D25899K | DeWalt D25899K DEMOLITION HAMMER instruction manual

555555-61 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
D25899
D25902
D25941
Rys. 1
D25899
e
d
a
b
f
q
D25902
e
c
d
a
b
f
q
D25941
e
d
a
b
f
q
2
Rys. 2
Rys. 3
D25899
D25902
Rys. 4
D25899
D25902
e
3
Rys. 5
D25941
Rys. 6
h
D25941
19 mm
e
g
4
Rys. 7
d
Rys. 8
x
f
r
i
5
Rys. 9
j
k
l
m
n
o
p
6
MŁOT WYBURZENIOWY
D25899, D25902, D25941
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma D EWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
Typ
Częstotliwość
Pobór mocy
Częstotliwość udarów
Energia pojedynczego
udaru (EPTA 05/2009)
Uchwyt narzędziowy
Pozycje dłuta
Masa
Poziom ciśnienia akustycznego
Niepewność pomiaru
Poziom mocy akustycznej
Niepewność pomiaru
V
Hz
W
1/min
D25899
230
1
50
1500
2040
J
17,5
SDS Max®
12
kg
9,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25899
(230 V)
86
3
100
3
D25899
(115 V)
86
3
100
3
D25902
230
1
50
1500
1050 - 2100
D25941
230
1
50
1600
1620
19
SDS Max®
12
10,5
22,5
19 mm, gniazdo sześciokątne
12
13,8
D25902
(230 V)
89
3
100
3
D25902
(115 V)
89
3
100
3
D25941
(230 V)
91
3
102
3
D25941
(115 V)
91
3
102
3
Całkowite przyspieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa w trzech osiach) zmierzone wg normy EN60745
Kucie
Wartość skuteczna
m/s2 12
12
7,5
7,5
8,8
8,8
Niepewność pomiaru
m/s2 1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane
prądem o napięciu 230 V
10 A
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może doprowadzić do lekkich lub średnich
obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
Informuje o niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru
Poziom emisji drgań podany na tej karcie
informacyjnej został zmierzony zgodnie ze
znormalizowanym testem podanym w normie
EN 60745 i może służyć do porównywania
7
narzędzi ze sobą. Może być wykorzystywany
do wstępnej oceny ekspozycji.
podanym niżej adresem lub w jednej z naszych
filii wymienionych na końcu instrukcji obsługi.
OSTR Z EŻ E N I E: Zadeklarowany
poziom emisji dotyczy głównych zastosowań narzędzia. Jednakże, jeśli
narzędzie jest używane do innych
zastosowań, z innymi akcesoriami
lub jest źle konserwowane, poziom
emisji drgań może być różny. Może
to znacznie zwiększyć poziom ekspozycji podczas całego okresu pracy.
Oszacowanie poziomu ekspozycji na
drgania powinno również uwzględniać
czas, kiedy narzędzie jest wyłączone
lub kiedy działa, ale nie wykonuje
pracy. Może to znacznie zmniejszyć
poziom ekspozycji podczas całego
okresu pracy.
Określ dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony operatora przed
wpływem drgań, takie jak: konserwowanie narzędzia i akcesoriów, utrzymywanie ciepłoty dłoni, organizacja
sposobu pracy.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy D EWALT.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
27.07.2013
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HAŁASOWA
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
D25899, D25902, D25941
D E WALT deklaruje, że produkty opisane
w punkcie „dane techniczne“ są zgodne z:
2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
Występujące w tekście wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe
(bez kabla sieciowego).
2000/14/EC, elektryczny młot wyburzeniowy
(trzymany w ręku), m ≤ 15 kg, aneks VIII, Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego Nadrenii
Product and safety GmbH (0197)
1) BEZPIECZEŃST WO W OBSZ AR ZE
PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
gdzie występują palne pary, gazy
lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych
osób do miejsca pracy. Mogą one
odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
D-51105 Kolonia, Niemcy, nr ident. upoważnionej instancji: 0197
Poziom mocy akustycznej wg 2000/14/EC (par.
12, aneks VIII, nr 10: m ≤ 15 kg):
Zmierzony poziom mocy akustycznej
D25899, D25902
100 dB
D25941
102 dB
Gwarantowany poziom
mocy akustycznej
105 dB
Te produkty są również zgodne z zapisami dyrektyw 2004/106/WE oraz 2011/65/UE. Więcej
informacji na ten temat można uzyskać pod
8
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia
musi pasować do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno
jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące
do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dot ykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
c) Nie w ystawiaj elek tronar zędzi
na działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką
temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może
doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie
się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu
zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) S t o su j o so b ist e w y p o saże ni e
ochronne. Zawsze zakładaj okulary
ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa,
obuwie na szorstkiej podeszwie, kask
ochronny lub nauszniki ochronne,
zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko
doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go
do sieci przy włączonym wyłączniku
zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj stabilną postawę, by
nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli
nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Z a k ł a d a j o d p o w i e d n i ą o d z i e ż
ochronną. Nie noś luźnej odzieży
ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych
elementów. Luźna odzież, biżuteria
lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g) Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia
pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza
zagrożenie zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia.
Używaj narzędzi odpowiednich do
danego przypadku zastosowania.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując
właściwe narzędzia.
b) N i e u ż y w a j e l e k t r o n a r z ę d z i a
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej pracy i rozsądnie
postępuj z elektronarzędziem. Nie
używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem
narkotyków, alkoholu czy też leków.
Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi
9
c)
d)
e)
f)
g)
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy młotów wyburzeniowych
z uszkodzonym w yłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie załączać lub wyłączać, jest
niebezpieczne i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
prac nastawczych, przed wymianą
akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Ten
środek ostrożności zmniejsza ryzyko
niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej
instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają się w odpowiednim
kierunku, nie są zakleszczone,
pęknięte ani tak uszkodzone, że nie
zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem
napraw. Powodem wielu wypadków
jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi roboczych itp. używaj zgodnie
z tą instrukcją i przeznaczeniem,
biorąc pod uwagę warunki i rodzaj
wykonywanej pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest
to istotnym warunkiem zapewnienia
bezpieczeństwa pracy.
•
•
10
Zakładaj nauszniki ochronne. Hałas
może doprowadzić do uszkodzenia
narządu słuchu.
Używaj należących do zakresu dostawy bocznych rękojeści. Utrata
kontroli nad młotem wyburzeniowym
może stać się przyczyną obrażeń
ciała.
Trzymaj elektronarzędzie za izolowane rękojeści, gdy istnieje ryzyko
kontaktu z ukrytymi przewodami
elektrycznymi lub własnym kablem
sieciowym. Natrafienie na przewód
pod napięciem grozi porażeniem prądem elektrycznym, gdyż napięcie to
jest wtedy podawane na gołe elementy
metalowe narzędzia.
Sprawdź, czy w obrabianym materiale
nie ma jakichś ukrytych przewodów
elektrycznych ani gazowych. Jeżeli
nie ma takiej pewności, zwróć się do
zakładu energetycznego w tej sprawie.
Zawsze mocno trzymaj narzędzie
obiema rękami, by nie utracić nad
nim kontroli. Niebezpieczne jest też
natrafi enie na bardzo twardy materiał, jak np. pręt zbrojeniowy. Zawsze
sprawdzaj, czy rękojeść boczna jest
prawidłowo zamontowana.
Przed użyciem młota wyburzeniowego sprawdź, czy dłuto jest ustalone
w swojej pozycji.
W niskich temperaturach lub gdy
młot wyburzeniowy nie był używany
w dłuższym okresie czasu, przed
użyciem załącz go na kilka minut bez
obciążenia.
Przy pracy na wysokości upewnij się,
czy znajdujący się poniżej obszar jest
odpowiednio zabezpieczony.
Bezpośrednio po zakończeniu pracy
nie dotykaj dłuta ani sąsiadujących
z nim elementów, gdyż mogą być bardzo gorące i spowodować oparzenia
skóry.
Przewód przyłączeniowy zawsze prowadź z tyłu – z dala od dłuta.
Młot ten nie jest przeznaczony do
pracy ciągłej. Wibracje w czasie kucia
są szkodliwe dla ramion i rąk. Zakładaj
rękawice ochronne dla dodatkowej
amortyzacji i regularnie rób przerwy
w pracy dla zmniejszenia narażenia.
niowego dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Opis młota wyburzeniowego
(rys. 1)
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania młota wyburzeniowego
grozi niebezpieczeństwo:
- oparzenia gorącymi elementami maszyny.
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i używania urządzeń ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m.in.:
- uszkodzenie narządu słuchu;
- niebezpieczeństwo zgniecenia palców
przy wymianie narzędzi roboczych;
- zagrożenie zdrowia na skutek wdychania pyłu przy wyburzaniu betonu
i muru.
Młot wyburzeniowy D EWALT jest przeznaczony do użytku profesjonalnego.
a. Wyłącznik
b. Rękojeść główna
c. Elektroniczny regulator energii udaru
(D25902)
d. Pierścień nastawczy dłuta
e. Uchwyt narzędziowy
f. Rękojeść boczna
ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Modele D25899, D25902 i D25941 są to
wysoko wydajne młoty do ciężkich prac wyburzeniowych, do kucia bruzd oraz kruszenia
betonu, cegły, kamienia i innych materiałów
murarskich.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
NIE używaj ich w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Są one przeznaczone do użytku profesjonalnego.
Zakładaj nauszniki ochronne.
NIE POZWALAJ dzieciom dotykać młota wyburzeniowego. Osoby niedoświadczone mogą
go używać tylko pod nadzorem.
• Jeśli konieczne jest użycie kabla
przedłużeniowego, należy zastosować trójżyłowy kabel przedłużeniowy
przystosowany do poboru mocy tego
narzędzia (patrz Dane techniczne).
Minimalna średnica przewodu wynosi
1,5 mm2, a maksymalna długość wynosi 30 m. W przypadku korzystania
z kabla w zwoju należy zawsze całkowicie rozwijać kabel.
Zakładaj okulary ochronne.
UMIEJSCOWIENIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ (rys. 1)
Tabliczka znamionowa (p) zawiera również rok
produkcji wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2013 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Łagodny rozruch
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 Młot wyburzeniowy
1 Uchwyt boczny
1 Ostro zakończone dłuto (D25902,
D25941)
1 Plastikowa skrzynka
1 Instrukcja obsługi
1 Rysunek narzędzia rozebranego
• Sprawdź, czy młot wyburzeniowy
i akcesoria nie uległy uszkodzeniu
podczas transportu.
• Przed uruchomieniem młota wyburze-
D25902, D25941
Funkcja ta zapewnia automatyczny, powolny
wzrost częstotliwości udarów po każdym załączeniu młota wyburzeniowego, dzięki czemu
w chwili rozpoczynania pracy znacznie łatwiej
utrzymać dłuto przyłożone do muru w żądanej
pozycji.
11
Aktywne tłumienie wibracji
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć
r y z yko o b r a ż e ń c i a ł a , w ył ą c z
urządzenie i odłącz maszynę od
źródła zasilania przed rozpoczęciem
instalacji i odłączania akcesoriów oraz
przed rozpoczęciem regulacji, zmiany
ustawień lub naprawy. Dopilnuj,
aby wyłącznik spustowy znajdował
się w położeniu W YŁ ĄCZONYM.
Przypadkowe uruchomienie może
spowodować obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE: Przy wymienia narzędzi roboczych zakładaj rękawice
ochronne. Gołe elementy metalowe
młota wyburzeniowego i narzędzi
roboczych w czasie pracy silnie się
nagrzewają.
D25902, D25941
System ten redukuje drgania wytwarzane przez
mechanizm udarowy młota wyburzeniowego.
Maleją wibracje na rękojeści, dzięki czemu
młot jest przyjemniejszy w pracy i można się
nim dłużej bez zmęczenia posługiwać, a przy
tym dodatkowo wzrasta trwałość użytkowa
elektronarzędzia.
Elektroniczny regulator energii
udaru (rys. 1)
TYLKO D25902
Elektroniczny regulator energii udaru (c) daje
następujące korzyści:
• można stosować narzędzia robocze
o niewielkich wymiarach bez obawy
złamania;
• minimalizacja wykruszania się substancji budowlanej w obszarze poza
narzędziem roboczym przy kuciu
bruzd w miękkich bądź porowatych
materiałach;
• łatwość prowadzenia dłuta przy precyzyjnym kuciu bruzd.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego
sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
Mocowanie i wyjmowanie narzędzi roboczych SDS Max®
(rys. rys. 3, 4)
D25899, D25902
Ten młot wyburzeniowy jest przystosowany
do dłut z chwytem SDS Max ® o przekroju
przedstawionym na rysunku 4.
Wolno stosować wyłącznie akcesoria zalecane
przez firmę D EWALT.
1. Oczyść i nasmaruj chwyt dłuta.
UWAGA: Nie smaruj samej
maszyny.
Młot wyburzeniowy D EWALT jest podwójnie zaizolowany zgodnie z normą
EN 60745 i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
2. Włóż chwyt dłuta w uchwyt narzędziowy (e), wciśnij go i lekko obróć aż do
zablokowania.
3. Pociągając za dłuto, sprawdź, czy
prawidłowo się zablokowało. Osiowy
ruch dłuta w uchwycie narzędziowym
wynosi kilka centymetrów.
4. By wyjąć dłuto, pociągnij uchwyt
narzędziowy (e) do tyłu i uwolnij narzędzie.
Uszkodzony kabel sieciowy może być wymieniony na specjalny kabel tylko przez autoryzowany warsztat serwisowy D EWALT.
Przedłużacz
Jeśli konieczne jest użycie kabla przedłużeniowego, należy zastosować trójżyłowy kabel
przedłużeniowy przystosowany do poboru
mocy tego narzędzia (patrz Dane techniczne).
Minimalna średnica przewodu wynosi 1,5 mm2,
a maksymalna długość wynosi 30 m. W przypadku korzystania z kabla w zwoju należy
zawsze całkowicie rozwijać kabel.
Mocowanie i wyjmowanie narzędzi roboczych o chwycie sześciokątnym 19 mm (rys. rys. 5, 6)
D25941
Ten młot wyburzeniowy jest przystosowany
do dłut z chwytem sześciokątnym 19 mm
o przekroju przedstawionym na rysunku 6.
12
Wolno stosować wyłącznie akcesoria zalecane
przez firmę D EWALT.
1. Oczyść i nasmaruj chwyt dłuta.
UWAGA: Nie smaruj samej
maszyny.
1.
2. Pociągnij do tyłu uchwyt narzędziowy,
ukierunkuj rowek (g) na żółty symbol
(h) i włóż chwyt dłuta w uchwyt. Zwolnij
uchwyt.
3. Pociągając za dłuto, sprawdź, czy
prawidłowo się zablokowało. Osiowy
ruch dłuta w uchwycie narzędziowym
wynosi kilka centymetrów.
4. By wyjąć dłuto, pociągnij uchwyt
narzędziowy (e) do tyłu i uwolnij narzędzie.
2.
3.
4.
5.
Pozycje dłuta (rys. 7)
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem pracy najpierw zawsze się
upewniaj, czy rękojeść boczna jest
prawidłowo zamontowana.
Odkręć pokrętło zaciskowe (i) rękojeści bocznej.
Kompletną rękojeść boczną nasuń na
maszynę tak, by stalowy pierścień (r)
znalazł się na powierzchni montażowej
(X) w pozycji między obudową a środkiem kołnierza.
Ustaw rękojeść (f) pod odpowiednim
dla siebie kątem.
Przesuń i obróć rękojeść do żądanej
pozycji.
Ustal rękojeść przez dokręcenie pokrętła zaciskowego (i).
Instrukcja obsługi
Dłuto można ustawić i zablokować w jednej
z 12 pozycji.
1. W tym celu zamocuj dłuto w opisany
wyżej sposób.
2. Pierścień nastawczy (d) obróć w kierunku strzałki, aż dłuto znajdzie się
w żądanej pozycji.
OSTRZEŻENIE:
• Zawsze przestrzegaj wskazówek
dotyczących bezpieczeńst wa
i obowiązujących przepisów.
• Przed rozpoczęciem pracy zorientuj się dokładnie, jak przebiegają
rury i przewody elektryczne.
• Podczas pracy tylko lekko naciskaj
młot wyburzeniowy (z siłą około
20 - 30 kg). Nadmierny nacisk
nie zwiększa szybkości pracy,
a jedynie ogranicza sprawność
i może skrócić trwałość użytkową
elektronarzędzia.
Elektroniczna regulacja energii
udaru (rys. 1)
D25902
Obróć regulator (c) do żądanej pozycji od „1”
do „7”. Im większa cyfra, tym większa energia
udaru.
Utrzymywanie prawidłowej pozycji rąk (rys. rys. 1, 2)
Prawidłowe ustawienie jest kwestią doświadczenia, na przykład:
• gdy bruzdy mają być wykonywane
w miękkich, kruchych materiałach lub
gdy zależy nam na tym, by wyłom był
możliwie mały, nastaw regulator na „1”
lub „2”;
• przy wyburzaniu twardych materiałów
nastaw regulator na „7”(maks. energia).
OSTRZEŻENIE: by zminimalizować
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE prawidłowo utrzymuj młot,
tak jak pokazano na rysunku.
OSTRZEŻENIE: by zminimalizować
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE pewnie utrzymuj młot, by
w razie potrzeby móc zawczasu zareagować w nagłej sytuacji.
Montaż i regulacja rękojeści
bocznej (rys. 8)
Prawidłowa pozycja rąk wymaga trzymania
rękojeści bocznej (f) jedną ręką, a rękojeści
głównej (b) - drugą ręką.
Rękojeść boczną (f) można zamocować
z lewej lub z prawej strony tak, by młotem wyburzeniowym mogły się posługiwać zarówno
osoby lewo-, jak i praworęczne.
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
By załączyć młot wyburzeniowy, ustaw wyłącznik (a) w pozycji „1”.
13
Szlifuj dłuta przy użyciu ściernic. Na rysunku
9 podano prawidłowe kąty ostrzenia dla następujących dłut:
j. dłuto szerokie
k. dłuto płaskie
l. dłuto wąskie
m. dłuto do bruzd
n. dłuto wklęsłe półokrągłe
o. dłuto wygięte
p. gradzina
By wyłączyć młot wyburzeniowy, ustaw wyłącznik (a) w pozycji „0”.
Wyburzanie, kruszenie i kucie
bruzd (rys. 1)
1. Wybierz odpowiednie dłuto, oczyść
i nasmaruj chwyt.
2. Zamocuj dłuto i sprawdź, czy się prawidłowo zablokowało.
3. Nastaw żądaną energię udaru.
4. Załóż rękojeść boczną, wyreguluj ją
i dobrze zamocuj.
5. Załącz młot wyburzeniowy, mocno
trzymając go za obydwie rękojeści (b,
f). Młot pracuje aż do wyłączenia.
6. Po zakończeniu pracy wyłącz maszynę i dopiero potem wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
OSTRZEŻENIE: Dłuta te mogą być
ostrzone tylko ograniczoną ilość razy.
W razie wątpliwości zasięgnij porady
u swojego dilera.
OSTRZEŻENIE: Uważaj, by krawędź
ostrza nie zabarwiła się wskutek nadmiernego nacisku. Taki niebieski nalot
świadczy o rozhartowaniu dłuta.
Różne dłuta są dostępne jako akcesoria.
Wolno stosować wyłącznie akcesoria zalecane
przez firmę D EWALT do tego produktu.
Smarowanie
KONSERWACJA
Młot wyburzeniowy nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Elektronarzędzia firmy D EWALT odznaczają
się dużą trwałością i prawie nie wymagają konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne czyszczenie.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: aby ograniczyć
ryzyko obrażeń ciała, przed rozpoczęciem regulacji, zmiany nastaw,
napraw oraz instalacji lub demontażu akcesoriów zawsze wyłączaj
urządzenie i odłączaj maszynę od
źródła zasilania.
Dopilnuj, aby włącznik spustowy
znajdował się w położeniu w yłączonym (OFF). Pr z ypadkowe
uruchomienie urządzenia może
spowodować obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud
i pył, przedmuchaj je sprężonym powietrzem. Do tej pracy załóż okulary
ochronne.
OSTRZEŻENI E: Do czyszczenia
niemetalicznych elementów młota
wyburzeniowego nigdy nie używaj
rozpuszczalników ani innych agresywnych chemikaliów. Mogą one
uszkodzić tworzywo sztuczne. Do tego
celu nadaje się tylko szmata zwilżona
ł agodnym rozt worem mydlanym.
Uważaj, by do obudowy nie dostała
się ciecz i nie zanurzaj w niej żadnych
części elektronarzędzia.
Młot wyburzeniowy nie powinien być konserwowany przez użytkownika. Po około 100
godzinach pracy oddaj go do warsztatu serwisowego D EWALT. Gdyby przed tym terminem
wystąpiły jakieś problemy, również zwróć się
do fabrycznego serwisu.
Konserwacja narzędzi roboczych
(rys. 9)
Zawczasu konserwuj swoje narzędzia robocze, by w ten sposób zwiększyć ich trwałość
użytkową.
14
Wyposażenie specjalne
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały przetestowane przez firmę D EWALT pod
względem przydatności do tego młota
wyburzeniowego, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić produkt D EWALT nowym sprzętem
lub nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do
specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj elektronarzędzie
do autoryzowanego warsztatu naprawczego,
który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy D EWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w Internecie
pod adresem: www.2helpU.com.
15
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
DEWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 12 miesięcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone
w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie
obejmują prawa klienta do domagania się
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany
do miejsca nadania na koszt adresata.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
zst00223671 - 05-12-2013
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising