BDLB28 | Black&Decker BDLB28 CORDLESS TORCH instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie dla
majsterkowicza.
555222-00 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL
BDLB14
BDLB28
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
•
Minilampa diodowa i lampa diodowa dookólna
Black & Decker są przeznaczone dla majsterkowiczów
i hobbistów. Urządzenia te nie nadają się do celów
przemysłowych.
•
W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawę
lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części
nieopisanych w tej instrukcji.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy lamp
diodowych
•
Gdyby lampa upadła na ziemię lub doznała
podobnych, silnych obciążeń mechanicznych,
sprawdź soczewkę, czy nie uległa uszkodzeniu.
Nigdy nie włączaj lampy z uszkodzoną soczewką
lub bez soczewki.
•
Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień świetlny
i nie kieruj go w oczy innej osoby.
•
Nie zanurzaj lampy w wodzie.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga! Przy korzystaniu z urządzeń akumulatorowych
lub bateryjnych dokładnie przestrzegaj wskazówek
zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów
bhp, by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku
elektrolitu, czy też doznania urazu ciała i szkód
rzeczowych.
•
Przed pier wszym użyciem lampy dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
•
W instrukcji tej opisano zastosowanie lampy
zgodne z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów
lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji,
lub obsługiwanie lampy w sposób niezgodny
z opisem grozi doznaniem urazu.
•
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie
potrzeby móc z niej ponownie skorzystać.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
•
W żadnym przypadku nie próbuj otwierać akumulatora.
•
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody.
•
Nie składuj akumulatora w temperaturach powyżej
40 °C.
•
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek podanych w punkcie „Ochrona środowiska”.
Zastosowanie lampy
Z lampą tą zawsze obchodź się ostrożnie.
•
Zabrania się używania lampy przez dzieci lub osoby
niepełnosprawne bez należytego nadzoru.
•
Lampa nie jest zabawką.
•
Używaj lampy tylko w suchym otoczeniu. Uważaj,
by jej nie zamoczyć.
•
Nie zanurzaj lampy w wodzie.
•
Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma
żadnych elementów podlegających konserwacji.
•
Nie uży waj lampy w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze,
gazy lub pyły.
•
Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę
z gniazda sieciowego. Grozi to uszkodzeniem kabla
i wtyczki.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
baterii
Uwaga! Baterie mogą eksplodować lub wyciec, co grozi
doznaniem urazu ciała lub zaprószeniem ognia. By
zminimalizować to zagrożenie, stosuj się do poniższych
wskazówek:
•
Przed włożeniem baterii sprawdź, czy wyłącznik
lampy jest wyłączony. Wkładanie baterii do
wł ączonych ur ządzeń elek tr ycznych może
doprowadzić do wypadku.
•
Z powodu niewł aściwego post ępowania
z baterii może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj
go. W razie niezamierzonego kontaktu natychmiast
spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś się do lekarza.
Wyciekły elektrolit może spowodować podrażnienie
skóry lub oparzenia.
•
Przestrzegaj wszystkich wskazówek i ostrzeżeń
zamieszczonych na etykiecie baterii i jej opakowaniu.
•
Zawsze wkładaj baterie zgodnie z polaryzacją („+”
i „-”) zaznaczoną na samej baterii i na lampie.
•
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów baterii.
•
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
•
Nie mieszaj ze sobą starych ani nowych baterii.
Wszystkie baterie wymieniaj w tym samym czasie
na nowe takiej samej marki i takiego samego
typu.
•
Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci.
•
Wyjmuj baterie, gdy produkt ma nie być używany
przez kilka miesięcy.
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać baterii.
•
Nie składuj baterii w miejscu, w którym temperatura
może przekroczyć wartość 40 °C.
Po użyciu
•
Nieużywaną lampę przechowuj w suchym, dobrze
wentylowanym miejscu poza zasięgiem dzieci.
•
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
urządzeń.
•
Przy transportowaniu lampy w samochodzie
umieść ją w bagażniku lub odpowiednim schowku,
by nie mogła się przemieścić w razie nagłej zmiany
prędkości lub kierunku ruchu.
•
Chroń lampę przed wilgocią, wysoką temperaturą
i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
Kontrola i naprawy
•
Przed użyciem lampy sprawdź, czy nie zawiera
jakichś uszkodzonych elementów lub czy nie
wystąpiły jakieś inne okoliczności, które mogą
negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
•
Nie uży waj lampy, gdy jakaś jej część jest
niesprawna.
3
•
•
Przy likwidacji baterii przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
Nie wrzucaj baterii do ognia!
Konserwacja
Lampa firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
Uwaga! Pr zed rozpoc zęciem konser wac ji lub
czyszczenia lampy odłącz ją od źródła zasilania.
•
Od czasu do czasu przecieraj lampę wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki. Nie zanurzaj lampy w wodzie.
Elementy lampy
Lampa ta zawiera niektóre lub wszystkie spośród niżej
wymienionych elementów:
1. Hak
2. Zespół diod świecących
3. Wyłącznik (BDLB14)
4. Kieszeń na baterie
5. Wyłącznik (BDLB28)
Ochrona środowiska
Montaż
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Wkładanie baterii (rys. A)
Uwaga! Stosuj tylko baterie alkaliczne o wielkości
AA.
•
Pokrywa (4) kieszeni na baterie znajduje się na
spodzie lampy diodowej.
•
Odblokuj pokrywę (4) przez obrócenie jej w lewo
i zdejmij.
•
Włóż trzy nowe baterie alkaliczne o wielkości AA
(5). Pamiętaj przy tym o właściwej polaryzacji.
•
Ponownie załóż pokrywę (4). Pokrywa daje się
założyć tylko w jednej pozycji. Nie rób tego na
siłę.
•
Z amocuj pokr y wę (4) pr zez obróc enie jej
w prawo.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
produkt Black & Decker nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, pomyśl o ochronie
środowiska. Firma Black & Decker chętnie przyjmuje
wszystkie stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Zastosowanie
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Zastosowanie haka (rys. B)
•
Hak (1) służy do przechowywania oraz mocowania
lampy diodowej. Hak daje się obracać, co pozwala
na ustawienie lampy diodowej (2) w dowolnej
pozycji. Sprawdź, czy hak jest dobrze zaczepiony
o uchwyt.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać
z tej usługi, oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
Zastosowanie lampy diodowej dookolnej (BDLB28)
(rys. B)
•
By kor zystać z lampy diodowej jako latarki
kieszonkowej (oświetlenie punktowe) wyłącznik
(3) naciśnij tylko raz.
•
By włączyć oświetlenie powierzchniowe, ponownie
naciśnij wyłącznik (3).
•
By korzystać z lampy diodowej jako latarni, naciśnij
wyłącznik (3) trzeci raz.
•
Kolejne naciśnięcie wyłącznika (3) powoduje
wyłącznie lampy.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Zużyte baterie zlikwiduj zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. Wyjmij baterie zgodnie z powyższym opisem.
Zastosowanie minilampy diodowej (BDLB14)
(rys. C)
•
By włączyć sześć diod świecących, naciśnij
wyłącznik (5) tylko raz.
•
By włączyć wszystkie diody, ponownie naciśnij
wyłącznik (5).
•
Ponowne naciśnięcie wyłącznika (5) powoduje
wyłącznie lampy.
•
Włóż baterie do odpowiedniego opakowania, by
nie dopuścić do zwarcia biegunów.
Oddaj baterie do komunalnego zakładu utylizacji
odpadów.
4
Dane techniczne
Napięcie wejściowe
Wielkość baterii
Masa
BDLB14/ BDLB28
VDC 4,5
typ LR06 (AA)
kg 0,36
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że lampy
diodowe model: BDLB14 / BDLB28 zostały wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
EN60598
Kevin Hewitt
Dyrektor ds. Technologii
Użytkowej
Black & Decker, Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania , 13.08.2007
5
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte wyposażenie podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
2.
a)
b)
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o niegorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem,
instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi Black & Decker
powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych
elementów a także stosowaniem osprzętu
innego niż zalecany przez Black & Decker;
c) m e c h a n i c z n e u s z k o d z e n i a p r o d u k t u
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00078823 - 06-08-2008
6
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising