D25899K | DeWalt D25899K DEMOLITION HAMMER instruction manual

370001-16 LT
D26200
D26203
D26204
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
9
23
Pav. / Рисунок 1
c
z
d
h
y
b
i
D26200
a
e
g
k
f
u
gg
ff
o
D26203,
D26204
r
p
aa
m
n
3
Pav. / Рисунок 2
D26200
a
g
r
i
Pav. / Рисунок 3
e
u
4
Pav. / Рисунок 4
s
i
Pav. / Рисунок 5A
D26200
t
ll
ll
Pav. / Рисунок 5B
D26203, D26204
ll
ll
t
5
Pav. / Рисунок 6
b
b
h
h
i
Pav. / Рисунок 7A
D26200
j
mm
q
Pav. / Рисунок 7C
Pav. / Рисунок 7B
D26203, D26204
D26203, D26204
tt
qq
vv
ss
rr
vv
uu
qq
uu
6
qq
Pav. / Рисунок 8
v
w
Pav. / Рисунок 9
l
kk
x
ii
jj
hh
Pav. / Рисунок 10
b
7
ee
Pav. / Рисунок 11
dd
bb
p
n
o
cc
pp
Pav. / Рисунок 12
1
2
4
3
Pav. / Рисунок 13
ww
D26200
8
D26203, D26204
LIETUVIŲ
GALINGOS KOMPAKTIŠKOS FREZOS
D26200, D26203, D26204
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
JK ir Airijos vartotojams
Tipas
Įvesties galia
Greitis įrankiui veikiant
be apkrovos
Frezos suportas
Frezos suporto eiga
Būgno gylio stabdiklis
V
V
W
min-1
D26200
230
115/230
1
900
D26203
230
115/230
1
900
D26204
230
115/230
1
900
16 000–27 000
2 kolonų
55
5 žingsnių,
su gradacija
8 (GB: 1/4col.)
30
6,4
16 000–27 000
2 kolonų
55
5 žingsnių,
su gradacija
8 (GB: 1/4col.)
30
6,4
77
3,0
88
3,0
77
3,0
88
3,0
Griebtuvo dydis
Pjoviklių skersmuo, maks.
Svoris
mm
mm
kg
16 000–27 000
1 kolonos
55
5 žingsnių,
su gradacija
8 (GB: 1/4col.)
30
4,4
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77
3,0
88
3,0
mm
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah
ah =
Paklaida K =
m/s²
m/s²
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
7,0
2,7
7,0
2,7
7,0
2,7
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
9
LIETUVIŲ
Saugikliai
Europos vartotojams
230 V įrankiai 10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai 13 amperų elektros kištukuose
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: Nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: Reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, galėtų baigtis nesunkiu
arba vidutiniu sužeidimu.
PASTABA: Nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
D26200, D26203, D26204
„DEWALT“ pareiškia, kad šie elektriniai įrankiai
yra sukurti laikantis tokių reikalavimų ir standartų:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą 2004/108/
EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „DEWALT“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo direktoriaus
10
pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
20.08.2010
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali
kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose
reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį
įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį)
elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos
dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
LIETUVIŲ
d)
e)
f)
Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti
arba susinarplioję laidai padidina elektros
smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai
dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, mažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtomis
situacijomis.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
g)
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir/arba
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar
dalys nesulūžę ir visas kitas būsenas,
kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio
naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis
sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
g) Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
11
LIETUVIŲ
5) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomos specialios IR
termometrų naudojimo saugos
taisyklės
• Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką
būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant
stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka
arba atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl
galima prarasti kontrolę.
• Atlikdami operacijas, kurių metu pjovimo
įrankis gali paliesti nematomus laidus arba
savo paties laidą, laikykite elektrinį įrankį
už rekomenduojamų, laikyti skirtų paviršių.
Prisilietus prie laido, kuriuo teka elektros
srovė, kai kurios išorinės metalinės dalys taip
pat tampa „gyvos“ ir gali nutrenkti operatorių.
• NEPJAUKITE metalo.
• Rankenos ir paviršiai, už kurių yra
laikomas įrankis, privalo būti sausi, švarūs,
netepaluoti ir nealyvuoti. Taip bus lengviau
suvaldyti įrankį.
• Laikykite frezą tvirtai abejomis rankomis,
kad atlaikytumėte pradinį sąsūkos
momentą.
• Rankas laikykite atokiai nuo pjovimo
vietos. Niekada jokiais būdais nekiškite
rankų po ruošiniu. Pjaudami laikykite
frezos pagrindą tvirtai atrėmę į ruošinį. Toliau
nurodytos atsargumo priemonės padės
sumažinti susižeidimo pavojų.
• Niekada nejunkite variklio bloko, kai jis
yra ištrauktas iš frezos pagrindo. Variklio
negalima naudoti laikant jį rankose.
• Pjaukite ruošinį spausdami vienoda jėga.
Neperkraukite variklio.
• Įsitikinkite, ar laidas neklius arba netrukdys
frezuoti.
• Naudokite aštrius frezavimo antgalius. Dėl
atbukusių frezavimo antgalių freza gali nukrypti
arba, veikiama slėgio, užstrigti.
• Prieš padėdami frezą, įsitikinkite, ar
variklis visiškai sustojo. Jeigu padėjus įrankį
frezavimo galvutė vis dar suksis, ji gali sužeisti
arba padaryti žalos.
• Prieš įjungiant variklį, frezavimo antgalis
jokiais būdais neturi liesti ruošinio. Jeigu
12
įjungus variklį frezavimo antgalis lies ruošinį,
freza gali atšokti ir padaryti žalos arba sužaloti.
• VISADA atjunkite įrankį nuo energijos
šaltinio, prieš atlikdami reguliavimo darbus
arba keisdami antgalius.
• Varikliui veikiant, rankas laikykite atokiau
antgalio, kad nesusižeistumėte.
• Niekada nelieskite antgalio tuoj pat po jo
naudojimo. Jis gali būti labai karštas.
• Pjaudami kiaurai, užtikrinkite, kad po
ruošiniu būtų vietos frezavimo antgaliui.
• Tvirtai užveržkite griebtuvo veržlę, kad
antgalis nepasislinktų.
• Niekada neužveržkite griebtuvo veržlės be
antgalio.
• Nenaudokite su šiuo įrankiu frezavimo
antgalių, kurių skersmuo viršija 30 mm.
• Stenkitės nepjauti priešinga pjūviui
kryptimi (nepjaukite kryptimi, kuri
yra priešinga pavaizduotajai 12 pav.).
Pjaunant priešinga pjūviui kryptimi,
galima nesuvaldyti įrankio ir susižeisti.
Jeigu reikia pjauti pjūviui priešinga kryptimi
(apsisukti ties kampu), būkite itin atsargūs,
kad suvaldytumėte frezą. Darykite mažesnius
pjūvius ir sulig kiekvienu pjūviu pašalinkite
minimalų medžiagos kiekį.
• Visada naudokite tiesiuosius antgalius,
įlaidavimo antgalius, profilinius antgalius,
išdrožų antgalius arba griovelių darymo peilius
su 6–8 mm skersmens jungiamuoju galu,
atitinkančiu jūsų įrankio griebtuvo dydį.
• Visada naudokite frezavimo antgalius,
tinkamus 30 000 min-1 greičiui ir atitinkamai
paženklintus.
ĮSPĖJIMAS: Niekada nenaudokite
frezavimo antgalių, kurių skersmuo
viršija maksimalų skersmenį, nurodytą
techninių duomenų skyriuje.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai naudojant
įrankį.
LIETUVIŲ
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
1 Fiksuoto pagrindo dulkių trauktuvas
1 Nuleidžiamojo pagrindo dulkių trauktuvas
1 Lygiagretusis kreiptuvas su kreipiamaisiais
strypais
1 Pagrindinis lygiagretusis kreiptuvas (D262003)
1 Griebtuvas, 8 mm (GB: 1/4 col.)
1 Veržliaraktis
1 Kreipiamasis velenėlis, 17 mm
Dėvėkite akių apsaugas.
1 Centravimo kūgis
1 Įrankių dėžė
DATOS KODO PADĖTIS (1 PAV.)
1 Naudojimo instrukcija
Datos kodas (y), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas techninių duomenų
plokštelėje.
1 Brėžinio išklotinė
Pavyzdys:
2010 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
D26200
Pakuotėje yra:
1 Freza su fiksuotu pagrindu
1 Fiksuoto pagrindo dulkių rinktuvas
1 Pagrindinis lygiagretusis kreiptuvas (D262003)
1 Griebtuvas, 8 mm (GB: 1/4 col.)
1 Veržliaraktis
1 Naudojimo instrukcija
1 Brėžinio išklotinė
D26203
Pakuotėje yra:
1 Freza su nuleidžiamuoju pagrindu
• Patikrinkite įrankį, dalis arba priedus, ar jie
nebuvo apgadinti pristatymo metu.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Aprašymas (1, -11 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
a. greitojo atlaisvinimo ąselės
b. gylio reguliavimo žiedas
c. greičio keitimo ratukas
d. įjungimo/išjungimo (I/O) jungiklis
e. veleno fiksavimo mygtukas
f. diodinės lemputės
g. kreipiamojo kaiščio griovelis
h. mikroreguliavimo skalė
i. fiksavimo svirtis
1 Nuleidžiamojo pagrindo dulkių rinktuvas
j. lygiagrečiojo kreiptuvo anga (fiksuoto
pagrindo)
1 Lygiagretusis kreiptuvas su kreipiamaisiais
strypais
k. subpagrindas [kaip priedą galima įsigyti apvalų
subpagrindą (ff) ir D formos subpagrindą (gg)]
1 Griebtuvas, 8 mm (GB: 1/4 col.)
l. vakuuminis priedas (naudojimui su
nuleidžiamuoju pagrindu)
1 Veržliaraktis
1 Kreipiamasis velenėlis, 17 mm
1 Centravimo kūgis
1 Naudojimo instrukcija
1 Brėžinio išklotinė
m. papildomo lygiagrečiojo kreiptuvo skylės
(D26203, D26204)
n. galvutės stabdiklis
i. gylio reguliavimo strypas
D26204
p. nuleidimo fiksavimo svirtelė
Pakuotėje yra:
q. lygiagretusis kreiptuvas
1 Freza su nuleidžiamuoju pagrindu
r. kreipiamieji kaiščiai
1 Fiksuotas pagrindas
s. fiksavimo svirties reguliavimo varžtas
13
LIETUVIŲ
t. centravimo įrankis
u. griebtuvo veržlė
v. vakuuminis priedas (fiksuoto pagrindo)
w. varžtai (fiksuoto pagrindo vakuuminio priedo)
x. lygiagrečiojo kreiptuvo anga (nuleidžiamojo
pagrindo)
y. datos kodas
z. variklio skyrius
aa. variklio stabdiklis
bb. sparnuotoji veržlė
cc. rankenėlė su įranta
dd. gylio reguliavimo skalė
ee. nulinės nuostatos reguliatoriaus ąselė
ff. apvalus subpagrindas
gg. D formos subpagrindas
hh. ąselė (fiksuoto pagrindo vakuuminio priedo)
ii. fiksavimo ąselė (vakuuminio priedo)
jj. plastikinė poveržlė (vakuuminio priedo)
kk. sparnuotoji veržlė (vakuuminio priedo)
ll. subpagrindo varžtai
mm.lygiagrečiojo kreiptuvo varžtai
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Ši galinga kompaktiška freza skirta profesionaliems
sudėtingiems medienos, medžio gaminių ir plastiko
frezavimo darbams.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šios kompaktiškos frezos yra profesionalūs
elektriniai įrankiai.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo
įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą
įtampą.
Remiantis EN 60745 standartu, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
ĮSPĖJIMAS: 115 V blokai turi būti
valdomi naudojant negendantį izoliacinį
transformatorių su įžeminimo ekranu
tarp pagrindinės ir antrinės apvijos.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
„DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
14
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu būtina naudoti ilginimo laidą, naudokite
tik aprobuotus, trijų gyslų ilginimo laidus,
atitinkančius šio įrankio galingumą (žr. techninius
duomenis). Minimalus laido skersmuo yra 1,5 mm²;
maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį ir
ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
Gaidukas būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Antgaliai
Mechaninį apdirbimą galima atlikti naudojant
įvairius antgalius, kuriuos galima įsigyti parduotuvėse (pvz., tiesiuosius, įlaidavimo, profilinius
antgalius, išdrožų darymo frezavimo antgalius
arba griovelių darymo peilius), turinčius šiuos
techninius duomenis:
1. Jungiamojo galio skersmuo – 6–8 mm
2. Antgalio sukimosi greitis – min. 30 000/min
ĮSPĖJIMAS: Maks. skersmuo, kurį
galima naudoti:
• Tiesiųjų antgalių, įlaidavimo antgalių,
profilinių antgalių maksimalus
LIETUVIŲ
jungiamojo galo skersmuo PRIVALO
būti 8 mm, maksimalus skersmuo
PRIVALO būti 36 mm, o maksimalus
pjovimo gylis PRIVALO būti 10 mm.
• Išdrožų antgalių maksimalus
jungiamojo galo skersmuo PRIVALO
būti 8 mm, o maksimalus skersmuo
PRIVALO būti 25 mm.
• Griovelių darymo peilių maksimalus
jungiamojo galo skersmuo PRIVALO
būti 8 mm, maksimalus skersmuo
PRIVALO būti 40 mm, o maksimalus
pjovimo gylis PRIVALO būti 4 mm.
Variklio greitasis atlaisvinimas
(2 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, prieš įrengdami
ir nuimdami priedus, prieš
reguliuodami arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį ir
ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
1. Atlenkite ant pagrindo esančią fiksavimo svirtį
(i).
2. Viena ranka suimkite už variklio bloko,
nuspausdami abi greitojo atlaisvinimo ąseles
(a).
3. Kita ranka suimkite už pagrindo ir ištraukite
variklį iš pagrindo.
Antgalio įdėjimas ir išėmimas
(3 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, prieš įrengdami
ir nuimdami priedus, prieš
reguliuodami arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį ir
ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
NORĖDAMI SUMONTUOTI ANTGALĮ
PASTABA. Įrenginyje yra keli veleno fiksavimo
stabdikliai, kurie leidžia naudoti pasirenkamą
„rankinio reketo mechanizmo“ būdą antgaliui
tvirtinti.
Norėdami įtvirtinti naudodami rankinio
reketo mechanizmo būdą:
a. nenuimdami veržliarakčio nuo griebtuvo
veržlės (u), atleiskite veleno fiksavimo
mygtuką (e).
b. vis dar laikydami veržliaraktį ant griebtuvo
veržlės (u), šiek tiek pasukite veržliaraktį
užveržimo kryptimi.
c. Vėl nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką
(e), sukite veržliaraktį pagal laikrodžio
rodyklę.
d. Kartokite procedūrą tol, kol griebtuvo veržlė
(u) bus užveržta norima jėga.
PASTABA: Būkite atsargūs, kad
nepriveržtumėte griebtuvo per daug.
Niekada neužveržkite griebtuvo veržlės
be antgalio.
NORĖDAMI IŠIMTI ANTGALĮ
1. Išimkite variklio bloką iš pagrindo bloko; žr.
Variklio greitasis atlaisvinimas.
2. Nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką (e), kad
veleno ašis nejudėtų, tuo pat metu pateiktuoju
veržliarakčiu sukite griebtuvą (u) prieš
laikrodžio rodyklę.
Norėdami atlaisvinti naudodami rankinio
reketo mechanizmo būdą:
a. nenuimdami veržliarakčio nuo griebtuvo
veržlės (u), atleiskite veleno fiksavimo
mygtuką (e).
b. vis dar laikydami veržliaraktį ant griebtuvo
veržlės (u), šiek tiek pasukite veržliaraktį
atlaisvinimo kryptimi.
c. Vėl nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką
(e), sukite veržliaraktį prieš laikrodžio
rodyklę.
d. Kartokite procedūrą tol, kol griebtuvo veržlė
(u) bus atlaisvinta ir antgalį galima bus
ištraukti.
1. Išimkite variklio bloką iš pagrindo bloko; jeigu
reikia, žr. Variklio greitasis atlaisvinimas.
Griebtuvai
2. Nuvalykite ir iki galo įkiškite norimo frezavimo
antgalio apvalų jungiamąjį galą į atlaisvintą
griebtuvą, tada ištraukite jį maždaug 1,6 mm.
PASTABA: Niekada neveržkite griebtuvo,
pirmiau į jį neįkišę frezavimo antgalio. Veržiant
tuščią griebtuvą net ranka, griebtuvas gali būti
sugadintas.
3. Nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką (e), kad
veleno ašis nejudėtų, tuo pat metu pateiktuoju
veržliarakčiu sukite griebtuvą (u) pagal
laikrodžio rodyklę.
Norėdami pakeisti kito dydžio griebtuvą,
atsukite griebtuvo įtaisą kaip aprašyta pirmiau.
Sumontuokite norimą griebtuvą, atlikę veiksmus
15
LIETUVIŲ
atvirkščia eilės tvarka. Griebtuvas ir griebtuvo
veržlė yra sujungti. Nebandykite atjungti griebtuvo
nuo griebtuvo veržlės.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius reguliavimo ar
išmontavimo/sumontavimo darbus,
išjunkite įrankį ir ištraukite kištuką
iš maitinimo šaltinio.
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite su šiuo
įrankiu frezavimo antgalių, kurių
skersmuo viršija 30 mm.
Tinkama rankų padėtis
(13 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
D26200
Norint tinkamai laikyti įrankį, viena ranka reikia
apkabinti pagrindą, kaip pavaizduota.
D26203, D26204
Norint tinkamai laikyti įrankį naudojant
nuleidžiamąjį pagrindą, kiekviena ranka reikia
apkabinti plunžerio rankenas (ww), kaip
pavaizduota.
Variklio įjungimas ir išjungimas (1 pav.)
DĖMESIO: Prieš įjungdami įrankį,
pašalinkite iš darbo vietos visus
pašalinius daiktus. Taip pat tvirtai
laikykite įrankį, kad atlaikytumėte
pradinį sąsūkos momentą.
DĖMESIO: Norėdami išvengti
susižeidimo ir (arba) nesugadinti
apdirbto ruošinio, prieš padėdami
įrankį, visada palaukite, kol galios
įrenginys VISIŠKAI SUSTOS.
16
Norėdami įrenginį įjungti, nuspauskite nuo dulkių
apsaugoto jungiklio (d) šoną, pažymėtą „ON“ ir
atitinkantį simbolį „I“.
Norėdami įrenginį išjungti, nuspauskite jungiklio
šoną, pažymėtą „OFF“ ir atitinkantį simbolį „O“.
Fiksavimo svirties reguliavimas (4 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, prieš įrengdami
ir nuimdami priedus, prieš
reguliuodami arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį ir
ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
Užspaudžiant fiksavimo svirtį, negalima naudoti
pernelyg stiprios jėgos. Spaudžiant per stipriai
galima sugadinti pagrindą.
Užspaudus fiksavimo svirtį (i), variklis pagrinde turi
nejudėti.
Jeigu fiksavimo svirties užspausti be didelės jėgos
negalima arba jeigu ją užspaudus variklis pagrinde
juda, reikia sureguliuoti.
Norėdami sureguliuoti fiksavimo svirties
suspaudimo jėgą:
1. Atlenkite fiksavimo svirtį (i).
2. Šešiakampiu veržliarakčiu po truputį sukite
varžtą (s).
PASTABA: Sukant varžtą pagal laikrodžio
rodyklę, svirtis užveržiama, o sukant varžtą
prieš laikrodžio rodyklę, svirtis atlaisvinama.
Subpagrindo centravimas
(5 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, prieš įrengdami
ir nuimdami priedus, prieš
reguliuodami arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį ir
ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
Jeigu subpagrindą reikia reguliuoti, keisti arba
pakeisti, rekomenduojama naudoti centravimo
įrankį; žr. skyrių Priedai. Centravimo įrankį sudaro
kūgis ir kaištis. Norėdami sureguliuoti subpagrindą,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Atsukite subpagrindo varžtus (ll), bet
neišsukite jų iki galo, kad subpagrindas galėtų
laisvai judėti.
LIETUVIŲ
2. Įkiškite kaištį į griebtuvą ir užveržkite griebtuvo
veržlę.
3. Įdėkite variklį į pagrindą ir užspauskite
fiksavimo svirtį ant pagrindo.
4. Sukite mikroreguliavimo skalę (h) pagal
laikrodžio rodyklę tol, kol ant skalės esantis
0 sutaps su rodykle, esančia gylio reguliavimo
žiedo apačioje.
4. Dėkite kūgį ant kaiščio (t) ir nestipriai
spauskite kūgį, kol jis sustos, kaip pavaizduota
Subpagrindas bus sucentruotas.
5. Sukite gylio reguliavimo žiedą tol, kol rodyklės
sutaps su norimo pjūvio gylio žyma, esančia
mikroreguliavimo skalėje.
5. Laikydami kūgį, užveržkite subpagrindo
varžtus.
PASTABA. Kiekviena reguliavimo skalėje
esanti žyma atitinka 0,5 mm, o pasukus žiedą
vieną visą (360°) ratą, gylis pakinta 12,7 mm.
Šabloninių kreiptuvų naudojimas
6. Užlenkite fiksavimo svirtį (i), kad pagrindas
būtų užfiksuotas.
Su nuleidžiamuoju subpagrindu galima naudoti
šabloninius kreiptuvus. Norint naudoti šabloniniu
kreiptuvus ant fiksuoto pagrindo, reikia papildomo
subpagrindo. Šiam įrankiui rekomenduojamų
priedų galite papildomai įsigyti iš savo vietos
pardavimų atstovo arba įgaliotajame techninės
priežiūros centre.
Lygiagrečiojo kreiptuvo naudojimas (7A pav.)
PASTABA. Naudojant D formos subpagrindą,
šabloninių kreiptuvų naudoti negalima; jis skirtas
naudoti su antgaliais, kurių skersmuo yra iki
30 mm.
NORĖDAMI NAUDOTI ŠABLONINIUS
KREIPTUVUS
1. Dviem varžtais tvirtai priveržkite šabloninį
kreiptuvą ant subpagrindo.
2. Sucentruokite subpagrindą. Žr. skyrių
Subpagrindo centravimas.
Pjūvio gylio reguliavimas
(6 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, prieš įrengdami
ir nuimdami priedus, prieš
reguliuodami arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį ir
ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
1. Pasirinkite ir sumontuokite norimą antgalį. Žr.
skyrių Antgalio įdėjimas ir išėmimas.
2. Sumontuokite pagrindą ir variklį, užtikrindami,
kad pagrindas būtų pritvirtintas prie gylio
reguliavimo žiedo (b). Dėkite frezą ant
ruošinio.
3. Atlenkite fiksavimo svirtį (i) ir sukite gylio
reguliavimo žiedą (b) tol, kol antgalis vos lies
ruošinį. Sukant žiedą pagal laikrodžio rodyklę,
pjovimo galvutė kils, o sukant prieš laikrodžio
rodyklę, pjovimo galvutė leisis.
Su modeliais D26200, D26204 pateikiamas
pagrindinis lygiagretusis kreiptuvas; jį galima
naudoti kartu su fiksuotu ir nuleidžiamuoju
pagrindais. Kitiems modeliams galima naudoti
pagrindinį lygiagretųjį kreiptuvą D262003-XJ,
kurį galima papildomai įsigyti iš vietos pardavimų
atstovo arba techninės priežiūros centre.
1. Išimkite variklio bloką iš pagrindo bloko; žr.
skyrių Variklio greitasis atlaisvinimas.
2. Išsukite varžtus plokščiomis galvutėmis (mm)
iš saugojimo skylių, esančių lygiagrečiajame
kreiptuve.
3. Įstumkite lygiagretųjį kreiptuvą į lygiagrečiajam
kreiptuvui pagrindo šone padarytą angą
(j). Prakiškite du varžtus plokščiomis
galvutėmis pro atitinkamas skyles, padarytas
subpagrinde, kad pritvirtintumėte lygiagretųjį
kreiptuvą. Priveržkite varžtus.
4. Vadovaukitės su lygiagrečiuoju kreiptuvu
pateikta instrukcija.
PASTABA. Norėdami nuimti lygiagretųjį kreiptuvą,
atlikite veiksmus atvirkščia eilės tvarka. Nuėmę
lygiagretųjį kreiptuvą, visada įsukite du varžtus
plokščiomis galvutėmis (mm) atgal į saugojimo
skyles, padarytas lygiagrečiajame kreiptuve, kad jų
nepamestumėte.
Lygiagrečiojo kreiptuvo su
kreipiamaisiais strypais naudojimas (tik nuleidžiamajam
pagrindui: D26203, D26204)
Su nuleidžiamojo pagrindo bloku gali būti pateiktas
lygiagretusis kreiptuvas su kreipiamaisiais
strypais. Iš vietos pardavimų atstovo arba
techninės priežiūros centre papildomai galima
įsigyti aukščiausios kokybės lygiagretųjį kreiptuvą
(modeliui DE6913).
17
LIETUVIŲ
LYGIAGREČIOJO KREIPTUVO
PRITVIRTINIMAS (7B PAV.)
1. Pritvirtinkite kreipiamuosius strypus (rr) prie
frezos pagrindo (ss).
2. Įsukite sparnuotąsias veržles (tt) su
spyruoklėmis (qq) į pagrindą.
3. Priveržkite sparnuotąsias veržles (tt).
4. Užstumkite lygiagretųjį kreiptuvą (uu) ant
strypų.
5. Įsukite sparnuotąsias veržles (tt) su
spyruoklėmis (qq) į lygiagretųjį kreiptuvą.
6. Laikinai priveržkite sparnuotąsias veržles
(tt). Žr. skyrių Lygiagrečiojo kreiptuvo
reguliavimas.
LYGIAGREČIOJO KREIPTUVO REGULIAVIMAS
(1, 7C PAV.)
Vadovaukitės su lygiagrečiuoju kreiptuvu pateikta
montavimo instrukcija.
1. Nubrėžkite ant ruošinio pjovimo liniją.
2. Leiskite frezos suportą žemyn, kol frezavimo
antgalis palies ruošinį.
3. Užfiksuokite nuleidimo mechanizmą,
atleisdami plunžerio fiksavimo svirtį (p).
4. Dėkite frezą ant pjovimo linijos. Frezavimo
antgalio išorinis pjovimo kraštas privalo sutapti
su pjovimo linija.
5. Stumkite lygiagretųjį kreiptuvą (uu) iki ruošinio
ir užveržkite sparnuotąsias veržles (vv).
Vakuuminis priedas (tik fiksuotam pagrindui, 8 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį ir
ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
Norėdami prijungti frezą prie dulkių siurblio, kad
būtų surenkamos dulkės, atlikite šiuos veiksmus:
1. Išimkite variklio bloką iš pagrindo bloko; žr.
Variklio greitasis atlaisvinimas.
2. Pritvirtinkite vakuuminį priedą (v) prie pagrindo
kaip pavaizduota. Ranka tvirtai užveržkite
sparnuotąsias veržles (w).
3. Pritvirtinkite žarnos adapterį prie vakuuminio
priedo.
18
4. Naudodami vakuuminį priedą, atkreipkite
dėmesį, kur pastatytas dulkių siurblys. Dulkių
siurblys būtinai turi stovėti stabiliai, o jo žarna
– netrukdyti dirbti.
Vakuuminis priedas (tik nuleidžiamajam pagrindui, 9 pav.)
1. Išimkite variklio bloką iš nuleidžiamojo
pagrindo; žr. Variklio greitasis atlaisvinimas.
2. Įkiškite vakuuminio priedo ąselę (hh, įklija)
į nuleidžiamojo pagrindo angą, o fiksavimo
ąselę (ii, įklija) – į nuleidžiamojo pagrindo
skylę.
3. Pritvirtinkite pagrindą pateiktąja plastikine
poveržle (jj) ir sparnuotąja veržle (kk). Ranka
tvirtai užveržkite sparnuotąją veržlę.
4. Pritvirtinkite žarnos adapterį prie vakuuminio
priedo.
5. Naudodami vakuuminį priedą, atkreipkite
dėmesį, kur pastatytas dulkių siurblys. Dulkių
siurblys būtinai turi stovėti stabiliai, o jo žarna
– netrukdyti dirbti.
Sąranka: Fiksuotas pagrindas
VARIKLIO ĮDĖJIMAS Į FIKSUOTĄ PAGRINDĄ
(1, 2 PAV.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, prieš įrengdami
ir nuimdami priedus, prieš
reguliuodami arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį ir
ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
1. Atlenkite ant pagrindo esančią fiksavimo svirtį
(i).
2. Jeigu ant variklio nėra gylio reguliavimo žiedo
(b), užsukite gylio reguliavimo žiedą (b) ant
variklio; sukite tol, kol žiedas bus maždaug
viduryje tarp variklio viršaus ir apačios, kaip
pavaizduota. Įtaisykite variklį į pagrindą,
sutapdindami variklyje esantį griovelį (g) su
pagrindo kreipiamaisiais kaiščiais (r). Kiškite
variklį tol, kol tinkamai užsifiksuos gylio
reguliavimo žiedas.
PASTABA. Kreipiamųjų kaiščių grioveliai
(g) padaryti abejose variklio pusėse, todėl jį
galima įtaisyti orientuojant dvejopai.
3. Sureguliuokite pjūvio gylį, sukdami gylio
reguliavimo žiedą. Žr. skyrių Pjūvio gylio
reguliavimas.
LIETUVIŲ
4. Nustatę norimą gylį, užspauskite fiksavimo
svirtį (i). Informacijos apie tai, kaip nustatyti
pjovimo gylį, rasite skyriuje Pjūvio gylio
reguliavimas.
Sąranka: Nuleidžiamas pagrindas
VARIKLIO ĮDĖJIMAS Į NULEIDŽIAMĄJĮ
PAGRINDĄ (1, 10 PAV.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, prieš įrengdami
ir nuimdami priedus, prieš
reguliuodami arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį ir
ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
1. Nusukite nuo variklio gylio reguliavimo žiedą
(b). Jis nenaudojamas su nuleidžiamuoju
pagrindu.
PASTABA. Nenaudojamą gylio reguliavimo
žiedą užspauskite ant fiksuoto pagrindo, kad jo
nepamestumėte (10 pav.).
2. Įtaisykite variklį į pagrindą, sutapdindami
variklyje esantį griovelį (g) su pagrindo
kreipiamaisiais kaiščiais (r). Stumkite variklį tol,
kol variklis atsirems į variklio stabdiklį (aa).
3. Užspauskite fiksavimo svirtį (i).
ĮLEIDŽIAMOJO FREZAVIMO GYLIO
REGULIAVIMAS (11 PAV.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, prieš įrengdami
ir nuimdami priedus, prieš
reguliuodami arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį ir
ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
1. Atlaisvinkite nuleidimo mechanizmą,
nuleisdami plunžerio fiksavimo svirtį (p).
Nuleiskite frezą iki pat galo, kad antgalis (pp)
vos liestų ruošinį.
2. Užfiksuokite nuleidimo mechanizmą,
atleisdami plunžerio fiksavimo svirtį (p).
3. Atlaisvinkite gylio reguliavimo strypą (o),
sukdami sparnuotąją veržlę (bb) prieš
laikrodžio rodyklę.
4. Slinkite gylio reguliavimo strypą (o) žemyn, kol
jis palies žemiausią galvutės stabdiklį (n).
5. Slinkite nulinės nuostatos reguliatoriaus ąselę
(ee) gylio reguliatoriumi žemyn, kad jos viršus
sutaptų su nuliu, pažymėtu gylio reguliavimo
skalėje (dd).
6. Suėmę už viršutinės sriegiuotos gylio
reguliavimo strypo (o) dalies, patraukite jį
aukštyn tiek, kad ąselė (ee) sutaptų su norimo
pjūvio gylio žyma, pažymėta gylio reguliavimo
skalėje (dd).
7. Laikydami gylio reguliavimo strypą, užverkite
sparnuotąją veržlę (bb).
8. Laikydami rankomis abejas rankenas,
atlaisvinkite nuleidimo mechanizmą,
nuleisdami plunžerio fiksavimo svirtį (p).
Nuleidimo mechanizmas ir variklis pakils.
Nuleidus frezą, gylio reguliavimo strypas
atsirems į galvutės stabdiklį, todėl freza tiksliai
pasieks norimą gylį.
SUKAMOSIOS GALVUTĖS NAUDOJIMAS
PAKOPINIAMS PJŪVIAMS (11 PAV.)
Jeigu reikiamas pjūvio gylis yra didesnis nei tas,
kurį galima atlikti vienu pjūviu, pasukite galvutę
taip, kad gylio reguliavimo strypas (o) sustotų ties
aukštesniu galvutės stabdikliu nei pirmiau. Po
kiekvieno pjūvio pasukite galvutę taip, kad gylio
reguliavimo stabdiklis sustotų ties trumpesniu
stulpeliu, kol pasieksite reikiamą galutinė pjūvio
gylį.
ĮSPĖJIMAS: Nekeiskite galvutės
stabdiklio frezai veikiant. Antraip
rankos bus per arti frezavimo antgalio
galvutės.
TIKSLUSIS FREZAVIMO GYLIO NUSTATYMAS
(11 PAV.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, prieš įrengdami
ir nuimdami priedus, prieš
reguliuodami arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį ir
ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
Norint tiksliai sureguliuoti pjūvio gylį, galima
naudoti gylio reguliavimo strypo apatiniame gale
esančią sriegiuotą rankenėlę (cc).
1. Norėdami sumažinti pjovimo gylį, sukite
rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę (žiūrint iš
frezos viršaus).
2. Norėdami padidinti pjovimo gylį, sukite
rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę (žiūrint iš
frezos viršaus).
PASTABA. Pasukus rankenėlę vieną visą
pasukimą, gylis pakinta maždaug 1 mm.
19
LIETUVIŲ
PJOVIMAS NAUDOJANT NULEIDŽIAMĄJĮ
PAGRINDĄ (11 PAV.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį ir
ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
PASTABA: Pjovimo gylis užfiksuojamas tada, kai
nuleidžiamasis pagrindas yra numatytoje padėtyje.
Naudotojas privalo suaktyvinti plunžerio fiksatorių,
kad būtų įjungtas „atlaisvinimo norint užfiksuoti“
nuleidimo mechanizmas.
1. Nuspauskite plunžerio fiksavimo svirtį (p) ir
leiskite frezą žemyn tol, kol antgalis pasieks
nustatytą gylį.
2. Pasiekus norimą gylį, atleiskite plunžerio
fiksavimo svirtį (p).
PASTABA. Atleidus plunžerio fiksavimo svirtį,
variklis automatiškai užfiksuojamas.
PASTABA. Jeigu reikia daugiau
pasipriešinimo, paspauskite plunžerio
fiksavimo svirtį ranka.
PASTABA. Jeigu reikia didesnės suspaudimo
jėgos, labiau paspauskite fiksavimo svirtį
laikrodžio rodyklės kryptimi, kad priveržtumėte.
3. Atlikite pjūvį.
4. Nuspauskite plunžerio fiksavimo svirtį,
kad atjungtumėte fiksavimo mechanizmą
ir frezavimo antgalis būtų atitrauktas nuo
ruošinio.
5. Išjunkite frezą.
Funkcija: Visi pagrindai
TIEKIMO KRYPTIS (12 PAV.)
Frezuojant labai svarbi tiekimo kryptis, nes nuo
jos priklauso, ar darbas bus atliktas tinkamai,
ar ruošinys bus sugadintas. Paveikslėliuose
pavaizduota tinkama tiekimo kryptis atliekant kai
kuriuos tipinius pjūvius. Bendroji taisyklė, kuria
reikėtų vadovautis – stumti frezą prieš laikrodžio
rodyklę atliekant išorinius pjūvius ir pagal laikrodžio
rodyklę – vidinius pjūvius.
Apdorokite ruošinio išorinį kraštą, atlikdami šiuos
veiksmus:
1. Apdorokite galinį kraštą skersai pluošto iš
kairės į dešinę.
20
2. Apdorokite tiesųjį kraštą išilgai pluošto,
stumdami frezą iš kairės į dešinę.
3. Apdorokite kitą krašto skersai pluošto pusę.
4. Pabaikite, apdorodami likusį tiesųjį kraštą
išilgai pluošto.
FREZAVIMO GREIČIO PASIRINKIMAS (1 PAV.)
Norėdami pasirinkti frezavimo greitį, žr. Greičio
pasirinkimo lentelę. Nustatykite frezavimo greitį,
sukdami greičio keitimo ratuką (c).
ŠVELNAUS PALEIDIMO FUNKCIJA
Kompaktiškos frezos turi elektroninę sistemą, kuri
užtikrina švelnų paleidimą ir maksimaliai sumažina
pradinį variklio sąsūkos momentą.
GREIČIO KEITIMO VADIKLIS (1 PAV.)
Ši freza turi greičio keitimo ratuką (c), kuriuo galima
neribotai keisti greičio nuostatas nuo 16 000 iki
27 000 APM. Pareguliuokite greitį, sukdami greičio
keitimo ratuką (c).
PASTABA. Esant mažo ir vidutinio
greičio nuostatoms, greičio valdiklis
neleidžia sumažėti variklio greičiui.
Jeigu išgirdę, kad pasikeitė variklio
greitis, nesumažinsite variklio
apkrovos, variklis gali perkaisti
ir sugesti. Sumažinkite pjovimo
gylį ir (arba) tiekimo greitį, kad
nesugadintumėte įrankio.
Kompaktiškose frezose įrengta elektronikos
sistema, kuri stebi ir palaiko įrankio veikimo greitį
atliekant pjovimo darbus.
GREIČIO PASIRINKIMO LENTELĖ
RATUKO
NUOSTATA
1
2
3
4
5
6
APYTIKSL.
APM
16 000
18 200
20 400
22 600
24800
27000
NAUDOJIMO
SRITIS
Didelio skersmens
antgaliai
Mažo skersmens
antgaliai Minkšta
mediena, plastikas,
laminuotos
medžiagos.
PASTABA. Atliekant pjūvį per kelis kartus, o ne
vienu kartu, pagerėja darbo kokybė.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį ir
ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
Gaidukas būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Šepetėlių tikrinimas
Siekiant užtikrinti saugą ir elektros saugą, šio
įrankio šepetėliu tikrinti ir keisti privalo TIK įgaliotasis
„DEWALT“ gamyklos techninės priežiūros centras,
„DEWALT“ įgaliotasis techninės priežiūros centras
arba kiti kvalifikuoti meistrai.
Maždaug po 100 darbo valandų nuvežkite arba
išsiųskite įrankį į artimiausią „DEWALT“ gamyklos
techninės priežiūros centrą arba „DEWALT“ įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą, kad įrankis būtų
kruopščiai išvalytas ir patikrintas. Pasirūpinkite, kad
nusidėvėjusios dalys būtų pakeistos ir pateptos
švariu tepalu. Pasirūpinkite, kad būtų sumontuoti
nauji šepetėliai ir patikrinta, kaip įrankis veikia.
Jeigu neatėjus pirmiau minėtos techninės patikros
laikui sumažėtų įrankio galia, tai gali reikšti, kad
įrankiui reikia skubios techninės priežiūros. TOKIU
ATVEJU NEBENAUDOKITE ĮRANKIO. Jeigu
darbinė įtampa yra tinkama, atiduokite įrankį
į techninės priežiūros centrą, kad būtų skubiai atlikta
techninė priežiūra.
Variklio ir pagrindo vaškavimas
Norint užtikrinti sklandų varikli bloko judėjimą
įdedant ir ištraukiant jį iš pagrindo, variklio
bloko išorę ir pagrindo vidų galima išvaškuoti
naudojant standartinę pastą arba skystą
vašką. Vadovaudamiesi gamintojų nurodymais,
išvaškuokite variklio bloko išorinį paviršių ir
pagrindo vidinį paviršių. Palaukite, kol vaškas
išdžius; pašalinkite vaško perteklių, poliruodami
minkštu skudurėliu.
Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
21
LIETUVIŲ
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotųjų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninės priežiūros centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
22
РУССКИЙ ЯЗЫК
ФРЕЗЕРЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
D26200, D26203, D26204
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
мм
мм
кг
D26200
230
1
900
16000 – 27000
1 штанга
55
5 положений
со шкалой
8 (GB: 1/4»)
30
4,4
D26203
230
1
900
16000 – 27000
2 штанги
55
5 положений
со шкалой,
8 (GB: 1/4»)
30
6,4
D26204
230
1
900
16000 – 27000
2 штанги
55
5 положений
со шкалой
8 (GB: 1/4»)
30
6,4
дБ(А)
77
77
77
дБ(А)
дБ(А)
3,0
88
3,0
88
3,0
88
дБ(А)
3,0
3,0
3,0
Напряжение питания
В
Тип
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов без нагрузки об./мин.
Головка фрезера
Ход головки
мм
Револьверный ограничитель глубины
Цанговый патрон
Макс. диаметр фрезы
Вес
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
7,0
7,0
7,0
Погрешность K =
м/с²
2,7
2,7
2,7
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические
предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
24
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D26200, D26203, D26204
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-17.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.08.2010
Сертификат соответствия №
C-DE.ME77.B00151
D26200, D26203, D26204
Блэк энд Деккер ГмбХ
Германия, 65510, Идштайн,
ул. Блэк энд Деккер, 40
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
b)
c)
d)
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
e)
f)
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
g)
26
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
f)
g)
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные специальные правила безопасности
при работе фрезерами
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Держите электроинструмент
за рекомендованные ручки при
выполнении операций, во время
которых режущий инструмент
может задеть скрытую проводку
или собственный кабель. Контакт
с находящимся под напряжением
проводом делает некоторые непокрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
смазки. Это улучшит контроль над
инструментом.
• Удерживайте фрезер обеими руками,
чтобы противостоять обратному
удару.
• Держите руки вне зоны резания.
Ни в коем случае не держите руки
под заготовкой. При резании крепко
прижимайте основание фрезера
к обрабатываемой заготовке. Это
снизит риск получения травмы.
• Никогда не запускайте
электродвигатель без установленного
на фрезер основания. До двигателя
нельзя дотрагиваться руками.
• Прилагайте постоянное давление
при резании. Избегайте перегрузки
электродвигателя.
• Проверяйте, чтобы электрокабель
не был разрезан или заблокирован во
время фрезерования.
• Используйте только острые фрезы.
Затупленные фрезы могут заставить
фрезер отклониться от линии реза
или остановиться под воздействием
чрезмерного усилия.
• Перед тем, как поставить фрезер,
убедитесь, что двигатель полностью
остановился. Вращающаяся головка
поставленного фрезера может стать
причиной получения травмы или
нанесения повреждений.
• Перед запуском двигателя убедитесь,
что фреза не касается заготовки.
Касание фрезером заготовки при включении двигателя может заставить фрезер
отскочить, что станет причиной получения травмы или нанесения повреждений.
• Перед регулировкой или сменой фрез
ВСЕГДА отключайте фрезер от
источника питания.
• При включенном двигателе держите
руки в стороне от фрезы, чтобы
избежать получения травмы.
• Никогда не прикасайтесь к фрезе сразу
по окончании работы. Она может
оказаться очень горячей.
• НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не режьте
металлы.
• При выполнении сквозных резов всегда
обеспечивайте свободное место под
заготовкой.
• Ручки и рукоятки должны быть
сухими, чистыми и не содержать
следов масла и консистентной
• Для предотвращения смещения фрезы
всегда крепко затягивайте гайку
цангового патрона.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Никогда не затягивайте гайку, если
в цанговый патрон не установлена
фреза.
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
• Никогда не используйте с данным
инструментом фрезы, диаметр
которых превышает 30 мм.
• Избегайте встречного резания
(в направлении противоположном показанному на рис. 12). Встречное резание
повышает риск потери контроля над
инструментом и получения травмы.
Когда выполнение встречного резания
необходимо (например, при обработке
углов), проявляйте предельную осторожность, чтобы не потерять контроль
над фрезером. Делайте небольшие резы
и после каждого шага удаляйте даже
самый незначительный материал.
• Всегда используйте торцевые,
фальцевые, профильные, пазовые или
желобчатые фрезы с хвостовиками
диаметром 6-8 мм и в соответствии
с размером цангового патрона Вашего
инструмента.
• Используйте только фрезы,
предназначенные для работы на
скорости мин. 30000 об./мин. и имеющие
соответствующую маркировку.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
используйте фрезы диаметром
больше указанного в разделе
«Технические характеристики».
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (у), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на фирменной
табличке инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
D26200
Упаковка содержит:
1 Фрезер с фиксированным основанием
1 Пылесборник фиксированного основания
1 Основная параллельная направляющая
(D262003)
1 Цанговый патрон 8 мм (GB: 1/4»)
1 Гаечный ключ
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
Остаточные риски
D26203
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
Упаковка содержит:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
1 Фрезер с основанием для погружного
резания
1 Пылесборник основания для погружного
резания
1 Параллельная направляющая с 2-мя
штангами
1 Цанговый патрон 8 мм (GB: 1/4»)
1 Гаечный ключ
1 Направляющая гильза диаметром 17 мм
1 Центрирующий конус
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
Маркировка инструмента
D26204
На инструменте имеются следующие знаки:
Упаковка содержит:
1 Фрезер с основанием для погружного
резания
28
РУССКИЙ ЯЗЫК
1 Фиксированное основание
1 Пылесборник фиксированного основания
1 Пылесборник основания для погружного
резания
1 Параллельная направляющая с 2-мя
штангами
l. Пылеудаляющее приспособление
(для использования с основанием для
погружного резания)
m. Отверстия для высокоточной параллельной
направляющей (D26203, D26204)
n. Останов поворотного устройства
o. Упор-ограничитель глубины
1 Основная параллельная направляющая
(D262003)
p. Зажимной рычаг ограничителя глубины
1 Цанговый патрон 8 мм (GB: 1/4»)
q. Параллельная направляющая
1 Гаечный ключ
r. Направляющие штифты
1 Направляющая гильза диаметром 17 мм
s. Регулировочный винт зажимного рычага
1 Центрирующий конус
t. Центрирующий конус
1 Чемодан
u. Гайка цангового патрона
1 Руководство по эксплуатации
v. Пылеудаляющее приспособление
(для использования с фиксированным
основанием)
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1-11)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Быстрозажимные язычки
b. Кольцо регулировки глубины резания
c. Дисковой переключатель скорости
d. Пусковой выключатель (I/O)
e. Кнопка блокировки шпинделя
f. Светодиодные индикаторы
g. Паз для направляющего штифта
h. Регулировочная микрошкала
w. Винты (пылеудаляющее приспособление,
фиксированное основание)
x. Гнездо параллельной направляющей
(основание для погружного резания)
y. Код даты
z. Узел электродвигателя
aa. Стопор двигателя
bb. Запорный винт
cc. Ручка с накаткой
dd. Шкала глубины резания
ee. Регулятор нуля
ff. Круглая нижняя основа
gg. D-образная нижняя основа
hh. Язычок (пылеудаляющее приспособление,
основание для погружного резания)
ii. Защелкивающийся язычок
(пылеудаляющее приспособление)
jj. Пластиковая шайба (пылеудаляющее
приспособление)
kk. Запорный винт (пылеудаляющее
приспособление)
ll. Винты нижней опоры
i. Зажимной рычаг
mm.Винты параллельной направляющей
j. Гнездо параллельной направляющей
(фиксированное основание)
НАЗНАЧЕНИЕ
k. Нижняя основа [круглая нижняя основа
(ff) и D-образная нижняя основа (gg)
доступны в качестве дополнительных
принадлежностей.]
Ваш фрезер высокой мощности предназначен
для профессиональных работ по
фрезерованию в тяжелом режиме древесины,
изделий из дерева и пластиков.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Данные фрезеры являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающую
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
30
Фрезы
С данным инструментом могут использоваться
фрезы любого типа (например, торцевые,
фальцевые, профильные, пазовые или
желобчатые фрезы) со следующими
техническими характеристиками:
1. Диаметр хвостовика 6-8 мм
2. Скорость 30000 об./мин.
ВНИМАНИЕ: Максимальный
диаметр хвостовика:
• Торцевые, фальцевые
или профильные фрезы:
максимальный диаметр
хвостовика ДОЛЖЕН БЫТЬ
8 мм, максимальный диаметр
фрезерования ДОЛЖЕН БЫТЬ
36 мм, максимальная глубина реза
ДОЛЖНА БЫТЬ 10 мм.
• Пазовые фрезы: максимальный
диаметр хвостовика ДОЛЖЕН
БЫТЬ 8 мм, максимальный
диаметр фрезерования ДОЛЖЕН
БЫТЬ 25 мм.
• Желобчатые фрезы:
максимальный диаметр
хвостовика ДОЛЖЕН БЫТЬ
8 мм, максимальный диаметр
фрезерования ДОЛЖЕН БЫТЬ
40 мм, максимальная ширина реза
ДОЛЖНА БЫТЬ 4 мм.
Быстросъемный двигатель
(Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
РУССКИЙ ЯЗЫК
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
1. Откройте зажимной рычаг (i) на основании.
c. Снова нажмите на кнопку блокировки
шпинделя (е) и поверните ключ по
часовой стрелке.
2. Одной рукой возьмитесь за узел
электродвигателя, нажимая на оба язычка
(а).
d. Повторяйте процедуру, пока гайка
цангового патрона (u) не будет затянута
должным образом.
3. Другой рукой возьмитесь за основание
и снимите с него двигатель.
Установка и снятие фрезы
(Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
УСТАНОВКА ФРЕЗЫ
1. Снимите узел электродвигателя, следуя
инструкциям в разделе Быстросъемный
двигатель.
2. Очистите и вставьте круглый хвостовик
нужной фрезы в раскрытый цанговый
патрон до упора и протолкните его
приблизительно на 1,6 мм.
3. Нажмите не кнопку блокировки шпинделя
(е), удерживая стержень шпинделя
неподвижным во время затягивания гайки
цангового патрона (u) по часовой стрелке
гаечным ключом, входящим в комплект
поставки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент оборудован
несколькими блокировочными стопорами
шпинделя, позволяющими вручную
затянуть фрезу при помощи храпового
механизма.
Затягивание вручную при помощи
храпового механизма:
a. Не снимая гаечный ключ с гайки
цангового патрона (u), ослабьте
давление на кнопку блокировки
шпинделя (е).
b. Удерживая ключ на гайке (u), измените
направление затягивания, регулируя
положение ключа.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Избегайте
случайного повреждения
цангового патрона. Никогда не
затягивайте цанговый патрон без
установленной фрезы.
СНЯТИЕ ФРЕЗЫ
1. Снимите узел электродвигателя, следуя
инструкциям в разделе Быстросъемный
двигатель.
2. Нажмите не кнопку блокировки шпинделя
(е), удерживая стержень шпинделя
неподвижным во время затягивания гайки
цангового патрона (u) против часовой
стрелки гаечным ключом, входящим
в комплект поставки.
Ослабление вручную при помощи
храпового механизма:
a. Не снимая гаечный ключ с гайки
цангового патрона (u), ослабьте
давление на кнопку блокировки
шпинделя (е).
b. Удерживая ключ на гайке (u), измените
направление ослабления, регулируя
положение ключа.
c. Снова нажмите на кнопку блокировки
шпинделя (е) и поверните ключ против
часовой стрелки.
d. Повторяйте процедуру, пока гайка
цангового патрона (u) не будет
ослаблена, после чего можно вынуть
фрезу.
Цанговые патроны
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не затягивайте
цанговый патрон без предварительно
установленной фрезы. Затягивание пустого
цангового патрона, даже вручную, может
повредить патрон.
Для замены цангового патрона, открутите узел
патрона, как было описано выше. Действуя
в обратном порядке, установите нужный
цанговый патрон. Цанговый патрон заменяется
только вместе с гайкой. Не пытайтесь
разъединить патрон и гайку.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте с данным
инструментом фрезы, диаметр
которых превышает 30 мм.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 13)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
D26200
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой обхватите основание, как показано
на рисунке.
D26203, D26204
Правильное положение рук во время работы
с использованием основания для погружного
резания: обеими руками удерживайте рукоятки
(ww), как показано на рисунке.
Запуск и останов электродвигателя (Рис. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед
запуском инструмента очистите
рабочую зону от посторонних
предметов. Крепко удерживайте
инструмент, чтобы ослабить
действие обратного удара.
32
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание
получения травмы
и/или повреждения
обрабатываемого объекта,
всегда дожидайтесь ПОЛНОГО
ОСТАНОВА двигателя перед тем,
как положить инструмент.
Чтобы включить инструмент, нажмите на
боковую часть пылезащищенного выключателя
(d) с обозначенным символом «I», что означает
«Вкл.».
Чтобы выключить инструмент, нажмите на
боковую часть выключателя с обозначенным
символом «О», что означает «Выкл.».
Регулировка зажимного рычага (Рис. 4)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
При закрытии зажимного рычага не применяйте
излишнее давление. Излишнее давление может
повредить основание.
При закрытом зажимном рычаге (i) двигатель не
должен перемещаться в основании.
Если зажимной рычаг не закрывается без
применения излишнего давления или двигатель
перемещается в сновании после закрытия
рычага, необходимо провести регулировку.
Регулировка силы закрытия зажимного рычага:
1. Откройте зажимной рычаг (i).
2. Шестигранным гаечным ключом немного
подкрутите винт (s).
ПРИМЕЧАНИЕ: Затягивание винта по
часовой стрелке затянет рычаг, затягивание
винта против часовой стрелки ослабит
рычаг.
Центрирование нижней основы (Рис. 5)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
РУССКИЙ ЯЗЫК
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Для регулировки, смены или замены нижней
основы Вам понадобится центрирующий
конус (см. в разделе Дополнительные
принадлежности). Центрирующий конус
состоит собственно из конуса и штифта.
Для регулировки нижней основы действуйте
следующим образом:
1. Ослабьте, но не вынимайте винты (ll),
позволяя нижней основе свободно
двигаться.
2. Вставьте штифт в цанговый патрон
и затяните гайку.
3. Вставьте двигатель в основание и закройте
зажимной рычаг на основании.
4. Поместите конус на штифт (t) и слегка
надавите на конус, фиксируя его, как
показано на рисунке. Данное действие
отцентрирует нижнюю основу.
5. Продолжая надавливать на конус, затяните
винты нижней основы.
Использование шаблонов
Нижняя основа для погружного резания
может использоваться с применением
шаблонов. Для использования шаблонов
с фиксированным основанием потребуется
установка дополнительной нижней основы.
Дополнительные принадлежности и аксессуары,
рекомендованные к использованию с Вашим
инструментом, можно приобрести за отдельную
плату у Вашего дилера или в ближайшем
сервисном центре.
ПРИМЕЧАНИЕ: D-образная нижняя основа
не предназначена для использования
с шаблонами, и разработана для работы
с фрезами, диаметр которых не превышает
30 мм.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНОВ
1. При помощи двух винтов установите на
нижнюю основу шаблон и крепко затяните.
2. Отцентрируйте нижнюю основу. См. раздел
Центрирование нижней основы.
Настройка глубины реза
(Рис. 6)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
1. Выберите и установите нужную фрезу.
См. раздел Установка и снятие фрезы.
2. Соедините основание с электродвигателем,
проследив, что на основании установлено
кольцо регулировки глубины реза (b).
Поместите фрезер на заготовку.
3. Откройте зажимной рычаг (i)
и поворачивайте кольцо регулировки
глубины реза (b) до тех пор, пока фреза
не коснется заготовки. Поворот кольца
по часовой стрелке поднимет головку
фрезера, поворот кольца против часовой
стрелки опустит головку фрезера.
4. Поворачивайте регулировочную
микрошкалу (h) по часовой стрелке, пока
0 на шкале не сровняется с указателем на
нижней части кольца регулировки глубины
реза.
5. Поворачивайте кольцо регулировки
глубины реза до тех пор, пока указатель не
сравняется с отметкой желаемой глубины
реза, обозначенной на микрошкале.
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждая отметка на
регулировочной шкале соответствует
изменению глубины реза на 0,5 мм,
а полный оборот (360°) кольца меняет
глубину на 12,7 мм.
6. Закройте зажимной рычаг (i), фиксируя
основание.
Использование параллельной направляющей (Рис. 7А)
Основная параллельная направляющая
входит в комплект поставки моделей D26200,
D26204 и используется для применения
с фиксированным основанием или основанием
для погружного резания. Основная
параллельная направляющая D262003-XJ
для использования с другими моделями
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
поставляется в качестве дополнительной
принадлежности, которую можно приобрести
у ближайшего дилера или в авторизованном
сервисном центре за дополнительную плату.
1. Снимите узел электродвигателя, следуя
инструкциям в разделе Быстросъемный
двигатель.
2. Извлеките из отверстий для хранения
в параллельной направляющей винты
с плоскими головками (mm).
3. Вставьте параллельную направляющую
в гнездо (j), расположенное в боковой части
основания. Для крепления параллельной
направляющей вставьте 2 винта с плоскими
головками в соответствующие отверстия
в нижней основе. Крепко затяните винты.
4. Следуйте инструкциям, прилагаемым
к параллельной направляющей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия параллельной
направляющей выполните те же действия
в обратной последовательности. После
снятия параллельной направляющей всегда
помещайте оба винта с плоскими головками
(mm) в отверстия для хранения в параллельной
направляющей во избежание их потери.
Использование параллельной направляющей с направляющими штангами
(только для основания для
погружного резания: D26203,
D26204)
Параллельная направляющая
с направляющими штангами могут быть
включены в комплект поставки вместе
с основанием для погружного резания.
Основную параллельную направляющую
(модель DE6913) можно также приобрести
у ближайшего дилера или в авторизованном
сервисном центре за отдельную плату.
УСТАНОВКА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (РИС. 7В)
1. Установите направляющие штанги (rr)
в основании фрезера (ss).
2. Установите на основание запорные винты
(tt) и пружины (qq).
3. Затяните запорные винты (tt).
4. Наденьте параллельную направляющую
(uu) на штанги.
34
5. Установите на параллельную
направляющую запорные винты (tt)
и пружины (qq).
6. Временно затяните запорные винты (vv).
См. раздел Регулировка параллельной
направляющей.
РЕГУЛИРОВКА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (РИС. 1, 7С)
Следуйте инструкциям, прилагаемым
к параллельной направляющей.
1. Начертите на заготовке линию реза.
2. Опустите головку, чтобы фреза коснулась
заготовки.
3. Заблокируйте механизм погружного
резания, подняв зажимной рычаг
ограничителя глубины (р).
4. Установите фрезер на линии реза.
Наружный край фрезы должен совпадать
с линией реза.
5. Передвиньте параллельную направляющую
(uu) вплотную к заготовке и затяните
запорные винты (vv).
Пылеудаляющее приспособление (только для использования с фиксированным
основанием, Рис. 8)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Для подключения к фрезеру пылесоса для
сбора пыли действуйте следующим образом:
1. Снимите узел электродвигателя, следуя
инструкциям в разделе Быстросъемный
двигатель.
2. Установите на основании пылеудаляющее
приспособление (v), как показано на
рисунке. Вручную крепко затяните
запорные винты (w).
3. Вставьте переходник шланга пылесоса
в пылеудаляющее приспособление.
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. При использовании пылеудаляющего
приспособления следите за расположением
пылесоса. Убедитесь, что пылесос
неподвижен и его шланг не мешает при
работе.
Пылеудаляющее приспособление (только для использования с основанием для
погружного резания, Рис. 9)
1. Снимите узел электродвигателя
с основания для погружного резания,
следуя инструкциям в разделе
Быстросъемный двигатель.
2. Передвиньте язычок (hh, вставка) на
пылеудаляющей принадлежности в гнездо
на основании для погружного резания
и защелкивающийся язычок (ii,вставка)
в отверстие в основании для погружного
резания.
3. Зафиксируйте основание при помощи
входящих в комплект поставки пластиковой
шайбы (jj) и запорного винта (kk). Вручную
крепко затяните запорный винт.
4. Вставьте переходник шланга пылесоса
в пылеудаляющее приспособление.
5. При использовании пылеудаляющего
приспособления следите за расположением
пылесоса. Убедитесь, что пылесос
неподвижен и его шланг не мешает при
работе.
Настройка: Фиксированное
основание
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
В ФИКСИРОВАННОЕ ОСНОВАНИЕ (РИС. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
1. Откройте зажимной рычаг (i) на основании.
2. Если на двигателе нет кольца регулировки
глубины реза (b), навинтите кольцо (b)
на двигатель, чтобы кольцо оказалось
приблизительно посередине между верхней
и нижней частью двигателя, как показано на
рисунке. Вставьте двигатель в основание,
вставив направляющие штифты (r)
на основании в паз (g) на двигателе.
Перемещайте двигатель вниз, пока кольцо
регулировки глубины реза не защелкнется
на месте.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пазы для направляющего
штифта (g) расположены с обеих сторон
двигателя, поэтому он может быть
установлен в двух положениях.
3. Отрегулируйте глубину реза, поворачивая
кольцо регулировки глубины реза.
См. раздел Настройка глубины реза.
4. Закройте зажимной рычаг (i), когда
будет достигнута необходимая глубина
реза. Дополнительную информацию
по регулировке глубины см. в разделе
Настройка глубины реза.
Настройка: Основание для
погружного резания
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
В ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОГРУЖНОГО РЕЗАНИЯ
(РИС. 1, 10)
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может привести к получению травмы.
1. Снимите с двигателя кольцо регулировки
глубины реза (b). Кольцо не используется
с основанием для погружного резания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы не используемое
кольцо не потерялось, наденьте его на
фиксированное основание (Рис. 10).
2. Вставьте двигатель в основание, вставив
направляющие штифты (r) на основании
в паз (g) на двигателе. Перемещайте
двигатель вниз, пока он не остановится на
стопоре двигателя (аа).
3. Закройте зажимной рычаг (i).
РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ПОГРУЖНОГО
ФРЕЗЕРОВАНИЯ (РИС. 11)
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источни35
РУССКИЙ ЯЗЫК
ка электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может привести к получению травмы.
1. Разблокируйте механизм погружного
резания, опустив зажимной рычаг
ограничителя глубины (р). Опустите фрезер
максимально вниз, позволяя фрезе (рр)
коснуться заготовки.
2. Заблокируйте механизм погружного
резания, подняв зажимной рычаг
ограничителя глубины (р).
3. Ослабьте упор-ограничитель глубины
(о), повернув запорный винт (bb) против
часовой стрелки.
4. Передвиньте упор-ограничитель (о) вниз
до самого нижнего останова поворотного
устройства (n).
5. Передвиньте регулятор нуля (ее) вниз по
упору-ограничителю глубины, чтобы его
верхушка находилась напротив 0 на шкале
глубины резания (dd).
6. Взявшись за верхнюю часть с накаткой
упора-ограничителя (о), передвиньте
его, чтобы регулятор (ее) сравнялся
с необходимым значением глубины резания
на шкале (dd).
7. Затяните запорный винт (bb), удерживая
упор-ограничитель глубины резания на
месте.
8. Удерживая обеими руками рукоятки,
разблокируйте механизм погружного
резания, опустив зажимной рычаг
ограничителя глубины (р). Механизм
погружного резания и двигатель поднимутся
вверх. При погружении фрезера упорограничитель глубины ударит по останову
поворотного устройства, позволяя фрезеру
достичь нужной глубины.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТАНОВА
ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА ПРИ
СТУПЕНЧАТЫХ РЕЗАХ (РИС. 11)
Если требуемую глубину реза невозможно
достичь за один прием, поверните поворотное
устройство таким образом, чтобы упорограничитель глубины (о) сравнялся с самым
высоким столбиком останова поворотного
устройства. После каждого реза поворачивайте
поворотное устройство, чтобы упорограничитель глубины выравнивался с более
36
коротким столбиком; продолжайте до тех пор,
пока не будет достигнута необходимая глубина.
ВНИМАНИЕ: Не вращайте
останов поворотного устройства
при работающем фрезере. При
данной операции Ваши рука будут
находиться слишком близко от
головки фрезера.
ТОНКАЯ НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ
ФРЕЗЕРОВАНИЯ (РИС. 11)
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может привести к получению травмы.
Ручка с накаткой (сс) на нижнем конце
упора-ограничителя глубины резания может
использоваться для выполнения небольшой
регулировки.
1. Для уменьшения глубины резания,
поверните ручку по часовой стрелке (вниз
от верхней части фрезера).
2. Для увеличения глубины резания,
поверните ручку против часовой стрелки
(вниз от верхней части фрезера).
ПРИМЕЧАНИЕ: Полный оборот ручки
соответствует изменению глубины
приблизительно на1 мм.
ФРЕЗЕРОВАНИЕ С ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ
ПОГРУЖНОГО РЕЗАНИЯ (РИС. 11)
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может привести к получению травмы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Глубина реза установлена
в основании для погружного резания по
умолчанию. Фиксация ограничителя глубины
требует активации пользователем механизма
погружного резания методом «отпусти
и зафиксируй».
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Нажмите на зажимной рычаг ограничителя
глубины (р) и опускайте фрезерную головку
вниз, пока фреза на достигнет нужной
глубины.
2. По достижении нужной глубины отпустите
зажимной рычаг (р).
ПРИМЕЧАНИЕ: Отпускание зажимного
рычага ограничителя глубины
автоматически фиксирует двигатель на
месте.
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости
дополнительного сопротивления
используйте руку для нажатия на зажимной
рычаг.
ПЛАВНЫЙ ПУСК
Фрезер оборудован электронной функцией
плавного пуска, значительно снижающей
крутящий момент при запуске двигателя.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ (РИС. 1)
Данный фрезер оборудован дисковым
переключателем скорости (с) с неограниченным
количеством скоростей в диапазоне от 16000
до 27000 об./мин. Для выбора нужной скорости
поверните дисковой переключатель (с).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При
операциях на низкой и средней
скорости переключатель
предотвращает снижение
скорости электродвигателя.
Переключая скорость и продолжая
нагрузку на двигатель, двигатель
может повредиться от
перегрева. Уменьшите глубину
реза и/или замедлите подачу,
чтобы предотвратить поломку
инструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости
дополнительной жесткости зажима,
сильнее нажмите на зажимной рычаг,
поворачивая его по часовой стрелке.
3. Выполните рез.
4. Нажатие на зажимной рычаг отключает
блокирующий механизм, позволяя фрезе
подняться из заготовки.
5. Выключите фрезер.
Эксплуатация: Все основания
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ (РИС. 12)
Направление подачи имеет большое значение
при фрезеровании и от него зависит успех
или неудача в работе. На рисунках показано
правильное направление подачи при
выполнении некоторых типовых резов. Главное
правило при фрезеровании – направлять
фрезер против часовой стрелки при обработке
внешнего края и по часовой стрелке при
обработке внутреннего края.
Обработайте деревянную заготовку по
внешнему краю, следуя инструкциям:
1. Обработайте торец заготовки слева
направо.
2. Обработайте длинную сторону заготовки,
двигаясь слева направо.
3. Обработайте другой торец заготовки.
4. Наконец, обработайте другую длинную
сторону заготовки.
ВЫБОР СКОРОСТИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ
(РИС. 1)
Для выбора скорости см. Таблицу выбора
скорости. Для выбора нужной скорости
поверните дисковой переключатель (с).
Ваши фрезеры оборудованы электронными
устройствами за слежением и сохранением
скорости инструмента при резании.
ТАБЛИЦА ВЫБОРА СКОРОСТИ
УСТАНОВКА
ПРИБЛИЗИТ.
ОБ./МИН.
1
2
3
4
5
6
16 000
18 200
20 400
22 600
24 800
27 000
ПРИМЕНЕНИЕ
Фрезы
большого
диаметра
Фрезы малого
диаметра.
Мягкая древесина, пластики, ламинат.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для высококачественного
результата делайте несколько легких ходов
вместо одного тяжелого хода.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Осмотр щеток
Для безопасности и электрозащиты осмотр
и замена щеток данного инструмента
должна производиться ТОЛЬКО в центре
заводских услуг DEWALT, авторизованном
сервисном центре DEWALT или в другой
квалифицированной ремонтной мастерской.
Приблизительно через 100 часов
использования отнесите Ваш инструмент
в авторизованный сервисный центр DEWALT
для проведения полной чистки и технического
осмотра. Заменяйте все изношенные детали
и смазывайте их только свежим маслом.
Установите новые щетки и протестируйте
производительность инструмента.
Любая потеря мощности до или после
технического осмотра может означать
необходимость срочного ремонта Вашего
инструмента. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ
ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ПРИ
ДАННЫХ УСЛОВИЯХ. При сбое рабочего
электрического напряжения верните инструмент
в сервисный центр для срочного осмотра.
Вощение двигателя и основания
Чтобы добиться гладкого действия при
соединении узла двигателя с основанием,
навощите внешнюю сторону двигателя
и внутреннюю сторону основания, используя
стандартную пасту или жидкий воск. Следуя
рекомендациям производителя, натрите воском
двигатель по внешнему диаметру и основание
по внутреннему диаметру. Дождитесь
высыхания воска и удалите излишки при
помощи мягкой ткани.
38
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде
с мягким мылом. Не допускайте
попадания какой-либо жидкости
внутрь инструмента; ни в коем
случае не погружайте какуюлибо часть инструмента
в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00223525 - 17-12-2013
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIETUVIŲ
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
41
D26200K
FREZAVIMO ĮRENGINYS, KORPUSAS 1 / Корпус ФРЕЗЕР 1
©
42
D26200K
FREZAVIMO ĮRENGINYS, VARIKLIS 1 / Двигатель ФРЕЗЕР 1
©
43
D26203K
FREZAVIMO ĮRENGINYS, STULPELIS SA 1 / Стойка ФРЕЗЕР 1
©
44
D26203K
FREZAVIMO ĮRENGINYS, VARIKLIS 1 / Двигатель ФРЕЗЕР 1
©
45
D26204K
FREZAVIMO ĮRENGINYS, VARIKLIS 1 / Двигатель ФРЕЗЕР 1
©
46
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising