluyu eski yerine indirin.
3. kontak emniyetini çalışma yüzeyine doğru itin.
10. Tıkanıklık temizleme mandalını kilitleyin.
4. Aleti harekete geçirmek için tetik anahtarını
(a) çekin. Tetiğin her çekilmesi ve kontak
emniyetinin çalışma yüzeyine doğru itilmesi bir
çivinin çakılmasını sağlayacaktır.
Çivilerin ağız kısmında sıklıkla sıkışması halinde,
aleti yetkili bir DEWALT servisine götürün.
DARBELI IŞLEM
Darbeli işlem modu, düz ve sabit yüzeylerde hızlı
çivileme amacıyla kullanılır.
1. Kontak emniyeti kilidini (l) serbest bırakın.
2. Mod seçme anahtarını (j) kullanarak, darbeli
işlem modunu seçin.
3. Tek bir çivi çakmak için, aleti sıralı işlem
modunda açıklandığı şekilde kullanın:
a. Kontak emniyetini (b) çalışma yüzeyine
doğru itin.
b. Aleti harekete geçirmek için tetik anahtarını
(a) çekin. Tetiğin her çekilmesi ve kontak
emniyetinin çalışma yüzeyine doğru itilmesi
bir çivinin çakılmasını sağlayacaktır.
4. Birden fazla çivinin çakılması için, tetik
anahtarını (a) bastırarak tutun ve daha sonra
kontak emniyetini (b) tekrar tekrar çalışma
yüzeyine doğru itin.
UYARI: Alet kullanılmadığı zaman
tetiği basılı bırakmayın. Alet
kullanılmadığında kazara harekete
geçmesini önlemek için temas tetik (l)
kilidini kilitli konuma getirin.
Sıkışmış Çivinin Temizlenmesi
(şekil 1)
Çivinin ağız kısmında sıkışması halinde, farlar (e)
devamlı olarak yanıp sönecektir.
1. Pil takımını (m) çıkarın.
2. Kontak emniyeti kilidini (I) takın.
3. Şarjör namlusunu (g) açın.
4. Şarjördeki bütün çivileri çıkartın.
5. Ağız kısmının üzerindeki sıkışma temizleme
mandalını (c) serbest bırakın.
162
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazına bakım yapılmaz. Şarj cihazı içinde
kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parça
yoktur.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
IKAZ: İç parçalara
zarar vereceği için
aleti yağlamayın.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
TÜRKÇE
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Sorun Gidermeg
Aletinizin düzgün biçimde çalışmaması halinde,
aşağıdaki talimatları uygulayınız. Bunun da sorunu
çözmemesi durumunda, lütfen yetkili servisiniz ile
irtibata geçiniz.
Alet çalışmıyor
Farlar açılmıyor
• Pil takımını değiştirin.
• Kontak emniyeti kilidini serbest bırakın.
• Pil takımını çıkarın, en az 3 saniye boyunca
bekleyin, daha sonra yeniden takın.
Farlar açık fakat motor çalışmıyor n
• Tetik veya kontak emniyetini serbest bırakın ve
namluyu indirin.
• Kontak emniyeti kilidini serbest bırakın.
Farlar açık ve motor çalışıyor
• Lütfen yetkili servisiniz ile irtibata geçiniz.
Alet bağlayıcıları çalıştırmıyor
• Bağlayıcıları şarjöre yükleyin.
• Kılavuzda belirtilen tipte bağlayıcılar
kullanmaya özen gösterin.
• Ağız kısmını temizleyin.
• Şarjörü temizleyin.
Alet bağlayıcıları tam olarak çalıştırmıyor
• Çivileri çıkarın.
• Pil takımını çıkarın, en az 5 saniye boyunca
bekleyin, daha sonra yeniden takın.
• Aleti sıfırlamak için bir kez ateşleyin.
• Sürme derinliğini ayarlayın.
• Uygun malzemeyi veya bağlayıcı uzunluğunu
seçin.
Bağlayıcılar alet içinde tıkanıyor
• Kılavuzda belirtilen tipte bağlayıcılar
kullanmaya özen gösterin.
• Uygun malzemeyi veya bağlayıcı uzunluğunu
seçin.
• Pil takımını değiştirin.
• Ağız kısmını temizleyin.
• Şarjörü temizleyin.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
163
TÜRKÇE
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Li-Ion, NiCd ve NiMH piller geri dönüşümlüdür.
Bunları yetkili tamir servislerine veya yerel
bir geri dönüşüm istasyonuna götürün.
Toplanan aküler uygun biçimde yeniden
değerlendirilecek veya imha edilecektir.
164
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
165
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ
DC602, DC608
Συγχαρητήρια!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
ηλεκτροδότησης
VDC
Τύπος
Λειτουργία
ενεργοποίησης
διάμετρος
στελέχους
γωνία
DC608
12
18
1
1
Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση
δι’ επαφής δι’ επαφής
Γωνία γεμιστήρα
Συνδετήρες
τύπος
μήκος
DC602
0°
mm
0°
18 ga.
18 ga.
16, 19, 25, 29, 30
32, 38, 40, 44, 50
mm
1,2
0°
1,2
0°
Βάρος (χωρίς
πακέτο μπαταριών)
kg
2,2
2,3
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
85
85
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής
πίεσης)
dB(A)
3
3
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
90
90
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος)
dB(A)
3
3
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
ah =
m/s2 < 2,5
Αβεβαιότητα K = m/s2
1,5
< 2,5
1,5
DE9501 DE9503 DE9180
Τύπος μπαταρίας
NiMH
NiMH
ηλεκτροδότησης
VDC
12
18
18
Χωρητικότητα
Ah
2,6
2,6
2,0
Βάρος
kg
0,7
1,0
0,68
Φορτιστής
Τάση
ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταρίας
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
166
Πακέτο μπαταριών
Κατά προσέγγιση
χρόνος φόρτισης
Βάρος
VAC
Li-Ion
DE9130
DE9135
230
230
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion
min 30
(μπαταρίες
των 2,0 Ah)
kg
0,52
40
(μπαταρίες
των 2,0 Ah)
0,52
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DC602, DC608
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/95/ΕΚ, EN 60745-1, EN 792-13.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
31.12.2009
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές Προειδοποιήσεις
Ασφαλείας για τα Ηλεκτρικά
Εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
167
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
168
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
α) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν
τύπο μπαταριών, μπορεί να ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με τις ειδικά καθορισμένες
μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών άλλου
τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και
πυρκαγιάς.
γ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται,
διατηρείτε την μακριά από άλλα
μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά,
βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα
που μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρική
επαφή μεταξύ των δύο ακροδεκτών
της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση των
ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε
περίπτωση που το υγρό έλθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετες Οδηγίες Ασφαλείας
για Ασύρματα (μπαταρίας)
Καρφωτικά Πιστολέτα
• Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά.
• Φοράτε πάντα προστατευτικά ακουστικά.
169
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Χρησιμοποιείτε μόνο τους συνδετήρες του
τύπου που περιγράφονται στο εγχειρίδιο.
• Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εξαρτήματα
στερέωσης για την προσαρμογή του εργαλείου
σε εξάρτημα υποστήριξης.
• Μην αποσυναρμολογείτε και μην
παρεμποδίζετε οποιαδήποτε εξαρτήματα του
εργαλείου καρφώματος συνδετήρων, όπως
του εξαρτήματος ενεργοποίησης άκρου.
• Πριν από κάθε λειτουργία, ελέγξτε ότι ο
μηχανισμός ενεργοποίησης και ασφάλειας
λειτουργεί σωστά και ότι όλα τα παξιμάδια και
μπουλόνια είναι σφιχτά βιδωμένα.
– Βλάβη της ακοής.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων επειδή τα αξεσουάρ
θερμαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις Επάνω στο Εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο ως σφυρί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
το εργαλείο σε σκάλα.
• Μη στρέφετε ποτέ οποιοδήποτε εργαλείο
καρφώματος συνδετήρων προς τον εαυτό σας
ή προς άλλο άτομο.
• Κατά την εργασία, κρατάτε το εργαλείο με
τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η
πρόκληση τραυματισμών στο κεφάλι ή το
σώμα, στην περίπτωση πιθανής εκτίναξης
(“κλοτσήματος”) λόγω διαταραχής της
ηλεκτροδότησης ή λόγω σκληρών περιοχών
στο τεμάχιο εργασίας.
• Μην ενεργοποιείτε ποτέ το εργαλείο
καρφώματος συνδετήρων σε ελεύθερο χώρο.
• Στην περιοχή εργασίας, μεταφέρετε το
εργαλείο στο χώρο εργασίας με τη χρήση
μόνο μίας χειρολαβής και ποτέ με τη σκανδάλη
ενεργοποιημένη.
• Λάβετε υπόψη τις συνθήκες στην περιοχή
εργασίας. Οι συνδετήρες μπορεί να
προκαλέσουν διάτρηση λεπτών τεμαχίων ή να
ξεφύγουν από γωνίες του τεμαχίου στο οποίο
εργάζεστε, αποτελώντας έτσι κίνδυνο για τα
παρόντα άτομα.
• Μην καρφώνετε συνδετήρες κοντά σε γωνίες
του τεμαχίου εργασίας.
• Μην καρφώνετε συνδετήρες πάνω σε άλλους
συνδετήρες.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
170
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε
σκάλα.
12V DC
Τάση εργαλείου: 12V DC602
18V DC
Τάση εργαλείου: 18V DC608
Μήκος καρφιών.
16-50mm
Πάχος καρφιών.
18GA
1.2mm
Χωρητικότητα φόρτωσης.
110
Γωνία γεμιστήρα.
0˚
5
Ρυθμίσεις βάθους.
1-12
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και χρήσης για τους DE9130/DE9135 φορτιστές
μπαταριών.
• Προτού χρησιμοποιήσετε το φορτιστή,
διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις
προειδοποιητικές ενδείξεις επάνω στο
φορτιστή, την μπαταρία και το προϊόν στο
οποίο χρησιμοποιείται η μπαταρία.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την
εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του φορτιστή. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, να φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της
DEWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
ενδέχεται να εκραγούν προκαλώντας
προσωπικό τραυματισμό και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
ενώ ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος
στην τροφοδοσία, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης που βρίσκονται στο
εσωτερικό του φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από την ύπαρξη
ξένης ύλης. Οι ξένες ύλες αγώγιμης
φύσης όπως, ενδεικτικά, το άχυρο
σιδήρου, το φύλλο αλουμινίου ή άλλου
είδους συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων, πρέπει να διατηρούνται
μακριά από τις υποδοχές του φορτιστή.
Να αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή
από την τροφοδοσία όταν δεν υπάρχει
μπαταρία στην αντίστοιχη υποδοχή. Να
αποσυνδέετε το φορτιστή προτού τον
καθαρίσετε.
• ΜΗΝ προσπαθήσετε να φορτίσετε την
μπαταρία με φορτιστές άλλου τύπου εκτός
από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν
εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν μαζί.
• Οι φορτιστές αυτοί δεν προορίζονται
για άλλη χρήση εκτός από τη φόρτιση
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της
DEWALT. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ενέχει
κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
• Όταν αποσυνδέετε το φορτιστή, να τραβάτε
το καλώδιο από το φις και όχι από το ίδιο
το καλώδιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται
ο κίνδυνος φθοράς στο φις και το καλώδιο.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι
τοποθετημένο έτσι ώστε δεν μπορείτε
να το πατήσετε, να σκοντάψετε σε αυτό
ή να υποστεί άλλου είδους φθορά ή
καταπόνηση.
• Μη χρησιμοποιείτε προέκταση εκτός εάν
είναι απολύτως απαραίτητο. Η χρήση
ακατάλληλης προέκτασης ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στο
επάνω στο φορτιστή και μην τοποθετείτε το
φορτιστή επάνω σε μαλακή επιφάνεια που
μπορεί να φράξει τις υποδοχές αερισμού
προκαλώντας εσωτερική υπερθέρμανση.
Τοποθετήστε το φορτιστή σε σημείο μακριά
από κάθε πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής
αερίζεται μέσω υποδοχών στο επάνω και το
κάτω μέρος του περιβλήματος.
• Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή όταν
υπάρχει φθαρμένο καλώδιο ή φις.
Φροντίστε για την άμεση αντικατάστασή τους.
• Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν
υποστεί απότομο χτύπημα, πτώση ή
άλλου είδους φθορά με οποιονδήποτε
τρόπο. Φροντίστε για τη μεταφορά του σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
• Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή. Εάν
χρειαστεί σέρβις ή επισκευή, φροντίστε
για τη μεταφορά του σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις. Η λανθασμένη
επανασυναρμολόγηση ενέχει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
προτού τον καθαρίσετε. Έτσι ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της
μπαταρίας δεν ελαττώνει αυτόν τον κίνδυνο.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος να
λειτουργεί σε τυπικό οικιακό ηλεκτρικό
ρεύμα τάσης 230 V. Μην επιχειρήσετε να
171
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
τον χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε
άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει για τον φορτιστή
αυτοκινήτου.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DE9130 λειτουργούν με πακέτα
μπαταριών NiCd και NiMH της DEWALT και με
τάσεις που κυμαίνονται από 7,2 έως 18 V.
Ο φορτιστής DE9135 δέχεται πακέτα μπαταριών
DEWALT NiCd, NiMH και Li-Ion, τάσης 7,2 έως
18 V.
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί έτσι ώστε η λειτουργία τους να είναι όσο
το δυνατό πιο εύκολη.
Διαδικασία Φόρτισης
(εικόνα [fig.] 2)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
1. Συνδέστε το φορτιστή (o) σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή.
Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη (φόρτιση)
αναβοσβήνει συνεχόμενα υποδεικνύοντας ότι
έχει ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλιστεί η μέγιστη
απόδοση και διάρκεια ζωής των μπαταριών
NiCd, NiMH και Li-Ion, φορτίστε την μπαταρία επί
τουλάχιστον 10 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
Κύκλος Φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
–
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή
ή ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την
καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας,
έως ότου η θερμοκρασία της μπαταρίας
προσεγγίσει την κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης
μπαταρίας. Με τη δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η
μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LI-ION
Οι μπαταρίες Li-Ion διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό
σύστημα προστασίας που προστατεύει την
μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την
μπαταρία Li-Ion στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Σημαντικές Oδηγίες Aσφαλείας
για κάθε Tύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες
φόρτισης που περιγράφονται.
––
–
••
••
–
–– –
Αντικαταστήστε την μπαταρία •••••••••••
172
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
Ψυχρής Μπαταρίας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
••
Για να ανανεώσετε την μπαταρία, τοποθετήστε
την στον φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε την επί
τουλάχιστον 10 ώρες στον φορτιστή.
• Μη φορτίζετε και μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες,
όπως όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά,
αέρια ή σκόνη. Η τοποθέτηση ή η αφαίρεση
της μπαταρίας από τον φορτιστή ενδέχεται
–
–––––––––––
••
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης εξισορροπεί
ή αντισταθμίζει τις ξεχωριστές κυψέλες μιας
μπαταρίας στη μέγιστη χωρητικότητα. Οι μπαταρίες
πρέπει να ανανεώνονται κάθε εβδομάδα ή κάθε
φορά που η μπαταρία δεν αποδίδει στον ίδιο
βαθμό.
–
Γίνεται φόρτιση
Πλήρης φόρτιση
Πρόβλημα
Αυτόματη Aνανέωση
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
να προκαλέσει ανάφλεξη στη σκόνη ή τις
αναθυμιάσεις.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες αποκλειστικά σε
φορτιστές της DEWALT.
• ΜΗ ρίχνετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και την μπαταρία σε μέρη όπου
η θερμοκρασία μπορεί να προσεγγίσει ή
να υπερβεί τους 40˚ C (105° F) (όπως σε
εξωτερικά υπόστεγα ή μεταλλικά κτίσματα
το καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην επιχειρήσετε
ποτέ να ανοίξετε την μπαταρία για
οποιονδήποτε λόγο. Εάν η θήκη της
μπαταρίας έχει σπάσει ή έχει υποστεί
ζημιά, μην την εισάγετε στον φορτιστή.
Μη συνθλίβετε, μη ρίχνετε κάτω και
μην καταστρέφετε την μπαταρία.
Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή
τον φορτιστή εάν υποστεί απότομο
χτύπημα, πτώση ή εάν πατηθεί από
όχημα ή εάν υποστεί άλλου είδους
φθορά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ.
διάτρηση με καρφί, χτύπημα με
σφυρί, πάτημα). Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Οι κατεστραμμένες
μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην
μπαταρία, αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ (NiCd) Η ΥΔΡΙΔΙΟΥ
ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΟΥ (NiMH)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί.
• Κάτω από ακραίες συνθήκες χρήσης ή
θερμοκρασίας, ενδέχεται να παρουσιαστεί
μικρή διαρροή υγρού από τις κυψέλες της
μπαταρίας. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.
Ωστόσο, εάν υπάρχει ρήξη της εξωτερικής
στεγανοποίησης:
α. εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή
με το δέρμα σας, ξεπλύνετε αμέσως με
νερό και σαπούνι επί αρκετά λεπτά.
β. Εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ξεπλύνετε με άφθονο
καθαρό νερό επί τουλάχιστον 10 λεπτά
και ζητήστε ιατρική βοήθεια. (Σημείωση
για τους γιατρούς: Το υγρό είναι διάλυμα
καυστικού καλίου περιεκτικότητας 25–35%.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Καπάκι μπαταρίας (εικόνα 2)
Παρέχεται ένα προστατευτικό καπάκι για την
κάλυψη των επαφών μιας αποσυνδεδεμένης
μπαταρίας. Εάν δεν τοποθετηθεί το προστατευτικό
καπάκι, τυχόν χαλαρά μεταλλικά αντικείμενα
μπορούν να βραχυκυκλώσουν τις επαφές,
προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς και καταστροφή
στην μπαταρία.
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι προτού
τοποθετήσετε την μπαταρία στο φορτιστή ή
στο εργαλείο.
2. Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι
στις επαφές αμέσως μόλις αφαιρέσετε την
μπαταρία από τον φορτιστή ή το εργαλείο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι
έχει τοποθετηθεί το προστατευτικό
καπάκι προτού αποθηκεύσετε ή
173
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
μεταφέρετε μια αποσυνδεδεμένη
μπαταρία.
Μπαταρία
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες
μπαταρίες.
Το DC602 λειτουργεί με πακέτα μπαταριών των 12
V και το DC608 λειτουργεί με πακέτα μπαταριών
των 18 V.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΜΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ
ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΛΙΘΙΟΥ DE9181 18V ΣΤΟ DC608,
γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στο εργαλείο και τη μπαταρία και
διαλείπουσα λειτουργία του εργαλείου.
Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά
με μπαταρίες DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών ενδέχεται να εκραγούν,
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
Συστάσεις για την
Αποθήκευση
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες Li-Ion πρέπει
να είναι πλήρως φορτισμένες όταν
αποθηκεύονται.
2. Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν θα
προξενήσει βλάβη στην μπαταρία ή το
φορτιστή. Υπό κατάλληλες συνθήκες, η
αποθήκευση μπορεί να διαρκέσει για έως και
5 έτη.
Ετικέτες στο Φορτιστή και την
μπαταρία
Εκτός από τα εικονογράμματα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο,
στις ετικέτες του φορτιστή και της μπαταρίας
εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας.
174
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Φροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση
τυχόν ελαττωματικών καλωδίων.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
Μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες NiMH,
NiCd+ και Li-Ion.
Φορτίζει μπαταρίες NiMH και NiCd.
Φορτίζει μπαταρίες Li-Ion.
Ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 καρφωτικό πιστολέτο
1 φορτιστή
2 πακέτα μπαταριών
1 ζευγάρι γυαλιά ασφαλείας
1 κουτί κιτ (μόνο για τα μοντέλα Κ)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες και οι φορτιστές δεν
περιλαμβάνονται με τα μοντέλα της σειράς N.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο,
στα τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες
μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιγραφή (εικόνα 1, 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης σκανδάλης
b. Εξάρτημα ενεργοποίησης επαφής
c. “Μάνταλο” απεμπλοκής
d. Κάλυμμα
e. Φώτα / ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταριών
f Αναστρεφόμενο άγκιστρο ζώνης
g Κάλυμμα γεμιστήρα
h. Κουμπί απελευθέρωσης ωθητή καρφιών
i Ένδειξη μικρής ποσότητας καρφιών
j. Διακόπτης επιλογής λειτουργίας
k. Τροχίσκος ρύθμισης βάθους
l. Απασφάλιση άκρου ενεργοποίησης επαφής
m. Πακέτο μπαταριών
n. Κουμπιά απελευθέρωσης μπαταρίας
o. Φορτιστής
p. Ένδειξη φόρτισης (κόκκινη)
q. Προστατευτικό κάλυμμα μπαταριών
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Τα ασύρματα καρφωτικά πιστολέτα DC602, DC608
έχουν σχεδιαστεί για το κάρφωμα συνδετήρων σε
ξύλινα τεμάχια εργασίας.
ΜΗ χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας ή παρουσία εύφλεκτων υγρών
ή αερίων.
Αυτά τα ασύρματα καρφωτικά πιστολέτα είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά να έρθουν σ’ επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη για παιδιά ηλικίας
κάτω των 16 ετών.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν
η τάση της μπαταρίας ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην πινακίδα με τα δεδομένα.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο
μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο
μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη
συναρμολόγηση και τη ρύθμιση, να
αφαιρείτε πάντοτε την μπαταρία. Να
απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο
προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την
μπαταρία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε
μπαταρίες και φορτιστές αποκλειστικά
της DEWALT.
Τοποθέτηση και αφαίρεση της
μπαταρίας από το εργαλείο
(εικόνα 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία (m) είναι
πλήρως φορτισμένη.
175
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΗ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στο εσωτερικό της
χειρολαβής του εργαλείου με την μπαταρία
(εικ. m).
2. Μετακινήστε την μπαταρία σταθερά στη
χειρολαβή έως ότου ακούσετε τον ήχο κλικ
που υποδηλώνει ότι η μπαταρία ασφάλισε στη
θέση της.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε τα κουμπιά απελευθέρωσης (n) και
τραβήξτε προσεκτικά την μπαταρία από τη
χειρολαβή του εργαλείου.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία στο φορτιστή,
όπως περιγράφεται στην ενότητα για το
φορτιστή στο παρόν εγχειρίδιο.
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης ωθητή (h)
και τραβήξτε το γεμιστήρα προς τα πίσω (g).
2. Επιλέξτε μια κατάλληλη δεσμίδα καρφιών.
(Δείτε τα τεχνικά δεδομένα.)
3. Εισάγετε τη δεσμίδα στην εγκοπή όπλισης
στο πλάι του γεμιστήρα. Βεβαιωθείτε ότι οι
συνδετήρες κινούνται στα άκρα τους στο
κανάλι καρφιών.
4. Ωθήστε το γεμιστήρα προς τα εμπρός έως
ότου κλειδώσει στη θέση του.
Ένδειξη μικρής ποσότητας
καρφιών (εικόνα 7)
Όταν έχουν παραμείνει περίπου έξι καρφιά
στη γεμιστήρα, θα εμφανιστεί η ένδειξη μικρής
ποσότητας καρφιών (i) στο παράθυρο του
γεμιστήρα.
Ένδειξη χαμηλής τάσης
μπαταριών (εικόνα 1)
Η παρουσία της κίτρινης ένδειξης καθορίζει ότι
ο γεμιστήρας πρέπει να πληρωθεί και πάλι με
καρφιά.
Η ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταριών αποτελεί
ενσωματωμένο χαρακτηριστικό των φώτων (e).
Θα αναβοσβήσει 4 φορές για να καθορίσει ότι το
πακέτο μπαταριών πρέπει να επαναφορτιστεί και
το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
Ρύθμιση του βάθους
καρφώματος (εικόνα 5)
Απενεργοποιήστε (θέση off) το εργαλείο και βγάλτε
το πακέτο μπαταριών (m) για να το φορτίσετε μόλις
αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία.
Το εργαλείο θα παραμείνει σε κατάσταση μη
λειτουργίας για όσο καιρό βρίσκεται συνδεδεμένο
σ’ αυτό ένα πακέτο μπαταριών χαμηλής τάσης
Προσάρτηση των αγκίστρων
ζώνης (εικόνα 3)
Το άγκιστρο ζώνης μπορεί να προσαρτηθεί σε
οποιαδήποτε πλευρά του εργαλείου ή να αφαιρεθεί
εάν δεν είναι επιθυμητό.
1. Εισάγετε το άγκιστρο ζώνης (f) στην εγκοπή
προσαρμογής στο πλάι του ηλεκτρικού
εργαλείου.
2. Περάστε τη βίδα (r) μέσω της οπής
προσαρμογής. Σφίξτε τη βίδα.
Όπλιση του εργαλείου
(εικόνα 4)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κλείνετε πάντα
το εργαλείο και αποσυνδέετε το
πακέτο μπαταριών πριν το γέμισμα και
άδειασμα των συνδετήρων.
176
Με τη χρήση του τροχίσκου ρύθμισης βάθους,
μπορείτε να ρυθμίσετε το βάθος καρφώματος
του καρφιού με βάση τον τύπο συνδετήρα που
χρησιμοποιείτε.
1. Για κάρφωμα μικρότερου βάθους, περιστρέψτε
τον τροχίσκο ρύθμισης βάθους (k). Υπάρχουν
δώδεκα ρυθμίσεις βάθους με 6 ενδιάμεσες
θέσεις – η θέση 1 είναι η θέση μικρότερου
βάθους και η θέση 6 του μεγαλύτερου βάθους.
2. Για βαθύτερο κάρφωμα ενός καρφιού,
περιστρέψτε τον τροχίσκο ρύθμισης βάθους σε
υψηλότερη θέση ρύθμισης.
Επιλογή λειτουργίας (εικόνα 1)
Για επιλογή της λειτουργίας διαδοχικού
καρφώματος, βάλτε το διακόπτη επιλογής
λειτουργίας (j) στο εικονίδιο του ενός
καρφιού ( ).
Για επιλογή της λειτουργίας διαδοχικού
καρφώματος, βάλτε το διακόπτη επιλογής
λειτουργίας (j) στο εικονίδιο του ενός
καρφιού (
).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Απασφάλιση άκρου
ενεργοποίησης επαφής
(εικόνα 6)
Αυτό το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με λειτουργία
απασφάλισης άκρου ενεργοποίησης επαφής (l)
που αποτρέπει την εκτόξευση καρφιού από το
εργαλείο.
Για ενεργοποίηση της απασφάλισης άκρου
ενεργοποίησης επαφής (l), ωθήστε το διακόπτη
προς τα κάτω.
Για απελευθέρωση της απασφάλισης άκρου
ενεργοποίησης επαφής (l), τραβήξτε το διακόπτη
προς τα πάνω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η
απασφάλισης άκρου ενεργοποίησης
επαφής (l) είναι ενεργοποιημένη
και ότι το πακέτο μπαταριών έχει
αφαιρεθεί πριν την πραγματοποίηση
οποιωνδήποτε ρυθμίσεων ή όταν
το εργαλείο δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί άμεσα.
Φώτα (εικόνα 1)
Αυτό το εργαλείο διαθέτει φώτα (e) σε κάθε του
πλευρά. Τα φώτα θα ανάψουν μόλις εισάγετε το
πακέτο μπαταριών και μετά την ενεργοποίηση
της σκανδάλης ή την απελευθέρωση του άκρου
ενεργοποίησης επαφής. Τα φώτα λειτουργούν
επίσης ως ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταριών και
ως ένδειξη εμπλοκής καρφιού. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, αναφερθείτε στις παραγράφους
Ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταριών ή
Αφαίρεση μπλοκαρισμένου καρφιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα φώτα
προορίζονται για το φωτισμό
της επιφάνειας εργασίας. Μη
χρησιμοποιείτε τα φώτα ως τη μόνη
πηγή φωτισμού.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικόνα 8)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην κύρια λαβή (u) όπως δείχνει η
εικόνα.
Προετοιμασία του εργαλείου
(εικόνα 1, 4)
1. Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών (m).
2. Αφαιρέστε όλα τα καρφιά από το γεμιστήρα
(g).
3. Απελευθερώστε την απασφάλιση άκρου
ενεργοποίησης επαφής (l).
4. Ελέγξτε εάν μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα το
εξάρτημα ενεργοποίησης επαφής.
5. Απασφαλίστε το εξάρτημα ενεργοποίησης
επαφής.
6. Επαναφορτώστε τα καρφιά στο γεμιστήρα.
7. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
το εργαλείο εάν το άκρο ενεργοποίησης
επαφής ή ο ωθητής καρφιών δεν
μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην
ψεκάζετε ΠΟΤΕ και μην
χρησιμοποιείτε λιπαντικά
ή καθαριστικούς
διαλύτες σε εσωτερικά
τμήματα του εργαλείου.
Αυτό θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη
διάρκεια ζωής και απόδοση του
εργαλείου.
177
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ενεργοποίηση του εργαλείου
(εικόνα 1)
Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με δύο
τρόπους λειτουργίας: τη λειτουργία διαδοχικού
καρφώματος, ή τη λειτουργία κρουστικού
καρφώματος.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΥ ΚΑΡΦΩΜΑΤΟΣ
Η λειτουργία διαδοχικού καρφώματος
χρησιμοποιείται για διακοπτόμενο κάρφωμα,
όταν απαιτείται πολύ προσεκτική και ακριβής
τοποθέτηση.
1. Με τη χρήση του διακόπτη επιλογής
λειτουργίας (j), επιλέξτε τη λειτουργία
διαδοχικού καρφώματος.
2. Απελευθερώστε την απασφάλιση άκρου
ενεργοποίησης επαφής (l).
3. Ωθήστε το άκρο ενεργοποίησης επαφής στην
επιφάνεια εργασίας.
4. Πιέστε το διακόπτη της σκανδάλης (a) για
ενεργοποίηση του εργαλείου. Κάθε πίεση της
σκανδάλης με το άκρο ενεργοποίησης επαφής
ωθούμενο στην επιφάνεια εργασίας, θα
καρφώσει ένα καρφί.
ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η κρουστική λειτουργία χρησιμοποιείται για ταχύ
κάρφωμα σε επίπεδες, ακίνητες επιφάνειες.
1. Απελευθερώστε την απασφάλιση άκρου
ενεργοποίησης επαφής (l).
2. Με τη χρήση του διακόπτη επιλογής
λειτουργίας (j), επιλέξτε τη λειτουργία
διαδοχικού καρφώματος.
3. Για κάρφωμα ενός καρφιού, χρησιμοποιήστε
το εργαλείο όπως περιγράφεται για
διακοπτόμενη λειτουργία:
α. Ωθήστε το άκρο ενεργοποίησης επαφής (b)
στην επιφάνεια εργασίας.
β. Πιέστε το διακόπτη της σκανδάλης (a) για
ενεργοποίηση του εργαλείου. Κάθε πίεση
της σκανδάλης με το άκρο ενεργοποίησης
επαφής ωθούμενο στην επιφάνεια
εργασίας, θα καρφώσει ένα καρφί.
4. Για κάρφωμα περισσότερων από ένα καρφιών,
πιέστε και κρατήστε πιεσμένη τη σκανδάλη (a)
και κατόπιν ωθήστε το άκρο ενεργοποίησης
επαφής (b) επαναλαμβανόμενα στην
επιφάνεια εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κρατάτε
τη σκανδάλη πατημένη όταν δεν
178
είναι σε χρήση το εργαλείο. Κρατάτε
τον ενεργοποιητή επαφής (l) στην
κλειδωμένη θέση για να εμποδίσετε
αθέλητη ενεργοποίηση όταν το
εργαλείο δεν είναι σε χρήση.
Αφαίρεση μπλοκαρισμένου
καρφιού (εικόνα 1)
Εάν εμπλακεί κάποιο καρφί στο άκρο καρφώματος,
τα φώτα (e) θα αναβοσβήνουν συνεχώς.
1. Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών (m).
2. Απασφαλίστε το εξάρτημα ενεργοποίησης
επαφής (l).
3. Ανοίξτε το κάλυμμα του γεμιστήρα (g).
4. Αφαιρέστε όλα τα καρφιά από το γεμιστήρα.
5. Απελευθερώστε το μάνταλο απεμπλοκής (c)
στο επάνω μέρος του άκρου καρφώματος.
6. Συμπτύξτε το κάλυμμα (d) έτσι ώστε να εκτεθεί
το καρφί που έχει εμπλακεί.
7. Αφαιρέστε το καρφί, με τη χρήση τανάλιας εάν
είναι αναγκαίο.
8. Εάν η λεπίδα καρφώματος είναι στην κάτω
θέση, εισάγετε ένα κατσαβίδι στο άκρο
καρφώματος και ωθήστε τη λεπίδα πίσω στη
θέση της.
9. Χαμηλώστε το κάλυμμα πίσω στη θέση του.
10. Ασφαλίστε το μάνταλο απεμπλοκής.
Εάν τα καρφιά εμπλέκονται συχνά στο άκρο
καρφώματος, φροντίστε για την επισκευή
του εργαλείου από εξουσιοδοτημένο κέντρο
συντήρησης της DEWALT.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο φορτιστής δεν μπορεί να επιδιορθωθεί. Δεν
υπάρχουν στο εσωτερικό του φορτιστή τμήματα
που μπορούν να επιδιορθωθούν από τον χρήστη.
μαλακή, μη μεταλλική, βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή άλλα διαλύματα
καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη
λιπαίνετε το εργαλείο,
μια και αυτό θα
προκαλέσει ζημιά στα
εσωτερικά του
εξαρτήματα.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέετε το
φορτιστή από την πρίζα AC προτού
τον καθαρίσετε. Τυχόν βρωμιές και
γράσο μπορούν να αφαιρεθούν από
το εξωτερικό μέρος του φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Επίλυση προβλημάτων
Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο δεν λειτουργεί σωστά,
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Εάν αυτό
δεν επιλύσει το όποιο πρόβλημα, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο συντήρησης.
Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν λειτουργεί
Τα φώτα δεν ανάβουν
• Αντικαταστήστε το πακέτο μπαταριών.
• Απελευθερώστε την απασφάλιση άκρου
ενεργοποίησης επαφής.
• Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών, περιμένετε
για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, κατόπιν
εισάγετέ το και πάλι.
Τα φώτα είναι αναμμένα, αλλά το μοτέρ δεν
λειτουργεί
• Απελευθερώστε τη σκανδάλη ή το άκρο
ενεργοποίησης επαφής και πιέστε και πάλι.
• Απελευθερώστε την απασφάλιση άκρου
ενεργοποίησης επαφής.
Τα φώτα είναι αναμμένα και το μοτέρ λειτουργεί
• Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο συντήρησης.
Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν καρφώνει
συνδετήρες
• Φορτώστε συνδετήρες στο γεμιστήρα.
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τους
συνδετήρες του καθορισμένου τύπου.
179
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Καθαρίστε το άκρο καρφώματος.
• Καθαρίστε το γεμιστήρα.
Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν καρφώνει
πλήρως τους συνδετήρες
• Αφαιρέστε τα καρφιά.
• Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών, περιμένετε
για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, κατόπιν
εισάγετέ το και πάλι.
• Πιέστε τη σκανδάλη μία φορά για να επανέλθει
το εργαλείο σε αρχική κατάσταση λειτουργίας.
• Ρυθμίστε το βάθος καρφώματος.
• Επιλέξτε το κατάλληλο υλικό ή μήκος
συνδετήρα.
Έχουν εμπλακεί συνδετήρες στο εργαλείο
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τους
συνδετήρες του καθορισμένου τύπου.
• Επιλέξτε το κατάλληλο υλικό ή μήκος
συνδετήρα.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
• Αντικαταστήστε το πακέτο μπαταριών.
• Καθαρίστε το άκρο καρφώματος.
• Καθαρίστε το γεμιστήρα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
180
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Αυτή η μεγάλης χρονικής διάρκειας μπαταρία
πρέπει να επαναφορτίζεται όταν δεν παρέχει
επαρκή ισχύ για εργασίες που πραγματοποιούνταν
εύκολα σε προγενέστερο χρόνο. Στο τέλος της
τεχνικής διάρκειας ζωής της, απορρίψτε την
μπαταρία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
• Αφήστε την μπαταρία να αποφορτιστεί
εντελώς και στη συνέχεια, αφαιρέστε την από
το εργαλείο.
• Οι κυψέλες ιόντος λιθίου, NiCd και NiMH
είναι ανακυκλώσιμες. Παραδώστε τις στον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε ή
σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες
που συλλέγονται είτε ανακυκλώνονται είτε
απορρίπτονται με κατάλληλο τρόπο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για τους επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα δήλωση
εγγύησης αποτελεί προσθήκη και δεν βλάπτει
κατά κανέναν τρόπο τα δικαιώματα βάσει
σύμβασης που έχετε ως επαγγελματίας
χρήστης ή τα νόμιμα δικαιώματά σας ως
ιδιώτης, μη επαγγελματίας, χρήστης. Η
παρούσα εγγύηση ισχύει εντός των περιοχών
δικαιοδοσίας των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ •
Εάν δεν μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι από
την απόδοση του εργαλείου DEWALT, απλώς
επιστρέψτε το εντός 30 ημερών, πλήρες όπως
αγοράστηκε με όλα τα τμήματα και εξαρτήματά
του, στο σημείο αγοράς, για να σας επιστραφεί
το σύνολο των χρημάτων ή για ανταλλαγή.
Το προϊόν πρέπει να φέρει εύλογη φθορά και
πρέπει να υπάρχει απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν φέρει εύλογη φθορά.
• Δεν έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
• Προσκομίστηκε απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα τμήματα, όπως παραλήφθηκε.
Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση
αξίωσης, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή
εντοπίστε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις
της DEWALT από τον κατάλογο της DEWALT
ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της
DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις
της DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε,
υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ •
Εάν χρειαστείτε συντήρηση ή επισκευή
για το εργαλείο DEWALT, σε χρονικό
διάστημα 12 μηνών από την αγορά, θα
πραγματοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της
DEWALT. Πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη
αγοράς. Περιλαμβάνεται το κόστος της
εργασίας. Δεν περιλαμβάνονται παρελκόμενα
και ανταλλακτικά, εκτός και αν η βλάβη
παρουσιάστηκε στο χρονικό διάστημα της
εγγύησης.
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DEWALT. παρουσιάσει
ελάττωμα λόγω ελαττωματικών υλικών
ή κατασκευής εντός 12 μηνών από την
ημερομηνία αγοράς, η DEWALT εγγυάται
την αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών
τμημάτων χωρίς επιβάρυνση ή, κατά την
κρίση μας, τη δωρεάν αντικατάσταση της
μονάδας, με την προϋπόθεση ότι:
• Δεν έχει γίνει κακή χρήση του
προϊόντος.
181
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N050555
03/10
Download PDF

advertising