KA300 | Black&Decker KA300 SANDER instruction manual

370000-14 LT
www.blackanddecker.eu
KA295
KA300
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „BLACK+DECKER“ šlifuoklis skirtas medienai,
metalui, plastikui ir dažytiems paviršiams šlifuoti.
Šis įrankis skirtas naudoti tik buityje.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus.
Nesilaikant visų toliau pateiktų nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR NURODYMUS ATEIČIAI. Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose
toliau pateiktuose įspėjimuose reiškia jungiamą
į elektros lizdą (su laidu) arba akumuliatorinį (belaidį)
elektrinį įrankį.
1. Darbo vietos sauga
a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b. Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose,
kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten,
kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių
gali užsidegti dulkės arba garai.
c. Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2. Elektros sauga
a. Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti
elektros lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais elektriniais
įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos
atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
b. Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
c. Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
d. Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą
nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba
judančių dalių. Pažeisti arba susinarplioję
laidai padidina elektros smūgio pavojų.
4
e. Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke,
naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.
Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
f. Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios
elektros srovės prietaisu (RCD). RCD naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų.
3. Asmens sauga
a. Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
b. Dėvėkite asmeninės saugos priemones.
Visada naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiui,
kvėpavimo kaukės, apsauginiai batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina
susižeidimo pavojų.
c. Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros
tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių
bloką, prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo
jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus
pirštą ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius
į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti,
įvyksta nelaimingų atsitikimų.
d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies rizikuojate
susižeisti.
e. Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą.
Taip galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį
netikėtose situacijose.
f. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite
atokiau nuo judančių dalių. Judamosios
dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g. Ei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant šiuos prietaisus galima
sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
LIETUVIŲ
4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite
tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu
geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu,
kuriam jis yra numatytas.
b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma pataisyti.
c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį
nuo energijos šaltinio ir/arba ištraukite
akumuliatoriaus kasetę. Tokios apsauginės
priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
d. Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims. Naudojami
nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra
pavojingi.
e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa
judamosios dalys, ar nėra sulūžusių dalių
ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos
elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį
reikia pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
f. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai
aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus
lengviau valdyti.
g. Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir
smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir
kt.) naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios rūšies elektriniams
įrankiams numatytu būdu, atsižvelgdami
į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų
situacijų.
5. Techninė priežiūra
a. Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis. Taip
užtikrinsite saugų elektrinio įrankio veikimą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Papildomos šlifuoklių saugos
taisyklės.
♦
Laikykite elektrinį įrankį už izoliuotų,
suimti skirtų paviršių, nes šlifavimo
diržas / šlifavimo pagrindas gali paliesti
įrankio laidą. Pjovimo daliai prisilietus prie
„gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio
įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir
nutrenkti operatorių.
♦ Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką
būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant
stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka
arba atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl
galima prarasti kontrolę.
♦ Įspėjimas! Palietus arba įkvėpus šlifuojant
kylančių dulkių, gali kilti pavojus naudotojo ir
šalia esančiųjų sveikatai. Dėvėkite specialias,
nuo dulkių bei dūmų apsaugančias kaukes
ir užtikrinkite, kad taip pat būtų apsaugoti
ir darbo vietoje esantys arba į ją įeinantys
žmonės.
♦ Nušlifavę, kruopščiai nuvalykite visas dulkes.
♦ Ypač būkite atsargūs šlifuodami dažus, kurie
galėtų būti pagaminti švino pagrindu, arba
šlifuodami medieną bei metalą, nuo kurių gali
kilti nuodingų dulkių:
♦ Į darbo vietą neleiskite vaikų ir nėščiųjų.
♦ Darbo vietoje nevalgykite, negerkite ir
nerūkykite.
♦ Saugiai pašalinkite dulkių daleles bei kitas
atliekas.
Numatytoji paskirtis aprašyta šiame vartotojo
vadove. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba
naudojant įrankį ne pagal numatytąją paskirtį, gali
kilti asmeninio susižeidimo ir (arba) turtinės žalos
pavojus.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti
susižeidimo pavojų, vartotojas privalo
perskaityti šią naudojimo instrukciją.
Kitų asmenų sauga
♦ Asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis
prietaisu dėl savo psichikos, jutiminės arba
protinės negalios arba patirties bei žinių trūkumo (įskaitant vaikus), negalima naudotis šiuo
prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
5
LIETUVIŲ
♦
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
prietaisu.
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje
pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės
išmatuotos standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos vienų
įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta keliama
vibracija taip pat gali būti naudojama preliminariam
vibracijos poveikiui įvertinti.
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš surenkant įrankį, jis privalo būti
išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
Šlifavimo lakštų uždėjimas (A pav.)
Įspėjimas! Niekada nenaudokite įrankio be šlifavimo lakšto arba priedo.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB
žmonių, darbe reguliariai naudojančių elektrinius
įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos
poveikio įvertinimą, faktines įrankio naudojimo
sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui,
ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai
įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
Įprastų šlifavimo lakštų uždėjimas (A pav.)
Įspėjimas! Įrankis privalo būti išjungtas ir atjungtas
nuo elektros tinklo.
♦ Suminkštinkite šlifavimo lakštą, patrindami jo
nešlifuojamąją pusę į darbastalio kraštą.
♦ Paspauskite popieriaus veržiklio svirtis (3)
aukštyn, kad atlaisvintumėte jas iš atraminių
griovelių, ir atverkite popieriaus veržiklius (3),
paspausdami juos žemyn.
♦ Dėkite lakštą ant šlifavimo pagrindo (4).
♦ Įkiškite šlifavimo lakšto kraštą į priekinį popieriaus veržiklį (3) kaip parodyta.
♦ Paspauskite popieriaus priekinio veržiklio
svirtį (3) žemyn ir įtaisykite jį į atraminį griovelį.
♦ Šiek tiek įtempę lakštą, įkiškite lakšto galinį
kraštą į galinį popieriaus veržiklį (3).
♦ Paspauskite popieriaus galinio veržiklio svirtį
(3) žemyn ir įtaisykite jį į atraminį griovelį.
Elektros sauga
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo
nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar
akumuliatoriaus kasetės įtampa atitinka
kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.
Dulkių siurblio prijungimas (C pav.)
♦ Įkiškite adapterį (5) į dulkių ištraukimo angą
(2).
♦ Prijunkite dulkių siurblio žarną (6) prie adapterio (5).
♦
Kiti pavojai
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne
pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu
keliama vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio,
priklausomai nuo to, kokiais būdais naudojamas šis
įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytąjį lygį.
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant
išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti
įgaliotasis „BLACK+DECKER“ techninio
aptarnavimo centro darbuotojas.
Ilginimo laido naudojimas
♦ Naudokite tik aprobuotą ilginimo laidą, kurio
galia atitiktų šio įrankio galią (žr. techninius
duomenis). Prieš naudodami ilginimo kabelį,
apžiūrėkite, ar jis nepažeistas, nesusidėvėjęs
ir nepasenęs. Jeigu ilginimo kabelis yra pa‫ ‏‬žeistas arba su defektais, pakeiskite jį nauju.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį. Naudojant įrankio įvesties
galios neatitinkantį arba pažeistą ar sugadintą ilginimo kabelį, gali kilti gaisro ir elektros
smūgio pavojus.
Funkcijos
1. Įjungimo/išjungimo jungiklis
2. Dulkių ištraukimo anga
3. Popieriaus veržiklio svirtis
4. Šlifavimo pagrindas
6
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, diskus
arba priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką.
Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai
reguliariai darykite pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių,
susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui, apdirbant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF).
LIETUVIŲ
Naudojimas
Įspėjimas! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą
atlikti greičiau.
Įjungimas ir išjungimas (B pav.)
♦ Norėdami įrankį įjungti, paspauskite įjungimo/
išjungimo jungiklio (1) dalį, pažymėtą „I“.
♦ Norėdami įrankį išjungti, paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklio (1) dalį, pažymėtą „0“.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
♦ Neuždenkite rankomis ventiliacijos angų.
♦ Įrankį visuomet laikykite abejomis rankomis
(D pav.).
♦ Per daug nespauskite įrankio.
♦ Reguliariai tikrinkite šlifavimo lakšto būklę. Jei
reikia, pakeiskite jį.
♦ Visada šlifuokite medieną pluošto kryptimi
(D pav.).
♦ Nušlifavę naujus dažų sluoksnius, prieš
dažydami dar vieną sluoksnį, naudokite labai
smulkų šlifavimo popierių.
♦ Labai nelygius paviršius šlifuokite arba senus
dažų sluoksnius šalinkite stambiu šlifavimo
popieriumi. Kitus paviršius pradėkite šlifuoti
vidutinio rupumo popieriumi. Abiem atvejais
palaipsniui naudokite vis smulkesnį šlifavimo
popierių, kad paviršius būtų lygus.
♦ Norėdami gauti daugiau informacijos apie
galimus priedus, kreipkitės į pardavėją.
Techninė priežiūra
♦ Šis „BLACK+DECKER“ elektrinis įrankis
skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis tarnaus
kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir
reguliariai valysite.
♦ Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo
elektros tinklo.
♦ Įrankio ventiliacijos angas reguliariai valykite
minkštu sausu šepetėliu arba sausu skudurėliu.
♦ Reguliariai švariu drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio korpusą. Nenaudokite jokių
šveičiamųjų arba tirpiklių pagrindu pagamintų
valiklių.
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
♦ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
♦ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko
gnybto, turinčio įtampą.
♦
Mėlyną laidą junkite prie elektros kištuko
neutralaus gnybto.
Įspėjimas! Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia. Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 5 A.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su įprastomis
buitinėmis atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau nebereikalingas, neišmeskite jo su kitomis buitinėmis atliekomis. „BLACK+DECKER“ remonto atstovai priims
senus „BLACK+DECKER“ įrankius ir užtikrins, kad
jie būtų utilizuoti aplinkai saugiu būdu.
Rūšiuojant panaudotus produktus
ir pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Naudojant
perdirbtas medžiagas, mažinama aplinkos
tarša ir naujų žaliavų poreikis.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.
„BL ACK+DECKER“ surenka senus naudotus
„BLACK+DECKER“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia
paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietos „BLACK+DECKER“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotųjų
„BLACK+DECKER“ įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninio
aptarnavimo centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
Techniniai duomenys
Įtampa
Galios išvestis
Virpesiai (greitis įrankiui
veikiant be apkrovos)
Apsisukimai (greitis įrankiui
veikiant su apkrova)
Svoris
Vac
W
KA300
1 TIPAS
230
135
KA295
1 TIPAS
230
125
min-1
22 000
22 000
min-1
kg
11 000
1,2
11 000
1,2
7
LIETUVIŲ
Garso slėgio lygis pagal EN 60745:
Garso slėgis (LpA) 78 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Garso galia (LWA) 89 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus
suma) pagal EN 60745:
Vibracijos skleidimo vertė (ah) 9,0 m/s²,
paklaida (K) 2,7 m/s²
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
KA295/KA300
„Black & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka: 2006/42/
EB, EN60745-1, EN60745-2-4.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2014/30/
EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „Black & Decker“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje
pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją
„Black & Decker“.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
18-10-2014
8
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша шлифмашина BLACK+DECKER предназначена для выполнения работ по шлифованию деревянных, металлических, пластиковых и окрашенных поверхностей. Этот
инструмент предназначен только для применения в домашних условиях.
б.
Инструкции по технике
безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Перед началом работы
внимательно прочтите все правила
безопасности и инструкции по
эксплуатации. Несоблюдение
приведенных ниже инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению серьезной травмы.
СОХРАНЯЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. Термин “Электроинструмент” во
всех приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
а. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Беспорядок на рабочем месте
и плохая освещенность могут привести
к несчастному случаю.
б. Не используйте электроинструмент,
если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмента появляются искры,
которые могут воспламенить пыль или
пары.
в. Не подпускайте близко детей или
посторонних лиц во время работы
электроинструментом. Вы можете
отвлечься и потерять контроль над
электроинструментом.
2. Электробезопасность
а. Вилка кабеля электроинструмента
должна подходить к сетевой
розетке. Ни в коем случае не вносите
изменения в конструкцию вилки
электрокабеля. Не пользуйтесь
в.
г.
д.
е.
адаптерной вставкой для подключения
заземленных электроинструментов.
Немодифицированные вилки и подходящие
к ним сетевые розетки снижают риск
поражения электрическим током.
Избегайте контактов частей тела
с заземленными объектами, например,
трубопроводами, радиаторами
отопления, электроплитами
и холодильниками. Существует
повышенный риск поражения
электрическим током, если вы какой-либо
частью тела касаетесь земли.
Не подвергайте электроинструмент
воздействию дождя или влаги.
Попадание жидкости внутрь
электроинструмента повышает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с кабелем.
Ни в коем случае не переносите
электроинструмент, держа его за кабель,
и не беритесь за кабель при отключении
от сетевой розетки. Не подвергайте
кабель воздействию влаги и масла
и держите его подальше от острых
кромок и движущихся деталей. повышают
риск поражения электрическим током.
При работе электроинструментом
вне помещения пользуйтесь
удлинительным кабелем,
предназначенным для наружных работ.
Использование кабеля, предназначенного
для работы вне помещения, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости работы
электроинструментом во влажном
помещении используйте источник
питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Индивидуальная безопасность
а. Будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете и руководствуйтесь
здравым смыслом, когда Вы работаете
электроинструментом. Не пользуйтесь
электроинструментом, если Вы
устали или находитесь под действием
наркотиков, алкоголя или лекарств.
Минутная невнимательность при работе
электроинструментами может привести
к серьезной травме.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
б. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки. Разумное
использование таких средств
индивидуальной защиты, как респиратор,
ботинки на нескользящей подошве,
защитный шлем и слухозащитные
наушники, значительно снизит риск
получения травмы.
в. Не допускайте случайного запуска.
Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или
аккумулятору, поднять или перенести
его, убедитесь, что выключатель
находится в положении “выключено”.
Не переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя,
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение “включено”. Это
может привести к несчастному случаю.
г. Перед включением электроинструмента
снимите регулировочный или гаечный
ключ. Оставленный закрепленным на
вращающейся части регулировочный
или гаечный ключ может стать причиной
тяжелой травмы.
д. Не допускайте перенапряжения. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя
равновесие. Это поможет Вам не потерять
контроль над электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
е. Одевайтесь соответствующим
образом. Не носите свободную
одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки не попали в движущиеся
части инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут
попасть в движущиеся части инструмента.
ж. Если электроинструмент имеет
устройства для подключения систем
сбора и удаления пыли, убедитесь,
что эти системы подключены
и используются надлежащим образом.
Использование таких систем значительно
снижает опасность, связанную
с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование и уход за
электроинструментом
а. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по
назначению. Электроинструмент
10
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
работает надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не
устанавливается в положение
включения или выключения.
Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумуляторную
батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты в недоступном
для детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных деталей,
целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Направляйте поврежденные
электроинструменты в ремонт. Многие
несчастные случаи являются следствием
плохого ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки
и чистотой режущих принадлежностей.
Принадлежности с острыми кромками
позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
принадлежности и насадки
в соответствии с данным Руководством
и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
а. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только
РУССКИЙ ЯЗЫК
квалифицированными специалистами
с использованием оригинальных
запасных частей. Это обеспечит
безопасность Вашего электроинструмента
в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе электроинструментами
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Внимание! Дополнительные
меры безопасности при работе
шлифовальной машиной.
Держите инструмент за изолированные
ручки, так как во время работы
шлифовальная лента может коснуться
кабеля электроинструмента. Разрезание
находящего под напряжением провода
делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
«живыми», что создает опасность
поражения электрическим током.
Используйте тиски или другие
приспособления для фиксации
обрабатываемой детали, при
этом кладите ее на неподвижную
поверхность. Если держать
обрабатываемую деталь руками или
с упором в собственное тело, то можно
потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Внимание! Не допускайте попадания
пыли, образующейся в процессе
шлифования, на кожу, слизистые
оболочки и в органы дыхания. Это может
представлять опасность для здоровья
оператора и стоящих рядом лиц.
Пользуйтесь специальным респиратором,
предназначенным для защиты от
пыли и паров; следите, чтобы люди,
находящиеся в зоне работ, или входящие
в нее, также надевали респиратор.
Полностью удаляйте всю пыль,
образовавшуюся в процессе шлифования.
Проявляйте особую осторожность при
работе с некоторыми материалами, такими
как лакокрасочные покрытия на свинцовой
основе, некоторые виды древесины
и металла, пыль которых токсична.
Не допускайте в зону проведения работ
детей и беременных женщин.
Не принимайте пищу, напитки и не курите
в зоне работ.
Правильно утилизируйте пылевые
частицы и другие отходы.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Используйте все насадки и приспособления
и работайте данным инструментом строго
в соответствии с данным руководством. Использование не по назначению может привести к серьезной травме и повреждению
инструмента или обрабатываемого изделия.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Внимательное
ознакомление с руководством по
эксплуатации поможет снизить риск
получения травмы.
Безопасность посторонних лиц
♦ Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
♦ Не позволяйте детям играть
с электроинструментом.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации
соответствия, были измерены в соответствии со
стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно EN 60745 и могут
использоваться при сравнении характеристик
различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также использоваться для предварительной оценки величины
вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным
инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для определения необходимых защитных мер (2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты,
необходимо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие
рабочего цикла, в том числе время, когда
инструмент находится в выключенном состоянии, и время, когда он работает без нагрузки,
а также время его запуска и отключения.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей
потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами,
напряжению источника питания.
♦
Во избежание опасности, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводеизготовителе или в авторизованном
сервисном центре BLACK+DECKER.
Использование удлинительного кабеля
♦ Разрешается использовать только
удлинительный кабель утвержденного
образца, характеристики которого
соответствуют входной мощности
вашего инструмента (см технические
характеристики). Перед использованием
проверьте кабель на наличие какихлибо повреждений, следов износа или
старения. Поврежденный или бракованный
кабель подлежит замене. Если у вас есть
катушка кабеля, то перед использованием
кабеля ее необходимо полностью
размотать. Использование поврежденного,
бракованного или не подходящего по
мощности удлинительного кабеля может
привести к поражению электрическим
током и возникновению пожара
Особенности
1. Кнопка Вкл/Выкл
2. Отверстие пылеотвода
3. Рычаг зажима бумаги
4. Шлифовальная подошва
Сборка
Внимание! Перед сборкой убедитесь в том, что
инструмент выключен и отсоединен от питания.
Установка шлифовальной бумаги (Рис. А)
Внимание! Никогда не работайте инструментом, если шлифовальная бумага или какая-либо
другая принадлежность не установлена.
Установка обычной шлифовальной бумаги
(Рис. А)
Внимание! Убедитесь в том, что инструмент
выключен, а кабель питания отсоединен от сети.
12
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Сделайте шлифовальную бумагу менее
жесткой, потерев ее неабразивной
стороной о край верстака.
Поднимите рычаги для зажима бумаги
(3) вверх, так, чтобы они вышли из
удерживающих канавок, и откройте
зажимы для бумаги, опустив рычаги вниз.
Поместите лист бумаги на шлифовальную
подошву (4).
Вставьте край листа шлифовальной
бумаги в передний прижимной зажим (3),
как показано на рисунке.
Опустите рычаг переднего зажима (3) вниз
и вставьте его в удерживающую канавку.
Слегка натягивая бумагу, вставьте задний
край листа в задний прижимной зажим (3).
Опустите рычаг заднего зажима (3) вниз
и вставьте его в удерживающую канавку.
Подключение пылесоса (Рис. С)
♦ Вставьте переходник (5) в отверстие
пылеотвода (2).
♦ Подсоедините к этому переходнику (5)
трубу пылесоса (6).
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски
могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания
вращающихся/двигающихся частей
инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей электроинструмента, пильных
дисков или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании
инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли в процессе работы
с электроинструментом (например, при
РУССКИЙ ЯЗЫК
распиле древесины, в особенности, дуба,
бука и ДВП).
Эксплуатация
Внимание! Давайте инструменту работать
с установленным темпом. Не перегружайте
инструмент.
Включение и выключение (Рис. В)
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите
кнопку вкл/выкл (1) со стороны,
обозначенной символом 'I'.
♦ Чтобы выключить инструмент, нажмите
кнопку вкл/выкл (1) со стороны,
обозначенной символом '0'.
Советы по оптимальному использованию
♦ Старайтесь не закрывать вентиляционные
отверстия руками.
♦ Всегда держите инструмент двумя руками
(Рис. D).
♦ Не прилагайте слишком большие усилия
к шлифовальной машине.
♦ Регулярно проверяйте состояние
шлифовальной бумаги. Заменяйте ее по
мере необходимости.
♦ При обработке древесины направление
шлифования всегда должно совпадать
с направлением волокон древесины
(Рис. D).
♦ При шлифовании слоев краски, перед тем
как нанести новый слой, всегда шлифуйте
предыдущий слой краски бумагой с очень
мелким зерном.
♦ Если поверхность для шлифования очень
неровная, или вам необходимо удалить
слой краски, используйте шлифовальную
бумагу с крупным зерном. Шлифовать
остальные поверхности начинайте
с помощью шлифовальной бумаги со
средним размером зерна. В обоих случаях
постепенно переходите к шлифовальной
бумаге с более мелким зерном, чтобы
получить по окончанию работы более
гладкую поверхность.
♦ Обратитесь в ближайшую точку
продажи нашего оборудования, чтобы
получить более подробную информацию
о предлагаемых нами аксессуарах.
Техническое обслуживание
♦ Ваш электроинструмент BLACK+DECKER
рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при
♦
♦
♦
минимальном техническом обслуживании
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
Перед проведением какой-либо операции
технического обслуживания, выключайте
инструмент и вытаскивайте его из розетки
Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия Вашего электроинструмента
мягкой щеткой или сухой салфеткой.
Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной салфеткой. Не пользуйтесь
абразивными чистящими средствами или
растворителями.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER, или
Вы больше в нем не нуждаетесь, подумайте о защите окружающей среды. Отнесите
Ваш старый инструмент в сервисный центр
BLACK+DECKER, и мы позаботимся о том,
чтобы он был утилизирован безопасным для
окружающей среды способом.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от бытового мусора на муниципальных
свалках отходов, или Вы можете сдавать их
в торговом предприятии при покупке нового
изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
Напряжение
В (перем. ток)
Полезная мощность
Вт
Вибрация (скорость работы
мин -1
без нагрузки)
Орбиты (скорость работы
без нагрузки)
мин -1
Вес
кг
KA300
ТИП 1
230
135
KA295
ТИП 1
230
125
22 000
22 000
11 000
1,2
11 000
1,2
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 78 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А), Акустическая мощность (LWA)
89 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 9,0 м/с²,
погрешность (K) 2,7 м/с²
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
KA295 / KA300
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-4.
Эта продукция соответствует директивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
18-10-2014
zst00254325 - 10-12-2014
14
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.blackanddecker.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising