KA300 | Black&Decker KA300 SANDER instruction manual

371000-18 LV
www.blackanddecker.eu
KA295
KA300
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī BLACK+DECKER slīpmašīna ir paredzēta
koksnes, metāla, plastmasas un krāsotu virsmu
slīpēšanai. Šis instruments ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.
Drošības noteikumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti visi noteikumi, var gūt elektriskās
strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/
vai gūt smagus ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN NOTEIKUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM. Termins
„elektroinstruments” visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar vadu), ko
darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru
darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1. Darba zonas drošība
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām. Novēršot uzmanību, jūs
varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet elektroins4
trumentu no kontaktligzdas, turot to aiz
vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem,
eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat
viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsargpiederumus,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar
neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņatslēgas. Ja elektroinstrumenta
rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņatslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli
pār elektroinstrumentu.
f. Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
LATVIEŠU
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari
mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
šīs ierīces, iespējams mazināt putekļu kaitīgo
ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas
glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta
izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
noteikumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem ir veikta
pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk
vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
noteikumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem,
var rasties bīstama situācija.
5. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists,
izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības noteikumi
slīpmašīnām
♦
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, jo
slīpēšanas siksna vai slīpēšanas pamatne
var saskarties ar instrumenta vadu. Ja
notiek saskare ar vadu, kurā ir strāva, visas
elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas
vada strāvu, kā rezultātā operators var gūt
elektriskās strāvas triecienu.
♦ Izmantojiet spailes vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat
zaudēt kontroli pār to.
♦ Brīdinājums! Putekļi, kas rodas slīpēšanas
laikā, var kaitēt veselībai, ja operators vai
tuvumā esošas personas nonāk saskarē ar
putekļiem vai tos ieelpo. Valkājiet putekļu
masku, kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret
putekļiem un izgarojumiem, turklāt arī tām
personām, kas atrodas darba zonā, jāvalkā
aizsargaprīkojums.
♦ Pēc slīpēšanas rūpīgi iztīriet putekļus no
darba zonas.
♦ Ievērojiet īpašu piesardzību, slīpējot krāsu,
kas var būt gatavota uz svina bāzes, kā arī
slīpējot dažus koksnes un metāla veidus, kas
var radīt toksiskus putekļus.
♦ Neļaujiet darba zonā atrasties bērniem vai
grūtniecēm.
♦ Darba zonā nedrīkst ne ēst, ne dzert, ne
smēķēt.
♦ Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no putekļu
daļiņām un citiem netīrumiem.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu
vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas
rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts
šim instrumentam, var rasties ievainojumu risks un/
vai īpašuma bojājumu risks.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma
risku, jums jāizlasa lietošanas
rokasgrāmata.
5
LATVIEŠU
Citu personu drošība
♦ Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga vai neapmāca persona,
kas atbild par viņu drošību.
♦ Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar
instrumentu.
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var arī
lietot iepriekšējai vibrāciju iedarbības novērtēšanai.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no
deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt
norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai
regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas
veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla
fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks,
bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas
tukšgaitā.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija,
tāpēc nav jālieto iezemēts vads.
Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Pagarinājuma vada lietošana
♦ Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet
atzītu vadu, kas ir piemērots šī instrumenta
ieejas jaudai (sk. tehniskos datus). Pirms
lietošanas pārbaudiet, vai pagarinājuma vads
nav bojāts, nodilis vai nolietojies. Ja pagarinājuma vads ir bojāts vai kā citādi nelietojams,
nomainiet pret jaunu. Ja lietojat kabeļa rulli,
vienmēr notiniet vadu no tā pilnībā nost. Lietojot tādu pagarinājuma vadu, kas nav piemērots instrumenta ieejas jaudai, vaiir bojāts vai
6
kā citādi nelietojams, var rasties ugunsgrēka
un elektriskās strāvas trieciena risks.
Funkcijas
1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. putekļu savākšanas atvere
3. smilšpapīra spaiļu svira
4. slīpēšanas pamatne
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai
instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Smilšpapīra lokšņu piestiprināšana (A. att.)
Brīdinājums! Instrumentu nedrīkst darbināt, ja
nav piestiprināta smilšpapīra loksne vai attiecīgs
piederums.
Standarta smilšpapīra lokšņu piestiprināšana
(A. att.)
Brīdinājums! Pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts
un atvienots no barošanas.
♦ Padariet smilšpapīru mīkstāku, paberzējot tā
neabrazīvo pusi pa darbagalda virsmu.
♦ Nospiediet smilšpapīra spaiļu sviras (3) augšup, lai atbrīvotu no sprostrievas, un atbrīvojiet
smilšpapīra spailes (3), nospiežot tās lejup.
♦ Novietojiet smilšpapīru uz slīpēšanas pamatnes (4).
♦ Ievietojiet smilšpapīra malu priekšējā spailē
(3), kā norādīts.
♦ Nospiediet priekšējo smilšpapīra spaiļu sviru
(3) lejup un nofiksējiet to sprostrievā.
♦ Nedaudz nostiepiet smilšpapīru un ievietojiet
tā aizmugurējo malu aizmugures spailē (3).
♦ Nospiediet aizmugures smilšpapīra spaiļu
sviru (3) lejup un nofiksējiet to sprostrievā.
Putekļsūcēja pievienošana (C. att.)
♦ Ievietojiet adapteru (5) putekļu savākšanas
atverē (2).
♦ Pievienojiet putekļsūcēja šļūteni (6) pie adaptera (5).
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām;
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas,
ripas vai citus piederumus;
ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot
ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un
jāatpūšas;
dzirdes pasliktināšanās;
kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu
(piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši ozolu,
dižskābardi un MDF paneļus).
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
Ieslēgšana un izslēgšana (B. att.)
♦ Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet to
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža (1) pusi, kas
apzīmēta ar I.
♦ Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet to
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža (1) pusi, kas
apzīmēta ar 0.
Ieteikumi optimālai darbībai
♦ Neturiet rokas uz ventilācijas atverēm.
♦ Instruments ir jātur ar abām rokām (D. att.).
♦ Nespiediet instrumentu pārāk spēcīgi.
♦ Regulāri pārbaudiet smilšpapīra stāvokli. Pēc
vajadzības nomainiet to pret jaunu.
♦ Vienmēr slīpējiet koka šķiedras virzienā
(D. att.).
♦ Slīpējot jaunas krāsas kārtas pirms vēl vienas
krāsas kārtas uzklāšanas, lietojiet ļoti smalku
smilšpapīru.
♦ Ļoti nelīdzenu virsmu slīpēšanu vai krāsas
kārtu noņemšanu sāciet ar raupju smilšpapīru. Cita veida virsmu slīpēšanu sāciet ar vidēji
raupju smilšpapīru. Abos gadījumos pakāpeniski nomainiet pret aizvien smalkākiem
smilšpapīriem, lai iegūtu gludu virsmu.
♦ Sīkāku informāciju par pieejamajiem piederumiem jautājiet pārdevējam.
Apkope
♦ Šis BLACK+DECKER instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība
ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes
un regulāras tīrīšanas.
♦ Pirms apkopes veikšanas instruments ir jāizslēdz un jāatvieno no barošanas avota.
♦ Ar mīkstu, sausu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta ventilācijas atveres.
♦
Ar tīru, mitru lupatiņu regulāri iztīriet motora
korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus,
kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 5 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis instruments ir jānomaina
pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.
BLACK+DECKER remonta darbnīcās pieņem nolietotus BLACK+DECKER instrumentus un rūpējas
par to nodošanu atkritumos videi nekaitīgā veidā.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas
piesārņošana un samazināts pieprasījums
pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
BLACK+DECKER nodrošina BLACK+DECKER
izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja
tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo BLACK+DECKER
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
BLACK+DECKER remonta darbnīcu saraksts,
pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
7
LATVIEŠU
Tehniskie dati
Spriegums
Izejas jauda
Svārstības (ātrums
bez noslodzes)
Apgriezieni (ātrums
bez noslodzes)
Svars
Vac
W
KA300
TYPE 1
230
135
KA295
TYPE 1
230
125
min-1
22 000
22 000
min-1
kg
11 000
1,2
11 000
1,2
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
skaņas spiediens (LpA) 78 dB(A), neprecizitāte
(K) 3 dB(A), skaņas jauda (LWA) 89 dB(A),
neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa)
saskaņā ar EN 60745:
vibrāciju emisijas vērtība (ah) 9,0 m/s²,
neprecizitāte (K) 2,7 m/s²
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
KA295/KA300
Black & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar
šādiem dokumentiem: 2006/42/EK, EN60745-1,
EN60745-2-4.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2014/30/ES
un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo paziņojumu.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
18-10-2014
8
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша шлифмашина BLACK+DECKER предназначена для выполнения работ по шлифованию деревянных, металлических, пластиковых и окрашенных поверхностей. Этот
инструмент предназначен только для применения в домашних условиях.
б.
Инструкции по технике
безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Перед началом работы
внимательно прочтите все правила
безопасности и инструкции по
эксплуатации. Несоблюдение
приведенных ниже инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению серьезной травмы.
СОХРАНЯЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. Термин “Электроинструмент” во
всех приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
а. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Беспорядок на рабочем месте
и плохая освещенность могут привести
к несчастному случаю.
б. Не используйте электроинструмент,
если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмента появляются искры,
которые могут воспламенить пыль или
пары.
в. Не подпускайте близко детей или
посторонних лиц во время работы
электроинструментом. Вы можете
отвлечься и потерять контроль над
электроинструментом.
2. Электробезопасность
а. Вилка кабеля электроинструмента
должна подходить к сетевой
розетке. Ни в коем случае не вносите
изменения в конструкцию вилки
электрокабеля. Не пользуйтесь
в.
г.
д.
е.
адаптерной вставкой для подключения
заземленных электроинструментов.
Немодифицированные вилки и подходящие
к ним сетевые розетки снижают риск
поражения электрическим током.
Избегайте контактов частей тела
с заземленными объектами, например,
трубопроводами, радиаторами
отопления, электроплитами
и холодильниками. Существует
повышенный риск поражения
электрическим током, если вы какой-либо
частью тела касаетесь земли.
Не подвергайте электроинструмент
воздействию дождя или влаги.
Попадание жидкости внутрь
электроинструмента повышает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с кабелем.
Ни в коем случае не переносите
электроинструмент, держа его за кабель,
и не беритесь за кабель при отключении
от сетевой розетки. Не подвергайте
кабель воздействию влаги и масла
и держите его подальше от острых
кромок и движущихся деталей. повышают
риск поражения электрическим током.
При работе электроинструментом
вне помещения пользуйтесь
удлинительным кабелем,
предназначенным для наружных работ.
Использование кабеля, предназначенного
для работы вне помещения, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости работы
электроинструментом во влажном
помещении используйте источник
питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Индивидуальная безопасность
а. Будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете и руководствуйтесь
здравым смыслом, когда Вы работаете
электроинструментом. Не пользуйтесь
электроинструментом, если Вы
устали или находитесь под действием
наркотиков, алкоголя или лекарств.
Минутная невнимательность при работе
электроинструментами может привести
к серьезной травме.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
б. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки. Разумное
использование таких средств
индивидуальной защиты, как респиратор,
ботинки на нескользящей подошве,
защитный шлем и слухозащитные
наушники, значительно снизит риск
получения травмы.
в. Не допускайте случайного запуска.
Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или
аккумулятору, поднять или перенести
его, убедитесь, что выключатель
находится в положении “выключено”.
Не переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя,
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение “включено”. Это
может привести к несчастному случаю.
г. Перед включением электроинструмента
снимите регулировочный или гаечный
ключ. Оставленный закрепленным на
вращающейся части регулировочный
или гаечный ключ может стать причиной
тяжелой травмы.
д. Не допускайте перенапряжения. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя
равновесие. Это поможет Вам не потерять
контроль над электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
е. Одевайтесь соответствующим
образом. Не носите свободную
одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки не попали в движущиеся
части инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут
попасть в движущиеся части инструмента.
ж. Если электроинструмент имеет
устройства для подключения систем
сбора и удаления пыли, убедитесь,
что эти системы подключены
и используются надлежащим образом.
Использование таких систем значительно
снижает опасность, связанную
с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование и уход за
электроинструментом
а. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по
назначению. Электроинструмент
10
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
работает надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не
устанавливается в положение
включения или выключения.
Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумуляторную
батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты в недоступном
для детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных деталей,
целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Направляйте поврежденные
электроинструменты в ремонт. Многие
несчастные случаи являются следствием
плохого ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки
и чистотой режущих принадлежностей.
Принадлежности с острыми кромками
позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
принадлежности и насадки
в соответствии с данным Руководством
и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
а. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только
РУССКИЙ ЯЗЫК
квалифицированными специалистами
с использованием оригинальных
запасных частей. Это обеспечит
безопасность Вашего электроинструмента
в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе электроинструментами
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Внимание! Дополнительные
меры безопасности при работе
шлифовальной машиной.
Держите инструмент за изолированные
ручки, так как во время работы
шлифовальная лента может коснуться
кабеля электроинструмента. Разрезание
находящего под напряжением провода
делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
«живыми», что создает опасность
поражения электрическим током.
Используйте тиски или другие
приспособления для фиксации
обрабатываемой детали, при
этом кладите ее на неподвижную
поверхность. Если держать
обрабатываемую деталь руками или
с упором в собственное тело, то можно
потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Внимание! Не допускайте попадания
пыли, образующейся в процессе
шлифования, на кожу, слизистые
оболочки и в органы дыхания. Это может
представлять опасность для здоровья
оператора и стоящих рядом лиц.
Пользуйтесь специальным респиратором,
предназначенным для защиты от
пыли и паров; следите, чтобы люди,
находящиеся в зоне работ, или входящие
в нее, также надевали респиратор.
Полностью удаляйте всю пыль,
образовавшуюся в процессе шлифования.
Проявляйте особую осторожность при
работе с некоторыми материалами, такими
как лакокрасочные покрытия на свинцовой
основе, некоторые виды древесины
и металла, пыль которых токсична.
Не допускайте в зону проведения работ
детей и беременных женщин.
Не принимайте пищу, напитки и не курите
в зоне работ.
Правильно утилизируйте пылевые
частицы и другие отходы.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Используйте все насадки и приспособления
и работайте данным инструментом строго
в соответствии с данным руководством. Использование не по назначению может привести к серьезной травме и повреждению
инструмента или обрабатываемого изделия.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Внимательное
ознакомление с руководством по
эксплуатации поможет снизить риск
получения травмы.
Безопасность посторонних лиц
♦ Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
♦ Не позволяйте детям играть
с электроинструментом.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации
соответствия, были измерены в соответствии со
стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно EN 60745 и могут
использоваться при сравнении характеристик
различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также использоваться для предварительной оценки величины
вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным
инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для определения необходимых защитных мер (2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты,
необходимо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие
рабочего цикла, в том числе время, когда
инструмент находится в выключенном состоянии, и время, когда он работает без нагрузки,
а также время его запуска и отключения.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей
потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами,
напряжению источника питания.
♦
Во избежание опасности, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводеизготовителе или в авторизованном
сервисном центре BLACK+DECKER.
Использование удлинительного кабеля
♦ Разрешается использовать только
удлинительный кабель утвержденного
образца, характеристики которого
соответствуют входной мощности
вашего инструмента (см технические
характеристики). Перед использованием
проверьте кабель на наличие какихлибо повреждений, следов износа или
старения. Поврежденный или бракованный
кабель подлежит замене. Если у вас есть
катушка кабеля, то перед использованием
кабеля ее необходимо полностью
размотать. Использование поврежденного,
бракованного или не подходящего по
мощности удлинительного кабеля может
привести к поражению электрическим
током и возникновению пожара
Особенности
1. Кнопка Вкл/Выкл
2. Отверстие пылеотвода
3. Рычаг зажима бумаги
4. Шлифовальная подошва
Сборка
Внимание! Перед сборкой убедитесь в том, что
инструмент выключен и отсоединен от питания.
Установка шлифовальной бумаги (Рис. А)
Внимание! Никогда не работайте инструментом, если шлифовальная бумага или какая-либо
другая принадлежность не установлена.
Установка обычной шлифовальной бумаги
(Рис. А)
Внимание! Убедитесь в том, что инструмент
выключен, а кабель питания отсоединен от сети.
12
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Сделайте шлифовальную бумагу менее
жесткой, потерев ее неабразивной
стороной о край верстака.
Поднимите рычаги для зажима бумаги
(3) вверх, так, чтобы они вышли из
удерживающих канавок, и откройте
зажимы для бумаги, опустив рычаги вниз.
Поместите лист бумаги на шлифовальную
подошву (4).
Вставьте край листа шлифовальной
бумаги в передний прижимной зажим (3),
как показано на рисунке.
Опустите рычаг переднего зажима (3) вниз
и вставьте его в удерживающую канавку.
Слегка натягивая бумагу, вставьте задний
край листа в задний прижимной зажим (3).
Опустите рычаг заднего зажима (3) вниз
и вставьте его в удерживающую канавку.
Подключение пылесоса (Рис. С)
♦ Вставьте переходник (5) в отверстие
пылеотвода (2).
♦ Подсоедините к этому переходнику (5)
трубу пылесоса (6).
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски
могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания
вращающихся/двигающихся частей
инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей электроинструмента, пильных
дисков или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании
инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли в процессе работы
с электроинструментом (например, при
РУССКИЙ ЯЗЫК
распиле древесины, в особенности, дуба,
бука и ДВП).
Эксплуатация
Внимание! Давайте инструменту работать
с установленным темпом. Не перегружайте
инструмент.
Включение и выключение (Рис. В)
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите
кнопку вкл/выкл (1) со стороны,
обозначенной символом 'I'.
♦ Чтобы выключить инструмент, нажмите
кнопку вкл/выкл (1) со стороны,
обозначенной символом '0'.
Советы по оптимальному использованию
♦ Старайтесь не закрывать вентиляционные
отверстия руками.
♦ Всегда держите инструмент двумя руками
(Рис. D).
♦ Не прилагайте слишком большие усилия
к шлифовальной машине.
♦ Регулярно проверяйте состояние
шлифовальной бумаги. Заменяйте ее по
мере необходимости.
♦ При обработке древесины направление
шлифования всегда должно совпадать
с направлением волокон древесины
(Рис. D).
♦ При шлифовании слоев краски, перед тем
как нанести новый слой, всегда шлифуйте
предыдущий слой краски бумагой с очень
мелким зерном.
♦ Если поверхность для шлифования очень
неровная, или вам необходимо удалить
слой краски, используйте шлифовальную
бумагу с крупным зерном. Шлифовать
остальные поверхности начинайте
с помощью шлифовальной бумаги со
средним размером зерна. В обоих случаях
постепенно переходите к шлифовальной
бумаге с более мелким зерном, чтобы
получить по окончанию работы более
гладкую поверхность.
♦ Обратитесь в ближайшую точку
продажи нашего оборудования, чтобы
получить более подробную информацию
о предлагаемых нами аксессуарах.
Техническое обслуживание
♦ Ваш электроинструмент BLACK+DECKER
рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при
♦
♦
♦
минимальном техническом обслуживании
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
Перед проведением какой-либо операции
технического обслуживания, выключайте
инструмент и вытаскивайте его из розетки
Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия Вашего электроинструмента
мягкой щеткой или сухой салфеткой.
Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной салфеткой. Не пользуйтесь
абразивными чистящими средствами или
растворителями.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER, или
Вы больше в нем не нуждаетесь, подумайте о защите окружающей среды. Отнесите
Ваш старый инструмент в сервисный центр
BLACK+DECKER, и мы позаботимся о том,
чтобы он был утилизирован безопасным для
окружающей среды способом.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от бытового мусора на муниципальных
свалках отходов, или Вы можете сдавать их
в торговом предприятии при покупке нового
изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
Напряжение
В (перем. ток)
Полезная мощность
Вт
Вибрация (скорость работы
мин -1
без нагрузки)
Орбиты (скорость работы
без нагрузки)
мин -1
Вес
кг
KA300
ТИП 1
230
135
KA295
ТИП 1
230
125
22 000
22 000
11 000
1,2
11 000
1,2
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 78 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А), Акустическая мощность (LWA)
89 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 9,0 м/с²,
погрешность (K) 2,7 м/с²
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
KA295 / KA300
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-4.
Эта продукция соответствует директивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
18-10-2014
zst00254324 - 10-12-2014
14
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.blackanddecker.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising