BDLB28 | Black&Decker BDLB28 CORDLESS TORCH instruction manual

www.blackanddecker.eu
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533444-69 H
BDLB14
BDLB28
2
MAGYAR
•
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Rúdlámpájához. Ezt
a készüléket barkácsolási munkálatok megvilágítására
és szabadidős felhasználásra terveztük. A készülék
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
•
•
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Akkumulátoros szerszám használatakor mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, akkumulátorszivárgás, a személyi sérülések és az anyag
károsodásának lehetőségét.
•
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
•
A készülék rendeltetésszerű használata pontosan
le van írva a kezelési utasításban. Csak olyan alkalmazásra használja a készüléket, melyet a kezelési
utasítás ajánl. Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
•
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
Ne használja a gépet, ha valamelyik részegysége
sérült vagy hibás.
A sérült vagy hibás részegységek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint
kell javíttatni vagy cseréltetni. Soha ne próbáljon
eltávolítani vagy kicserélni bármely olyan részegységet, melyet a kezelési utasítás nem említ.
Speciális biztonsági előírások rúdlámpákhoz
•
Ha ütés érte a készüléket, vagy leejtette, vizsgálja
meg a lencsét sérülések tekintetében. Ne használja
a készüléket, ha a lencse sérült, vagy ha nincs
megfelelően felszerelve a lámpára.
•
Soha ne nézzen közvetlenül a világításba, vagy
világítson a készülékkel más személy szemébe.
•
Ne mártsa a reflektort vízbe.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
akkumulátorokhoz és töltőkészülékekhez
Akkumulátorok
•
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
•
Ne hagyja vízzel érintkezni az akkumulátort, óvja
az esőtől.
•
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
•
A tönkrement akkuról gondoskodjon
a "Környezetvédelem" fejezetben leírtak szerint.
A készülék használata
Mindig legyen óvatos, ha a készüléket használja.
•
A készülék használatát fi ataloknak, illetve képzetlen/tapasztalatlan felhasználók részére csak
felügyelet mellett engedélyezze.
•
A készüléket soha ne használja úgy, mint egy
játékot.
•
Csak száraz helyen használja, ne hagyja, hogy
a készüléket nedvesség érje.
•
Soha ne mártsa a készüléket vízbe.
•
Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülék belsejében felhasználó által nem szervizelhető
alkatrészek vannak.
•
Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por közelében.
•
A csatlakozó és a hálózati kábel sérülésének
megelőzésére, soha ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások nem
újratölthető akkumulátorokhoz
Figyelem! Nem újratölthető akkumulátorok felrobbanhatnak vagy szivároghatnak, és sérülést vagy tüzet
okozhatnak. Vegye figyelembe az alábbi előírásokat.
•
Biztosítsa, hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt
állapotban legyen, mielőtt az elemet a készülékre csatlakoztatja. Súlyos baleset előidézője
lehet, ha az elemet bekapcsolt készülékre csatlakoztatja.
•
Szélsőséges körülmények között tör ténő
használatkor előfordulhat, hogy akkufolyadék
szivárog ki az elemből, ne érjen hozzá. Ha véletlenszerűen mégis hozzáér, öblítse le bő vízzel.
Ha az oldat a szemébe jutna, öblögesse legalább
10 percig hideg vízzel, majd rögtön forduljon orvoshoz. Az elemből kiszivárgó folyadék irritációt
okozhat és maró hatású.
•
Óvatosan kövesse az elem címkéjén vagy csomagolásán lévő előírásokat és tartsa be a figyelmeztetéseket.
•
Mindig a polaritásnak (+ és -) megfelelően helyezze
be az elemet, ahogy az elemen és a terméken
jelölve van.
•
Ne zárja rövidre az elem érintkezőit.
•
Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok
töltésével.
•
Ne keverje össze a régi és új elemeket. Egyszerre
cserélje ki az összes elemet újakra, melyek egyforma márkájúak és típusúak legyenek.
•
Tartsa az elemeket gyermekektől elzárt helyen.
Használat után
•
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz, jól
szellőző, gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
•
Gyermekeknek soha nem lehet hozzáférési lehetősége a tárolt készülékhez.
•
Ha a készüléket a gépjárműben tárolja vagy szállítja, a csomagtartóban vagy megfelelően kikötve
helyezze el, a hirtelen sebesség vagy irányváltáskor fellépő elmozdulás megelőzésére.
•
A készüléket direkt napfénytől, hőtől és nyirkosságtól óvni kell.
Átvizsgálás és javítás
•
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket
sérülés vagy hibás részegység tekintetében. Ellenőrizze a részegységeket törés tekintetében, a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a készülék használatát.
3
•
•
•
•
•
Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszabb
ideig – több hónapig – nem használja.
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
A tönkrement akkumulátorról gondoskodjon
a „Környezetvédelem" fejezetben leírtak szerint.
Tilos az akkut tűzbe dobni!
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Figyelem! Mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási
munkába kezd a készüléken, mindig csatlakoztassa le
a hálózati áramforrásról.
•
Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket egy
enyhén nedves kendővel. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Soha ne mártsa a készüléket vízbe.
Leírás
Az Ön által vásárolt készülék a következő jellemzőkkel
rendelkezhet:
1. Akasztó
2. LED rúdlámpa
3. Be / ki kapcsoló (BDLB14)
4. Akkumulátor fedél
5. Be/ki kapcsoló (BDLB28)
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Összeszerelés
Eg y n a p o n , m i ko r ké s z ü l é ke e l é r i t e c h n i k a i
élettartamának végét, vagy nincs további szüksége
rá, gondoljon a környezetvédelemre. A terméket
a normál háztar tási hulladéktól elkülönítve kell
megsemmisíteni.
Az akkumulátorok behelyezése (A ábra)
Figyelem! Csak AA méretű akkumulátorokat használjon.
Csak alkáli akkumulátorokat használjon.
•
Fordítsa a rúdlámpát fejjel lefelé, az akkumulátor
fedélhez (4) való hozzáféréshez.
•
Csavarja le az akkumulátor fedelet (4) az óramutató
járásával ellentétes irányba és távolítsa el.
•
Helyezze be a három új alkáli AA akkumulátort
(5), ellenőrizze, hogy a (+) és a (-) csatlakozók
megfelelően illeszkednek.
•
Helyezze vissza a fedelet (4) a rúdlámpa aljára.
Csak egyféleképpen illeszkedik, ne erőltesse.
•
Csavarja a fedelet (4) az óramutató járásának
megfelelően a fedél pozícióba rögzítéséhez.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek há z t ar t ási hulladék tól elkülönítet t
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
A készülék használata
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük,
juttassa el készülékét a legközelebbi Black & Decker
szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
Az akasztó használata (B és C ábra)
•
Az akasztó (1) a készülék tárolására vagy felfüggesztésére használható. Az akasztó elforgatható,
így a rúdlámpa (2) bármely pozícióba beállítható.
Ügyeljen rá, hogy az akasztó biztosan legyen
rögzítve a rögzítő tárgyra.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
A 360 rúdlámpa működtetése (BDLB28) (B ábra)
•
Nyomja meg a be/ki kapcsolót (3) egyszer elemlámpa (fókuszált fénysugár) világításhoz.
•
Nyomja meg a be/ki kapcsolót (3) még egyszer
a területvilágításhoz.
•
Nyomja meg a be/ki kapcsolót (3) még egyszer
a lámpavilágításhoz.
•
A készülék kikapcsolásához, nyomja meg a be/ki
kapcsolót (3) még egyszer.
Akkumulátorok
Az akkuk technikai élettartamának végén,
vegye figyelembe a környezetvédelem, és
a szakszerű elhelyezés szempontjait. Merítse
le az elemet teljesen, és távolítsa el a gépből
az előzőekben leírtak szerint.
•
A mini rúdlámpa működtetése (BDLB14) (C ábra)
•
Nyomja meg a be/ki kapcsolót (5) egyszer hat LED
felkapcsolásához.
•
Nyomja meg a be/ki kapcsolót (5) még egyszer az
összes LED felkapcsolásához.
•
A készülék kikapcsolásához, nyomja meg a be/ki
kapcsolót (5) még egyszer.
Megfelelően csomagolja be az elemet, biztosítva,
hogy az érintkezők ne tudjanak rövidre zárni.
Vigye az elemet a helyi újrahasznosító, begyűjtő
állomásra.
4
A következő meghibásodások esetén a garancia
kizárt:
•
Elhasználódott, illetve károsodott kések, és a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, amelyek a normál
használat során elkopnak.
•
Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen
kezelésből eredtek.
•
Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be nem
tartásából eredtek.
Műszaki adatok
Felvett feszültség
Akkumulátor méret
Súly
BDLB14/BDLB28
VDC 4.5
Típus LR06 (AA)
kg 0.36
EU-TANÚSÍTÁS
Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok
és alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkező esetben
teljesít ményc sökkenés léphet fel, és a g ép
elveszti a garanciát. Ha garanciális igénye van,
feltétlen mellékelje a jótállási jegyet és a vásárlási
okmányokat (számlát).
BDLB14 / BDLB28
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek a készülékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak: EN 60598
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
13-08-2007
Garancia határozat
A Black & Decker elhivatott a termékei minősége iránt,
és kiterjesztett garanciát kínál. Ez a garanciahatározat
csak kiegészíti és semmi esetre sem befolyásolja
hátrányosan az Ön törvényes jogait. A garancia az
Európai Unió tagállamai területén, valamint az Európai
Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) területén
érvényes.
Ha egy Black & Decker termék anyaghiba, a kivitelezés
módja vagy a megfelelés hiánya miatt meghibásodik, az
eladás dátumától számított 24 hónapig a Black & Decker
garanciát vállal a hibás alkatrészek c seréjére,
a normál kopásnak kitett termékek javítására, illetve
az ilyen termékek kicserélésére, hogy ügyfeleinek
a lehető legkisebb kellemetlenséget okozza az alábbi
feltételekkel:
•
A terméket nem használták kereskedelmi, ipari
alkalmazásokhoz, és nem adták bérbe;
•
A terméket rendeltetésszerűen és körültekintően
használták;
•
A termék nem idegen tárgyaktól, szennyeződéstől
vagy külső behatástól sérült meg;
•
A termék javítására nem tett kísérletet olyan
személy, aki nem tartozik a hivatalos szerviz vagy
a Black & Decker szervizszemélyzet tagjai közé.
A garancia ér vényesítéséhez az eladónak vagy
a hivatalos szerviznek be kell nyújtani a vásárláskor
kapott számlát.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a magyarországi képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
5
d)
A készülék túlterhelése miatt
jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű
meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek.
e) A termék nem hivatalos szervizben történt
javításából eredő hibákra.
f) Az olyan károsodásokra, amelyek nem
eredeti Black & Decker kiegészítő készülékek
és tartozékok használatából adódnak.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a
forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál érvényesítheti.
•
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási
idő azon részével, amely alatt a fogyasztó
a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
•
A jótállási és szavatossági jogok
érvényesíthetőségének határidején belül
a terméknek vagy jelentősebb részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap
jótállást biztosítunk.
Ezek a következők: motor illetve állórész,
forgórész, elektronika.
•
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól
(üzembe helyezéstől) számított három
munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza.
Ha a csere nem lenne lehetséges,
műszakilag hasonló készülék kerül
felajánlásra, vagy visszafizethető a vételár.
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és
nem kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
4) Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell
feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és időtartamát,
a készülék visszaadásának időpontját,
javítás időtartamával meghosszabbított új
garanciaidőt.
5) Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást,
zökkenőmentes alkatrészellátást, és széles
tartozékpalettát biztosítsunk.
6) A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban,
valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben
meghatározott jogok illetik meg.
BLACK & DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak
24 hónap jótállást biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1) Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint
végzi.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán
fel kell tüntetnie a vásárlás időpontját,
a termék típusát vagy termékkódját,
a kereskedés nevét, címét pedig a jótállási
jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján
szerez jogosultságot a vevő a garancia időn
belüli ingyenes garanciális javításra.
c) Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
d) A jótállási jegyen történt bármilyen
javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok
bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét
vonja maga után.
e) Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási
számla felmutatásával, térítés ellenében
tudunk pótolni!
f) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét.
2) Nem terjed ki a garancia:
a) Ha a hiba rendeltetésellenes használat,
átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb, vásárlás
után keletkezett okból következett be.
(A rendeltetéssel ellentétes használat
elkerülése céljából a termékhez magyar
nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk
és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!)
b) Az olyan károsodásokra, amelyek
a szerszámok iparszerű (professzionális),
közületi, valamint kölcsönzési felhasználása
miatt keletkeztek.
c) Azon alkatrészekre, amelyeknél
a meghibásodás garanciaidőn belül
a helyes kezelés, karbantartás szerinti
rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása,
kopása következtében állt elő. (ezek
a következők: megmunkáló szerszámok
pl. vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés stb. továbbá: meghajtószíj, csapágy,
szénkefe, csillagkerék kpl.)
zst00071775 - 02-06-2008
Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.
6
Importőr/ Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158. Budapest,
Késmárk u. 9.
Black & Decker KÖZPONTI
MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
Black & Decker GmbH
Magyarországi Ker. Képviselet
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Tel.: 214-0561
Fax: 214-6935
IMPORTŐR:
ERFAKER KFT
1158 Budapest
Késmárk u.9.
Tel./fax: 417-6801
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Baja
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
79/323-759
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.16.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Kecskemét
Németh Józsefné
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/310-498
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Délibáb u 2.
56/950-023
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/422-395
Szeged
Edison Üzlet-Szerviz
6722, Török u.1/a
62/426-833
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising