RS1050E(K) | Black&Decker RS1050E(K) RECIPROCATING SAW instruction manual

Powerful Solutions
TM
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-19 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
RS1050E
2
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d. S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e. Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f. Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím
okruhu použit proudový chránič
(RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Vaše ruční mečová pila Black & Decker je
určena k řezání dřeva, plastů a tabulových
plechů. Toto nářadí je určeno pouze pro
spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech
upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (je opatřeno napájecím
kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez
napájecího kabelu).
3. Bezpečnost obsluhy
a. Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s elektrickým
nářadím pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jsteli unaveni nebo jste-li pod vlivem
drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c. Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d. Před spuštěním nářadí se vždy
ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti
klíče nebo seřizovací přípravky.
Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi
nářadí a mohou způsobit úraz.
e. Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a. Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b. Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c. Při práci s nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních
osob. Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko
vzniku úrazu elektrickým proudem.
b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
4
umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
g. Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení a sběrných zásobníků,
zajistěte jejich správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5. Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte
kvalifikovanému technikovi, který bude
používat originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Další bezpečnostní pokyny
týkající se ručních pil
4. Použití elektrického nářadí a jeho
údržba
a. Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte správný typ nářadí pro
prováděnou práci. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b. Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c. Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky
a vyjměte z nářadí baterii. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
d. Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu,
aby bylo toto nářadí použito osobami,
které nejsou seznámeny s jeho
obsluhou nebo s tímto návodem.
Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
e. Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje
s ostrými řeznými břity jsou méně
náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
g. Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5
Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými
vodiči nebo s vlastním napájecím
kabelem, držte elektrické nářadí vždy
za izolované rukojeti. Při kontaktu
s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku
k pracovnímu stolu používejte svorky
nebo jiné vhodné prostředky. Držení
obrobku rukou nebo opření obrobku
o část těla nezajistí jeho stabilitu a může
vést k ztrátě kontroly.
Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti
od řezného prostoru. Ze žádného
důvodu nikdy nesahejte do prostoru pod
obrobek. Nevkládejte prsty nebo palec
do blízkosti pilového listu a upínací
svorky pilového listu. Nepokoušejte se
stabilizovat pilu uchopením patky pily.
Udržujte pilové listy ostré. Tupé nebo
poškozené pilové listy mohou při práci
způsobit vychýlení nebo zablokování
pilového listu. Vždy používejte typ
pilového listu odpovídající materiálu
obrobku a typu řezu.
Při řezání trubek a potrubí se ujistěte,
zda se v nich nenachází elektrické
vodiče, voda atd.
Nedotýkejte se obrobku nebo pilového
listu ihned po ukončení řezu. Mohou
být velmi horké.
Dávejte pozor na skrytá nebezpečí.
Před řezáním do stěn, podlah a stropů
zkontrolujte polohu elektrických
vodičů a potrubí.
Po uvolnění hlavního spínače bude
pilový list pokračovat v pohybu. Před
odložením pily vždy uvolněte hlavní
spínač a počkejte, dokud nedojde
k úplnému zastavení pilového listu.
Štítky na nářadí
Varování! Kontakt nebo vdechování prachu
a pilin, které vznikají při řezání, může ohrozit
zdraví pracovníka i okolo stojících osob.
Používejte masku proti prachu určenou
speciálně na ochranu před toxickým prachem
a podobnými látkami a zajistěte, aby byly
takto chráněny všechny osoby nacházející se
nebo vstupující do pracovního prostoru.
♦ Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu. Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací s tímto nářadím,
než je doporučeno tímto návodem,
může způsobit poranění obsluhy nebo
poškození zařízení.
Varování! Z důvodu snížení rizika
způsobení úrazu si uživatel musí
přečíst tento návod k obsluze.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou
izolací. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
♦
Bezpečnost ostatních osob
♦ Toto zařízení není určeno k použití
osobami (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto
osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce
týkající se použití zařízení osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost.
♦ Děti by měly být pod dozorem, aby si
s nářadím nehrály.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být
vyměněn výrobcem nebo
v autorizovaném servisu Black & Decker,
aby bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
1. Nastavitelná patka
2. Upínací páčka pilového listu
3. Přídavná rukojeť
4. Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
5. Otočný volič otáček
6. Uvolňovací tlačítko patky pily
Sestavení
Varování! Před provedením následujících
operací se ujistěte, zda je nářadí vypnuto,
odpojeno od zdroje napětí a zda došlo
k úplnému zastavení pilového listu. Použité
pilové listy mohou být horké.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená
v technických údajích a v prohlášení o
shodě byla měřena v souladu se standardní
zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání
jednotlivých nářadí mezi sebou. Deklarovaná
úroveň vibrací může být také použita
k předběžnému stanovení doby práce s tímto
nářadím.
Upnutí pilového listu (obr. D)
♦ Uchopte pilový list (8). Je-li pilový list
opatřen chráničem zubů, nechejte jej
během upínání nasazený na pilovém
listu.
♦ Nastavte upínací páčku pilového listu (2)
nahoru, aby došlo k uvolnění upínacího
mechanismu pilového listu.
♦ Zasuňte upínací stopku pilového listu (8)
co nejdále do držáku pilového listu.
♦ Přesuňte upínací páčku pilového listu
(2) dolů, aby došlo k zajištění upínacího
mechanismu pilového listu.
♦ Je-li na pilovém listu nasazen chránič
zubů, sejměte jej.
Poznámka: Toto nářadí je vyrobeno tak, aby
mohlo pracovat s pilovými listy, jejichž zuby
směřují dopředu nebo dozadu.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním
použití elektrického nářadí se může od
deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti na
způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může
být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Varování! Při stanovení doby působení
vibrací, z důvodu určení bezpečnostních
opatření podle normy 2002/44/EC k ochraně
osob pravidelně používajících elektrické
nářadí v zaměstnání, by měl předběžný
odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální
podmínky použití nářadí s přihlédnutím na
všechny části pracovního cyklu, jako jsou
doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží
naprázdno.
Přídavná rukojeť
Přídavná rukojeť poskytuje větší výběr poloh
pro uchopení nářadí. Pro montáž přídavné
rukojeti je k dispozici 8 upínacích poloh.
6
♦
Nasazení boční rukojeti (obr. B)
♦ Nasaďte přídavnou rukojeť (3) na přední
část pily.
♦ Ujistěte se, zda došlo k řádnému usazení
rukojeti (3) do upínacích drážek (7)
v nářadí.
♦ Zavěste sponku na držák a stlačte
upínací páčku rukojeti (3), aby došlo
k řádnému zajištění rukojeti.
♦ Před zahájením řezání proveďte kontrolu,
abyste se ujistili, zda je rukojeť (3) řádně
zajištěna.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní
spínač (4).
Otočný volič otáček (obr. C)
Otočný volič otáček (5) umožňuje provádět
volbu pracovních otáček pily vzhledem
různým materiálům obrobku.
♦ Při volbě nižších otáček pily nastavte
otočný regulátor na nižší číslo na voliči.
Chcete-li zvolit vyšší otáčky, nastavte
volič na vyšší číslo.
Řezání (obr. A)
♦ Vždy držte nářadí oběma rukama.
♦ Před zahájením řezu nechejte pilový list
několik sekund v chodu naprázdno.
♦ Při provádění řezu vyvíjejte na nářadí
pouze mírný tlak.
♦ Je-li to možné, pracujte s patkou pily (1)
přitisknutou k obrobku. Tímto způsobem
bude zajištěno lepší ovládání pily, budou
omezeny vibrace a bude zabráněno
poškození pilového listu.
Sejmutí přídavné rukojeti
♦ Zvedněte upínací páčku a sejměte
sponku z držáku.
♦ Sejměte kompletní rukojeť (3) z nářadí.
Nastavitelná patka (obr. E)
Patka pily (1) může být nastavena tak, aby
omezovala hloubku řezu.
♦ Uchopte pilu tak, aby byla její spodní část
otočena nahoru.
♦ Stiskněte uvolňovací tlačítko patky (6) na
přední části pily, vysuňte patku (1)
do jedné ze tří možných poloh a uvolněte
tlačítko.
Rady pro optimální použití
Řezání dřeva
♦ Upněte si bezpečně obrobek a před
řezáním z něj odstraňte všechny hřebíky
a kovové předměty.
♦ Uchopte nářadí oběma rukama, pracujte
s patkou pily (1) přitisknutou k obrobku.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než
je uvedeno v přiložených bezpečnostních
varováních, mohou se objevit dodatečná
zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití,
dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána
bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika
nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli
rotující nebo pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů,
pracovního nástroje nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým
použitím nářadí. Používáte-li jakékoli
nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly
prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při použití nářadí
(příklad: - práce se dřevem, zejména
s dubovým, bukovým a MDF).
Provádění řezů u hran (obr. F)
Kompaktní konstrukce krytu motoru této pily
a otočná patka pily umožňují provádění řezů
v blízkosti podlahy, rohů a na jiných špatně
přístupných místech.
Chcete-li maximalizovat možnost řezů na
špatně přístupných místech:
♦ Zasuňte pilový list do upínacího
mechanismu pily tak, aby byly jeho zuby
otočeny nahoru.
♦ Otočte pilu do obrácené polohy tak, aby
byla co nejblíže k pracovnímu povrchu.
Řezání kovu (obr. G)
Uvědomte si, že řezání kovu zabere mnohem
více času než řezání dřeva.
♦ Používejte pilové listy vhodné pro
řezání kovu. Pro řezání železných kovů
používejte pilové listy s jemnými zuby
a pro řezání neželezných kovů pilové listy
s hrubšími zuby.
♦ Při řezání tenkých kovových plechů
upněte na spodní stranu obrobku kousek
odpadového dřeva a proveďte řez přes
celou tuto sestavu.
Použití
Zapnutí a vypnutí
♦ Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní
spínač (4).
7
♦
během použití větší pravděpodobnost ohybu
a poškození. Během použití, kdy není pila
udržována ve stálém kontaktu s obrobkem,
mohou některé delší pilové listry vibrovat
nebo se mohou třepat.
Naneste podél čáry řezu tenký olejový
film.
Ponorné řezy do dřeva (obr. H)
♦ Změřte si a označte na obrobku
požadovaný zářez.
♦ Upněte do pily pilový list vhodný pro
ponorné řezy.
♦ Opřete patku pily (1) o obrobek v
takové poloze, aby pilový list vytvářel
odpovídající úhel pro ponorný řez.
♦ Zapněte nářadí a pomalu zavádějte pilový
list do obrobku. Zajistěte, aby byla patka
pily (1) po celou dobu řezu v kontaktu
s obrobkem.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo po dlouhou
dobu s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
♦ Větrací otvory nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým
hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně
čistěte kryt motoru. Nepoužívejte
žádné abrazivní čistící prostředky nebo
rozpouštědla. Nikdy nedovolte, aby se
do nářadí dostala jakákoli kapalina.
Nikdy neponořujte žádnou část nářadí do
kapaliny.
Řezání větví
Tato mečová pila může řezat větve až do
průměru 25 mm.
Varování! Nepracujte s nářadím, pokud jste
v koruně stromu, na žebříku, nebo na jiné
nestabilní podpěře. Dávejte pozor, na jaké
místo padají odřezané větve.
♦ Řežte směrem dolů a směrem od vašeho
těla.
♦ Provádějte řezy v blízkosti hlavní větve
nebo kmenu stromu.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku
napájecího kabelu:
♦ Zajistěte ekologickou likvidaci staré
zástrčky.
♦ Připojte hnědý vodič ke svorce pod
napětím na nové zástrčce.
♦ Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude
připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané
s kvalitními zástrčkami.
Doporučená pojistka: 10 A.
Svislé řezy
Toto nářadí může provádět řezy v blízkosti
rohů a na jiných těžko přístupných místech.
♦ Zasuňte pilový list do upínacího
mechanismu pily tak, aby byly jeho zuby
otočeny nahoru.
♦ Držte nářadí s patkou pily (1) otočenou
směrem dolů tak, aby byla co nejblíže
k pracovnímu povrchu.
♦ Řežte směrem dopředu a směrem od
vašeho těla.
Ochrana životního prostředí
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném
příslušenství.
Příslušenství Black & Decker a Piranha
jsou navržena a vyrobena podle norem
pro vysokou kvalitu a jsou určena pro
zvýšení výkonu vašeho nářadí. Použitím
tohoto příslušenství docílíte toho nejlepšího
výsledku, který vám vaše nářadí může
poskytnout.
Tříděný odpad. Toto zařízení nesmí
být odhozeno do běžného domovního odpadu.
Jednoho dne zjistíte, že nářadí
Black & Decker musíte vyměnit nebo jej
nebudete dále používat. V tomto případě
myslete na ochranu životního prostředí
a nevyhazujte přístroj do domácího odpadu.
Odevzdejte výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Pilové listy
Tato mečová pila může používat pilové listy
s délkou až 30 cm. Vždy používejte co
nejkratší pilové listy, které jsou vhodné
pro prováděné řezy, ale které jsou také
dostatečně dlouhé, aby mohly prořezat
materiál obrobku. U delších pilových listů je
8
Prohlášení o shodě
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
13
RS1050E
Společnost Black & Decker prohlašuje, že
tyto produkty popisované v technických
údajích splňují požadavky následujících
norem: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-11
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC a 2011/65/EU.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci
elektro odpadů z domácnosti.
Black & Decker poskytuje službu odběru
a recyklace výrobků Black & Decker po uplynutí doby jejich technické životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte
prosím Vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému zástupci servisu Black & Decker, který
nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte
prosím společnost Black & Decker na
následující adrese nebo na adresách, které
jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti
Black & Decker.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky Black & Decker se dozvíte na
příslušné adrese uvedené na zadní straně
této příručky. Přehled autorizovaných servisů
Black & Decker a rovněž další informace
týkající se našeho poprodejního servisu
můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Kevin Hewitt
Viceprezident pro spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04-02-2013
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Příkon
W
Otáčky naprázdno min-1
Hmotnost
kg
RS1050E TYP 1
230
1050
800 - 2400
4,0
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě
svého vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu
mimořádnou záruku. Tato záruka je nadstandardní
a v žádném případě nepoškozuje Vaše zákonná
práva. Tato záruka platí ve všech členských
státech EU a Evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Hladina akustického tlaku
podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 87 db(A),
odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 98 db(A),
odchylka (K) 3 dB(A)
Objeví-li se na v ýrobku Black & Decker,
v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli
materiálové či výrobní vady, garantujeme
ve snaze o minimalizování vašich starostí
bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého výrobku za níže uvedených
podmínek:
♦ Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Řezání desek (ah, B) 10,6 m/s2,
odchylka (K) 1,5 m/s2
Řezání dřevěných nosníků (ah, WB) 10,4 m/s2
odchylka (K) 1,5 m/s2
Řezání plechů (ah, M) 10,5 m/s2,
odchylka (K) 1,5 m/s2
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU.
9
♦
♦
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému
použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná
údržba.
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
Nebyly prováděny opravy výrobku jinými
osobami než pracovníky značkového servisu
Black & Decker.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované
servisní pobočky Black & Decker se dozvíte
na příslušné adrese uvedené na zadní straně
této příručky. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
si Váš výrobek Black & Decker. Budete tak
mít neustále přehled o nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace
o značce Black & Decker a o našem výrobním
programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
10
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00209678 - 12-06-2013
11
RS1050E
TYP.
1
©
E15156
www.2helpU.com
12
01 - 08 - 07
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
06/13
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising