D25899K | DeWalt D25899K DEMOLITION HAMMER instruction manual

533444-59 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D25899
D25902
D25941
1. ábra
D25899
e
d
a
b
f
q
D25902
e
c
d
a
b
f
q
D25941
e
d
a
b
f
q
2
2. ábra
3. ábra
D25899
D25902
4. ábra
D25899
D25902
e
3
5. ábra
D25941
6. ábra
h
D25941
19 mm
e
g
4
7. ábra
d
8. ábra
x
f
r
i
5
9. ábra
j
k
l
m
n
o
p
6
BONTÓ KALAPÁCS D25899, D25902, D25941
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy D EWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunk valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a D EWALT termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Frekvencia
Felvett teljesítmény
Ütésszám
Ütőenergia (EPTA 05/2009)
Szerszámbefogó
Véső pozíciók
Súly
LpA (hangnyomásszint)
KPA (toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
K WA (toleranciafaktor)
V
Hz
W
min-1
J
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25899
230
1
50
1 500
2 040
17,5
SDS Max®
12
9,9
D25899
(230 V)
86
3
100
3
D25902
230
1
50
1 500
1 050 - 2 100
19
SDS Max®
12
10,5
D25899
(115 V)
86
3
100
3
D25902
(230 V)
89
3
100
3
D25941
230
1
50
1 600
1 620
22,5
19 mm Hex
12
13,8
D25902
(115 V)
89
3
100
3
D25941
(230 V)
91
3
102
3
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vésés
Kibocsátott vibráció
értéke ah, Cheq =
m/s2 12
12
7,5
7,5
8,8
Bizonytalanság K =
m/s2 1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Biztosítékok:
230 V szerszám 10 Amper az eszközben
D25941
(115 V)
91
3
102
3
8,8
1,5
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem hárítanak
el, könnyű vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti defi níciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Fenyegető veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem hárítanak el,
halált vagy súlyos sérülést okoz.
F I GYE LM EZTETÉS: Potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha
nem hárítanak el, halált vagy súlyos
sérülést okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
A jelen tájékoztató lapon feltüntetett
vibráció kibocsátási értéket az EN 60745
szabványban meghatározott egységesí-
7
tett teszt segítségével mértük, és így az
egyes szerszámok vibráció kibocsátási
értékei egymással összehasonlíthatók.
A kapott érték a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is felhasználható.
D25899, D25902
D25941
LWA (garantált hangerőszint)
100 dB
102 dB
105 dB
E z e k a t e r m é ke k a 2 0 0 4 /10 8 / E K é s
a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. Ha
további információra lenne szüksége, lépjen
kapcsolatba a D EWALT vállalattal a következőkben megadott elérhetőségeken, ill. lásd
az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
FIGYELMEZTETÉS: AA megadott
vibráció kibocsátási szint a szerszám
főbb felhasználási területeire vonatkozik. Ha viszont más munkafeladatokra, más tartozékokkal használják
a szerszámot, vagy nem kap megfelelő
karbantartást, a vibráció kibocsátás
mértéke az itt megadottól eltérő lehet.
Ilyen esetben a szerszám kezelője
a megadottnál lényegesen nagyobb
vibrációs hatásnak lehet kitéve, a munkavégzés teljes időtartamára számítva.
A vibrációnak való kitettség mértékének becslésekor azokat az időtartamokat is fi gyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Így a munkavégzés teljes időtartamára
számított kitettség mértéke lényegesen kisebb lehet.
További biztonsági intézkedéseket is
meg kell hozni, amelyek védik a kezelőt a vibrációs hatástól, például: a szerszám és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása, munkaritmus
megszervezése.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a D EWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
27.07.2013
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Minden biztonsági fi gyelmeztetést olvasson
el a használati utasítással együtt.
A biztonsági figyelmeztetések és
utasítások fi gyelmen kívül hagyása
elektromos áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV, KÖRNYEZETI ZAJ IRÁNYELV
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA
D25899, D25902, D25941
A D EWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok”
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Az „elektromos szerszám“ kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes
vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték
nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
2000/14/EC, Elektomos betontörő kalapács
(kézi), m ≤ 15 kg, VIII. , TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germany,
minősítő testület, azonosító: 0197
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos
legyen. A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya.
b) Robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gá-
Hangerő szintje a 2000/14/EK irányelv szerint
(12. Cikkely, VIII. függelék, 10. szám;
m ≤ 15 kg):
LWA (mért hangerő szintje)
8
zok vagy por jelenlétében ne használjon elektromos kéziszerszámot.
Az elektromos szerszámokban szikra
keletkezik, ami meggyújthatja a port
vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést
a szerszám fölött.
áramforrást. A Fi-relé használata
csökkenti az elektromos áramütés
veszélyét.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét,
fi gyeljen oda arra amit csinál, és
használja a józan eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal,
ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt
fogyasztott, illetve gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A védőfelszerelés, például a porálarc,
biztonsági csúszásmentes cipő vagy
megfelelő körülmények között a fülvédő használata csökkenti a személyi
sérülés veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem szándékos beindítását. Ellenőrizze,
hogy a szerszám kapcsolója a ki
állásban van-e, mielőtt a hálózatra
vagy akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha
a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja
a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva, balesetet okoz(hat).
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy fogót, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot.
A forgó alkatrészre illesztve maradt
fogó vagy kulcs személyi sérülést
okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd felületen
álljon, és ügyeljen, ne veszítse el
egyensúlyát. Így jobban tudja uralni
a szerszámot váratlan helyzetekben.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen
laza ruházatot vagy ékszert. Haját,
ruháját és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó
vagy porgyűjtő is tartozik, akkor
győződjön meg arról, hogy ezeket
2) ELETROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza meg kell, hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának.
Soha, semmilyen módon ne változtassa meg a csatlakozódugaszt.
A földelt kéziszerszámokkal soha
ne használjon adapter dugaszt.
Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó
és a megfelelő fali csatlakozóaljzat
használata csökkentik az áramütés
kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorokkal, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel
érintkezik, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill.
azokat nedvesség érje. Ha víz kerül
az elektromos szerszámba, az növeli
az elektromos áramütés veszélyét.
d) Az elektromos kábelt csak rendeltetésszerűen használja. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye
és ne húzza a kábelnél fogva, és
a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza
ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől,
olajtól, éles szegletektől, illetve
mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbítókábelt
vegyen igénybe. A kültéri használatra alkalmas hosszabbítókábellel
csökkentheti az elektromos áramütés
veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen, használjon Fi-relével védett
9
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszám befogókat
a használati utasításnak megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám
rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
megfelelően csatlakoztatta, ill.
ezek megfelelően működnek. A por
összegyűjtésével vagy elszívásával
elkerülhetők a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt kifejezetten az adott
feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolóval nem
lehet ki- és bekapcsolni. A hibás
kapcsolóval rendelkező elektromos
szerszámok használata veszélyes, az
ilyen készüléket meg kell javíttatni.
c) Csatlakoztassa le a hálózatról vagy
az akkumulátorról a szerszámot mielőtt beállítást végezne, tartozékot
cserélne, vagy eltárolná azt. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkentheti a szerszám véletlen
beindításának veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot tárolja olyan helyen, ahol
a gyerekek nem érhetik el, és ne
engedje, hogy azt olyan személyek
használják, akik a szerszám használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó
kezében az elektromos szerszám veszélyt jelent.
e) Fordítson gondot az elektromos
szerszám karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek csatlakozását és/vagy kötését, ellenőrizze
az alkatrészeket törésre és más
olyan sérülésekre, amelyek befolyásolhatják az elektromos eszköz
működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantar tott
elektromos szerszámok sok balesetet
okoznak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantar tott éles vágószerszám
kisebb valószínűséggel szorul be, és
jobban kontrollálható.
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos szerszám
folyamatos biztonságos üzemelését.
További biztonsági előírások bontó kalapácshoz
•
•
•
•
•
•
•
10
Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást okozhat.
Használja a szerszámhoz mellékelt
oldalfogantyút. A szerszám feletti
uralom elvesztése személyi sérüléssel
végződhet.
Az elektromos szerszámot csak
a szigetelt fogantyújánál tartsa, ha
azzal olyan műveletet végez, amelynél a tartozék rejtett kábeleket vagy
a készülék saját kábelét vághatná
el. Ha a vágó tartozék „élő“ (áram alatt
lévő) vezetékkel érintkezik, akkor az
elektromos szerszám fém alkatrészei
is „élővé“ változnak és megrázhatják
a kezelőt.
Győződjön meg róla, hogy a fúrt anyag
nem takar elektromos vagy gázvezetékeket, és hogy e vezetékek helyét
a szolgáltató vállalatokkal egyeztetve
tisztázták.
Mindig határozottan tartsa a szerszámot. Ne próbálja úgy üzemeltetni,
hogy nem tartja mindkét kezével. Ha
egy kézzel tartja, elveszítheti uralmát
a szerszám felett. Kemény anyagok áttörése, illetve a beléjük ütközés szintén
veszélyes lehet. Használat előtt biztonságosan rögzítse az oldalfogantyút.
Mielőtt használná, ellenőrizze, hogy
a véső rögzítése biztonságos.
Hideg időjárási körülmények között,
vagy ha hosszabb ideig nem használta
a szerszámot, használat előtt hagyja
néhány percig terhelés nélkül üzemelni.
•
•
•
•
A csomagolás tartalma
Ha a földfelszín fölött dolgozik, ellenőrizze a bontás alatti terület áttekinthetőségét.
Használat után közvetlenül ne nyúljon
a vésőhöz vagy a véső közelében lévő
alkatrészekhez, mert felforrósodhatnak és a bőr égési sérülését okozhatják.
Mindig hátrafelé, a vésővel ellentétes
irányba vezesse a tápkábelt.
Ne dolgozzon hosszú ideig a szerszámmal. A kalapálás által okozott
rezgés károsíthatja a kezét, karját.
Viseljen kesztyűt, amely enyhíti a rezgés hatását, és gyakori pihenővel
csökkentse a veszélyes behatást.
A csomag a következőket tartalmazza:
1 bontókalapács
1 oldalfogantyú
1 hegyes véső (D25902, D25941 típusoknál)
1 koffer
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak
alkatrészeit és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek a szállítás során
keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos áttanulmányozására és megértésére mielőtt használná a szerszámot.
Maradványkockázat
Leírás (1. ábra)
A következő veszélyek együtt járnak a bontó
kalapács használatával.
– A szerszám felforrósodott részeinek
megérintése miatti sérülés.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére
bizonyos maradványkockázatokat nem lehet
elkerülni. Ezek a következők:
– Halláskárosodás
– Ujjak becsípődése a tartozékcserénél
– A beton- vagy falazatbontás közben
keletkező por belélegzése miatti
egészségkárosodás
a. Be/Ki kapcsoló
b. Főfogantyú
c. Elektronikus ütéserősség vezérlő
tárcsa (D25902)
d. Véső helyzetjelző karima
e. Szerszámbefogó/zárókarima
f. Oldalfogantyú
RENDELTETÉS
A D25899, D25902 és D25941 típusú nagyteljesítményű bontó kalapács erős igénybevételt
jelentő bontási, fejtési és feltárási munkákra
alkalmas.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok
láthatók:
Ezek az erős igénybevételre tervezett bontó
kalapácsok professzionális elektromos kéziszerszámok.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy géphasználatát felügyelni kell.
• Ezt a terméket nem használhatják
olyan személyek (a gyermekeket is
beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs
meg a szükséges tapasztalatuk és
tudásuk vagy képzettségük, kivéve,
ha a biztonságukért felelős személy
felügyeletet biztosít számukra. Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül a készülék közelében.
Hordjon fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (p) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2013 XX XX
Gyártás éve
11
Lágy indítás funkció
Kábeldob használata esetén a kábelt teljes
hosszában csévélje le.
D25902, D25941
A lágy indítás funkció lehetővé teszi, hogy az
ütésszám lassabban növekedjen, így a vésővagy pontozóhegy kevesebbet „ugrál“ a falazaton az indításnál.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély csökkentése céljából kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet,
mielőtt tartozékot fel- vagy leszerel,
beállít vagy beállítást változtat, illetve
javítást végez rajta. Ellenőrizze, hogy
az indítókapcsoló OFF (KI) állásban
van-e. A gép véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: A tar tozékok
cseréjéhez húzzon védőkesztyűt.
A szerszám és a tartozék szabadon
lévő fémalkatrészei a használat közben rendkívül felforrósodhatnak.
Aktív rezgésszabályzás
D25902, D25941
Az aktív rezgésszabályzás semlegesíti a kalapács mechanikából érkező visszavert rezgést.
A kéz és a kar rezgés-terhelésének csökkentésével kényelmesebb használatot tesz lehetővé
hosszabb időtartamra is, és meghosszabbítja
a szerszám élettartamát.
Elektronikus ütéserősség vezérlés (1. ábra)
Az SDS Max® tartozékok föl-, illetve leszerelése (3., 4. ábra)
CSAK D25902
Az elektronikus ütéserősség vezérlés (c) a következő előnyöket nyújtja:
• kisebb tartozékok használatakor csökken azok törésének veszélye
• minimálisra csökkenti a megugrás
veszélyét puha vagy törékeny anyagok
vésésekor
• optimális szerszámvezérlést biztosít
a precíz véséshez
D25902, D25941
A készülékhez SDS Max® vésők használhatók
(lásd a 4. ábra kis képén az SDS Max véső szár
keresztmetszetét).
Csak a D EWALT által ajánlott tartozékokat
használja a termékkel.
1. Tisztítsa és kenje a vésőszárat.
VIGYÁZAT: A szerszámot ne
kenje.
Eletromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelel-e az adattáblán szereplő
feszültségértéknek.
A z Ö n D E WA LT s z e r s z á m a a z
EN 60745 szabványnak megfelelő
kettős szigeteléssel van ellátva, tehát
földelésére nincs szükség.
2. Illessze a véső szárat a szerszámbefogó/zárókarimába (e). Nyomja lefelé
a vésőt és fordítsa el, amíg a karima
visszacsúszik helyére.
3. Mozgassa a vésőt, hogy lássa, jól
illeszkedik-e. A kalapács funkció működéséhez szükséges, hogy a véső
tengelyirányban több centiméter t
tudjon mozogni, amikor rögzítve van
a szerszámbefogóban.
4. A véső eltávolításához húzza vissza
a szerszámbefogó zárókarimáját (e) és
vegye ki a vésőt a szerszámbefogóból.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális
kábelre.
Hosszabbító kábel használata
A 19 mm-es Hex (hatlapú) tartozékok föl-, illetve leszerelése
(5., 6. ábra)
Amennyiben hosszabbító kábelre van szüksége, jóváhagyott, 3-eres, a szerszám áramfelvételének megfelelő kábelt használjon
(lásd a Műszaki adatok cím alatt).A vezeték
minimális keresztmetszete 1,5 mm2, maximális
hossza 30 m.
D25941
A készülékhez 19 mm-es hatlapú vésőszárak
használhatók (lásd a 6. ábra kis képén a vésőszár keresztmetszetét).
12
Az oldalfogantyú felszerelése
(8. ábra)
Csak a D EWALT által ajánlott tartozékokat
használja a termékkel.
1. Tisztítsa és kenje a vésőszárat.
Az oldalfogantyút (h) a gép mindkét oldalára
jobbkezes és balkezes felhasználóknak megfelelő helyzetbe is föl lehet szerelni.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszámot ne kenje.
2. Húzza vissza a szerszámbefogó
karimáját (e) hozza vonalba a vájatot
(g) a sárga jelzéssel (h), majd illessze
a véső szárat a szerszámbefogóba.
Engedje vissza a zárókarimát.
3. Mozgassa a vésőt, hogy lássa, jól
illeszkedik-e. A kalapács funkció működéséhez szükséges, hogy a véső
tengelyirányban több centiméter t
tudjon mozogni, amikor rögzítve van
a szerszámbefogóban.
4. A véső eltávolításához húzza vissza
a szerszámbefogó karimáját (e) és
vegye ki a vésőt a szerszámbefogóból.
1.
2.
3.
4.
A véső helyzetének beállítása
(7. ábra)
5.
A vésőt a 12 feltüntetett pozícióban lehet
rögzíteni.
1. Illessze be a fönt leírt módon a vésőt.
2. Forgassa a véső helyzetjelző karimát
(d) a nyíl irányába, hogy a véső a kívánt helyzetbe kerüljön.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig megfelelően felszerelt oldalfogantyúval
használja a szerszámot.
Hajtsa ki az oldalfogantyú
rögzítőgombját (i).
Csúsztassa a az oldalfogantyú szerelvényt a szerszámra úgy, hogy az
acélgyűrű (r) a felszerelési területen
legyen (X). Az oldalfogantyú megfelelő
helyzete a cső vége és közepe között
van.
Állítsa az oldalfogantyút (f) a kívánt
szögbe.
Fordítsa és csúsztassa az oldalfogantyút a kívánt helyzetbe.
Rögzítse az oldalfogantyút helyére
a rögzítőgomb (i) megszorításával.
Használat
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat és tartsa be a vonatkozó
előírásokat.
• Legyen tisztában a csövek és
elektromos vezetékek elhelyezkedésével.
• Kb. 20-30 kg nyomóerőt fejtsen ki
a szerszámra. A túlzott erő nem
gyorsítja a vésés sebességét, de
csökkenti a teljesítményt és megrövidítheti a szerszám élettartamát.
Az elektronikus ütőenergia szabályzó beállítása (1. ábra)
D25902
Forgassa a tárcsát (c) a kívánt fokozatra. Minél
nagyobb számot választ, annál nagyobb lesz
az ütés ereje. Az 1. (gyenge) és 7., (teljes teljesítmény) fokozat között változtatható érték
a szerszámot rendkívül sokoldalú, többféle
alkalmazásra megfelelő eszközzé teszi.
Helyes kéztartás (1., 2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG tartsa szorosan a szerszámot, nehogy megugorjon.
A szükséges beállítás meghatározása gyakorlat, stb. dolga, például:
• ha puha, törékeny anyagot vés vagy ha
minimális törési erő szükséges, állítsa
a tárcsát 1-es vagy 2-es (gyenge) értékre.
• ha keményebb anyagokat kell törni,
állítsa a tárcsát a 7-es (teljes teljesítmény) értékre.
A helyes kéztartásban egyik keze az oldalfogantyún (f), a másik pedig a főfogantyún (f) van.
13
Be/Ki kapcsolás (1. ábra)
Tartozékok karbantartása (9. ábra)
Bekapcsolás: állítsa a be/ki kapcsoló gombot
(a) 1-es pozícióba.
A tartozékok megfelelő időben történő karbantartása garantálja az optimális eredményt az
adott alkalmazásban, illetve annak hosszú és
hatékony működését.
Kikapcsolás: állítsa a be/ki kapcsoló gombot
(a) 0-ás pozícióba.
A vésőket köszörűvel köszörülje. A 9. ábra
mutatja a következő véső típusok megfelelő
élszögeit.
j. lapát véső
k. lapos véső
l. hegyes véső
m. kanalas véső
n. horony véső
o. habarcs véső
p. fugavéső
Bontás, fejtés és horonyvágás
(1. ábra)
1. Válassza ki a megfelelő vésőt, tisztítsa
és kenje a vésőszárat.
2. Helyezze be a vésőt, és ellenőrizze,
jól illeszkedik-e.
3. Állítsa be a kívánt ütéserősség-fokozatot.
4. Szerelje föl és állítsa be az oldalfogantyút (f) és ellenőrizze, hogy erősen
meg van-e szorítva.
5. Tartsa a szerszámot mindkét fogantyújánál (b, f) fogva és kapcsolja
be. A szerszám ilyenkor folyamatos
üzemben működik.
6. Mindig kapcsolja ki a szerszámot,
ha befejezte a munkát, illetve mielőtt
kihúzná a konnektorból.
FIGYELMEZTETÉS: Ezeket a vésőket csak korlátozott alkalommal lehet
újraélezni. Kérdés esetén forduljon
tanácsért kereskedőjéhez.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen, hogy
a vágóélen ne mutatkozzon túlzott
nyomás által okozott elszineződés.
Ez ronthatja a tartozék keménységét.
Opcióként különböző típusú vésők kaphatók.
Csak a D EWALT által ajánlott tartozékokat
használja a termékkel.
Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
KARBANTARTÁS
Az Ön D EWALT elektromos szerszámát úgy
tervezetük, hogy folyamatos használat mellett
is minimális karbantartást igényeljen. A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő
gondozás és rendszeres tisztítás.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély csökkentés érdekében kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet,
mielőtt tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat vagy javítást
végez rajta.
Ügyeljen arra, hogy a fogantyúkapcsoló OFF (KI) állásban legyen. A szerszám véletlen beindulása sérülést
okozhat.
A szerszám a felhasználó által nem
szervizelhető. Juttassa el a szerszámot egy
hivatalos D EWALT szervizműhelybe kb. 100
óra használat után. Ha ez előtt hiba lépne
föl, lépjen kapcsolatba a hivatalos D EWALT
szervizműhellyel.
F I GYE LM EZTETÉS: Fúvassa le
a szerszámról és fúvassa ki a szerszám belsejéből sűrített levegővel
a szennyeződéseket, amint a szellőzőnyílások környékén port lát. A művelet
végzésekor viseljen védőszemüveget
és porvédő álarcot.
14
vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon oldószer t vagy más er ős
vegyszert a szerszám nem fémes
alkatrészeinek tisztítására. Az ilyen
vegyszerek meggyengíthetik ezen
alkatrészek anyagait. Csak vizes vagy
enyhe mosószeres textíliát használjon.
Soha ne engedje, hogy a szerszám
belsejébe folyadék jusson; a szerszám semmilyen részét ne merítse
folyadékba.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a D EWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen. Emellett a szerződött D EWALT szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és azok elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen megtalálható:
www.2helpU.com.
Opciós tartozékok
F I GY E L M E Z T E T É S : M i n t h o g y
a D EWALT által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel,
ezek használata veszélyes lehet.
A sérülés veszélyének csökkentése
érdekében csak a D E WALT által
a j á n l o t t t a r t ozé ko ka t h as zn á l j a
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön D EWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrafelhasználását. Az újrafelhasznált anyagok alkalmazása segít
megelőzni a környezetszennyezést és
csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A D EWALT lehetőséget biztosít a D EWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket bármely szerződéses szervizünkbe, ahol
zst00244592 - 03-09-2014
15
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
16
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
17
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising