BDLB28 | Black&Decker BDLB28 CORDLESS TORCH instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-62 CZ
BDLB14
BDLB28
2
ČEŠTINA
•
Použití výrobku
Vaše miniaturní zářivková svítilna a 360° zářivková
svítilna Black & Decker jsou určeny k osvětlení při
domácích pracích a pro volný čas. Tento výrobek je
určen pouze pro spotřebitelské použití.
•
•
Bezpečnostní pokyny
Je-li jakákoliv část přístroje poškozena, nepoužívejte
jej.
Opravu nebo výměnu poškozených částí svěřte
autorizovanému servisnímu středisku.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit
jiné díly než ty, které jsou uvedeny v tomto
návodu.
Zvláštní bezpečnostní pokyny pro závěsné svítilny
•
Po nárazu, nebo pokud vám svítilna upadne
zkontrolujte, zda nedošlo k poškození čoček.
Neprovozujte svítilnu bez nasazené čočky nebo
pokud je čočka poškozena.
•
Nikdy se nedívejte přímo do světla ani světlem
nikomu nemiřte do očí.
•
Svítilnu nenamáčejte do vody.
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
z akumulátorů by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků kapaliny
z akumulátorů, riziko úrazu elektrickým proudem nebo
jiného poranění, případně materiálních
škod.
•
Před použitím zařízení pečlivě pročtěte tento
návod.
•
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
•
Návod uschovejte pro příští potřebu.
Další bezpečnostní pokyny pro manipulaci s akumulátorem a nabíječkou
Akumulátory
•
Nikdy se nepokoušejte z žádného důvodu narušit
obal akumulátoru.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40°C.
•
Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole „Ochrana životního prostředí“.
Použití výrobku
Při použití tohoto výrobku buďte vždy opatrní.
•
Toto nářadí není určeno pro použití nedospělými
či slabými osobami bez dozoru.
•
Tento přístroj nesmí být použit jako hračka.
•
Používejte toto zařízení pouze v suchém prostředí.
Zabraňte tomu, aby se zařízení dostalo do vlhkého
prostředí.
•
Neponořujte přístroj do vody.
•
Nepokoušejte se toto zařízení demontovat. Uvnitř
zařízení nejsou žádné prakticky použitelné díly.
•
Nepoužívejte toto zařízení v prostředích s výbušnou
atmosférou, ve kterých se vyskytují hořlavé
kapaliny, plyny nebo prachové směsi.
•
Chc ete - li snížit r iziko poškození zástrč k y
a napájecího kabelu, nikdy netahejte za kabel,
abyste uvolnili zástrčku ze zásuvky.
Další bezpečnostní pokyny týkající se standardních
baterií
Varování! Baterie mohou explodovat nebo z nich může
unikat kapalina, a mohou tak způsobit vážné zranění
nebo požár. Ke snížení takového rizika:
•
Před vložením baterií se ujistěte, zda je hlavní
spínač v poloze vypnuto. Vložení baterií do
elektrického nářadí, jehož hlavní spínač je v poloze
zapnuto, může způsobit nehodu.
•
Při nesprávném zacházení může z baterie
unikat kapalina, vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte,
zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí
postižené místo opláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina z baterie může
způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
•
Dodržujte veškeré pokyny a varování uvedené na
štítku baterie a na obalu.
•
Baterie vždy vkládejte se správnou polaritou (+ a -)
tak, jak je vyznačeno na baterii a na výrobku.
•
Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
•
Baterie nenabíjejte.
•
Nemíchejte staré baterie s novými. Baterie
nahrazujte novými současně, a to stejnou značkou
a typem.
•
Baterie držte z dosahu dětí.
•
Pokud nebude v ýrobek po několik měsíců
používán, baterie vyjměte.
•
Nikdy se nepokoušejte z žádného důvodu narušit
obal baterie.
•
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40°C.
Po použití
•
Není-li zařízení používáno, mělo by být uloženo na
suchém a dobře odvětrávaném místě, mimo dosah
dětí.
•
K uloženému zařízení nesmí mít přístup děti.
•
Je-li zařízení uloženo nebo přepravováno ve
vozidle, mělo by být umístěno v zavazadlovém
prostoru a mělo by být zajištěno tak, aby při náhlých
změnách rychlosti nebo směru jízdy nedocházelo
k jeho pohybu.
•
Zařízení by mělo být chráněno před přímým
slunečním světlem, teplem a vlhkostí.
Prohlídky a opravy
•
Vždy před použitím zkontrolujte, zda není
zařízení poškozeno nebo zda nemá vadné části.
Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda
nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly, které by
mohly ovlivnit jeho provoz.
3
•
•
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole „Ochrana životního prostředí“.
Nevhazujte baterie do ohně a nespalujte je.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Předpokladem dlouhodobé bezproblémové funkce
nářadí je jeho pravidelné čištění a péče.
Varování! Před zahájením jakékoliv údržby nebo čištění
zařízení odpojte od zásuvky.
•
Občas zařízení otřete navlhčeným hadříkem.
Nepoužívejte žádné agresivní nebo rozpouštěcí
čisticí prostředky. Svítilnu nenamáčejte do vody.
Popis
Toto zařízení se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí:
1. Závěsný hák
2. Světelný sloupec LED
3. Hlavní spínač (BDLB14)
4. Prostor pro baterie
5. Hlavní spínač (BDLB28)
Ochrana životního prostředí
Sestavení
Tříděný odpad. Toto zařízení nesmí být
odhozeno do běžného domovního odpadu.
Vložení baterií (obr. A)
Varování! Používejte výhradně baterie typu A A.
Používejte pouze alkalické baterie.
•
Svítilnu obraťte spodní stranou vzhůru tak, abyste
získali přístup ke krytu prostoru pro baterie (4).
•
Kryt prostoru pro baterie (4) odšroubujte otáčením
proti směru chodu hodinových ručiček a sejměte
jej.
•
Vložte tři nové alkalické baterie typu A A (5)
a ujistěte se, zda jsou správně orientovány kladný
pól (+) a záporný pól (-).
•
Kryt (4) přiložte ke spodní straně svítilny. Lze jej
nasadit jediným možným způsobem, netlačte na
něj.
•
Kryt prostoru pro baterie (4) zašroubujte otáčením
ve směru chodu hodinových ručiček tak, aby byl ve
své poloze zajištěn.
Jednoho dne zjistíte, že nářadí musíte vyměnit nebo
jej nebudete dále používat. V tomto případě myslete
na ochranu životního prostředí. Zástupci servisu
Black & Decker od Vás dosloužilé nářadí Black & Decker
odeberou a postarají se o jeho likvidaci, aniž by došlo
k ohrožení životního prostředí.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
v yužití použit ých v ýrobků a obalov ých
materiálů. Recyklace napomáhá chránit
životní prostředí a snižuje spotřebu surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo prodejny
vám poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Také společnost Black & Decker, poskytuje možnost
sběru použitých výrobků nebo jejich recyklaci. V rámci
této výhodné služby dodejte Vaše nepotřebné nářadí
kterékoliv autorizované servisní pobočce Black & Decker,
kde bude na naše náklady shromážděno.
Použití
Použití závěsného háku (obr. B a C)
•
Závěsný hák (1) lze použít k uskladnění nebo
odložení svítilny. Závěsný hák je otočný, aby bylo
možné světelný sloupec (2) natočit do jakékoliv
polohy. Ujistěte se, zda je hák za oporu bezpečně
zavěšen.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na
adrese, která je uvedena v tomto návodu. Seznam
autorizovaných středisek Black & Decker a všechny
podrobnosti týkající se poprodejního servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com
Provoz 360° svítilny (BDLB28) (obr. B)
•
Pro rozsvícení svítilny stiskněte krátce hlavní
vypínač (3) (soustředěný paprsek).
•
Stiskněte opět hlavní spínač (3) pro osvětlení dané
oblasti.
•
Stiskněte opět hlavní spínač (3) pro majákový typ
osvětlení.
•
Chcete-li svítilnu vypnout, stiskněte znovu hlavní
spínač (3).
Akumlátory
Po ukončení provozní životnosti baterií
je zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí: Vyjměte baterie podle
výše uvedeného postupu.
•
Provoz miniaturní zářivkové svítilny (BDLB14)
(obr. C)
•
Stiskněte krátce hlavní spínač (5) k rozsvícení šesti
LED diod.
•
Opětovným stiskem hlavního spínače (5) se rozsvítí
všechny LED diody.
•
Chcete-li svítilnu vypnout, stiskněte znovu hlavní
spínač (5).
Zabalte baterie do vhodného obalu, aby nemohlo
dojít ke zkratování kontaktů.
Odneste baterie do místní recyklační stanice.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velikost baterie
Hmotnost
4
BDLB14/BDLB28
VDC 4,5
typ LR06 (AA)
kg 0,36
ES Prohlášení o shodě
07
BDLB14/BDLB28
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají následujícím normám:
Standardy & Legislativní normy.
EN60598
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
13-08-2007
5
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker
a s dokladem o nákupu) do jednoho
z pověřených servisních středisek
Black & Decker, která jsou autorizována
k provádění záručních oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
zst00069508 - 02-05-2008
6
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising