KA300 | Black&Decker KA300 SANDER instruction manual

382013-06 BAL
www.blackanddecker.eu
KA295
KA300
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
4
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
9
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
15
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
20
2
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš BLACK+DECKER brusilnik je namenjen
brušenju lesenih, kovinskih, plastičnih in barvanih
površin. To orodje je namenjeno samo osebni
uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in
navodila. Neupoštevanje navedenih navodil lahko povzroči električni udar, požar
in/ali hude telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za
uporabo v prihodnje. Izraz “električno orodje”
v vseh spodaj navedenih opozorilih se nanaša na
vaša električno napajana (kabelska) električna
orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična)
električna orodja.
1. Zagotovitev varnosti na območju
delovanja
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih
so nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte
v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha,
ker obstaja nevarnost eksplozije. Pri
uporabi z električnimi orodji nastajajo iskre, ki
lahko zanetijo prah ali hlape.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni
in otroci dovolj daleč od delovnega
območja. Motnje lahko povzročijo, da izgubite
nadzor nad orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Vtikačev nikoli ne predelujte.
Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli
ne uporabljajte adapterskih vtikačev.
Nepredelani vtikači in ustrezne vtičnice
zmanjšajo možnost električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji,
električne peči in hladilniki. Če je vaše telo
ozemljeno, je nevarnost električnega udara
večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Če v električno
orodje zaide voda, obstaja večja možnost
električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
vleko ali izklop električnega orodja iz
4
omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni
oddaljenosti od vročine, olja, ostrih robov
in premikajočih se delov. Poškodovan ali
zavozlan električni kabel povečuje možnost
električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
ustreznega podaljška za uporabo na prostem,
zmanjšuje možnost električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
RCD stikala zmanjšuje možnost električnega
udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Le
trenutek nepozornosti lahko privede do težkih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne
opreme, kot je zaščitna maska proti prahu,
nedrseči varnostni čevlji, čelada ali zaščita
sluha, ki jo uporabljate v ustreznem okolju,
zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu
orodja. Pred priključitvijo na izvor
napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja na
električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Če ostane ključ
zataknjen v območju vrtečega se dela orodja,
lahko privede do telesnih poškodb.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varno in trdno stojišče.
To omogoča boljši nadzor nad električnim
orodjem v nepričakovanih situacijah.
f. Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne
nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi,
obleko ali rokavicami se ne približujte
premikajočim se delom. Ohlapna oblačila,
nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo
v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
SLOVENSKI
prepričajte, da so pravilno priklopljene
in da jih uporabljate pravilno. Uporaba
tovrstnih naprav lahko znatno zmanjša
nevarnost zaprašenosti.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Ne uporabljajte sile, ko uporabljate
električno orodje. Uporabite orodje, ki
je predpisano za posamezno opravilo.
Ustrezno električno orodje bo delo opravilo
bolje in varneje s predpisano hitrostjo in
načinom uporabe.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga
je treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost
naključnega zagona električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki niso
seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo. Električna orodja
so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso
usposobljeni, zelo nevarna.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite,
ali so komponente električnega orodja
pravilno poravnane, ali niso upognjene,
polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči
motnje v delovanju električnega orodja.
Poškodovano električno orodje popravite
pred uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto
dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.
Uporaba električnega orodja za namen, ki ni
predviden, lahko privede do nevarnosti.
5. Servis
a. Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa uporablja
le originalne nadomestne dele. To bo
zagotovilo varno uporabo električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za
brusilnike.
♦
Električno orodje držite za izolirano
držalo, ker se lahko brusilni trak / brusilna
podlaga dotakneta lastnega napajalnega
kabla. Če prerežete žico pod napetostjo,
bodo pod napetostjo tudi kovinski deli
električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
♦ Uporabite vpenjalo ali druge praktične
pripomočke za vpetje obdelovanca
v stabilno podlago. Če držite obdelovanec
z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in
lahko povzroči izgubo nadzora.
♦ Opozorilo! Stik z ali vdihavanje prahu, ki
nastaja pri brušenju, lahko ogrozi zdravje
uporabnika orodja in ljudi v bližini. Nosite
masko, ki je posebej oblikovana za zaščito
pred prahom in hlapi, ter zagotovite zaščito
tudi za osebe, ki se nahajajo v bližini.
♦ Po končanem brušenju temeljito očistite prah.
♦ Bodite še posebej previdni, če brusite
površine obdelovancev, ki vsebujejo svinec,
ali pri brušenju določenih vrst lesa in kovin,
kjer lahko nastaja strupen prah:
♦ Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale
nosečnice ali otroci.
♦ Na delovnem mestu ne jejte, pijte ali kadite.
♦ Prah in ostanke oz. odpadke pri brušenju
odstranjujte na varen način.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih za
uporabo. Uporaba kateregakoli pripomočka
ali pribora ali način uporabe , ki v teh navodilih
ni odobren ali opisan lahko povzroči nevarnost
telesnih poškodb in/ali materialne škode.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani
oseb (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi
ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem
izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom
ali so prejeli navodila o uporabi naprave
s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se
z napravo ne igrajo.
5
SLOVENSKI
Vibracije
Sestava
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so
navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji
o skladnosti, so bile izmerjene v skladu
s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje
EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno
primerjavo orodij. Deklarirana vibracijska vrednost
se lahko uporablja tudi za predhodno oceno
izpostavljenosti.
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da
je orodje izklopljeno in odklopljeno iz napajanja.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene,
odvisno od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko
zviša nad deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES
za zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo
električna orodja, mora ocena izpostavljenosti
upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh
elementov delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje
izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni
potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, ali napetost vira napajanja ustreza
tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko
zamenja le proizvajalec, pooblaščen
BLACK+DECKER serviser, da se izognete
potencialnim nevarnostim.
Pritrditev brusilnih listov (slika A)
Opozorilo! Nikoli ne uporabljajte orodja, ki nima
nameščene brusilnega lista ali pribora.
Pritrditev ustrezne brusilne plošče (Slika A)
Opozorilo! Prepričajte se, da je orodje izklopljeno
in odklopljeno iz napajanja.
♦ Upognite brusilni list z neabrazivno stranjo
preko robu brusilne plošče.
♦ Povlecite ročke zaponke za brusni papir (3)
navzgor in jo sprostite iz utorov in odprite
zaponke za brusni papir (3) tako, da jih
pritisnete navzdol.
♦ Vstavite brusni list v brusilno osnovo (4).
♦ Vstavite rob brusilnega lista v sprednjo
zaponko za brusni papir (3), kot prikazuje
slika.
♦ Pritisnite sprednjo zaponko za brusni papir (3)
navzdol in jo namestite v pritrdilni utor.
♦ Medtem, ko list blago napenjajte, vstavite njen
zadnji rob v zaponko za brusni papir (3).
♦ Pritisnite zadnjo zaponko za brusni papir (3)
navzdol in jo namestite v pritrdilni utor.
Povezava na podtlačni odsesovalnik (sl. C)
♦
♦
Pretvornik (5) vstavite v odvodno odprtino
prahu (2).
Spojite cev (6) podtlačnega čistilnika in
pretvornik (5).
Uporaba napajalnega podaljška
Ostale nevarnosti
♦
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne
nevarnosti, ki niso vključene v navedena
opozorila. Te nevarnosti so lahko posledica
nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Uporabite podaljšek napajalnega kabla, ki
ustreza vhodni napetosti tega orodja (glejte
tehnične podatke). Pred uporabo preverite
podaljšek kabla z oziroma na znake poškodb,
obrabe in staranja. Zamenjajte podaljšek
kabla, če je poškodovan ali defekten. Če
uporabljate kolut, vedno do konca odvijte
kabel. Uporaba električnega podaljška, ki ni
v okviru nominalne vrednosti toka orodja ali ki
je poškodovan oz. pokvarjen, lahko privede do
požara in električnega udara.
Sestavni deli
1.
2.
3.
4.
6
Stikalo za vklop/izklop
Odprtina za odvajanje prahu
Zaponka za brusni papir
Brusilna osnova
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
premikajočih se delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora.
♦ Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge
uporabe orodja. Če delate z orodjem daljše
časovne obdobje, poskrbite za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja
praha, ki je nastal zaradi uporabe vašega
orodja (primer: rezanje lesa, še posebej
hrasta, bukve in MDF (mediapanske) plošče).
SLOVENSKI
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim
tempom. Pazite, da ga ne boste preobremenili.
Vklop in izklop (sl. B)
♦
♦
Za vklop orodja pritisnite del stikala za vklop/
izklop (1), ki je označen "I".
Za izklop orodja pritisnite del stikala za vklop/
izklop (1), ki je označen "0".
Priporočila za optimalno učinkovito uporabo
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ne polagajte rok na prezračevalne odprtine.
Orodje vedno držite z obema rokama (sl. D).
Ne pritiskajte premočno na orodje.
Redno preverjajte stanje brusilne liste. Po
potrebi jih zamenjajte.
Les vedno brusite v smeri letnic (sl. D).
Pri matiranju novih slojev barve uporabljajte
posebej fin brusni papir.
Na izredno neravnih površinah ali pri
odstranjevanju slojev barve začnite z grobim
brušenjem. Na drugih površinah začnite
s srednje grobo brusilno podlago. V obeh
primerih postopoma uporabljajte vse bolj fino
brusilno podlago.
Za več informacij glede razpoložljivih
pripomočkov se obrnite na trgovca.
Vzdrževanje
♦
♦
♦
♦
Vaše BLACK+DECKER orodje je proizvedeno
tako, da dolga leta deluje z minimalnim
vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo
delovanje je odvisno od pravilne nege in
rednega čiščenja orodja.
Pred začetkom vzdrževanja izključite orodje in
ga izklopite iz vira napajanja.
Redno čistite prezračevalne reže vašega
orodja z mehko ščetko ali suho krpo.
Redno čistite ohišje motorja z čisto vlažno
krpo. Ne uporabljajte abrazivnega ali
kemičnega čistila.
Zamenjava električnega napajalnega vtikača (samo Velika Britanija in Irska)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
♦ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen
način.
♦ Priključite rjavi vodnik na sponko
napetostnega voda novega vtiča.
♦ Priključite modri vodnik na sponko
nevtralnega voda.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne
priključujte nobene žice. Upoštevajte napotke
za namestitev vtikačev ustrezne kakovosti.
Priporočena varovalka: 5 A.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Naprava ne sme biti odložena
med mešane komunalne odpadke.
Če se boste nekega dne odločili da vaš izdelek
potrebuje zamenjavo ali pa ga ne rabite več,
pomislite na varovanje okolja. BLACK+DECKER
serviser bo prevzel odpadno orodje
BLACK+DECKER in ga odložil na okolju prijazen
način.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov
in embalaže omogoča recikliranje in
ponovno uporabo materialov. Tovrstno
ravnanje pa pripomore k varovanju
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na
zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite
nov izdelek.
BLACK+DECKER vam nudi možnost zbiranja
in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov
BLACK+DECKER, ko ti dosežejo konec svoje
življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite
pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
BLACK+DECKER pisarno, na naslov, ki je
naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
BLACK+DECKER serviserjev in opis vseh po
prodajnih storitev je podan tudi na naslednji
spletni strani: www.2helpU.com.
Tehnični podatki
Napetost
Izhodna moč
Hitrost vrtenja
v prostem teku
Hitrost vrtenja v
prostem teku
Teža
V (izmenična)
W
KA300
TIP 1
230
135
KA295
TIP 1
230
125
min-1
22000
22000
min-1
kg
11000
1,2
11000
1,2
7
SLOVENSKI
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 78 dB(A), odstopanje (K)
3 dB(A), nivo moči zvočnega hrupa (LWA) 89 dB(A),
odstopanje (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) v skladu z EN 60745:
Emisija vibracij (ah) 9,0 m/s², odstopanje (K) 2,7 m/s²
Izjava o skladnosti ES
DIREKTIVA O STROJIH
KA295/KA300
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani
pod “Tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES,
EN60745-1, EN60745-2-4.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/
EU in 2011/65/EU. Za več informacij se povežite
z Black & Deckerjem na spodnjih naslovih, ali
glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
dokumentacije in daje to izjavo v imenu
Black & Deckerja.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
18-10-2014
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Black & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal
take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za
kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske
storitve, profesionalno uporabo ali če je bil
izdelek oddajan v najem.
8
♦
♦
♦
Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe
ali zanemarjanja.
Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih
predmetov, snovi ali nesreč.
Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Black & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov,
ki je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih Black & Decker serviserjev in opis vseh
po prodajnih storitev je podan tudi na naslednji
spletni strani: www.2helpU.com.
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš
novi BLACK+DECKER izdelek, da boste ostali
seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah. Za več informacij glede blagovne znamke
BLACK+DECKER in njegovih izdelkih, obiščite
spletno stran www.blackanddecker.co.uk.
HRVATSKI
Predviđena uporaba
Ova brusilica BLACK+DECKER predviđena je za
brušenje drva, metala, plastike i obojenih
površina. Ovaj je alat predviđen isključivo za
amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje svih
uputa može rezultirati električnim udarom,
požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim
upozorenjima odnosi se na vaš električni alat
napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili električni
alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni i mračni prostori
prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima nemojte raditi
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c. Pri radu s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način
ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti
prilagodne utikače s električnim alatima
opremljenima uzemljenjem. Neizmijenjeni
utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik
od strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice.
Kabel držite podalje od izvora topline, ulja
i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
zapleteni kabel povećat će rizik od električnog
udara.
e. Pri radu s električnim alatom na
otvorenom, upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od električnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite
i rukovodite se zdravim razumom pri
radu s električnim alatom. Ne koristite
električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Rabite opremu za osobnu zaštitu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape
ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima
smanjit će rizik od osobnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije, kao
i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite
je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na
prekidaču ili priključivanje električnog alata
kojemu je prekidač uključen priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat,
uklonite s njega sve ključeve ili alate
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu
i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f. Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih dijelova.
Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo
obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
g. Ako je omogućeno priključivanje
usisavača, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba ovih
uređaja može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
9
HRVATSKI
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati.
Upotrijebite odgovarajući električni alat za
posao koji obavljate. Prikladan električni alat
bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za
koju je predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni alat
kojim se ne može upravljati pomoću prekidača
predstavlja opasnost i potrebno ga je
popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili
pohrane električnog alata, isključite utikač
iz utičnice ili odvojite akumulatorsku
bateriju. Te sigurnosne preventivne mjere
smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite rad osobama koje nisu upoznate
s ovim alatom ili ovim uputama. Električni
alati opasni su u rukama neobučenih
korisnika.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima
li kakvih otklona ili savijenih pokretnih
dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih
drugih stanja koja mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj
nezgoda uzrokovan je loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke i sl.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
te uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba električnih
alata za poslove za koje nije namijenjen može
dovesti do opasnih situacija.
♦
5. Servis
a. Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
identičnih zamjenskih dijelova. Na taj ćete
način zajamčiti sigurnost pri održavanju alata.
Sigurnost drugih osoba
Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate jer bi brusna traka /
baza za brušenje mogla doći u dodir
s vlastitim kabelom. Rezanje žice pod
naponom može izazvati prelazak napona
na izložene metalne dijelove alata i izazvati
strujni udar rukovatelja.
♦ Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
radnu površinu. Pridržavanje radnog
materijala rukom ili njegovo oslanjanje na
tijelo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
♦ Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom
tijekom brušenja ili njezino udisanje može
ugroziti zdravlje rukovatelja i osoba u blizini.
Nosite zaštitnu masku posebno dizajniranu
za zaštitu od čestica i isparenja te osigurajte
zaštitu drugih osoba koje se nalaze ili prolaze
radnim područjem.
♦ Nakon brušenja uklonite svu prašinu.
♦ Obratite posebnu pažnju prilikom brušenja
boje koja bi mogla biti proizvedena na bazi
olova ili tijekom brušenja nekih drva ili metala
koji bi mogli proizvoditi otrovnu prašinu:
♦ Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup
u radno područje.
♦ U radnom području nemojte jesti, piti ni pušiti.
♦ Otpadne čestice i prašinu odbacite na siguran
način.
Predviđena namjena opisana je u priručniku.
Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme,
kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog alata
za radnje koje nisu opisane u ovom priručniku
može predstavljati opasnost od tjelesne ozljede i/
ili materijalne štete.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
♦
Dodatna sigurnosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za brusilice.
10
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim
ili mentalnim sposobnostima, (uključujući
i djecu) ni osoba s nedostatkom iskustva
ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za
njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute
koje se odnose na sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se
spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.
HRVATSKI
Vibracije
Sastavljanje
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje
su navedene u tehničkim podacima i izjavi
o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa
standardiziranom metodom ispitivanja navedenom
u dokumentu EN 60745 i mogu se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana
vrijednost emisija vibracija može se koristiti i za
preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat
isključen i odvojen od električnog napajanja.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se
razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno
o načinima na koje se alat koristi. Razina vibracija
može porasti iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe
i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove
radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od
uključivanja do postizanja pune radne brzine.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis
tvrtke BLACK+DECKER radi izbjegavanja
opasnosti.
Upotreba produžnog kabela
♦
Uvijek upotrijebite odobreni produžni kabel
prikladan za napajanje ovog alata (pregledajte
tehničke podatke). Prije uporabe provjerite
ima li na produžnom kabelu znakova
oštećenja, habanja i istrošenosti. Zamijenite
produžni kabel ako je oštećen ili neispravan.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel
uvijek u cijelosti odmotajte. Upotreba
produžnog kabela koji nije prikladan za ulaznu
snagu alata ili koji je oštećen ili neispravan
može predstavljati rizik od požara i strujnog
udara.
Značajke
1.
2.
3.
4.
Prekidač uključivanja/isključivanja
Otvor za odvođenje prašine
Ručica za pritezanje papira
Baza za brušenje
Postavljanje brusnog papira (sl. A)
Upozorenje! Alat nemojte rabiti ako brusni list ili
pribor nisu postavljeni.
Postavljanje običnih brusnih listova (sl. A)
Upozorenje! Provjerite je li uređaj isključen
i odvojen od električnog napajanja.
♦ Brusni list omekšajte trljanjem njegove glatke
strane preko ruba radne površine.
♦ Pritisnite ručice stezaljki papira (3) prema
gore kako biste ih odvojili od pričvrsnih
žlijebova i otvorite stezaljke papira (3) tako da
ih pritisnete prema dolje.
♦ Postavite list na bazu za brušenje (4).
♦ Rub brusnog lista umetnite u prednju stezaljku
papira (3) kao što je prikazano.
♦ Ručicu prednje stezaljke papira (3) pritisnite
prema dolje kako biste je postavili u pričvrsni
žlijeb.
♦ Držeći list lagano napetim, umetnite stražnji
rub lista u stražnju stezaljku papira (3).
♦ Ručicu stražnje stezaljke papira (3) pritisnite
prema dolje kako biste je postavili u pričvrsni
žlijeb.
Priključivanje usisavača (sl. C)
♦
♦
Prilagodnik (5) namjestite na otvor za
odvođenje prašine (2).
Crijevo (6) usisavača priključite na prilagodnik
(5).
Stalno prisutni rizici
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni
rizici koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim
upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed
nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova,
oštrica ili pribora.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata.
Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo
kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja
prašine nastale tijekom korištenja alata (npr.
tijekom rada s drvom, osobito hrastovinom,
bukovinom i ivericom).
11
HRVATSKI
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom.
Alat nemojte preopterećivati.
Uključivanje i isključivanje (sl. B)
♦
♦
Za uključivanje alata pritisnite dio prekidača
za uključivanje i isključivanje (1), označen kao
"I".
Za isključivanje alata pritisnite dio prekidača
za uključivanje i isključivanje (1), označen kao
"0".
Savjeti za optimalnu upotrebu
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ruke ne postavljajte na otvore za
prozračivanje.
Alat uvijek pridržavajte objema rukama (sl. D).
Na alat ne primjenjujte prevelik pritisak.
Redovito provjeravajte stanje brusnog papira.
Po potrebi zamijenite.
Uvijek brusite duž godova drva (sl. D).
Prilikom brušenja novih slojeva boje prije
nanošenja drugog sloja, upotrijebite papir vrlo
fine granulacije.
Na vrlo neravnim površinama ili prilikom
uklanjanja slojeva boje, započnite s grubljom
granulacijom. Na ostalim površinama
započnite papirom srednje granulacije.
U oba slučaja postepeno prelazite na finiju
granulaciju papira, kako biste dobili glatku
površinu.
Kod svog dobavljača potražite dodatne
informacije o distupnim dodacima.
Održavanje
♦
♦
♦
♦
Ovaj alat tvrtke BLACK+DECKER projektiran
je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno
održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća
upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom
čišćenju.
Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja
isključite alat i odvojite napajanje.
Otvore za prozračivanje alata redovito čistite
mekim kistom ili suhom krpom.
Kućište motora redovito čistite vlažnom
krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna ili
sredstva za čišćenje na bazi otapala.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K.
i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Sigurno odbacite stari utikač.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog
utikača.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
12
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije
potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za
ugradnju isporučene uz utikač dobre kvalitete.
Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni
kućanski otpad.
Ako jednog dana ustanovite da je vaš alat
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne zaboravite na prirodni okoliš. Servisni
predstavnici tvrtke BLACK+DECKER prihvatit
će BLACK+DECKER alate i osigurati njihovo
odlaganje na način siguran po okoliš.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje
i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka BLACK+DECKER omogućuje prikupljanje
i recikliranje BLACK+DECKER proizvoda nakon
isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili
prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo
kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će
ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke BLACK+DECKER na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, popis
ovlaštenih BLACK+DECKER servisa i potpune
pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje te
kontaktima dostupni su na internetskoj adresi:
www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Napon
Izlazna snaga
Oscilacije
(brzina bez opterećenja)
Okretaji
(brzina bez opterećenja)
Masa
Vac
W
KA300
TIP 1
230
135
KA295
TIP 1
230
125
min-1
22000
22000
min-1
kg
11000
1,2
11000
1,2
HRVATSKI
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 78 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A),
zvučna snaga (LWA) 89 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Vrijednost emisije vibracija (ah) 9,0 m/s²,
nesigurnost (K) 2,7 m/s²
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
KA295/KA300
Black & Decker izjavljuje da su ovi proizvodi
opisani u odjeljku "Tehnički podaci" u skladu sa
sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-4.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama
2014/30/EU i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku Black & Decker putem
sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju
priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke Black & Decker.
♦
♦
♦
♦
Proizvod rabljen za trgovanje, u profesionalnoj
primjeni ili u svrhu pružanja usluga.
Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren.
Proizvod pretrpio oštećenja izazvana stranim
predmetima, tvarima ili u nezgodi.
Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog
osoblja tvrtke Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz kupnje.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog
ureda tvrtke Black & Decker na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, popis ovlaštenih
Black & Decker servisa i potpune pojedinosti
o našim uslugama nakon prodaje te kontaktima
dostupni su na internetskoj adresi:
www.2helpU.com.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali svoj novi BLACK+DECKER proizvod
i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama. Dodatne informacije o tvrtki
BLACK+DECKER i našem asortimanu proizvoda
dostupne su na lokaciji
www.blackanddecker.co.uk.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
18-10-2014
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža iznimno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni
na koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano
je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako Vaš proizvod marke Black & Decker postane
neispravan uslijed manjkavosti u njegovom materijalu, izradi ili uslijed nedostatne usklađenosti u roku
od 24 mjeseca od dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak
dijelova izloženih uobičajenom habanju i trošenju
ili zamjenu takvih proizvoda, kako bi se osigurala
minimalna neugodnost za našeg kupca, osim ako je:
13
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja
jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom
roku, o svom trošku osigurati otklanjanje
kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim
navedenim u uputama ili mehaničkim
oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana,
jamstveni rok se produžuje za trajanje
servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
14
♦
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
R ADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaše BLACK+DECKER višenamenska brusilica je
namenjena za brušenje drveta, metala, plastike
i obojenih površina. Ovaj alat je namenjen samo
za privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje svih navedenih uputstava
može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za
buduće potrebe. Termin “električni alat” u svim
dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate
sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate sa
baterijskim napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice
smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori,
šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost od
električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova
ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je podesan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla koji je
podesan za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako ste
umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre
povezivanja električnog napajanja i/
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa prstom na
prekidaču ili električnih alata sa prekidačem
koji su priključeni na napajanje izaziva
nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
15
SRPSKI
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem
prekidača je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja električnog
alata. Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati su
opasni u rukama neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata za
radove za koje nije namenjen može dovesti do
opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
delove. Time se osigurava održavanje
bezbednosti električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za električno rende.
♦
Električni alat držite samo za izolovane
prihvatne površine zato što brusna traka
/ brusna ploča može da dođe u dodir sa
sopstvenim kablom. Rezanjem strujnog
kabla pod naponom mogu se staviti pod
napon metalni delovi električnog alata i izložiti
rukovaoca električnom udaru.
♦ Koristite stezaljke ili druge praktične
načine da osigurate i poduprete predmet
obrade na stabilnu platformu. Držanje
radnog predmeta jednom rukom ili upiranjem
u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
♦ Upozorenje! Dodir sa prašinom koja nastaje
prilikom brušenja li njeno može da ugrozi
zdravlje rukovaoca i eventualno prisutne
osobe. Nosite masku za prašinu koja je
specijalno projektovana za zaštitu od prašine
i para i obezbedite da osobe koje se nalaze
u radnom području ili koje ulaze u njega
takođe budu zaštićene.
♦ Temeljno uklonite prašinu nakon brušenja.
♦ Budite posebno oprezni kada brusite boju
koja je možda na bazi olova ili ako brusite
drva i metal koji mogu da proizvedu toksičnu
prašinu:
♦ Nemojte da dozvolite deci ili trudnicama da
ulaze u radno područje.
♦ Nemojte da jedete, pijete ili pušite u radnom
području.
♦ Bezbedno odložite u otpad svu prašinu i drugi
otpad.
Namena je opisana u ovom uputstvu za
upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora
ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije
ovim alatom koja nije preporučena u ovom
uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost od
fizičkih povreda i/ili materijalne štete.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti
od povreda, korisnik mora da pročita
uputstvo za upotrebu.
Bezbednost drugih osoba
♦
16
Ovaj aparat nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
SRPSKI
♦
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi
sa upotrebom aparata od osobe koja je
zadužena za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da
se ne igraju sa uređajem.
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima
je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti
za upoređivanje alata. Deklarisana emisiona
vrednost vibracija se takođe može koristiti za
preliminarnu procenu izloženosti.
2. Izlaz za izbacivanje prašine
3. Poluga za stezanje papira
4. Ploča za brušenje
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat
isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
Postavljanje brusnih listova (sl. A)
Upozorenje! Nikada ne koristite alat bez
nameštenog brusnog lista ili pribora.
Postavljanje običnih brusnih listova (sl. A)
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC
radi zaštite osoba koje redovno koriste električne
alate na radnom mestu, procena izloženosti
vibracijama treba da uzme u obzir realne uslove
upotrebe i način na koji se alat koristi, kao i sve
delove radnog ciklusa kao što je vreme rada
uređaja, ali i vremena kada je alat isključen i kada
radi u praznom hodu.
Upozorenje! Uverite se da je aparat isključen i da
je utikač alata izvučen iz utičnice.
♦ Omekšajte brusni papir trljanjem njegove
neabrazivne strane preko ivice radne ploče.
♦ Pritisnite poluge za stezanje lista (4) naviše da
biste ih oslobodili iz žlebova i otvorite stezaljke
lista tako što ćete ih pritisnuti naniže (sl. B1).
♦ Postavite list na ploču za brušenje (4).
♦ Umetnite ivicu brusnog lista u prednju
stezaljku kao što je prikazano (sl. B3).
♦ Pritisnite prednju stezaljku (4) naniže
i namestite je u žlebu.
♦ Dok održavate blagu zategnutost lista,
umetnite zadnju ivicu u zadnju stezaljku.
♦ Pritisnite zadnju stezaljku (4) naniže
i namestite je u žlebu.
Električna bezbednost
Priključivanje usisivača (sl. C)
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom
realne primene električnog alata može se
razlikovati od deklarisane vrednosti što zavisi od
načina na koji se koristi alat. Nivo vibracija može
da se poveća iznad navedenog nivoa.
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon izvora napajanja odgovara
naponu na natpisnoj pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER
servisni centar da bi se izbegla opasnost.
Korišćenje produžnog kabla
♦
Uvek koristite odobreni produžni kabl koji je
pogodan za napajanje ovog alata (pogledajte
tehničke podatke). Pre upotrebe, proverite
da li na produžnom kablu postoje znakovi
oštećenja, habanja i starenja. Zamenite
produžni kabl ako je oštećen ili neispravan.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl. Korišćenje produžnog kabla
koji nije pogodan za ulaznu snagu alata ili koji
je oštećen ili pokvaren može dovesti do rizika
od električnog udara.
Karakteristike
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
♦
♦
Gurnite adapter (5) preko izlaza za izbacivanje
strugotine (2).
Priključite crevo (6) usisivača na adapter (5).
Preostale opasnosti
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni
preostali rizici, koji možda nisu uvršteni
u priloženim upozorenjima za bezbedan rad.
Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnim upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
17
SRPSKI
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om.).
Upotreba
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za
uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz
utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač:
5 A.
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
Zaštita životne sredine
Uključivanje i isključivanje (sl. B)
♦
♦
Da uključite alat, pritisnite kraj na prekidaču
za uključivanje/isključivanje (1) označen sa ‚I‘.
Da isključite alat, pritisnite kraj na prekidaču
za uključivanje/isključivanje (1) označen sa
‚O‘.
Saveti za optimalnu upotrebu
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ne stavljajte ruke preko ventilacionih otvora.
Alat uvek držite obema rukama (sl. D).
Ne primenjujte preveliki pritisak na alat.
Redovno proveravajte stanje brusnog lista.
Zamenite po potrebi.
Uvek brusite prateći strukturu drveta (sl. D).
Kada brusite nove slojeve boje pre primene
sledećeg sloja boje, koristite ekstra fino zrno.
Na veoma neravnim površinama ili kada
uklanjate slojeve boje, počnite sa grubim
zrnom. Na drugim površinama, počnite
sa srednjim zrnom. U oba slučaja, postepeno
povećavajte finoću zrna radi postizanja glatke
površine.
Raspitajte se kod prodavca o dostupnim
priborima.
Održavanje
♦
♦
♦
♦
Vaš BLACK+DECKER alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju isključite alat i odvojite ga sa
napajanja.
Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
alatu pomoću mekane četke ili suve krpe.
Redovno čistite kućište motora koristeći
čistu vlažnu krpu. Ne koristite bilo kakva
sredstva za čišćenje koja su abrazivna ili
sadrže rastvarač.
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno odložite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
18
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš alat treba
da se zameni ili ako vam više nije potreban, onda
mislite o zaštiti životne sredine. BLACK+DECKER
serviseri prihvataju stare BLACK+DECKER alate
i odlažu ga u skladu sa zaštitom životne sredine.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne sredine
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
BLACK+DECKER obezbeđuje mogućnost
za sakupljanje i reciklažu BLACK+DECKER
proizvoda na kraju njihovog životnog veka. Da
biste iskoristili prednost ove usluge, svoj proizvod
vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će
izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda
umesto vas.
Kontaktirajte lokalno BLACK+DECKER
predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama
najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih BLACK+DECKER servisera i potpune
informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Napon
Izlazna snaga
Oscilacije
(brzina u praznom hodu)
Broj okretaja
(brzina u praznom hodu)
Težina
Vac
W
KA300
TIP 1
230
135
KA295
TIP 1
230
125
min-1
22000
22000
min-1
kg
11000
1,2
11000
1,2
SRPSKI
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 78 db(A), odstupanje (K) 3 dB(A),
Zvučna snaga (LWA) 89 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
♦
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
pravca) prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija (ah) 9,0 m/s²,
odstupanje (K) 2,7 m/s²
♦
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
KA295/KA300
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/
EC, EN60745-1, EN60745-2-4.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2014/30/EU i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte Black & Decker na sledećoj adresi ili
ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije Black & Decker.
♦
Da je proizvod bio izložen nenamenskoj
upotrebi ili nemaru.
Da je proizvod pretrpeo oštećenja usled
dejstva stranih predmeta, supstanci ili
nezgoda.
Da je pokušana popravka od strane osoba
koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno
osoblje firme Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste
saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama
za rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi BLACK+DECKER proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija
o BLACK+DECKER brendu i našem asortimanu
proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
18-10-2014
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ Da je proizvod korišćen za zanatstvo,
profesionalne svrhe ili najam.
19
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата BLACK+DECKER шмиргла е наменета
за шмирглање на дрво, метал, пластика
и бојадисани површини. Алатката е наменета
само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги
сите мерки за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон сите
упатства може да доведе до електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување. Терминот
„електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на Вашата
електрична алатка што работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка што
работи на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани
и темни места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги
запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го намалат
ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
радијатори, шпорети или фрижидери.
Има зголемен ризик од електричен удар
ако Вашето тело е заземјено.
20
в. Не ги изложувајте електричните алатки
на дожд или влажност. Навлегувањето
на вода во електрична алатка го
зголемува ризикот од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен
кабел кој е соодветен за надворешна
употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба го
намалува ризикот од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може да
се избегне, употребувајте заштитна
диференцијална (FID) склопка.
Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од
електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика кога
работите со електрична алатка. Не
употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на
дрога, алкохол или лекови. Еден момент
на невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што се маски
против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за слухот,
ќе го намали бројот на повреди кога се
употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред
да ја приклучите алатката на струја
или на батериски пакет, или пред да ја
подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со
прст на прекинувачот или приклучување
на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
МАКЕДОНСКИ
вклучите електричната алатка. Клуч или
алатка за подесување која е закачена на
ротирачкиот дел на електричната алатка
може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте
на земјата и бидете во рамнотежа во
секое време. Ова овозможува подобра
контрола над електричната алатка во
неочекувани ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата коса може да
бидат фатени во подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност
за приклучување на опрема за
извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана. Употребата на
оваа опрема може да го намали бројот на
опасности поради прав
се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае
врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со
овие упатства, имајќи ги во предвид
работните услови и работата која треба
да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна за
Вашата работа. Соодветната електрична
алатка ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што била
дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не ја
вклучува и исклучува. Секоја електрична
алатка што не може да се контролира
преку прекинувачот е опасна и мора да
биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што
не ги употребувате надвор од досег
на децата и не дозволувајте да ги
употребуваат лица кои не се запознаени
со нивната функција и со овие упатства.
Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да
ги сервисира квалификувано лице
кое користи само идентични резервни
делови. Ова ќе осигура да се одржи
безбедноста на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни
мерки за безбедност за машини за
шмирглање.
♦
♦
♦
Држете ја електричната алатка само
за изолираните површини за држење,
бидејќи ременот за шмирглање/
шмирглата може да се допира со
сопствениот кабел. Пресекувањето
на жица под напон може да ги доведе
изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други
практични начини да го прицврстите
предметот на обработка на стабилна
подлога. Придржувањето на предметот
на обработка со рака или со тело го прави
нестабилен и може да доведе до губење
на контрола.
Предупредување! Допирањето или
вдишувањето на правта што се створа
при шмирглање може да го загрози
21
МАКЕДОНСКИ
здравјето на ракувачот или на присутните
лица. Носете маска за прав што
е посебно направена за заштита од прав
и испарувања и осигурајте лицата што
стојат или влегуваат во зоната на работа
да бидат исто така заштитени.
♦ Темелно исчистете ја сета прав откако ќе
завршите со шмирглањето.
♦ Бидете посебно внимателни кога
шмирглате боја што можеби е врз база
на олово или кога шмирглате некои дрва
и метал кои што можат да создадат
токсичен прав:
♦ Не им дозволувајте на деца или на
трудници да влезат во работната област.
♦ Немојте да јадете, пиете или пушите во
зоната на работа.
♦ Ослободете се од честичките од прав и од
другиот отпад на безбеден начин.
Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот и/или оштетување на имот.
прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани
вибрации за време на користењето на
електричната алатка може да се разликува
од декларираната вредност во зависност
од начинот на кој алатката се употребува.
Нивото на вибрации може да се зголеми над
декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност
кои ги пропишува 2002/44/EC за заштита на
лица кои редовно употребуваат електрични
алатки на работното место, проценката на
изложеност на вибрации треба да ги земе во
предвид условите и начинот на кој алатката
се употребува, вклучувајќи ги и сите делови
од работниот циклус, како што се времињата
кога алатката е исклучена, кога е вклучена
и неоптоварена, и времето на работење со
неа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Секогаш проверете дали струјното
напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора
да го прочита упатството за работа.
♦
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој уред не е наменет за употреба од
страна на лица (вклучувајќи и деца)
со намалени физички, сетилни или
ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им се
пружени надзор или упатства за употреба
на апаратот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
осигура дека не си играат со апаратот.
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани
вибрации кои се наведени во техничките
податоци и декларацијата за сообразност се
измерени во склад со стандардната метода
за тестирање според EN 60745 и можат да се
користат за споредување на една алатка со
друга. Декларираната вредност на емитирани
вибрации може исто така да се користи за
22
Доколку струјниот кабел е оштетен,
мора да биде заменет од страна на
производителот или на овластен сервисен
центар на BLACK+DECKER за да се
избегне опасност.
Употреба на продолжен кабел
♦
Секогаш употребувајте продолжен кабел
со проверен квалитет што одговара
на струјниот приклучок на оваа алатка
(погледнете во техничките податоци).
Пред употреба, проверете го продолжниот
кабел за знаци на оштетување,
истрошеност и дотраеност. Заменете го
продолжниот кабел ако е оштетен или ако
има дефект. Секогаш целосно одмотајте
го кабелот кога употребувате продолжен
кабел од макара. Употребата на
продолжен кабел кој што не е соодветен
за влезната моќност на алатката
или кој што е оштетен или дефектен
може да доведе до опасност од пожар
и електричен удар.
МАКЕДОНСКИ
Карактеристики
1.
2.
3.
4.
Прекинувач за вклучување и исклучување
Отвор за извлекување на прав
Рачка на спојка за хартија
Подлога за шмирглање
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето,
обезбедете алатката да биде исклучена
и приклучокот изваден од приклучницата.
Поставување на абразивна хартија
(скица А)
Предупредување! Никогаш не ја
употребувајте алатката без наместена
абразивна хартија или додаток.
Поставување на обична абразивна
хартија (скица А)
Предупредување! Осигурајте се дека
алатката е исклучена и дека приклучокот
е изваден од приклучницата.
♦ Омекнете ја абразивната хартија со
триење на нејзината неабразивна страна
врз работ на работната површина.
♦ Притиснете ги рачките на спојките за
хартија (3) нагоре за да ги ослободите
од потпорните жлебови и отворете ги
спојките за хартија (3) со притискање
надолу.
♦ Поставете ја хартијата врз подлогата за
шмирглање (4).
♦ Вметнете го работ на абразивната хартија
во предната спојка за хартија (3) како што
е прикажано.
♦ Притиснете ја рачката на предната спојка
за хартија (3) надолу и наместете ја во
потпорниот жлеб.
♦ Додека полека ја притиската хартијата,
вметнете го задниот раб на хартијата во
задната спојка за хартија (3).
♦ Притиснете ја рачката на задната спојка
за хартија (3) надолу и наместете ја во
потпорниот жлеб.
може да се појават поради неправилна
употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна
опрема, одредени преостанати ризици не
може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, сечила
или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради
долготрајна употреба на алатката.
Задолжително правете редовни паузи кога
употребувате било која алатка во долг
временски период.
♦ Ослабување на слух.
♦ Здравствените опасности предизвикани
од дишење на прав произведен од
употребата на Вашата алатка (на пример:обработка на дрво, особено даб, бука
и иверица).
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да
работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Вклучување и исклучување (скица В)
♦
♦
Совети за оптимална употреба
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Поврзување на правосмукалка (скица С)
♦
♦
Вметнете го адаптерот (5) во отворот за
извлекување на прав (2).
Поврзете го цревото (6) на
правосмукалката со адаптерот (5).
Преостанати ризици
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во
приложените предупредувања. Овие ризици
За да ја вклучите алатката, притиснете го
делот на прекинувачот (1) означен со ‚I‘.
За да ја исклучите алатката, притиснете го
делот на прекинувачот(1) означен со ‚0‘.
♦
Не ги поставајте рацете врз отворите за
вентилација.
Секогаш држете ја алатката со двете раце
(скица D).
Не ја притискајте алатка премногу.
Постојано проверувајте ја состојбата на
абразивната хартија. Заменете ја кога
е тоа потребно.
Секогаш шмирглајте по текстурата на
дрвото (скица D).
Користете посебно фина гранулација кога
шмирглате нови слоеви на боја пред да
нанесете уште еден слој.
На многу нерамни површини или кога
отстранувате слоеви на боја, започнете
со рапава гранулација. Другите површини
започнувајте ги со шмиргла со средно
фина гранулација. Во двата случаи,
постепено преминувајте на фина
гранулација за да добиете мазна завршна
обработка.
23
МАКЕДОНСКИ
♦
Консултирајте се со вашиот продавач
за повеќе информации за достапните
додатоци.
Одржување
♦
♦
♦
♦
Вашата BLACK+DECKER алатка
е направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното
работење на задоволително ниво
зависи од правилната грижа за алатката
и редовното чистење.
Пред да започнете со било какво
одржување, исклучете ја алатката
и извадете ја од струја.
Редовно чистете ги отворите за
вентилација на вашата алатка со употреба
на мека четка или сува крпа.
Редовно чистете го куќиштето на моторот
со употреба на чиста влажна крпа. Не
употребувајте абразивни средства за
чистење или средства за чистење на база
на растворувач.
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот проводник на
приклучокот за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се
поврзува на терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 5 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашата
алатка треба да биде заменета или дека
повеќе не ви е од корист, размислете
за заштитата на животната околина.
Сервисерите на BLACK+DECKER ќе ги
прифатат старите BLACK+DECKER алатки
и ќе се осигураат тие да бидат отстранети на
еколошки безбеден начин.
24
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката
на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните
отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
BLACK+DECKER има објекти за собирање
и рециклирање на BLACK+DECKER производи
кога тие ќе го достигнат крајот на работниот
век. За ја искористите оваа услуга, Ве молиме
да го вратите производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
BLACK+DECKER преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени BLACK+DECKER
сервисери и сите детали за нашите услуги
после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Технички податоци
Напон
Vнаизменична струја
Излезна моќност
W
Осцилации (брзина
без оптоварување)
min-1
Вртежи (брзина
без оптоварување)
min-1
Тежина
кг
KA300
TИП 1
230
135
KA295
TИП 1
230
125
22000
22000
11000
1,2
11000
1,2
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 78 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A),
Звучна моќност (LWA) 89 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по
три оски) спрема EN 60745:
Вредност на емисија на вибрации (ah) 9,0 m/s²,
отстапување (K) 2,7 m/s²
МАКЕДОНСКИ
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
KA295/KA300
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „Технички податоци“ се во склад
со: 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-4.
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2014/30/EУ и 2011/65/EУ. За
повеќе информации Ве молиме да стапите
во контакт со Black & Decker преку следнава
адреса или да погледнете на крајот на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја дава
оваа декларација во име на Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
18-10-2014
♦
Биле вршени поправки од страна на
лица кои не се овластени сервисери или
сервисен персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба да доставите доказ за набавката кај продавачот или кај овластен сервисер. Можете
да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку стапите во контакт со
локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени Black & Decker сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате Вашиот нов BLACK+DECKER производ
и за да бидете во тек со новите производи
и специјалните понуди. Повеќе информации
за стоковата марка BLACK+DECKER и за нашата понуда на производи се достапни на
www.blackanddecker.co.uk.
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден
начин не ги ограничува Вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската
зона на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени таквите производи за да осигура купувачот
да има минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски
или професионални потреби, или бил
изнајмен.
♦ Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа.
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди.
zst00254327 - 10-12-2014
25
26
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising