D25899K | DeWalt D25899K DEMOLITION HAMMER instruction manual

500500-31 CZ
Přeloženo z původního návodu
D25899
D25902
D25941
Obr. 1
D25899
e
d
a
b
f
q
D25902
e
c
d
a
b
f
q
D25941
e
d
a
b
f
q
2
Obr. 2
Obr. 3
D25899
D25902
Obr. 4
D25899
D25902
e
3
Obr. 5
D25941
Obr. 6
h
D25941
19 mm
e
g
4
Obr. 7
d
Obr. 8
x
f
r
i
5
Obr. 9
j
k
l
m
n
o
p
6
DEMOLIČNÍ KLADIVO D25899, D25902, D25941
Blahopřejeme vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti D EWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D EWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Frekvence
Příkon
Počet úderů
Energie úderu (EPTA 05/2009)
Držák nástrojů
Polohy sekáče
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KpA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchylka akustického
výkonu)
V
Hz
W
min-1
J
kg
D25899
230
1
50
1500
2040
17,5
SDS Max®
12
9,6
D25902
230
1
50
1500
1050 - 2100
19
SDS Max®
12
10,5
D25941
230
1
50
1600
1620
22,5
Šestihran 19 mm
12
13,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25899
(230 V)
86
3
100
D25899
(115 V)
86
3
100
D25902
(230 V)
89
3
100
D25902
(115 V)
89
3
100
D25941
(230 V)
91
3
102
D25941
(115 V)
91
3
102
dB(A)
3
3
3
3
3
3
8,8
1,5
8,8
1,5
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 60745:
Sekání
Hodnota vibrací ah,Cheq =
m/s² 12
12
7,5
7,5
Odchylka K =
m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
Pojistky:
Nářadí 230 V
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, může vést ke
vzniku lehkého nebo středně vážného zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se způsobením zranění,
který, není-li mu zabráněno, může vést
k poškození zařízení.
10 A v napájecí síti
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, může způsobit vážné nebo
smrtelné zranění.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745
7
a může být použita pro vzájemné srovnání
jednotlivých nářadí mezi sebou. Tato hodnota
může být použita pro předběžný odhad vibrací
působících na obsluhu.
na následující adrese nebo na adresách, které
jsou uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti D EWALT.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí použito pro různé aplikace, s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná Tak se může
během celkové pracovní doby značně
prodloužit doba působení vibrací na
obsluhu. Odhad míry působení vibrací
na obsluhu by měl také počítat s dobou, kdy je nářadí vypnuto nebo kdy
je v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba působení vibrací na obsluhu značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Horst Grossmann
Viceprezident pro konstrukci
a vývoj produktů
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
27.07.2013
VAROVÁNÍ: Přečtěte si tento návod
k obsluze, aby bylo omezeno riziko
zranění.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
pro práci s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
ES Prohlášení o shodě
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.
09
D25899, D25902, D25941
Společnost D E WALT tímto prohlašuje, že
tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené bateriemi (bez napájecího kabelu.
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý
a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostor y s výskytem
hořlav ých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních
osob. Rozptylování může způsobit
ztrátu kontroly nad nářadím.
2000/14/EC, Elektrické demoliční kladivo na
beton (ruční), m ≤ 15 kg, Dodatek VIII, TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197),
D-51105 Köln, Germany, Úředně stanovený
orgán ID č.: 0197
Hodnota akustického výkonu stanovená dle
normy 2000/14/EC (Článek 12, Dodatek VIII,
č. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (naměřená hodnota akustického výkonu)
D25899, D25902
100 dB
D25941
102 dB
LWA (zaručená hodnota
akustického výkonu)
105 dB
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti D EWALT
8
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí chráněného zemněním nepoužívejte žádné redukce
zástrček. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko
vzniku úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým
proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li
do elektrického nářadí voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte
napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za
něj, chcete-li nářadí odpojit od
elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zapletený
napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič
(RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
c)
d)
e)
f)
g)
spirátor, neklouzavá pracovní obuv,
ochranná přilba a chrániče sluchu
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění
nářadí. Před připojením ke zdroji
napětí nebo před vložením baterie,
zvednutím nebo přenášením nářadí
zkontrolujte, zda je hlavní spínač
vypnutý. Přenášení nářadí s prstem
na hlavním spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrické síti, je-li
hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy
ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti
klíče nebo seřizovací přípravky.
Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na rotujících částech nářadí
mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní lepší ovladatelnost
elektrického nářadí v neočekávaných
situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby
se vaše vlasy, oděv nebo rukavice
nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohybliv ých částí. Volný oděv,
šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci.
Použití takových zařízení může snížit
rizika týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEK TRICKÉHO NÁŘ ADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro vaši práci správný
typ elektrického nářadí. Při použití
správného typu elektrického nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a v ypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s elektrickým
nářadím přemýšlejte. Nepoužívejte
elektrické nářadí, jste-li unaveni
nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti
při práci s elektrickým nářadím může
vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranu zraku.
Ochranné prostředky, jako jsou re-
9
zástrčku napájecího kabelu od
zásuvky nebo z nářadí vyjměte
baterii. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte
je mimo dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených s obsluhou
nářadí nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých
dílů a jiné okolnosti, které mohou
ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje
s ostrými řeznými břity jsou méně
náchylné k zanášení nečistotami
a lépe se s nimi manipuluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství,
držáky nástrojů atd., používejte
podle těchto pokynů a berte v úvahu podmínky pracovního prostředí
a práci, kterou budete provádět.
Použití elektrického nářadí k jiným
účelům, než k jakým je určeno, může
být nebezpečné.
•
•
•
•
•
•
•
•
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěřte
kvalifikovanému technikovi, který
bude používat pouze shodné náhradní díly. Tak zajistíte bezpečný
provoz elektrického nářadí.
Zbytková rizika
Při práci s demoličními kladivy vznikají následující rizika:
– Poranění způsobená kontaktem s horkými částmi nářadí.
I přes dodržování příslušných bezpečnostních
opatření a používání ochranných pomůcek
nelze zcela vyloučit určitá zbytková rizika.
Tato rizika jsou:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu zvířeného při práci
s betonem nebo zdivem.
Další bezpečnostní pokyny pro
demoliční kladiva
•
•
•
vové části nářadí obsluze úraz elektrickým
proudem.
Ujistěte se, zda pod vrtaným materiálem
není skryto elektrické vedení nebo plynové
potrubí a zda byla u odpovědných společností ověřena místa jejich uložení.
Stále udržujte pevný úchop nářadí. Nepokoušejte se s nářadím pracovat, nedržíte-li
jej oběma rukama. Obsluha nářadí pouze
jednou rukou bude mít za následek ztrátu
kontroly nad nářadím. Zrovna tak nebezpečný může být i průraz nebo kontakt
s tvrdými materiály, jako jsou například
armovací pruty. Před použitím pevně dotáhněte boční rukojeť.
Před použitím nářadí se ujistěte, zda je
sekáč v nářadí řádně upevněn.
V chladném počasí nebo v případě, kdy
nebylo nářadí dlouho používáno, nechejte
kladivo před zahájením práce několik minut
v chodu bez zátěže.
Pracujete-li nad úrovní terénu, zajistěte,
aby byl prostor pod vámi uklizen.
Nedotýkejte se sekáče nebo částí nářadí
v jeho blízkosti ihned po ukončení práce,
protože mohou být velmi horké a mohou
způsobit popáleniny.
Vždy zajistěte, aby napájecí kabel vedl od
nářadí směrem dozadu, mimo pracovní
prostor sekáče.
Nepracujte s tímto nářadím dlouhodobě. Vibrace způsobené funkcí příklepu
mohou být pro vaše ruce a paže nebezpečné. Používejte rukavice, které zajistí lepší
utlumení rázů a omezte působení vibrací
prováděním častých přestávek.
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu.
Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
nářadí za izolované povrchy. Při kontaktu
s „živým“ vodičem způsobí neizolované ko-
10
Označení na nářadí
NEDOVOLTE dětem, aby se dostaly do kontaktu s tímto nářadím. Pracují-li s tímto nářadím
nezkušené osoby, je nutné zajištění dozoru.
• This product is not intended for use by
persons (including children) suffering
from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience,
knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible
for their safety. Children should never
be left alone with this product.
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (Obr. 1)
Datový kód (p), který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na krytu nářadí.
Funkce plynulého rozběhu
D25902, D25941
Funkce plynulého rozběhu umožňuje pomalejší zvyšování frekvence rázů, což zabraňuje
odskakování sekáče z povrchu materiálu při
zahájení práce.
Příklad:
2013 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Aktivní regulace vibrací
Balení obsahuje:
1 demoliční kladivo
1 boční rukojeť
1 špičatý sekáč (D25902, D25941)
1 plastový kufřík
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy
nedošlo k poškození nářadí, jeho částí
nebo příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení a pochopení tohoto návodu.
D25902, D25941
Aktivní regulace vibrací neutralizuje vibrace
příklepového mechanismu. Snížení vibrací
působících na ruce a paže obsluhy umožňuje
pohodlnější použití tohoto nářadí, delší pracovní intervaly a prodlužuje provozní životnost
nářadí.
Elektronická regulace rázové
energie (obr. 1)
POUZE D25902
Elektronický regulátor rázové energie (c) nabízí
následující výhody:
• umožňuje použití menšího příslušenství,
aniž by došlo k jeho zlomení
• minimalizuje prasknutí při sekání měkkých
nebo křehkých materiálů
• poskytuje optimální ovladatelnost nutnou
pro přesné sekání
Popis (obr. 1)
a. Hlavní spínač
b. Hlavní rukojeť
c. Elektronický regulátor rázové energie
(D25902)
d. Objímka s označením polohy sekáče
e. Držák nástrojů / objímka
f. Boční rukojeť
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor je určen pro provoz pouze
pod jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda
napětí v síti odpovídá napětí na výkonovém
štítku nářadí.
URČENÉ POUŽITÍ
Výkonná demoliční kladiva D25899, D25902
a D25941 jsou určena pro náročné demoliční,
sekací a sbíjecí pracovní operace.
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tato výkonná demoliční kladiva jsou elektrická
nářadí pro profesionální použití.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být nahrazen speciálně připraveným kabe-
11
směrem dozadu objímku dr žáku
nástrojů (e) a vyjměte nástroj z nářadí.
lem, který získáte v autorizovaném servisu
D EWALT.
Použití prodlužovacího kabelu
Vložení a vyjmutí příslušenství
s upínacím šestihranem 19 mm
(obr. 5 a 6)
Je-li nutné použití prodlužovacího kabelu, používejte schválený prodlužovací kabel se 3 vodiči, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí
(viz Technické údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2. Maximální délka kabelu je 30 m.
D25941
Toto nářadí používá sekáče s upínacím šestihranem 19 mm (viz detail na obr. 6, kde je
znázorněn příčný řez upínací stopky sekáče).
Používejte s tímto nářadím pouze doporučené
příslušenství D EWALT.
1. Vyčistěte a namažte upínací stopku
sekáče.
Používáte-li cívku s kabelem, vždy odviňte
celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmutím příslušenství,
před jakýmkoli seřízením nebo před
prováděním oprav. Ujistěte se, zda
je spouštěcí spínač v poloze vypnuto
(OFF). Náhodné spuštění může způsobit úraz
VAROVÁNÍ: Při každé výměně pracovního nástroje používejte rukavice.
Při provozu mohou být exponované
kovové části nářadí velmi horké.
VAROVÁN Í: Nenanášejte
mazivo na nářadí.
2. Stáhněte držák nástrojů / objímku (e)
směrem dozadu, srovnejte drážku (g)
se žlutou značkou (h) a zasuňte upínací stopku sekáče do držáku nástrojů.
Uvolněte zajišťovací objímku.
3. Zatáhněte za sekáč a ujistěte se, zda je
řádně zajištěn. Funkce sekání vyžaduje, aby sekáč, který je upnutý v držáku
nástrojů, prováděl v axiální ose pohyb
v rozsahu několika centimetrů.
4. Chcete-li sekáč vyjmout, stáhněte
směrem dozadu držáku nástrojů (e)
a vyjměte sekáč z nářadí.
Vložení a vyjmutí příslušenství
SDS Max® (obr. 3 a 4)
D25899, D25902
Toto nářadí používá sekáče SDS Max ® (viz
detail na obr. 4, kde je znázorněn příčný řez
upínací stopky sekáče).
Označení poloh sekáče (obr. 7)
Sekáč může být nastaven a zajištěn ve 12 ůzných polohách.
1. Vložte sekáč do nářadí podle výše
uvedeného postupu.
2. Otáčejte objímkou s ukazatelem polohy sekáče (d) ve směru šipky, dokud
nebude sekáč v požadované poloze.
Používejte s tímto nářadím pouze doporučené
příslušenství D EWALT.
1. Vyčistěte a namažte upínací stopku
sekáče.
UPOZORNĚNÍ: Nenanášejte
mazivo na nářadí.
Nastavení elektronického regulátoru rázové energie (obr. 1)
2. Vložte upínací stopku sekáče do
držáku nástrojů / objímky (e). Zatlačte
sekáč dovnitř a lehce s ním otáčejte,
dokud objímka nezapadne do správné
polohy.
3. Zatáhněte za sekáč a ujistěte se, zda je
řádně zajištěn. Funkce sekání vyžaduje, aby sekáč, který je upnutý v držáku
nástrojů, prováděl v axiální ose pohyb
v rozsahu několika centimetrů.
4. Chcete-li sekáč vyjmout, stáhněte
D25902
Nastavte regulátor (c) na požadovanou úroveň.
Vyšší číslo znamená vyšší energii rázu. Díky
možností nastavení regulátoru od polohy 1
(malý výkon) až po polohu 7 (plný výkon) se
kladivo stává všestranným a přizpůsobitelným
nářadím pro různé pracovní aplikace.
12
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (f) a druhou ruku
na hlavní rukojeti (b).
Požadované nastavení vychází ze zkušenosti,
například:
• při sekání měkkých, křehkých materiálů nebo pokud je vyžadována
minimální lámavost, nastavte regulátor
do polohy 1 nebo 2 (malý výkon)
• při sekání tvrdých materiálů nastavte
regulátor do polohy 7 (plný výkon)
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Zapnutí: Přesuňte hlavní spínač (a) do polohy 1.
Vypnutí: Přesuňte hlavní spínač (a) do polohy 0.
Demolice, sekání a drážkování
(obr. 1)
Montáž a nastavení boční rukojeti
(obr. 8)
1. Zvolte si vhodný sekáč a očistěte
a namažte jeho upínací stopku.
2. Vložte sekáč do držáku a zkontrolujte,
zda je řádně zajištěn.
3. Nastavte požadovanou úroveň energie
rázu.
4. Nasaďte a seřiďte boční rukojeť (f).
Ujistěte se, zda je pevně dotažena.
5. Uchopte kladivo za obě rukojeti (b, f)
a zapněte jej. Nyní bude nářadí pracovat v nepřetržitém režimu.
6. Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
Boční rukojeť (f) lze upevnit na přední část
kladiva tak, aby vyhovovala jak pravákům, tak
i levákům.
1.
2.
3.
4.
5.
VAROVÁNÍ: Nářadí používejte
vždy s řádně upevněnou boční
rukojetí.
Odšroubujte upínací šroub (i) boční
rukojeti.
Nasuňte sestavu boční rukojeti na
nářadí tak, aby se ocelový kroužek (r)
nacházel na místě upnutí (X). Správná
poloha boční rukojeti je mezi upínací
hlavou a střední částí trubice.
Nastavte boční rukojeť (f) v požadovaném úhlu.
Posuňte a otočte boční rukojetí do
požadované polohy.
Zajistěte boční rukojeť v požadované
poloze utažením upínacího šroubu (i).
Jako zvláštní výbava jsou k dispozici různé
typy sekáčů.
Používejte s tímto nářadím pouze doporučené
příslušenství D EWALT.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí D EWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodr žujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
• Dávejte pozor na polohu potrubí
a elektrických vodičů.
• Na nářadí vyvíjejte přítlak přibližně 20 - 30 kg. Nadměrný tlak na
nářadí neurychlí sekání, ale sníží
výkon nářadí a může zkrátit jeho
provozní životnost.
VA R O VÁ N Í : P ř e d n a s a z e n í m
a sejmutím příslušenství, před
seřízením nebo změnou nastavení
a před prováděním oprav toto nářadí
vypněte a odpojte jej od napájecího
napětí, aby bylo omezeno riziko
způsobení zranění.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto (OFF). Náhodné
spuštění může vést k způsobení úrazu.
Opravy tohoto nářadí nemůže provádět uživatel. Přibližně po 100 provozních hodinách
svěřte kontrolu nářadí autorizovanému servisu
D EWALT. Dojde-li k problému ještě před tímto
časovým intervalem, svěřte opravu nářadí
autorizovanému servisu D EWALT.
Správná poloha rukou (obr. 1 a 2)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
13
Doplňkové příslušenství
Údržba příslušenství (obr. 9)
Údržba příslušenství prováděná ve správnou
dobu zaručuje optimální pracovní výsledky
a dlouhou provozní životnost příslušenství.
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Chcete-li snížit
riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené
společností D EWALT.
Provádějte broušení sekáčů na brusných kotoučích. Na obrázku 9 jsou uvedeny příslušné
úhly broušení následujících sekáčů:
j. široký plochý sekáč
k. plochý sekáč
l. špičatý sekáč
m. sekáč ve tvaru U
n. dutý sekáč
o. sekáč na maltu
p. ozubený sekáč
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
VAROVÁNÍ: Počet broušení těchto
sekáčů je omezen. Nejste-li si jisti,
požádejte o informace autorizovaného
prodejce.
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, zda není pracovní hrana nástroje po přebroušení
zabarvena, což by bylo způsobeno
nadměrným tlakem. Tímto způsobem
dochází ke snížení tvrdosti pracovních
nástrojů.
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek D EWALT dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné
další mazání.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost D EWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků D EWALT po skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí nečistoty a prach, ofoukejte kryt
nářadí proudem suchého stlačeného
vzduchu. Při provádění tohoto úkonu
používejte ochranné brýle.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Tyto chemické látky mohou oslabit
materiály používané při výrobě těchto
součástí. Používejte pouze hadřík
navlhčený v mýdlovém roztoku. Dbejte
na to, aby se do nářadí nikdy nedostala
žádná kapalina. Nikdy neponořujte
žádnou část nářadí do kapaliny.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
D EWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240843 - 15-07-2014
14
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
15
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising