KA300 | Black&Decker KA300 SANDER instruction manual

372000-26 EST
www.blackanddecker.eu
KA295
KA300
Eesti keel
(Originaaljuhend)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
8
2
3
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie Black & Deckeri lihvija on mõeldud puu, metalli,
plasti ja värvitud pindade lihvimiseks. See tööriist on
mõeldud vaid lõpptarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege hoiatusi ja juhendeid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED TULEVIKU TARVIS ALLES. Kõigis järgmistes hoiatustes
toodud väljend „elektritööriist“ viitab võrgutoitega
(juhtmega) või akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud. Korrast ära ja pimedad tööalad võivad
põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aure.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista käitamise ajal eemal. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist
(nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid).
Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögi
oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske juhet
kuumuse, õli, teravate nurkade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva
4
f.
pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige oma tegevusi ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral või
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge,
et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Nende seadmete kasutamine vähendab
tolmuga seotud ohtusid.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
EESTI KEEL
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist või hoiulepanekut ühendage
elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või
eemaldage aku. Selline käitumine vähendab
riski masina ettenägematu käivitumise näol.
d. Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel
ajal väljaspool laste käeulatust ning ärge
lubage elektritööriistaga töötada kõrvalistel isikutel, kes pole elektritööriista ja
käesoleva juhendiga tutvunud. Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras. Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid terved
ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist remontida. Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti
hooldatud tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena.
Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni
ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja
otsikuid vastavalt juhistele, arvestades
töötingimusi ja teostatava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded
lihvijatele.
♦
♦
♦
Hoidke elektritööriista maandatud
käepidemetest, sest lintlihvija/lihvija võib
kokku puutuda oma enda toitejuhtmega.
Pinge all oleva juhtme lõikamine võib
pingestada elektritööriista metallist osad ning
anda kasutajale elektrilöögi.
Kasutage kruustange või muud viisi,
et töödetail kindlalt fikseerida ja seda
toetada. Kui hoiate töödetaili käsitsi või keha
vastas, on see ebastabiilne ja võib põhjustada
tööriista üle kontrolli kaotamist.
Hoiatus! Kokkupuude lihvimisrakenduse
tekitatava tolmuga või selle sissehingamine
võib ohustada seadme kasutajat ja võimalik-
ke kõrvalseisjaid. Kandke tolmumaski, mis
on mõeldud kaitseks tolmu ja auruse eest;
veenduge, et tööalale sisenevad isikud oleks
samuti kaitstud.
♦ Pärast lihvimist eemaldage hoolikalt kogu
tolm.
♦ Olge eriti ettevaatlikud kui lihvitav pind võib
olla kaetud pliipõhise värviga või kui lihvite
puitu või metalli, millest võib eraldada mürgist
tolmu:
♦ Ärge laske tööalale lapsi ega rasedaid naisi.
♦ Tööalal ei tohi süüa, juua ega suitsetada.
♦ Kõrvaldage ohutult tolmuosakesed ja muud
jäätmed.
Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Tarvikute või lisaseadmete kasutamine
muul otstarbel kui ette nähtud käesolevas kasutusjuhendis võib põhjustada vigastusi ja/või vara
kahjustamist.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastuste ohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦ See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute
(k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks juhiseid ja teostab järelvalvet.
♦ Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonitaseme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus! Vibratsioonitaseme väärtus võib elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete
määramiseks, mis on nõutud standardi 2002/44/
EÜ poolt isikute kaitsmiseks, kes töötavad pidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma
kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
k.a arvestama töötsükli kõikide osadega, nagu aeg,
5
EESTI KEEL
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
♦
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga,
seetõttu pole maandusjuhe vajalik.
Kontrollige alati, et akupinge vastaks
andmesildile märgitud väärtusele.
Tolmuimeja ühendamine (joon. C)
♦ Sisestage adapter (5) tolmu väljalaskeavasse
(2).
♦ Ühendage tolmuimeja voolik (6) adapteriga
(5).
♦
Muud riskid
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud
Black & Deckeri hoolduskeskusel välja vahetada.
Pikendusjuhtme kasutamine
♦ Kasutage heakskiidetud pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake tehnilist informatsiooni). Enne pikendusjuhtme kasutamist veenduge, et sellele ei
esineks kahjustusi ega kulumise ja amortiseerumise märke. Kui pikendusjuhe on saanud
kahjustada või on vigane, asendage see.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult
lahti. Pikendusjuhtme kasutamine, mis ei
vasta tööriista sisendvõimsusele, on saanud
kahjustada või on vigane, võib põhjustada
tule- ja elektrilöögiohtu.
Omadused
1. Käivituslüliti
2. Tolmueemaldusava
3. Paberiklambri hoob
4. Lihvtald
Kokkupanek
Hoiatus! Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist
on väljalülitatud ja pistikust väljas.
Liivapaberi paigaldamine (joon. A)
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage seadet kui pole
paigaldatud liivapaberit või lisatarvikut.
Tavalise liivapaberi paigaldamine (joon. A)
Hoiatus! Veenduge, et tööriist on väljalülitatud ja
pistikust väljas.
♦ Pehmendage liivapaberit hõõrudes selle tagumist külge vastu tööpinna serva.
♦ Vajutage paberiklambri hooba (3) üles, et
vabastada fiksaatorid; paberiklambrite (3)
vabastamiseks vajutage need alla.
♦ Asetage liivapaber lihvtallale (4).
♦ Sisestage liivapaberi serv eesmisse paberiklambrisse (3) nagu näidatud joonisel.
♦ Vajutage eesmise paberiklambri (3) hoob alla
ja kinnitage see fiksaatoriga.
♦ Pingutage paber ja sisestage paberi tagumine
osa tagumisse paberiklambrisse (3).
6
Vajutage tagumise paberiklambri (3) hoob alla
ja kinnitage see fiksaatoriga.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
♦ Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
♦ Osade, terade või tarvikute vahetamisest
tekitatud vigastused.
♦ Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate tööriista pikemalt,
veenduge, et teete regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud (nt puidutööd, eriti tamme, pöögi ja MDF-i puhul.).
Kasutamine
Hoiatus! Võimaldage tööriistal töötada oma tempoga. Ärge koormake üle.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis B)
♦ Tööriista sisselülitamiseks vajutage sisse/välja lülitit (1), mis on tähistatud märgisega „I“.
♦ Tööriista väljalülitamiseks vajutage sisse/välja
lülitit (1), mis on tähistatud märgisega „0“.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
♦ Ärge asetage käsi ventilatsiooniavade peale.
♦ Hoidke tööriistast alati kahe käega (joon. D).
♦ Ärge avaldage tööriistale liigset survet.
♦ Kontrollige liivapaberi seisukorda regulaarselt.
Vajadusel vahetage.
♦ Lihvige alati pikki puitu (joon. D).
♦ Vana värvikihi mahalihvimiseks, enne uut värvimist, kasutage alati eriti peent liivapaberit.
♦ Ebaühtlaste pindade lihvimisel, või värvikihi
eemaldamisel, alustage lihvimist jämeda liivapaberiga. Muude pindade lihvimist alustage
keskmise liivapaberiga. Mõlematel juhtudel
kasutage viimistlemiseks peenet liivapaberit.
♦ Saadaolevate lisatarvikute osas konsulteerige
seadme edasimüüjaga.
EESTI KEEL
Hooldamine
♦ Teie Black & Deckeri tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et tööriist teid pikka aega korralikult
teeniks, tuleb seda hooldada ja regulaarselt
puhastada.
♦ Lülitage tööriist enne hooldustööde alustamist
välja ja eraldage see vooluvõrgust.
♦ Puhastage kuiva harja või lapi abil regulaarselt tööriista ventilatsiooniavasid.
♦ Puhastage regulaarselt mootori korpust puhta
niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega
lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Pistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriik
ja Iirimaa)
Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, tegutsege
järgmiselt:
♦ Kõrvaldage vana pistik ohutul moel.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei
tohi kõrvaldada koos tavaliste
olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie tööriist on muutunud
kasutuks või vajab väljavahetamist, mõelge keskkonnakaitsele. Black & Deckeri remonditöökojad
võtavad vastu Black & Deckeri tööriistu ja tagavad
nende keskkonnaohutu kõrvaldamise.
Kasutatud toodete eraldi kogumine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
Pinge
Vac
Väljundvõimsus
W
Vibratsioon (koormuseta kiirus) min-1
Viirang (koormuseta kiirus)
min-1
Kaal
kg
KA300
TÜÜP 1
230
135
22 000
11 000
1,2
KA295
TÜÜP 1
230
125
22 000
11 000
1,2
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 78 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (LWA) 89 dB(A), määramatus (K)
3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise
vektori summa) mõõdetud vastavalt standardile
EN 60745:
Vibratsiooni emissiooniväärtus (ah) 9,0 m/s2,
määramatus (K) 2,7 m/s2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
KA295/KA300
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN60745-1, EN60745-2-4.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika
asepresident
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
01-12-2010
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша шлифмашина Black & Decker предназначена для выполнения работ по шлифованию
деревянных, металлических, пластиковых
и окрашенных поверхностей. Этот инструмент
предназначен только для применения в домашних условиях.
б.
Инструкции по технике
безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Перед началом работы
внимательно прочтите все правила
безопасности и инструкции по
эксплуатации. Несоблюдение
приведенных ниже инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению серьезной травмы.
СОХРАНЯЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. Термин “Электроинструмент” во
всех приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
а. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Беспорядок на рабочем месте
и плохая освещенность могут привести
к несчастному случаю.
б. Не используйте электроинструмент,
если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмента появляются искры,
которые могут воспламенить пыль или
пары.
в. Не подпускайте близко детей или
посторонних лиц во время работы
электроинструментом. Вы можете
отвлечься и потерять контроль над
электроинструментом.
2. Электробезопасность
а. Вилка кабеля электроинструмента
должна подходить к сетевой
розетке. Ни в коем случае не вносите
изменения в конструкцию вилки
электрокабеля. Не пользуйтесь
8
в.
г.
д.
е.
адаптерной вставкой для подключения
заземленных электроинструментов.
Немодифицированные вилки и подходящие
к ним сетевые розетки снижают риск
поражения электрическим током.
Избегайте контактов частей тела
с заземленными объектами, например,
трубопроводами, радиаторами
отопления, электроплитами
и холодильниками. Существует
повышенный риск поражения
электрическим током, если вы какой-либо
частью тела касаетесь земли.
Не подвергайте электроинструмент
воздействию дождя или влаги.
Попадание жидкости внутрь
электроинструмента повышает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с кабелем.
Ни в коем случае не переносите
электроинструмент, держа его за кабель,
и не беритесь за кабель при отключении
от сетевой розетки. Не подвергайте
кабель воздействию влаги и масла
и держите его подальше от острых
кромок и движущихся деталей. повышают
риск поражения электрическим током.
При работе электроинструментом
вне помещения пользуйтесь
удлинительным кабелем,
предназначенным для наружных работ.
Использование кабеля, предназначенного
для работы вне помещения, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости работы
электроинструментом во влажном
помещении используйте источник
питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Индивидуальная безопасность
а. Будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете и руководствуйтесь
здравым смыслом, когда Вы работаете
электроинструментом. Не пользуйтесь
электроинструментом, если Вы
устали или находитесь под действием
наркотиков, алкоголя или лекарств.
Минутная невнимательность при работе
электроинструментами может привести
к серьезной травме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
б. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки. Разумное
использование таких средств
индивидуальной защиты, как респиратор,
ботинки на нескользящей подошве,
защитный шлем и слухозащитные
наушники, значительно снизит риск
получения травмы.
в. Не допускайте случайного запуска.
Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или
аккумулятору, поднять или перенести
его, убедитесь, что выключатель
находится в положении “выключено”.
Не переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя,
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение “включено”. Это
может привести к несчастному случаю.
г. Перед включением электроинструмента
снимите регулировочный или гаечный
ключ. Оставленный закрепленным на
вращающейся части регулировочный
или гаечный ключ может стать причиной
тяжелой травмы.
д. Не допускайте перенапряжения. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя
равновесие. Это поможет Вам не потерять
контроль над электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
е. Одевайтесь соответствующим
образом. Не носите свободную
одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки не попали в движущиеся
части инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут
попасть в движущиеся части инструмента.
ж. Если электроинструмент имеет
устройства для подключения систем
сбора и удаления пыли, убедитесь,
что эти системы подключены
и используются надлежащим образом.
Использование таких систем значительно
снижает опасность, связанную
с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование и уход за
электроинструментом
а. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по
назначению. Электроинструмент
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
работает надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не
устанавливается в положение
включения или выключения.
Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумуляторную
батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты в недоступном
для детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных деталей,
целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Направляйте поврежденные
электроинструменты в ремонт. Многие
несчастные случаи являются следствием
плохого ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки
и чистотой режущих принадлежностей.
Принадлежности с острыми кромками
позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
принадлежности и насадки
в соответствии с данным Руководством
и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
а. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
квалифицированными специалистами
с использованием оригинальных
запасных частей. Это обеспечит
безопасность Вашего электроинструмента
в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе электроинструментами
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
10
Внимание! Дополнительные
меры безопасности при работе
шлифовальной машиной.
Держите инструмент за изолированные
ручки, так как во время работы
шлифовальная лента может коснуться
кабеля электроинструмента. Разрезание
находящего под напряжением провода
делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
«живыми», что создает опасность
поражения электрическим током.
Используйте тиски или другие
приспособления для фиксации
обрабатываемой детали, при
этом кладите ее на неподвижную
поверхность. Если держать
обрабатываемую деталь руками или
с упором в собственное тело, то можно
потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Внимание! Не допускайте попадания
пыли, образующейся в процессе
шлифования, на кожу, слизистые
оболочки и в органы дыхания. Это может
представлять опасность для здоровья
оператора и стоящих рядом лиц.
Пользуйтесь специальным респиратором,
предназначенным для защиты от
пыли и паров; следите, чтобы люди,
находящиеся в зоне работ, или входящие
в нее, также надевали респиратор.
Полностью удаляйте всю пыль,
образовавшуюся в процессе шлифования.
Проявляйте особую осторожность при
работе с некоторыми материалами, такими
как лакокрасочные покрытия на свинцовой
основе, некоторые виды древесины
и металла, пыль которых токсична.
Не допускайте в зону проведения работ
детей и беременных женщин.
Не принимайте пищу, напитки и не курите
в зоне работ.
Правильно утилизируйте пылевые
частицы и другие отходы.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Используйте все насадки и приспособления
и работайте данным инструментом строго
в соответствии с данным руководством. Использование не по назначению может привести к серьезной травме и повреждению
инструмента или обрабатываемого изделия.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Внимательное
ознакомление с руководством по
эксплуатации поможет снизить риск
получения травмы.
Безопасность посторонних лиц
♦ Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
♦ Не позволяйте детям играть
с электроинструментом.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации
соответствия, были измерены в соответствии со
стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно EN 60745 и могут
использоваться при сравнении характеристик
различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также использоваться для предварительной оценки величины
вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным
инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для определения необходимых защитных мер (2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты,
необходимо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие
рабочего цикла, в том числе время, когда
инструмент находится в выключенном состоянии, и время, когда он работает без нагрузки,
а также время его запуска и отключения.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей
потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами,
напряжению источника питания.
♦
Во избежание опасности, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводеизготовителе или в авторизованном
сервисном центре Black & Decker.
Использование удлинительного кабеля
♦ Разрешается использовать только
удлинительный кабель утвержденного
образца, характеристики которого
соответствуют входной мощности
вашего инструмента (см технические
характеристики). Перед использованием
проверьте кабель на наличие какихлибо повреждений, следов износа или
старения. Поврежденный или бракованный
кабель подлежит замене. Если у вас есть
катушка кабеля, то перед использованием
кабеля ее необходимо полностью
размотать. Использование поврежденного,
бракованного или не подходящего по
мощности удлинительного кабеля может
привести к поражению электрическим
током и возникновению пожара
Особенности
1. Кнопка Вкл/Выкл
2. Отверстие пылеотвода
3. Рычаг зажима бумаги
4. Шлифовальная подошва
Сборка
Внимание! Перед сборкой убедитесь в том, что
инструмент выключен и отсоединен от питания.
Установка шлифовальной бумаги (Рис. А)
Внимание! Никогда не работайте инструментом, если шлифовальная бумага или какая-либо
другая принадлежность не установлена.
Установка обычной шлифовальной бумаги
(Рис. А)
Внимание! Убедитесь в том, что инструмент
выключен, а кабель питания отсоединен от сети.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Сделайте шлифовальную бумагу менее
жесткой, потерев ее неабразивной
стороной о край верстака.
Поднимите рычаги для зажима бумаги
(3) вверх, так, чтобы они вышли из
удерживающих канавок, и откройте
зажимы для бумаги, опустив рычаги вниз.
Поместите лист бумаги на шлифовальную
подошву (4).
Вставьте край листа шлифовальной
бумаги в передний прижимной зажим (3),
как показано на рисунке.
Опустите рычаг переднего зажима (3) вниз
и вставьте его в удерживающую канавку.
Слегка натягивая бумагу, вставьте задний
край листа в задний прижимной зажим (3).
Опустите рычаг заднего зажима (3) вниз
и вставьте его в удерживающую канавку.
Подключение пылесоса (Рис. С)
♦ Вставьте переходник (5) в отверстие
пылеотвода (2).
♦ Подсоедините к этому переходнику (5)
трубу пылесоса (6).
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски
могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания
вращающихся/двигающихся частей
инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей электроинструмента, пильных
дисков или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании
инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли в процессе работы
с электроинструментом (например, при
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
распиле древесины, в особенности, дуба,
бука и ДВП).
Эксплуатация
Внимание! Давайте инструменту работать
с установленным темпом. Не перегружайте
инструмент.
Включение и выключение (Рис. В)
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите
кнопку вкл/выкл (1) со стороны,
обозначенной символом 'I'.
♦ Чтобы выключить инструмент, нажмите
кнопку вкл/выкл (1) со стороны,
обозначенной символом '0'.
Советы по оптимальному использованию
♦ Старайтесь не закрывать вентиляционные
отверстия руками.
♦ Всегда держите инструмент двумя руками
(Рис. D).
♦ Не прилагайте слишком большие усилия
к шлифовальной машине.
♦ Регулярно проверяйте состояние
шлифовальной бумаги. Заменяйте ее по
мере необходимости.
♦ При обработке древесины направление
шлифования всегда должно совпадать
с направлением волокон древесины
(Рис. D).
♦ При шлифовании слоев краски, перед тем
как нанести новый слой, всегда шлифуйте
предыдущий слой краски бумагой с очень
мелким зерном.
♦ Если поверхность для шлифования очень
неровная, или вам необходимо удалить
слой краски, используйте шлифовальную
бумагу с крупным зерном. Шлифовать
остальные поверхности начинайте
с помощью шлифовальной бумаги со
средним размером зерна. В обоих случаях
постепенно переходите к шлифовальной
бумаге с более мелким зерном, чтобы
получить по окончанию работы более
гладкую поверхность.
♦ Обратитесь в ближайшую точку
продажи нашего оборудования, чтобы
получить более подробную информацию
о предлагаемых нами аксессуарах.
Техническое обслуживание
♦ Ваш электроинструмент Black & Decker
рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при
12
♦
♦
♦
минимальном техническом обслуживании
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
Перед проведением какой-либо операции
технического обслуживания, выключайте
инструмент и вытаскивайте его из розетки
Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия Вашего электроинструмента
мягкой щеткой или сухой салфеткой.
Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной салфеткой. Не пользуйтесь
абразивными чистящими средствами или
растворителями.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker, или Вы
больше в нем не нуждаетесь, подумайте
о защите окружающей среды. Отнесите
Ваш старый инструмент в сервисный центр
Black & Decker, и мы позаботимся о том, чтобы
он был утилизирован безопасным для окружающей среды способом.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от бытового мусора на муниципальных
свалках отходов, или Вы можете сдавать их
в торговом предприятии при покупке нового
изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий Black & Decker. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
РУССКИЙ ЯЗЫК
Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
Напряжение
В (перем. ток)
Полезная мощность
Вт
Вибрация (скорость работы
без нагрузки)
мин -1
Орбиты (скорость работы
без нагрузки)
мин -1
Вес
кг
KA300
ТИП 1
230
135
KA295
ТИП 1
230
125
22 000
22 000
11 000
1,2
11 000
1,2
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 78 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LWA) 89 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 9,0 м/с2,
погрешность (K) 2,7 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
KA295 / KA300
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-4.
За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по
адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
Black & Decker.
Кевин Хьюитт (Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
01-12-2010
zst00198960 - 25-02-2013
13
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
15
16
17
18
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising