RS1050E(K) | Black&Decker RS1050E(K) RECIPROCATING SAW instruction manual

Powerful Solutions
TM
372000-21 EST
www.blackanddecker.eu
RS1050E
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
11
3
4
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Black & Deckeri käsisaag on ette nähtud puidu,
plastiku ja lehtmetalli saagimiseks. See tööriist on
mõeldud vaid lõpptarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus. Lugege kõik hoiatused ja
ohutusjuhised läbi. Kõigi juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi,
tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku
tarvis alles.
Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega)
või akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid
ja külmkapid. Kui olete on maandatud,
suureneb elektrilöögi oht.
c. Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist..
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d. Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis
juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide või
arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks
hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage kaitsevahendeid. Kandke alati
kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige tahtmatut käivitamist. Veenduge, et
enne tööriista vooluvõrku ja/või aku külge
ühendamist on käivituslüliti väljalülitatud
asendis. Kandes tööriista sõrm lülitil või
ühendades vooluvõrku tööriista mille lüliti on
tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed
ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e. Ärge upitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja õigesti
kasutatavad. Nende seadmete kasutamine
vähendab tolmuga seotud ohtusid.
5
EESTI KEEL
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab
paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks
ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on
ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Selline toimimine vähendab
masina ettenägematu käivitumise ohtu.
d. Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas. Mitte
lubada tööriista kasutada inimestel kes
pole saanud vastavat väljaõpet või pole
lugenud kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid terved
ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Paljud õnnetused on põhjustatud
halvasti hooldatud tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid ja
otsikud jne. vastavalt käesolevas juhendis
toodule, võttes arvesse nii tööpiirkonda
kui tehtava töö iseloomu. Kasutades
tööriista mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda
raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasuta
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus. Täiendavad käsisaagide ohutust
puudutavad hoiatused.
♦
Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
6
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
lõikeketas võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Pinge all oleva juhtme lõikamine
võib pingestada elektritööriista metallist osad
ning anda kasutajale elektrilöögi.
Kasutage klambreid või muud viisi, et
töödetail kindlale alusele fikseerida ja
seda toestada.. Kui hoiate töödetaili käsitsi
või keha vastas, on see ebastabiilne ja võib
põhjustada tööriista üle kontrolli kaotamist.
Hoidke käed lõikealast eemal. Ärge kunagi
küünitage ühelgi põhjusel tööala alla. Ärge
asetage sõrmi või pöialt liikuva tera või
teraklambri lähedusse. Ärge tasakaalustage
saagi hoide kinni selle jalast.
Hoidke terad teravad.. Nürid või kahjustunud
lõiketerad võivad põhjustada koormuse all
oleva sae kaldumise või seiskumise. Kasutage
alati töödetaili ja lõiketöö jaoks sobivaid
terasid.
Torude või juhtmete lõikamisel veenduge,
et neis ei oleks vett või ei oleks need pinge
all.
Vahetult pärast masina käitamist ärge
puudutage töödetaili ega tera. Need võivad
olla väga kuumad.
Enne seina, põrandasse või lakke augu
puurimist, et seal pole juhtmeid ega
torusid või muid peidetud ohte.
Pärast lüliti vabastamist jätkab tera
liikumist. Kui olete tööriista välja lülitanud,
oodake kuni tera seiskub täielikult ja alles siis
asetage see maha.
Hoiatus. Kokkupuude lõikamisseadme tekitatava
tolmuga või selle sissehingamine võib ohustada
seadme kasutajat ja võimalikke kõrvalseisjaid.
Kandke tolmumaski, mis on mõeldud kaitseks
tolmu ja aurude eest; veenduge, et tööalale
sisenevad isikud oleks samuti kaitstud.
♦ Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas
kasutusjuhendis. Tarvikute või lisaseadmete
kasutamine muul otstarbel kui ette nähtud
käesolevas kasutusjuhendis võib põhjustada
vigastusi või vara kahjustamist.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦ See seade pole mõeldud kasutamiseks
isikute (k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud
füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus,
kellel puuduvad vastavad teadmised ja
kogemused, v.a juhul, kui nende ohutuse eest
vastutav isik on andnud neile seadme ohutuks
kasutamiseks juhiseid ja teostab järelvalvet.
♦ Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks
seadmega.
EESTI KEEL
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe
tööriista võrdlemiseks teisega. Deklareeritud
vibratsioonitaseme väärtust võib kasutada
kokkupuute esmaseks hinnanguks.
Hoiatus. Vibratsioonitaseme väärtus võib
elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt
viisist erineda deklareeritud väärtusest.
Vibratsioonitase võib tõusta kõrgemale näidatud
tasemest.
Hoiatus. Vibratsioonitaseme hindamisel
ohutusmeetmete määramiseks, mis on sätestatud
standardis 2002/44/EÜ isikute kaitsmiseks,
kes töötavad pidevalt elektritööriistadega, peab
arvesse võtma kasutamise tingimusi ja tööriista
kasutamise viisi, k.a arvestama töötsükli kõikide
osadega, nt aeg, millal tööriist on välja lülitatud ja
tühijooksuaeg koos käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Hoiatus. Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga,
seetõttu pole maandusjuhe vajalik.
Veenduge alati, et akupinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
♦
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud Black
& Deckeri hoolduskeskusel välja vahetada.
Osad
1. Reguleeritav tald
2. Lõiketera kinnitushoob
3. Lisakäepide
4. Käivituslüliti
5. Kiiruse valimise ketas
6. Talla vabastamise nupp
Kokkupanek
Hoiatus. Veenduge enne järgmiste toimingute
üritamist, et tööriist on välja lülitatud ja
vooluvõrgust eraldatud ning saetera on seiskunud.
Kasutatud saeterad võid olla kuumad.
Saetera paigaldamine (joonis D)
♦ Hoidke saetera (8) kindlalt kinni. Kui sae
lõiketeral on hambakaitse, jätke see lõiketera
paigaldades kohale.
♦ Tõmmake lõiketera kinnitushoob (2) üles, et
lõiketera kinnitusmehhanism vabastada.
♦ Sisestage saetera (8) tapp üleni
terahoidikusse.
♦ Liigutage lõiketera kinnitushoob (2) alla, et
lõiketera kinnitusmehhanism lukustada.
♦ Eemaldage hambakaitse, kui see on
paigaldatud.
Märkus. See tööriist on ette nähtud sae
lõiketerade paigaldamiseks nii, et hambad on kas
suunaga ette või taha.
Lisakäepide
Lisakäepide pakub paremat haaramisvõimaluste
valikut. Lisakäepideme paigaldamiseks on
kasutatavad kahekse kinnituskohta.
Lisakäepideme kinnitamine (joonis B)
♦ Mähkige käepide (3) ja rihm ümber sae
eesmise haardeala.
♦ Veenduge, et käepideme (3) ja rihma
eenduvad osad (7) haakuvad täielikult sae
vastavate kohtadega.
♦ Haakige klamber ja rihm kokku ning vajutage
kinnitushoob käepidemele (3), et käepide
kindlalt lukustada.
♦ Veenduge enne saagimist, et käepide (3) on
kinni.
Lisakäepideme eemaldamine
♦ Tõstke kinnitushoob oles ja lahutage klamber
rihmast.
♦ Eemaldage käepide (3) ja rihm sae küljest.
Reguleeritav tald (joonis E)
Tald (1) reguleerib lõikesügavuse piiri.
♦ Hoidke saagi nii, et selle alumine pool on
suunatud üles.
♦ Vajutage käepidemel olevat talla vabastamise
nuppu (6) ja libistage tald (1) välja ühele
kolmest seadest ning vabastage nupp.
Muud riskid
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud
kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda
täiendavad riskid. Need ohud võivad tekkida
väärkasutamisest, pikemaajalisest kasutamisest
jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
7
EESTI KEEL
♦
Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
Osade, terade või tarvikute vahetamisest
tekitatud vigastused.
Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate tööriista pikemalt,
veenduge, et teete regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustus.
Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu
sissehingamisest põhjustatud terviseohud
(nt puidutööd, eriti tamme, pöögi ja vaikkiudplaadii korral).
♦
♦
♦
♦
Kasutamine
Sisse- ja väljalülitamine
♦ Tööriista sisselülitamiseks vajutage sisse-/
välja lülitamise nuppu (4).
♦ Tööriista väljalülitamiseks vabastage sisse-/
väljalülitamise nupp (4).
Kiiruse valimise ketas (joonis C)
Kiiruse valimise ketas (5) pakub kiirusevalikuid
kiirusemäära märkimisväärseks parandamiseks
erinevate materjalide korral.
♦ Sae aeglasema kiiruse valimiseks pöörake
ketas väiksemale numbrile. Kiirema kiiruse
valimiseks pöörake ketas suuremale numbrile.
Saagimine (joonis A)
♦ Hoidke tööriistast alati kahe käega.
♦ Laske saekettal enne lõikamise alustamist
mõned sekundid vabalt pöörelda.
♦ Rakendage tööriistale lõikamise ajal ainult
veidi jõudu.
♦ Võimalusel suruge lõikamise ajal sae tald
(1) vastu töödetaili. See parandab tööriista
kontrolli ja vähendab vibreerimist. Samuti
hoiab see ära lõiketera kahjustumise.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Puidu saagimine
♦ Kinnitage töödetail kindlalt kohale ja
eemaldage kõik naelad ja metallesemed.
♦ Hoidke tööriista kahe käega ja töötage vastu
töödetaili surutud tallaga (1).
Tasalõikamine (joonis F)
Raamsae mootori korpuse kompaktne ehitus ja
pöörlev tald võimaldavad põrandate, nurkade ja
teiste raskete piirkondade väga lähedalt lõikamist.
Tasalõikamise võimaluste maksimeerimiseks
toimige järgmiselt.
8
♦
♦
Sisestage lõiketera võll lõiketera klambrisse
nii, et lõiketera hambad on suunatud üles.
Pöörake saag tagurpidi. Nii olete tööpinnale
nii lähedal kui võimalik.
Metalli saagimine (joonis G)
Pidage meeles, et metalli lõikamisele kulub
rohkem aega kui puidu lõikamisele.
♦ Kasutage metalli lõikamiseks sobilikke terasid.
Kasutage raudmetallide jaoks peenete
hammastage saeketast ja mitteraudmetalli
jaoks jämedamat saeketast.
♦ Lehtmetalli lõikamisel asetage lõigatava
materjali alla puutükk.
♦ Katke lõikejoon õlikihiga.
Tasku lõikamine puitu (joonis H)
♦ Mõõtke välja ja märgistage vajalik taskulõige.
♦ Paigaldage taskulõike tegemiseks sobiv sae
lõiketera.
♦ Paigaldage tald (1) töödetailile sellisesse
asendisse, et lõiketera moodustab
taskulõikeks sobiva nurga.
♦ Lülitage tööriist sisse ja sisestage lõikeketas
aeglaselt töödetaili. Veenduge, et tald (1) on
alati vastu töödetaili.
Okste lõikamine
Selle tööriistaga saab lõigata kuni 25 mm
diameetriga oksi.
Hoiatus. Ärge kasutage seda tööriista, kui olete
puu otsast, redelil või muul ebastabiilsel pinnal.
Arvestage sellega, kuhu oks kukub.
♦ Lõigake allasuunas ja oma kehast eemale.
♦ Lõigake peaharu või tüve lähedalt.
Vertikaalne lõikamine
Tööriist võimaldab ka nurkade ja muude raskete
alati lähedal lõikamist.
♦ Sisestage lõiketera tapp lõiketera hoidikusse
nii, et lõiketera hambad on suunatud üles.
♦ Hoidke tööriista kinni allapoole suunatud
tallaga (1), et oleksite tööpinnale võimalikult
lähedal.
♦ Lõigake ettesuunas ja oma kehast eemale.
Tarvikud
Tööriista jõudlus oleneb kasutatavast tarvikust.
Black & Deckeri ja Piranha tarvikute kavandamisel
on järgitud rangeid kvaliteedistandardeid
ning tarvikud on loodud tööriista jõudluse
parendamiseks. Nende tarvikute kasutamisel
saate oma tööriista maksimaalselt ära kasutada.
EESTI KEEL
Lõiketerad
Saega saab kasutada kuni 30 cm pikka lõiketera.
Kasutage alati oma tööks sobivat kõige lühemat
lõiketera, kuid siiski nii pikka, mis võimaldab
lõigata läbi materjali. Pikematel lõiketeradel
on suurem tõenäosus kasutamisel painduda
või kahjustuda. Kasutamise ajal võivad mõned
pikemad lõiketerad vibreerida või rappuda, kui
saagi ei hoita kokkupuutes töödetailiga.
Hooldamine
Black & Deckeri tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda hooldada ja korrapäraselt puhastada.
♦ Puhastage pehme harja või kuiva lapi abil
regulaarselt tööriista ventilatsiooniavasid.
♦ Puhastage korrapäraselt mootori korpust
niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega
lahustipõhiseid puhastusvahendeid. Ärge
kunagi laske vedelikel sattuda tööriista sisse;
ärge kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
Toitepistiku väljavahetamine (ainult
Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui uue toite pistiku paigaldamine on vajalik,
toimige järgmiselt.
♦ Visake vana pistik ohutult minema.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus. Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 10 A.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus
see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks
võite pöörduda Black & Deckeri kohalikku
esindusse, mille aadressi leiate käesolevast
kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri
volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid
leitavad internetis aadressil: www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
RS1050E TÜÜP 1
Pinge
Vac
230
Sisendvõimsus
W
1050
Koormuseta kiirus
min-1
800–2400
Kaal
kg
4,0
Helirõhu tase vastavalt standardile EN60745:
Helirõhk (LpA) 87 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (LWA) 98 dB(A),
määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt standardile EN60745:
Puu lõikamine (ah, CW) 13,5 m/s2,
määramatus (K) 2,8 m/s2
Lehtmetalli lõikamine (ah, CM) 11,0 m/s2,
määramatus (K) 3,2 m/s2
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie
Black & Deckeri toode on muutunud kasutuks
või vajab väljavahetamist, ärge kõrvaldage
seda koos olmeprügiga. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
9
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
RS1050E
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN60745-1, EN60745-2-11
Lisateabe saamiseks võtke ühendust
Black & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda Black & Deckeri nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika asepresident
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
25-03-2010
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis
kindel ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii
täiendab ja ei piira kuidagi teie seaduslikke
õigusi. Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide
territooriumil ja Euroopa vabakaubanduse
piirkonnas.
Kui Black & Deckeri tootel ilmneb materjali-,
tootmisdefekte või ei vasta need enam
deklaratsioonile 24 kuu jooksul alates
ostukuupäevast, garanteerib Black & Decker, et
asendab defektsed osad, parandab või asendab
mõistlikus ulatuses kulunud tooted, et põhjustada
kliendile võimalikult vähe ebameeldivusi, kui
tegemist pole järgmisega.
♦ Tööriista on edasi müüdud, kasutatud
professionaalselt või välja renditud.
♦ Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
♦ Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
♦ Remonti on üritanud läbi viia kolmandad
isikud peale volitatud hooldustöökoja või
Black & Deckeri hooldusmeeskonna.
10
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või
volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud
hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda
Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad
Internetis aadressil: www.2helpU.com
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша сабельная пила Black & Decker
предназначена для пиления древесины,
пластика и листового металла. Данный
инструмент предназначен только для
бытового использования.
Инструкции по технике
безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже инструкций может привести к
поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению серьезной травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их
дальнейшего использования.
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем)
электроинструменту или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение рабочего места может
привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c. Во время работы с
электроинструментом не подпускайте
близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать
у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
b.
c.
d.
e.
f.
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не используйте
соединительные штепселипереходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод
заземления.
Использование оригинальной
вилки кабеля и соответствующей ей
штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с
электроинструментом избегайте
физического контакта с заземленными
объектами, такими как трубопроводы,
радиаторы отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается, если
Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию
высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от
острых кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный
или запутанный кабель увеличивает риск
поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во влажной
среде используйте источник питания,
оборудованный устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
12
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием
алкоголя или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность при
работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного
снаряжения, а именно: пылезащитной
маски, ботинок на нескользящей подошве,
защитного шлема или противошумных
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или
аккумулятору, поднять или перенести
его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено».
Не переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя и
не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя
равновесие. Это позволит Вам не
потерять контроль при работе
с электроинструментом в непредвиденной
ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте
свободную одежду или украшения.
Следите за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от
движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется
надлежащим образом. Использование
устройства пылеудаления значительно
снижает риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по
назначению. Электроинструмент
работает надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не
устанавливается в положение
включения или выключения.
Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от
сетевой розетки и/или извлекайте
аккумулятор перед регулированием,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые
электроинструменты в недоступном
для детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
f.
Следите за остротой заточки
и чистотой режущих принадлежностей.
Принадлежности с острыми кромками
позволяют избежать заклинивания и
делают работу менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только
квалифицированными специалистами
с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит
безопасность Вашего электроинструмента
в дальнейшей эксплуатации.
♦
♦
♦
♦
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
♦
Внимание! Дополнительные меры
безопасности при работе сабельными
пилами
♦
♦
♦
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых режущий инструмент
может соприкасаться со скрытой
проводкой или собственным кабелем.
Контакт режущей принадлежности
с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
«живыми», что создает опасность
поражения оператора электрическим
током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации
обрабатываемой детали, устанавливая
их только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
Держите руки вне зоны резания. Ни
в коем случае не держите руки под
заготовкой. Не помещайте пальцы вблизи
пильного полотна и его зажима. Не
пытайтесь стабилизировать положение
лобзика, удерживая его за поворотную
подошву.
Следите за остротой заточки.
Затупленные или поврежденные
пильные полотна могут заставить
пилу отклониться от линии реза или
остановиться под воздействием
чрезмерного усилия. Всегда используйте
пильное полотно, максимально
соответствующее материалу заготовки
и характеру реза.
Прежде чем приступить к резке трубы
или канала, убедитесь, что в них нет
воды, электропроводки и т.д.
Никогда не дотрагивайтесь до
обрабатываемой заготовки или
пильного полотна сразу по окончании
работы инструмента. Они могут
оказаться очень горячими.
Ознакомьтесь с возможными скрытыми
опасностями перед началом сквозного
врезания в стены, полы или потолки,
проверьте наличие электропроводки
и трубопроводов.
Полотно будет продолжать движение
некоторое время после того, как
Вы отпустите выключатель. Всегда
выключайте электроинструмент и ждите,
пока пильное полотно полностью не
остановится прежде, чем положить
электроинструмент.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе работ по резанию,
может представлять опасность для здоровья
оператора и окружающих лиц. Надевайте
респиратор, специально разработанный
для защиты от пыли и паров, и следите,
чтобы лица, находящиеся в рабочей
зоне, также были обеспечены средствами
индивидуальной защиты.
♦ Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к
несчастному случаю и/или повреждению
личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦ Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть
с электроинструментом.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные
в технических характеристиках инструмента
и декларации соответствия, были измерены
в соответствии со стандартным методом
определения вибрационного воздействия
согласно EN60745 и могут использоваться
при сравнении характеристик различных
инструментов. Приведенные значения уровня
вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины
вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного
воздействия при работе
с электроинструментом зависят от вида
работ, выполняемых данным инструментом,
и могут отличаться от заявленных значений.
Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
Внимание! При оценке степени
вибрационного воздействия для определения
необходимых защитных мер (2002/44/
EC) для людей, использующих в процессе
работы электроинструменты, необходимо
принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего
цикла, в том числе время, когда инструмент
находится в выключенном состоянии, и время,
когда он работает без нагрузки, а также время
его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
Внимание! Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации
снизит риск получения травмы.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей
потребность в заземляющем
проводе. Следите за напряжением
электрической сети, оно должно
соответствовать величине,
14
обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая,
замена поврежденного кабеля питания
должна производиться только на заводеизготовителе или в авторизованном
сервисном центре
Black & Decker.
Составные части
1. Регулируемая подошва
2. Зажимной рычаг полотна
3. Вспомогательная рукоятка
4. Клавиша пускового выключателя
5. Переключатель скоростей
6. Кнопка фиксатора подошвы
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой
из следующих операций убедитесь, что
электроинструмент выключен и отсоединен от
электросети, а пильное полотно остановлено.
В процессе работы пильное полотно
нагревается.
Установка пильного полотна (Рис. D)
♦ Крепко держите пильное полотно (8). Если
на полотно надет защитный чехол, не
снимайте его до тех пор, пока полотно не
будет установлено на инструмент.
♦ Переведите зажимной рычаг полотна (2)
вверх, чтобы разблокировать зажимной
механизм.
♦ Вставьте хвостовик пильного полотна (8)
в держатель до упора.
♦ Переведите зажимной рычаг полотна
(2) вниз, чтобы заблокировать зажимной
механизм.
♦ Снимите с пильного полотна защитный
чехол, если имеется.
Примечание: Конструкция инструмента
позволяет устанавливать на него пильные
полотна, направляя зубья вверх или вниз.
Вспомогательная рукоятка
Вспомогательная рукоятка предоставляет
большой выбор положений при работе.
В ней предусмотрена установка на 8-ми
различных позициях.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка вспомогательной рукоятки
(Рис. B)
♦ Установите рукоятку (3) и прихват на
поверхности захвата в передней части
пилы.
♦ Проверьте, чтобы рукоятка (3) и прихват
полностью вошли в размеченные
отверстия (7) на пиле.
♦ Соедините зажимной рычаг и прихват
и прижмите рычаг к рукоятке (3), закрепляя
ее на инструменте.
♦ Перед работой убедитесь, что
вспомогательная рукоятка (3) надежно
закреплена.
Снятие вспомогательной рукоятки
♦ Поднимите зажимной рычаг и отсоедините
его от прихвата.
♦ Разъедините рукоятку (3) и прихват
и снимите их с инструмента.
Регулируемая подошва (Рис. Е)
Подошва (1) может регулироваться для
ограничения глубины пропила.
♦ Поверните пилу нижней частью вверх.
♦ Нажмите на кнопку фиксатора подошвы (6)
на рукоятке, передвиньте подошву (1)
в одно из 3-х положений
и отпустите кнопку фиксатора.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски
могут возникнуть при неправильном или
продолжительном использовании изделия
и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
♦ Травмы в результате касания
вращающихся/двигающихся частей
инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей электроинструмента, пильных
дисков или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании
инструмента в течение продолжительного
♦
♦
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
Ухудшение слуха.
Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы
с электроинструментом (например, при
распиле древесины, в особенности, дуба,
бука и ДВП).
Эксплуатация
Включение и выключение
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (4).
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя (4).
Переключатель скоростей (Рис. С)
При помощи переключателя скоростей
(5) можно выбрать скорость, наиболее
подходящую для работы с различными
материалами.
♦ Для выбора низкой скорости
поворачивайте переключатель до
установки малых значений на его
поворотном колесе. Для выбора высокой
скорости поворачивайте переключатель
до установки больших значений.
Пиление (Рис. А)
Всегда удерживайте инструмент обеими
руками.
♦ Прежде чем приступить к распилу, дайте
поработать пильному полотну несколько
секунд без нагрузки.
♦ При распиле прилагайте к инструменту
только легкое усилие.
♦ По возможности прижимайте подошву (1)
к поверхности обрабатываемой детали.
♦ Это увеличит контроль над инструментом,
а также существенно уменьшит вибрацию
инструмента и снизит риск повреждения
пильного полотна.
Рекомендации по оптимальному
использованию
Пиление древесины
♦ Надежно закрепите заготовку и удалите
из нее все гвозди и другие металлические
предметы.
♦ Выполняйте резку, удерживая пилу двумя
руками и плотно прижимая подошву (1)
к поверхности обрабатываемой заготовки.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пиление заподлицо (Рис. F)
Компактный дизайн корпуса электродвигателя
и поворотная подошва Вашей сабельной пилы
позволяют осуществлять пиление вплотную
к полу, углам и в других труднодоступных
местах.
Для повышения эффективности при пилении
заподлицо:
♦ Вставьте хвостовик пильного полотна
в зажимной рычаг, повернув полотно
зубьями вверх.
♦ Для максимального доступа
к обрабатываемой поверхности
переверните пилу нижней стороной вверх.
Пиление металла (Рис. G)
Помните, что распил металла занимает
гораздо больше времени, чем распил
древесины.
♦ Используйте пильное полотно,
предназначенное для распила металла.
Для распила черных металлов
используйте пильные полотна с мелкими
зубьями; для распила цветных металлов
используйте пильные полотна с большим
шагом зубьев.
♦ Для резания тонколистового металла,
прикрепите деревянную панель к обратной
стороне заготовки и выполняйте рез по
получившейся сэндвич-панели.
♦ Нанесите масляную пленку вдоль
предполагаемой линии реза.
Фасонная резка древесины (Рис. Н)
♦ Произведите замеры и нанесите разметку
для резки.
♦ Установите пильное полотно,
предназначенное для фасонной резки.
♦ Установите подошву (1) на
обрабатываемой заготовке таким образом,
чтобы полотно находилось под нужным
углом для фасонной резки.
♦ Включите пилу и медленно вводите
полотно в заготовку. Следите, чтобы
подошва (1) все время опиралась на
заготовку.
Подрезание ветвей
Данным инструментом можно подрезать ветви
диаметром не более 25 мм.
16
Внимание! Не работайте инструментом,
находясь на дереве, стоя на лестнице или на
любой другой неустойчивой опоре. Заранее
определите направление, в котором могла бы
упасть ветвь.
♦ Режьте в направлении сверху вниз и от
себя.
♦ Делайте рез вплотную к основной ветви
или стволу дерева.
Вертикальное пиление
Данный инструмент позволяет производить
пиление вплотную к углам и в других
труднодоступных местах.
♦ Вставьте хвостовик пильного полотна
в держатель, повернув полотно зубьями
вверх.
♦ Держите инструмент подошвой (1) вниз,
максимально обеспечивая доступ
к обрабатываемой поверхности.
♦ Режьте в направлении вперед и от себя.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего
электроинструмента напрямую зависит
от используемых принадлежностей.
Принадлежности Black & Decker
и Piranha изготовлены в соответствии
с самыми высокими стандартами качества
и способны увеличить производительность
Вашего электроинструмента. Используя эти
принадлежности, Вы достигнете наилучших
результатов в работе.
Пильные полотна
С данным инструментом используются
пильные полотна длиной не более 30 см.
Всегда используйте наиболее короткое
пильное полотно из предназначающихся
для выполнения заданной операции, но
достаточно длинное для выполнения
сквозного пропила обрабатываемого
материала. Длинные пильные полотна
подвержены риску погнуться или сломаться
во время использования. В процессе работы
некоторые из длинных пильных полотен могут
чрезмерно вибрировать или дрожать прежде
чем коснуться заготовки.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Black & Decker рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
РУССКИЙ ЯЗЫК
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия Вашего инструмента мягкой
щеткой или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте
абразивные чистящие средства,
а также чистящие средства на основе
растворителей. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь инструмента
и никогда не погружайте в воду какуюлибо из его частей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить
Ваш электроинструмент Black & Decker
или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми
отходами. Отнесите изделие в специальный
приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
центров Black & Decker и полную информацию
о нашем послепродажном обслуживании
и контактах Вы можете найти в интернете по
адресу: www.2helpU.com.
Технические характеристики
RS1050E ТИП 1
Напряжение
питания
Потребляемая
мощность
Число ходов
на х.х.
Вес
В перем.
тока
230
Вт
1050
х/мин
кг
800-2400
4.0
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 87 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LWA) 98 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Распил древесины (ah, CW) 13.5 м/с2,
погрешность (K) 2.8 м/с2
Распил листового металла (ah, СМ)
11.0 м/с2, погрешность (K) 3.2 м/с2
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных
свалках отходов, или Вы можете сдавать их
в торговом предприятии при покупке нового
изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием и
переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному
в данном руководстве по эксплуатации. Кроме
того, список авторизованных сервисных
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
RS1050E
Black & Decker заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», полностью соответствуют
стандартам: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-11
За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы Black
& Decker.
Кевин Хьюитт (Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела мирового
проектирования
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
25-03-2010
zst00200941 - 20-02-2013
18
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
RS1050E
TYP.
1
©
E15156
www.2helpU.com
01 - 08 - 07
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising