KA300 | Black&Decker KA300 SANDER instruction manual

359201-79 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
KA295
KA300
2
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
д.
Вашата лентошлифовъчна машина на Black & Decker
е създадена за шлифоване на дърво, пластмаса
и боядисани повърхности. Този инструмент е предназначен само за любителско използване.
е.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна
работа с електроинструменти
3.
a.
Предупреждение! Прочетете всички
предупреждения за безопасност и всички инструкции. Неспазването на всички
инструкции може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
Запазете всички предупреждения и инструкции за
бъдещи справки. Терминът „електроинструмент“ във
всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася
до захранвани (със захранващ кабел) или работещи
на батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти и машини.
1.
a.
б.
в.
2.
a.
б.
в.
г.
б.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре
осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти във взривоопасна среда, като например при наличието
на запалителни течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат искри, които
могат да възпламенят прахта или изпаренията.
Пазете децата и страничните лица надалеч,
докато работите с електроинструмента. Отвличането на вашето внимание може да причини
загуба на контрол.
в.
г.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва да
са подходящи за използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте щепсела. Не
използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените
щепсели и контакти намаляват риска от токов
удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени
повърхности, като например тръби, радиатори, готварски печки и хладилници. Съществува
повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов
удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло, остри
ръбове или движещи се части. Повредените
или оплетени кабели увеличават риска от токов
удар.
д.
е.
ж.
4.
a.
3
Когато работите с електроинструмент на
открито, използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на открито,
намалява риска от токов удар.
Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотокова защита (ДТЗ)
(Residual Current Device (RCD). Използването
на ДТЗ намалява риска от токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите
и използвайте здрав разум, когато работите
с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или
сте под влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг невнимание при работа
с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
Използвайте предпазни средства за лична
защита. Винаги носете защита за очите. Защитните средства като дихателна маска, неплъзгащи
се предпазни обувки, каска или защита на слуха,
използвани при подходящи условия, ще намалят
трудовите злополуки.
Предотвратявайте случайното задействане
на уреда. Уверете се, че превключвателят
е впозиция изключен преди да го свържете
към източника на захранване и/или към
батерийното устройство, преди да повдигнете или носите инструмента. Носенето на
електроинструмент с пръст на превключвателя
или стартирането на електроинструменти, когато
превключвателят е в позиция „включен“, може да
доведе до трудова злополука.
Отстранете всички регулиращи или гаечни
ключове, преди да включите електроинструмента. Прикрепените към въртящите се части
на електроинструмента гаечни или регулиращи
ключове могат да доведат до наранявания.
Не разтягайте ръката си прекалено. Стойте
стабилно на краката си през цялото време.
Това позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите
си и ръкавиците далече от движещите се
части. Висящите дрехите, бижутата или дългата
коса могат да бъдат захванати в движещите се
части.
Ако са предоставени устройства за свързване
на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването на тези
средства може да намали опасностите, свързани
с прахта.
Използване и грижа за електроинструментите
Не пренапрягайте електроинструментите.
Използвайте подходящ електроинструмент
за съответната дейност. Подходящият електро-
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
5.
a.
инструмент ще свърши по-добре и по-безопасно
работата, при темпото, за което е създаден.
Не използвайте електроинструмента, ако
превключвателят не го включва и изключва.
Всеки електроинструмент, който не може да се
контролира с превключвател, е опасен и трябва
да се поправи.
Изключете щепсела от захранването и/или батерийния пакет на електроинструмента преди
извършването на каквото и да е регулиране,
смяна на приставки или съхраняване на уреда. Тези предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно задействане
на електроинструмента.
Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте
на незапознати с електроинструмента и тези
инструкции хора да работят с електроинструмента. Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания в свързванията
на подвижните звена, за счупване на части
и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента,
задължително го поправете преди да го
използвате отново. Много трудови злополуки
са причинени от лошо поддържани електроинструменти.
Поддържайте режещите инструменти винаги
добре заточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с добре заточени
остриета по-трудно могат да се огънат и по-лесно
се контролират.
Използвайте електроинструментите, принадлежностите и допълнителните части към тях
в съответствие с инструкциите, като взимате
предвид работните условия и характера на
работата. Използването на електроинструмента
за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Предназначението е описано в това ръководство.
Използването на принадлежност или приставка,
или изпълнението на каквато и да е дейност с този
инструмент, различна от препоръчаните в това ръководство, предизвиква риск от нараняване и/или
имуществена вреда.
Етикети по инструментите
На инструмента са показани следните пиктограми:
Предупреждение! Потребителят трябва да
прочете инструкциите в ръководството, за да
намали риска от нараняване.
Безопасност на другите
♦
Този уред не е предназначен за употреба от
хора (включително деца) с намалени физически,
сензорни или умствени възможности, или с липса
на знания, освен ако не са под наблюдение или
не са били инструктирани относно употребата
на устройството от човек, отговорен за тяхната
безопасност.
♦
Децата трябва да се наблюдават постоянно, за
да не си играят с уреда.
Сервизно обслужване
Сервизното обслужване на вашия електроинструмент трябва да се извършва само от
квалифицирано лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще гарантира
безопасната употреба на уреда.
Допълнителни предупреждения относно безопасността при работа с електроинструменти
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани
вибрации, които са обявени в техническите данни
и в декларацията за съответствие, са измерени
в съответствие със стандартен метод за тестване,
предоставен от EN 60745 и може да се използва за
сравнение на един инструмент с друг. Декларираните
стойности на излъчваните вибрации могат, също така,
да бъдат използвани при предварителната оценка
за излагането.
Предупреждение! Допълнителни предупреждения за безопасност на лентошлифовъчи машини.
♦
в резултат на което оператора може да получи
токов удар.
Използвайте скоби или друг практически начин да застопорите и укрепите обработвания
детайл към стабилна платформа. Ако държите
детайла с една ръка или е опрян в тялото ви, това
го прави нестабилен и може да доведе до загуба
на контрол.
Предупреждение! Контактът или вдишването
на прах вследствие от шлифоването на различни предмети, може да застраши здравето
на оператора и стоящите наблизо лица. Носете
противопрахова маска, специално предназначени за защита от прах и дим и се уверете, че
присъстващите или влизащи в работното място
лица също са защитени.
Отстранете изцяло праха след шлифоване.
Бъдете изключително внимателни, когато шлифовате боя, която може да е на оловна основа или
когато шлифовате някои видове дърво и метал,
които могат да отделят токсичен прах:
Не позволявайте на деца или бременни жени да
влизат в работното помещение.
Не яжте, пийте или пушете в работното помещение.
Безопасно изхвърлете праховите частици и всички други остатъци.
Дръжте електроинструмента за изолираните
повърхности за захващане, тъй като полиращият колан/полиращата основа може да влезе
в контакт със собствения си кабел. Прерязването на кабел под напрежение може да зареди
с ток металните части на електроинструмента,
4
Предупреждение! Стойностите на излъчваните
вибрации по време на активна употреба на електроинструмента могат да бъдат различни от декларираната
стойност, в зависимост от начина на използване на
инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи
над обявените стойности.
Монтаж на обикновени шлифовъчни листове
(фиг. А)
Предупреждение! Проверете дали инструментът
е изключен от превключвателя и от електрическата
мрежа.
♦
Омекотете шлифовъчния лист, като разтъркате
неабразивната страна по ръба на работния плот.
♦
Натиснете лостовете за захващане на хартията
(3) нагоре, за да ги освободите от задържащите
вдлъбнатини и отворете скобите за хартия (3),
като ги натиснете надолу.
♦
Поставете листа на шлифовъчната основа (4).
♦
Вкарайте ръба на шлифовъчния лист в предната
скоба за хартия (3), както е показано.
♦
Натиснете предната скоба за хартията (3) надолу
и я поставете в задържащата вдлъбнатина.
♦
Докато държите листа леко опънат, вкарайте
задния ръб на листа в задната скоба за хартия
(3).
♦
Натиснете задната скоба за хартията (3) надолу
и я поставете в задържащата вдлъбнатина.
При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/
ЕО за защита на лица, които редовно използват
електрически инструменти като наемни работници,
трябва да се направи оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина,
по който се използва инструмента, включително като
се вземат предвид всички части на работния цикъл,
като например време, когато инструментът е изключен
и когато се работи на празен ход, в допълнение към
времето за задействане.
Електрическа безопасност
Този инструмент е двойно изолиран и следователно не се нуждае от заземителен кабел.
Винаги проверявайте дали захранващият
кабел е в съответствие с напрежението на
табелката.
♦
Свързване на прахосмукачка (фиг. С)
♦
Вкарайте адаптера (5) в изхода на прахоизвличането (2).
♦
Свържете маркуча (6) на прахосмукачката към
адаптера (5).
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от производителя или от оторизиран
сервизен център на Black & Decker, за да се
предотврати злополука.
Допълнителни рискове
Допълнителните рискове са налице, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията за безопасност. Тези рискове могат да бъдат
причинени от неправилна употреба, продължителна
употреба и др.
Използване на удължителен кабел
♦
Винаги използвайте одобрен удължителен кабел,
удобен за входящата мощност на зарядното
ви устройство (виж технически данни). Преди
употреба проверявайте удължителния кабел
за повреда, похабяване и износване. Сменете
удължителния кабел, ако е повреден или дефектен. При използване на кабели на макари,
винаги развивайте докрай кабела. Използването
на удължителен кабел, който не е подходящ за
входната мощност на инструмента, или който
е повреден или дефектен, може да доведе до
риск от пожар или токов удар.
Дори и с прилагането на съответните разпоредби за
безопасност и прилагането на предпазни устройства,
има някои остатъчни рискове, които не могат да бъдат
избегнати. Те включват:
♦
Наранявания, причинени от докосване до въртящи/движещи се части.
♦
Наранявания, причинени от смяна на части,
остриета или принадлежности.
♦
Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента. Когато използвате който
и да е инструмент за продължителен период,
трябва да правите редовни почивки.
♦
Увреждане на слуха.
♦
Опасност за здравето причинена от дишане на
прах, образуван при работа с вашия инструмент
(пример: - работа с дърво, особено с дъб, бук
и MDF).
Характеристики
1.
2.
3.
4.
Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
Изход за отделяне на праха
Лост за захващане на хартията
Шлифовъчна основа
Монтаж
Предупреждение! Преди монтаж се уверете, че
инструментът е изключен от превключвателя и от
електрическата мрежа.
Употреба
Предупреждение! Оставете инструмента да работи
със собствената си скорост. Не претоварвайте.
Монтаж на шлифовъчните листове (фиг. А)
Предупреждение! Никога не използвайте инструмент
без монтиран шлифовъчен лист или приставка.
Включване и изключване (фиг. В)
♦
За да включите инструмента, натиснете частта
на превключвателя вкл./изкл. (1), маркирана като
‚“I“.
5
♦
Защита на околната среда
За да включите инструмента, натиснете частта
на превключвателя вкл./изкл. (1), маркирана като
‚“0“.
Разделно събиране. Продуктът не трябва
да се изхвърля с обикновените битови
отпадъци.
Съвети за оптимална употреба
♦
Не поставяйте ръцете си над отворите за вентилация.
♦
Винаги дръжте инструмента с две ръце. (фиг. D)
♦
Не прилагайте прекален натиск към инструмента.
♦
Редовно проверявайте състоянието на шлифовъчната хартия. Подменете я, когато е необходимо.
♦
Винаги шлифовайте по посоката на дървесината
(фиг. D).
♦
Когато шлифовате нови слоеве боя, преди да
нанесете друг слой, използвайте изключително
фина хартия.
♦
На много неравни повърхности или когато отстранявате слоеве боя, започнете с груба хартия. На
други повърхности започнете със средна хартия.
И в двата случая постепенно преминете към
фина хартия за гладък завършек.
♦
Посъветвайте се с търговец за повече информация относно наличните принадлежности.
Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт
има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим, помислете за защитата на околната среда.
Сервизните агенти на Black & Decker ще приемат
старите инструменти с марката Black & Decker и ще
ги изхвърлят по безопасен за околната среда начин.
Разделното събиране на използваните продукти и опаковки позволява рециклирането
на материалите и повторното им използване.
Повторното използване на рециклираните
материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява
необходимостта от суровини.
Местното законодателство може да предвижда
разделно събиране на електрическите продукти от
домакинството, в общинските сметища за отпадъчни
продукти или от дилъра при покупка на нов продукт.
Поддръжка
♦
Вашият инструмент на Black & Decker е създаден за продължителна и дългосрочна работа
с минимална поддръжка. Продължителната
и задоволителна работа зависи от правилната
грижа за инструмента и от редовното почистване.
♦
Преди извършването на поддръжка, изключете
инструмента от превключвателя и от електрическата мрежа.
♦
Редовно почиствайте вентилационните отвори
във вашия инструмент, като използвате мека суха
четка или суха кърпа.
♦
Редовно почиствайте кожуха на мотора, като
използвате чиста влажна кърпа. Не използвайте
абразивен препарат или такъв на разтворителна
основа.
Black & Decker предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Black & Decker,
след като вече не могат да бъдат използвани. За да
се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия
продукт на който и да е оторизиран сервизен център,
който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък оторизиран сервизен център, като се
свържете с местния офис на Black & Decker на адреса,
посочен в това ръководство. Освен това, на нашия уеб
сайт можете да намерите пълен списък на агентите
на Black & Decker, както и информация за нашата
следпродажбена поддръжка: www.2helpU.com.
Технически данни
KA300
TYPE 1
Замяна на щепсела (само Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
♦
Изхвърлете безопасно стария щепсел.
♦
Свържете кафявата жица към живия терминал
в новия щепсел.
♦
Свържете синята жица към неутралния терминал.
Предупреждение! Не трябва да се прави свързване
към заземения терминал. Следвайте инструкциите за
монтаж, които се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 5 A.
Напрежение
Мощност на захранването
Vac 230
W 135
KA295
TYPE 1
230
125
Трептене (скорост без товар)
мин-1 22 000
22 000
Орбити (скорост без товар)
мин-1 11 000
11 000
Тегло
кг 1,2
1,2
Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 60745:
Звуково налягане (LpA) 78 dB(A), колебание (K) 3 dB(A), Звукова
мощност (LWA) 89 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна
сума) според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации (ah) 9,0 м/с2, колебание (K)
2,7 м/с2
6
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
на адреса, посочен в това ръководство. Освен
това, списъкът на лицензираните сервизни агенти
на Black & Decker, както и пълна информация за
нашите следпродажбени услуги и контакти, можете
да намерите на Интернет адрес: www.2helpU.com.
МАШИННА ДИРЕКТИВА
Моля, посетете нашият уебсайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате
новият си продукт на Вlack & Decker и да
получавате новини за нови продукти
и специални оферти. Повече информация за
марката Black & Decker и нашите продукти е на
разположение на www.blackanddecker.co.uk.
KA295 / KA300
Black & Decker декларира, че тези продукти, описани
под „технически данни“ са в съответствие с: 2006/42/
EC, EN60745-1, EN60745-2-4
За повече информация се свържете с Black & Decker
на следния адрес или вижте задната страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за съставянето на
техническия файл и прави тази декларация от името
на Black & Decker.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Kevin Hewitt
Вице президент
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road
Slough, Berkshire,
SL1 3YD
Великобритания
01-12-2010 г.
Гаранция
Black & Decker е сигурна в качеството на своите продукти и предлага изключителна гаранция. Тази гаранция
е само допълнение към вашите законови права, а не
ги определя. Гаранцията е валидна на територията на
страните членки на ЕС и на европейската свободна
търговска зона.
Ако продуктът на Black & Decker покаже дефект
поради лоши материали, недобра изработка или несъответствие, до 24 месеца от датата на закупуване
Black & Decker гарантират подмяна на дефектните
части, поправка на продуктите, които са предмет на
износване или подмяна на продуктите, за да се осигури минимално неудобство за клиента, освен когато:
♦
Продуктът е използван за търговски и професионални цели или за отдаване под наем.
♦
Продуктът е използван неправилно или не е поддържан.
♦
Продуктът е повреден от други обекти, вещества
или инциденти.
♦
Направени са опити за поправка от хора, които
не са от сервизния персонал на оторизирания
агент или на Black & Decker.
За да се възползвате от своята гаранция, вие
трябва да имате доказателство за покупката,
която да представите на търговеца или сервизния
агент. Можете да проверите местонахождението
на вашият най-близък оторизиран сервиз, като
се свържете с локалния офис на Black & Decker
zst00187281 - 17-09-2012
7
8
Download PDF

advertising