D25899K | DeWalt D25899K DEMOLITION HAMMER instruction manual

599111-70 SK
Preložené z pôvodného návodu
D25899
D25902
D25941
Obr. 1
D25899
e
d
a
b
f
q
D25902
e
c
d
a
b
f
q
D25941
e
d
a
b
f
q
2
Obr. 2
Obr. 3
D25899
D25902
Obr. 4
D25899
D25902
e
3
Obr. 5
D25941
Obr. 6
h
D25941
19 mm
e
g
4
Obr. 7
d
Obr. 8
x
f
r
i
5
Obr. 9
j
k
l
m
n
o
p
6
BÚRACIE KLADIVO
D25899, D25902, D25941
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti D EWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti D EWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Frekvencia
Príkon
Počet úderov
Energia úderu (EPTA 05/2009)
Držiak nástrojov
Polohy sekáča
Hmotnosť
LpA (akustický tlak)
KpA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchýlka akustického
výkonu)
V
Hz
W
min-1
J
kg
D25899
230
1
50
1500
2040
17,5
SDS- Max®
12
9,6
D25902
230
1
50
1500
1050 - 2100
19
SDS- Max®
12
10,5
D25941
230
1
50
1600
1620
22,5
Šesťhran 19 mm
12
13,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25899
(230 V)
86
3
100
D25899
(115 V)
86
3
100
D25902
(230 V)
89
3
100
D25902
(115 V)
89
3
100
D25941
(230 V)
91
3
102
D25941
(115 V)
91
3
102
dB(A)
3
3
3
3
3
3
8,8
1,5
8,8
1,5
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN 60745:
Sekanie
Hodnota vibrácií ah,Cheq =
m/s² 12
12
7,5
7,5
Odchýlka K =
m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
Poistky:
Náradie 230 V
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenie
v prípade, že sa jej nezabráni.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá
môže viesť k spôsobeniu ľahkého
alebo stredne vážneho zranenia v prípade, že sa tomu nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranení, ktorý
môže viesť k poškodeniu zariadení
v prípade, že sa tomu nezabráni.
10 A v napájacej sieti
Vysvetlenie pojmov: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia v prípade, že sa jej nezabráni.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
7
Úroveň emisií vibrácií uvedenú v tomto informačnom liste sme merali v súlade so štandardizovaným testom uvedeným v norme EN 60745
a môžete ho použiť na porovnávanie nástrojov.
Môžete ho použiť na predbežné hodnotenie
expozície.
LWA (zaručená hodnota
akustického výkonu)
105 dB
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC a 2011/65/EU. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti D EWALT
na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.
VAROVANIE: Deklarovaná úroveň
emisií vibrácií reprezentuje hlavné
aplikácie nástroja. Emisie vibrácií ale
môžu byť iné v prípade, že nástroj
používate na iné aplikácie, s iným
príslušenstvom alebo s nedostatočnou
údržbou. Môže to mať za následok
výrazné zvýšenie úrovne expozície
počas celkovej doby práce.
Pri odhade úrovne expozície vibráciám
berte do úvahy aj dobu, keď je nástroj
vypnutý alebo keď je v prevádzke,
ale nevykonáva žiadnu prácu. Môže
to mať za následok výrazné zníženie
úrovne expozície počas celkovej doby
práce.
Kvôli ochrane obsluhy pred účinkami
vibrácií prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia, ako napríklad:
vykonávajte údržbu nástroja a príslušenstva, ruky udržiavajte v teple,
zorganizujte pracovné schémy.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti D EWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre konštrukciu
a vývoj produktov
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
27.07.2013
VAROVANIE: Prečítajte si tento návod
na obsluhu, aby sa obmedzilo riziko
zranení.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
pre prácu s elektrickým náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné pokyny Nedodržanie
uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru a vážnemu zraneniu.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
NARIADENIE PRE STROJOVÉ ZARIADENIA NARIADENIE TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO HLUKU
09
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY SI USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
D25899, D25902, D25941
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že tieto
výrobky opísané v časti „technické údaje“ sú v zhode s nasledovnými predpismi:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané z akumulátora (bez prívodného kábla).
2000/14/EC, Elektrické búracie kladivo na
betón (ručné), m ≤ 15 kg, Dodatok VIII, TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197),
D-51105 Köln, Germany, Úradne stanovený
orgán ID č.: 0197
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý
a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť
k spôsobeniu úrazu.
b) S elektrickým náradím nepracujte
vo výbušných priestoroch, ako sú
napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo
prašných látok. V elektrickom náradí
dochádza k iskreniu, ktoré môže spô-
Hodnota akustického výkonu stanovená podľa
normy 2000/14/EC (Článok 12, Dodatok VIII,
č. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (nameraná hodnota akustického výkonu)
D25899, D25901
100 dB
D25941
102 dB
8
sobiť zapálenie prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných
osôb. Rozptyľovanie môže spôsobiť
stratu kontroly nad náradím.
b)
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Nikdy
akýmkoľvek spôsobom zástrčku
neupravujte. Pri náradí, ktoré je
chránené uzemnením, nepoužívajte
žiadne redukcie zástrčiek. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie
dažďu alebo vlhkému prostrediu.
Ak do náradia vnikne voda, zvýši sa
riziko úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte
prívodný kábel na prenášanie
náradia, jeho posúvanie alebo za
neho neťahajte pri odpájaní náradia
od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi, mastnými
a ostrými predmetmi a pohyblivými
časťami náradia. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie. Použitie kábla na
vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí,
používajte prúdový chránič (RCD).
Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
c)
d)
e)
f)
g)
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky, ako respirátor, nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka
hlavy a chrániče sluchu znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu
náradia. Pred pripojením k zdroju
napätia alebo pred vložením akumulátora, zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je
hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickému rozvodu, ak je hlavný
vypínač náradia v zapnutej polohe,
môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče
alebo nastavovacie prípravky. Kľúče
alebo nastavovacie prípravky zabudnuté na pohyblivých častiach náradia
môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní lepšiu ovládateľnosť
náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste
voľný odev alebo šperky. Dbajte na
to, aby sa Vaše vlasy, odev alebo
rukavice nedostali do nebezpečnej
blízkosti pohyblivých častí. Voľný
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielcami zachytené.
Pokiaľ je zariadenie v ybavené
adaptérom na pripojenie zariadení
na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie. Použitie týchto zariadení
môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce
sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte správny typ náradia pre
Vašu prácu. Pri použití správneho
typu náradia bude práca vykonaná
lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek náradie s nefunkčným
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s elektrickým náradím premýšľajte. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
9
c)
d)
e)
f)
g)
hlavným vypínačom je nebezpečné
a musí byť opravené.
Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od
zásuvky alebo z náradia vyberte
akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte
ho mimo dosahu detí a zabráňte
osobám neoboznámeným s obsluhou náradia alebo s týmto návodom,
aby s náradím pracovali. Elektrické
náradie je v rukách nekvalifikovanej
obsluhy nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte vychýlenie či zaseknutie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu
mať vplyv na chod náradia. Ak je
náradie poškodené, nechajte ho
pred použitím opraviť. Veľa nehôd
býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými nožmi sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď. používajte
podľa týchto pokynov a berte do
úvahy podmienk y pracovného
prostredia a prácu, ktorú budete
vykonávať. Použitie náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý
používa vhodné náhradné dielce.
Tak zaistíte bezpečný chod náradia.
Ostatné riziká
Pri práci s búracími kladivami vznikajú nasledovné riziká:
– Poranenia spôsobené kontaktom
s horúcimi časťami náradia.
Napriek dodržovaniu bezpečnostných opatrení
a používaniu ochranných pomôcok sa nedajú
tieto riziká celkom vylúčiť.
Tieto riziká sú:
– Poškodenie sluchu.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
búracie kladivá
•
•
Pri vykonávaní prác, pri ktorých
môže dôjsť ku kontaktu pracovného
nástroja so skrytým elektrickým vedením alebo s vlastným prívodným
káblom, držte náradie za izolované
rukoväti. Pri kontakte so „živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové
časti náradia obsluhe úraz elektrickým
prúdom.
Uistite sa, či nie je pod vŕtaným materiálom skryté elektrické vedenie alebo
plynové potrubie a overte si miesto ich
uloženia.
Stále držte náradie pevne. Nepokúšajte sa s náradím pracovať, pokiaľ ho
nedržíte oboma rukami. Obsluhovanie
náradia iba jednou rukou bude mať
za následok stratu kontroly. Rovnako
nebezpečný môže byť i prieraz alebo
stret s tvrdými materiálmi. Pred použitím pevne dotiahnite bočnú rukoväť.
Pred použitím náradia sa uistite, či je
sekáč v náradí riadne upevnený.
V chladnom počasí alebo v prípade,
keď nebolo náradie dlho používané,
nechajte kladivo pred začatím práce
niekoľko minút v chode bez záťaže.
Ak pracujete nad úrovňou terénu, zaistite, aby bol priestor pod vami uprataný.
Ihneď po ukončení práce sa nedotýkajte sekáča alebo častí v jeho blízkosti,
pretože môžu byť veľmi horúce a môžu
spôsobiť popálenie.
Vždy zaistite, aby prívodný kábel viedol
od náradia smerom dozadu, mimo
pracovný priestor sekáča.
Nepracujte s týmto náradím dlhodobo. Vibrácie spôsobené funkciou
príklepu môžou byť pre Vaše ruky
a paže nebezpečné. Používajte rukavice, ktoré zaistia lepšie utlmenie
rázov a obmedzte pôsobenie vibrácií
robením častých prestávok.
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu
sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím
môže viesť k úrazu.
10
–
–
Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu zvíreného pri práci
s betónom a/alebo murivom.
Tieto výkonné búracie kladivá sú elektrické
náradie na profesionálne použitie.
NEDOVOĽTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak pracujú s týmto náradím
neskúsené osoby, je nutné zaistiť dozor.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nezaisťuje dohľad osoba
zodpovedná za ich bezpečnosť. Deti
by nemali byť nikdy ponechané s týmto
náradím bez dohľadu.
Označenia na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Vždy používajte prostriedky na ochranu zraku.
Funkcia plynulého rozbehu
D25902, D25941
Funkcia plynulého rozbehu umožňuje pomalšie
zvyšovanie frekvencie rázov, čo zabraňuje
odskakovaniu sekáča z povrchu materiálu pri
začatí práce.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (Obr. 1)
Dátumový kód (p), ktorý obsahuje tiež rok
výroby, je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2013 XX XX
Rok výroby
Aktívna regulácia vibrácií
Obsah balenia
D25902, D25941
Aktívna regulácia vibrácií neutralizuje vibrácie
príklepového mechanizmu. Zníženie vibrácií
pôsobiacich na ruky a paže obsluhy umožňuje
pohodlnejšie použitie tohto náradia, dlhšie
pracovné intervaly a predlžuje pracovnú životnosť náradia.
Balenie obsahuje:
1 Búracie kladivo
1 Bočnú rukoväť
1 Špicatý sekáč (D25902, D25941)
1 Plastový kufor
1 Návod na použitie
1 Nákres s rozpisom
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu náradia, jeho častí
alebo príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií
venujte dostatok času dôkladnému
prečítaniu a pochopeniu tohto návodu.
Elektronická regulácia rázovej
energie (obr. 1)
IBA D25902
Elektronický regulátor energie úderu (c) ponúka nasledujúce výhody:
• umožňuje použitie menšieho príslušenstva
bez toho, aby došlo k jeho zlomeniu
• minimalizuje prasknutie pri sekaní mäkkých alebo krehkých materiálov
• poskytuje optimálnu ovládateľnosť nutnú
pre presné sekanie
Popis (obr. 1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Hlavný vypínač
Hlavná rukoväť
Elektronický regulátor rázovej energie
Objímka s označením polohy sekáča
Držiak nástrojov / objímka
Bočná rukoväť
Elektrická bezpečnosť
Elektrický motor je určený iba na prácu pod
jedným napätím. Vždy skontrolujte, či napätie
v sieti zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
ODPORÚČANÉ POUŽITIE
Výkonné búracie kladivá D25899, D25902
a D25941 sú určené na náročné búracie, sekacie a zbíjacie pracovné operácie.
Vaše náradie D EWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
NEPOUŽÍVAJTE ho vo vlhkom prostredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
11
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí byť
nahradený špeciálnym typom kábla, ktorý
získate v autorizovanom servise D EWALT.
v držiaku nástrojov, vykonával v axiálnej osi pohyb v rozsahu niekoľkých
centimetrov.
4. Ak chcete sekáč vyňať, stiahnite smerom dozadu objímku držiaka nástrojov
(e) a vyjmite nástroj z náradia.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je nutné použitie predlžovacieho kábla,
používajte schválený predlžovací kábel
s 3 vodičmi, ktorý je vhodný pre príkon tohto
náradia (pozrite Technické údaje). Minimálny
prierez vodiča je 1,5 mm2. Maximálna dĺžka
kábla je 30 m.
Vloženie a vybratie príslušenstva
s upínacím šesťhranom 19 mm
(Obr. 5 a 6)
D25941
Toto náradie používa sekáče s upínacím
šesťhranom 19 mm (pozri detail na obr. 6, kde
je znázornený priečny rez upínacej stopky
sekáča).
S týmto náradím používajte iba odporúčané
príslušenstvo D EWALT.
1. Očistite a namažte upínaciu stopku
nástroja.
Ak používate cievku s káblom, vždy odviňte
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Kvôli zníženiu rizika zranenia zariadenie vypnite
a odpojte ho od zdroja napájania
pred montážou a demontážou príslušenstva, pred nastavovaním alebo
zmenou nastavení, prípadne pri vykonávaní opráv. Uistite sa, že spínač
spustenia je v polohe OFF (VYP.).
Náhodné spustenie môže spôsobiť
zranenie.
VAROVANIE: Pri každej výmene pracovného nástroja používajte rukavice.
Kovové časti na náradí a príslušenstve
môžu byť po práci veľmi horúce.
VAROVANIE: Nenanášajte
mazivo na náradie.
2. Stiahnite držiak nástrojov / objímku (e)
smerom dozadu, vyrovnajte drážku (g)
so žltou značkou (h) a zasuňte upínaciu stopku sekáča do držiaka nástrojov. Uvoľnite zaisťovaciu objímku.
3. Zaťahajte za sekáč a uistite sa, či je
správne zaistený. Funkcia sekania
vyžaduje, aby sekáč, ktorý je upnutý
v držiaku nástrojov, vykonával v axiálnej osi pohyb v rozsahu niekoľkých
centimetrov.
4. Ak chcete sekáč vyňať, stiahnite
smerom dozadu držiak nástrojov (e)
a vyjmite sekáč z náradia.
Vloženie a vybratie príslušenstva
SDS Max® (obr. 3 a 4)
D25899, D25902
Toto náradie používa sekáče SDS Max ® (pozri
detail na obr. 4, kde je znázornený priečny rez
upínacej stopky sekáča).
Označenie polôh sekáča (obr. 7)
S týmto náradím používajte iba odporúčané
príslušenstvo D EWALT.
1. Očistite a namažte upínaciu stopku
nástroja.
Sekáč môže byť pootočený a zaistený v 12
rôznych polohách.
1. Vložte sekáč do náradia podľa vyššie
uvedeného postupu.
2. Otáčajte objímkou s ukazovateľom polohy sekáča (d) v smere šípky, dokiaľ
sekáč nebude v požadovanej polohe.
UPOZORNENIE: Nenanášajte mazivo na náradie.
2. Vložte upínaciu stopku sekáča do
držiaka nástrojov / objímky (e). Zatlačte sekáč dovnútra a ľahko s ním
otáčajte, dokiaľ objímka nezapadne
do správnej polohy.
3. Zaťahajte za sekáč a uistite sa, či je
správne zaistený. Funkcia sekania
vyžaduje, aby sekáč, ktorý je upnutý
Nastavenie elektronického regulátora rázovej energie (obr. 1)
D25902
Nastavte regulátor (c) na požadovanú úroveň.
Vyššie číslo znamená vyššiu energiu úderu.
Vďaka možnosti nastavenia regulátora od po-
12
lohy 1 (malý výkon) až po polohu 7 (plný výkon)
sa kladivo stáva všestranným a prispôsobiteľným náradím pre rôzne možnosti použitia.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY bezpečne a očakávajte nezvyklé reakcie.
Požadované nastavenie vychádza zo skúsenosti, napríklad:
• pri sekaní mäkkých, krehkých materiálov alebo pokiaľ je vyžadovaná minimálna lámavosť, nastavte regulátor do
polohy 1 alebo 2 (malý výkon)
• pri sekaní tvrdých materiálov nastavte
regulátor do polohy 7 (plný výkon).
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali
jednu ruku na bočnej rukoväti (f) a druhú ruku
na hlavnej rukoväti (b).
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Zapnutie: Presuňte hlavný vypínač (a) do
polohy 1.
Montáž a nastavenie bočnej rukoväti (obr. 8)
Vypnutie: Presuňte hlavný vypínač (a) do
polohy 0.
Bočnú rukoväť (f) je možné upevniť na prednú
časť kladiva tak, aby vyhovovala pravákom
i ľavákom.
Búranie, sekanie a drážkovanie
(obr. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
1. Zvoľte si vhodný sekáč a očistite a namažte jeho upínaciu stopku.
2. Vložte sekáč do držiaku a skontrolujte,
či je riadne zaistený.
3. Nastavte požadovanú úroveň energie
úderu.
4. Nasaďte a nastavte bočnú rukoväť (f).
Uistite sa, či je pevne dotiahnutá.
5. Uchopte kladivo za obe rukoväti (b,
f) a zapnite ho. Teraz bude náradie
pracovať v nepretržitom režime.
6. Po ukončení práce a pred odpojením
prívodného kábla náradie vždy vypnite.
VAROVANIE: Náradie používajte
vždy s riadne pripevnenou bočnou
rukoväťou.
Odskrutkujte upínaciu skrutku (i) bočnej rukoväti.
Nasuňte zostavu bočnej rukoväti na
náradie tak, aby sa oceľový krúžok
(r) nachádzal na mieste upnutia (X).
Správna poloha bočnej rukoväti je
medzi upínacou hlavou a strednou
čásťou trubice.
Nastavte bočnú rukoväť (f) v požadovanom uhle.
Posuňte bočnú rukoväť a otočte ňou
do požadovanej polohy.
Zaistite bočnú rukoväť v požadovanej
polohe utiahnutím upínacej skrutky (i).
Ako zvláštna výbava sú k dispozícii rôzne typy
sekáčov.
S týmto náradím používajte iba odporúčané
príslušenstvo D EWALT.
Pokyny na použitie
ÚDRŽBA
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
• Dávajte pozor na polohu potrubí
a elektrických vodičov.
• Na náradie vyvíjajte tlak približne
20 - 30 kg. Nadmerný tlak nielen
že nezvýši rýchlosť sekania, ale
výrazne zníži výkon prístroja a znižuje jeho životnosť.
Vaše elektrické náradie D EWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá
bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
správnej údržby a pravidelného čistenia.
VAROVAN I E: Pr e d nasadením
a odobratím príslušenstva, pred
nastavením alebo zmenou nastavenia a pred vykonávaním opráv
toto náradie vypnite a odpojte ho
od napájacieho napätia, aby sa obmedzilo riziko spôsobenia zranenia.
Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe
vypnuté (OFF). Náhodné zapnutie
môže viesť k spôsobeniu úrazu.
Správna poloha rúk (obr. 1 a 2)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY správne držte
náradie, ako je uvedené na obrázku.
13
Opra vy tohto náradia nemôže vykonávať
užívateľ. Približne po 100 pracovných hodinách
zver te kontrolu náradia autorizovanému
servisu D EWALT. Ak dôjde k problému ešte
pred týmto časovým intervalom, zverte opravu
náradia autorizovanému servisu D EWALT.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
častí náradia nepoužívajte nikdy rozpúšťadlá alebo agresívne chemikálie.
Tieto chemické látky môžu oslabiť
materiály používané pri výrobe týchto
súčastí. Používajte handru navlhčenú
v mydlovom roztoku. Dbajte na to, aby
sa do náradia nikdy nedostala žiadna
kvapalina. Žiadne časti náradia neponárajte do kvapaliny.
Údržba príslušenstva (obr. 9)
Údržba príslušenstva vykonávaná v správnom
čase zaručuje optimálne pracovné výsledky
a dlhú prevádzkovú životnosť príslušenstva.
Doplnkové príslušenstvo
Vykonávajte brúsenie sekáčov na brúsnych
kotúčoch. Na obrázku 9 sú uvedené príslušné
uhly brúsenia nasledujúcich sekáčov:
j. široký plochý sekáč
k. plochý sekáč
l. špicatý sekáč
m. sekáč v tvare U
n. dutý sekáč
o. sekáč na maltu
p. ozubený sekáč
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než
je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou D EWALT.
VAROVANIE: Počet opakovaných
brúsení týchto sekáčov je obmedzený.
Ak si nie ste istí, požiadajte o informácie autorizovaného predajcu.
VAROVANIE: Uistite sa, či nie je
pracovná hrana nástroja po prebrúsení zafarbená, čo by bolo spôsobené
nadmerným tlakom. Týmto spôsobom
dochádza k zníženiu tvrdosti príslušenstva.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domáceho
odpadu.
Ak nebudete prístroj ďalej používať alebo ak
chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zlikvidujte tento výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Čistenie
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
VAROVANIE: Hneď ako sa vo vetracích drážkach a v ich blízkosti nahromadia nečistoty a prach, ofúkajte kryt
náradia prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
používajte ochranné okuliare.
Spoločnosť D EWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
technickej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte prosím Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
14
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk D EWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese: www.2helpU.com.
zst00240946 - 15-07-2014
15
16
17
18
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
19
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising