KA300 | Black&Decker KA300 SANDER instruction manual

402112-45 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KA295
KA300
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
utilizaţi o alimentare cu dispozitiv de protecţie
la curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
Şlefuitorul Black & Decker a fost conceput pentru şlefuirea lemnului, a metalului, a materialelor plastice şi
a suprafeţelor vopsite. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
3.
a.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea tuturor instrucţiunilor poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică”
din toate avertizările de mai jos se referă la unealta
dumneavoastră alimentată la reţeaua electrică (cu fir)
sau cu acumulator (fără fir).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate şi întunecate înlesnesc accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă
infl amabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
e.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este în contact cu
suprafeţele împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea,
tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei, muchii
ascuţite sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
f.
g.
4.
a.
b.
3
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea unor astfel de dispozitive poate reduce pericolele impuse de existenţa
prafului
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
sau cele care pătrund în zona de lucru sunt, de
asemenea, protejate.
♦
Îndepărtaţi bine tot praful după şlefuire.
♦
Fiţi foarte atenţi atunci când şlefuiţi suprafeţe vopsite cu vopsea ce poate conţine plumb sau atunci
şlefuiţi lemn şi metal ce pot degaja pulberi toxice:
♦
Nu permiteţi copiilor sau femeilor însărcinate să
pătrundă în zona de lucru.
♦
Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în zona de lucru.
♦
Eliminaţi în siguranţă particulele de praf şi orice
alte reziduuri.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual
de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu această
unealtă diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
personală şi/sau daune asupra obiectelor.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de
lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Siguranţa terţilor
♦
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea caracterului sigur al uneltei de lucru.
♦
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru şlefuitoare.
♦
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Ţineţi unealta electrică pe suprafeţele izolate
pentru apucare deoarece cureaua / baza de
şlefuit pot atinge cablul uneltei. Tăierea unui
cablu sub tensiune ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor
rezultate în urma aplicaţiilor de şlefuire poate pune
în pericol sănătatea operatorului şi a persoanelor
din jur. Purtaţi o mască antipraf special concepută
pentru protejarea împotriva pulberilor şi fumurilor
şi asiguraţi-vă că persoanele din zona de lucru
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare
a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele
ciclului de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care survine blocarea acesteia.
4
Siguranţa electrică
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
♦
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, discurilor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi PFL).
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
Utilizarea unui cablu prelungitor
♦
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat,
adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică). Înainte de utilizare,
inspectaţi cablul prelungitor pentru a depista semne de deteriorare, uzură şi îmbătrânire. Înlocuiţi
cablul prelungitor dacă este deteriorat sau defect.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu, desfăşuraţi
întotdeauna complet cablul. Utilizarea unui cablu
prelungitor necorespunzător pentru puterea absorbită a uneltei sau care este deteriorat sau defect
poate determina riscul de incendiu şi electrocutare.
Utilizare
Descriere
1.
2.
3.
4.
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitati.
Întrerupător de pornire/oprire
Orificiu de evacuare a prafului extras
Manetă de prindere a foii
Baza şlefuitorului
Pornirea şi oprirea (fig. B)
♦
Asamblare
♦
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Montarea foilor de şlefuit (fig. A)
♦
♦
♦
♦
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată unealta fără să fie
montată o foaie sau un accesoriu de şlefuit.
Montarea foilor de şmirghel normale (fig. A)
Avertisment! Asiguraţi-vă că unealta este oprită şi
deconectată de la priză.
♦
Înmuiaţi foaia de şlefuit frecând suprafaţa sa neabrazivă peste marginea unei mese de lucru.
♦
Apăsaţi manetele clemei (3) în sus pentru a le elibera din canelurile de fixare şi deschideţi clemele
(3) apăsând pe ele în jos.
♦
Puneţi foaia pe baza de şlefuit (4).
♦
Introduceţi marginea foii de şlefuit în clema frontală
de prindere (3), conform ilustraţiei.
♦
Apăsaţi maneta clemei din faţă (3) în jos şi poziţionaţi-o în canelura de fixare.
♦
Apăsând uşor pe foaie, introduceţi marginea din
spate a acesteia în clema de prindere din spate (3).
♦
Apăsaţi maneta clemei din spate (3) în jos şi poziţionaţi-o în canelura de fixare.
♦
♦
♦
♦
♦
Nu ţineţi mâinile pe orificiile de ventilaţie.
Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini (fig. D).
Nu apăsaţi prea tare pe unealtă.
Verificaţi în mod regulat starea foii de şlefuit. Înlocuiţi-o atunci când este necesar.
Şlefuiţi întotdeauna de-a lungul fi brei lemnului
(fig. D).
Atunci când şlefuiţi straturi proaspete de vopsea
înainte de aplicarea unui alt strat, folosiţi o granulaţie foarte fină.
Pe suprafeţe foarte neregulate sau atunci când
îndepărtaţi straturile de vopsea, începeţi cu
o granulaţie mare. Pe alte suprafeţe, începeţi cu
o granulaţie medie. În ambele cazuri, schimbaţi
treptat cu o granulaţie fină pentru o finisare netedă.
Consultaţi-vă cu reprezentantul pentru mai multe
informaţii despre accesoriile disponibile.
Întreţinerea
♦
Conectarea unui aspirator (fig. C)
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi partea întrerupătorului de pornire/oprire (1) marcată cu ‚I’.
Pentru a opri unealta, apăsaţi partea întrerupătorului de pornire/oprire (1) marcată cu ‚0’.
Introduceţi adaptorul (5) în orificiul de evacuare
pentru praful extras (2).
Conectaţi furtunul (6) aspiratorului la adaptor (5).
♦
5
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare
a uneltei şi de curăţarea în mod regulat.
Înainte de efectuarea oricărei operaţii de întreţinere, opriţi şi deconectaţi unealta.
♦
♦
Specificaţii tehnice
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă folosind o perie moale uscată sau o cârpă
uscată.
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă curată. Nu utilizaţi nicio soluţie de
curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Tensiune
Putere de ieşire
Mişcări oscilatorii
(turaţie în gol)
Mişcări orbitale
(turaţie în gol)
Greutate
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune
din ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 5 A.
Vc.a.
W
KA300
TIP 1
230
135
KA295
TIP 1
230
125
min -1
22.000
22.000
min -1
kg
11.000
1,2
11.000
1,2
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 78 dB(A), marjă (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 89 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
axe) conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah) 9,0 m/s2,
marjă (K) 2,7 m/s2
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Declaraţia de conformitate
În cazul în care constataţi că unealta dvs. trebuie
înlocuită sau în cazul în care nu vă mai este de folos,
ţineţi cont de mediul înconjurător. Agenţii de reparaţii
Black & Decker vor primi uneltele vechi Black & Decker
şi se vor asigura că acestea sunt eliminate în mod sigur,
ţinând cont de mediul înconjurător.
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
KA295/KA300
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „specifi caţia tehnică” sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN60745-1, EN60745-2-4.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materiale brute.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
01-12-2010
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
6
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker .
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00185935 - 20-08-2012
7
Download PDF

advertising