KA300 | Black&Decker KA300 SANDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599111-90 SK
KA300
KA295
AST4XC
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša elektrická vibračná brúska Black & Decker je určená
na brúsenie dreva, kovu, plastov a lakovaných povrchov.
Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
3.
a.
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny.
Nedodržanie uvedených pokynov môže
spôsobiť úraz elektrickým prúdom, vznik
požiaru alebo iné vážne poranenie.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny si
uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých nižšie
uvedených upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (obsahuje napájací prívodný kábel)
alebo náradie napájané batériami (bez prívodného
kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže spôsobiť úraz.
S elektrickým náradím nepracujte vo
výbušných prostrediach, ako sú napríklad
priestory, v ktorých sa vyskytujú horľavé
kvapaliny, plyny alebo prašné látky. Elektrické
náradie je zdrojom iskrenia, čo môže viesť
k zapáleniu prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to,
aby sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo
stojace osoby. Rozptyľovanie môže spôsobiť
stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí,
ktoré je chránené zemnením nepoužívajte
akékoľvek redukcie zástrčiek. Neupravované
zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými plochami
ako je potrubie, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
náradia, ťahanie alebo vyťahovanie zástrčky zo
zásuvky. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi,
mastnými a ostrými predmetmi a pohyblivými
časťami náradia. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Ak pracujete s elektrickým náradím vonku,
používajte predlžovací kábel určený na
f.
g.
4.
a.
b.
c.
3
vonkajšie použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom
prostredí je nevyhnutné používať prúdový
chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča RCD
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo vykonávate
a pri práci s náradím premýšľajte. S náradím
nepracujte, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom omamných látok, alkoholu alebo
liekov. Chvíľková nepozornosť pri práci s náradím
môže privodiť vážne zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu osôb. Vždy
používajte ochranu zraku. Bezpečnostná výbava
ako je respirátor, nekĺzavá bezpečnostná obuv,
pevná prilba alebo ochranné slúchadlá použitá
v zodpovedajúcich podmienkach znižuje riziko
úrazu.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora, zdvíhaním alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je hlavný
vypínač vypnutý. Prenášanie náradia s prstom
na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla k elektrickému rozvodu, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúč zanechaný v rotujúcich častiach
náradia môže spôsobiť poranenie osôb.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj.To umožní
lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy,
odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej
blízkosti pohyblivých častí. Voľný odev, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
Ak je náradie vybavené výstupom na pripojenie
odsávania a zberným vakom, skontrolujte
tieto funkcie a uistite sa, či sú správne
používané. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Náradie nepreťažujte. Používajte správne
elektrické náradie, ktoré zodpovedá
vykonávanej práci. Pri použití správneho
typu náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie.
Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
či iných pripojených súčastí, pred prevádzaním
servisu alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
d.
e.
f.
g.
5.
a.
odpojte ho od elektrickej siete a/ alebo vyberte
akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné
opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
Skladujte nepoužívané elektrické náradie
mimo dosahu detí a nedovoľte osobám
neoboznámeným s týmto náradím alebo
s návodom na použitie, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického náradia. Skontrolujte
vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti,
ktoré môžu mať vplyv na chod náradia. Pokiaľ
je náradie poškodené, nechajte ho opraviť.
Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými hranami sa menej zanášajú a lepšie sa
ovládajú.
Náradie, príslušenstvo a nástavce používajte
podľa týchto pokynov a spôsobom, ktorý je
určený pre daný typ náradia. Berte do úvahy
aj prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je
nutné vykonať. Použitie náradia na iné účely,
než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
•
•
•
brúsení drevených alebo kovových materiálov, pri
ktorom môžu vznikať toxické látky:
Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do
pracovného priestoru.
Na pracovisku nejedzte, nepijte ani nefajčite.
Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných
nečistôt vzniknutých pri brúsení.
Tento prístroj nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby nepracujú pod
dohľadom, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa
s náradím nehrali.
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Použitie akéhokoľvek iného príslušenstva alebo
prídavných zariadení, alebo akékoľvek iné využitie tohto
náradia, než je popísané v tomto návode na použitie,
môže mať za následok riziko poranenia osôb alebo
škody na majetku.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a v prehlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnávanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií môže
byť tiež použitá na predbežné stanovenie doby práce
s týmto výrobkom.
Opravy
Zverte opravu Vášho elektrického náradia iba
osobe s príslušnou kvalifikáciou s použitím
výhradne originálnych náhradných dielov.
Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití
elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne
vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia výrobku.
Úroveň vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote
vyššia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Doplňujúce bezpečnostné pokyny
pre brúsky.
Pri stanovení doby vystavenia sa vibráciám a určení
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií
brať do úvahy aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
aj času, počas ktorého je náradie vypnuté a kedy beží
naprázdno.
Elektrické náradie držte za izolované rukoväte,
pretože môže dôjsť k zachyteniu prívodného kábla
brúsnym pásom. Kontakt so „živým“ vodičom zapríčiní,
že sa ostatné kovové časti píly stanú „živými“ a obsluha
tak utrpí úraz elektrickým prúdom.
Na prichytenie obrobku k stabilnej podložke použite
svorky alebo iný osvedčený spôsob. Držanie obrobku
rukou alebo jeho pritisnutie k telu zapríčiní, že obrobok
nebude stabilne uchytený a to môže viesť k strate
kontroly.
Varovanie! Vyvarujte sa kontaktu alebo vdýchnutiu
prachu vzniknutého pri rezaní, tento môže byť pre
obsluhu a okolité osoby zdraviu nebezpečný. Používajte
masku proti prachu určenú špeciálne na ochranu pred
toxickým prachom a podobnými splodinami a zaistite,
aby boli takto chránené všetky osoby nachádzajúce sa
alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
•
Po brúsení odstráňte všetok prach.
•
Buďte veľmi opatrní pri brúsení povrchov s nátermi,
ktoré môžu obsahovať prísadu olova, alebo pri
Nálepky na stroji
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Aby ste znížili riziko vzniku úrazu
musí byť obsluha oboznámená s týmto
návodom na požitie.
Elektrická bezpečnosť
•
4
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou,
preto nie je nutné použiť zemniaci vodič. Vždy
skontrolujte, či sieťové napätie vyhovuje napätiu
uvedenému na typovom štítku náradia.
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom autorizovaného
servisu Black & Decker.
Použitie predlžovacieho kábla
•
Vždy používajte schválený typ predlžovacieho
kábla, ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia
(viď technické údaje). Pred použitím predlžovací
kábel riadne prehliadnite, či nie je poškodený
alebo opotrebovaný. Ak je tento kábel poškodený,
vymeňte ho. V prípade použitia zvinovacieho
kábla, odviňte vždy celú dĺžku kábla. Použitie
predlžovacieho kábla, ktorý nie je vhodný pre
príkon tohto náradia alebo ktorý je poškodený,
môže viesť ku vzniku zranenia spôsobeného
elektrickým prúdom alebo ku vzniku požiaru.
•
Ak chcete náradie vypnúť, stlačte časť vypínača
(1) označenú ‚0‘.
Užitočné rady
•
Dbajte na to, aby Vaše ruky nezakrývali ventilačné
drážky.
•
Náradie držte vždy oboma rukami (obr. D).
•
Nevyvíjajte na brúsku nadmerný tlak.
•
Pravidelne kontrolujte stav brúsneho listu. Ak je
to nutné, vymeňte ho.
•
Brúsenie dreva vykonávajte vždy v smere vlákien
dreva (obr. D).
•
Ak brúsite náterové vrstvy pred nanesením novej
vrstvy farby, používajte brúsny papier s veľmi
jemnými brúsnymi zrnami.
•
Na veľmi nerovných povrchoch alebo pri
odstraňovaní náterových vrstiev zahájte prácu
s brúsnym papierom s hrubými zrnami. Na
ostatných povrchoch zahájte prácu s brúsnym
papierom so strednou veľkosťou zŕn. V oboch
prípadoch postupne nahradzujte hrubší brúsny
papier jemnejším, aby ste dosiahli dokonalú
povrchovú úpravu.
•
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u svojho značkového predajcu.
Popis
1. Hlavný vypínač
2. Výstupný otvor na odvod prachu
3. Páčky na upnutie papiera
4. Brúsna základňa
Nastavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Uchytenie brúsneho papiera (obr. A)
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez pripevneného
brúsneho papiera alebo pripojeného príslušenstva.
Údržba
•
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované
tak, aby Vám slúžilo dlhú dobu s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Dlhodobá bezproblémová
funkcia náradia závisí od jeho správnej údržby
a pravidelného čistenia.
•
Pred prevádzaním akejkoľvek údržby náradie
vypnite a odpojte kábel od siete.
•
Pomocou mäkkej kefky alebo suchej handričky
pravidelne čistite vetracie drážky na náradí.
•
Pravidelne čistite kryt motora vlhkou handričkou.
Nepoužívajte na čistenie abrazívne prostriedky
ani rozpúšťadlá.
Nasadenie bežných brúsnych papierov (obr. A)
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
•
Zmäkčite list brúsneho papiera trením jeho
nebrúsenej strany o hranu pracovného stola.
•
Stlačte páčky na upnutie papiera (3) smerom
nahor tak, aby sa uvoľnili z príchytných drážok
a stlačením smerom dole páčky na upnutie papiera
otvorte.
•
Na brúsnu základňu (4) umiestnite brúsny
papier.
•
Okraj brúsneho papiera vložte pod prednú
príchytnú páčku upnutia papiera (3) spôsobom
znázorneným na obrázku.
•
Stlačte prednú páčku na upnutie papiera (3)
smerom nadol a zaistite ju v príchytnej drážke.
•
Zatiaľ čo budete brúsny papier mierne napínať,
vložte zadný okraj brúsneho papiera pod zadnú
príchytnú páčku upnutia papiera (3).
•
Stlačte zadnú páčku na upnutie papiera (3) smerom
nadol a zaistite ju v príchytnej drážke.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Jedného dňa zistíte, že náradie musíte vymeniť alebo
že ho nebudete ďalej používať. V tomto prípade myslite
na ochranu životného prostredia. Zástupcovia servisu
Black & Decker od Vás staré náradie Black & Decker
odoberú a postarajú sa o jeho spracovanie, bez toho,
aby došlo k ohrozeniu životného prostredia.
Pripojenie vysávača (obr. C)
•
Do výstupného otvoru na odvod prachu (2) zasuňte
nástavec (5).
•
Hadicu (6) vhodného vysávača pripojte
k výstupnému otvoru nástavca (5).
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Zapnutie a vypnutie (obr. B)
•
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte prednú časť
vypínača (1) označenú ‚I‘.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám miestne zberne
odpadov, recyklačné stanice alebo predajne poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
5
Spoločnosť Black & Decker tiež poskytuje možnosť
zberu použitých výrobkov alebo ich recykláciu. V rámci
tejto výhodnej služby vráťte Vaše náradie ktorejkoľvek
autorizovanej servisnej pobočke Black & Decker, kde
bude toto náradie zhromaždené a s ohľadom na životné
prostredie recyklované.
Miesto vašej najbližšej autorizovanej servisnej pobočky
Black & Decker sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tejto príručky. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Napätie
Výkon
Počet kmitov
(naprázdno)
Otáčky
(naprázdno)
Hmotnosť
KA300
VAC 230
W 135
KA295
230
125
AST4XC
230
135
min-1 22 000
22 000
22 000
min-1 11 000
kg 1,2
11 000
1,2
11 000
1,2
ES Vyhlásenie o zhode
07
KA300, KA295, AST4XC
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám: 98/37/EC, EN60745
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 78 dB(A),
odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 89 dB(A),
odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií (ah) 9,0 m/s²
Odchýlka (K) 2,7 m/s²
Kevin Hewitt
Riaditeľ spotrebiteľskej
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
10-12-2007
6
Politika služieb zákazníkom
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00066958 - 07-04-2008
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
AST4 TYP 2
KA295 - KA300
Čiastočná podpora – K dispozícii sú iba vyobrazené náhradné
diely.
1
2
3
5
4
6
E15172
www.2helpU.com
9
03 - 01 - 08
TYP.
1
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
02/07
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising